Anda di halaman 1dari 28

Talumpati

• Ang PAGTATALUMPATI ay isang mabisa at kalugud-


lugod na paraan ng PAGBIGKAS.
• Ang kaalaman sa wastong pagtatalumpati ay
mahalaga ay mahalaga sa pagtatamo ng higit na
pagkilala sa sariling kakayahan, pagpapaunlad ng
pakikitungo sa iba, pagpapataas ng kakayahang
pampropesyon at kakahayang makatulong sa
ikauunlad ng ating bansa.
MGA LAYUNIN NG TALUMPATI
1. Magpahatid ng mahalagang ideya
tungkol sa isang paksa.
2. Pumukaw sa damdamin ng mga
nakikinig.
3. Makaakit.
4. Makapagpaniwala.
5. Makapagbigay – kasiyahan sa mga
nakikinig.
MGA URI NG TALUMPATI
1. Talumpating may layuning
manlibang- Ito’y kadalasang
binibigkas pagkatapos ng isang
salu-salo. Ang nagtatalumpati ay
nagpapatawa sa pamamagitan ng
kuwento at anekdota.
MGA URI NG TALUMPATI
2.Talumpating nagbibigay-
kabatiran – Ang uring ito ay
kadalasang binibigkas sa mga
kombensyon. Ang tagapagsalita ay
tumatalakay sa paksang may
kinalaman sa kanyang partikular na
larangan. Ito’y nagpapaliwanag at
nagtuturo. Ginagamit ang uring ito
sa mga ulat at pahayag.
MGA URI NG TALUMPATI
3. Talumpating gumigising sa damdamin at
nakalilikha ng Impresyon – Ang uring ito ay
karaniwang ginagamit sa mga reunyon, pagtanggap
ng isang natatanging panauhin, pampasigla sa mga
koponan ng mga manlalaro, pagpaparangal sa mga
bayani, gradwasyon, pagtatalaga ng pamunuan,
inagurasyon, huling pati sa isang pumanaw at
pagtugon sa isang talumpatng parangal sa isang tao.
MGA URI NG TALUMPATI
4. Talumpating naghihikayat sa isang tao – Ang
talumpating ito’y ginagamit sa paglulunsad ng
krusada, pagtatalumpati ng isang pulitiko,
pagpapasok ng panukalang batas ng isang
mambabatas, pagtatanggol ng isang abugado sa
kanyang kliyente, at isang karaniwang taong may
layuning akitin ang mga kababayan o kanayon na
tumulong sa kanyang inilunsad na proyekto.
MGA BAHAGI NG TALUMPATI
1. PAMBUNGAD/PANIMULA – bahaging
inihahanda ang kaisipan ng mga nakikinig.
Layunin ng bahaging ito na kawilihan ng mga
nakikinig upang ipagpatuloy ang pakikinig.
Ang pambungad ay dapat na mapagkumbaba
at nakakaakit sa kalooban ng mga nakikinig.
Ang pagpapatawa sa simula ng talumpati ay
nakakatulong sa pagkuha ng kalooban ng
mga nakikinig.
MGA BAHAGI NG TALUMPATI
2. PAGLALAHAD – bahaging nagpapaliwanag. Ito
ang katawan ng talumpati. Ang hakbang na ito’y
maayos na isinasagawa upang ang diwang nais
maipahatid ay mapagtagumpayan maitanim sa
isip ng mga nakikinig.
a. kawastuan - buod, porma at balarila.
b. kaliwanagan - sapagkat hindi mapapahinto ng
mga nakikinig ang isang nagtatalumpati kung
mayroon silang hindi naiintindihan.
MGA BAHAGI NG TALUMPATI
c. Pang-akit – ay dapat umaakit sa
katwiran, guni-guni at damdamin ng
mga nakikinig sa pamamagitan ng
mga salitang may kaugnayan sa
limang senso ng tao.
PAGKUMPAS

Ang pagkumpas ay nakatutulong sa


pagbibigay-diin sa ideyang nais
ipahatid ng isang mananalumpati.
May tatlong bahagi ang pagkumpas:
PAGHAHANDA, PAGKUMPAS at
PAGBABALIK ng KAMAY.
Mga dapat tandaan sa
pagkumpas
1. Dapat na galing sa kalooban ang
natural na pagkumpas.
2. Dapat na ibagay sa mga salitang
binibigkas ang pagkumpas.
3. Ang bisig at sikong tuwid na tuwid
ay hindi makapagdaragdag ng diin.
4. Ang pagkumpas ay dapat na una
kaysa pananalita.
Mga dapat tandaan sa
pagkumpas
5. Ang pagkumpas ay nagsisimula sa balikat
at nagtatapos sa dulo ng daliri.
6. Hindi dapat gumamit ng napakaraming
kumpas o kaya ay wala ni isa man.
7. Ang pasulpot-sulpot na napakaraming
kumpas ay nakababawas diin.
Mga dapat tandaan sa
pagkumpas
8. Dapat na may hangganan ang
paggalaw ng kamay. Hindi dapat
iunat ang kamay nang malayung
malayo sa tagiliran kapag
kumukumpas. Ang kamay ay di dapat
sumakop sa kabilang hati ng katawan
kapag kumukumpas.
9. Hindi dapat isagawa ang pagkumpas
na parang nagwawalis.
Mga dapat tandaan sa
pagkumpas
10. Kapag nauuna ang kanag paa sa
pagtayo, ang kanang kamay ang
gamitin sa pagkumpas, kapag
nauuna ang kaliwang paa, ang
kaliwang kamay ang gamitin sa
pagkumpas, at kapag dalawang
kamay ang ginagamit, dapat na
magkapantay sa pagkakatayo ang
mga paa.
URI NG KUMPAS
1. Palas na itinataas habang nakalahad –
Nagpapahiwatig ito ng dakilang
damdamin “Kami’y nananalig sa iyong
kapangyarihan, Dakilang Bathala.”
2. Nakataob na palad at biglang ibababa –
Nagpapahayag ito ng marahas na
damdamin. “Huwag kayong padala sa
simbuyo ng inyong damdamin.”
URI NG KUMPAS
3. Palad na bukas at marahang
ibinababa – Ito’y nagpapahiwatig ng
mababang uri ng kaisipan o
damdamin.
“Ibig kong malinawan ang mga
bagay na may kinalaman sa naganap
na kaguluhan..”
URI NG KUMPAS
4. Kumpas na pasuntok o kuyom ang
palad – nagpapahayag ito ng
pagkapoot o galit at pakikipaglaban.
“Ipagtatanggol natin ang ating bayan
laban sa mga mapagsamantala.”
5. Paturong kumpas – Ang kumpas na
ito’y nagpapakilala ng panduduro,
pagkagalit at panghahamak.
“Sino kang huhusga sa aming
pagkatao?”
URI NG KUMPAS
6. Nakabukas na palad na magkalayo
ang mga daliri at unti-unting ititikom –
nagpapahiwatig ng matimping
damdamin ang uring ito.
“Hindi ko akalaing ang kasiglahang
ipinamalas niya sa’kin ay balatkayo
lamang, mahinang-mahina na pala
siya dahil sa taglay na karamdaman.”
URI NG KUMPAS
7. Ang palad ay bukas, paharap sa
nagsasalita – Ito’y pagtawag ng
pansin sa alinmang bahagi ng
katawan ng nagsasalita.
“Ang puso ko’y tigib ng kaligayahan
sa mga sandaling ito sapagkat
kapiling ko ang aking mga mahal sa
buhay.”
URI NG KUMPAS
8. Nakaharap sa madla, nakabukas
ang palad – Ipinahihiwatig nito ang
pagtanggi, pagkabahala at
pagkatakot.
“Matitiis ko ang pagdaralita sukdang
magdildil ng asin huwag ka lamang
malayo sa aking piling, aking ama.”
URI NG KUMPAS
9. Kumpas na pahawi o pasaklaw –
Ito’y nagpapahayag ng pagsaklaw ng
isang diwa, tao o pook.
“Nilupig ang bayan, inalis ang mga
karapatan ng mga mamamayan at
sila ang nangugsiupo sa trono ng
kapangyarihan.”
URI NG KUMPAS
10. Marahang pagbababa ng dalawang
kamay- Ito’y ginagamit sa
pagpapahiwatig ng kabiguan o
kawalan ng lakas.
“Wala na! Wala na ang pag-asa
naming makaahon sa karalitaang
malaong panahon na naming
kinasasakdalan.”
Tinig
Ang tinig na tinatanggap ng mga
nakikinig ay tinig na kasiya – siya sa
pandinig, matatas at nagbabagu-
bago. Mapauunlad ang kakayahan sa
pagsusuri ng sariling tinig sa
mamagitan ng pagsasanay sa tulong
ng tape recorder. Huwag asahang
mapauunlad ang tinig sa paminsan-
minsang pagtatalumpati.
Mga dapat tandaan sa
paggamit ng tinig:
1. Iangkop sa piyesa ang uri ng tinig na
gagamitin.
2. Tuwirang mangusap sa madla.
3. Kailangan ang malinaw na pagbigkas
upang maunawaan.
4. Taimtim na mangusap sa mga nakikinig.
5. Iwasang gumamit ng mga mapagkunwaring
pananalita na maaaring magbigay ng
alinlangan sa mga nakikinig.
Mga dapat tandaan sa
paggamit ng tinig:
6. Magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang
kakimian ay sagabal sa
pagtatalumpati. Ito’y
nakapagpapaudlot sa mabisang
daloy ng pananalita.
Mukha
Tumingin sa mga mata o mukha ng mga
nakikinig. Iwasan ang pagtingin sa
kisame, bintana at sahig. Ang mga
nakikinig ay nagkakaroon ng interes kung
nadarama nilang sila’y kinakausap ng
nagtatalumpati. Ang maiilap na mata at
magalaw na ulo ay nakalilito sa mga
nakikinig at nakapagbabawas ng kanilang
kawilihan.
Mukha
Ang wastong pang-intelektwal at emosyonal na
kahulugan ng mga salita ay nailalahad ng anyo
ng mukha. Ang damdaming nakapaloob sa
paksa ay napapalutang sa pamamagitan ng
wastong ekspresyon ng mukha. Magiging
katawa-tawa ang isang nagtatalumpating
nakangiti habang nagpapahayag ng isang
malungkot na paksa.
Ang ekspresyon ng mukha ay dapat ibagay sa
sitwasyon at kahulugan ng mensahe.