MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. v. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). 8. vi. iii. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. iii. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). iv. ii. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. vii. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. ii. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. iv. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. 4 . 9. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu.

Universiti Malaysia Sabah. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. Buku Catatan Mingguan. aktivitiaktiviti organisasi. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. 5 . Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. struktur pentadbiran. 10. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. viii.

Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. v. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. ix. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. Jika menghadapi masalah. x. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. iv. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Jika terpaksa berada di tempat lain. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. ii. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. vii. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. berbudi bahasa. pelajar perlu memakainya). Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. viii. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. iii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. Anda perlu bersikap ramah. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. Dalam kebanyakan keadaan. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. 6 . anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. jika perlu memakai tali leher. vi.

Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). xvii. 7 . Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. b. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. xiii. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). xiv. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. Bagaimanapun. xii. xv. data. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. 12. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. xvi. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. Semasa menjalani Latihan Praktikum. Bagaimanapun. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan. Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. 8 . Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. e. d.

v.0 2. 9 .0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. Laporan tahunan. vi. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan). Lampiran. iii. para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. Buku Akademik . Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6. ii. Dokumen.0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan.0 5.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu. iv. Melalui pemerhatian.

BAHAGIAN C (Laporan) i.0 Permasalahan kajian 3. Sharani Ahmad (2003). Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii.0 Tujuan kajian 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1.0 Pendahuluan 2. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Intervensi kanak-kanak pembelajaran.0 Penutup 7. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn.0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.0 Perbincangan hasil kajian 6. Panduan Kurikulum Prasekolah. bermasalah Rohani Abdullah. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Bhd.0 Rujukan 8. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. 10 .0 Hasil kajian 5. Nani Menon & Mohd. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. (2006). Sharani Ahmad (2008). Kuala Lumpur: McGrawHill.

CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 . Jumlah halaman adalah 40 .my/spks 11 .ketebalan 80gsm. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ .my atau msharani@ums.ums.my http:// www. NO.5 cm) Kiri (3.100 muka surat tidak termasuk lampiran. B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja).edu. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir. v.edu. ii.8 cm ) Kanan (2. Nama dan No. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv.CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11. TEL: 088-320000 Samb. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan.edu. iii.5 spacing.0 cm) Bawah (2. 8255 atau 8189. 1.edu. : Atas (3. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO.my atau suwaibah@ums.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian. Setiap bahagian (Bahagian A. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO.

Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. 2. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. inisiatif. 7. 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. Kreativiti 12 . 8. 5. 4. 6.

Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Pada pendapat tuan/puan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2.

vii. iii. vi. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. v. viii. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i. ix. x.

Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No.

Tel. Matrik No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No.

5. 3. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. analisis masalah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Sekian. 6. perancangan dan juga penilaian perancangan. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. ceramah. 3. 2. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. 6. 2. 5. 4. terima kasih. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. kerja sukarelawan dan sebagainya. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. 4. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

: : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Aktiviti: B. : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A. Rawatan yang dipelajari: D. Penilaian/Pembelajaran: C.

Jalan BU 2/7.com 8. 2 Jalan 20/8. Selangor. 4. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. 2.gov. Daysprings Day Training Centre 4. Selangor. 46100 Petaling Jaya. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. Selangor. Kelang. 40000 Shah Alam. 46.org. 47800 Petaling Jaya. 3. Petaling. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. 46300 Petaling Jaya. Jalan Seksyen 2/14. 43000 Kajang.my 6. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. Kiwanis Down Syndrome Centre 59. Bangunan Darul Ehsan.my 21 . Tel : 03-79587385 hmas@autism. 5. Jalan Gasing. 28. Jalan Indah. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No. Taman Kajang Utama. Jalan Utara A. No 3. 41300 Klang. 463000. Selangor. Jalan Kampar. Solok Limau. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. Selangor. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. 41000. Selangor.net.my 7. Seksyen 14. Bandar Utama. Taman Paramount. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. Selangor. Selangor.

Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. 68000 Ampang Jaya. Seksyen BB3.com/main.org 22 . Tel : 03-79571179 http://www.my 16.my 13. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. 2. 46300 Petaling Jaya. Tel : 03-60283527 15. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail. 2.com 12.netmyne. 27.kdsf. Jalan Gasing. The YMCA of Petaling Jaya No.Box 610. Selangor. Selangor. 41500 Klang. 47301 Petaling Jaya. Selangor. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo.htm 10.mash.com 14. Pejabat Pos Jalan Sultan.net. Bandar Bukit Beruntung. Selangor. Jalan SS24/10. Jalan Melur 1B. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. 21. Selangor. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. 59. Selangor. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. 46000 Petaling Jaya. 4. Rawang.net. Lorong Kolam Air Lama 2.O. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. Selangor. Selangor. Taman Megah. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P. 46770 Petaling Jaya.com www. Solok Limau. Tel : 03-33427467 daysp@tm. 57 & 59.com 11. Jalan 20/1.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No. Taman Meru. Jalan Gasing. 46000 Petaling Jaya.

Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity.jaring. 23 . Jalan 7/4. No. Tel : 03-79588535 info@krista. 47400. off Jalan SS23/1. Selangor. Selangor. Dignity & Services PO Box 498.my www. Taman SEA. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. 23.com.my www. Lorong Utara ‘A’. Jalan 17/38. 46400 Petaling Jaya. Selangor. Jalan 4/47. Bhd.krista.my 21.com/dorset_rehab 19. SUREA Centre for Individual Education Programme No. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. Damansara Uptown. 46760 Petaling Jaya.geocities. Seksyen 7. Dorset Rehab Products & Services Sdn. 46050 Petaling Jaya.com 18. Dignity & Services No. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. Jalan Jenjarum. 46200 Petaling Jaya. Selangor. Jalan SS 21/ 37. Shah Alam.net. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. Selangor.info/ 20. Section 7. Petaling Jaya.mobiliti. Off Jalan Penchala.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17. Tingkat 4. 46050. 33D. No 297.my www. Selangor. PJU 6A. Selangor. Petaling Jaya. Jalan Sultan. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490.com. 16. 1. Selangor. 47400 Petaling Jaya. 80 Jalan Kristal 7/ 74.

Jalan Bukit Nanas. 30. Taman Petaling Utama. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. 31. Off Jalan Tun Sambathan 4. 50470 Kuala Lumpur. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. 27. Tel : 03-40223744 33.org. Selangor. Selangor. 48000 Rawang. Rawang No. Selangor. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. Off Jalan Pahang. 4. Kuala Lumpur. Jalan Sultan Abdul Samad. Kuala Lumpur. Petaling Jaya. 523.my www. Brickfields 50470. Kuala Lumpur 28. 26. Tel : 03-40220308 34. Kuala Lumpur. 25. Kuala Lumpur. Kampung Kenanga. 50350. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas.my 24 . Jalan Ros.mab. YMCA Deaf Club 95. 53000. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. 2. Jalan Kandang Kerbau. Jalan Chan Chin Mooi. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Penguasa PDK Kg. 29. Tadika Islam Permata Indah Puchong. Kampung Pandan. Brickfields 50470.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. Tel : 03-22722672 mablind@po. Wisma Harapan 522.jaring. 32. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jalan Tebing. Kenanga. Selangor. Persiaran Titiwangsa.

jaring. Tel : 03-22741439 www. Kuala Lumpur. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. 37. Jalan 24/70A. 68-3 2nd Floor. United Garden (OUG). The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No.sriraflesia. Kuala Lumpur. 25A.com/pmydeaf 40. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. 95. Kuala Lumpur. Jalan Padang Belia.com 41. Tel : 03-90571704 25 .geocities. 50470.com 42. 50470. 95. Persiaran Kuantan. 57000. 6.com www. Tel : 03-92870739 38. Jalan Tun Sambathan. Kuala Lumpur. 55100. Bandar Baru Seri Petaling. 53200. Jalan Kampong Pandan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. National Council for the Blind. National Society for the Deaf No. Total Child Education Jalan Sepakat. 50470.my 36. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Desa Sri Hartamas. Malaysia No 94B.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. Jalan Padang Belia. Kuala Lumpur. Jalan Raden Tengah. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. 50480 Kuala Lumpur. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Setapak.com 39.

Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Bangsaria Training and Day Care Centre No. Jalan 1/101C.my 47. 49.my 46. Kuala Lumpur. Keluarga dan Masyarakat. Lorong Maarof Satu. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. 54100 Kuala Lumpur. Bangunan LPPKN. Cheras Business Centre. 59000. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Desa Sri Hartamas. 12B. Off Jalan Universiti. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18.org. 26 . 50712 Kuala Lumpur. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak.com 45. 50480 Kuala Lumpur. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. Faks : 03-3446938564 48. Blok E.com 44. Jalan 24/70A. Off Jalan Cheras. 56000 Kuala Lumpur. 2nd Floor.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. 55000 Kuala Lumpur. 59100. 50. Jalan Elmu. Tel : 03-26930095. Tel : 03-77103360 clm@clm. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. Millennium Court. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Bangsar Park. dms_company@mailcity. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. Jalan Raja Laut. Peti Surat 10414. 11. Calvary Life Ministries No 38-2.jaring. Kuala Lumpur. Jalan Dato Onn. 50515 Kuala Lumpur.

53300 Wilayah Persekutuan. Kedah. Lorong 3/ 27C. Tampoi. Bandar Seri Damansara. Kuala Lumour. Kelantan 56. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Terengganu 57. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. Hospital Labuan PO Box 80832. 27 . 87018 Wilayah Persekutuan. Terengganu. 54. Blok 5. 52. SD Apartment 2. Seksyen 5. Wangsa Maju. PJU 9. Kuala Lumpur.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Jalan Ampang Hilir 5. Taman Sinar Harapan Jitra. Labuan. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Kedah. 59. Kedah 58. Johor 55. 55000 Kuala Lumpur. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Kelantan. Johor. 53. Sabah 60. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Persiaran Meranti. 16150 Kubang Kerian. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. 52200 Kuala Lumpur.

Jalan Saga. Off Jalan Saga. O. Box 30. Sabah. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. 88847 Kota Kinabalu. Taman Lim Den Choi. No: 15 Jalan Tuopai 3. Sabah. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. Teck Guan Villa. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. 91000 Tawau. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. 89450 Kota Kinabalu. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Sabah. Sabah. Lorong Punai Dekut. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Sabah. Jalan Selangor. 88856 Likas. Sabah. Tadika Baptis Likas P. 88450 Likas. 62.com 64. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Sabah. Kota Kinabalu. Batu 12 1/2. Jalan Penampang. 28 . Taman Kingfisher. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. 3. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. Tanjung Aru. Sabah. Tel : 088-388 506/088-426 340 68.

77. Jln. Rumah Persekutuan. O. 76. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. 71.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. 78. 74. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Community based rehabilitation for children with special needs P. Papar. Jalan Haji Karim. P. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Sabah. Sabah. TBB 322. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. Sabah. 88590 Kota Kinabalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Tel : 088. 910230 Tawau. 75. 29 . Sabah. Sabah. 91007 Tawau. Sabah. Jalan Air Panas. Sabah. 88450 Menggatal. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. Kota Kinabalu. 73. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. Box 72. Sepanggar. Tingkat 3. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Jalan Mat Salleh. Sabah. Lrg. 88846 Kota Kinabalu. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. Sabah.623023 Faks : 088-612486 70. 89057 Kudat. Bukit Padang. 89657 Tambunan. O. Sabah. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Box 13971. Taman Indah Permai. 91049 Tawau. 15. Bangunan Kompleks Fajar.

83. Sabah. 89608 Papar. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 96000 Sibu. Sarawak. Sarawak. 88400 Kota Kinabalu. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . Jalan Bampfylde. Sarawak 82. Sarawak.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. 93748 Kuching. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). 96000 Sibu. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Alan Road. Sabah.com 86. Sarawak. Sabah.net 85. 84. 92300 Kuching. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. 96000 Sibu. 81. Sarawak. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. Methodist Care Centre Off Agape Centre. PO Box 2492. Hospital Likas Kota Kinabalu. Sibu Autistic Association Agape Centre. Alan Road. 80. Upper Lanag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful