ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!

$# ÉΟó¡Î0
Perselingkuhan Islam Liberal dan Barat : Pasca 911

Identifikasi, Faham dan Strategi dalam mendepani arus liberal Islam Premis

Kertas ini hanya merupakan nota pemikiran awal (work in progress) bagi menelaah peran Barat dalam menyokong dan menyebarluaskan faham Islam Liberal terutamanya selepas tarikh yang memberi momentus baru kepada gerakan Islib ini faham Islib secara jelas dan bagaimana ia mengaitkan Islam dengan terorisma dan implikasi selanjutnya selepas itu. Kertas ini juga diharap dapat memberi cadangan kepada tindakan yang harus diambil oleh gerakan Islam di Malaysia bagi pentadbiran, militirilisasi, budaya, pemikiran, pendidikan dan perundangan. menangani manifestasi faham Islam Liberal yang berlansung dalam konteks iaitu 911. Kertas ini juga akan meneliti dua dokumen besar yang menonjolkan

Faham Islib pra 911

1) Faham Islam Liberal bukan faham baru malah boleh dikesan mempunyai pelbagai bentuk dan pola pemikiran yang sama dengan pelbagai faham dan idealogi sebelum ini. Namun thesis ini tidak berhajat merungkai akar faham Islam Liberal diluar konteks faham keagamaan. Nyatanya faham ini mempunyai bagi perkaitan dengan akar umbi sekularisma yang makin dianuti oleh dunia timur dan barat (Lihat Islam and Secularism : Syed Muhammad Naquib Al Attas). Elemen-elemen wahan (faham kecintaan dunia) begitu kuat mendokongi faham Islam Liberal ini seperti mana terinstutusi dalam faham pemikiran dan budaya hidup barat dan yang kini melalui proses globalisasi.

2) Walaubagaimanapun thesis ini berhajat menjenguk sedikit berkenaan kelahiran Kristianiti, kesannya kegelapan barat dan kaitannya dengan Islam Liberal. Kelahiran kristianiti melalu Paul of Tarsus, seorang pendakwah yang menerima wahyu dari penjelmaan Nabi Isa, telah menulis faham agama kristian dalam “New Testament” yang akhirnya dianuti oleh majoriti masyarakat Eropah awal. Faham agama kristiniti mempunyai pelbagai kepincangan memandangkan ia ditulis oleh seorang manusia tanpa sebarang bukti yang kukuh bahawa ia datang dari Tuhan atau dari Nabi Isa sekalipun. Kesan dari ini, agama itu secaranya nyatanya mempunyai pelbagai kepincangan dalam samada secara saintifik, psikologi mahupun budaya sosial yang cuba diterapkan.
PUM PP

1

3) Keperluan liberalisasi di barat sememangnya tidak dapat dielakkan

memandangkan tekanan yang dihadapai oleh masyarakatnya yang dikuasai oleh gereja dan istana. Gereja Roman Katolik dan Popenya, menguasai politik dan istana, berkuasa membuang raja, mengutip cukai dan malah rata-ratanya masyarakat eropah awal menganggap keputusan syurga dan neraka adalah milik gereja. Gereja ketika itu, menjadi satu-satunya pilihan mendapat kebahagiaan oleh masyarakat eropah. Walaubagaimanapun Gereja juga dilihat sebagai penghalang kepada kemajuan pemikiran, sains dan teknologi sekaligusnya kelahiran anak (child mortality), pendidikan, sains, teknologi, sosial dan pentadbiran, jenayah dan kekejaman, hak wanita serta pentadbiran kerajaan. Sewajarnya gerakan “pembebesan” berlaku di Barat melalui beberapa fasa dan peristiwa penting seperti “Age of Reason”, “Age of Enlightenment”, “French Revolution” dan “Renaissance”. menyebabkan eropah berada dalam “kegelapan” dari pelbagai sudut kesihatan,

4) Ketika berlaku zaman keluar dari zaman kegelapan barat ini, faham “pembebasan” atau “liberisasi” menjadi faham utama yang menggerakkan “pencerahan” atau “Enlightenment” Barat. Bermula dengan zaman Descartes dan Newton, dan pemikir selepas itu seperti Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Voltaire dan David Hume antara lain mewarnai faham pembebasan barat. Faham ini berdasarkan pembebasan pemikiran kepada pemikiran rasional - keluar dari pemikiran jumud yang dikawal oleh gereja dan agama. Klimaks kepada faham yang secara relatifnya dapat dimudahkan sebagai “berikan kaisar apa milikan kaisar, dan berikan tuhan apa milikan Tuhan” (matius 22 : 21). [Lihat juga Islam and Secularism : Syed Muhammad Naquib al Attas] 5) Pencerahan Barat dan Barat Moden. Peran Pencerahan dan gelombang liberalisasi adalah jelas memberi perubahan besar kepada ketamadunan barat mencari pencapaian-pencapaian dan pemilikan baru dunia (Faham Wahanisma) (mengikut faham sekularisma), industrialisasi, faham kapatalisma, liberalisma ekonomi dan faham neo liberal yang dianuti masyarakat baru hari ini. Nota : Nota di atas tidak berhajat mempermudahkan (simplified) idea-idea besar yang ujud dalam faham pencerahan barat namun cuba mengenalpasti idea-idea utama (salient ideas) yang menjadi akar pemikiran liberalisasi barat. Ini sejajar
PUM PP

Liberalisasi ini mengimplikasikan pada faham sekularisasi (fasluddin ‘anil hayah)

baru (moden). Melalui Liberisasi, Pencerahan dan Sekularisasi, Barat mulai

melalui penjajahan dunia baru, militirisasi, pembangunan ilmu dan perbandaran

2

dengan faham dekonstruksi yang juga mewarnai pemikiran pencerahan. Faham

Dekonstruksi ini juga membuah idea kepada liberalisasi dalam rujukan kepada Al Kitab sepertimana berlaku dengan kaedah Hermeunatics dalam Kristianisasi yang cuba dibawa sebagai kaedah pentafsiran baru oleh gol. Islib kepada Al Quran.

6) Tamadun barat cuba menyamakan sejarah dan pengalaman mereka sebagai jalan keluar terbaik kepada tamadun dunia untuk keluar dari “kegelapan” dan formula liberalisasi mereka kepada Sekularisma cuba diduplikasikan kepada “tragedy” yang kononnya turut dirasai manusia seluruhnya. Kemajuan Barat hasil seluruh kemanusiaan. Inilah sebahagian besar maksud “white man’s burden” yang didokong oleh mereka pada zaman penjajahan barat hingga ke hari ini. Faham liberalisasi ini juga cuba diterapkan melalui pendidikan kepada idealogi dan faham agama yang lain termasuk kepada dunia Islam. 7) Liberalisasi dan Islam. Liberalisasi tidak menjadi pokok perdebatan utama namun perdebatan tentang sekularisma telah mula dapat dikenalpasti dan diperdebatkan pada abad abad selepas itu. Suatu ketika dulu istilah Liberal Islam juga tidak menajdi isu besar kepada ramai ulamak, ketika munculnya istilah seperti Islam Progresif, Islam Moderat dan Islam sederhana (Wasothiyatul Islam). Hatta Al Imam Hassan Banna pernah menyebut tentang Islam Ikhwanul Muslimin. Istilah-istilah ini sebenarnya cuma sebagai perungkapan terhadap manhaj pembaharuan Islam. Walau bagai manapun, Islam Liberal kini adalah sejenis organisma lain, yang mempunyai faham dan definiasi yang tersendiri yang bertentangan dengan Islam. Faham Liberalisasi cuba disamakan dengan ‘faham pembaharuan Islam’ oleh pelbagai tokoh. Sementelah itu kumpulan Islib termasuk Charles Kurzman tidak malu-malu meletakkan pelbagai tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Maulana Iqbal, Bapak Muhammad Natshir, Hasan Turabi, Dr Ali Shariati, Syed Syeikh Al Hadi termasuk Prof Yusuf Al Qardawi sebagai sebahagian senarai panjang tokoh pemikiran liberal. Saidina Omar Al Khattab pernah disenaraikan sebagai tokoh awal Islam Liberal oleh pendokong Islam Liberal ini. Islam Liberal dianggap faham yang menindas wanita, pluralistik dan sebagainya kepada satu bentuk Islam yang mengeluarkan Islam dari kejumudan, ‘backwardness’, Islam ritual dan literal, progresif, bersifat pencerahan, serasi dengan modernisma dan pos-modernisma dan sebagainya. Sewajarnya Ulamak harus membantu kumpulan Liberalis ini mahupun islah yang kononnya dibawa oleh mereka kepada Islam. mengetahui batas-batas yang ada dalam konteks pembaharuan, ijtihad, tajdid

PUM PP

3

8) Liberalisasi dan Islam Pra 911. Liberalisasi Islam telah dikenalpasti sejak sekian lama dengan faham-faham anti Negara oleh Ali Abd Raziq, faham pembebasan faham pembebasan pemikiran oleh al Tahtawi, Hasan Hanafi, Amin Ahmad, muslimah oleh Qasim Amin, Benazir Bhutto, Fatimma Mernissi, Amina Wadud, Na’wal al Sa’dawi, Arkoun, Abdul Karim Soroush, Fazlur Rahman dan sebagainya. Mereka ini dilihat mendokong dan didokong oleh pelbagai pemikir orentalis termasuk kontemporari seperti Bernard Lewis, Hamilton Gibb, dan Cantwell Smith termasuk pemikir dan penulis anti Islam seperti Arthur Jeffery, Salman Rushdie arus perdana Islam berdasarkan hujah dan kritikan oleh terlalu ramai ilmuan Islam pada ketika itu termasuk pemikir bukan Islam yang lebih neutral seperti Edward Said, Karen Amstrong, Esposito dan sebagainya. 9) Liberalisasi Islam di Nusantara pra 911. Faham Islam Liberal wujud di Indonesia dengan kembali ramainya ilmuan Muslim di Indonesia. Indonesia di lihat sebagai pemula dalam perkembangan Islam Liberal terutama dengan tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan Dr Alwi Shihab. Perkembangan Islam Liberal terus berkembang di Liberal di Indonesia kini sudah begitu matang dengan sebegitu banyak dokumentasi, penghujahan dan direktori tokoh Islam Liberal Indonesia sudah yang jelas membawa faham Islam Liberal adalah Sisters in Islam terutamanya dalam mengembangkan faham feminisma mereka. Walaupun begitu Kruzman, University John Hopkins, US dan perkumpulan Jaringan Islam Liberal (JIL) sendiri ada menamakan beberapa tokoh NGOs, politik dan akademia lain sebagai di negera-negara Nusantara yang lain. Islam Liberal dan Implikasi 911 10) Faham Islib dan 911. David E Kaplan; penyelidik kanan di US News and World Report memberi satu komentari yang jelas dalam menyimpulkan perkembangan Islam Liberal Pasca 911. campaign of political warfare unmatched since the height of the Cold War. From military psychological-operations team and CIA coverts to openly funded media and think thanks, Washington is plowing ten of millions of a dollars into a campaign not only Muslim Societies but Islam itself.” – Hearts, Mind & Dollar; April 2005
PUM PP

dan Denial Pipes. Walau bagai mana pun, pemikiran mereka ini telah tertolak dari

Indonesia hingga ke hari ini dan wacana, perbahasan dan penentangan Islam

begitu jelas dilihat. Islam Liberal di Malaysia tidak begitu menonjol, perkumpulan

pendokong Faham Islam Liberal [lihat 7 di atas]. Islam Liberal tidak kelihatan jelas

“After repeated missteps since the 911 attacks the US Govt. has embarked on a

4

11) Fundementalisma Islam telah dilabelkan sebagai punca terorisma dan

radikalisma. Walaupun Kurzman telah mengidentifikasikan perkembangan Islam Liberal sejak 1998, namun beberapa dokumen yang di keluarkan oleh sebuah pusat pemikir [Think Thank] yang diasaskan untuk Angakatan Tentera Amerika RAND CORPORATION, US dan ditulis oleh Cheryl Bernard (1) Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies (2) The Muslim World after 911 (3) Three Years After, Next Step in the War on Terror (4) Future for The Young (options against the Radicalization entrapment). Mengapa dokumen Rand Kurzman dalam menganalisa Islam Liberal; ini kerana Kurzman tidak membincangkan sepertimana dalamnya idea-idea perbincangan dalam dokumen Rand Corporation, dan bagaimana idea-idea tersebut dikaitkan dalam pembuatan strategi, polisi Negara (US) dan hingga kepada tindakan militirilisasi. Corporation ini dipilih sebagai sumber utama penilitian berbandang Direktori

12) Meneliti faham dalam dokumen Rand Corporation ? Perkara yang paling jelas dalam dokumen ini adalah perkaitan yang telah dilakukan kepada fundementalisma Islam dan terorisma. Pemahaman tentang faham dan perspektif fundamentalisma dari sudut definasi dan praktis harus difahami terlebih dahulu sebelum cepat menyetujui kenyataan pelobi barat ini. Fundementalisma bermakna “pulang @ komitmen yang mendalam dan menyeluruh kepada perkara-perkara asas dan pokok pangkal, keaslian kita suci dan kuasa dan pentadbiran agama (agama)”. Fundamentalisma adalah bertentangan dengan kepercayaan barat yang telah memilih sekularisma sebagai jalan keluar terhadap kegagalan faham dan pengalaman agama mereka di Barat (lihat 3, 4 dan 5 di atas). Walau bagaimanapun, Islam sebenarnya menganjurkan fundemantalisma – kembali pada ajaran Islam yang sebenar. Pada barat, menerima fundemantalisma bermaksud, mendidik radikalisma dan keganasan (terorisma), dan mereka percaya ajaran Islam yang tulin terutama ajaran-ajaran yang diambil dari Al Quran secara terus mengajar dan Ulamak lampau mengajak pada Radikalisma ini. Ini dapat dilihat dalam beberapa keterangan berikut [RAND (1)]:

“Fundamentalists reject democratic values and contemporary Western culture. They want an authoritarian, puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. They are willing to use innovation and modern technology to achieve that goal.” { RAND (1); 2003} “The fundamentalists are hostile to the West and to the United States in particular and are intent, to varying degrees, on damaging and destroying democratic modernity. Supporting them is not an option, except for transitory tactical considerations.”

PUM PP

5

“Not all fundamentalists embrace or even endorse terrorism, at least not the indiscriminate type of terrorism that targets civilians and often kills Muslims along with the “enemy,” but fundamentalism as a whole is incompatible with the values of civil society and the Western vision of civilization, political order, and society.” { RAND (1); 2003}

13) Barat dalam membangunkan sudut pandangan mereka terhadap Islam sepertimana digambarkan di dalam Laporan RAND; telah cuba memberi pengkelasan-pengkelasan tertentu terhadap Islam. Mengikut carta RAND (lihat lampiran I) Islam telah dibahagikan mengikut pengkelasan seperti berikut ; i. Fundemantalis Radikal ii. Fundemantalis Skriptual iii. Trdisionalis Konservatif v. Modernis iv. Tradisionalis Fundemantalis vi. Sekularis Arus Perdana vii. Sekularis Radikal 14) Terdapat masalah-masalah asasi (fundamental flawed) terhadap pengkelasan yang telah diberikan oleh Barat kepada Islam ini. i. Definasi yang diberikan oleh mereka terhadap kumpulan ini tidak sejajar dengan prinsip=prinsip Islam. Sebagai contoh
Modernists speak of “faith-based objections” to specific aspects of Islam, of the “good of the community” as a value that overrides even the Quran, of “community consensus” (ijma) that legitimizes even radical change. (El Fadl; 2001) Radical fundamentalists reclaim ijtihad, the controversial practice of interpretation, or refer mysteriously to “higher criteria.” No traditionalist would ever argue that orthodox content of the Quran or the hadith can be “technically defensible” but still be contrary to the “spirit of the Prophet’s tradition” and therefore may be abandoned. [RAND (1); 2003]

ii. Barat seawalnya menerima dan menganjurkan bahawa kumpulan sekularis adalah sejajar dengan kehendak dan citra Islam yang ingin mereka bawakan. Mereka juga telah membuat pengadilan awal menolak
… Western democracies are premised on the separation of church and state. It follows that the secularists should be our most natural allies in the Muslim world. [RAND (1) : 2003] radical fundamentalists are hostile to modern democracy, to Western values in general, and to the United States in particular; that their overall goals and visions are incompatible with ours; and that they oppose us and we oppose them. [RAND (1) : 2003]

perkumpulan fundemantalis yang dilihat tidak selari dengan nilai barat.

PUM PP

6

iii. Pengkelasan dibuat berdasarkan perbezaan idealogi dan faham. Islam

tidak mengadili perbezaan kecil dalam Islam selagi mana ia tidak keluar dari batasan Islam. Walaupun Islam meletakkan kriteria-kriteria namun Pengkelasan muktamad antara mukin, fasiq, munafiq, kafir dan zindiq hanya ditentukan oleh Allah. Islam walaubagaimanapun menolak faham dan idealogi yang keluar dari batasan Islam dengan melerakkan proses keputusan kepada para Ulamak (Fatwa) dan Perundangan Syariah. mengguna pengkelasan yang bersifat memecah belahkan Islam antara kumpulan Fundementalis, Tradisionalis, Modernis, Sufi, Shi’a dan Sunni. Pengkelasan sebegini tidak diguna pakai oleh barat, malahan mereka

15) Laporan RAND juga telah mengenalpasti isu-isu idealogi utama yang mereka gariskan. Isu-isu yang dikenalpasti adalah seperti berikut ; i. ii. Hak asasi manusia dan kebebesan individu iii. Poligami iv. Hukuman perundangan Islam @ Hudud v. Hijab @ Aurat Wanita vi. Layanan (Hukuman) terhadap isteri vii. Status Minoriti dalam Islam viii.Negara Islam ix. Penglibatan awam wanita x. Jihad Demokrasi

membezakan Barat dan Islam serta membezakan 7 pengkelasan Islam yang

xi. Sumber Rujukan Islam & kesahihannya – Al Quran dan Hadith Dibawah sekadar memetik beberapa hujahan (argumentasi) faham barat (dalam isu di atas ) yang bersumber kepada faham Islam Liberal [RAND (1) : 2003];

Poligami & menggunakan Qaeda dan Taliban sebagai perwakilan fundementalis;
Fundamentalists accept polygamy. The Taliban reintroduced the practice in Afghanistan, where it had mostly fallen into disuse. Child marriage is often a corollary of polygamy, and it is prevalent in societies that fundamentalists control but also in some places conservative traditionalists control. The Taliban and Afghanistan-based al Qaeda also practiced forced marriages, which the Quran accepts in the context of war. … (the traditionalist argument on poligamy) does not explain why the reverse occurrence should not therefore authorize the woman to take more than one husband.

PUM PP

7

Tentang Pentafsiran Al Quran ;
For modernists, again, this issue is not a problem. Like the Old Testament, the Quran includes content no longer relevant today, and there is no need to struggle with it. Further, they doubt the authenticity of that sura altogether, since it contradicts what one knows about the Prophet’s attitudes and behavior, other passages in the Quran, and the bulk of hadiths concerning marital relations and the appropriate conduct of a husband toward a wife.

Tentang Kesahihan Al Quran ;
The Quran was not recorded in writing until well after the Prophet’s death. It was then assembled by collecting various scraps of bark or bone upon which witnesses to the revelations had recorded them and by locating individuals who had memorized certain suras and having them dictate the text as best they recalled it. This project eventually resulted in the production of several versions of the Quran, which differed from each other. Eventually, to prevent discord, all versions but one were destroyed (see Parwez, 2002). It is widely accepted that at least two suras were lost in that process. Modernists point out that some may also have been falsely or inaccurately recorded.

Tentang Hak minoriti ;
In general, non-Muslims living under Muslim control are supposed to be Permitted to practice their religions without obstacles. Muslim men are even instructed to allow their Jewish or Christian wives to practice their faiths freely. Minorities should be able to have their own courts and apply their own laws in civil matters. Historically, minority communities have often fared relatively well under Islamic empires. Fundamentalists do not continue this tradition, instead tending to act repressively toward non-Muslims living under their control.

Tentang Aurat Wanita @ Hijab ;
Liberal intellectuals there (European – in this quote it is specifically in the German Court Case) warn that the headscarf symbolizes the militant intentions of holy warriors.
You can recognize the Islamists and their naïve supporters by this issue. Hijab . . . has become a symbol of traditionalism and fundamentalism. As such it is politicized and used by anti-Western groups from Turkey to Malaysia and throughout the Arab world. Western governments, especially the U.S., should refrain from making any references to “the right of women to wear the hijab” as being a simple democratic right. It is more than this, and the hidden message behind hijab is very dangerous.
Birol Yesilada, personal communication with Cheryl Bernard, March 2003.

Tentang Hadith ;
Mabrook Ismaeel (2003) remarks,
Let us look at the parameters of Al Bukhari’s claim. If we allow one single hour to process each hadith he would have had to work non-stop for about seventy years. Each hadith would have had to be traced back to the Prophet through a long transmission chain each link of which had to be closely examined, with each chain consisting of six or seven individuals of successive generations, all but one of whom were dead. Yet he is said to have completed this work in sixteen years. Was it physically possible for Al-Bukhari to have examined that many hadith? The answer is NO.

Mempersendakan Hukum Islam dan Fatwa Ulamak ;
Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name, 2001; … the often fantastic leaps of logic that have enabled ultraconservative Saudi jurists to issue religious decisions or fatwas on such topics as high heels, the Wonderbra, and air travel by women. Fatwas can manipulate theological content in a variety of ways. The scholar can draw on a hadith with out mentioning the fact that most scholars consider that particular hadith shaky. He can take a hadith out of context. Or he can draw questionable analogies to apply ancient hadiths to contemporary issues. Obviously, there are no existing hadiths for many of the troubling issues that come up day to day in the third millennium. In deciding which general principle to apply, the scholar has great leeway, especially if he is part of a movement such as Wahhabism, where other scholars share his worldview and will back his interpretation.

PUM PP

8

16) Ke mana Barat mahu bawa kita? Agenda barat dlm menunjukkan perbezaan & Ini bagi mereka penting untuk mengelak fahaman fundementalis Islam

kelemahan Islam adalah mengasak agar Islam bertukar dari faham fundementalis. Pemikiran-pemikiran Islam Liberal kontemporari menjadi asas kepada 2 perkara; i. Menjadi asas pemikiran kepada pembuatan polisi kepada dunia barat (dalam contoh ini kerajaa Amerika Syarikat) untuk menyimpulkan

bahawa ajaran murni Islam mengajar dan berkembangnya faham dan perilaku radikalisma dan keganasan (terorisma) dikalangan masyarakat muslim. ii. Menjadi strategi dengan menjadikan faham Islam Liberal sebagai penyelesaian untuk membebaskan Islam dari faham ekstrimisma dan radikalisma sebelum mencapai matlamat mereka iaitu masyarakat muslim sekular. Mengabaikan prinsip-prinsip Islam Liberal dan mengalah pada fundemantal / nilai murni Islam bagi mereka bererti memberi laluan kepada keganasasn;
When U.S. government agencies appear to endorse the head scarf, for example, considering this to be a minor matter of preference in dress code that cheaply enables them to signal tolerance, they are in fact unwittingly taking a major stand on a central, wildly contested symbolic issue. They are aligning themselves with the extreme end of the spectrum, with the fundamentalists and the conservative traditionalists, against the reformist traditionalists, the modernists, and the secularists. [RAND (1) ; 2003]

17) Strategi Liberalisasi Islam Barat. Di turunkan disini satu lampiran yang di edit dalam bahasa asal tentang sebahagian strategi yang cuba dicadangkan pusat amnya dalam merubah wajah (roh) Islam.
BASIC POINTS OF THE STRATEGY Build Up a Modernist Leadership
o Create role models and leaders. E.g. Nawal Al-Sadaawi achieved international renown for enduring persecution, harassment, and attempts to prosecute her in court on account of her principled modernist stand on issues related to freedom of speech, public health, and the status of women in Egypt. Include modern, mainstream Muslims in political “outreach” events, to reflect demographic reality. Support civil society in the Islamic world. Develop Western Islam: German Islam, U.S. Islam, etc. Delegitimize individuals and positions associated with extremist Islam. Make public the immoral and hypocritical deeds and statements of self-styled fundamentalist authorities. Encourage Arab journalists in popular media to do investigative reporting on the lives and personal habits and corruption of fundamentalist leaders. Publicize incidents that highlight their brutality

pemikir RAND kepada kerajaan Amerika Syarikat khususnya dan dunia Barat

o

o o

Go on the Offensive Against Fundamentalists
o o

PUM PP

9

Assertively Promote the Values of Western Democratic Modernity
o Create and propagate a model for prosperous, moderate Islam by identifying and actively aiding countries or regions or groups with the appropriate views. Publicize their successes. For example, the 1999 Beirut Declaration for Justice and the National Action Charter of Bahrain broke new ground in the application of Islamic law and should be made more widely known. Criticize the flaws of traditionalism. Show the causal relationship between traditionalism and underdevelopment, as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress, and prosperity. Do fundamentalism and traditionalism offer Islamic society a healthy, prosperous future? Are they successfully meeting the challenges of the day? Do they compare well with other social orders i.e. The UNDP social development report Build up the stature of Sufism. Encourage countries with strong Sufi traditions to focus on that part of their history and to include it in their school curricula. Pay more attention to Sufi Islam.

o

o

Focus on Education and Youth
o Committed adult adherents of radical Islamic movements are unlikely to be easily influenced into changing their views. The next generation, however, can conceivably be influenced if the message of democratic Islam can be inserted into school curricula and public media in the pertinent countries.

SPECIFIC ACTIVITIES TO SUPPORT THE STRATEGY
Thus, to accomplish the overall strategy, it will be necessary to Support the modernists and mainstream secularists first, by o publishing and distribute their works o encouraging them to write for mass audiences and youth o introducing their views into the curriculum of Islamic education o giving them a public platform o making their opinions and judgments on fundamental questions of religious interpretation available to a mass audience, in competition with those of the fundamentalists and traditionalists, who already have Web sites, publishing houses, schools, institutes, and many other vehicles for disseminating their views o positioning modernism as a “counterculture” option for disaffected Islamic youth o facilitating and encouraging awareness of pre- and non-Islamic history and culture, in the media and in the curricula of relevant countries o encouraging and supporting secular civic and cultural institutions and programs. Support the traditionalists against the fundamentalists, by o publicizing traditionalist criticism of fundamentalist violence and extremism and encouraging disagreements between traditionalists and fundamentalists o preventing alliances between traditionalists and fundamentalists o encouraging cooperation between modernists and traditionalists who are closer to that end of the spectrum, increase the presence and profile of modernists in traditionalist institutions o discriminating between different sectors of traditionalism o encouraging those with a greater affinity to modernism—such as the Hanafi law school as opposed to others to issue religious opinions that, by becoming popularized, can weaken the authority of backward Wahhabi religious rulings o encouraging the popularity and acceptance of Sufism. Confront and oppose the fundamentalists, by o challenging and exposing the inaccuracies in their views on questionsof Islamic interpretation o exposing their relationships with illegal groups and activities o publicizing the consequences of their violent acts o demonstrating their inability to rule to the benefit and positive development of their communities o targeting these messages especially to young people, to pious traditionalist populations, to Muslim minorities in the West, and to women o avoiding showing respect or admiration for the violent feats of fundamentalist extremists and terrorists, instead casting them as disturbed and cowardly rather than evil heroes o encouraging journalists to investigate issues of corruption, hypocrisy, and immorality in fundamentalist and terrorist circles.
PUM PP

10

Selectively support secularists, by o encouraging recognition of fundamentalism as a shared enemy, discouraging secularist alliances with anti-U.S. forces on such grounds as nationalism and leftist ideology o supporting the idea that religion and the state can be separate in Islam, too, and that this does not endanger the faith.

18) Persoalan adakah rakaman idea dan strategi yang disebut dalam Laporan RAND ini hanya satu hipotesis dan teori atau telah dilaksanakan ? Untuk ini kita sekali lagi meneliti beberapa komentari dari David E Kaplan, seorang penyelidik kanan di US News and World Report pada April 2004; Heart, Minds and Dollar (war on terrorism changing the face of Islam). Beliau memetik projek kerajaan Amerika yang bernilai lebih $1.3 billion. Beliau juga mengungkap komentari dua tokoh besar US terhadap projek Muslim World Outreach ini; Syarikat dalam mengubah faham Islam sebagai MUSLIM WORLD OUTREACH ;

“This is a battle of ideas and battle of minds”

“To win the war on terror, we must win the war of ideas”

Pentagon No 2; Paul Wolfowitz Condoleeza Rice

Among project by Washington since 911 till 2004 [US News and World Report; April 2004] UNITED KINGDOM - Think tank on moderate Islam MOROCCO - Workshop for Islamic political activists; journal on moderate Islam ALGERIA - Workshop for Islamic political activists; preservation of over 1,000 ancient Islamic manuscripts MALI - Training of madrasah teachers; restoration of Islamic manuscripts NIGERIA - Workshop for Islamic political activists; training of madrasah teachers and curriculum reform UGANDA - Construction of three Islamic elementary schools; promotion of Islamic FM radio; donation of 10,000 books to Islamic university EGYPT - Workshop for Islamic political activists; restoration of two ancient mosques JORDAN - Workshop for Islamic political activists YEMEN - Workshop for Islamic political activists; restoration of Amiriya Madrasah monument MADAGASCAR - Inter-mosque sports tournament IRAQ - Training of mosque leaders; workshop for Islamic political activists AFGHANISTAN - Two radio networks with Islamic programming; textbooks with Islamic lessons; restoration of 17th-century mosque; workshop for Islamic political activists CYPRUS - Restoration of Hala Sultan Tekke, holiest site for local Muslims TURKEY - Workshop for Islamic political activists TURKMENISTAN - Restoration of 11th-century Abu Sakhyt Abul Khaira shrine, a Sufi pilgrimage site; restoration of 15th-century Seit Jemmalatdin Mosque UZBEKISTAN - Preservation of some 20 ancient Korans and manuscripts KIRGIZSTAN - Restoration of Shaik Fazil Mausoleum, a major Sufi pilgrimage site PAKISTAN - Training of madrasah teachers; curriculum reform; training of Islamic political activists; preservation of 17th-century Mohabat Khan mosque BANGLADESH - Training of mosque leaders in development issues INDIA - Training of madrasah teachers INDONESIA - Syndicated radio show and newspaper column; Islamic think tanks; workshops for mosque leaders; curriculum development for Islamic schools

PUM PP

11

Faham Islib di Nusantara dan Malaysia selepas 911 19) Jejak-jejak dan manifestasi Islib di Indonesia dan Malaysia [perkara ini telah dikupas secara panjang lebar oleh pembentangan lain dalam Seminar ini] Beberapa faham dan strategi dalam menangani gerakan Islam Liberal 20) Penyelesaian kepada serangan Islam Liberal (sepertimana masalah yang kita hadapi dengan Sekularisasi) adalah rumit dan menyentuh pelbagai aspek dan memerlukan penyelesasain jangka panjang yang tidak boleh dilengahkan. Saranan cadangan jangka panjang harus menyentuh pelbagai kumpulan masyarakat ; i. Kesedaran kepada Pemerintah dan ahli politik muslim termasuk memperkukuh kuasa perundangan dan ii. Menilai dan menghakis pengaruh sekularisasi dan liberalisasi dalam dan merentasi kurikulum iii. Menilai dan menghayati kembali peringatan Iqbal dan Shariati tentang peran ulamak dan ilmuan dalam perubahan umat. Memperkasa peranan ulamak, ilmuan dan aktivis Islam menangani Gerakan Islib. iv. Mewujudkan perubahan akar umbi terhadap kefahaman dan pengamalan Islam di Malaysia termasuk peranan institusi Islam akar umbi seperti pondok dan masjid v. Menggerakkan usaha penyatuan faham dan gerakan yang pelbagai bagi mengelak perpecahan dan mempersiap diri bagi menghadapi cabaran vi. Memperkaya seni dan hiburan Islam dan menilai kembali seni tempelan Islam (nasyid kontemporari) dan mempergiatkan penulisan sastera dan vii. Menggerakkan dialog dan penyebaran ilmu Islam yang tepat kepada masyarakat Islam, bukan Islam dan masyarakat Global ilmiah Islam terhadap aqidah umat. pendidikan hari ini dan memperkukuh faham pendidikan Islam dalam Plan tindakan ummah menangani Islam Liberal harus dibentuk. Beberapa

Hanya Allah Maha Mengetahui Moga dipemudahkan urusan ini oleh Allah
Al Faqir al Haqir illaLlah Abu Saif Al Mahshari Setiausaha PUM PP;
22 August 2008 / 19 Sha’aban 1429 H / Seminar Pemikiran Islam 2008 / “Menangani Pemikiran Islam Liberal” Persatuan Ulamak Malaysia (PUM) / Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi

PUM PP

12