Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Psikososial Sukan


(Psychosocial in Sports)
Kod Kursus PJM3117
Kredit 2(2+0)
Jam Kontak 30 jam
Bahasa Bahasa Melayu
Pengantar
Prasyarat Tiada
Semester Tujuh – Tahun Empat
Hasil 1. Menghuraikan teori pembelajaran dan konsep psikologi dan
Pembelajaran perkembangan tingkahlaku individu di dalam sukan.
2. Memahami teori sosiologi dan peranan individu di dalam proses
sosiolisasi dalam masyarakt melalui medium sukan.
3. Menjelaskan kepentingan pengetahuan tentang psikologi dan
sosiologi sukan terhadap perkembangan individu dan masyarakat
4. Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif.
penyelesaian masalah dengan pelbagai pendekatan psikologi.
5. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan
pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan
strategi yang sesuai.
6. Menguasai dan mengamalkan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi apabila berurusan dengan individu dan masyarakat.

Sinopsis Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan
sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan
senaman, personaliti, motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan
dalam sukan, perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan,
penetapan matlamat, maklumbalas, peneguhan, ‘burn out’ dan lebihan
latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan, teori sosial dalam sukan,
sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanak-kanak, deviasi
dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan dan
media.

This course includes sports psychology and sports sociology. In sports


pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise,
sports personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports,
child psychology development via sports, goal, feedback, reinforcement,
burn out and overtraining in sports, the definition of sports sociology,
sociology theories in sports, sports history, socialization in sports, sports
and children, deviation and aggression in sports, sports and economy,
sports and media.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
Teori

1 Pengenalan kepada psikologi sukan dan senaman 2

 Definisi psikologi sukan dan senaman


 Peranan ahli psikologi sukan dan senaman
 Sejarah psikologi sukan dan senaman
 Psikologi sukan dan sains sukan
 Etika psikologis sukan dan senaman

2 Personaliti dan sukan 2

 Definisi dan pelbagai pendekatan personaliti


 Mengukur personaliti
 Kajian personaliti di dalam sukan dan senaman
 Hubungan personaliti dengan tingkahlaku dalam
sukan dan senaman strategi kognitif dan kejayaan
atlet dalam sukan

3 Motivasi dan sukan 2

 Definisi dan komponen motivasi


 Tiga model motivasi
 Lima panduan untuk membina motivasi kepentingan
motivasi pencapaian dan kegigihan bertanding
 Teori motivasi pencapaian
 Pembentukan motivasi pencapaian dan kegigihan
bertanding
 Penggunaan motivasi pencapaian dan kegigihan
bertanding dalam latihan

4 Kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan 2

 Definisi kebangkitan, tekanan dan kebimbangan


 Sumber kebimbangan dan tekanan
 Bagaimana kebangkitan dan kebimbangan
mempengaruhi prestasi
 Bagaimana mengatasi masalah kebangkitan,
tekanan dan kebimbangan

5 Perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan 2

 Penglibatan dan penarikan diri kanak-kanak


dalam sukan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
 Peranan rakan dalam sukan kanak-kanak
 Kesan tekanan dan ’burnout’ dalam sukan
kanak-kanak
 Pendekatan latihan berkesan ke atas atlet
kanak-kanak
 Peranan ibubapa dalam sukan kanak-kanak

6 Penetapan matlamat 2

 Definisi dan jenis matlamat


 Teori penetapan matlamat dan kajian berkaitan
 Prinsip-prinsip penetapan matlamat
 Tujuh langkah penetapan matlamat yang berkesan
 Matlamat berpasukan
 Merekabentuk sistem penetapan matlamat
 Masalah penetapan matlamat

7 Maklumbalas, peneguhan dan motivasi intrinsik 2

 Pengaruh maklumbalas positif dan negatif ke atas


tingkahlaku
 Hukuman dan perubahan tingkahlaku dalam sukan
 Jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik
 Hubungan antara motivasi intrinsik dengan
ekstrinsik
 Meningkatkan motivasi intrinsik

8 Penetapan matlamat 2

 Definisi dan jenis matlamat


 Teori penetapan matlamat dan kajian berkaitan
 Prinsip-prinsip penetapan matlamat
 Tujuh langkah penetapan matlamat yang berkesan
 Matlamat berpasukan
 Merekabentuk sistem penetapan matlamat
 Masalah penetapan matlamat

9 Maklumbalas, peneguhan dan motivasi intrinsik 2

 Pengaruh maklumbalas positif dan negatif ke


atas tingkahlaku
 Hukuman dan perubahan tingkahlaku dalam sukan
 Jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik
 Hubungan antara motivasi intrinsik dengan
ekstrinsik
 Meningkatkan motivasi intrinsik

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
10 ‘Burnout’ dan lebihan latihan 1

 Definisi lebihan latihan, jemu dan ‘burnout’


 Model ‘burnout’
 Penyebab lebihan latihan dan ‘burnout’
 Simptom lebihan latihan dan ‘burnout’
 Rawatan dan pencegahan ‘burnout’

11 Sosiologi sukan 1

 Definisi sosiologi sukan


 Sukan dan masyarakat
 Hubungan sukan dengan struktur masyarakat
 Sukan dan main

12 Teori sosial dalam sukan 2

 Enam teori utama mengkaji sukan dalam


masyarakat
 Kekuatan dan kelemahan teori sosial dalam sukan
 Aplikasi teori dalam sukan dan masyarakat

13 Sejarah sukan dan proses sosiolisasi 2

 Sukan berubah mengikut masa dan tempat


 Sejarah sukan di malaysia
 Pengertian proses sosiolisasi
 Sosiolisasi di dalam sukan
 Sosiolisasi melalui sukan
 Berhenti atau mengubah haluan dalam sukan

14 Sukan dan kanak-kanak 2

 Permulaaan sukan kanak-kanak terancang


 Arah aliran sukan kanak-kanak kini penglibatan
Ibubapa dan orang dewasa dalam sukan kanak-
Kanak
 Persoalan penglibatan kanak-kanak dalam sukan
terancang
 Cadangan perubahan sukan kanak-kanak

15 Deviasi dalam sukan 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
 Definisi deviasi sukan
 Etika dan deviasi sukan
 Kajian mengenai deviasi atlet dalam sukan
 Penggunaan bahan terlarang dalam sukan
 Adakah tingkahlaku deviasi di luar kawalan kini

16 Keganasan dalam sukan 2

 Definisi keganasan dalam sukan


 Jenis keganasan dalam sukan
 Keganasan semasa pertandingan
 Keganasan selepas pertandingan
 Keganasan penonton
 Keganasan, gender, kelas sosial dan bangsa
 Cara mengawal keganasan dalam sukan

17 Sukan dan ekonomi 2

 Kelas sosial dan hubungan dalam masyarakat


 Kelas sosial dan corak penglibatan dalam sukan
 Ekonomi dan peluang kerjaya dalam sukan
 Penglilbatan dalam sukan dan peluang pekerjaan
 Adakah wang dan kuasa elemen penting dalam
sukan kini

18 Sukan dan media 2

 Jenis dan peranan media


 Hubungan media dan sukan
 Sukan dan kepentingan media sukan dan profesion
media

Jumlah 30

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 50%
Peperiksaan 50%

Rujukan Coakley, J. (2004). Sports in society: Issues and controversies (8th ed.).
Asas Champaign, IL: Human Kinetics.

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise


psychology (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Rujukan Andersen, M.B. (2005). Sport psychology in practice. Champaign, IL:


Tambahan Human Kinetics.

Cox, R.H. (2002). Sport psychology: Concepts and applications (5th ed.).
Boston: McGraw Hill.

Jowett, S., & Lavallee, D. (2007). Social psychology in sport. Champaign,


IL: Human Kinetics.

Taylor, J., & Wilson, G.S. (2005). Applying sport psychology: Four
perspectives. Champaign, IL: Human Kinetics.

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2003). Foundations of sport and exercise


psychology (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Woods, R.B. (2007). Social issues in sport. Champaign, IL: Human


Kinetics.

Yiannakis, A., & Melnick, M.J. (2001). Contemporary issues in sociology


of sport. Champaign, IL: Human Kinetics.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)

Anda mungkin juga menyukai