KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ARAS 5 NO.

18, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62652 PUTRAJAYA, MALAYSIA Tel: 03-88805000 / Faks:03-88805412 / http://pkk.kkr.gov.my 88805472 /wwwwwwwwww.mecd.gov.my

BORANG PEMBAHARUAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK
Perihal Permohonan (Tandakan X) a)Awam b) Elektrik Tarikh Luput Pendaftaran PKK: ............................. c) Taraf Bumiputera Tarikh Luput Taraf : ........................

002/08 d) Kelas PKK (nyatakan):

BAHAWA Saya ……………………………………………..……..................... No. K.P. ...............……………………… dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ Ahli Lembaga Pengarah/ Pemegang Saham (Sendirian Berhad dan Berhad)/ Koperasi/ Konsortium berikut :Syarikat No. I.D. PKK Alamat (Berdaftar) Alamat (Surat: : : : ………………….…………………………………………………….................................. ………………….…………………………………………………….................................. ………………….…………………………………………………………........................... .................................................................................................................................... ………………….…………………………………………………………….......................

menyurat/Operasi) ………………….……………………………………………………………....................... No. Telefon : .................................... Faks : .................................. Emel : .................................. Saya juga mengesahkan bahawa kesemua perkara tersebut di bawah. Sila tandakan (Ada) sekiranya ada perubahan maklumat dan (Tiada) jika tiada perubahan maklumat dari tarikh kelulusan Pendaftaran PKK terdahulu :-

Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii.

Maklumat Pendaftaran pada Syarikat Sdn. Bhd./ Syarikat Berhad/ Koperasi/ Konsortium. Pendaftaran pada Syarikat Perseorangan/ Perkongsian. Lain-lain Perubahan Struktur Syarikat/ Koperasi/ Konsortium. Pekerja Teknikal (Jurutera/ Ukur Bahan/ Arkitek dan lain-lain) dicarum KWSP. Pendaftaran Pekerja Kompeten (Pendawai/ Penjaga Jentera/ Penyelia Elektrik masih berkuatkuasa dan dicarum KWSP. Pendaftaran Syarikat dengan Agensi-Agensi Berkaitan masih berkuatkuasa (Suruhanjaya Tenaga / SPAN / EIU ). Penandatangan Cek Syarikat. Penama dalam Sijil Pendaftaran PKK. Alamat Operasi/ Alamat Berdaftar/ Pelan Lokasi Premis. Modal terkumpul (untuk perseorangan/ perkongsian sahaja). Maklumat tambahan untuk kelas ’F’ sahaja. Maklumat tambahan untuk Pembaharuan dan Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

Ada* Perubahan

Tiada Perubahan

**Dokumen sokongan diperlukan **Dokumen sokongan diperlukan **Dokumen sokongan diperlukan

* Jika (Ada) : Sila sertakan dokumen sokongan yang berkaitan (sila rujuk Lampiran 1). ** Dokumen sokongan diperlukan seperti di Lampiran 1. Dengan ini saya bersetuju PENDAFTARAN SYARIKAT AKAN DIBATALKAN sekiranya berlaku pemalsuan maklumatmaklumat tersebut di atas. Saya faham memberi keterangan palsu adalah menjadi satu kesalahan dibawah Kanun Keseksaan [Akta 574] dan jika disabitkan boleh membawa hukuman Penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar serta menurut kuasa peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960 [Akta 13]. ……………………………… Tandatangan ……………………... Tarikh ……………………………….. (Cop Syarikat) Ulasan Siasatan:
……………………….......... …………………

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PKK Ulasan Pegawai Proses:
……………………………… …………………….

Nama / Jawatan

Tarikh

Nama Tarikh

/

Jawatan

b) Salinan Borang D – Perakuan Pendaftaran Perniagaan masih berkuatkuasa daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ATAU Salinan Asal Cetakan Komputer (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia . DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN a) Borang ’Annual Return Of A Company Having A Share Capital’ yang terbaru dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat ATAU salinan asal komputer butiran syarikat (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia berdasarkan tahun kewangan terkini. c)Salinan ‘Certificate of Registration’. Jika saham syarikat dipegang oleh syarikat / syarikat-syarikat lain secara langsung atau tidak langsung sila kemukakan Borang ‘Annual Return Of A Company Having A Share Capital’ yang terbaru bagi syarikat berkenaan dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia di setiap mukasurat. e) Salinan Surat Perjanjian Perkongsian diantara rakan kongsi untuk syarikat perkongsian dan yang dimeterai setem. a) Salinan Borang A – Pendaftaran Perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ATAU salinan Asal Cetakan Komputer maklumat perniagaan (computer print-out) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. d) Salinan Lesen Berniaga yang masih berkuatkuasa bagi permohonan dari Negeri Sabah. ii. salinan borang I Pendaftaran Perniagaan masih berkuatkuasa dan salinan Petikan Pendaftaran Nama Perniagaan bagi syarikat untuk permohonan dari Negeri Sarawak. PERUBAHAN PENDAFTARAN PADA SYARIKAT PERSEORANGAN/ PERKONGSIAN Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada Syarikat Perseorangan atau Rakan Kongsi berdasarkan tempoh Pendaftaran Perniagaan yang masih berkuatkuasa. b) Salinan Laporan Penyata Tahunan dan Kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi dan Konsortium. PKK N0: 002/08 1/4 . MAKLUMAT PERUBAHAN PENDAFTARAN PADA SYKT SDN BHD/ SYKT BERHAD/ KOPERASI/ KONSORTIUM Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi/ Konsortium yang masih berkuatkuasa.LAMPIRAN 1 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN BIL i.

Salinan Kad Pengenalan. Lantikan Baru a) b) c) d) e) Salinan sijil / Diploma / Ijazah bagi semua pegawai teknikal dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan.BIL iii. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pekerja teknikal terdahulu yang telah berhenti. Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’ yang terbaru dan Di sahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran / Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri dari negeri Sabah dan Sarawak. Surat Akuan Sumpah Berkanun Akta 1960 menjelaskan tidak terlibat dengan mana-mana syarikat lain yang berdaftar dengan PKK. f) iv. b) c) Salinan Borang 13 ‘Certificate Of Incorporation On Changes Of Name Of Company’ jika berlakunya perubahan nama syarikat dan Disahkan oleh Setiausaha Syarikat. Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. 2/4 j) . Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. dan syarikat telah membuat pelantikan pekerja teknikal baru. sertakan carta organisasi syarikat terkini dan senarai tugas dan tanggungjawab bagi penjawat penting (nyatakan secara ringkas Nama dan Jawatan). e) Bagi permohonan Taraf Bumiputera. Salinan penyata KWSP (Borang A) dan resit bayaran bagi 3 bulan terkini. Salinan Borang 24 ‘Return Of Allotment Of Share’ dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat sekiranya berlaku tambahan saham selepas tarikh ‘Annual Return’ yang terbaru. d) Salinan Laporan Penyata Tahunan dan Kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi/ Konsortium. Salinan baucer gaji terbaru bagi kakitangan syarikat yang berumur lebih dari 55 tahun bagi 3 bulan terkini. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada Ahli Lembaga Pengarah/Pemegang Saham/Modal Berbayar berdasarkan ‘Annual Return’/Butiran cetakan komputer (SSM) adalah mengikut tahun kewangan terkini. Surat Lantikan dan Penerimaan Jawatan. MAKLUMAT LAIN-LAIN PERUBAHAN STRUKTUR SYARIKAT/ KOPERASI/ KONSORTIUM. g) f) h) i) Pengarah sebagai Teknikal – Borang 49. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN a) Salinan Borang 49 ‘Return Giving Particulars In Registration Of Directors. PERUBAHAN PADA PEKERJA TEKNIKAL (JURUTERA/UKUR BAHAN/ARKITEK DAN LAIN-LAIN) YANG DICARUM KWSP. Pemegang Saham sebagai Teknikal –Borang 32A.

Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik (Borang Q) dari Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa (Telah diperbaharui) Salinan ‘Certificate Of Registration as An Electrical Installation Contractor’ yang dikeluarkan oleh ‘Chief Electrical Inspector’ yang masih sahlaku bagi permohonan Kepala/Sub-kepala VII/1.c) d) Surat kelulusan daripada PBT. MAKLUMAT PERUBAHAN PADA PENDAFTARAN PEKERJA KOMPETEN (PENDAWAI. Bukti pemilikan peralatan. a) b) . Surat Akuan Sumpah Berkanun Akta 1960 oleh Pendawai/Penjaga Jentera /Jurutera Kompeten /Penyelia Elektrik jika sekiranya syarikat tidak berdaftar dengan ST. Salinan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai / Penjaga Jentera / Jurutera Kompeten /Penyelia Elektrik . Salinan Surat Perakuan Pendaftaran/Pembaharuan Pekerja Kompeten (Borang KE 1 atau KE 2A) dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa bagi Pendawai/Penjaga Jentera bagi permohonan Kepala/Subkepala VII/1. 2. Salinan baucer gaji terbaru bagi kakitangan syarikat yang berumur lebih dari 55 tahun bagi 3 bulan terkini . Jurutera Kompeten dan Penyelia) terdahulu yang telah berhenti. 5 dan 6. dan syarikat telah membuat pelantikan pekerja kompeten baru. (Pastikan Individu tersebut ada kaitan dengan syarikat) 3/4 vii. (Telah diperbaharui) c) d) e) f) g) h) vi. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN Lantikan Baru a) b) Salinan kad pengenalan. Penjaga Jentera. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran atau Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri. Pendaftaran Syarikat dengan Agensi-Agensi Berkaitan masih berkuatkuasa (Suruhanjaya Tenaga / SPAN / EIU ). PENANDATANGAN CEK SYARIKAT Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan kepada penandatangan cek syarikat. Salinan penyata caruman KWSP (Borang A) dan resit / Slip bayaran bagi 3 bulan terkini . Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada tempoh sah laku atau keperluan semasa pendaftaran syarikat dengan Agensiagensi berkaitan (Suruhanjaya Tenaga/ SPAN/ EIU) a) b) Dan lain –lain Agensi yang berkaitan dengan tajuk pendaftaran.BIL v. 5 dan 6 dari negeri Sarawak. 2. Salinan Resolusi Pengarah bagi penandatangan cek untuk semua akaun syarikat termasuk projek usahasama dengan syarikat lain dan Disahkan oleh Setiausaha Syarikat*. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pekerja kompeten (Pendawai. Surat Akuan hendaklah menyatakan tidak terlibat dengan mana-mana syarikat lain yang berdaftar dengan PKK. JURUTERA KOMPETEN DAN PENYELIA ELEKTRIK ) MASIH BERKUATKUASA DAN DICARUM KWSP. (Telah di perbaharui ) Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. Salinan Lampiran 3 dan Lampiran 4 Borang 002/08. PENJAGA JENTERA.

c) Salinan dokumen pemilikan/penyewaan premis atau ruang pejabat syarikat yang masih berkuatkuasa beserta resit bayaran 3 bulan terkini. PERUBAHAN PADA ALAMAT OPERASI ATAU ALAMAT BERDAFTAR a) Borang 44 jika berlakunya perubahan alamat berdaftar syarikat dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat . MAKLUMAT TAMBAHAN UNTUK KELAS ’F’ SAHAJA xii. x. d) Surat Akuan Berkanun Pengakuan Pekerjaan 1960 – Borang xi. a) Salinan Akaun Semasa Bank untuk dua belas (12) bulan (purata tiga bulan terakhir adalah RM10. b) Salinan Borang B – Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Disahkan ATAU salinan asal cetakan komputer maklumat perniagaan (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 4/4 . Buku Akaun Simpanan. b) Salinan penyata KWSP (Borang A) dan resit bayaran bagi 3 bulan terkini. Salinan minit mesyuarat tapak (3 bilangan minit yang terakhir) bagi projek-projek yang didalam pembinaan atau yang baru disiapkan. Jika tidak mencukupi. Laporan Penilaian Harta yang bebas dari cagaran oleh Penilai/Penaksir Berlesen yang dimeteri setem dan Disahkan. Sijil Simpanan Tetap. DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK PERMOHONAN PEMBAHARUAN DAN TARAF BUMIPUTERA a) Salinan Lampiran 6 Borang 002/08. atau Jaksa Pendamai. * Sila pastikan semua salinan salinan dokumen hendaklah disahkan oleh pihak asal yang mengesahkan iaitu Pegawai Kerajaan Kumpulan A. b) Sijil kursus teknikal/pengurusan anjuran PKK. atau Surat Akuan Berkanun 1960 oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Penghulu. MAKLUMAT PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK Penerangan: Sekiranya syarikat ingin membuat perubahan kepada penama dalam sijil. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN Salinan Lampiran 5 Borang 002/08. c) Salinan Lampiran 6 Borang 002/08. perlu kemukakan Akaun Simpanan/ASB/ASN/Sijil Simpanan Tetap yang belum tamat tempoh matang. MODAL TERKUMPUL MEMATUHI HAD MODAL YANG DITETAPKAN (UNTUK PERSEORANGAN/PERKONGSIAN ) Salinan Penyata Akaun Semasa syarikat untuk tiga (3) bulan yang terakhir. (Pastikan individu tersebut ada kaitan dengan syarikat) ix. d) Pelan Lokasi di mana pejabat atau premis beroperasi.000). Buku atau Sijil Pelaburan ASN/ASB.BIL viii. Syarat –syarat utama pendaftaran hendaklah di rujuk kepada Buku Panduan Am Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam dan Buku Panduan Am Kerja Elektrikal .

arganeg ara Asing ) i) N Perm K o. TATU PEM AN S S EG G AHAM c) Pem ang Saham eg /Ekuiti e) Pem ang S K eg ijil ecek an ap f) Pekerja Ad N K S a o. W P h) Penam Dalam S PK a ijil K (Penam Ini D eri K a ib uasa M enandatang Dokum K ani en ontrak/ M sim 4 O ak um rang ) i) Ad ah Pem ak egang S ahamSy arikat Ind (Tand an X ) uk ak Ya Tid ak ii) K edud ukan Pem ang S eg aham D B ah S arik Induk (S K b i aw y at . S ijil Lain-lain U ur B k ahan Pend ai aw Penjaga Jentera Lain-lain Tahun D eluark ik an Tahun 2 PEN LIB . B TIR-B TIR PEN A D U U AM ALAM S YARIK ATAU SYARIK PEM AN SAHAM AT AT EG G a) (N a Lem a Peng am bag arah/Pem S ilik aham /Ahli Pengurusan/Pem ang S K eg ijil ecek an)/N a Sy ap am arikat Pem egang S aham b N K Peng ) o. G ATAN DALAM S YARIK (Tand an X AT ak ) b) Ahli Pengurusan a) Lem a Pengarah bag d Penand ) atang Cek S arik an y at g Ahli Pengurusan/ Pem S ) ilik ijil K ecekap (U ur M an m eleb 5 Tahun) ihi 5 3 S . ila em arkan Carta K edud ukan Pem ang S eg aham Sy at Induk) arik S (Ruang Ini U ntuk K egunaan Pejab at) (S buat salinan secukupny jik sy at m p ai leb daripad seorang p ila a a arik em uny ih a enam sy at p eg a/ arik em ang saham ) PKK NO : 002/08 2 . ad enalan B aru (S sertak salinan) ila an _ _ d W ) arna K (Tand P akan X ) B iru M erah Hijau Cok lat Perem uan p c) N K Peng o. ad enalan Lam a e) W arganeg ara/ S tatus S arikat (Tand an X y ak ) M alay sia Asing h) N K S o.LAMPIRAN 2 1. W P j) Tarik Tam Perm K h at it erja Hari B ulan (N atakan) y l) Tarik Lahir h Hari f) Jantina (Tand an X ak ) Lelaki g N Pasport ( W ) o. aftaran S arikat Pem y egang S aham (Jik Penam Ad a a alah Sy arikat) n) K elulusan d Peng an alam Indiv Dalam S arik an idu y at i) Pering at Peng k ajian (Tandak X an ) Ijazah Dip a lom K elulusan/Sijil K ecekap an B idang (Tand an X ak ) K ejuruteraan N a Institusi am Ark itek U ur B k ahan Pend ai aw Penjaga Jentera Lain-lain Tahun D eluark ik an S ijil Lain-lain ii) Pering Peng kat ajian (Tand an X ak ) Ijazah Dip a lom K elulusan/Sijil K ecekap an B idang (Tand an X ak ) K ejuruteraan Ark itek N a Institusi am iii) Peng alam K an erja o) Jaw atan D isand ang p Tarik M M eg ) h ula em ang Jaw atan Hari B ulan Tahun q Pem an S ) ilik aham RM . it erja ( W aneg arg ara Asing ) Tahun k K ) eturunan (Tandak X an ) M elay u C ina India O rang Asli K azan ad Iban Prib i Lain um Lain-lain Asing B ulan Tahun m N Pend ) o.

Tuan. Lain-lain maklumat yang diperlukan dari masa ke semasa. __________________ (Tandatangan Penuh) Nama Pemohon No. terima kasih. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Kemudahan yang diberi oleh bank. Ulasan Bank.Kad Pengenalan Jawatan Cop Syarikat Tarikh : _____________________________________________________ : ___________________________________ : _____________________________________________________ : : ____________________ SILA BUAT SALINAN YANG MENCUKUPI JIKA PEMOHON/SYARIKAT MEMPUNYAI LEBIH DARI SATU AKAUN BANK 3 002/08 PKK NO: . Akaun Semasa Nama dan Alamat Bank MENDAPATKAN MAKLUMAT BERKENAAN AKAUN : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Sukacita dimaklumkan di sini bahawa saya memberi kebenaran kepada tuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai akaun bank di atas pada bila-bila masa ianya diperlukan merangkumi perkara-perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ahli-ahli yang diberi kuasa menandatangani cek-cek syarikat. KEBENARAN SYARIKAT Nama Syarikat No. Kementerian Kerja Raya Malaysia.LAMPIRAN 3 SURAT KEBENARAN Pengarah. Sekian. Saya yang benar. Mendapatkan Penyata Akaun Bank.

Kementerian Kerja Raya Malaysia./AKAUN SEMASA NAMA SYARIKAT : _______________________________________________ : _______________________________________________ : _______________________________________________ ADALAH DISAHKAN PENAMA-PENAMA BERIKUT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI CEK-CEK SYARIKAT. SILA BUAT SALINAN. Tuan. K/P TANDATANGAN SYARAT-SYARAT PENANDATANGAN CEK : ______________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Disahkan oleh pihak bank: ______________________ Nama : Jawatan : Cop : ____________________ (Tarikh) CATATAN: (i) SURAT INI HENDAKLAH DISEMPURNAKAN DAN DISAHKAN OLEH BANK BERKENAAN (ii) JIKA LEBIH DARI SATU AKAUN BANK.LAMPIRAN 4 SURAT PENGESAHAN BANK Pengarah. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). . BIL NAMA NO. NAMA BANK NO.

BIL 1 2 3 4 NAMA LAMA NO. K/P BARU JAWATAN Disahkan oleh: __________________ (Tandatangan) Nama Jawatan _______________ (Tarikh) : ______________________________________________ : _________________________________ : ______________________________________________ No.4 002/08 PKK NO: LAMPIRAN 5 PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK Pengarah. Kementerian Kerja Raya Malaysia. ADALAH DISAHKAN BAHAWA PENAMA-PENAMA BERIKUT DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN DINAMAKAN DI DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK MENGIKUT KEUTAMAAN JAWATAN. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Tuan. Kad Pengenalan .

5 002/08 PKK NO: .

.LAMPIRAN 6 PERIHAL KERJA-KERJA YANG TELAH DISIAPKAN OLEH PEMOHON/SYARIKAT Sila Senaraikan Butiran Kerja-Kerja Yang Telah Pun Disiapkan Dalam Tempoh 3 Tahun Terakhir Bil . sila kemukakan salinan Perjanjian Sub Kontrak yang telah dimeteri setem. Jika kerja dibuat secara sub-kontrak. Kontra k * Nama Agensi/Syarikat yang Menawarkan Kerja dan Alamat Nama dan Alamat Jurutera/Arkitek Yang Mengawas Perlaksanaan Projek Harga Kontrak (RM) Tarikh Mula Mengikut Kontrak Tarikh Siap Mengiku t Kontrak Tarikh Seben ar Siap Kerja (i) (ii) (iii) (iv) Sila buat lampiran jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Perihal Kerja No. Sila sertakan salinan surat setuju terima tawaran (Letter of Acceptance) bagi semua kerja dan juga Perakuan Siap Kerja (Certificate Of Practical Completion). * Sila nyatakan nama Syarikat/Jabatan/Cawangan/Bahagian yang berkenaan.

6 002/08 PKK NO: .

ID PKK (jika ada) di dalam ruang yang disediakan. Daftar Syarikat / Perniagaan dan No. berserta dokumen telah diterima b/p Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor Tarikh : Sila isikan Nama Syarikat. URUSAN SERI PADUKA BAGINDA Kepada : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ( Sila isikan nama syarikat. No. Borang permohonan tuan bertarikh dan mendapat perhatian. Sekian dimaklumkan. ID PKK : _________________________ ( Nama Syarikat ) Tuan. terima kasih. Daftar Syarikat / Perniagaan / No. alamat dan poskod di dalam ruang di atas) AKUAN BERKANUN .PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR SLIP AKUAN TERIMA No.

Di ……………………………………………………..... * c) Saya sedang menuntut sepenuh masa di Pusat Pengajian iaitu : Nama IPT/Pusat Pengajian : ………………………………………………………………………………………….. * b) Saya bekerja dengan Syarikat swasta lain iaitu : Nama Jab/ Majikan / Syarikat ………………………………………………………………………………………. Jawatan : ……………………………………………………. Pengurus Syarikat dan Rakan Kongsi / pekerja yang dicarumkan KWSP. Pada ………Hb………….... Peringkat/Jurusan : ………………………………………………………………………………………………………… * d) Saya tidak bekerja dengan mana-mana Jabatan Kerajaan/ Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun/ Syarikat swasta lain dan bukan penuntut... ………………………………………………... Sesungguhnya oleh yang bernama Di atas……………………………………………. (Sila buat salinan borang ini jika tidak mencukupi)........…………………………………………………………………..No. (Tandatangan) Ditandatangani dan diakui dengan Di hadapan saya.. ID PKK) Nota : Hendaklah diisi oleh SETIAP Ahli Lembaga Pengarah.... SIJIL LESEN PENDAFTARAN: (No. : ……………………………………………………………………………………………… Saya membuat pengakuan ini dengan sesungguhnya adalah benar dan menurut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960. NO..... Jawatan : ………………………………………………… Mulai/sejak : …………………………………………….. Pemegang Saham.. *b)... 1. Mulai/sejak : …………………………………………. Pilih dan potong samada *a). ……………………………………………………….BORANG PENGAKUAN PEKERJAAN NAMA SYARIKAT : ……..MENGAKU SECARA BERSUMPAH dengan sebenarnya bahawa pada masa ini. *c) atau *d) dan tandatangan ringkas di hujungnya.. * a) Saya bekerja dengan * Jabatan Kerajaan/ Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun iaitu Nama Jab/ Majikan /Syarikat……………………………………………………………………………. * Baca dengan tiliti dan potong mana-mana yang berkenaan.. K/P Baru …………………………………………………… K/P lama …………………………………….. Sila lampirkan salinan kad pengenalan bagi setiap ahli yang membuat Akuan Berkanun. kecuali Syarikat kontraktor seperti berikut : Nama Syarikat & Alamat : ……………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………… Jawatan 2.. Pesuruhjaya Sumpah (Nama dan Cop) . Saya ………………………………………………….Tahun……………… …………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful