Gérongan ladrang Ayun-ayun, laras pélog pathet nem irama wilet

-

H

-

-

I

I

I

-

-_ÊI_=J_= ÓH

-

-

I

I

J mié ru-

J

J
rahmarah

-

ÎH_ _J_ I ingngun ge-

I

H

H^
sun kung lung

Pu- nå- på U- på- må Mar- man- tå

tå tyasmang-

-

I
-

-

-

H

M

M

-

-_ _H_ ÓP

-

O_ _P_ Q

J

ËO_=P_=M_ L

L

-

ÐL_ _M_ L_ _J_ I miangal-

J

I)

pri- ha- tin mu- lat ing lin- tang- é

wassimé-

på gung rå dyah rang ni-

jil ri i

-

H
-

-

-

I

M

M

-

-_ÊM_=O_= ÓL

-

-

M

I

O

ÐP

J

-_ _Q_ ÐO

L

P_ _O_ M

M^

tu- hu da- hat sa- yek- ti mimring la- ngen- ing

tan- på lu makis- wa-

karngani-

yå rang rå

-

P
-

-

-

Q

Q

Q

P

P_ _O_ ÕM

O

O

P_ _Q_ O_=P_=M_ ÐL

M

L

-_ _K_ ÐK

K

L_ _M_ L

L)
ti ti sin

seng- kang rite- las- ing mi- wah ki-

neridang –

mek kang ris guki- dang

gusmani-

-

M
-

ËL_ _M_ ÐJ

J

-__ _L_ ÐL

L
ritaså

J_ _M_ M

M
nuranging

-

-

J

ËJ_ _M_ L

L

-

ÐL_ _M_ L_ _J_ I karsuni-

J

I^

ge- lung ing- kang mi- yar-

sak segå- nå swå- rå

yå myar rå

-

L
-

ËL_ _M_ ÐJ suresi

J

-_ _I_ ÐH

H

I_ _H_ F

F

-

-

H

ËH_ _I_ ÐJ

I

-_ _I_ ÐH

H

I_ _H_ F

F@

mameg ki-

wur dédang

gamning um-

bir mesa- lah pet- an

lakapte-

thi ti bih