MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii.

Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: • Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkaraperkara berikut:i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan 30000. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut: a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan Tradisional c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat praktikum pada saat-saat akhir. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu untuk menyediakan proposal ini. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut: a. Teknik berkomunikasi

ii.

iv.

v.

2

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

Ketrampilan diri Perlakuan dan etika kerja Memahami struktur organisasi Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah dan tekanan-tekanan sosial f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh program dan sekolah. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan Praktikum. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia Lapangan Latihan Praktikum.

b. c. d. e.

vii.

viii.

ix.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA) Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas berikut:i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu organisasi. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja pelajar. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

ii.

iii.

iv.

v.

3

ii. Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. PLP akan bertanggungjawab memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. iii. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Peranan Pelajar Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:i. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:i. iv. vi. 8. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan matlamat Latihan Praktikum. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang telah ditetapkan. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. vii. 4 . 9. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vi. iii. ii. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS) Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS). Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan Praktikum. Penyelia Lapangan Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama bekerja (latihan) pada minggu berikutnya. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak sekolah (borang LP4/SPKS). Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik. v. iv.

Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian. 5 . serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada tarikh yang telah ditetapkan. Buku Catatan Mingguan. 10. aktivitiaktiviti organisasi. struktur pentadbiran. Penilaian Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: Bahagian A: Latar belakang organisasi. Gred yang telah disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan Akademik. viii. Pelajar juga harus sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada PeraturanPeraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 vii. fungsi dan objektif organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut Perancangan intervensi Tindakan intevensi Kesimpulan dan saranan Bahagian B: Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan & Lampiran) Pembentangan** Bahagian C: Laporan Penilaian Penyelia Lapangan Laporan Penilaian Penyelia Akademik Laporan Harian Laporan Mingguan 20 MARKAH 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 4 Markah 30 MARKAH 20 Markah 10 Markah 50 MARKAH 10 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Universiti Malaysia Sabah.

Dalam kebanyakan keadaan. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS) kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. vi. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan kerajaan adalah berlainan. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. Laporan ini adalah SULIT dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya. jika perlu memakai tali leher. ii. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. ix. x. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum i. v. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Patuhi kehendak organisasi (misalnya. 6 . Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan organisasi/institusi. berbudi bahasa. pelajar perlu memakainya). Anda perlu bersikap ramah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 11. iii. Jika terpaksa berada di tempat lain. iv. bersedia untuk bekerja dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi. Anda perlu menunjukkan sikap bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda. Jika menghadapi masalah. Anda juga disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan. vii. viii. anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia Lapangan anda atau Penyelia Akademik. tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia Lapangan anda. Buku Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari praktikum. anda hendaklah sentiasa berpakaian kemas. Tarikh anda menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Terangkan kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat.

anda masih lagi terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. anda boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama Laporan Praktikum anda. anda hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan dapatkan kebenarannya. xvii. anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 xi. anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh pihak organisasi. Bagaimanapun. data. rajah-rajah dan apa jua maklumat yang difikirkan relevan dengan lebih awal. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan yang anda jalani. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani. Ini adalah tertakluk kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan (sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran). pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya menyediakan bahan-bahan. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial a. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa). xiii. iaitu sebaik sahaja mereka memulakan latihan tersebut. b. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana akta dan peraturan universiti. Segala resit rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. Oleh itu anda perlu mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah. Bagaimanapun. 12. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti. xvi. 7 . xiv. xv. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan. Semasa menjalani Latihan Praktikum. xii.

8 . Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. e. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini. d.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 c. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat laporan berkenaan.

seminar dan lain-lain) Kesimpulan dan saranan 6. Buku Akademik . Lampiran.0 ** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi : i. 9 . Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di mana pelajar ditempatkan. iv.0 Pendahuluan Latar belakang organisasi: • • • • 3. Laporan tahunan. v.0 2. ii. Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL BAHAGIAN A (Organisasi) Tajuk Penghargaan 1.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi) Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti yang sesuai seperti bengkel.0 Objektif/falsafah penubuhan Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab Jenis perkhidmatan Pencapaian organisasi Penilaian pelajar terhadap organisasi: • • • Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada). Dokumen. Melalui pemerhatian. vi. para pelajar diharapkan dapat mengetahui:o Prestasi organisasi o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan membina 4.0 5. iii.

Panduan Kurikulum Prasekolah. Sharani Ahmad (2008). Kaedah Penyelidikan (Buku 1). (2006).0 Pembentangan ** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian: Chua Yan Piaw. Sharani Ahmad (2003).MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BAHAGIAN B (Mini Kajian) 1. bermasalah Rohani Abdullah. Kuala Lumpur: McGrawHill. Penilai: • Laporan penilaian Penyelia Lapangan • Laporan penilaian Penyelia Akademik ii.0 Pendahuluan 2. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. 10 .0 Perbincangan hasil kajian 6. Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya. Nani Menon & Mohd. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Permasalahan kajian 3. Pelajar: • Laporan Harian • Laporan Mingguan • Laporan Akhir (lengkap) ** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan: Mohd. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Intervensi kanak-kanak pembelajaran. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.0 Tujuan kajian 4. Teras Sekolah Psikologi dan Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.0 Penutup 7.0 Rujukan 8. BAHAGIAN C (Laporan) i.0 Hasil kajian 5. Bhd.

B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas A4 berwarna (hijau sahaja). : Atas (3.100 muka surat tidak termasuk lampiran. 1. NO. Matrik Organisasi/institusi Latihan Praktikum Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap. 2073 88999 KOTA KINABALU SABAH NO.my http:// www.8 cm ) Kanan (2. CD) o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy.ketebalan 80gsm.CD dan perlu diserahkan kepada:o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 . 8255 atau 8189.edu.my/spks 11 . v. Jumlah halaman adalah 40 .5 cm) • • • Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai atas dan 25 mm dari birai kanan.5 spacing.edu. namun fokus utama adalah kepada hasil Mini Kajian. iii. Nama dan No.edu. TEL: 088-320000 Samb.my atau suwaibah@ums. CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu) vi. Spesifikasi teknikal penulisan laporan: • • Saiz huruf (font size) Jidar (margin) : Tahoma 11.my atau msharani@ums. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara berikut: • • iv.0 cm) Bawah (2. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir.ums. PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO. Setiap bahagian (Bahagian A. Naskah akhir: Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada: o 1 naskah kepada Penyelia Akademik o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ . ii.edu.5 cm) Kiri (3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERINGATAN : i. FAKS: 088-320101 E-MAIL: pejspik@ums.

Kepimpinan / 10 / 10 JUMLAH KESELURUHAN / 100 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 10. Kreativiti 12 . 3.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP1/ SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar No. 4. inisiatif. 2. 7. 8. Kesesuaian pakaian waktu kerja Kebolehan menjalankan tugas Kebolehan berhubung dengan kakitangan Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan Kebolehan serta kesungguhan pelajar Waktu bekerja (ketepatan masa) Kehadiran Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab. disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan 9. 6. Penilaian saya terhadap prestasi beliau adalah seperti berikut: Bahagian A: 1. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ E-Mail : ________________________________________________________________________ Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi saya dari ___________________ hingga ______________. 5.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 Bahagian B: Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan. Pada pendapat tuan/puan. Komen dan cadangan: Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Lapangan Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 13 . Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini bersesuaian dengan organisasi anda? 3. Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan: A B C D E Sangat baik Baik Sedarhana Lemah Amat Lemah Bahagian C: 1. adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan Praktikum ini? 2.

Kefahaman pelajar mengenai tugas Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana organisasi iv. iii. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia Akademik ii. vi. ix. Keyakinan diri Kesanggupan pelajar belajar Usaha dan kreativiti Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir JUMLAH KESELURUHAN /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /100 /10 /10 /10 Tarikh: ________________________ ___________________________________ Tandatangan Penyelia Akademik Nama: Jawatan dan Cop Rasmi: 14 . v.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP2/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK Nama Pelajar No. vii. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum: i. viii. x.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP3/SPKS SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRAKTIKUM LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI Nama Pelajar No. Matrik Nama Penyelia Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Program : ________________________________________________________________________ Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut: 1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan • Perancangan Program • Kerapian Penyediaan • Pemberian Bimbingan • Kesesuaian Tempoh Latihan • Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi 2 Kesesuaiaan Organisasi • Keselesaan Ruang Kerja • Kemudahan Pengangkutan • Kemudahan Penginapan yang berdekatan • Kemudahan Rujukan • Kemudahan Elaun 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah 5 = Sangat Baik Markah Penilaian Tarikh : _______________________ : _______________________ : ______________________________ Tandatangan Penyelia Akademik 15 .

Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Program Alamat (tetap) : _________________________________________________________________________ : _________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ________________________________________________________________________ : ______________________________________________________________________________ : __________________________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________________ No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 BORANG LP4/SPKS Gambar SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LATIHAN PRATIKUM MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Penuh Pelajar No. Matrik No. (yang boleh dihubungi) E-mail : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________________ Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________ Jawatan PLP di Organisasi Nama Penyelia Akademik Tempoh Latihan Praktikum : ____________________________________________________________ : ____________________________________________________________ : Dari ___________________ Hingga _________________________ 16 . Tel.

kerja sukarelawan dan sebagainya. 5. Perjumpaan tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak. terima kasih. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi tersebut. 6. 3. 3. analisis masalah. 6. 4. 2. Sekian. kami bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum: 1. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. Rekod ini termasuklah hasil mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut. perancangan dan juga penilaian perancangan. 5. ______________________________ Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Nama : ________________________ Tarikh : ________________________ ______________________________ Tandatangan Pelajar Nama : ________________________ Tarikh : _______________________ 17 . Pendedahan lapangan (konsultasi) Penyelidikan/Pemerhatian langsung Penilaian dan rawatan Perkembangan Profesionalisme Pendokumenan Pentadbiran Deskripsi Tugas 1. ceramah. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel. 4.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 PERJANJIAN PRAKTIKUM PELAJAR DAN INSTITUSI Nama Pelajar Institusi/Organisasi : __________________________________________________ : __________________________________________________ Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak. 2. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM HARI/MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU 18 .

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN HARIAN HARI 1 Arahan Nama Aktiviti Tarikh Masa Penyelia : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari. : : : : Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : Kesimpulan : 19 .

Rawatan yang dipelajari: D. Aktiviti: B. Lain-lain: Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________ : _________________ 20 .MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 CONTOH LAPORAN MINGGUAN MINGGU 1 Arahan Nama Pelajar Tempat Praktikum : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu. Penilaian/Pembelajaran: C. : ___________________________________________ : ___________________________________________ Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut: A.

Tel : 03-79558829 Jaymnoel_55@hotmail. Selangor. Jalan Indah. 2. Selangor. 463000. Kelang. Tel : 03-79587385 hmas@autism. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities No. Solok Limau. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation 14. Selangor. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor Tingkat 2. Tel : 603-55445415 Faks : 603-55190232 jkm@selangor. 46300 Petaling Jaya. 5. Selangor. 28. Jalan Seksyen 2/14.com 8.my 6. Hua Ming Autism Society (Training Centre) No. 47800 Petaling Jaya. Daysprings Day Training Centre 4. Jalan Kampar.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 LAMPIRAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM Selangor 1. 4. Bandar Utama. Taman Kajang Utama.gov. Tel : 03-33428259 kdsf_klg@tm. Seksyen 14.org.net.my 21 . 40000 Shah Alam. 46. No 3. 2 Jalan 20/8. Jalan BU 2/7. Bangunan Darul Ehsan. 41300 Klang. Jalan Utara A. 43000 Kajang. Selangor. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre) No. 46100 Petaling Jaya. Taman Paramount. Selangor. 3. Selangor.my 7. Petaling. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor 17. Selangor. Jalan Gasing. 41000. Kiwanis Down Syndrome Centre 59.

net.com 11.org 22 . 59. Taman Meru. 4. Jalan Gasing. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) No.Box 610. Lorong Kolam Air Lama 2. Pejabat Pos Jalan Sultan. The YMCA of Petaling Jaya No. 46300 Petaling Jaya. Seksyen BB3.mash.com www. Tel : 03-60283527 15. Selangor. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. 46000 Petaling Jaya. Jalan 20/1. 2. Selangor. 57 & 59.kdsf. 46770 Petaling Jaya. Fax : 03-6028 4601 mash1995@hotmail.com/main. 47301 Petaling Jaya.my 13. Solok Limau. Tel : 03-42563531 cahpeducation@hotmail. Jalan SS24/10.O. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties No. Jalan Gasing. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home (Bukit Beruntung Branch) No. 46000 Petaling Jaya. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH) P.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 9.htm 10. Selangor. 68000 Ampang Jaya.net. Tel : 03-33427467 daysp@tm. Tel : 03-79571179 http://www. Tel : 03-42579818 belinda_how@yahoo. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No.my 16.netmyne.com 14. Tel : 03-78765810 ymcanat@tm. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre) No. Tel : 03-78061143 ppkkctm-4@yahoo. Selangor. 41500 Klang. 2. 21. 27. Selangor.com 12. Selangor. Taman Megah. Jalan Melur 1B. Selangor. Selangor. Rawang. Bandar Bukit Beruntung.

Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149 22. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jalan 17/38.jaring.com.com/dorset_rehab 19. 16. Selangor. Off Jalan Penchala. SUREA Centre for Individual Education Programme No. Tel : 03-77830849 dns_company@mailcity. Selangor. Petaling Jaya. Dignity & Services PO Box 498. Selangor.my www. Petaling Jaya. Guru Besar Tadika Krista Seksyen 7 No. 46050.com. Jalan SS 21/ 37.geocities.krista. 47400 Petaling Jaya.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 17.my www.mobiliti.info/ 20. PJU 6A. Jalan Jenjarum. The National Autism Society of Malaysia (NASOM) 35A.net. Damansara Uptown. Jalan Sultan. Selangor. Jalan 4/47. 1. Tel : 03-79588535 info@krista. 33D. 46050 Petaling Jaya. No 297. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur Bilik 8 & 9. 46400 Petaling Jaya. Selangor. Lorong Utara ‘A’. No.com 18. Tel : 03-79600720 dorset_rehab@time. Shah Alam.my www. Taman SEA. Tingkat 4. off Jalan SS23/1. Dignity & Services No. 23. Selangor. Seksyen 7. 46200 Petaling Jaya. Tel : 03-79577255 mobiliti@po. Jalan 7/4. Selangor. 46760 Petaling Jaya. Pengetua Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490. 47400.my 21. Selangor. 80 Jalan Kristal 7/ 74. Bhd. 23 . Section 7.

Jalan Kandang Kerbau. The National Autistic Education Centre (NASOM) 4. Tel : 03-40223744 33. Kuala Lumpur. Wisma Harapan 522. Tel : 03-40220308 34. Persiaran Titiwangsa. 4. Jalan Bukit Nanas. 31.mab.my 24 . 26. Kuala Lumpur. Penguasa PDK Kg. Selangor. 25. Kampung Kenanga. 2. Malaysian Association for the Blind (MAB) MAB Complex. 48000 Rawang. Kampung Pandan. Petaling Jaya. Selangor.org. Brickfields 50470. Tadika Islam Permata Indah Puchong. YMCA Deaf Club 95. Selangor. Jalan Tebing. Jalan Ros. Kuala Lumpur.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 24.jaring. 29. 50470 Kuala Lumpur. Off Jalan Tun Sambathan 4. Off Jalan Pahang. 27. Jalan Sultan Abdul Samad. Selangor. Kampung Pandan Cued Speech Centre National Children’s Welfare Council of Malaysia. Kuala Lumpur. Agape Counseling Centre Malaysia Jalan PJS 1/46. Kuala Lumpur 28. Kenanga. Kuala Lumpur. Rozen Kids Enrichment Centre Shah Alam. Taman Petaling Utama. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN) No. Jalan Chan Chin Mooi. The Selangor School for the Deaf Convent Bukit Nanas. 53000. 50350. 523. Brickfields 50470.my www. Kuala Lumpur. 30. Tel : 03-22722672 mablind@po. Rawang No. 32.

95. National Council for the Blind. Malaysia No 94B. Kuala Lumpur.com 41. National Society for the Deaf No.com/pmydeaf 40. 50470. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. 95. 50470. 50480 Kuala Lumpur. Total Child Education Jalan Sepakat. Tel : 03-22724959/03-22735508 ncftb@po. 37. Jalan Raden Tengah.geocities.com www.jaring. Jalan Padang Belia.sriraflesia. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home No. Kuala Lumpur. Jalan Padang Belia. Bandar Baru Seri Petaling.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 35. 50470. Tel : 03-92870739 38. 68-3 2nd Floor. Sri Raflesia Learning Support Services No 38-2. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. United Garden (OUG).my 36.com 39. Persiaran Kuantan. 55100. Kuala Lumpur. 6. Jalan Tun Sambathan. 53200. Tel : 03-23000760 enquiries@sriraflesia. Tel : 03-22741439 pmy@ymcakl. Kuala Lumpur. Jalan Kampong Pandan. Setapak. Kuala Lumpur. Tel : 03-22741439 www.com 42. Tel : 03-40255109 pmy@ymcakl. YMCA (Deaf Specialist) Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur) No. Jalan 24/70A. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur) No. 25A. Tel : 03-90571704 25 . Desa Sri Hartamas. 57000.

Desa Sri Hartamas. Tel : 03-91308635 mcri@pd. Speech Therapy Kuala Lumpur Block A-2-18. 50480 Kuala Lumpur. Jalan 24/70A. Cheras Business Centre. Jalan Raja Laut. Kuala Lumpur. Off Jalan Universiti. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor 8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak. 59000. Bangsar Park. Lorong Maarof Satu. Bangunan LPPKN.my 47. Bangsaria Training and Day Care Centre No.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 43. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Kementerian Pembangunan Wanita. Tel : 03-79602030 speechkl2004@yahoo. Pengerusi Peratuan Sindrom Down Malaysia 79 Lengkongan U Thant. 50515 Kuala Lumpur. Calvary Life Ministries No 38-2. 54100 Kuala Lumpur.jaring. Kuala Lumpur. Keluarga dan Masyarakat. Tel : 03-26930095. Jalan Dato Onn. 12B. 2nd Floor. Faks : 03-3446938564 48. 11. Off Jalan Cheras.org. 49. Jalan 1/101C. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita. Malaysian Child Resources Institute No 40-5-1. 50. dms_company@mailcity. Millennium Court. 59100. Tel : 03-77103360 clm@clm. 56000 Kuala Lumpur.com 44. Keluarga dan Masyarakat Aras 3.com 45. Blok E. 55000 Kuala Lumpur. Peti Surat 10414. 26 . Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Jalan Elmu. 50712 Kuala Lumpur.my 46.

Terengganu 57. PJU 9. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang. Blok 5. Kelantan. Taman Sinar Harapan Jitra. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi. 54. Kelantan 56. Wangsa Maju. SD Apartment 2. Bandar Seri Damansara. Hospital Labuan PO Box 80832. 16150 Kubang Kerian. Kedah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 51. Sabah 60. Tampoi. Kuala Lumpur. Johor. Persiaran Meranti. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre 101. Kedah. Jabatan Psikiatri Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. 52. 59. Yayasan Islam Terengganu Kuala Terengganu. Jalan Ampang Hilir 5. Kuala Lumour. Johor 55. Labuan. Guru Besar Tadika Naluri Kreatif No: 30. 53300 Wilayah Persekutuan. 27 . Terengganu. 52200 Kuala Lumpur. Pengerusi Tasputra PERKIM 3498. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya Alor Setar. Kedah 58. 53. Seksyen 5. Lorong 3/ 27C. 87018 Wilayah Persekutuan. 55000 Kuala Lumpur.

Tel : 088-240984 Faks : 088-244703 63. 28 . Off Jalan Saga. Jalan Selangor. Tel : 089-715 144 Faks : 089-714 526 65. Box 30. Learning Centre Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung Peti Surat 14146. Kota Kinabalu. No: 15 Jalan Tuopai 3. Sabah. Sabah. 91000 Tawau. 88856 Likas. Lorong Punai Dekut. Lorong Likas 2 Kg Likas 88400. Tel : 088-388 506/088-426 340 68. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building. Sabah. Jalan Penampang. O. 62. Taman Lim Den Choi.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 61. Jalan Saga. Sabah. Sabah. Tel : 088-385 761 Faks : 088-385 761 childsabah@yahoo. 89450 Kota Kinabalu. Sabah. Tadika Baptis Likas P. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Teck Guan Villa. 3. Tanjung Aru. Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497 67. Sabah. Batu 12 1/2. Persatuan Child (CitaCita Learning Centre) 366. Kota Kinabalu. Tadika Didik Mesra (Yik Tze Early Childhood) No. Taman Kingfisher. Tel : 088-269 614 Faks : 088-269 614 66. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau Jakalan Kuhara. 88450 Likas. Sekolah Seri Mengasih PWD 75 Petagas Avenue. 88847 Kota Kinabalu. Sabah.com 64.

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 69. Sabah. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama. 89657 Tambunan. Jalan Mat Salleh. Sabah. 910230 Tawau. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan Kota Kinabalu. 77. Sabah. 88846 Kota Kinabalu. Tel : 088. Tingkat 3. Rumah Persekutuan. 78. Bukit Padang. 88450 Menggatal. 91007 Tawau. Lrg. 29 . Sabah. Jln. Sepanggar. Kota Kinabalu. O. 73. SK Pendidikan Khas Sek Keb Bandar 2 P/S 61364. Papar. 74. O. Penguasa Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella Peti Surat 1397. 71. 89057 Kudat. Taman Indah Permai. Bangunan Kompleks Fajar. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan P/S 15. Taska & Tadika Permai Ria B9-36. TBB 322. Box 72. Box 13971. Sabah. Sabah. Sabah. 75. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) Cawangan Tawau.623023 Faks : 088-612486 70. Community based rehabilitation for children with special needs P. 15. Sabah. Jalan Haji Karim. Jalan Air Panas. Sabah. Sabah. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. P. 88590 Kota Kinabalu. 91049 Tawau. Tel : 088-230 894 Faks : 088-252 972 72. 76.

Sabah. 89608 Papar.com 86. Sarawak. Jalan Bampfylde. 84. 80. 88400 Kota Kinabalu. Sarawak 82. Persatuan Autisma Kuching (Banglo LADA). Upper Lanag. Sarawak. Sarawak. Tel : 084-219 914 Faks : 084-219 914 chewsiokcheng@hotmail. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee. 81. Sarawak. Tadika Seri Bintang Peti Surat 688. 96000 Sibu. Sabah.MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 79. 96000 Sibu. PO Box 2492. Sarawak. Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785 30 . Sabah. Alan Road. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu Tuaran. Association for Children With Special Needs Sibu Off Agape Centre. 92300 Kuching. Methodist Care Centre Off Agape Centre. Sibu Autistic Association Agape Centre. Hospital Likas Kota Kinabalu. Alan Road.net 85. 96000 Sibu. 83. Tel : 084-217 912 Faks : 084-213902 acsn@myjarng. 93748 Kuching.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful