Anda di halaman 1dari 20

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MOTIVASI

PEMBELAJARAN TERHADAP SUBJEK EKONOMI


MAHASISWA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

MASHITHAH BINTI KHALID


PENDIDIKAN EKONOMI

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 1


ISI KANDUNGAN

1.0 BAB 1
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
PENYATAAN
PENYATAAN MASALAH

2.0 BAB 2
LITARATUR
LITARATUR RIVEW

3.0 BAB 3
METODOLOGY
METODOLOGY

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 2


PENDAHULUAN
Motivasi adalah penting dalam diri seseorang pelajar
terutama ketika mempelajari sesuatu. Motivasi turut
mendorong gaya pembelajaran seseorang pelajar bagi
meningkatan pencapaian pelajar. Hal ini dapat dilihat
dalam kajian Abdul Rahim Hamid et al. (2008) yang
menjelaskan gaya pembelajaran seseorang pelajar
didorong kuat oleh motivasi, dimana motivasi
memainkan peranan penting untuk menimbulkan
kesedaran dalam kalangan pelajar untuk menguasai
pembelajaran mereka. Pencapaian yang cemerlang
seseorang pelajar adalah bergantung kepada bagaimana
pelajar berkenaan memotivasikan dirinya.

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 3


PENYATAAN MASALAH
1. Tranformasi Pelajar Dari Sekolah Ke
Institusi Pengajian Tinggi
– Para Mahasiswa tercicir pada awal semester di
universiti ini kerana perbezaan cara belajar
dan gaya mengajar dipraktikan oleh universiti
(Anis Maesin et al. 2009).

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 4


PENYATAAN MASALAH
2. Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran Yang
Kurang Berkesan
 kaedah pembelajaran kolaboratif yang
diamalkan kurang berkesan, kekurangan
kemahiran pemikiran kritis pelajar dan
menyebabkan prestasi Sijil Tinggi Pelajaran
Malaysia (STPM) yang kurang memuaskan
(KhooYin Yin 2008),

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 5


PENYATAAN MASAALAH

3. Peguasaan Bahasa Inggeris

• penguasaan Bahasa Inggeris sesetengah mahasiswa


adalah lemah menurut (Azizi HJ. Yahaya et al. 2008)
• (Faridah Karim & Rahman Ismail 1992), mahasiswa
universiti mengalami masalah mendapat bahan
rujukan daripada perpustakan serta masalah tidak
memahami bahan rujukan yang dibaca yang
kebanyakannya dalam Bahasa Inggeris dan latar
belakang matematik yang lemah.

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 6


OBJEKTIF KAJIAN
• Mengenal pasti faktor luaran yang
mempengaruhi motivasi pembelajaran
dalam subjek ekonomi di UKM.
• Mengenal pasti faktor dalaman yang
mempengaruhi motivasi pembelajaran
dalam subjek ekonomi di UKM.
• Melihat perbezaan diantara faktor
dalaman dan luaran berdasarkan aspek
demografi dalam motivasi pembelajaran .

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 7


KERANGKA KONSEPTUAL

DEMOGRAFI
-------------------------------------------
-------------------------------------------- •Tahun pengajian -----------

---------------------
•Jumlah jam
belajar
FAKTOR LUARAN
•Rakan sebaya
--- •Kaedah
pembelajaran
pensyarah
MOTIVASI
•Persekitaran
PEMBELAJARAN

FAKTOR DALAMAN
--- •Minat
•Sikap
•Emosi

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 8


HIPOTESIS KAJIAN

• Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan


di antara faktor luaran dengan motivasi
pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM.
• H02: Tidak terdapat hubungan yang signifikan
di antara faktor dalaman dengan motivasi
pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM.
• H03:Tidak terdapat perbezaan di antara faktor
luaran dan faktor dalaman berdasarkan aspek
demografi

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 9


DIFINASI OPERASIONAL
• Motivasi
- Motivasi adalah untuk menginspirasikan
seseorang untuk bekerja secara individu ataupun
secara berkumpulan, untuk menghasilkan
sesuatu yang terbaik (N. Malik 2010).
• Motivasi Pembelajaran
- motivasi pembelajaran ini merujuk kepada perkara
yang memdorong kepada seseorang pelajar itu
untuk melalui proses pembelajaran
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 10
Samb…
• Pengaruh Rakan Sebaya
- anak-anak muda yang sama umurnya dalam
satu kumpulan
• Kaedah Pembelajaran Pensyarah
- Kaedah pembelajaran pensyarah adalah dalam
pelbagai bentuk terpulang kepada kesesuian
dan kesukaan seseorang pengajar tersebut

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 11


Samb…
• Persekitaran
- Persekitaran adalah menjurus kepada
persekitaran pelajar yang akan mempengaruhi
motivasi seseorang pelajar.
• Sikap
- Sikap menurut (Safiah 1979) menegaskan
minat membaca di kalangan pelajar berkait
rapat dengan faktor pencapaian

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 12


Samb…
• Minat/ Instrinstik
- Minat adalah sesuatu yang disukai oleh
seseorang. Menurut Noraini Omar (2008)
minat adalah seseuatu yang diminati oleh
seseorang yang berbentuk positif.
• Emosi
- Emosi adalah perasaan yang dialami oleh
seorang pelajar ketika yang akan
mempengaruhi motivasi pembelajaran
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 13
Samb..
• Faktor Jantina
- Faktor jantina ini akan menunjukan tahap motivasi
pembelajaran antara lelaki dan perempuan bagi pelajar
ekonomi.

• Faktor Bangsa
- motivasi pembelajaran berdasarkan etnik turut dilihat
untuk memastikan faktor-faktor yang menyumbang
kepada motivasi pembelajaran. Dalam kajian Norlia Abd
Aziz et al. (2006) didapati bahawa terdapat perbezaan
yang signifikan gaya pembelajaran permukaan mengikut
etnik. Bagi gaya pembelajaran mendalam, terancang dan
gigih usaha didapati tidak terdapat perbezaan yang
signifikan antara pelajar Melayu dan Cina
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 14
Bab2: SOROTAN KARYA
Teori motivasi
Motivasi Abdul Rahim Bin
Pembelajaraan Motivasi berdasarkan
Hamdan et al. 2008 faktor bangsa
Gilson al et. 2008 Norlia Abd Aziz et al.
Saemah & John 2006
2006
Motivasi
berdasarkan Lokasi
Faktor dalaman yang Faktor Luaran yang Sekolah
mempengaruhi motivasi Mempengaruhi Motivasi
pembelajaran Pembelajaran
Motivasi Berdasarkan
Motivasi Pengajaran Faktor Jantina
dan Pencapaian Azizi Yahya & Nurhashimah
Pelajar Ismail 2008
Saemah & John 2006

Faktor-faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Subjek


Ekonomi UKM
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 15
BAB3: METODOLOGY
• Reka Bentuk Kajian
- Tinjauan (soal-selidik)

• Tempat Kajian
- Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Fakulti
Ekonomi dan Perniagaan

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 16


Samb..
• Sempel Kajian
- 100 orang pelajar ekonomi di fakulti ekonomi
dan perniagaan
• Instrument Kajian
- soal selidik yang ditadbirkan kepada sampel
kajian fakulti ekonomi dan perniagaan, soal
selidik ini mempunyai 4 bahagian

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 17


Samb…
• Analisi Data
- Statistik Untuk Sains Sosial (SPSS PC + VERSION
11.55)
- melibatkan dua jenis analisis, iaitu analisis
deskriptif dan analisis inferensi
• Prosedur Pemerolehan Data
-Langkah pertama yang diambil ialah mendapatkan
izin dari Pihak Universiti Kebangsaan Malaysia
dan fakulti ekonomi dan perniagaan kerana kajian
ini melibatkan pelajar dari fakulti berkenaan.

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 18


kesimpulan
• Kajian ini berkaitan faktor-faktor
mempengaruhi motivasi pembelajaran
mahasiswa ekonomi.
• Secara keseluruhannya ia melihat faktor
dalaman dan luaran serta hubung kait antara
faktor demografi kepada motivasi pembelajara
pelajar ekonomi bagi penenutut di Universiti
Kebangsaan Malaysia.

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 19


Sekian…
terima kasih

1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 20

Anda mungkin juga menyukai