Anda di halaman 1dari 2

24/11/2010 Permohonan Ke Sekolah Menengah V…

Sila Cetak Maklumat Permohonan sebagai rujukan
Pe m ohonan Anda Te la h Di te rim a
No. Rujukan A nda: E1057094

PERMOHONAN KEMASUKAN
KE SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL DAN TEKNIK TAHUN 2011

A . BUTIR-BUTIR PERIBA DI
NO MYKAD : 950511105226
ANGKA GILIR AN (P MR ) : BA090K093
NAMA P ENUH : SITI HAJAR BINTI HUSSIN
JANTINA : P ER EMPUAN W AR GANEGAR A : W AR GANEGAR A
BANGSA : MELAYU
PENYAKIT /ALAHAN / KECACATAN: TIADA
R ABUN W AR NA : TIDAK
ALAMAT KEDIAMAN/SUR AT
: LO T 9038 KG TELO K GO NG
MENYUR AT
:

PO SKO D : 42000 BANDAR : PO R T KLANG

NEGER I : SELANGO R
BEA0102 - SMK P ENDAMAR AN JAYA
NAMA DAN ALAMAT SEKO LAH
: JALAN YO UNG, P ANDAMAR AN,,42000 ,PELABUHAN KLANG
ASAL

KEP ER LUAN ASR AMA : YA
B. GRED PERCUBA A N PENILA IA N MENENGA H RENDA H (PMR)

MATA P ELAJAR AN GR ED
BAHASA MELAYU B
MATEMATIK G
SAINS G
KEMAHIR AN HIDUP C
BAHASA INGGER IS G
AGAMA ISLAM ATAU MO R AL D
GEO GR AFI G
SEJAR AH D
Sa ya m e nga k u ba hawa se m ua m a k lum a t P e rcuba an P e nilaia n Mene nga h R e nda h (P MR ) ya ng diberik an ada lah
BENA R.

C. BUTIRA N PROGRA M, SEKOLA H DA N PA KEJ PILIHA N
PILIHAN P R O GR AM : VO KASIO NAL (P ENDIDIKAN VO KASIO NAL)
SEKO LAH : SEKO LAH MENENGAH VO KASIO NAL KUALA KANGSAR
PAKEJ : KATER ING
PAKEJ : BAKER I
JAR AK : 128 Ke ata s

D. BUTIR-BUTIR LA TA R BELA KA NG IBU/BA PA /PENJA GA
NAMA BAP A/P ENJAGA : HUSSIN BIN HJ MO GANI
PEKER JAAN BAP A/PENJAGA : GUR U P EKER JAAN IBU : SUR I R UMAH
PENDAPATAN SEBULAN P ENDAPATAN
: R M 4000 : RM 0
BAPA/P ENJAGA SEBULAN IBU
BIL. TANGGUNGAN : 6 O ra ng NO . TELEFO N : 0123310712

E. BUTIR-BUTIR PENGLIBA TA N DA LA M BIDA NG KOKURIKULUM
PER SATUAN / KELAB : AHLI BIASA
PASUKAN P AKAIAN SER AGAM : AHLI BIASA
SUKAN/PER MAINAN : AHLI BIASA
TUGAS-TUGAS KHAS : AHLI BIASA
F. BUTIR-BUTIR PENCA PA IA N DA LA M BIDA NG KOKURIKULUM
BIDA NG PERINGKA T
TIADA : TIADA
TIADA : TIADA
TIADA : TIADA
G. PENGA KUA N PEMOHON DA N IBU/BA PA /PENJA GA
Sa ya m e nga k u sem ua m a klum a t ya ng diberik an adala h be na r dan saya fa ham se kira nya didapa ti m a klum a t ya ng
tida k be nar, P ihak Ke m e nte ria n berhak m enolak pe rm ohona n ini a tau m e na rik ba lik ta wa ra n se k ira nya ditawa rka n
te m pat.

esptv.moe.gov.my/2010/kemaskini.cfm 1/2

gov.24/11/2010 Permohonan Ke Sekolah Menengah V… Laman Utama Kemaskini esptv.cfm 2/2 .my/2010/kemaskini.moe.