MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

iv. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. iii. v. ii. ii. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. vii. iv. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. 4 . Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. iii. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. 9. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. vi. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 8. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti.

struktur pentadbiran. aktivitiaktiviti organisasi. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. Buku Catatan Mingguan. Universiti Malaysia Sabah. 10. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. 5 . Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. viii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian.

Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. berbudi bahasa. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. ix. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. vii. viii. pelajar perlu memakainya). iv. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. iii. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. Jika terpaksa berada di tempat lain. Anda perlu bersikap ramah. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. x. jika perlu memakai tali leher. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. Jika menghadapi masalah. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. ii. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. vi. Dalam kebanyakan keadaan. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. v. 6 .

Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. Bagaimanapun. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. 7 . anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). xii. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. xiv. Semasa menjalani Latihan Praktikum. b. xvi. xv. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Bagaimanapun. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. 12. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. xiii. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. data. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. xvii. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa).

d. e.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. 8 . Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial.

0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. iii. ii.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. Lampiran. Melalui pemerhatian. Dokumen. seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada).0 2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan). Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu. v. Laporan tahunan. iv. Buku Akademik . vi. 9 . para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4.0 5.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan.

Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Tujuan kajian 4. Intervensi kanak-kanak pembelajaran. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Bhd. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn.0 Penutup 7. (2006). Sharani Ahmad (2003). Sharani Ahmad (2008).0 Permasalahan kajian 3. Kuala Lumpur: McGrawHill.0 Perbincangan hasil kajian 6. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii. 10 . Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd.0 Hasil kajian 5. Nani Menon & Mohd. Panduan Kurikulum Prasekolah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. Kaedah Penyelidikan (Buku 1).0 Pendahuluan 2.0 Rujukan 8. BAHAGIAN C (Laporan) i. bermasalah Rohani Abdullah. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw.

edu. Setiap bahagian (Bahagian A. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ . ii. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan. TEL: 088-320000 Samb.100 muka surat tidak termasuk lampiran. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy. v.edu.my http:// www.5 spacing.5 cm) Kiri (3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i.edu. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi.ketebalan 80gsm.my atau suwaibah@ums. 1. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO. NO. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. 8255 atau 8189.edu. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 .ums. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap. : Atas (3. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11. Nama dan No.0 cm) Bawah (2. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir.CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy.8 cm ) Kanan (2. Jumlah halaman adalah 40 . B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja).my/spks 11 . iii.my atau msharani@ums.

Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. 5. 6. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. 7. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. 4. 2. 8. inisiatif. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. Kreativiti 12 . 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No.

adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Pada pendapat tuan/puan. Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3.

v. iii. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. viii. vi. vii. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. x. ix. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .

Tel.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No. Matrik No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 .

Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. 2. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. terima kasih. 6. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. 6. 4. 4. ceramah. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. 3. 5. analisis masalah. kerja sukarelawan dan sebagainya. 5. Sekian. 2. 3. perancangan dan juga penilaian perancangan.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 .

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

: : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

: ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A. Rawatan yang dipelajari: D.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Penilaian/Pembelajaran: C. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . Aktiviti: B.

Petaling. Selangor.my 6. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. Taman Kajang Utama. Selangor. Seksyen 14. 2. 46100 Petaling Jaya. 28. 463000. Jalan Utara A. 43000 Kajang. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. Selangor.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. Bandar Utama. Jalan BU 2/7.gov. Jalan Seksyen 2/14. No 3. 40000 Shah Alam. 46. 46300 Petaling Jaya.net. Jalan Kampar. 41000. 4. Solok Limau. 3. Jalan Indah. Selangor. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Daysprings Day Training Centre 4. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. Selangor. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No. Jalan Gasing.com 8. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. 41300 Klang. Bangunan Darul Ehsan. Selangor. 47800 Petaling Jaya. Kiwanis Down Syndrome Centre 59. Taman Paramount. Selangor.org.my 7. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm.my 21 . Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. Tel : 03-79587385 hmas@autism. Kelang. 2 Jalan 20/8. 5. Selangor.

Jalan SS24/10. Jalan Melur 1B. Seksyen BB3. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Jalan Gasing. Selangor. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. Jalan 20/1. 27. Tel : 03-60283527 15. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo.com 12. 41500 Klang.kdsf. Selangor. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No.netmyne. Lorong Kolam Air Lama 2. Bandar Bukit Beruntung.com www. 2. 57 & 59. 46770 Petaling Jaya.com/main. 68000 Ampang Jaya. 46000 Petaling Jaya.htm 10. 47301 Petaling Jaya. The YMCA of Petaling Jaya No. Selangor. Tel : 03-79571179 http://www.O. 21.my 13.com 11. Selangor. Selangor. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. 4. Tel : 03-33427467 daysp@tm. 59. Pejabat Pos Jalan Sultan. Taman Megah. Selangor.org 22 . 46000 Petaling Jaya. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No.mash. Selangor. Selangor. Jalan Gasing. Taman Meru.my 16. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail. 2.Box 610.net.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. Rawang.com 14. Solok Limau. 46300 Petaling Jaya.net. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No.

off Jalan SS23/1. Tingkat 4. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Selangor. Tel : 03-79588535 info@krista. No. Section 7.com. Jalan 17/38.my www. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity. 46760 Petaling Jaya.my www.jaring. Jalan 7/4. Lorong Utara ‘A’. Selangor. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Taman SEA. No 297. Dignity & Services No. 46050. Selangor. Jalan 4/47. Jalan Sultan. 1. Dignity & Services PO Box 498.com 18. Selangor. 23.net.geocities. Shah Alam. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. PJU 6A. 46200 Petaling Jaya. 23 . Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. Off Jalan Penchala. Selangor.info/ 20.my www. 46400 Petaling Jaya. Selangor. SUREA Centre for Individual Education Programme No. Jalan SS 21/ 37. Selangor. Damansara Uptown. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. Petaling Jaya.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17. Petaling Jaya. 33D. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. 46050 Petaling Jaya.my 21. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.com/dorset_rehab 19.com. Selangor. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. 16.krista. Seksyen 7.mobiliti. 47400 Petaling Jaya. Jalan Jenjarum. Bhd. 47400.

50350. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Jalan Bukit Nanas. Kuala Lumpur. 29. 30. Rawang No. Off Jalan Pahang. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. Tel : 03-40220308 34. Kampung Pandan. 26. Selangor. Penguasa PDK Kg.my 24 . YMCA Deaf Club 95.org. Tel : 03-40223744 33. Jalan Chan Chin Mooi. Kuala Lumpur. 31. 50470 Kuala Lumpur. 27. Tel : 03-22722672 mablind@po. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. 53000. Jalan Tebing. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. Taman Petaling Utama. Kenanga. 48000 Rawang. Off Jalan Tun Sambathan 4. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Jalan Kandang Kerbau. 32. Brickfields 50470. Kampung Kenanga. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas. Kuala Lumpur.jaring. 4. Brickfields 50470. Petaling Jaya. Tadika Islam Permata Indah Puchong.mab. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jalan Sultan Abdul Samad.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. Selangor. Kuala Lumpur 28. 25. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. 523. Jalan Ros. Wisma Harapan 522. 2. Kuala Lumpur. Persiaran Titiwangsa. Selangor. Selangor.my www.

Total Child Education Jalan Sepakat. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. Jalan Padang Belia. Kuala Lumpur. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. 53200.sriraflesia. Jalan Raden Tengah.com 41. Jalan Kampong Pandan.com www. 37. 50470. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No.com 42. Tel : 03-22741439 www. 57000.com/pmydeaf 40. 95. National Council for the Blind. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Jalan Padang Belia. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Kuala Lumpur.jaring. Persiaran Kuantan. 68-3 2nd Floor. Tel : 03-90571704 25 . 6. 50470.my 36.com 39. 50470. Kuala Lumpur. Setapak. Kuala Lumpur.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. Kuala Lumpur. Tel : 03-92870739 38. Bandar Baru Seri Petaling.geocities. Malaysia No 94B. 25A. 55100. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. National Society for the Deaf No. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Jalan Tun Sambathan. Desa Sri Hartamas. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. Jalan 24/70A. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. 50480 Kuala Lumpur. 95. United Garden (OUG). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur. Tel : 03-77103360 clm@clm. Desa Sri Hartamas. 49. 54100 Kuala Lumpur. 55000 Kuala Lumpur. Lorong Maarof Satu. Kuala Lumpur. 56000 Kuala Lumpur.org. Bangsar Park. Millennium Court.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. Jalan Dato Onn. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. dms_company@mailcity. Tel : 03-26930095. Cheras Business Centre. Jalan 24/70A. 50712 Kuala Lumpur. Tel : 03-91308635 mcri@pd. 50480 Kuala Lumpur. Jalan Elmu. Keluarga dan Masyarakat. 2nd Floor. 26 . Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. Bangunan LPPKN. Faks : 03-3446938564 48. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. 50515 Kuala Lumpur. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. Bangsaria Training and Day Care Centre No. 50.com 44. Blok E.my 46. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Jalan 1/101C. 11. Jalan Raja Laut. 12B. Peti Surat 10414. Off Jalan Universiti. 59100.jaring. Calvary Life Ministries No 38-2. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak.com 45.my 47. 59000. Off Jalan Cheras.

Terengganu. Kedah. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. 52. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. 54. 59. Hospital Labuan PO Box 80832. 87018 Wilayah Persekutuan. Kedah 58. Bandar Seri Damansara. Johor. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Kelantan 56. Kuala Lumour. Johor 55. Blok 5. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. 55000 Kuala Lumpur. Taman Sinar Harapan Jitra. Kelantan. Persiaran Meranti. Tampoi. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Sabah 60. Terengganu 57.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Jalan Ampang Hilir 5. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Kedah. 27 . Lorong 3/ 27C. PJU 9. 52200 Kuala Lumpur. SD Apartment 2. Wangsa Maju. Labuan. 53. Kuala Lumpur. 16150 Kubang Kerian. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. 53300 Wilayah Persekutuan. Seksyen 5.

Kota Kinabalu. Sabah. 62. Sabah. Off Jalan Saga.com 64. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. 28 . Lorong Punai Dekut. Sabah. 91000 Tawau. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Sabah. 88450 Likas. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. 89450 Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. No: 15 Jalan Tuopai 3. Sabah. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Teck Guan Villa. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. Taman Lim Den Choi. 88856 Likas. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Sabah. 88847 Kota Kinabalu. Taman Kingfisher. Box 30. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. 3. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Batu 12 1/2. Jalan Saga. Tanjung Aru. Jalan Penampang. O. Sabah. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. Tadika Baptis Likas P. Jalan Selangor. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Sabah.

Sepanggar. 91049 Tawau. Sabah. 29 . Lrg. 910230 Tawau. 88846 Kota Kinabalu. Box 13971. 75. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. 91007 Tawau. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. Community based rehabilitation for children with special needs P. TBB 322. 88450 Menggatal. Sabah. Tel : 088. Jalan Mat Salleh. 73. Sabah. O. 15. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Box 72. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Kota Kinabalu. Sabah. 89657 Tambunan. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. O. Bukit Padang. 74.623023 Faks : 088-612486 70. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Sabah. Bangunan Kompleks Fajar. Jalan Air Panas.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. 77. P. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Sabah. Rumah Persekutuan. Taman Indah Permai. 78. 89057 Kudat. Papar. Sabah. 76. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. Tingkat 3. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. Sabah. Jln. 71. Jalan Haji Karim. 88590 Kota Kinabalu. Sabah. Sabah.

Sibu Autistic Association Agape Centre. 92300 Kuching. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. Sarawak.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. Jalan Bampfylde. 80. 81. 96000 Sibu. Alan Road. PO Box 2492. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Hospital Likas Kota Kinabalu. 84. 96000 Sibu. Sabah.com 86. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. Sarawak. Sarawak. Upper Lanag. Sabah. 83. 96000 Sibu. Alan Road. 88400 Kota Kinabalu. 93748 Kuching. Sarawak.net 85. Sarawak. 89608 Papar. Sarawak 82. Sabah. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran.