Anda di halaman 1dari 19

AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Indikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif Terarah Setiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiran utama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu pula diperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yang diperlihatkan dalam Jadual 3a. Indikator dalam amalan kreativiti tersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Jadual 3a Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

1.0 Fasa Persediaan

1.1 Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

1.1.1

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau.

1.1.2

Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh.

1.1.3

Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai.

 

1.1.4

Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul.

1.1.5

Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.

1.1.6

Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat.

1.1.7

Mendapatkan makna dengan betul.

1.1.8

Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan

1.2.1

Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.

1.2.2

Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu.

1.2.3

Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

1.2.4

Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.

 

1.2.5

Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.

1.2.6

Mengkaji kesan baik dan kesan buruk

1.2.7

Mengimbas kembali idea.

1.2.8

Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat.

2.0 Fasa Imaginasi

2.1 Penjanaan idea Menghasilkan idea- idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

2.1.1.

Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik).

2.1.2.

Menghasilkan idea secara berterusan.

2.1.3.

Menghasilkan idea yang bermakna.

 

2.1.4.

Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

2.2 Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk

2.2.1

Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan dan membina tajuk.

2.2.2

Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan, laporan dan lakaran.

menghasilkan dan memilih sesuatu.

2.2.3

Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan.

2.2.4

Membuat keputusan tentang sintesis akhir.

2.2.5

Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

   

kepada keputusan akhir.

2.2.6 Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan.

2.2.7 Membuat refleksi yang berterusan.

3.0 Fasa Perkembangan

 

3.1 Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan

3.1.1.

Menokok tambah idea.

3.1.2.

Mengubah suai idea.

3.1.3.

Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

3.1.4.

Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan.

3.1.5.

Memberi pelbagai kategori atau aspek.

3.2 Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

3.2.1

Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea.

3.2.2

Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu.

 

3.2.3

Membuat wajaran dengan betul.

3.2.4

Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka.

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

4.0 Fasa Tindakan

4.1 Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip

4.1.1

Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

4.1.2

Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.

4.1.3

Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil.

4.2 Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif.

4.2.1

Peka kepada perkara di sekeliling.

4.2.2

Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan.

4.2.3

Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.

Jadual 3b Indikator Operasi Metakognisi

5.0 Operasi Metakognisi

 

Indikator

5.1 Merancang Mengenal pasti proses berfikir sehingga dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

5.1.1

Mengenal pasti proses berfikir.

5.1.2

Mengenal pasti bagaimana proses pemikiran kreatif dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat.

5.1.3

Murid menentukan matlamat.

 

5.1.4

Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi.

5.1.5

Meramal keputusan / memberi alasan.

5.1.6

Mengenal pasti konteks, membuat hubung kait dan membuat analogi.

5.2

Memantau

5.2.1

Mengesan matlamat yang ingin dicapai.

Mengesan kemajuan

5.2.2

Mengesan objektif setiap langkah

5.0 Operasi Metakognisi

 

Indikator

perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.

 

dicapai.

5.2.3 Menentukan sama ada mereka telah mendapat jawapan kepada persoalan.

5.2.4 Mengesan kesilapan dan halangan.

5.2.5 Tahu perkara yang masih belum

   

diketahui.

5.2.6

Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan.

5.2.7

Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan yang sesuai.

5.2.8

Mengesan kaedah dan strategi betul.

5.2.9

Membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubah suai strategi dan kaedah.

5.3 Menilai Mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang telah dilalui.

5.3.1

Menentukan kualiti pencapaian matlamat.

5.3.2

Menilai ketepatan atau kesilapan keputusan.

5.3.3

Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan.

 

5.3.4

Menentukan keberkesanan proses berfikir.

5.3.5

Mempertimbangkan untuk menggunakan proses berfikir dalam situasi lain.

Jadual 4b Fokus Guru dan Murid

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Persediaan

Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid.

Membuat pemerhatian secara aktif.

Apa yang dimaksudkan dengan…?

Menyampaikan idea individu.

Beritahu secara lanjut tentang ?

 

Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna.

Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.

Apa yang buat anda berfikir sedemikian ?

Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid.

Bagaimana anda pasti?

Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang.

Bagaimana anda mendapat idea sedemikian?

Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka.

Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman.

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Imaginasi

Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea.

Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat.

Bagaimana anda akan ?

Bagaimana anda boleh ?

 

Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.

Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/ fenomena.

Apa anda akan buat jika ?

Membina idea baru.

Bagaimana anda tahu jika ?

Meneroka dan menyiasat soalan murid.

Menguji dan membahaskan idea murid.

Mengenal pasti tahap kefahaman murid.

Membina asas kepada pengalaman yang selari untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi.

Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang ?

Mengapa anda menggunakan kaedah/ cara/teknik tersebut?

Bagaimana anda dapat idea tersebut?

Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud.

Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai.

Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul.

Membandingkan

penjelasan

murid/kumpulan.

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Perkembangan

Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman

Membina semula dan memberi penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll).

Bagaimana anda mengesahkan/ membuktikan…?

Apa akan berlaku jika…?

   

Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan.

Apa lagi yang perlu diketahui ?

Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.

Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?

Tindakan

Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap

Menyelesaikan tugasan.

Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya?

Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk.

 

Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.

Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya?

 

Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh?

 

Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya?

AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Indikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif Terarah Setiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiran utama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu pula diperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yang diperlihatkan dalam Jadual 3a. Indikator dalam amalan kreativiti tersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Jadual 3a Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

1.0 Fasa Persediaan

1.1 Pemerhatian Membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat.

1.1.1

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau.

1.1.2

Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh.

1.1.3

Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai.

 

1.1.4

Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul.

1.1.5

Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.

1.1.6

Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat.

1.1.7

Mendapatkan makna dengan betul.

1.1.8

Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kepada yang lebih kecil bagi memahami sesuatu.

1.2.1

Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.

1.2.2

Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

1.2.3

Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

1.2.4

Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.

1.2.5

Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.

1.2.6

Mengkaji kesan baik dan kesan buruk

1.2.7

Mengimbas kembali idea.

 

1.2.8

Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong

1

Kemahiran Utama

Indikator Amalan

 

berdasarkan fakta dan maklumat.

2.0

Fasa Imaginasi

2.1 Penjanaan idea Menghasilkan idea- idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

2.1.1.

Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik).

2.1.2.

Menghasilkan idea secara berterusan.

2.1.3.

Menghasilkan idea yang bermakna.

2.1.4.

Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

 

2.2 Sintesis idea Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu.

2.2.1

Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan dan membina tajuk.

2.2.2

Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik –lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan, laporan dan lakaran.

2.2.3

Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan.

 

2.2.4

Membuat keputusan tentang sintesis akhir.

2.2.5

Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir.

2.2.6

Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan.

2.2.7

Membuat refleksi yang berterusan.

3.0

Fasa Perkembangan

3.1 Penambah baikan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu

3.1.1. Menokok tambah idea.

3.1.2. Mengubah suai idea.

3.1.3. Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

3.1.4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan.

3.1.5. Memberi pelbagai kategori atau aspek.

2

Kemahiran Utama

 

Indikator Amalan

atau keindahan hasil karya atau ciptaan

 

3.2 Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

3.2.1

Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea.

3.2.2

Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu.

 

3.2.3

Membuat wajaran dengan betul.

3.2.4

Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka.

4.0 Fasa Tindakan

4.1 Pelaksanaan Menyampaikan dan mempersembahkan idea atau menghasilkan prototaip

4.1.1

Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

4.1.2

Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.

4.1.3

Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil.

4.2 Amalan berterusan Peka kepada perkara di sekeliling dan menjana idea untuk berkreatif.

4.2.1

Peka kepada perkara di sekeliling.

4.2.2

Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan.

4.2.3

Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.

Jadual 3b Indikator Operasi Metakognisi

5.0 Operasi Metakognisi

Indikator

5.1 Merancang Mengenal pasti proses berfikir sehingga dapat

5.1.1 Mengenal pasti proses berfikir.

5.1.2 Mengenal pasti bagaimana proses pemikiran kreatif dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai

3

5.0 Operasi Metakognisi

 

Indikator

dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

 

matlamat.

5.1.3

Murid menentukan matlamat.

5.1.4

Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi.

 

5.1.5

Meramal keputusan / memberi alasan.

5.1.6

Mengenal pasti konteks, membuat hubung kait dan membuat analogi.

5.2 Memantau Mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.

5.2.1

Mengesan matlamat yang ingin dicapai.

5.2.2

Mengesan objektif setiap langkah dicapai.

5.2.3

Menentukan sama ada mereka telah mendapat jawapan kepada persoalan.

5.2.4

Mengesan kesilapan dan halangan.

5.2.5 Tahu perkara yang masih belum diketahui.

5.2.6

Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan.

 

5.2.7

Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan yang sesuai.

5.2.8

Mengesan kaedah dan strategi betul.

5.2.9

Membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubah suai strategi dan kaedah.

5.3 Menilai Mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang telah dilalui.

5.3.1

Menentukan kualiti pencapaian matlamat.

5.3.2

Menilai ketepatan atau kesilapan keputusan.

5.3.3

Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan.

5.3.4

Menentukan keberkesanan proses berfikir.

5.3.5

Mempertimbangkan untuk menggunakan proses berfikir dalam situasi lain.

4

Jadual 4b Fokus Guru dan Murid

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Persediaan

Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid.

Membuat pemerhatian secara aktif.

Apa yang dimaksudkan dengan…?

Menyampaikan idea individu.

Beritahu secara lanjut tentang ?

 

Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna.

Menghubung kait pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.

Apa yang buat anda berfikir sedemikian ?

Bagaimana anda pasti?

Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid.

Menyediakan minda murid untuk aktiviti dan tugasan akan datang.

Bagaimana anda mendapat idea sedemikian?

Mencungkil idea murid dan membanding beza idea mereka.

Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman.

5

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Imaginasi

Menyediakan situasi yang lebih berfokus supaya murid dapat menjana idea.

Melibatkan secara langsung dengan fenomena/bahan/ konsep/alat.

Bagaimana anda akan ?

Bagaimana anda boleh ?

Apa anda akan buat jika ?

 

Menyediakan pengalaman untuk sesuatu konsep atau pemahaman.

Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/ fenomena.

Bagaimana anda tahu jika ?

Apa yang diperlukan untuk tahu

   

lebih lanjut tentang

?

Meneroka dan menyiasat soalan murid.

Membina idea baru.

 

Membina asas kepada pengalaman yang selari untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi.

Mengapa anda menggunakan kaedah/ cara/teknik tersebut?

Menguji dan membahaskan idea murid.

Bagaimana anda dapat idea tersebut?

Mengenal pasti tahap kefahaman murid.

Mentafsir maklumat/ bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.

Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud.

Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai.

Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul.

Membandingkan

penjelasan

murid/kumpulan.

6

Fasa

Fokus Guru

Fokus Murid

Soalan Contoh/ Rangsangan

Terarah

Perkembangan

Mewujudkan situasi/konteks baru untuk menguji kefahaman

Membina semula dan memberi penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll).

Bagaimana anda mengesahkan/ membuktikan…?

Apa akan berlaku jika…?

 

Apa lagi yang perlu diketahui ?

 

Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan.

Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?

Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.

Tindakan

Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman,

Menyelesaikan tugasan.

Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk.

Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/ saya?

kemahiran dan sikap

Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.

Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya?

Apakah kemahiran/ pengetahuan baru yang anda/saya peroleh?

Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya?

Indikator Pemikiran kreatif

7.0 Kriteria

 

Indikator

7.1

Kelancaran

7.1.1

Idea yang banyak berkaitan dengan tugasan yang mungkin

Kebolehan

benar atau tidak benar tetapi logik.

menghasilkan banyak

7.1.2

Idea berterusan.

 

idea

7.1.3

Idea yang bermakna.

7.2

Keluwesan

7.2.1

Idea boleh ditokok tambah.

7

7.0 Kriteria

 

Indikator

Kebolehan mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea

7.2.2

Idea boleh diubah suai.

7.2.3

Pelbagai penerangan rasional tentang idea.

7.2.4

Pelbagai contoh berkaitan tugasan.

7.2.5

Pelbagai kategori atau aspek.

7.3 Kejelasan Kebolehan menghuraikan idea dengan terperinci secara sistematik

7.3.1

Idea dihuraikan kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

7.3.2

Idea tersusun dan mudah difahami.

7.4 Keaslian Kebolehan menghasilkan idea baharu, luar biasa dan hanya sebilangan kecil individu yang mengemukakannya

7.4.1

Idea tidak sama dengan orang lain.

7.4.2

Idea tidak seperti yang biasa.

7.4.3

Idea belum ada sebelumnya.

7.4.4

Frekuensi idea kecil.

8