MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). vi. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. 8. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. ii. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. iv. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. iii. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. ii. iv. 9. iii. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. vii. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. 4 . Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. v. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan.

struktur pentadbiran. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. 5 . viii. Universiti Malaysia Sabah. 10. Buku Catatan Mingguan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. aktivitiaktiviti organisasi. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan.

Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. iii. 6 . Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. pelajar perlu memakainya). Jika menghadapi masalah. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. berbudi bahasa.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. vi. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. jika perlu memakai tali leher. iv. vii. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. ix. v. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. viii. Dalam kebanyakan keadaan. ii. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. Anda perlu bersikap ramah. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. x. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. Jika terpaksa berada di tempat lain. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. 7 . anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. xii. xiii. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Bagaimanapun. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. xv. xvi. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. b. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. Bagaimanapun. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). 12. Semasa menjalani Latihan Praktikum. Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. xiv. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. data. xvii. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda.

e. Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. 8 . d.

0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel. Buku Akademik . Melalui pemerhatian.0 2. ii. para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4.0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. iii. v. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). Lampiran. iv. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan. vi. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. Dokumen. 9 . seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i.0 5. Laporan tahunan.

10 .0 Tujuan kajian 4. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Perbincangan hasil kajian 6.0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Kuala Lumpur: McGrawHill.0 Hasil kajian 5. Sharani Ahmad (2003). Intervensi kanak-kanak pembelajaran. bermasalah Rohani Abdullah. Bhd.0 Permasalahan kajian 3. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. BAHAGIAN C (Laporan) i. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. Panduan Kurikulum Prasekolah. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya.0 Pendahuluan 2. Nani Menon & Mohd.0 Rujukan 8. Sharani Ahmad (2008).0 Penutup 7. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. (2006). Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.

Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap. TEL: 088-320000 Samb. v.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan. ii. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO.my http:// www. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i.5 spacing.edu.edu.edu. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 .CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy.100 muka surat tidak termasuk lampiran. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ . NO. Nama dan No. Jumlah halaman adalah 40 .edu. Setiap bahagian (Bahagian A. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir. 1. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi.my atau msharani@ums. : Atas (3.ketebalan 80gsm.ums.my atau suwaibah@ums. iii.8 cm ) Kanan (2. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. 8255 atau 8189.0 cm) Bawah (2.5 cm) Kiri (3. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian.my/spks 11 . B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja). Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11.

Kreativiti 12 . 8. 2. 4. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. 3. 7. Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. 5. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. 6. inisiatif. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Pada pendapat tuan/puan. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2.

Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. viii. v. iii. vi. ix. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. x. vii. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .

Tel. Matrik No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No.

4. ceramah. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. 3. perancangan dan juga penilaian perancangan. 5. 6. 6. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. terima kasih. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. 2. Sekian. 2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. analisis masalah. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. kerja sukarelawan dan sebagainya. 4. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. 3. 5.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari. : : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .

Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Penilaian/Pembelajaran: C. Rawatan yang dipelajari: D.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Aktiviti: B. : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A.

Selangor. 43000 Kajang. Selangor. Jalan BU 2/7. 46300 Petaling Jaya. 40000 Shah Alam. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Jalan Gasing. Jalan Indah. Bandar Utama. Selangor. 28. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. Petaling. 3. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1.net. Tel : 03-79587385 hmas@autism. Kelang. 463000. Seksyen 14. Solok Limau. 5. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. Bangunan Darul Ehsan. Kiwanis Down Syndrome Centre 59. 46100 Petaling Jaya. Selangor. Taman Kajang Utama. 47800 Petaling Jaya. 41300 Klang. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No.org.gov. 46. 2. Selangor. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. Selangor. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No.com 8.my 21 . Daysprings Day Training Centre 4. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. Jalan Kampar. Selangor.my 6. Jalan Seksyen 2/14. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Taman Paramount. No 3. 2 Jalan 20/8. Selangor. 41000. Jalan Utara A.my 7.

Tel : 03-60283527 15.net. 57 & 59.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. 59. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. Rawang. Selangor. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P.com/main.kdsf.mash. Seksyen BB3. Tel : 03-33427467 daysp@tm. Lorong Kolam Air Lama 2. 2.com 12. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Jalan 20/1. 68000 Ampang Jaya. Taman Meru. 21.org 22 .my 16. 41500 Klang.O. 46000 Petaling Jaya. Taman Megah. The YMCA of Petaling Jaya No.net.Box 610. 4. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. 27. Jalan Melur 1B. Selangor. Selangor. Bandar Bukit Beruntung.my 13. 46300 Petaling Jaya.netmyne.htm 10. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No. Tel : 03-79571179 http://www.com 14. Jalan Gasing. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo.com www. 46770 Petaling Jaya. Selangor. Solok Limau. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo. Jalan SS24/10.com 11. 47301 Petaling Jaya. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Selangor. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. Pejabat Pos Jalan Sultan. 2. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No. Jalan Gasing. Selangor. Selangor. 46000 Petaling Jaya. Selangor.

47400. Jalan 7/4. Off Jalan Penchala. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. Taman SEA. Selangor. Selangor. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. Seksyen 7. Tel : 03-79588535 info@krista.geocities. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Selangor.my www. 16. Jalan 17/38. No 297.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17.com 18. 46760 Petaling Jaya. 1. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity.my 21. Selangor. off Jalan SS23/1. Damansara Uptown. Jalan Sultan. Lorong Utara ‘A’.jaring. Jalan 4/47. Selangor.my www.net. 23.com. 46400 Petaling Jaya. 46050. 23 . Petaling Jaya.krista. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Jalan Jenjarum. 47400 Petaling Jaya. 46050 Petaling Jaya. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. SUREA Centre for Individual Education Programme No. Tingkat 4.com.mobiliti. Selangor. Section 7. Shah Alam. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. 33D. Selangor.my www. Dignity & Services No. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. PJU 6A. Jalan SS 21/ 37. 46200 Petaling Jaya. Bhd.info/ 20. No. Selangor. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. Petaling Jaya.com/dorset_rehab 19. Dignity & Services PO Box 498.

29.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24.mab. Jalan Ros. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. Wisma Harapan 522. Selangor. Jalan Tebing. Tel : 03-40220308 34. Brickfields 50470. Tadika Islam Permata Indah Puchong. Jalan Kandang Kerbau. YMCA Deaf Club 95. 48000 Rawang. Tel : 03-22722672 mablind@po. 50470 Kuala Lumpur. 53000. 32. Kampung Kenanga. 26. Penguasa PDK Kg. 50350. Kuala Lumpur. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas.my www. 30. Kuala Lumpur. Off Jalan Tun Sambathan 4. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Kuala Lumpur. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. Brickfields 50470. 25. Selangor. 523. Off Jalan Pahang. Kuala Lumpur. Selangor. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4.jaring. Jalan Chan Chin Mooi.org. Kampung Pandan. 31. Taman Petaling Utama. 27. Petaling Jaya. 2. Jalan Bukit Nanas. Jalan Sultan Abdul Samad. Tel : 03-40223744 33. Persiaran Titiwangsa. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 28. Rawang No. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Kuala Lumpur. 4.my 24 . Selangor. Kenanga.

Tel : 03-92870739 38.sriraflesia. Jalan Raden Tengah. 50470. 95.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. 50480 Kuala Lumpur. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2.com www. 95. Desa Sri Hartamas. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. Kuala Lumpur.com 41.com 42. 25A. Total Child Education Jalan Sepakat. 53200. 6. Jalan 24/70A. Jalan Padang Belia.com/pmydeaf 40. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Jalan Kampong Pandan. Kuala Lumpur. 37. National Society for the Deaf No. Tel : 03-90571704 25 . 57000. Setapak. Kuala Lumpur.my 36. Bandar Baru Seri Petaling. Jalan Padang Belia. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. 50470. Kuala Lumpur.jaring.geocities. Kuala Lumpur.com 39. Jalan Tun Sambathan. Persiaran Kuantan. 50470. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. 55100. Tel : 03-22741439 www. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. United Garden (OUG). 68-3 2nd Floor. National Council for the Blind. Malaysia No 94B. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia.

59000. Jalan Raja Laut. Tel : 03-77103360 clm@clm. 59100. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. Cheras Business Centre. Jalan Elmu. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. 49. Desa Sri Hartamas. Jalan 24/70A. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. 11. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. 50515 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. 26 . Faks : 03-3446938564 48. dms_company@mailcity.com 44.com 45. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. 12B. Off Jalan Cheras. 55000 Kuala Lumpur. Bangsar Park. Off Jalan Universiti. Jalan Dato Onn.org. Kuala Lumpur. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Jalan 1/101C. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. 2nd Floor. Bangsaria Training and Day Care Centre No. 50712 Kuala Lumpur. 50480 Kuala Lumpur. 54100 Kuala Lumpur. 56000 Kuala Lumpur.jaring. Lorong Maarof Satu. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Bangunan LPPKN. Keluarga dan Masyarakat.my 47. Blok E. Tel : 03-26930095. Peti Surat 10414. Calvary Life Ministries No 38-2. 50.my 46. Millennium Court.

59. Johor 55. Wangsa Maju.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Kuala Lumour. Seksyen 5. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Kedah. 52200 Kuala Lumpur. Sabah 60. Bandar Seri Damansara. Hospital Labuan PO Box 80832. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. Kuala Lumpur. Kedah 58. Tampoi. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Kelantan 56. Kelantan. Jalan Ampang Hilir 5. Blok 5. Johor. Persiaran Meranti. Labuan. 87018 Wilayah Persekutuan. 53. Terengganu. Terengganu 57. Kedah. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Taman Sinar Harapan Jitra. 16150 Kubang Kerian. 27 . Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. 53300 Wilayah Persekutuan. 55000 Kuala Lumpur. PJU 9. Lorong 3/ 27C. SD Apartment 2. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. 54. 52. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498.

88847 Kota Kinabalu. Jalan Selangor. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Box 30. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Teck Guan Villa. Jalan Penampang. Kota Kinabalu.com 64. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Tanjung Aru. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. 89450 Kota Kinabalu. 62. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. 28 . Batu 12 1/2. Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. 3. Sabah. Sabah. Jalan Saga. Sabah. 91000 Tawau. No: 15 Jalan Tuopai 3. Lorong Punai Dekut. Off Jalan Saga. Sabah. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. 88450 Likas. 88856 Likas. Tadika Baptis Likas P. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Sabah. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Sabah. Taman Lim Den Choi. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. Taman Kingfisher. Sabah. Kota Kinabalu. O.

91049 Tawau. Jalan Mat Salleh. Bangunan Kompleks Fajar. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. Jalan Air Panas. 15. Kota Kinabalu. 76. 77. P. Sabah. 88450 Menggatal. O. 29 . 88590 Kota Kinabalu. Sabah. 75. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Sabah. TBB 322. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. 73. Box 13971. Sabah. Rumah Persekutuan. 74. Lrg. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Tingkat 3. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. 91007 Tawau. Bukit Padang. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Sabah. Tel : 088. Sabah. Sabah. 89657 Tambunan. Sabah. 89057 Kudat. Sabah. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. 71. O. Papar. 910230 Tawau.623023 Faks : 088-612486 70. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Jln. Jalan Haji Karim. Sepanggar. 78. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. Community based rehabilitation for children with special needs P. 88846 Kota Kinabalu. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. Taman Indah Permai. Box 72. Sabah.

Sabah. Sarawak. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. 96000 Sibu.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. Sarawak 82. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. 89608 Papar. Jalan Bampfylde. Alan Road. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Sabah. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). 92300 Kuching.com 86. Hospital Likas Kota Kinabalu. Sarawak. 81. Sibu Autistic Association Agape Centre. Sarawak.net 85. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . Upper Lanag. 84. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. 96000 Sibu. 96000 Sibu. Sarawak. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. Sarawak. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Alan Road. 88400 Kota Kinabalu. 83. 80. PO Box 2492. 93748 Kuching. Sabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful