DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ir. Fudji Chairuddin, M.T. Letnan Kolonel Cpl 34003 Kepala Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan di Gupusmu I Ditpalad. b. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan materiil ( Munisi ) sesuai peraturan yang berlaku. c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, penelitian terhadap materiil ( Munisi ). pemeriksaan dan

d. Memimpin, mengendalikan pembuatan laporan pertanggung jawaban kebendaharaan terhadap materiil ( munisi ) sesuai peraturan yang berlaku. e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dirpalad sesuai bidang dan tugasnya. 3. Dalam Dirpalad. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Ir. Fudji Chairuddin, M.T. Letnan Kolonel Cpl NRP 34003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Wahya Diningrat II/b 19670817 199103 1 007 Turmin Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kagupusmu I Ditpalad dalam mengatur, memeriksa dan meneliti kegiatan pengadministrasian. b. Membantu meriksa dan meneliti produk surat masuk maupun keluar yang akan ditandatangani Kagupusmu I Ditpalad. c. Melaksanakan tugas sesuai perintah Kagupusmu I Ditpalad. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

3. Dalam melaksanakan Kagupusmu I Ditpalad.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Wahya Diningrat NIP 19670817 199103 1 007

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Wowon Haryanto Praka 31000146400680 Ta Mudi Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan / pekerjaan mengantar dan menjemput tugas Kagupusmu I Ditpalad b. Memelihara, dan merawat kendaraan dinas yang digunakan Kagupusmu I Ditpalad. c. Melaksanakan tugas sesuai perintah Kagupusmu I tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

3. Dalam melaksanakan Kagupusmu I Ditpalad.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Wowon Haryanto Praka NRP 31000146400680

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Saum Mayor Cpl 570424 Kasium Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan kesatuan dalam rangka membantu Kagupusmu I Ditpalad. b. Membantu mengawasi dan mengendalikan setiap kegiatan yang dilaksanakan unsur pembatu pimpinan dan unsur pelaksana. c. Membantu mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadministrasian, pemeliharaan, pemeriksaan dan penelitian terhadap materiil ( Munisi ) guna kelancaran pelaksanaan tugas. d. Mewakili Kagupusmu I Ditpalad apabila sedang berhalangan.

e. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Kagupusmu I Ditpalad sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 3. Dalam melaksanakan Kagupusmu I Ditpalad. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Saum Mayor Cpl NRP 570424

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Sutrisno II/d 19680705 199310 1 002 Turmin Sium Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, mengagendakan dan mengarsipkan setiap surat masuk.

b. Mengatur dan mendistribusikan produk administrasi / surat sesuai dengan disposisi Kasium. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasium Gupusmu I Ditpalad.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sutrisno NIP 19680705 199310 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Teguh Budi Yuwono Kapten Cpl 5229062 Pasi Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan kegiatan Tata Usaha dan urusan dalam

b. Menyelenggarakan pelaksanaan pengamanan instalasi, personel maupun materiil kesatuan. c. Menyelenggarakan tata tertib, disiplin dan kebersihan kesatuan.

d. Mengatur dan melaksanakan pelayanan angkutan personel maupun materiil. e. Menyampaikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasium. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Teguh Budi Yuwono Kapten Cpl NRP 522962

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Mardiyono III/c 19600619 198202 1 001 Kaur TU Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengendalikan, mengawasi dan memimpin segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan ke tatausahaan. b. Mengendalikan serta mengawasi tata tertib adminisrasi mulai dari pencatatan, pengagendaan, pendistribusian serta pengarsipan sura-surat yang masuk maupun keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. melaksanakan pemerikksaan dan penelitian setiap produk administrasi / surat masuk yang akan ditandatangani atau disampaikan kepada Kagupusmu I sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pasi Tuud sesuai bidang dan tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Perwira Sekisi Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Mardiyono NIP 19600619 198202 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Yani Rusyani III/a 19680710 199103 2 004 Turmin Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kaur TU dalam mengatur pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ke tatausahaan. b. Mengatur dan melaksanakan tatatertib adminisrasi mulai dari pencatatan, pengagendaan, pendistribusian serta pengarsipan sura-surat masuk maupun keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. membantu memeriksa dan meneliti setiap produk administrai / surat masuk yang akan ditandatangani atau disampaikan kepada Kagupusmu I sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kepala urusan tata usaha. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Yani Rusyani NIP 19680710 199103 2 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Samsul Budaya III/b 19580727 198303 1 099 Tur Agenda Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas pekerjaan mencatat dan mengagendakan setiap surat masuk maupun keluar sesuai peraturan yang beralaku. b. Mendistribusikan sura-surat yang masuk maupun keluar sesuai alamat yang dituju. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kepala urusan tata usaha. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Samsul Budaya NIP 19580727 198303 1 099

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sugiono II/a 19560302 198203 1 007 Furir / Turyan SI Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengambil dan mengirimkan produk surat sesuai dengan alamat yang dituju. b. Mencatat surat keluar / masuk yang pengirimannya lewat furir.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kepala urusan tata usaha. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sugiono NIP 19560302 198203 1 007

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Dadan Sahidan II/d 19670404 199203 1 004 Turtik/Opr. Komputer SI Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur serta melaksanakan tugas pengetikan dan pengoperasian komputer yang berhubungan dengan kegiatan administrasi ke tatausahaan dan urusan dalam Gupusmu I Ditpalad. b. c. d. e. Membuat daftar pemakaian daya dan jasa Membuat Daftar penerimaan pembekalan umum Membuat daftar materiil satuan Membuat laporan data materiil dan bangunan ( Bentuk 16 )

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kepala urusan tata usaha. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Dadan Sahidan NIP 19670404 199203 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sudiyartiningsih II/b 19700909 199103 2 001 Turtik / Opr. Komputer Urdal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur serta melaksanakan tugas pengetikan dan pengoperasian komputer yang berhubungan dengan kegiatan administrasi urusan dalam Gupusmu I Ditpalad. b. c. d. 3. Dalam Paurdal. Membuat daftar inventaris kesatuan Membuat daftar dinas urusan dalam personel. Membuat surat izin keluar personel maupun materiil. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sudiyartiningsih NIP 19700909 199103 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Saripudin Hidayat Sertu 638175 Baur Provoost Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Paurdal dalam rangka menegakan tata tertib dan disiplin di kesatuan. b. Mengawasi dan mengatur lalulintas serta kendaraan yang masuk maupun keluar kesatuan. c. mencatat dan memeriksa setiap tamu yang masuk dan memberi kartu tanda pengenal. d. . Melaksanakan pemeriksaan keluar masuk materiil maupun personel

e. Melaksanakan penyidikan apabila ada personel yang melanggar tindak pidana maupun disiplin. 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari Bandung, bertanggungjawab Mei 2010 kepada

Yang bersangkutan

Saripudin Hidayat Sertu NRP 638175

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Samirudin Kopda 31930520770472 Ta Provoost Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Baur Provoost dalam rangka menegakan tatatertib dan disiplin di kesatuan. b. Mengawasi dan mengatur lalulintas serta kendaraan yang masuk maupun keluar kesatuan. c. mencatat dan memeriksa setiap tamu yang masuk dan memberi kartu tanda pengenal. d. . Melaksanakan pemeriksaan keluar masuk materiil maupun personel

e. Melaksanakan penyidikan apabila ada personel yang melanggar tindak pidana maupun disiplin. 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Samirudin Kopda 31930520770472

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Iwan Subagja Praka 31990424940180 Ta Provoost Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Baur Provoost dalam rangka menegakan tatatertib dan disiplin di kesatuan. b. Mengawasi dan mengatur lalulintas serta kendaraan yang masuk maupun keluar kesatuan. c. mencatat dan memeriksa setiap tamu yang masuk dan memberi kartu tanda pengenal. d. . Melaksanakan pemeriksaan keluar masuk materiil maupun personel

e. Melaksanakan penyidikan apabila ada personel yang melanggar tindak pidana maupun disiplin. 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab Mei 2010 kepada

Bandung,

Yang bersangkutan

Iwan Subagja Praka NRP 31990424940180

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Unang Suherman III/b 19630812 198503 1 009 Tur Uryar Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan pembayaran Gaji dan uang makan personel. b. Mengatur dan membuat data mutasi gaji dan tunjangan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. c. d. Mengatur pembuatan bentuk KU-102 A, KU-102 B dan KU-102 C Mengatur pengisian buku bentuk KU 11.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bamin Uryar. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Unang Suherman NIP 19630812 198503 1 009

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Muhyidin II/b 19720415 199210 1 001 Turtik / Opr. Komputer Uryar Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur serta melaksanakan tugas pengetikan dan pengoperasian komputer yang berhubungan dengan kegiatan administrasi urusan pembayaran gaji personel b. c. d. Membuat DPPK gaji personel Membuat struk pembayaran gaji dan uang makan personel Membuat surat permintaan Pembayaran ( SPP )

e. Membantu pelaksanaan pembayaran Gaji dan uang makan personel. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bamin Uryar Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Muhyidin NIP 19720415 199210 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Alfian Serma 518336 Ba Min Harstal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi dan pemeliharaan instalasi kesatuan. b. Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan / ketertiban di dalam maupun di luar instalasi 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paurdal Si Tuud.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Alfian Serma NRP 518336

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sukardi II/d 19670625 199401 1 001 Tur Harstal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan instalasi kesatuan. b. mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan / ketertiban di dalam maupun di luar instalasi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bamin Harstal.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sukardi NIP 19670625 199401 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Subarman II/d 19570817 198502 1 002 Tur Harstal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan pemeliharaan instalasi kesatuan. kegiatan administrasi dan

b. mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan / ketertiban di dalam maupun di luar instalasi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bamni Harstal.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Subarman NIP 19570817 198502 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ahmad Amsara II/d 19671008 199210 1 001 Tur Listrik Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan listrik kesatuan. b. 3. Dalam Paurdal. Mengecek dan memperbaiki instalasi listrik kesatuan. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Ahmad Amsara NIP 19671008 199210 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Suyadi III/b 19581111 198303 1 004 Ba Angkutan Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. c. 3. Memimpin dan mengatur pengoperasian kendaran dinas. Mengatur dan mengarahkan pengemudi Mengatur, memeriksa dan memelihara kendaraan.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paurdal

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Suyadi NIP 19581111 198303 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sukarna II/a 19570424 198203 1 006 Tur Monran Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. 3. Mengatur dan melaksanakan perbaikan tingkat Nol. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas..

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sukarna NIP 19570424 198203 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Hadirin II/d 19640608 198503 1 006 Pengemudi Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan antar jemput personel maupun materiil sesuai perintah yang diberikan. b. c. d. Mengerti dan mampu mengoperasikan kendaraan secara baik. Melaksanakan pemeliharan kendaraan secara teratur.. Bertanggungjawab atas keselamatan penumpang.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Angkutan.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Hadirin NIP 19640608 198503 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Budi Setiaryadi II/c 19561212 198201 1 001 Pengemudi l Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan antar jemput personel maupun materiil sesuai perintah yang diberikan. b. c. d. Mengerti dan mampu mengoperasikan kendaraan secara baik. Melaksanakan pemeliharan kendaraan secara teratur.. Bertanggungjawab atas keselamatan penumpang

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Angkutan.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Budi Setiaryadi NIP 19561212 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sunarya II/b 19700416 199303 1 004 Pengemudi Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan antar jemput personel maupun materiil sesuai perintah yang diberikan. b. c. d. Mengerti dan mampu mengoperasikan kendaraan secara baik. Melaksanakan pemeliharan kendaraan secara teratur.. Bertanggungjawab atas keselamatan penumpang

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Angkutan.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sunarya NIP 19700416 199303 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ilyasa II/a 19591201 198203 1 007 Pengemudi Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan antar jemput personel maupun materiil sesuai perintah yang diberikan. b. c. d. Mengerti dan mampu mengoperasikan kendaraan secara baik. Melaksanakan pemeliharan kendaraan secara teratur.. Bertanggungjawab atas keselamatan penumpang

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Angkutan.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Ilyasa NIP 19591201 198203 1 007

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rahmat II/a 19611214 198302 1 001 Pengemudi Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan antar jemput personel maupun materiil sesuai perintah yang diberikan. b. c. d. Mengerti dan mampu mengoperasikan kendaraan secara baik. Melaksanakan pemeliharan kendaraan secara teratur.. Bertanggungjawab atas keselamatan penumpang

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Angkutan.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Rahmat NIP 19611214 198302 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Teguh Riyantho II/d 19590829 198301 1 002 Tur Minyak Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. c. 3. Dalam Paurdal. Mengatur dan melaksanakan pendistribusian BBM Mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran BBM Mengajukan permohonan BBM sesuai kebutuhan melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Teguh Riyantho NIP 19590829 198301 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Hardi Serka 21010068940180 Bintara Perawatan Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. Menyelenggarakan kegiatan fungsi perawatan kesatuan Melaksanakan pembuatan daftar daya dan jasa kesatuan

c. Membuat data materiil, data Kaporlap personel, data bangunan serta data rumah dinas yang menjadi beban Negara. d. Membuat data bentuk 16, bentuk 28, bentuk 29, bentuk 5/Men dan bentuk M 101. 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Hardi Serka NRP 21010068940180

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Edih Rohendi : II/c : 19571207 198202 1 001 : Turwat Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Ba Wat dalam mengatur kegiatan fungsi perawatan satuan b. Membantu Ba Wat mengatur pembuatan daftar daya dan jasa satuan c. Mengatur pembuatan data materiil satuan, data Kaporlap personel , data bangunan serta rumah dinas yang menjadi beban Negara. d. Mengatur pembuatan data bentuk 16, bentuk 28, bentuk 29, bentuk 5/Men dan bentuk M 101. . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bintara Perawatan Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Edih Rohendi NIP 19571207 198202 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tahmid Serda 31950304020574 Ba Damkar Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran sesuai petunju dan aturan yang berlaku. b. Mengatur dan mengendalikan anggotanya dalam pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran. c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan pemadam kebakaran 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tahmid Serda NRP 31950304020574

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ishak Koptu 3930309600771 Ta Damkar Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kebakaran. perintah pengoperasian kendaraan pemadam

b. Melaksanakan tugas mengemudi kendaraan pemadam kebakaran sesuai aturan yang berlaku. c. Mengerti dan mampu tata cara pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran. d. Merawat dan memelihara kendaraan pemadam kebakaran.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Damkar Si Tuud. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ishak Koptu NRP 600771

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Supriadi Koptu 31950191240575 Ta Damkar Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kebakaran. perintah pengoperasian kendaraan pemadam

b. Melaksanakan tugas mengemudi kendaraan pemadam kebakaran sesuai aturan yang berlaku. c. Mengerti dan mampu tata cara pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran. d. Merawat dan memelihara kendaraan pemadam kebakaran.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Damkar. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Supriadi Koptu NRP 31950191240575

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tono Sutarsono II/d 19640205 199203 1 006 Tur Damkar Urdal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan perintah tentang pengoperasian kendaraan. b. Memahami dan mengerti kendaraan pemadam kebakaran. tentang tata cara pengoperasian

4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Damkar

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tono Sutarsono NIP 19640205 199203 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Momor II/c 196406021983021002 Tur Damkar Urdal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan perintah tentang pengoperasian kendaraan. b. Memahami dan mengerti kendaraan pemadam kebakaran. tentang tata cara pengoperasian

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Damkar

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Momor NIP 19640602 198302 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sukarjo II/b 19640805 199103 1 011 Tur Damkar Urdal Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan perintah tentang pengoperasian kendaraan. b. Memahami dan mengerti kendaraan pemadam kebakaran. tentang tata cara pengoperasian

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Damkar

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sukarjo NIP 19640805 199103 1 011

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ihak Sodikin Serma 521130 Dan Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan, menerima perintah, petunjuk dari Paurdal tentang tugas – tugas pengamanan. b. Memimpin, mengarahkan anggota jaga tentang pelaksanaan tugas jaga kesatrian. c. Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. 3. Dalam Paurdal. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Ihak Sodikin Serma NRP 521130

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rusman Hidayat Sertu 31940496760775 Dan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan, menerima perintah, petunjuk dari Dan Satpam tentang tugas – tugas pengamanan. b. Memimpin, mengarahkan anggota jaga tentang pelaksanaan tugas jaga kesatrian. c. Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. d. e. Membuat buku serah terima laporan situasi. Menbuat buku inventaris barang.

Bandung, Mei 2010 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Yang bersangkutan Satpam.

Rusman Hidayat Sertu NRP 31940496760775

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ahmad Budi Setyawan Sertu 3930258790573 Dan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan, menerima perintah, petunjuk dari Dan Satpam tentang tugas – tugas pengamanan. b. Memimpin, mengarahkan anggota jaga tentang pelaksanaan tugas jaga kesatrian. c. Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. d. e. Membuat buku serah terima laporan situasi. Menbuat buku inventaris barang.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Bandung, Mei 2010 Satpam. Yang bersangkutan

Ahmad Budi Setyawan Sertu NRP 3930258790573

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : I Made Pariada Sertu 31940123360374 Dan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan, menerima perintah, petunjuk dari Dan Satpam tentang tugas - tugas pengamanan. b. Memimpin, mengarahkan anggota jaga tentang pelaksanaan tugas jaga kesatrian. c. Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. d. e. Membuat buku serah terima laporan situasi. Menbuat buku inventaris barang.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Bandung, Mei 2010 Satpam. Yang bersangkutan

I Made Pariada Sertu NRP 31940123360374

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tansil Firmansyah Sertu 21040075350183 Dan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan, menerima perintah, petunjuk dari Dan Satpam tentang tugas - tugas pengamanan. b. Memimpin, mengarahkan anggota jaga tentang pelaksanaan tugas jaga kesatrian. c. Melaksanakan pengawasan terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. d. e. Membuat buku serah terima laporan situasi. Menbuat buku inventaris barang.

Bandung, Mei 2010 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Yang bersangkutan Satpam.

Tansil Firmansyah Sertu NRP 21040075350183

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Endang waryono Kopka 574469 Wadan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Tugas Dan Pok Satpam dal;am pelaksanaan tugas pengamanan. b. Melakukan usaha / pekerjaan, kegiatan guna mendukung kegiatan pengamanan. c. Melaksankan pemeriksaan dan pengawasi terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Endang Waryono Kopka NRP 574469

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Amar : Kopka : 574470 : Wadan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Tugas Dan Pok Satpam dal;am pelaksanaan tugas pengamanan. b. Melakukan usaha / pekerjaan, kegiatan guna mendukung kegiatan pengamanan. c. Melaksankan pemeriksaan dan pengawasi terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Amar Kopka NRP 574470

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Darsu Kopka 593696 Wadan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Tugas Dan Pok Satpam dal;am pelaksanaan tugas pengamanan. b. Melakukan usaha / pekerjaan, kegiatan guna mendukung kegiatan pengamanan. c. Melaksankan pemeriksaan dan pengawasi terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Darsu Kopka NRP 593696

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tatang Sutisna Kopka 520904 Wadan Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Tugas Dan Pok Satpam dal;am pelaksanaan tugas pengamanan. b. Melakukan usaha / pekerjaan, kegiatan guna mendukung kegiatan pengamanan. c. Melaksankan pemeriksaan dan pengawasi terhadap personel yang masuk keluar kesatrian. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tatang Sutisna Kopka NRP 520904

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Kasmad Diana Putra Kopka 574457 Ta Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan perintah, petunjuk yang diberikan oleh Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membentu memeriksa, dan mengawasi personel yang keluar masuk kesatrian. c. Mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Kasmad Diana Putra Kopka NRP 574457

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Warta Kopka 593693 Ta Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan perintah, petunjuk yang diberikan oleh Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membentu memeriksa, dan mengawasi personel yang keluar masuk kesatrian. c. Mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Warta Kopka NRP 593693

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Nana Kopka 593691 Ta Pok Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan perintah, petunjuk yang diberikan oleh Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membentu memeriksa, dan mengawasi personel yang keluar masuk kesatrian. c. Mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Nana Kopka NRP 593691

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Iryanto Kopka 574467 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Iryanto Kopka NRP 574467

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Naswandi Kopka 574454 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Naswandi Kopka NRP 574454

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Mimin Kopka 574453 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Mimin Kopka NRP 574453

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Supiandi Kopka 574461 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Supiandi Kopka NRP 574461

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Dede Djuhaeli Kopka 574476 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Dede Djuhaeli Kopka NRP 574476

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Anwar Sambas Kopka 593655 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Anwar Sambas Kopka NRP 593655

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Jaeni Kopka 593695 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Jaeni Kopka NRP 593695

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sutaji Kopka 509890 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sutaji Kopka NRP 509890

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Arnius Kopka 508396 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Arnius Kopka NRP 508396

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Saharudin Yatsin Kopka 508344 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Saharudin Yatsin Kopka NRP 508344

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Marwan Kopka 586836 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Marwan Kopka NRP 586836

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Purwanto Prada 31071506450785 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Purwanto Prada NRP 31071506450785

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Yonaptali Vandrianto Prada 31071383761286 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Yonaptali Vandrianto Prada NRP 31071383761286

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Andri Indrawan Prada 31081739840988 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Andrik Indrawan Prada NRP 31081739840988

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rendi Irawan Prada 31081599260387 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Rendi Irawan Prada NRP 31081599260387

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sugianto Prada 310818874330186 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sugianto Prada NRP 310818874330186

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Andreas Pebriansyah Prada 31080052100286 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Andreas Pebriansyah Prada NRP 31080052100286

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Aris Febriyanto Prada 31080262160287 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Aris Febriyanto Prada NRP 31080262160287

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Harry Aprijal Prada 31080023570489 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Harry Aprijal Prada NRP 31080023570489

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Amiruddin Prada 31080182470187 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Amiruddin Prada NRP 31080182470187

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Riyanto Budi Prasetyo Prada 31090143020589 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Riyanto Budi Prasetyo Prada NRP 31090143020589

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sandy Ardiansyah Prada 31090109950690 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sandy Ardiansyah Prada NRP 31090109950690

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Asep Lispriyono Prada 31090432850988 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Asep Lispriyono Prada NRP 31090432850988

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Muhamad Fajar Al Karomi Prada 31090562530689 Taban Satpam Si Tuud Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menerima perintah dan petunjuk dari Dan Pok Satpam tentang kegiatan pengamanan. b. Membantu pelaksanaan pengamanan kesatrian. c. kegiatan secara umum dibindang

Membantu pemeriksaan personel yang keluar masuk kesatrian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Dan Pok Satpam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Muhamad Fajar Al Karomi Prada NRP 31090562530689

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat/Korp NRP Jabatan : : : : Agus Supriyanto Kapten Cpl 2920053780667 Pasiminperslog Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kasium dalam mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik kesatuan. b. Membuat program kerja Gupusmu I Ditpalad.

c. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi personel dan logistik kesatuan. d. Menyelenggarakan dan personel di Gupusmu I Ditpalad. 3. melaksanakan kegiatan pembinaan

Bandung, Mei kepada Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab 2010 Kasium Yang bersangkutan

Agus Supriyanto Kapten Cpl NRP 2920053780667

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ismail Serma 586775 Baur Pers Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Paurminpers dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel Militer dan PNS dilingkungan Gupusmu I Ditpalad. b. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan personel meliputi Militer dan PNS. 3. Dalam Paurminpers melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Ismail Serma NRP 586775

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Edi Hunaedi II/d 19720713 199301 1 001 Turmin Persmil Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi personel militer Membuat Daftar Nominatif Personel Militer. Membuat peta jabatan personel militer Membuat usul kenaikan pangkat militer Membuat usul kenaikan gaji berkala. Membuat usul penempatan dalam jabatan militer Membuat usul pensiun milter.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur Bandung, Mei 2010 Pers Yang bersangkutan

Edi Hunaedi NIP 19720713 199301 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Isbandini III/b 19571104 198011 2 001 Turmin Perssip Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan berhubungan dengan personel PNS b. c. d. e. f. g. h. 3. Dalam Baurpers. kegiatan administrasi yang

Membuat Daftar Nominatif Personel PNS Membuat daftar urut epangkatan Personel PNS. Membuat Daftar peta jabatan personel PNS. Membuat usul kenaikan pangkat PNS Membuat usul kenaikan gaji personel PNS Membuat usul penempatan dalam jabatan PNS Bandung, Membuat usul pensiun personel PNS melaksanakan tugas Mei 2010 kepada

Yang bertanggungjawab sehari-hari bersangkutan

Isbandini NIP 19571104 198011 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Teti Kusminar II/d 1971110 199301 2 001 Turtik / Opr Komputer Minpers Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur serta melaksanakan tugas pengetikan dan pengoperasian komputer yang berhubungan dengan kegiatan administrasi personel Gupusmu I Ditpalad. b. Membuat laporan pembinaan satuan, laporan kekuatan personel, daftar nominatif, daftar peta jabatan dan daftar urut kepangkatan ( DUK ) PNS 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur Pers.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Teti Kusminar NIP 1971110 199301 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : A. Ridwan Efendi III/b 19600301 198201 1 001 Paur Minlog Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Pasiminperslog dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi logistik dan program kerja Gupusmu I Ditpalad. b. Memimpin, mengawasi penyelenggaraan berhubungan dengan administrasi logistik. kegiatan yang

c. Mengendalikan dan mengawasi kebutuhan yang berhubungan dengan logistik. 3. Dalam melaksanakan Pasiminperslog. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

A. Ridwan Efendi NIP 19600301 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Sri Wilarmi Mustika Wati Sertu ( K ) 21040303960782 Ba Log Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Paur administrasi logistik. Minlog dalam menyelenggarakan dan kegiatan kegiatan ada

b. Melaksanakan usaha pekerjaan dilingkungan Urminlog Gupusmu I Ditpalad.

yang

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Minlog.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sri Wilarmi Mustika Wati Sertu ( K ) NRP 21040303960782

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Sugeng Iriyanto : III/b : 19620316 198503 1 012 : Tur Minlog Siminperslog Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi logistik. b. Mengagendakan dan mengarsipkan buku serta surat – surat di urminlog sium Gupusmu I Dutpalad 3. Log Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sugeng Iriyanto NIP 19620316 198503 1 012

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Bigar Santosa II/d 19710120 199212 1 001 Turtik / Opr.Komputer Urminlog Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan berhubungan dengan administrasi logistik. pengetikan yang

b. Membantu, mengagendakan dan mengarsipkan surat - surat yang berhubungan dengan urusan logistik 3. Log Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sugeng Iriyanto NIP 19620316 198503 1 012

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Handaka Nusantara Kapten Cpl 636481 Pasi Pam

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dilingkungan Sipam. b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan dibidang personel, materiil, instalasi,kegiatan dan berita dilingkungan Gupusmu I Ditpalad. c. Menyelenggarakan pelaksanaan latihan, untuk meningkatkan kemampuan personel dibidang pengamanan, penanggulangan bahaya kebakaran, huru hara, bencana alam dan lainya di Gupusmu I Ditpalad. d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar satuan dan kemampuan personel sebagai Bapulket. e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kagupusmu I Bandung, Mei 2010 Ditpalad sesuai bidang tugasnya. Yang bersangkutan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ka Gupusmu I Ditpalad. Handaka Nusantara Kapten Cpl NRp 636481

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Hasribal Serka 637019 Bamin Pampers / Bra Si Pam Gupumu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Pasipam dalam penyelenggaran pengamanan personel dan berita / informasi dilingkungan Gupusmu I Ditpalad b. Melaksanakan penyidikan, perilaku dan kegiatan personel. membuat BAP, memantau sikap,

c. Mencatat atau meagendakan Berita Acara Pemeriksaan dan Penpam Satuan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Pasi Pam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Hasribal Serka NRP 637019

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan

: : : :

Bambang Sumarwanto Serma 615783 Baur Pam Mat / Inst Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Pasipam dalam pengamanan materiil dan instalasi. penyelenggarakan kegiatan

b. Melaksanakan pengecekan pagar instalasi serta perbaikan sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku. c. Mengawasi keberadaan dimasyarakat di sekitar instalasi. 3. Dalam Pasipam. melaksanakan tugas materiil di kesatuan dan kegiatan

sehari-hari

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Bambang Sumarwanto Serma NRP 615783

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sumarna Sertu 21040074441083 Ba Pam Bra / Giat Si Pam Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Pasipam penyelenggaraan usaha kegiatan pengamanan berita dan kegiatan dikesatuan / lingkungan Gupusmu I Ditpalad b. Memantau kegiatan masyarakat sekitar, melaksanakan pendekatan dan memberikan pengertian tentang perlunya pengamanan lingkungan. c. Mengawasipelaksanaan kegiatan personel dan kelompok baik dalam satuan dan masyarakat sekitar. d. Mengambil sandi ke Garnisun Tap II / Bandung dan menulis sandi setiap hari untuk didistribusikan. 3. Dalam Pasipam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab Mei 2010 kepada

Bandung,

Yang bersangkutan

Sumarna Sertu NRP 21040074441083

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan

: : : :

Tini Rosmiatin III/a 19640730 198903 2 002 Tur Min Si Pam Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. pam b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi dilingkungan Si Mengagendakan dan mengarsipkan surat keluar masuk di Si pam

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur Pam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tini Rosmiatin NIP 19640730 198903 2 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Dadang II/d 19690616 199210 1 001 Turtik / Opr Komputer Si Pam Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan pengetikan surat – surat sesuai klasifikasinya b. Mencatat atau mengagendakan laporan berkala, Surat keterangan tanda bukti lapor, laporan patroli, lap rencana penyelenggaraan binter terbatas, rencana pelaksanaan karya bhakti, surat keterangan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur Pam

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Dadang NIP 196906161 99210 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Dadang Mulja Kapten Cpl 21930034110572 Pasi Minbek Har Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha, dan kegiatan pengadministrasian mengenai pembekalan dan pemeliharaan materiil (munisi). b. Menyelenggarakan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kebendaharan. c. Menyelenggarakan administrasi penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan sesuai peraturan pembendaharaan yang berlaku. d. Merencakan dan menyusun laporan pemeliharaan materiil ( munisi ) secara berkala. kegiatan administrasi

e. Menyelenggarakan dan merencanakan kegiatan pemeriksaan, Uji coba , perbaikan / pemeliharaan dan penghapusan materiil ( munisi ). Bandung, f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ka Mei 2010 I Ditpalad Gupusmu sesuai bidang tugasnya. Yang bersangkutan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ka Gupusmu I Ditpalad Dadang Mulja Kapten Cpl NRP 21930034110572

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Dodi Karna III/b 19580605 198202 1 002 Tur Minbekhar Siminbekhar Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pembekalan dan pemeliharaan materiil ( munisi ) b. Mengatur pembukuan dan pengarsipan surat - surat masuk dan keluar. 3. Dalam melaksanakan Pasiminbekhar tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Dodi Karna NIP 19580605 198202 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Anjar Banjar Lalana Putra III/b 19620525 198503 1 006 Penata Minbek Urminbek Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan dan melaksanakan penataan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pembekalan materiil ( Munisi ) b. melaksanakan penataan administrasi penerimaan dan pengeluaran materiil ( munisi ) sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Menyelenggarakan dan melaksanakan penataan pembukuan dan pengarsipan surat - surat masuk dan keluar c. Menata administrasi pengeluaran materiil 3. Dalam Paurminbek. melaksanakan tugas daftar pemeriksaan, penerimaan dan

sehari-hari

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Anjar Banjar Lalana Putra NIP 19620525 198503 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Asep Rukman : II/d : 19700814 199203 1 006 : Turtik / Opr. Komputer Urminbek Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Mengatur pelaksanaan pengetikan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi pembekelan materiil ( Munisi ). 3. Dalam Paurminbek. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Asep Rukman NIP 19700814 199203 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Achmad Saefudin II/d 196503191992101001 Turmin Pembukuan Urminbek Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) dibuku induk dan kartu pembukuan b. Mencatat dan mengarsipkan data materiil yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Menutup dan membuka kartu persediaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Mencatat dan mengagendakan blangko buku daftar PPM, Blangko pengeluaran, blangko daftar penerimaan munisi, blangko buku daftar mutasi 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Minbek Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Achmad Saefudin 196503191992101001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : : : : Asmad Karyanto Serma 21970100990277 Baur Data dan laporan Urminbek Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menghimpun data dan melaporkan persediaan materiil ( Munisi ) pusat yang ada di Gupusmu I Ditpalad b. Mencocokan kartu persediaan di Gupusmu I dengan kartu persediaan di Subditbinmu Ditpalad setiap Triwulan c. Mendata PPM dan PPNM yang masuk dan keluar

d. Mencatat dan mengagendakan blangko PPM yang belum dan sudah diambil / dikirim, 3. Dalam Paurminbek melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Asmad Karyanto Serma NRP 21970100990277

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Siti Rodiyah III/a 19660914 199103 2 001 Tur Data & Laporan Urminbek Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Bintara urusan data dan laporan dalam mengatur data dan laporan administrasi persediaan materiil ( Munisi ) pusat yang ada di Gupusmu I Ditpalad b. Mengatur pencocokan kartu persediaan materiil di Gupusmu I dengan kartu persediaan materiil yang ada di Subditbinmu Ditpalad setiap Triwulan c. Mengatur dan mendata PPM dan PPNM yang masuk dan keluar

d. Mencatat dan mengagendakan blangko PPM yang belum dan sudah diambil / dikirim, 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Baur Data dan laporan Urminbek. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Siti Rodiyah NIP 19660914 199103 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Jujun Kusnadi : III/b : 19660614 198802 1 002 : Penata Minhar Urminhar Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan dan melaksanakan penataan administrasi yang berhubungan dengan pemeliharaan materiil ( Munisi ) Gupusmu I Ditpalad. b. Melaksanakan kegiatan penataan administrasi yang berhubungan dengan pemeriksaan, uji coba, perbaikan / pemeliharaan dan pengahapusan materiil ( munisi ). c. Menata hasil pencatatan suhu dan kelembaban Gudang materiil ( munisi ) d. Menata laporan kegiatan pemeliharaan materiil ( Munisi ) per Triwulan dan per Tahun. 3. Dalam Paurminhar. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab Mei 2010 kepada

Bandung,

Yang bersangkutan

Jujun Kusnadi NIP 19660614 198802 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Namar Koswara III/a 19601212 198201 1 002 Tur Min Harmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur kegiatan administrasi pemeliharaan materiil ( Munisi )

b. Membuat laporan bulanan keadaan suhu dan kelembaban Gudang materiil ( munisi ) c. Mencatat, mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat masuk maupun keluar yang berhubungan dengan administrasi pemeliharaan materiil ( munisi ) 3. Dalam Paurminhar. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Namar Koswara NIP 19601212 198201 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: Imas Iwa Jumiati : II/d : 19611223 198503 2 003 : Turtik/Opr.Komputer Urminhar Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pekerjaan pengetikan / komputer yang berhubungan dengan administrasi pemeliharaan materiil ( Munisi ) 3. Dalam Paurminhar. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Imas Iwa Jumiati NIP 19611223 198503 2 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Enceng Karsudin Kapten Cpl 2910101060370 Kaguddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di lingkungan Gudang persediaan Gupusmu I Ditpalad. b. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) sesuai prosedur yang berlaku.. c. Menyelenggarakan kegiatan kebersihan, pemeliharaan perawatan Gudang beserta timbunan materiil ( munisi ) persediaan. dan

d. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Kagupusmu I Ditpalad sesuai bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan Kagupusmu I Ditpalad. tugas sehari-hari bertanggungjawab Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan kepada

Enceng Karsudin Kapten Cpl NRP 2910101060370

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Eko Purnami II/d 19590813 198101 2 002 Tur Agenda Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mencatat, mengagendakan surat-surat masuk maupun keluar Gudang persediaan. b. Mencatat laporan suhu dan kelembaban Gudang persediaan materiil ( Munisi ) c. Melaksanakan pencatatan apabila pengeluaran materiil ( Munisi ) persediaan. 3. Dalam Kaguddia. melaksanakan tugas sehari-hari ada penerimaan dan

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Eko Purnami NIP 19590813 198101 2 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Achmad Dumiyati Letnan Dua Cpl 603661 Kaguddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pekerjaan dan kegiatan anggota Guddia MKK.. b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Materiil ( Munisi ) persediaan MKK. c. Menyelenggarakan dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) atas dasar perintah. d. Merawat dan penimbunan lainnya. memelihara kebersihan gudang dan sarana

e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kaguddia pada Bandung, Mei 2010 bidang pengelolaan MKK. 3. Dalam Kaguddia. melaksanakan tugas Yang bersangkutan sehari-hari bertanggungjawab kepada

Achmad Dumiyati Latda Cpl NRP 603661

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Anwar Sanusi Pelda 509767 Bati Min Gud MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu pelaksanaan tugas Kaguddia MKK yang berhubungan dengan Administrasi Gudang persediaan Munisi Kaliber Kecil ( MKK ). b. Mengawasi dan mengecek kegiatan persediaan Munisi Kaliber Kecil ( MKK ) 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKK. tugas sehari-hari administrasi Gudang

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Anwar Sanusi Pelda NRP 509767

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Riswan : II/b : 19610714 198803 1 006 : Turmin Gud MKK Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi materiil (munisi) di Guddia MKK. b. Mengadakan pengecekan/pencocokan jumlah materiil yang ada dalam administrasi dengan jumlah fisik materiil ( munisi ) yang ada di gudang persediaan. c. Mencatat suhu dan kelembaban tiap-tiap Gudang.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bati Min Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Riswan NIP 19610714 198803 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Tri Maryadi Serka 21010280050381 Bawas Har Gud MKK Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan Materiil ( Munisi ) di Guddia MKK. b. Memimpin dan mengawasi kegiatan pemeliharan kebersihan di dalam Gudang timbunan materiil ( munisi ) dan kebersihan di luar Gudang. 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKK. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tri Maryadi Serka NRP 21010280050381

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Faisal Darmanto Serda 210900644171189 Ba Gud MKK Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu kaguddia MKK dalam melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) di Guddia MKK. b. Membantu Kaguddia MKK dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Materiil ( Munisi ) di Guddia MKK. 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKK. tugas sehari-hari bertanggungjawab kegiatan

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Faisal Darmanto Serda NRP 21010280050381

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sudaryat Saputra Kopka 574465 Ta Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) serta menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKK. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sudaryat Saputra Kopka NRP 574465

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Mugiyana Kopka 574462 Ta Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKK. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Mugiyana Kopka NRP 574462

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sobirin Kopka 574472 Ta Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKK. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Sobirin Kopka NRP 574472

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Teguh Mulyono : Kopka : 574466 : Ta Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKK. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Teguh Mulyono Kopka NRP 574466

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Riyadi Kopka 513010 Ta Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKK. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Riyadi Kopka NRP 513010

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Endang Rochman : II/b : 19660627 199203 1 005 : Taban Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKK

c. Melaksankan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Endang Rochman NIP 19660627 199203 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Ayi Sutaryat : II/b : 19640529 199203 1 001 : Taban Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKK

c. Melaksankan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ayi Sutaryat NIP 19640529 199203 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Toto Tarsana : II/b : 19710515 199203 1 003 : Taban Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKK

c. Melaksankan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Toto Tarsana NIP 19710515 199203 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Agus Harijanto : II/b : 19731004 199303 1 001 : Taban Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKK

c. Melaksankan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Agus Harijanto NIP 19731004 199303 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Ayi Ruskandar : II/b : 19700429 199210 1 001 : Taban Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKK

c. Melaksankan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ayi Ruskandar NIP 19700429 199210 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Mohamad Sodiri II/c 19630728 198203 1 003 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Mohamad Sodiri NIP 19630728 198203 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sudarto II/d 19590309 198201 1 001 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sudarto NIP 19590309 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rahmat II/b 19650821 199203 1 006 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Rahmat NIP 19650821 199203 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sunarto II/c 19610925 198303 1 005 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sunarto 19610925 198303 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ana Ruhiat II/c 19601127 198402 1 001 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ana Ruhiat 19601127 198402 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Elan Sutarlan II/d 19620509 198301 1 002 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Elan Sutarlan 19620509 198301 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Miyanto II/d 19641005 199203 1 003 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Miyanto NIP 19641005 199203 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rokhmat II/b 19651108 199203 1 004 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Rokhmat NIP 19651108 199203 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Kosasih II/a 19620116 198201 1 002 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Kosasih 19620116 198201 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ade II/a 19580910 198203 1 008 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ade NIP 19580910 198203 1 008

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sugianto II/b 19660513 199103 1 001 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Sugianto 19660513 199103 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Ujang Sumpena II/b 19700424 199103 1 003 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKK Guddia MKK. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Ujang Sumpena NIP 19700424 199103 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Syafirman S. Letnan Dua Cpl 21940030940575 Kaguddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pekerjaan dan kegiatan anggota Guddia MKB.. b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Materiil ( Munisi ) persediaan Munisi Kaliber Besar. c. Menyelenggarakan dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) atas dasar perintah. d. Merawat dan penimbunan lainnya. memelihara kebersihan gudang dan sarana

e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kaguddia pada bidang pengelolaan MKB. 3. Dalam Kaguddia. melaksanakan tugas Bandung, Mei 2010 sehari-hari bertanggungjawab Yang bersangkutan kepada

Syafirman S. Letda Cpl NRP 21940030940575

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Rochmad Endro Prayitno Serma 21970148511075 Bamin Washar Gud MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kaguddia MKB dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi serta melaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan Materiil ( Munisi ) di Guddia MKB. b. Membantu Kaguddia MKB dalam memimpin dan mengawasi kegiatan pemeliharan kebersihan di dalam Gudang timbunan materiil ( munisi ) dan kebersihan di luar Gudang. 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKB. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Rochmad Endro Prayitno Serma NRP 21970148511075

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sriharto III/b 19580121 198303 1 001 Ba Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) Guddia MKB. b. Membantu Kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan kebersihan di dalam Gudang timbunan materiil ( munisi ) dan kebersihan di luar Gudang 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKB. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sriharto NIP 19580121 198303 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Slamet Santoso Serda 21080694080588 Ba Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) Guddia MKB. b. Membantu Kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan kebersihan di dalam Gudang timbunan materiil ( munisi ) dan kebersihan di luar Gudang 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKB. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Slamet Santoso Serda NRP 21080694080588

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Nandar Serda 31950146791274 Ba Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran materiil ( Munisi ) Guddia MKB. b. Membantu Kaguddia MKB dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan kebersihan di dalam Gudang timbunan materiil ( munisi ) dan kebersihan di luar Gudang 3. Dalam melaksanakan Kaguddia MKB. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Nandar Serda NRP 31950146791274

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Hasan Sahiri Kopka 574478 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Hasan Sahiri Kopka NRP 574478

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Dien Kopka 593706 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Dien Kopka NRP 593706

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Suraji Kopka 510002 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Suraji Kopka NRP 510002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : I Wayan Dana Karya Kopka 619430 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

I Wayan Dana Karya Kopka NRP 619430

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : M. Thamrin Mansyur Kopka 620629 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

M. Thamrin Mansyur Kopka NRP 620629

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Lili Sadeli Kopka 637833 Ta Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan timbunan Materiil (Munisi) dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan MKB. b. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang persediaan Materiil ( Munisi ). c. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran materiil (munisi) d. Melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi)

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Lili Sadeli Kopka NRP 637833

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Hari Sutopo : II/b : 19701121 199210 1 001 : Taban Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKB

c. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Hari Sutopo NIP 19701121 199210 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Tatang : II/b : 19680915 199308 1 001 : Taban Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKB

c. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Tatang NIP 19680915 199308 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Asep Sarip Hidayat : II/b : 19690825 199311 1 001 : Taban Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang. b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia MKB

c. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Asep Sarip Hidayat NIP 19690825 199311 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Imanudin : III/a : 19640304 199103 1 007 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Imanudin NIP 19640304 199103 1 007

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Edi Tarnedi : II/d : 19620824 198303 1 005 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Edi Tarnedi NIP 19620824 198303 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Saripudin : II/c : 19600908 198302 1 004 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Saripudin NIP 19600908 198302 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Usep Solehudin II/b 19680610 199303 1 009 Tur Gud MKK Guddia MKK Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Usep Solehudin NIP 19680610 199303 1 009

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Saepudin : II/b : 19710429 199203 1 002 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Saepudin NIP 19710429 199203 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tarya II/c 19621220 198203 1 004 Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Tarya NIP 19621220 198203 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Andi Rudi Siswandi : II/d : 19640408 199103 1 004 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Andi Rudi Siswandi NIP 19640408 199103 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Rosid : II/c : 19650325 198402 1 001 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Rosid NIP 19650325 198402 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Wardan : II/b : 19700808 199103 1 004 : Tur Gud MKB Guddia MKB Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud MKB Guddia MKB. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Wardan NIP 19700808 199103 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Omang Komar Serma 593697 Bati Min Gud Musus Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu pelaksanaan tugas Kaguddia Musus yang berhubungan dengan kegiatan Administrasi Guddia Musus. b. Mengawasi dan mengecek persediaan Munisi Khusus ( Musus ) 3. Dalam melaksanakan Kaguddia Musus. tugas kegiatan administrasi Gudang

sehari-hari

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Omang Komar Serma NRP 593697

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol NRP / NIP Jabatan : Jaja Sumarya : II/a : 19600523 198203 1 006 : Turmin Gud Musus Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, melaksanakan kegiatan administrasi materiil Guddia Musus. b. Mengadakan pengecekan/pencocokan jumlah materiil yang ada dalam administrasi dengan jumlah fisik materiil ( munisi ) yang ada di gudang persediaan. c. Mencatat suhu dan kelembaban tiap-tiap Gudang munisi khusus

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Musus Guddia Musus. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Jaja Sumarya 19600523 198203 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION )

Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan

: : : :

Butriyono Serka 586794 Baur Was Har Gud Musus Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan Materiil ( Munisi ) Gudang persediaan Munisi Khusus.. 3. Dalam melaksanakan Kaguddia Musus tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Butriyono Serka NRP 586794

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Antoni : Pratu : 31060536830685 : Taban Gud Musus Guddia Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pembersihan di dalam dan di luar Gudang.persediaan munisi khusus b. Membantu merawat dan memelihara materiil ( Munisi ) Guddia Musus c. Melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang Materiil (munisi) d. Mencatat setiap kegiatan penerimaan, pelaksanaan susun ulang materiil ( munisi ) pengeluaran dan

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Musus Guddia Musus. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Antoni Pratu NRP 31060536830685

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Jaja : II/c : 19590808 198203 1 011 : Tur Gud Musus Guddia Musus Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Musus Guddia Musus. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Jaja NIP 19590808 198203 1 011

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Maman : II/c : 19631219 19631219 : Tur Gud Musus Guddia Musus Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Bandung, Mei 2010 Musus Guddia Musus. Yang bersangkutan

Maman NIP 19631219 19631219

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Aman Suparta : II/b : 19670127 199103 1 002 : Tur Gud Musus Guddia Musus Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Bandung, Mei 2010 Musus Guddia Musus. Yang bersangkutan

Aman Suparta NIP 19670127 199103 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Tatang Iskandar : II/a : 19570105 198303 1 005 : Tur Gud Musus Guddia Musus Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) persediaan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gud Bandung, Mei 2010 Musus Guddia Musus. Yang bersangkutan

Tatang Iskandar NI 19570105 198303 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Saryoto Kapten Cpl 593655 Ka Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di Gudang materiil (munisi) pengembalian dan penyingkiran ( Gudbalkir ) b. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penerimaan, pemeliharaan dan pengeluaran materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran sesuai aturan yang berlaku. c. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan mengadakan perbaikan materiil ( munisi ) sesuai petunjuk dan prosedur yang berlaku. 3. Dalam melaksanakan Kagupusmu I Ditpalad. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Saryoto Kapten Cpl NRP 593655

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Hanafi Pelda 510000 Bati Min Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Memimpin, mengawasi semua pelaksanaan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ka Gudbalkir. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Hanafi Pelda NRP 510000

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Resmini II/b 19641104 198803 2 004 Turmin Gud Musus Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a Mengatur dan melaksanakan kegiatan berhubungan dengan munisi khusus di Gudbalkir. administrasi yang

b. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban Gudang materiil ( munisi ) 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Resmini NIP 19641104 198803 2 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Aris Widayatmo Serma 21970277551175 Bamin Was Giat Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. Mengawasi pelaksanaan administrasi Gudbalkir Mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan di Gudbalkir.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Aris Widayatmo Serma NRP 21970277551175

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Taslimansyah Serda 31930538100973 Ba Gud MKK Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kagudbalkir dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Munisi Kaliber Besar ( MKB ) Gudbalkir. b. Membantu Kagudbalkir dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Materiil ( Munisi ) khususnya MKB di Gudbalkir. 3. Dalam Kagudbalkir. melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Taslimansyah Serda NRP 31930538100973

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Dadang Suherman II/c 19590409 198202 1 002 Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Dadang Suherman NIP 19590409 198202 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Tata Juhata : II/c : 19611110 198201 1 001 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Tata Juhata NIP 19611110 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Dedy Hermanto : II/c : 19570727 198203 1 014 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat kebersihan di dalam maupun di luar Gudang. Materiil (Munisi) serta

b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Dedy Hermanto NIP 19570727 198203 1 014

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Ngadiman : II/d : 19600510 198203 1 010 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Ngadiman NIP 19600510 198203 1 010

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Tatang Syamsudin : II/c : 19570901 198201 1 001 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Tatang Syamsudin NIP 19570901 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Asep Sambas : II/a : 030170013 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Asep Sambas NIP 030170013

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Carya : II/a : 19580608 198201 1 002 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Gudbalkir. Bandung, Mei 2010 Yang bersangkutan

Carya NIP 19580608 198201 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rahlan II/b 19700205 199103 1 006 Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat Materiil (Munisi) serta kebersihan di dalam maupun di luar Gudang persediaan. b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Bandung, Mei 2010 Gudbalkir. Yang bersangkutan

Rahlan NIP 19700205 199103 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Hartono : II/b : 19690707 199103 1 006 : Tur Gudbalkir Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur, memelihara dan merawat kebersihan di dalam maupun di luar Gudang.n. Materiil (Munisi) serta

b. Mengatur, melaksanakan dan mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Materiil ( Munisi ) c. Mengatur dan melaksanakan kegiatan susun ulang materiil (munisi) sesuai perintah dan aturan yang berlaku. d. Mengatur dan melaksanakan pencatatan suhu dan kelembaban di dalam Gudang materiil ( munisi ) pengembalian dan penyingkiran . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Bandung, Mei 2010 Gudbalkir. Yang bersangkutan

Hartono NIP 19690707 199103 1 006

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Supriyatna Serka 2199006 4831079 Bamin Pen / Peng Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Paurextrans dalam melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan, penyimpanan maupun pengeluaran materiil ( munisi ). b. Melaksanakan kegiatan dengan peraturan yang berlaku. 3. Dalam Paurextrans. melaksanakan tugas penimbunan materiil (munisi) sesuai

sehari-hari

bertanggungjawab

kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Supriyatna Serka NRP 2199006 4831079

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rudi Rustandi II/d 19600530 198201 1 001 Tur Pen / Peng Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materiil ( munisi ). b. Mengatur dan mencatat suhu dan kelembabab suhu di Gudang Transito. . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Paur Extrans. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Rudi Rustandi NIP 19600530 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Abdul Rozaq : Kopka : 613285 : Ta Kemas Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Membantu Ba Kemas dalam melaksanakan pengemasan, penyegelan terhadap materiil ( munisi ) eceran dan peti materiil ( munisi ) pada kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan sementara di Gudang Transito. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Kemas Urextrans.. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Abdul Rozaq Kopka NRP 613285

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Mardiyono II/c 19601108 198203 1 004 Tur Kemas Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Membantu Ba Kemas dalam melaksanakan pengemasan, penyegelan terhadap materiil ( munisi ) eceran dan peti materiil ( munisi ) pada kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan sementara di Gudang Transito, 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Mardiyono NIP 19601108 198203 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Imas Kartini II/c 030170028 Tur Kemas Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Membantu Ba Kemas dalam melaksanakan pengemasan, penyegelan terhadap materiil ( munisi ) eceran dan peti materiil ( munisi ) pada kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan sementara di Gudang Transito, 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Imas Kartini NIP 030170028

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Purnomo II/b 19710703 199303 1 008 Tur Kemas Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Membantu Ba Kemas dalam melaksanakan pengemasan, penyegelan terhadap materiil ( munisi ) eceran dan peti materiil ( munisi ) pada kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan sementara di Gudang Transito, 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Purnomo NIP 19710703 199303 1 008

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Asep Cahya Budi II/b 19690525 199203 1 005 Tur Kemas Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Membantu Ba Kemas dalam melaksanakan pengemasan, penyegelan terhadap materiil ( munisi ) eceran dan peti materiil ( munisi ) pada kegiatan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan sementara di Gudang Transito, 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Asep Cahya Budi NIP 19710703 199303 1 008

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Elsa II/c 19581122 198202 2 001 Turtik Urextrans Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi pengetikan surat penerimaan dan pengeluaran materiil ( munisi ) 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Elsa NIP 19581122 198202 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Prastiyo Hadi Kapten Cpl 2910061040669 Kabengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di lingkungan bengkel pemeliharaan munisi (Bengharmu) b. Menyelenggarakan dan melaksanakan perbaikan materiil (munisi) meliputi rekondisi dan renovasi sesuai program tentang pelaksanaan pemeliharaan materiil. c. Mengajukan rencana kebutuhan yang diperlukan sesuai kegiatan yang dilaksanakan. d. Menyerahkan hasil rekondisi dan renovasi ke Gudang persediaan melalui Urextrans. e. Menyelenggarakan dan melakasanakan kegiatan rekondisi dan renovasi sesuai peraturan yang berlaku. f. administrasi

Bandung, Mei sesuai Memberi saran dan pendapat kepada Kagusmu I2010 tugasnya.

Yang bersangkutan 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kagupusmu I Ditpalad.

Prastiyo Hadi Kapten Cpl NRP

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Basuki Serka 633496 Ba Min Rikmu Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap munisi yang akan di Rekondisi dan di Renovasi. b. Membuat laporan kegiatan Rekon / Renovasi munisi kepada Kabengharmu untuk dilanjutkan kepada Kagupusmu I Ditpalad. c.. Memeliharan sarana prasarana kerja, kebersihan dan ketertiban di lingkungan Bengharmu. d. Melaksanakan kegiatan Rekon / Renovasi munisi sesuai ketentuan yang berlaku. d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kabengharmu sesuai dengan bidangnya. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas Bandung, Mei 2010 sehari-hari bertanggungjawab Yang bersangkutan kepada

Basuki Serka NRP 633496

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Eti Nurhayati II/d 19720502 199403 2 005 Turmin Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan dilaksanakan di Bengharmu. b. c. d. kegiatan administrasi yang

Mengatur pembuatan surat pengantar materiil ( SPM ) intern. Mengatur pembuata surat permintaan untuk pemeriksaan materiil Mengatur pembuata laporan hasil pemeriksaan / perbaikan materiil.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bati Min Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Eti Nurhayati NIP 19720502 199403 2 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Lilis Sintawati II/d 19660412 198801 2 001 Tur Tik Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pengetikan surat – surat yang berhubungan dengan kegiatan di Bengharmu b. Melaksanakan pengetikan surat pengantar materiil ( SPM ) intern.

c. Melaksanakan pengetikan surat permintaan untuk pemeriksaan materiil d. Melaksanakn pengetikan laporan hasil pemeriksaan / perbaikan materiil. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Min Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Lilis Sintawati NIP 19660412 198801 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Tohari Serma 518326 Bati Urbeng Pak / Duk Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kabengharmu dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan di Bengharmu. b. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pengepakan materiil hasil Rekondisi dan Renovasi. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Tohari Serma NRP 518326

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rochmad Riyanto Serma 21970134321176 Baur Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu Kabengharmu dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan di Bengkel pemeliharaan Munisi. b. Melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. c. d. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

3. Dalam melaksanakan Kabengharmu.

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Rochmad Riyanto Serma NRP 21970134321176

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Suriyadi Koptu 3930179590472 Ta Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Membantu melaksanakan pekerjaan dan kegiatan di Bengharmu

b. Membantu melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Suriyadi Koptu NRP 3930179590472

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Nanang Daim Jakaria II/b 19680425 199103 1 004 Tur Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Nanang Daim Jakaria NIP 19680425 199103 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Cecep Solihin II/b 19690715 199103 1 005 Tur Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Cecep Solihin NIP 19690715 199103 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : Sukiman : II/d : 19651116 199103 1 003 : Tur Min Beng Pak / Duk Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur Bengharmu. dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan di

b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengepakan materiil hasil Rekondisi dan Renovasi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sukiman NIP 19651116 199103 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Rachmat II/a 19580413 198201 1 001 Tur Kayu Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan Peti materiil ( munisi ) di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Rachmat NIP 19580413 198201 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Hilwo Haryono II/d 19580816 198202 1 003 Tur Kayu Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan Peti materiil ( munisi ) di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Hilwo Haryono NIP 19580816 198202 1 003

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Marsudi III/b 19610102 198303 1 004 Tur Plat Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemasangan Plat pada peti materiil (munisi) hasil pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Marsudi NIP 19610102 198303 1 004

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sugeng II/d 19641207 198503 1 005 Tur Listrik Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan serta pekerjaan yang dilaksanakan di Bengharmu b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sugeng NIP 19641207 198503 1 005

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Etty Purwatiningsih Sertu ( K ) 21040303880782 Ba Gud Kai Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengawasi dan mengatur pengeluaran dan pemasukan barang di Gudang pemakaian Bengharmu. b. Mengawasi dan mengatur pemasukan barang untuk dukungan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. c. Mengawasi dan mengatur pengeluaran barang untuk mendukung kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan Kabengharmu. tugas sehari-hari bertanggungjawab Mei 2010 kepada

Bandung,

Yang bersangkutan

Etty Purwatiningsih Sertu (K) NRP 21040303880782

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Agus Karnaen III/a 19620817 198202 1 001 Tur Gudkai Bengharmu Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur kegiatan pengeluaran dan pemasukan barang di Gudang pemakaian Bengharmu. b. Mengatur dan mencatat pemasukan barang untuk dukungan kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. c. Mengatur dan mencatat pengeluaran barang untuk mendukung kegiatan pemeliharan dan perbaikan munisi di bengkel pemeliharaan munisi. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Gudkai Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Agus Karnaen NIP 19620817 198202 1 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sujono III/c 19590125 198202 1 002 Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas / pekerjaan perkoperasian. b. Membuat rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban tugas pada saat rapat anggota tahunan. 3. Dalam melaksanakan Pembina Koperasi. tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Sujono NIP 19590125 198202 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Agus Djuhana II/b 19680824 199203 1 002 Tur Min Primkopad Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi perkoperasian . pencatatan dan pengarsipan surat masuk maupun keluar. b. c. Mengatur pencatatan dan pengarsipan surat masuk maupun keluar. Mengatur pembuatan laporan bulanan, Triwulan perkoperasian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Primkopad. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Agus Djuhana NIP 19680824 199203 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Een Ratningsih II/b 19721016 199302 2 001 Jur Tik Primkopad Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Melaksanakan pengetikan yang berkaitan dengan perkoperasian. administrasi

b. Melaksanakan menulis / pencatatan dan pengarsipan surat masuk maupun keluar. c. Membuat / pengetikan laporan bulanan, Triwulan perkoperasian.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Primkopad. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Een Ratningsih NIP 19721016 199302 2 001

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Endang Irianti III/b 19601022 198202 2 002 Komurnikop Primkopad Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. Mengatur dan mengendalikan kegiatan koperasi. Mengawasi kegiatan administrasi unit simpan pinjam dan unit toko.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Primkopad. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Endang Irianti NIP 19601022 198202 2 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Midi III/b 19570523 198303 1 002 Komurus Primkopad Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. Merencanakan pola jaringan pasar dengan koperasi lain dan masyarakat umum dengan berperan sebagai koordinator pengadaan dan pemasaraan. b. Merintis usaha-usaha baru di bidang perdagangan umum.

c. Mamantapkan / mengendalikan dan mengembangkan usaha, baik yang langsung melayani anggota maupun kepentingan umum. d. Meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya. guna

e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua Primkopad sesuai tugasnya. Bandung, Mei 2010 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Primkopad. Yang bersangkutan

Midi NIP 19570523 198303 1 002

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Asep Rosidi III/b 19600404 198303 1 009 Komurben Primkopad Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. Mengatur dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan. Mengatur dan mencatat pemasukan serta pengeluaran anggaran.

3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ba Ur Bengharmu. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Asep Rosidi NIP 19600404 198303 1 009

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Gito Peltu 574459 Bati Gupusmu I

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : . . 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada

Bandung,

Mei 2010

Yang bersangkutan

Gito Peltu NRP 574459

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Salim Pelda 574468 Ba Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada . Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Salim Pelda NRP 574468

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Sopandi Pelda 545828 Ba Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. 3. .

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Sopandi Pelda NRP 545828

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Poniran Serda 574458 Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Poniran Serda NRP 574458

DIREKTORAT PERALATAN ANGKATAN DARAT GUDANG PUSAT MUNISI I

URAIAN TUGAS JABATAN ( JOB. DESCRIPTION ) Nama Pangkat / Korps / Gol Nrp / NIP Jabatan : : : : Prawoto Serda 574455 Ba Gupusmu I Ditpalad

1. Keputusan Kasad Nomor Kep / 55 / XII / 2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang organisasi dan Tugas Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut : a. b. 3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada. Bandung, Mei 2010

Yang bersangkutan

Prawoto Serda NRP 57445