Anda di halaman 1dari 4

NILAI MURNI PENDIDIKAN MORAL

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


1.1 KEPERCAYAAN Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dam - Keyakinan wujudnya
KEPADA TUHAN mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan Tuhan sebagai pencipta
agama masing-masing dengan prinsip Rukun Negara alam
- Mematuhi segala
suruhan Tuhan
1.2 AMANAH Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan - Sikap
kepercayaan dan keyakinan orang lain bertanggungjawab
menjalankan tugas
- Menimbulkan
kepercayaan/keyakinan
1.3 HARGA DIRI Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan - Mampu memuliakan
menjaga maruah diri dalam kehidupan diri
- Menjaga maruah diri
1.4 Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan - Kesanggupan memikul
BERTANGGUNGJAWAB melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna tugas / kewajipan
- Kesanggupan
melaksanakan tugas /
kewajipan
1.5 HEMAH TINGGI Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan - Beradap sopan
seharian - Berbudi perkerti mulia
1.6 TOLERANSI Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi - Bertolak ansur
mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan - Sabar
faham demi kesejahteraan hidup - Mengawal diri
1.7 BERDIKARI Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa - Kebolehan /
bergantuing kepada orang lain kesanggupan
melakukan sesuatu
- Tanpa bergantung
kepada orang lain
1.8 KERAJINAN Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, - Usaha yang berterusan
kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam - Semangat ketekunan /
melakukan sesuatu perkara kecekalan / kegigihan /
dedikasi / berdaya maju
1.9 KASIH SAYANG Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta - Kepekaan
berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas - Perasaan cinta yang
mendalam
- Perasaan cinta yang
berkekalan
1.10 KEADILAN Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat - Tindakan / keputusan
sebelah yang saksama
- Tidak berat sebelah
1.11 RASIONAL Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata - Boleh berfikir
- Mengambil tindakan
yang wajar /
pertimbangan yang
wajar
1.12 KESEDERHANAAN Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan - Tidak keterlaluan
dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau - Tanpa mengabaikan
perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang kepentingan diri / orang
lain lain
BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


2.1 KASIH SAYANG Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan - Perasaan cinta / kasih /
TERHADAP KELUARGA berkekalan terhadap keluarga sayang yang mendalam
- Cinta / kasih / sayang
yang berkekalan
2.2 HORMAT DAN TAAT Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi - Memuliakan setiap
KEPADA ANGGOTA dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan anggota keluarga
KELUARGA keluarga yang harmonis - Berinteraksi / memberi
layanan bersopan
2.3 MENGEKALKAN Menerima, menghormati & mengamalkan sesuatu - Menerima kebiasaan,
TRADISI kebiasaan, adapt & kepercayaan yang diwarisi secara turun adapt kepercayaan yang
KEKELUARGAAN temurun diwarisi
- Menghormati
kebiasaan, adapt
kepercayaan yang
diwarisi
- Mengamalkan sesuatu
kebiasaan adapt &
kepercayaan yang
diwarisi
2.4 TANGGUNGJAWAB Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu - Kewajipan yang harus
TERHADAP KELUARGA terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, dilaksanakan oleh
meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga setiap individu terhadap
keluarga
- Melahirkan keluarga
bahagia / meningkatkan
imej / menjaga maruah
keluarga

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


3.1 MENYAYANGI DAN Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara - Memelihara alam
MENGHARGAI ALAM alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan sekeliling
SEKITAR ekosistem - Memulihara alam
sekeliling
3.2 KEHARMONIAN Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara - Saling memerlukan
ANTARA MANUSIA manusia dengan alam sekeliling supaya kuality kehidupan hubungan harmonis
DENGAN ALAM SEKITAR manusia dan alam terpelihara antara manusia dengan
alam sekeliling
- Supaya kualiti
kehidupan manusia dan
alam terpelihara
3.3 KEMAPANAN ALAM Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai - Pengekalan
SEKITAR tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup keseimbangan alam
sekeliling
- Tanggungjawab
bersama
3.4 PEKA TERHADAP ISU- Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam - Prihatin terhadap
ISU ALAM SEKITAR sekeliling dan berusaha menyelesaikannya persoalan alam
sekeliling
- Berusaha
menyelesaikan masalah
alam sekeliling
BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


4.1 CINTA AKAN Perasaan sayang dan bangga kepada Negara serta - Perasaan sayang dan
NEGARA meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri bangga kepada Negara
- Meletakkan
kepentingan Negara
melebihi kepentingan
diri
4.2 TAAT SETIA KEPADA Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan - Kepatuhan berkekalan
RAJA DAN NEGARA Negara kepada Raja dan Negara
- Kesetiaan berkekalan
kepada Raja dan Negara
4.3 SANGGUP Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk - Kerelaan melakukan /
BERKORBAN UNTUK nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara menyerahkan sesuatu
NEGARA - Sebagai tanda kebaktian
untuk Negara

BIDANG PEMBELAJARAN 5 :NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


5.1 MELINDUNGI HAK Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak- - Membela hak kanak-
KANAK –KANAK kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna kanak
- Memberi naungan hak
kanak-kanak
- Memelihara hak kanak-
kanak
5.2 MENGHORMATI HAK Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang - Melindungi wanita
WANITA boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, - Mengiktiraf wanita
masyarakat dan Negara
5.3 MELINDUNGI HAK Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, - Menghormati
PEKERJA jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan perkhidamtan / jasa /
Negara sumbangan pekerja
- Menghargai
perkhidmatan / jasa /
sumbangan pekerja
- Mengikhtiraf
perkhidmatan / jasa /
sumbangan pekerja
5.4 MENGHORMATI HAK Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang - Memberi layanan yang
GOLONGAN KURANG berupaya sapaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf bersopan
BERUPAYA mereka sebagai insane ciptaan Tuhan - Mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan
5.5 MELINDUNGI HAK Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi - Membela hak pengguna
PENGGUNA pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta - Memelihara hak
barangan yang berkualiti dan tidak mudak dieksploitasi pengguna

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NIALI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


NILAI DEFINISI KATA KUNCI
6.1 MEMATUHI Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang - Menerima peraturan
PERATURAN DAN yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana dan undang-undang
UNDANG-UNDANG seseorang itu berada - Mematuhi peraturan
dan undang-undang

6.2 KEBEBASAN Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan - Kebebasan berucap
BERSUARA batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan dengan batasan tertentu
ketenteraman - Kebebasan
mengeluarkan fikiran
dengan batasan tertentu
6.3 KEBEBASAN Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan - Kebebasan menganuti
BERAGAMA mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam agama
Perlembagaan Malaysia - Kebebasan
mengamalkan agama
6.4 PENGLIBATAN DIRI Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktivit - Kebebasan melibatkan
DALAM PEMBANGUNAN pembangunan Negara dengan mematuhi peraturan, undang- diri dalam
NEGARA undang dan Perlembagaan Malaysia pembangunan Negara
- Mematuhi peraturan /
undang-undang dan
Perlembagaan Malaysia
6.5 SIKAP Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan - Bersedia memberi
KETERBUKAAN dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma pandangan /
masyarakat Malaysia pembaharuan / kritikan
- Bersedia menerima
pandangan /
pembaharuan / kritikan

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN


KEHARMONIAN

NILAI DEFINISI KATA KUNCI


7.1 HIDUP BERSAMA Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan - Hidup berbaik-baik
SECARA AMAN mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa - Mengutamakan
mengira agam, bangsa dan budaya kedamaian /
keharmonian hidup
7.2 SALING MEMBANTU Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama - Usaha yang baik /
DAN BEKERJASAMA pada peringkat individu, komuniti atau Negara untuk membina
mencapai sesuatu matlamat - Dilakukan bersama
7.3 SALING Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara - Menghargai hubungan
MENGHORMATI untuk menjamin kesejahteraan sejagat antara negara
ANTARA NEGARA - Memuliakan hubungan
antara negara