Anda di halaman 1dari 19

Y Y 

Y 

Y Y
KUMPULAN E
m 
 

 
m 
 m 


PENGENALAN
‡ Di sekolah guru memainkan peranan sebagai
ibu bapa dalam membentuk kanak-kanak
selaras dengan penerapan yang dimasukkan
dalam Falsafah Pendidikan Negara.
‡ Nilai-nilai murni mula diterapkan dari
pendidikan pra sekolah merupakan asas
kepada proses pembelajaran dan
perkembangan kanak-kanak dalam
membentuk peribadi dan bernilai murni.
aEFINISI NILAI MURNI
Nilai murni dapat didefinisikan
sebagai perlakuan yang baik,
peradaban dan tatasusila individu
manusia dalam hubungannya
sesama manusia, alam dan Tuhan.
Dalam pendidikan, penerapan nilai
murni secara rasmi diberi penekanan
adalah melalui Laporan Kabinet.
aEFINISI NILAI MURNI
ð erupakan tanggapan kepada
perkara-perkara yang dihajati dan
pada masa yang sama juga menjadi
kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni
sesuatu masyarakat biasanya
diasaskan kepada agama´
(Wan ohd. Zahid, 1988)
NILAI-NILAI MURNI UTAMA
‡ Baik hati ‡ Kebersihan fizikal dan
‡ Berdikari mental
‡ Hemah tinggi ‡ Kejujuran
‡ Hormat menghormati ‡ Kerajinan
‡ Kasih sayang ‡ Kerjasama
‡ Keadilan ‡ Kesederhanaan
‡ Kebebasan ‡ Kesyukuran
‡ Keberanian ‡ Rasional
‡ Patriotisme ‡ Semangat
bermasyarakat
RASIONAL NILAI-NILAI MURNI
aALAM PENaIaIKAN
‡ Pada bulan ei 1969, rusuhan kaum berlaku
dalam sejarah negara. Ini menunjukkan
kerapuhan kebangsaan kita.
‡ asyarakat kita tiada semangat muhibbah
yang dapat menyatukan setiap kaum.
‡ Penularan pelbagai jenis penyakit
kerohanian, akhlak, sosial dikalangan
masyarakat mengalakkan pihak yang
berkenaan memberi perhatian yang lebih
kepada isu nilai murni dalam pendidikan.
RASIONAL NILAI-NILAI MURNI
aALAM PENaIaIKAN
‡ Kementerian Pendidikan alaysia telah
melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai
murni secara komprehensif dimana:
Ñ  
  
 
 
  
 


 
 
   

    


 


     

 
   

   
 Ñ
STRATEGI PENERAPAN
NILAI-NILAI MURNI
1. Penerapan nilai murni berlaku secara
bersahaja dan tidak langsung. Strategi
penerapan nilai secara yang tidak
langsung ini penting kerana nilai tidak
boleh diajar secara formal seperti
matapelajaran lain. Ini merupakan satu
penghayatan dan pengusahaan secara
beramal bukan sekadar peringatan atau
penghafalan.
STRATEGI PENERAPAN
NILAI-NILAI MURNI
. Penerapan nilai murni berlaku melalui
strategi yang mempunyai kaitan
langsung dengan isi pelajaran. Fakta-
fakta sejarah dan cerita-cerita dalam
matapelajaran sastera umpamanya
akan dapat dibincang melalui isu-isu
yang dapat dikaitkan secara langsung
dengan unsur nilai yang dipegang oleh
pelajar atau nilai sejagat tertentu.
TEKNIK PENERAPAN NILAI MURNI
aALAM PENaIaIKAN
Vntara cara yang dikenalpasti untuk
menerpkan dan menyerap serta
menyemai nilai-nilai murni ialah:
‡ elalui matapelajaran tertentu
(Pendidikan oral dan Pendidikan Islam)
‡ Penerapan nilai murni dalam
matapelajaran lain
‡ Vktiviti ko-kurikulum
‡ Vktiviti persatuan sekolah
NILAI-NILAI MURNI aIPUPUK MELALUI
CONTOH TELAaAN GURU
Õuru Sebagai Pembentuk Nilai
‡ Õuru adalah contoh teladan yang baik
kepada murid-murid.
‡ Seorang guru harus mempunyai sifat-
sifat yang terpuji untuk dicontohi oleh
murid-murid. (berpakaian kemas,
berkelakuan baik, bersopan santun,
berbudi bahasa, menepati masa, rajin
dan sentiasa positif)
NILAI-NILAI MURNI aIPUPUK MELALUI
CONTOH TELAaAN GURU
Õuru Penyayang
‡ Õuru yang menyedari, prihatin, berminat,
bertimbang rasa, memikir dan memberi
perhatian terhadap permintaan dan
kebajikan murid-murid.
‡ Õuru sentiasa mengejar ilmu dan
memainkan peranan sebagai agen
perubahan dan mahir dengan teknik
mengajar yang berkesan.
NILAI-NILAI MURNI aIPUPUK MELALUI
CONTOH TELAaAN GURU
Õuru Sebagai entor
‡ Õuru merupakan pembimbing dan
penasihat yang berpengalaman dalam
bidang pendidikan.
‡ Õuru menolong pelajar menyediakan
perancangan persekolahan sesuai dengan
kebolehan, minat dan perkembangan
masing-masing.
NILAI-NILAI MURNI aIPUPUK MELALUI
CONTOH TELAaAN GURU
Õuru Sebagai Patriot
‡ enyemaikan semangat dan perasaan
cinta terhadap negara.
‡ Sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara.
‡ emupuk perpaduan di kalangan rakyat
berbilang bangsa dengan mengikis semua
prasangka yang bersifat perkauman.
KEBERKESANAN PENERAPAN NILAI
MURNI aALAM PENaIaIKAN
‡ asih ramai masyarakat kita yang berakhlak
mulia walaupun mereka dipengaruhi oleh
pelbagai godaan untuk memencongkan nilai
murni pada diri manusia.
‡ Kanak-kanak sekolah begitu prihatin terhadap
kelemahan dan kesusahan orang lain.
Penerapan nilai murni yang mereka terima
membantu menyedarkan mereka untuk
menderma, menolong dan prihatin terhadap
masalah yang wujud tanpa mengira siapa.
PENUTUP
‡ Tugas guru dalam menerapkan nilai murni tidak
semestinya bergantung 100% kepada kandungan
kurikulum yang ditentukan tetapi perlulah juga
berdasarkan inisiatif mereka sendiri.
‡ Õuru sebagai "role model" perlulah menunjukkan dan
memainkan peranan dalam menerapkan nilai murni baik
dari segi perbuatan, perlakuan mahupun tuturkatanya.
‡ Õuru harus cekap dalam menyampaikan isi pelajaran
disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam
penyampaiannya. Begitu juga dalam memilih kaedah
dan waktu hendaklah bersesuaian.
BIBLIOGRAFI
‡ Vbu Bakar Nordin, 1991. Kurikulum , Perspektif dan
Perlaksanaan. Pustaka Vntara, Kuala Lumpur.
‡ Dr. Tajul Vriffin Nordin & Dr. Nor Vini Dan, 199.
Pendidikan dan Wawasan 2020. Vrena Ilmu Sdn. Bhd,
Kuala Lumpur.
‡ Dr. Hussien Hj. Vhmad, Jurnal Pengurusan Pendidikan.
Perihal Pendidikan dan Falsafah di Malaysia.
‡ Ibrahim Saad, 198. Isu Pendidikan di Malaysia. Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
‡ VSSV: Wawancara Reformasi Pendidikan bersama
Datuk Najib. Jun 1997.
‡ ok song Sang, 1991. Pendidikan di Malaysia. Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
‡ Wan ohd Nor Wan Daud, (Jan- ac 1996). Insan Baik
Teras Kewarganegaraan. Pemikir.