PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

4 . Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. ii. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). 8. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. vii. v. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. ii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. iv. iv. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. iii. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. vi. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. 9. iii. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. 5 . 10. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. viii. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. Buku Catatan Mingguan. Universiti Malaysia Sabah. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. struktur pentadbiran. aktivitiaktiviti organisasi.

Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. Jika menghadapi masalah. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. iii. 6 . Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. x. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. ii. vi. pelajar perlu memakainya). Anda perlu bersikap ramah. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. vii. ix. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. viii. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. v. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. berbudi bahasa. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. Jika terpaksa berada di tempat lain. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. iv. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. jika perlu memakai tali leher. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. Dalam kebanyakan keadaan. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11.

b. xii. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Bagaimanapun. Semasa menjalani Latihan Praktikum. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. xvii. xv. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. 7 . Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. xvi. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. xiv. data. 12. xiii. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). Bagaimanapun.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti.

Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. e. d. 8 .

v. iii. Dokumen. Melalui pemerhatian. Lampiran.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). 9 . Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan.0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4. vi. Buku Akademik .0 2. ii. Laporan tahunan.0 5.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. iv. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu. seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6.

Panduan Kurikulum Prasekolah. bermasalah Rohani Abdullah. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Sharani Ahmad (2008).0 Penutup 7. Sharani Ahmad (2003).0 Pendahuluan 2. Intervensi kanak-kanak pembelajaran. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). BAHAGIAN C (Laporan) i. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Hasil kajian 5. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii.0 Tujuan kajian 4. Nani Menon & Mohd.0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Kuala Lumpur: McGrawHill. 10 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. (2006).0 Perbincangan hasil kajian 6. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Permasalahan kajian 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. Bhd. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya.0 Rujukan 8.

Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11.ums. : Atas (3.8 cm ) Kanan (2.ketebalan 80gsm.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan. Setiap bahagian (Bahagian A. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian.100 muka surat tidak termasuk lampiran. iii. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO.my atau msharani@ums.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i.CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. 8255 atau 8189. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO. ii.edu. TEL: 088-320000 Samb. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ . B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja).edu. Jumlah halaman adalah 40 .edu. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. Nama dan No. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 .my atau suwaibah@ums.0 cm) Bawah (2.5 cm) Kiri (3.edu.5 spacing. NO. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi.my http:// www. 1. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. v. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap.my/spks 11 .

3. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. 7. 5. 2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. 8. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. inisiatif. Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. 4. Kreativiti 12 . 6.

Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Pada pendapat tuan/puan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2.

vii. iii. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . viii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i. vi. v. x. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. ix.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .

(yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 . Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No. Matrik No. Tel.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. Sekian. 6. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. terima kasih. 3. 2. 4. perancangan dan juga penilaian perancangan. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. kerja sukarelawan dan sebagainya. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. 6. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. 5. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . 4. analisis masalah. ceramah. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. 3. 2. 5.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari. : : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .

: ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A. Rawatan yang dipelajari: D.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Aktiviti: B. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Penilaian/Pembelajaran: C.

Daysprings Day Training Centre 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. 47800 Petaling Jaya. Selangor. 2 Jalan 20/8. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. No 3. 28.my 7. Seksyen 14. Selangor. Petaling. Selangor. 46100 Petaling Jaya. Kelang. Jalan Kampar. 3. Jalan Indah. Tel : 03-79587385 hmas@autism. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Taman Kajang Utama. 463000. Jalan BU 2/7. 46300 Petaling Jaya. 46. Selangor. Taman Paramount. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No.net. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. 41300 Klang. Jalan Seksyen 2/14.my 6. 2. Solok Limau. Selangor. Kiwanis Down Syndrome Centre 59.my 21 . Bangunan Darul Ehsan. Jalan Gasing. 4. Selangor. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. 40000 Shah Alam. 41000. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. 43000 Kajang. 5. Bandar Utama.org. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No.gov. Jalan Utara A. Selangor. Selangor.com 8.

Jalan SS24/10. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail. 21. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No.O. Rawang. 59. Selangor. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm.com www.htm 10. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. Tel : 03-79571179 http://www.net. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. 41500 Klang. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P. 57 & 59. Taman Megah. The YMCA of Petaling Jaya No. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Taman Meru. Jalan Melur 1B. Selangor. 27. 2. Lorong Kolam Air Lama 2.kdsf. Jalan Gasing. 46770 Petaling Jaya. Selangor.net.org 22 . Jalan 20/1. Selangor. Selangor. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo. Selangor. Selangor. 46000 Petaling Jaya.com 11. 2. 46000 Petaling Jaya. Pejabat Pos Jalan Sultan. Jalan Gasing. Selangor. Solok Limau. 4. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No.com 14. Bandar Bukit Beruntung. Tel : 03-60283527 15.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. Seksyen BB3. 68000 Ampang Jaya.com 12. 46300 Petaling Jaya.my 16.netmyne. 47301 Petaling Jaya.com/main.Box 610.my 13.mash. Tel : 03-33427467 daysp@tm.

47400 Petaling Jaya. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity.my www. 47400. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jalan SS 21/ 37. Damansara Uptown. Jalan 4/47. Off Jalan Penchala. Selangor. 16.info/ 20.net. Tel : 03-79577255 mobiliti@po.mobiliti.my www.jaring. Selangor. Dignity & Services PO Box 498.my 21. Tingkat 4. Tel : 03-79588535 info@krista. Selangor. 46050 Petaling Jaya. Jalan Jenjarum. Jalan 7/4. Selangor. Petaling Jaya. 46400 Petaling Jaya. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. Section 7. PJU 6A. Lorong Utara ‘A’. Jalan 17/38. Dignity & Services No. Petaling Jaya. No 297. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. Selangor.my www. 1.com. SUREA Centre for Individual Education Programme No.com 18. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. Selangor. 23. Taman SEA. Selangor. 23 . 33D. 46200 Petaling Jaya. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17.com. Shah Alam.geocities. Seksyen 7. Jalan Sultan.krista. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. No. Bhd. Selangor.com/dorset_rehab 19. off Jalan SS23/1. 46050. 46760 Petaling Jaya.

Tadika Islam Permata Indah Puchong. 26. Kuala Lumpur 28.mab. Wisma Harapan 522. Brickfields 50470. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Tel : 03-22722672 mablind@po. 32. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas. 50470 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 53000. 48000 Rawang. Kuala Lumpur. 27. Selangor. Jalan Chan Chin Mooi. Rawang No. Off Jalan Tun Sambathan 4. Kuala Lumpur. Jalan Sultan Abdul Samad. 523. Kuala Lumpur. Taman Petaling Utama. Kampung Kenanga. 31. Penguasa PDK Kg. Selangor. Brickfields 50470. 29. Petaling Jaya. 25. Persiaran Titiwangsa. Jalan Bukit Nanas. Kenanga. 4. Jalan Tebing. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4.my 24 . Kuala Lumpur.org. Tel : 03-40220308 34. 30. Kuala Lumpur. Off Jalan Pahang. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. Jalan Ros. Kampung Pandan.my www. Jalan Kandang Kerbau. 2. Selangor. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam.jaring.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. Tel : 03-40223744 33. 50350. YMCA Deaf Club 95. Selangor.

95. Tel : 03-92870739 38. 55100.jaring. Kuala Lumpur. 68-3 2nd Floor. 25A. 57000. 95. 50470. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No.my 36. Persiaran Kuantan. Malaysia No 94B. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. Desa Sri Hartamas.com www. Jalan Tun Sambathan. 6. Jalan Raden Tengah. Jalan 24/70A.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. 50470. Kuala Lumpur. Jalan Kampong Pandan. Tel : 03-22741439 www. National Society for the Deaf No. Kuala Lumpur. Jalan Padang Belia. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl.sriraflesia. Bandar Baru Seri Petaling. 50470. Kuala Lumpur.com 39.com 41. Total Child Education Jalan Sepakat. 53200.com/pmydeaf 40. 37. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. Tel : 03-90571704 25 . YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No.com 42. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Kuala Lumpur. United Garden (OUG). Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. 50480 Kuala Lumpur. National Council for the Blind.geocities. Jalan Padang Belia. Setapak.

Peti Surat 10414. 12B. Bangsar Park. Bangsaria Training and Day Care Centre No. 50515 Kuala Lumpur. Jalan 1/101C.my 46. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. Jalan Raja Laut. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. Keluarga dan Masyarakat Aras 3.my 47. 54100 Kuala Lumpur. Off Jalan Cheras. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. 56000 Kuala Lumpur. dms_company@mailcity.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. Faks : 03-3446938564 48. Jalan Dato Onn. 11. 59100. Jalan Elmu. 50480 Kuala Lumpur. Off Jalan Universiti. Blok E. Lorong Maarof Satu. Desa Sri Hartamas. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana.jaring. 59000.org. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. Tel : 03-26930095. 49. 2nd Floor. 26 . 55000 Kuala Lumpur. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. 50. Keluarga dan Masyarakat. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. 50712 Kuala Lumpur. Calvary Life Ministries No 38-2.com 45. Cheras Business Centre. Jalan 24/70A. Bangunan LPPKN.com 44. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Kuala Lumpur. Millennium Court. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Tel : 03-77103360 clm@clm. Kuala Lumpur.

16150 Kubang Kerian. Jalan Ampang Hilir 5. Kedah. Sabah 60. Kedah 58. Wangsa Maju. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. Kelantan 56. SD Apartment 2. Johor. 55000 Kuala Lumpur. 53. Persiaran Meranti. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. Labuan. 59. 52200 Kuala Lumpur. 54. Hospital Labuan PO Box 80832. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. 53300 Wilayah Persekutuan. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. Tampoi. 52. Kedah. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Kelantan. Terengganu. Johor 55. Kuala Lumour. Lorong 3/ 27C. Taman Sinar Harapan Jitra. PJU 9. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. 27 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Bandar Seri Damansara. Blok 5. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Kuala Lumpur. Seksyen 5. 87018 Wilayah Persekutuan. Terengganu 57.

Off Jalan Saga. 88450 Likas. Sabah. Jalan Penampang. Jalan Saga. Taman Lim Den Choi. Sabah. Sabah. O.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. Kota Kinabalu. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. 62. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Sabah. Sabah. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. 89450 Kota Kinabalu. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. 3. 28 . Teck Guan Villa. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. Box 30. Sabah. Sabah. No: 15 Jalan Tuopai 3. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Sabah. Jalan Selangor. Lorong Punai Dekut. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. 88856 Likas. Kota Kinabalu. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63.com 64. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Tanjung Aru. Taman Kingfisher. 91000 Tawau. Batu 12 1/2. 88847 Kota Kinabalu. Tadika Baptis Likas P. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue.

Sabah. 71. Jalan Mat Salleh. 91049 Tawau. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Box 13971. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. O. 76. Sabah. 89057 Kudat. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Sabah. Sabah. 91007 Tawau. Lrg. Jalan Haji Karim. Rumah Persekutuan. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. 74. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Sepanggar. 88590 Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Jln. Papar. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Sabah. Bangunan Kompleks Fajar. P.623023 Faks : 088-612486 70. Jalan Air Panas. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. 73. Bukit Padang. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Sabah. O. Taman Indah Permai. 15. 29 . Tingkat 3. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. 910230 Tawau. Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. 78. Sabah. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. Sabah. TBB 322. 77. Box 72. 88450 Menggatal. 75. Community based rehabilitation for children with special needs P. 89657 Tambunan. Tel : 088. 88846 Kota Kinabalu. Sabah.

Sabah. 83.com 86.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. 96000 Sibu. Sarawak. Hospital Likas Kota Kinabalu. 81. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Sarawak. 96000 Sibu. Alan Road. 93748 Kuching. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). 92300 Kuching. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 84. 80. Sarawak. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . 89608 Papar. 88400 Kota Kinabalu. Alan Road. Sarawak. Sarawak. Sabah. Sarawak 82. Methodist Care Centre Off Agape Centre. PO Box 2492. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. Jalan Bampfylde.net 85. Sabah. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. Upper Lanag. Sibu Autistic Association Agape Centre. 96000 Sibu. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful