MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). v. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum. iv. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. iv. iii. iii. 4 . Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. vii. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. ii. 8. 9. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. vi. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. ii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan.

10. viii. Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. aktivitiaktiviti organisasi. 5 . Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. Buku Catatan Mingguan. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. Universiti Malaysia Sabah. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. struktur pentadbiran.

iii. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. vi. v. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. Anda perlu bersikap ramah. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. vii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. Jika menghadapi masalah. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. ii. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. Jika terpaksa berada di tempat lain. 6 . Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. Dalam kebanyakan keadaan. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. viii. jika perlu memakai tali leher. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. iv. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. berbudi bahasa. ix. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. x. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. pelajar perlu memakainya). Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan.

Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. Bagaimanapun. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. data. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). Semasa menjalani Latihan Praktikum. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. b. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. xv. xvi. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). Bagaimanapun. 7 . xiv. xii. xvii. xiii.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. 12. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan.

e. 8 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. d. Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan.

Lampiran. Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan.0 5.0 2. Melalui pemerhatian. para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4. iv. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). 9 .0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. v. iii. seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6. ii. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan). Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. Buku Akademik . Laporan tahunan.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1. vi. Dokumen.

Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. BAHAGIAN C (Laporan) i.0 Hasil kajian 5. Panduan Kurikulum Prasekolah. Nani Menon & Mohd. bermasalah Rohani Abdullah.0 Penutup 7. Sharani Ahmad (2008).0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Sharani Ahmad (2003). Intervensi kanak-kanak pembelajaran.0 Rujukan 8.0 Tujuan kajian 4. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn.0 Pendahuluan 2. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii. Bhd.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1.0 Perbincangan hasil kajian 6. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Kuala Lumpur: McGrawHill. Kaedah Penyelidikan (Buku 1). (2006). Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan. 10 .0 Permasalahan kajian 3.

Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 .ketebalan 80gsm. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO. iii. 1. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO.edu. ii. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11. TEL: 088-320000 Samb. v.my atau msharani@ums.0 cm) Bawah (2.8 cm ) Kanan (2.100 muka surat tidak termasuk lampiran. 8255 atau 8189.my/spks 11 .5 cm) Kiri (3. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi. Setiap bahagian (Bahagian A. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ .my atau suwaibah@ums.5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan.edu.CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. Nama dan No. : Atas (3.edu. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy.ums.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i.edu. B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja).5 spacing. Jumlah halaman adalah 40 . NO.my http:// www.

Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. 7. 2. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. 6. 3. 4. 5. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. Kreativiti 12 . Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. 8.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. inisiatif. Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10.

adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Pada pendapat tuan/puan.

iii. vii. x.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i. viii. v. ix. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . vi.

Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No.

Matrik No. Tel.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 . Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No.

Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. 5. 4. Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. 6. 3. Sekian. perancangan dan juga penilaian perancangan. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. 3. 5. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . terima kasih. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. 2. analisis masalah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. 2. 6. kerja sukarelawan dan sebagainya. ceramah. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. 4. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

: : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Aktiviti: B. Rawatan yang dipelajari: D. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 . : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A. Penilaian/Pembelajaran: C.

Jalan Seksyen 2/14. 41300 Klang. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. 46100 Petaling Jaya. 2 Jalan 20/8.my 6. Jalan BU 2/7. 3. Jalan Indah. 2. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. Jalan Utara A.gov. Selangor. Taman Kajang Utama. Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Selangor. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. Selangor. Solok Limau. 46. Selangor. Petaling. Seksyen 14. Selangor. 4. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14.my 21 . Kelang. No 3.net. Jalan Gasing. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No.org. 46300 Petaling Jaya.com 8. Jalan Kampar. 41000. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. Tel : 03-79587385 hmas@autism. Selangor. Bangunan Darul Ehsan. Selangor. Selangor. 463000. Bandar Utama. 47800 Petaling Jaya. Kiwanis Down Syndrome Centre 59.my 7. 40000 Shah Alam. 43000 Kajang. 28. Daysprings Day Training Centre 4. Taman Paramount. 5.

Tel : 03-79571179 http://www. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P.kdsf. 41500 Klang. Selangor. Selangor. 46000 Petaling Jaya. Selangor. 57 & 59. Jalan SS24/10. Selangor. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Tel : 03-60283527 15.com www. Jalan Gasing. 27. Selangor.O. The YMCA of Petaling Jaya No. Taman Megah. Selangor.com/main. 21. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. 47301 Petaling Jaya. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No. Seksyen BB3. Selangor.Box 610.com 14.my 16. Solok Limau.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. 4.com 11. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo. Jalan Melur 1B. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo.net.mash. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail.org 22 . Taman Meru. Rawang. 46000 Petaling Jaya.net. 2. Lorong Kolam Air Lama 2. Jalan Gasing.com 12. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No. Tel : 03-33427467 daysp@tm. Jalan 20/1. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. 2. 68000 Ampang Jaya. 46300 Petaling Jaya. 46770 Petaling Jaya.htm 10.my 13. Selangor.netmyne. Bandar Bukit Beruntung. 59. Pejabat Pos Jalan Sultan.

com.info/ 20. Petaling Jaya. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jalan 17/38. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity. 33D. Selangor. Damansara Uptown. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. Jalan 7/4. 46050. 46050 Petaling Jaya. Selangor. 23 . Dignity & Services No.krista. PJU 6A. 16. Tel : 03-79588535 info@krista.geocities. Selangor. No. Selangor.my www. Jalan SS 21/ 37.my www. Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. 1. No 297. Selangor.my 21. 46760 Petaling Jaya. Jalan Jenjarum. 23. Seksyen 7. off Jalan SS23/1.com. Shah Alam. Tingkat 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Bhd. Selangor. Off Jalan Penchala. Petaling Jaya. Jalan 4/47. Dignity & Services PO Box 498. SUREA Centre for Individual Education Programme No. Section 7. 47400. 46400 Petaling Jaya. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. Taman SEA.com/dorset_rehab 19. Selangor. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time.net. Selangor.jaring.com 18.my www. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A. Jalan Sultan.mobiliti. 47400 Petaling Jaya. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Lorong Utara ‘A’. 46200 Petaling Jaya.

Kuala Lumpur. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Selangor. Off Jalan Pahang.jaring. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. 4. 27. 48000 Rawang. Jalan Chan Chin Mooi. Persiaran Titiwangsa. YMCA Deaf Club 95. Tadika Islam Permata Indah Puchong. 32. Kampung Pandan. 29. 2. Jalan Kandang Kerbau. Kampung Kenanga. Brickfields 50470. Kuala Lumpur. 30. Petaling Jaya.org. Taman Petaling Utama. 31. Selangor. Jalan Bukit Nanas.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24. 26. Kuala Lumpur 28. 50350. Kenanga. Tel : 03-22722672 mablind@po. Kuala Lumpur. 53000. Jalan Tebing.my 24 . Selangor. Brickfields 50470. Off Jalan Tun Sambathan 4. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Selangor. Jalan Sultan Abdul Samad.my www. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wisma Harapan 522. 523. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia.mab. Penguasa PDK Kg. 50470 Kuala Lumpur. 25. Tel : 03-40223744 33. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. Kuala Lumpur. Jalan Ros. Rawang No. Tel : 03-40220308 34.

95.com/pmydeaf 40. 95. 25A. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. Kuala Lumpur. Jalan Padang Belia. Tel : 03-22741439 www.my 36. Malaysia No 94B. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. 50470. Total Child Education Jalan Sepakat. Jalan Padang Belia. 50470. Jalan Tun Sambathan. United Garden (OUG). 6.com 39. Persiaran Kuantan. 57000. Kuala Lumpur. 50480 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bandar Baru Seri Petaling.com www. 53200. Kuala Lumpur. 55100. Tel : 03-92870739 38.jaring. 50470. 37. National Council for the Blind. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Tel : 03-90571704 25 . Jalan Kampong Pandan.geocities.com 42. Jalan 24/70A. Kuala Lumpur. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Kuala Lumpur.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. Jalan Raden Tengah. Desa Sri Hartamas. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Setapak.sriraflesia. National Society for the Deaf No.com 41. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. 68-3 2nd Floor. Kuala Lumpur. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No.

jaring. Cheras Business Centre. 2nd Floor.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. dms_company@mailcity. Bangsar Park.com 45. Off Jalan Cheras. Jalan Dato Onn. Faks : 03-3446938564 48. 49. Desa Sri Hartamas. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. Off Jalan Universiti. 50515 Kuala Lumpur. Tel : 03-26930095. Tel : 03-77103360 clm@clm. Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Jalan Elmu. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. 50480 Kuala Lumpur. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1.my 46.my 47. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Keluarga dan Masyarakat Aras 3. Blok E. Peti Surat 10414. 26 . Jalan 1/101C. 12B.com 44. Keluarga dan Masyarakat. Kuala Lumpur. Bangsaria Training and Day Care Centre No. Calvary Life Ministries No 38-2. 59100. Bangunan LPPKN. Millennium Court. 50. Lorong Maarof Satu.org. 56000 Kuala Lumpur. 55000 Kuala Lumpur. 59000. 54100 Kuala Lumpur. Jalan 24/70A. Jalan Raja Laut. 11. 50712 Kuala Lumpur.

Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. PJU 9. Kuala Lumour. Seksyen 5. Johor. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Bandar Seri Damansara. 59. Terengganu 57. 16150 Kubang Kerian. Sabah 60. Kedah. Kedah. Taman Sinar Harapan Jitra. Terengganu. 53.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Wangsa Maju. 87018 Wilayah Persekutuan. Johor 55. Blok 5. Labuan. 54. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. 27 . Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. 53300 Wilayah Persekutuan. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. Kelantan. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. SD Apartment 2. 55000 Kuala Lumpur. Tampoi. Kelantan 56. Kedah 58. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. 52200 Kuala Lumpur. Hospital Labuan PO Box 80832. Jalan Ampang Hilir 5. 52. Kuala Lumpur. Lorong 3/ 27C. Persiaran Meranti.

Taman Kingfisher. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. 88450 Likas. Tadika Baptis Likas P. Off Jalan Saga. Jalan Selangor. Sabah. 3. Sabah. Sabah. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. 91000 Tawau. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Sabah. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Taman Lim Den Choi. Teck Guan Villa. Sabah. Sabah. Sabah. Sabah. Tanjung Aru. 89450 Kota Kinabalu. Lorong Punai Dekut.com 64. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. 28 . Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. O. Kota Kinabalu. Jalan Saga. 88847 Kota Kinabalu. 88856 Likas. Jalan Penampang. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. Kota Kinabalu. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. No: 15 Jalan Tuopai 3. 62. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. Box 30. Batu 12 1/2.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61.

Sabah. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. Tingkat 3. 89657 Tambunan. Box 72. Taman Indah Permai. P. 73. Sabah. 76. 91007 Tawau. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. Sabah.623023 Faks : 088-612486 70. Tel : 088. 78. Sabah. TBB 322. Jalan Air Panas. Bangunan Kompleks Fajar. Jalan Mat Salleh. 71. 75. 91049 Tawau. 910230 Tawau. Sabah. 88590 Kota Kinabalu. 89057 Kudat. 29 . Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Sepanggar. O. Sabah. 15. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. 88846 Kota Kinabalu. Jln. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. Sabah. Lrg. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. Rumah Persekutuan. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. Sabah. Papar. Community based rehabilitation for children with special needs P. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. Sabah. Sabah. Kota Kinabalu. 74. O. 88450 Menggatal. Box 13971. Jalan Haji Karim. 77. Bukit Padang.

93748 Kuching. 89608 Papar. Sarawak. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . 96000 Sibu. 96000 Sibu. 88400 Kota Kinabalu. 92300 Kuching. Sabah. 80. 84. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA).com 86. Upper Lanag. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 81. Sarawak. Alan Road. Sarawak. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail.net 85. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Sabah. 96000 Sibu. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. Sarawak. Alan Road. Hospital Likas Kota Kinabalu. Jalan Bampfylde. Sibu Autistic Association Agape Centre. 83. PO Box 2492. Sarawak 82. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. Sarawak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful