Anda di halaman 1dari 7

BELAJAR CARA BELAJAR (BCB)

Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Kemahiran ini perlu


dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik
pembelajaran yang berkesan. Dengan kemahiran ini juga, murid dapat mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh
mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan.
Justeru, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan
dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka.

Belajar cara belajar di sini akan cuba memberikan berberaapa cadangan dan idea untuk
menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang
menyerapkan belajar cara belajar. Untuk mencapai matlamat ini, beberap objektif seperti:
Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru.ϖ
ϖ Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid
Membimbing guruϖ mengenal pasti startegi pembelajaran yang sesuai untuk murid.
Membantu guruϖ mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam pengajaran
dan pembelajaran.
Menyediakan contoh rancangan pengajaran-pembelajaran untukϖ guru.

RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar cara belajar yang diperkenalkan dalam pendidikan adalah berdasarkan kepada
beberapa sebab:
Proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru diϖ dalam kelas adalah terhad.
Pengetahuan dan maklumat yang diterima olehϖ murid di dalam kelas juga terhad.
Sika tanggungjawab murid perlu adaϖ terhadap pembelajaran mereka.
Murid perlu belajar untuk memperolihiϖ maklumat tambahan di luar waktu
persekolahan.
Murid perlu meningkatkanϖ keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.
Kemahiran belajar cara belajarϖ sejajar dalam matlamat pendidikan untuk menyemai
kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid..

OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti berikut:


Menyediakan muridϖ yang berupaaya belajar sendiri tanpa guru.
Membolehkan murid menggunakanϖ pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain
sebagai sumber pembelajaran.
ϖ Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri.
ϖ Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain,
sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.

APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR?

Pengertian Belajar Cara Belajar


Belajar cara belajar ialah proses untuk memperolehi teknik belajar sama ada bersama
guru ( formal ) atau tanpa guru ( non-formal ).

KEMAHIRAN BELAJAR

Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan
serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar
melibatkan beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Kemahiran itu
termasukla:
Kemahiran mendengar dengan berkesan.ϖ
ϖ Kemahiran membaca.
Kemahiran mencatat nota.ϖ
Kemahiran menulis.ϖ
ϖ Kemahiran mengingat.

a. Kemahiran Mendengar dengan Berkesan.


Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia.
Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan
kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar
melibatkan beberapa proses.
1. Apa yang didengar.
1.1 Terdapat pelbagai bahan yang kita dengar seperti teks puisi, muzik, ucapan, arahan,
lakonan, lagu, berita, pengumuman, syarahan dan pelbagai lagi.
2. Mengapa perlu mendengar.
2.1 Mendengar untuk mendapatkan maklumat, fakta,data dan pengetahuan dari apa yang
didengar.
2.2 Perlunya mendengar juga adalah untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik.
2.3 Untuk mengetahui perkembangan semasa.
2.4 Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu.
3. Siapa yang didengar.
3.1Sesiapa sahaja yang dapat memberikan maklumat, memberikan penjelasan, membuat
pertanyaan dan mereka yang memberikan pendapat.

4. Bagaimana mendengar dengan berkesan.


4.1 Seseorang yang mendengar dengan teliti dan penuh perhatian terhadap apa yang
disampaikan.
4.2 pendengaran dengan berkesan adalah dalam suasana yang tenang dan selesa.
5. Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar.
5.1 kemahiran mendengar dapat ditingkatkan dengan cara memotivasikan diri untuk
memberikan sepenuhnya tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu.
5.2 mendengar dan memandang kearah guru atau penyampai.
5.3 Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis.

b. Kemahiran Membaca.
Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan, dan
fakta mengenai sesuatu perkara. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses
komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Biasanya
terdapat empat gaya bacaan, iaitu:

1. Skimming / Luncuran.
Skiming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas
mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat
ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen. Dalam proses bacaan
ini juga ialah bertujuan untuk membuat pandangan umum mengenai dokumen dengan
segera.
Bacaan skimming boleh dilakukan dengan cara membaca tajuk, pendahuluan dan
rumusan sesuatu bahan atau dokumen, begitu juga dengan membaca menggunakan
pergerakan mata yang cepat dan memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang
dibaca.

2. Scanning / Imbasan.
Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam
daripada skimming. Antara tujuannya ialah untuk mendapatkan maklumat tertentu
sebagai jawaban kepada sesuatu persoalan.
Membaca secara imbasan adala membaca pendahuluan dan rumusan teks secara
mendalam, membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan
konsep yang dinyatakan.

3. Bacaan intensif
Bacaan intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci.
Bacaan intensif memerlukan penumpuaan yang teliti terhadap bahan atau dokumen yang
dibaca. Ketekunan dalam pembacaan juga mesti tinggi dan selalunya bacaan secara
intensif ini mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapatkan makna apa yang
dibaca.
Tujuan bacaan secara intensif adalau sematapmata untuk mendapatkan semua maklumat
dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut.

4. Bacaan Laju.
Bacaan laju ialah teknik bacaan yang memerlukan kebolehan seseorang membaca dengan
laju dan mampu memahami dengan serentak apa yang dibaca. Membaca laju
menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. Ini boleh dibuat dengan
membaca cepat seluruh buku, membaca cepat senarai bab, membaca cepat semua
bahagian dan membaca cepat semua perenggan.
Tujuan bacaan laju adalah untuk menggunakan masa terhad dengan lebih produktif, dapat
menjimatkan masa, dan untuk memperolihi maklumat tambahan pada kadar yang cepat.

c. Kemahiran Mencatat Nota.

Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi penting daripada bahan
yang dibaca, dilihat atau didengar. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar
seperti kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.

Perlunya mencatat nota adalah untuk mendapatkan isi-isi penting sebagai bahan rujukan.
Daripada isi-isi penting ini dapatlah ia dikembangkan kepada fakta asas. Catatan nota
yang telah dikumpul akan dapat membantu sebagai bahan rujukan tambahan pada masa
hadapan.

d. Kemahiran Menulis
Menulis Laporan
Pada umumnya untuk menyediakan laporan adalahseperti yang berikut:

Memilih topic sekiranya tidak diberikan.ϖ


Mendapatkan maklumat daripadaϖ pelbagai sumber.
Meneliti dan memilih maklumat yang relevan denganϖ topic.
Membuat nota .ϖ
Menyerdiakan kerangka laporan.ϖ
Menulis drafϖ pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik.
Melengkapkan laporan denganϖ jadual, graf, dan bahan grafik yang lain yang sesuai.
Menyemak draf.ϖ
ϖ Membuat pemurnian dan menulis draf kedua.
Menerbitkan laporan.ϖ

Kemahiran Menulis Cepat

Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu , memerlukan kreteria seperti berikut:
Kelajuan menulis.ϖ
Tulisan yang bolehϖ dibaca.
Kandungannya difahami.ϖ

Seseorang yang boleh menulis dengan cepat dapat menulis lebih banyak maklumat.
Dalam peperiksaan dengan jangka masa yang terhad tetapi memerlukan banyak isi
jawapan yang boleh ditulis. Kebolehan menulis cepat juga dapat menjimatkan masa.

Syarat pra-menulis cepat bagi ia akan dapat membantu untuk menyampaikan banyak
maklumat atau fakta dalam ingatan semasa menjawab soalan peperiksaan. Murid juga
boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Penyediaan alat tulis yang
baik juga penting dalam penulisan cepat seperti pensel yang tajam atau pen yang
sempurna.

e. Kemahiran Mengingat

mengigat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan
deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk
mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku
selepas beberapa lama.

Jenis ingatan adalah ingatan jangka pendek dimana maklumat yang diterima akan hanya
diingat dan tersimpan dalam jangka masa yang singkat sahaja manakala ingatan jangka
panjang adalah maklumat yang disimpan dan kekal dalam ingatan.

Proses ingatan dapat dibahagikan kepada tiga langkah iaitu:


Mendaftarϖ maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingatan.
Menyimpan maklumatϖ
ϖ Mengingat kembali maklumat.

KEMAHIRAN MAKLUMAT
Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah satu aspek kemahiran belajar
cara belajar yang pentinh. Mengenal pasti sumber pembelajaran , cara mendapatkan
maklumat dari temu ramah, membuat rujukan , mengenal maklumat dalam buku, dan
cara merujuk kamus, direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran
maklumat yang perlu dikuasi oleh murid.

Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta, keterangan, maklumat atau cerita
tentang sesuatu perkara atau seseorang. Manakala kemahiran maklumat ialah keupayaan
seseorang mengenalpasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan, mengurus
dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu.

STRATEGI METAKOGNISISI

Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai
proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang
dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang
dipelajari.

Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui


proses seperti berikut:
Merancang apa yang dipelajari.ϖ
ϖ Memantau kemajuan pembelajaran diri.
Menilai apa yang dipelajari.ϖ

Proses Metakognitif
a. Proses Merancang
Proses ini memerlukan murid meramalkan apakah yang akan dipelajari, bagaimana
perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Murid perlu
menyediakan diri secara fizikal, mental dan psikologi. Murid juga perlu membuat
perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara.

b. Proses Memantauan
Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke
semasa perkara perkara seperti:
- Apakah soalan yang perlu saya kemukakan?
- Adakah ini membawa makna kepada saya?
- Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?
- Mengapakah saya tidak memahami cerita ini?

c. Proses Menilai
Melalui proses ini, murid membuat refleksi untuk mengetahui:
- Bagaimana sesuatu kemahiran, nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya?
- Mengapakah saya mudah / sukar menguasainya?
- Apakah tindakan / pengubahsuaian yang harus saya ambil?

Dengan pengetahuan seperti ini, murid dapat memeikirkan strategi yang lebih sesuai
untuk menguasai pelajaran baru.

RUMUSAN

Belajar cara belajar yang telah diperkenalkan ini adalah kerana disebabkan oleh keadaan
yang memaksa .Sepertimana yang diketahui umum masa dalam bilik darjah adalah amat
terhad bagi setiap murid untuk mendapatkan pengetahuan. Maklumat yang diterima
dalam masa yang terhad juga adalah sangat kurang.
Belajar cara belajar juga mendidik murid untuk merasa lebih bertanggungjawab dalam
pelajaran mereka. Mereka akan belajar untuk mendapatkan maklumat di luar waktu
persekolahan. Selain daripada itu, belajar cara belajar juga dapat menggalakkan murid
supaya meningkatkan keupayaan mereka dalam mempelajari sesuatu. Kemahiran belajar
cara belajar sejajr dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar
seumur hidup di kalangan murid.
Belajar cara belajar telah mengariskan tiga komponen utama dalam perlaksanaan
kemahiran belajar iaitu:
Kemahiran belajarϖ
Kemahiranϖ maklumat
Strategi metakognitifϖ

Ia merangkumi dari segi cara belajar murid, mencatat maklumat dan strategi metakognitif
yang mana murid dapat meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan
pembelajaran yang berlaku.