Anda di halaman 1dari 20

SJKC CHEROH RAUB,

PAHANG

RANCANGAN STRATEGIK
PANITIA SAINS
SJKC Cheroh akan menjadi sekolah yang cemerlang

dalam pencapaian mata pelajaran Sains dalam UPSR di Zon

Batu Talam menjelang tahun 2011.


Mengekalkan pencapaian kelulusan mata pelajaran

Sains dalam UPSR 2010-2014 pada 100%.

Meningkatkan jumlah murid yang mendapat A dalam

UPSR 2010-2014.
UNJURAN PENCAPAIAN UPSR SAINS 2010-2014
TOV SASARAN

KPI
2008 2010 2011 2012 2013 2014

23/24 20/20 23/23 19/19 17/17 17/17


Peratus pelajar lulus
95.83% 100% 100% 100% 100% 100%
20 17 20 17 16 17
Bil. Pelajar skor A
83.33% 85% 86.9% 89.5% 94.1% 100%
2 1 2 1 1
Bil. Pelajar skor B --
8.33% 5% 8.7% 5.25% 5.9%
1 2 1 1
Bil. Pelajar skor C -- --
4.17% 10% 4.4% 5.25%

Bil. Pelajar skor D -- -- -- -- -- --

1
Bil. Pelajar skor E -- -- -- -- --
4.17%

GPMP 1.33 1.25 1.17 1.16 1.06 1.00


MODEL SWOT
S STRENGTH
(KEKUATAN)

W WEAKNESS
(KELEMAHAN)

O OPPTORTUNITY
(PELUANG)

T THREAT
(CABARAN/ANCAMAN)

Kelebihan (S) Kelemahan (W)


S1. Murid-murid berupaya menjawab soalan ujian W1. Sebahagian murid adalah lemah dan masih tidak
dengan menggunakan bahasan cina. dapat menguasai kemahiran menjawab soalan
S2. Persekitaran sekolah termasuk makmal, bilik darjah bahagian B dalam peperiksaan.
dan bilik PPSMI yang kinduksif. W2. Sikap murid yang tidak serius terhadap pelajaran.
S3. Guru-guru m/p Sains adalah berpengalaman, W3. Kebanyakkan guru sains bukan guru opysen.
berinisiatif, bersemangat tinggi dan berkomitmen. W4. Tiada pemeriksa kertas Sains UPSR dan JU dalam
S4. Perlaksanaan kelas tambahan bagi m/p Sains. daerah.
W5. Sukatan M/P Sains tahun 6 hendak dihabiskan pada
bulan April kerana Ujian Pengesanan UPSR
dijalankan pada bulan April menyebabkan murid
tidak dapat menguasai kemahiran/topik dengan
secukupnya.

Peluang (O) Cabaran (T)


O1. Ibu bapa sentiasa mengambil berat tentang T1. Ibu bapa yang berpendidikan rendah tidak dapat
pelajaran anak-anak. memberi bimbingan kepada murid-murid di rumah.
O2. Sumber kewangan (peruntukan PCG m/p Sains dan T2. Ibu bapa sibuk bekerja, tidak meluangkan masa
sumbangan PIBG) yang mencukupi. yang mencukupi untuk memberi tunjuk ajar kepada
O3. Sokongan PPD and JPNP. murid-murid.
O4. Hubungan baik antara guru-guru dan PIBG.
HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK, MAKLAMAT
STRATEGIK,OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI (1)
Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi
strategik 2010-2014
Sains 1. Murid-murid Meningkatkan Peratus TOV 2010 2011 2012 2013 2014 1. Kelas bimbingan
Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus
Tahap berbudaya % lulus m/p murid yang
PIBG – Sains
95.83% 100% 100% 100% 100% 100%
penguasaan belajar dan Sains dalam lulus dalam
2. Bengkel dan ceramah teknik
Sains murid memahami PKSR Sains
A 17 20 17 16 17 menjawab soalan bahagian
adalah bahawa mencapai PKSR dan
B
lemah mereka 80% dan UPSR
3. Program Mentor-mentee
mempunyai UPSR 100% B 1 2 1 1 --
pntensi menjelang
untuk tahun 2014
mencapai C 2 1 1 -- --

keputusan Meningkatkan Peratus


yang lebih pencapaian A murid yang
D -- -- -- -- --
baik dalam UPSR dapat A
mencapai dalam
100% Sains E -- -- -- -- --
menjelang PKSR dan
tahun 2014 UPSR
GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP
1.33 1.25 1.17 1.16 1.06 1.00

HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK, MAKLAMAT


STRATEGIK,OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI (2)
Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi
strategik 2010-2014
Sains 2. Murid-murid Meningkatkan Peratus TOV 2010 2011 2012 2013 2014 1. Kelas bimbingan
Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus
Pencapaian berbudaya % lulus m/p murid yang
PIBG – Sains
95.83% 100% 100% 100% 100% 100%
Sains murid belajar dan Sains dalam lulus dalam
2. Bengkel dan ceramah teknik
adalah memahami PKSR Sains
A 17 20 17 16 17 menjawab soalan bahagian
lemah bahawa mencapai PKSR dan
B
mereka 80% dan UPSR
3. Program Mentor-mentee
mempunyai UPSR 100% B 1 2 1 1 --
pntensi menjelang
untuk tahun 2014
mencapai C 2 1 1 -- --

keputusan Meningkatkan Peratus


yang lebih pencapaian A murid yang
D -- -- -- -- --
baik dalam UPSR dapat A
mencapai dalam
100% Sains E -- -- -- -- --
menjelang PKSR dan
tahun 2014 UPSR
GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP
1.33 1.25 1.17 1.16 1.06 1.00

HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK, MAKLAMAT


STRATEGIK,OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI (3)
Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi
strategik 2010-2014
Sains 3. Meningkat- Meningkatkan Semua guru TOV 2010 2011 2012 2013 2014 Kursus dalaman dan bengkel
Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus
Guru bukan Kan kemahiran Sains dapat peningkatan ilmu guru m/p
95.83% 100% 100% 100% 100% 100%
opysem dan kemahiran teknik menguasai Sains
A 17 20 17 16 17
kurang dan pengajaran teknik P&P
pengalaman pedagogi dan
dan guru-guru pembelajaran Guru lebih
B 1 2 1 1 --
kemahiran m/p Sains guru yang yakin
berkesan semasa
demi menjalan- C 2 1 1 -- --
mencapai kan proses
tahap 100% P&P.
menjelang D -- -- -- -- --

tahun 2014

E -- -- -- -- --

GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP GPMP


1.33 1.25 1.17 1.16 1.06 1.00

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM MENGGUNAKAN


TOWS/COWS MATRIKS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


PELUANG (O)
S+O W+O
S2+S3+O2+O3+O4 W3+W4+O3+O4
Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Kursus dalaman dan bengkel
bahagian B peningkatan ilmu guru m/p Sains

CABARAN/ANCAMAN (T)

S+T W+ T
S2+S3+S5+T1+T2 W1+W2+W5+T1+T2
Kelas bimbingan PIBG - Sains Proram Mentor-mentee

Pelan Taktikal
BIL Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos/ OUTPUT KPI PELAN
Projek Hari Sumber KONTIGEN
1 Bengkel dan 1. GB 1 hari RM400 x 1 Meningkatkan Peratus murid Ketua Panitia
ceramah teknik 2. GPK1 kali kemahiran teknik yang lulus Sains
menjawab soalan 3. Ketua Panitia setahun = menjawab soalan dalam m/p
bahagian B 4. Penceramah/J RM400 bahagian B Sains PKSR
U daerah (PIBG) dan UPSR
Meningkatkan peratus
RM400 x 5 pencapaian A m/p Peratus murid
kali Sains UPSR yang dapat A
setahun = dalam m/p
RM2000 Sains PKSR
(PIBG) Meningkatkan peratus dan UPSR
kelulusan m/p Sains
UPSR

2 Kursus dalaman dan 1. GB 1 hari RM300 x 1 Meningkatkan Semua guru Ketua Panitia
bengkel peningkatan 2. GPK1 kali keberkesanan teknik yang mengajar Sains
ilmu guru m/p Sains 3. Ketua Panitia setahun = P&P guru bukan m/p Sains
4. Penceramah/J RM300 opsyen mencapai: dapat
U daerah (PIBG) 60% pada 2010, menguasai
70% pada 2011, teknik P&P
80% pada 2012, m/p Sains
RM300 x 5 90% pada 2013,
kali 100% pada 2014.
setahun =
RM1500
(PIBG)

3 Kelas bimbingan 1. GB Jan-Nov Yuran Meningkatkan tahap Peratus murid Guru yang
PIBG Sains 2. GPK KK Tuisyen penguasaan murid yang lulus mengajar m/p
3. Guru yang PIBG dalam Sains dalam m/p Sains
diarahkan (RM1200) Sains PKSR
mengajar m/p dan UPSR
Sains tahun 4-6 Murid-murid dapat
dalam kelas dibimbing dengan lebih
bimbingan kerap Peratus murid
yang dapat A
dalam m/p
Sains PKSR
dan UPSR

4 Proram Mentor- 1. GB Feb-Sept RM300 Meningkatkan Peratus murid


mentee 2. GPK1 (bahan kemahiran teknik yang lulus
3. Ketua Panitia Setiap hari modul) menjawab bahagian B dalam m/p
4. Guru yang Jumaat Sains PKSR
diamanahkan dan UPSR
untuk membimbing Meningkatkan peratus
kumpulan murid pencapaian A m/p
yang dipilih. Sains UPSR Peratus murid
yang dapat A
dalam m/p
Meningkatkan peratus Sains PKSR
kelulusan m/p Sains dan UPSR
UPSR

PELAN OPERASI (STRATEGI 1)


PROGRAM Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B.
RASIONAL Tahap kebolehan murid untuk menjawab soalan bahagian B demi memperolehi keputusan yang cemerlang adalah lemah.
OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mendapat keputusan yang cemerlang.
TEMPOH 1 hari (5 tahun)
SASARAN Murid Tahun 4,5 & 6
KOS RM400 (5 tahun-RM2000)
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1hari GPK1 mempengerusikan
1.1Ucapan GB GPK1 mesyuarat sekiranya GB tiada.
1.2Penerangan Ketua Panitia Sains
1.3Tetapkan tarikh, tempat dan
masa
1.4Pembentukan AJK
1.5Agihan tugas
1.6Bincang kos
1.7Jemputan

2 Penyediaan penceramah yang sesuai GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum GPK1 bertanggungjawab
program diadakan sekiranya GB tiada.

3 Pengesahan kehadiran penceramah GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum GPK1 bertanggungjawab
program diadakan sekiranya GB tiada.

4 Taklimat kepada murid GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum Pengumuman secara lisan
program diadakan

5 Persediaan perlaksanaan ceramah Jawatankuasa kecil 2 hari sebelum GPK1/Ketua Panitia/Ahli


5.1PA sistem program diadakan Panitia melaksanakan tugas
5.2Persediaan tempat sekiranya AJK berkenaan
5.3Pengurusan bahan tiada.
5.4Jamuan
5.5Cenderahati
6 Pelaksanaan AJK 1 hari -

7 Laporan program Setiausaha Seminggu selepas -


program

PELAN OPERASI (STRATEGI 2)


PROGRAM Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains
RASIONAL Meningkatkan penguasaan ilmu sains di kalangan guru.
OBJEKTIF Meningkatkan ilmu sains di kalangan guru serta dapat menguasai teknik menjawab soalan bahagian B.
TEMPOH 1 hari (5 tahun)
SASARAN Semua guru
KOS RM300 (5 tahun-RM1500)
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum Setiausaha Panitia
1.1 Penerangan program diadakan mempengerusikan mesyuarat
1.2 Tetapkan tarikh, tempat dan sekiranya Ketua Panitia tiada
masa
1.3 Pencalonan penceramah
1.4 Agihan tugas
1.5 Bincang kos

2 Surat-menyurat Setiausaha Panitia Sains Sebulan sebelum Ketua Panitia melaksanakan


program diadakan tugas sekiranya S/U tiada.

3 Aturcara majlis Urusetia 1 hari -

4 Pelaksanaan Urusetia 1 hari Ketua Panitia melaksanakan


tugas sekiranya Urusetia tiada.

5 Laporan program/post-mortem Setiausaha Seminggu selepas -


program
PELAN OPERASI (STRATEGI 3)
PROGRAM Kelas bimbingan PIBG Sains
RASIONAL Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang
OBJEKTIF Menambahkan ilmu sains kalangan murid serta meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mencapai
keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PKSR dan UPSR.
TEMPOH Jan-Nov (45 minit sekali seminggu)
SASARAN Murid Tahun 6
KOS RM1200
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GB Seminggu sebelum GPK1 mempengerusikan
1.1 Penerangan GPK1 program dijalankan mesyuarat sekiranya GB tiada.
1.2 Cadangan waktu, masa dan GPK KK
calon guru. Ketua Panitia Sains
1.3 Belanjawan program
1.4 Pemilihan modul
2 Taklimat ringkas tentang penyediaan Ketua Panitia Sebulan sebelum -
program GPk KK program diadakan

3 Penyediaan modul program Guru kelas bimbingan Seminggu sebelum Ketua Panitia membantu
program diadakan sekiranya guru berkenaan
tiada.

4 Pelaksanaan Guru kelas bimbingan Jan-Nov GPK KK menetapkan guru


ganti dan guru ganti akan
melaksanakan tugas sekiranya
guru berkenaan tiada.

5 Penyelarasan dan penambahbaikkan GPK1 Mengikut keperluan -


GPK KK
6 Laporan program Guru berkenaan Selepas setiap -
penilaian
PELAN OPERASI (STRATEGI 4)
PROGRAM Proram Mentor-mentee
RASIONAL Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang
OBJEKTIF Mencapai peratus kelulusan 100% dalam m/p Sains PKSR dan UPSR
TEMPOH Feb-Spet (30 minit sekali seminggu)
SASARAN Murid Tahun 6
KOS RM300
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN
1 Mesyuarat Jawatankuasa: GB Seminggu sebelum GPK1 mempengerusikan
1.5 Ucapan GB GPK1 program dijalankan mesyuarat sekiranya GB tiada.
1.6 Penerangan program Ketua Panitia Sains
1.7 Pembentukan Jawatankuasa
1.8 Pengagihan murid
1.9 Pengagihan tugas

2 Penyediaan senarai nama mentor GB Seminggu sebelum -


GPk1 program dijalankan

3 Penyediaan jadual waktu GPK1 Seminggu sebelum -


program diadakan

4 Penyediaan modul Ketua Panitia Seminggu sebelum Ketua Panitia dibantu oleh AJK
program dijalankan Panitia semasa menyediakan
modul yang sesuai.

5 Pelaksanaan Guru yang terlibat Feb-Sept Guru menganti balik program


pada bila-bila masa sekiranya
guru-guru tiada

6 Laporan program Setiausaha Panitia Seminggu selepas -


Guru yang terlibat program