04 Januari 2011 Kepada Sesiapa Yang Berkenaan Tuan

,

SURAT PENGAKUAN PENDAPATAN BAGI IBU BAPA / PENJAGA YANG TIADA PENYATA GAJI
Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacitanya dimaklumkan kepada pihak tuan bahawa penama tersebut adalah seperti berikut: : : : : : : : : : : : :

Nama Ibu / Bapa No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Warganegara Bangsa / Agama Jantina Tahap Perkahwinan Pekerjaan Ibu / Bapa Pendapatan Bersih sebulan Keadaan Fizikal Alamat Rumah Alamat surat menyurat

……………………………………. Tandatangan IbuBapa / Penjaga

Tarikh : ……………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*PENGESAHAN* Saya dengan ini mengesahkan bahawa apa yang dinyatakan di atas adalah munasabah dan benar berdasarkan pengetahuan saya.

……………………………