Anda di halaman 1dari 17

c

Ê  

Islam mengambil berat peranan masjid dalam membangunkan tamadun dan membahagiakan manusia. pusat perhubungan dan sebagainya. Ê     ‘ Ê  Masjid merupakan sebuah institusi umat lslam yang unggul. ayat 9. Dalam surah at-Taubah. Allah SWT telah berfirman: ‘ Œ‘ ŒŒŒ Œ ŒŒ . tempat sumber maklumat. Ia menjadi lambang sebagai pusat pengembangan ajaran dan syiar lslam.

‘ Œ‘ Œ‘ Œ ŒŒŒ ‘ Œ‘ ŒŒŒŒ‘ ŒŒŒŒŒ ‘ ‘‘‘ŒŒŒ‘ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ ?   .

    .

  .

.

  .

dengan membina Masjid Quba¶ setibanya di Madinah.              Allah SWT menekankan bahawa hanya orang-orang yang beriman sahaja yang mengambil berat tentang prestasi masjid dalam membangunkan ummah. tempat paling suci dan harta yang amat bernilai kepada umat lslam. Orang-orang yang beriman diamanahkan untuk mengimarahkan masjid. memberi makna yang cukup besar kepada ummah manusia. Masjid adalah rumah Allah. ia sebenarnya terletak kepada faktor manusia. Ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud:  . kerana pada prinsipnya mereka yang memiliki akhlak dan akauntabiliti yang tinggi dapat melaksanakan amanah Allah SWT. Untuk memastikan masjid dapat berfungsi sebagai asas bagi pembentukan sebuah masyarakat lslam yang cemerlang. Dalam konteks hari ini ialah manusia yang bertanggungjawab dalam mentadbirnya dan manusia yang mendatangi masjid untuk mengimarahkannya. Kesungguhan Nabi Muhammad SAW menjadikan pembinaan masjid sebagai agenda utama dalam pembangunan negara dan masyarakat. Dengan demikian satu kerugian besar kepada umat lslam jika harta yang bernilai itu tidak ditakmir dan diselenggarakan dengan sempurna.

 .

  !         !  .

.

"              .

 !     .

! .

  .

 .

 # .

 $   .

    !  .

.

 .

 !      .

.

         %   .

  .

.

"    !    .

     .

  & ! '(!') Ayat tersebut jelas menyatakan bahawa yang mampu memakmurkan masjid Allah dalam erti kata memastikan masjid berfungsi seperti yang sepatutnya adalah manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu dan kegagalan masjid itu untuk berfungsi juga disebabkan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. .

l‘ . bagi menjalankan program dakwah untuk menangani masalah kepincangan yang melanda masyarakat lslam seperti kekosongan rohani. maka terlaksanalah satu daripada syariat lslam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW. > >‘ Ê  Masjid merupakan institusi keagamaan yang menjadi keagungan tamadun lslam. menimpa masyarakat lslam mutakhir ini kerana terpengaruh dengan budaya kehidupan barat yang memang sudah runtuh nilai-nilai akhlaknya. Malah dengan terbinanya sebuah masjid. jiwa yang tidak mantap. permasalahan sosial yang semakin kronik. Masjid bukan saja tempat untuk menunaikan sembahyang atau ibadah khusus semata. menuntut peranan masjid yang begitu besar. Namun. Masjid merupakan tonggak utama yang mendasari pembentukan masyarakat lslam yang unggul kerana masyarakat lslam tidak akan terbentuk dengan teguh kecuali dengan komitmen mereka terhadap lslam. Kertas kerja ini akan memfokuskan kajian kes Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai peranannya dalam pembangunan ummah dan pelbagai aktiviti yang dijalankan serta keberkesanan setiap aktiviti yang diadakan. iman yang tidak kukuh dan 1001 masalah krisis sosial yang lain dari terus berlaku secara berleluasa. malahan ia juga menjadi tempat penyuluh kehidupan yang menerangi hidup ummah sepanjang zaman. Antara tujuan awal pembinaannya adalah untuk menegakkan syiar lslam.

  Antara objektif kertas kerja ini ialah: 1-‘ Mengetahui konsep masjid yang sebanarnya 2-‘ Mengutarakan peranan masjid sebagai pusat ibadat dan pembangunan masyarakat lslam 3-‘ Menganalisis program-program yang dijalankan di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia. š‘ .

.

.

 Kajian ini dilakukan berdasarkan kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Penulis terlibat secara langsung dalam aktiviti kajian. ±‘ .

Oleh sebab solat itu mengandungi bacaan ayat-ayat suci al-Quran dan juga satu set pergerakan badan yang termasuk berdiri. Di zaman moden ini. Ê Masjid merupakan µRumah Allah¶. Ia bermaksud satu tempat dimana umat lslam berjemaah menunaikan solat. Bacaan-bacaan solat adalah di dalam bahasa Arab. Imam mengambil tempat betul- . ruku¶. lantainya dihamparkan dengan permaidani. Ruang solat di dalam masjid merupakan ruang terbuka tanpa bangku-bangku ataupun kerusi. 2009: 63) Selain itu ciri-ciri yang penting bagi sesebuah masjid ialah mihrab yang terletak di dinding depan yang dikenali sebagai dinding kiblat. sujud dan duduk.(Shaik Kadir.

(Ibid: 64) Ringkasnya masjid merupakan tempat untuk melakukan ibadat bagi umat lslam. Bahkan masjid juga menjadi institusi yang dapat memberi pelajaran yang berkaitan dengan ajaran agama lslam. Ada juga mimbar yang menjadi tempat bagi imam berdiri ketika menyampaikan khutbah.tempat untuk membangunkan  . l betul di bahagian depan mihrab sewaktu menunaikan solat.

.

1984: 5) ß‘   ß‘ Perkataan masjid berasal daripada bahasa Arab iaitu sujud dan  . Kata dasarnya ialah  " " . 2000: 3) ß>‘ Masjid merupakan tempat untuk melakukan sujud atau sebagai tempat yang digunakan untuk beribadat kepada Allah (al-Sayuti. 2001:28). tempat bermesyuarat bagi menyelesaikan pelbagai perkara. manakala sujud dalam pengertian batin bermaksud pengabdian. Tidak dapat dinafikan bahawa bangunan masjid disifatkan sebagai simbol kepada syiar lslam dan ketamadunannya. Ini bererti bahawa seluruh bumi adalah tempat untuk memperhambakan diri kepada Allah.´ Berdasar kepada maksud hadis tersebut. Semua ini antara peranan masjid terhadap masyarakat semasa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Istilah ini pertama kali timbul di atas tindakan Rasulullah SAW ketika sujud dan mengerjakan solat bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar yang menjadi makmum di masjid pertama yang didirikan iaitu Masjid Quba. makna masjid ialah tempat sembahyang seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah al-Hajj ayat 40 yang bermaksud: ³       . 1962: 112-113) Secara umum.(Sidi Ghazalba.Maknanya sujud adalah sebagai unsur dan lambang tunduk dan patuh manusia kepada Allah .th: 209).( Abdul Halim Nasir. Manakala menurut Gazalba pula asal perkataan masjid adalah sajada dengan makna menyembah (Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi. t.( Muhammad Zamri Abdul Malik. Rasulullah SAW bersabda maksudnya: ³Seluruh alam ini adalah masjid kecuali kubur dan bilik mandi. Sujud dalam pengertian lahir bersifat gerak jasmani. seluruh bumi adalah tempat sujud kepada Allah.  . Perkataan masjid merupakan kata terbitan daripada kata nama tempat iaitu tempat sujud.

        .

   " ?    !      * +  .

 .

.

*  .

.

 .

.

       .    .

" .  .

 !    !    "  !     "  !   .

   .

.

(Kamus Dewan. proses membangun (mencapai kemajuan. Allah SWT menyatakan setiap ummah diutuskan seorang . perkembangan dan sebagainya. Ummah bermaksud masyarakat atau umat manusia. 1998: 103). &  ‘ Ê !"#"" Pembangunan ialah perihal membangun.

1991: 40). (Abdullah Mohd Zin. š rasul untuk memberi peringatan dan pengajaran tentang syariat Allah. kerana alam ini dan seluruh isinya adalah dijadikan untuk manusia. (Shafie. 1998: 51 ). 1998: 185). Pembangunan yang amat penting dan perlu dibangunkan ialah manusia itu sendiri. Seperti yang Allah SWT telah nyatakan dalam surah Az-Dzariyaat ayat 56: ‘Œ Œ‘ Œ. Justeru tujuan daripada kejadian manusia itu sebenarnya hanyalah untuk menyembah dan beribadat kepada Allah. ( Mahayudin Yahaya .

‘ Œ ŒŒ‘ ŒŒ‘ Œ.

‘ ‘‘‘ŒŒŒŒ‘Œ!.

ŒŒ"ŒŒ#Œ ?   .

   .      .

Sehubungan dengan itu. yang hebat dari segi penampilan diri. t. yang kuat dari segi kekuatan ekonomi. Fauzi. sosio-politik dan sebagainya. Berasaskan kepada pengertian ini. istilah pembangunan adalah juga merujuk kepada makna µpengislahan¶ yang didefinisikan sebagai µsuatu kegiatan penting dan terancang yang menghasilkan kebaikan. peranan hati (qalb) yang terisi dengan pegangan akidah yang mantap akan menentukan seluruh perlakuan manusia secara lahiriahnya menjadi baik dan bermanfaat. yang canggih dari segi pengurusan hidup dan yang unggul dari segi sahsiah dan nilai diri. tetapi penekanan harus diberikan secara yang sempurna terhadap aspek kerohanian kerana aspek dalaman memainkan peranan utama dalam mencetuskan wujudnya nilai dan budaya positif dalam masyarakat. maka tentu sekali aspek dalaman manusia itu sendiri perlu dibangunkan terlebih dahulu.      +& Menurut Wan Mohd Nor (2001).th: 4) Dari keterangan tersebut. khususnya di Malaysia. Dalam konteks ini. 2002). yang berdaya saing. dirumuskan bahawa pembangunan membawa maksud semua kegiatan yang dijalankan manusia adalah bertujuan untuk menghasilkan kebaikan dan menghindarkan dari kerosakan di atas muka bumi.Aziz Mohd Zin. kehidupan dan aktiviti manusia mestilah dijuruskan kepada dua fungsinya yang sebenar iaitu  . ummah yang perlu dibangunkan ialah ummah yang memiliki ciri-ciri seperti ummah yang sihat dari segi tubuh badan. Ini tidak bermakna kita mengenepikan pembangunan dari aspek sosioekonomi. paradigma tauhid yang terpendam mantap dalam hati sanubari manusia akan menentukan gelagat dan praktik kehidupan mereka dalam menguruskan bidang-bidang pembangunan fizikal ditangani dalam bentuk yang tidak bercanggah dengan tuntutan pegangan kepercayaan akidah yang dimiliki mereka (M. iaitu suatu gerak dari keadaan baik kepada yang lebih baik dan mengekalkan keadaan yang baik itu . beliau mengatakan pembangunan yang sebenarnya menurut perspektif lslam ialah usaha membangunkan individu dan masyarakat secara bersepadu antara jasad dan roh bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Realitinya kini umat Islam. Untuk membolehkan manusia melaksanakan proses ini.(Abd. Dalam erti kata yang lain. yang hebat dari segi pencapaian akademik.

.

Firman Allah SWT: ‘Œ! ŒŒŒŒ(‘ Œ'ŒŒ ‘ ŒŒ$&Œ‘ Œ$Œ%Œ.1987: 6).  dan pemakmuran alam iaitu khilafah.(Muhammad Abdul Rauf. Di sini jelaslah tugas khalifah ialah untuk membangunkan tamadun iaitu membangun tamadun umat manusia dan tamadun dunia.

‘Œ!.

ŒŒŒ*Œ(.

‘ ŒŒ)(Œ‘ Œ .

Œ(. ± ‘Œ ŒŒ‘ Œ!Œ Œ.

‘ Œ.

‘ "ŒŒŒŒ)*.ŒŒŒ'Œ+Œ ‘ŒŒ.

Π.

‘ -‘ Œ)$&ŒŒ ‘ ‘‘‘ŒŒŒŒŒ‘Œ/ Œ)ŒŒŒŒŒ ?   .

            .

"  - .

   "  .

    - .

  .

         .

 !   & .

/ Demikianlah al-Quran menjadikan amar ma¶ruf itu termasuk persoalan iman dan menjadi salah satu syariat-Nya dengan maksud tiada iman tanpa amar makruf nahi mungkar. 2001: 33). Di samping menjadi tempat ibadah. 1998: 301 ). pemerintah atau rakyat biasa. terdapat masjid lain yang dibina selepas itu. Masjid di zaman Rasulullah SAW memainkan peranan yang paling penting iaitu mengeratkan tali persaudaraan umat lslam. melarang daripada yang mungkar dan teguh dengan imannya kepada Allah SWT serta kepatuhan secara mutlak kepada-Nya adalah ciri-ciri yang membentuk ummah yang diidamkan . baginda telah mengkhususkan satu sudut pembelajaran di Masjid Nabawi yang dikenali sebagai . mereka bersama- sama berdiri semasa sembahyang dalam satu barisan dan sujud kepada Allah. tidak kira kaya atau miskin. 1988: 211 ). ! '. Justeru untuk meneguhkan iman di dada dan membina ummah yang berkualiti dalam era teknologi maklumat memerlukan pengisian ilmu dunia dan akhirat sebagai santapan rohani dan akidah yang akhirnya dapat merialisasikan kesepaduan ilmu. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadah dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. Selain Masjid Quba. Pendidikan yang pertama dilakukan oleh baginda di Madinah ialah memperkuatkan penyatuan ummah. Masjid merupakan sebesar- besar institusi pendidikan yang meliputi pelbagai bidang ilmu. bangunan pertama yang didirikan ialah Masjid Quba. iaitu Masjid Nabawi.(Muhamad Zamri Abd Malik. Oleh kerana pentingnya pengajian ilmu. Itulah ummah yang terbaik kerana ia mengajak kepada kebaikan. Rahsia keagungan umat Nabi Muhammad SAW jelas terpampang di dalam ayat tersebut. Lantaran di masjid mereka hanya beribadat kepada Allah dan mahukan keredhaan-Nya. iman dan amal dalam kehidupan '‘ Ê  $ % Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Hal ini kerana masjid dilihat sebagai memperdekatkan lagi antara kaya dan miskin.( Mahayudin Yahaya. ia juga menjadi institusi pengajian yang mengeluarkan cerdik pandai lslam dalam setiap bidang kehidupan.( Haron Din. Di masjid itu juga baginda mengajar hukum-hukum agama lslam.

yang menjadi tempat bagi orang-orang fakir berlindung dan mempertahankan diri mereka di situ untuk tujuan menuntut ilmu.!- . Dengan adanya .

kerana di sinilah pelbagai perancangan pembangunan masyarakat lslam dilaksanakan.!- ini yang menjadi tempat tinggal orang-orang yang memeluk lslam yang tidak mempunyai rumah dan keluarga. Masjid Nabawi banyak memainkan peranan dalam sejarah lslam. 1999: 40) Baginda mentadbir segala urusan negara seperti menyusun dan merancang pelbagai peraturan serta menyelesaikan segala masalah umat semuanya di masjid (Sidi Ghazalba. Masjid dijadikan pusat pemerintahan lslam yang pertama sebagai . Segala aspek kehidupan dipusatkan di sini.(Mohamad Tajuddin. 1986: 146).

Masjid dalam konteks ini juga memikul tanggungjawab sebagai pusat dakwah lslam yang penting. 1996: 116) yang dapat dirumuskan seperti berikut: 8‘ Tempat ibadah ( solat. Mujahid lslam yang luka dalam peperangan ditempatkan di khemah di perkarangan masjid untuk diberi rawatan. penghayatan. penerangan. Demikian juga dengan urusan perbendaharaan negara. disebabkan antara lain: i. penyampaian dakwah. idea-idea ekonomi atau perkara-perkara yang berkaitan dengannya dibicarakan di masjid. 1996: 226 ) .( Mohamad Tajuddin.(Ibid: 42- 43). tetapi mereka juga sibuk mempelajari ilmu-ilmu lslam. bukan asyik menerima sedekah sahaja. Melalui khutbah Jumaat. Maka masjid telah memainkan peranan penting dalam perjalanan sejarah dakwah lslamiah kerana di sanalah direncanakan segala usaha pelaksanaan dakwah lslamiah dan seterusnya dilatih para pendakwah yang berjuang di jalan Allah. Quraish Shihab. ß tempat pertabalan pemerintahan dan penerimaan delegasi luar negara. iktikaf dan sebagainya) 8‘ Tempat pendidikan (dari tradisi halaqah hingga ke tahap pelajaran tinggi) 8‘ Tempat musyawarah Rasulullah SAW dan para sahabat 8‘ Tempat kebajikan masyarakat 8‘ Tempat latihan ketenteraan dan persiapan alat-alatnya 8‘ Tempat rawatan dan pengubatan mangsa peperangan 8‘ Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa 8‘ Dewan dan tempat menerima tetamu 8‘ Tempat menawan tahanan 8‘ Pusat penerangan atau pembelaan agama ‘ Ê  Masjid pada masa awal Islam telah mampu berperanan sedemikian luas. di mana umat lslam mudah menggunakannya sebagai tempat perlindungan dan menerima sedekah. Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai. 1986: 147). ii. bekerja mencari nafkah hidup dan rezeki untuk bersedekah dan juga bersama-sama menjayakan program-program di masjid serta menjadi wira apabila seruan jihad dilaungkan.(Sidi Ghazalba. norma dan jiwa agama. Begitulah luasnya peranan masjid dalam konteks hubungannya dengan kehidupan ummah (M. Begitu juga dengan strategi dan perancangan perang dibicarakan dimasjid. Jika ada sesuatu yang penting terutama perkara yang berhubung kait dengan hal-hal kemaslahatan masyarakat. masjid memberi petunjuk kepada masyarakat supaya mengasaskan kehidupan dan pelaksanaan ekonomi berpandukan ajaran al-Quran dan al- Sunnah. musyawarah.( M. Selain itu masjid juga menjadi pusat kebajikan masyarakat.(Haron Din. Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai institusi musyawarah. 1988: 211).Quraish Shihab. zikir. Kemampuan pengurus-pengurus masjid dalam menghubungkan kedudukan sosial dan keperluan masyarakat dengan kegiatan masjid. 1999: 45-46). seolah-olah masjid adalah sebagai markas tentera. mereka diminta datang ke masjid. Seperti ahli suffah di Masjid Nabi.

Keadaan yang telah berubah di atas menyebabkan timbulnya institus-institusi baru yang mengambil-alih sebahagian peranan masjid pada masa lalu itu. nilai akhlak serta sistem asing.1991: 7). sama ada melalui peribadi-peribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam atau khatib mahupun di dalam ruangan-ruangan masjid yang dijadikan sebagai tempat-tempat kegiatan pemerintahan dan (mesyuarat). Bagaimanapun perkembangan negara-negara Islam dan kelainan corak dan sistem kepimpinan Islam dalam zaman-zaman yang kemudiannya. Akan tetapi perubahan besar terjadi setelah kelemahan umat Islam semakin ketara sejak kejatuhan Baghdad pada 1258 Masihi.( Md. Maka berlakulah pemisahan antara agama dengan kehidupan masyarakat yang disogokkan melalui ideologi. lebih-lebih lagi selepas berlakunya penjajahan ke atas negara-negara Islam. Sejak zaman awal Islam. tempat mengaji dan tempat melaksanakan beberapa aktiviti kemasyarakatan yang sangat terbatas. Ia lebih tertumpu sebagai tempat ibadat sembahyang. di samping pihak kerajaan sendiri. Hashim bin Yahya. yang berperanan sebagai pengarah kehidupan  dan  umat lslam. Keadaan ini turut sama mempengaruhi semua struktur negara dan masyarakat Muslim. ditambah pula dengan perancangan-perancangan musuh yang tersusun untuk mengadakan perubahan besar di dalam masyarakat Islam. kedudukan masjid masa kini seperti yang digambarkan itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan kerana sudah menjadi . manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid. Semua kedudukan masyarakat Islam turut terjajah yang menyebabkan lahirnya masyarakat Islam dalam rupa bentuk baru yang bersifat sekular. Masjid-masjid pada zaman Rasulullah. iaitu organisasi-organisasi keagamaan swasta. Khulafa¶ ar-Rasyidin dan zaman-zaman selepas itu walaupun sederhana dari segi pembinaannya namun telah dapat memenuhi segala keperluan untuk membangunkan umat Islam. Walau bagaimanapun. Institusi-institusi itu memiliki kemampuan material dan teknikal melebihi masjid. Maka dalam hal ini masjid-masjid juga turut terjejas dan dengan itu masjid- masjid yang ada pada hari ini tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya seperti yang pernah dimainkan pada zaman-zaman awal Islam dahulu. maka peranan masjid pada zaman Rasulullah -0 tidak lagi berlaku sepenuhnya.

.

peranan perubatan telah diambil alih oleh institusi kedoktoran. bahawa segala sesuatu pasti berubah dan peranan masjid pada hari ini juga ikut berubah. Peranan utama masjid masa kini dapat disimpulkan dalam hal-hal berikut: i. ( M. . 1996: 87) Oleh itu. Peranan ketenteraan misalnya . seperti sembahyang dan kegiatan-kegiatan yang bersesuaian dengan kedudukan masjid yang mulia dan suci. peranan institusi masjid pada hari ini menjadi satu institusi khas yang menjadi tempat ibadat khusus. Pusat Ibadat. Pusat Pendidikan Ummah. peranan pendidikan sudah diambil alih oleh institusi pendidikan. Quraish Shihab. ii. peranan kehakiman telah diambil alih oleh institusi kehakiman dan seterusnya. Berbagai fungsi dan peranan yang dimainkan oleh masjid pada masa dahulu telah diambil alih oleh institusi-institusi khas. sudah diambil alih oleh institusi ketenteraan.

' iii. antaranya: &‘ #!#""'#(( Selepas Rasulullah SAW selesai membina masjid.‘ )&Œ6. (Dusuki Ahmad. Dengan itu tiada lagi perbezaan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar dari segi ekonomi dan sosial. Pusat Rujukan Informasi & Maklumat. iv. Mereka semua bersaudara di bawah lambang ukhuwwah lslamiah. baginda telah menjalinkan hubungan silaturrahim di antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. &‘  Ê Ê  Beberapa manifestasi yang dapat dilihat . Pusat Penyemaian Nilai-Nilai Keislaman. Di mana persaudaraan yang terjalin itu begitu erat di kalangan mereka seperti saudara kandung sendiri. 1982: 83) Dengan perasaan kasih yang ditanam oleh Rasulullah SAW di hati orang-orang lslam telah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat yang padu dan akhirnya melahirkan sebuah keluarga yang besar atas nama   ( umat yang satu) (Haron Din. 1988: 211) Firman Allah ‘Œ3Œ45)Œ‘ ŒŒŒŒ2‘ ŒŒŒ0ŒŒ)1 ‘Œ ‘ ŒŒŒ.

‘ ŒŒŒ$Œ).

‘ ‘‘‘ŒŒŒŒ‘Œ! ŒŒŒŒ( ?  .

   .

 .

&l‘ '" "+"**'" !" Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa syariat lslam kepada seluruh umat manusia. mengikut petunjuk agama ini. Maka segala yang terbit daripada baginda sama ada perkataannya. Menurut Dr. Hasil daripada dakwah baginda telah melahirkan satu golongan manusia yang dikenali sebagai generasi al-Quran yang unik. memberi hak kepada orang yang ditentukan hak oleh Allah. Hasil daripada tarbiyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada peringkat awal di masjid telah lahirnya para pejuang dan pendakwah yang cukup kental akidah mereka dalam menegakkan agama Allah. 1989: 12) Sesungguhnya dakwah kepada Allah merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan umat lslam. taat hanya kepada Allah. Yusuf al-Qardhawi (1978: 5) menyatakan bahawa dakwah ialah usaha membawa orang lain kepada lslam. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir yang menyampaikan syariat yang sempurna. &>‘ '"Ê)#"*"Ê"*'( " " Dakwah lslam merupakan suatu risalah llahi yang sentiasa hidup dan berkembang di atas muka bumi ini. Perkara yang dapat dilihat dalam konteks kini pendakwah di masjid menyeru kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran.( Yusoff."         - !1. perbuatannya atau taqrirnya mengenai perkara-perkara syariat adalah semuanya berupa pengajaran . melepaskan diri daripada belenggu selain Allah. menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

 Hasil pendidikan yang diterima di masjid nabi. maka terbentuklah satu golongan dalam masyarakat lslam yang dinamakan .

 .

! .

Dalam konteks untuk membangunkan ummah yang memiliki kriteria yang dikehendaki menurut kacamata lslam. Baginda sering menyampaikan kisah-kisah daripada al-Quran dan kisah-kisah umat zaman dahulu supaya diambil pengajaran daripada sesuatu kisah. Itulah yang dilalui oleh ummah peringkat awal sebagai manifestasi daripada tarbiyah akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. t. hadis dan sebagainya dengan menjadikannya sebagai tempat mereka menyampaikan pengajaran mereka. Justeru pengisian ilmu dan proses pendidikan tidak pernah terpisah dalam lslam. Pengisian ilmu untuk membina kualiti peribadi bukannya sekadar mengumpul maklumat. Oleh itu dengan kewujudan masjid sejak lslam lahir di dunia merupakan tempat perhimpunan para ulama seperti ulama tafsir. menyeru mereka supaya berakhlak dan mengamalkan cara hidup lslam.(Mahayudin Yahaya. sehingga terbentuk sebuah masyarakat yang ideal dan menjadi contoh bagi masyarakat manusia seluruhnya.  &š‘ '" "''#  Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Oleh itu jelaslah bahawa pendidikan yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah SAW di masjid pada peringkat awal telah berjaya melahirkan insan yang mampu mengimbangi kehidupan di dunia dan akhirat. 1998: 301) Hasilnya umat lslam yang mendapat tarbiyah secara lansung dari Rasulullah SAW itu telah berjaya menunaikan amanah Allah. Selepas itu dijadikan sebagai institusi-institusi pelajaran di mana kanak-kanak diajar ilmu bahasa Arab dan Usuluddin. maka umat lslam akan menyedari betapa besarnya peranan masjid di zaman awal lslam. Akhlak ummah yang tinggi akan menjadi asas kepada perjuangan dan cita-cita hidup setiap individu muslim (Nik Mustapha.  &   )Ê"#!#")* .Kesempurnaan lslam sebagai ad-Din telah berjaya digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui peranan masjid. 1996: 204). yang menyebarkan ajaran al-Quran dan hadis ke segenap negara lslam. Di samping itu baginda sendiri menonjolkan contoh akhlak yang terpuji (Mahayudin Yahaya.(Hasan lbrahim.t: 43) Suatu amalan baginda yang akhirnya diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin kemudiaannya ialah baginda memerintahkan setiap mukmin yang pandai membaca dan menulis agar mengajar orang yang tidak mengetahuinya dan hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja akan dihantar di daerah-daerah yang baru masuk lslam. 1998: 301).

Namun masyarakat kampus dan luar kampus mengenalinya dengan Masjid UKM. >. c Pembinaan masjid UKM telah dimulakan pada 16 Mac 1979 dan mula beroperasi pada 14 April 1982.Masjid berkenaan telah diberikan nama khusus iaitu Masjid Universiti. sejajar dengan fungsinya yang amat penting kepada warga kampus dan luar kampus. Kemudian Masjid UKM telah dinaikkan taraf kepada Pusat lslam. Lokasinya yang strategik di hadapan pintu masuk utama UKM telah memperlihatkan kesungguhan pentadbir UKM dalam usaha mengangkat imej lslam. 2003: 7). Kedudukannya juga terletak berhampiran dengan Dewan Canselor Tun Abdul Razak dan Fakulti Pengajian lslam (Rosmarini Yunus.

!)'.‘ Sentiasa memberi layanan yang mesra dan bersikap terbuka serta istiqamah dengan tugas yang diberi. vi.‘ Menyedia dan melaksanakan program dakwah yang berkesan untuk memantapkan kefahaman lslam kepada semua lapisan masyarakat. Pusat lslam UKM telah menggariskan matlamat untuk mentarbiyah dan menjana jati diri lslam ke arah lebih lslamik dan berakhlak mulia. ix.‘ Berusaha merealisasikan Pusat lslam sebagai organisasi penyebaran lslam yang cemerlang. viii. iv. lÊ Ê#  Pusat lslam telah menyusun satu piagam yang tersendiri untuk mencapai objektif.‘ Menjadi tempat untuk menjana sahsiyah umat lslam dengan menyemai nilai-nilai murni berteraskan ajaran yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah. menyelaras dan mengimarahkan Pusat lslam UKM (Noor Hidayah Abdul Ghani.‘ Bertindak mengorganisasi. misi dan visinya. Di samping itu.‘ Memastikan persekitaran bersih. vii.‘ Melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah dengan ikhlas dan jujur ii. 2004: 67) š#'#. Berikut adalah piagam yang telah digariskan oleh Pusat lslam UKM: i. Ini bersesuaian dengan visinya untuk menjadikan Pusat lslam UKM sebagai pusat kecemerlangan lslam dalam melahirkan insan yang kamil.‘ Memberi perkhidmatan yang terbaik dalam setiap pengurusan v. sihat dan selesa sejajar dengan fungsinya sebagai pusat aktiviti lslam.Ê"#!#""- Objektif utama penubuhannya adalah untuk menjadi penggerak utama penyebaran dakwah lslamiyah dan sebagai pusat segala aktiviti keagamaan dan kerohanian.‘ Menjadi pemangkin dalam merealisasikan masyarakat lslam yang madani dan dinamis. iii.

"Ê# >&& >&> Sebagaimana yang termaktub di dalam enakmen pentadbiran Masjid-Masjid Selangor. pembentukan jawatankuasa baru telah dapat dilaksanakan pada 1 Jun 2009 bagi menggantikan jawatankuasa lama yang telah tamat tempoh pada 31 Mei 2009. Nazir Timbalan Nazir ".

+ "Ê"*!" .

 '(" )"'". cc Imam ( 3 orang ) Setiausaha Bilal ( 3 orang ) Timbalan Setiausaha Siak ( 3 orang ) Bendahari Pemeriksa Kira-Kira ( 2 orang ) AJK ( 6 orang ) Wakil Pemuda Wakil Muslimat >&Ê. Ê.

Biasanya pada setiap minggu dan bulan diadakan ceramah-ceramah khas ataupun kuliah-kuliah. telah berusaha mengatur dan menyusun pelbagai aktiviti yang dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada umat lslam pelbagai lapisan. program bulan Ramadhan dan sebagainya. Pusat lslam cuba untuk merealisasikan konsep pengurusan masjid yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan cuba mengembalikan fungsi sebenar masjid. Selari dengan kedudukan sebagai masjid dalam kampus. Terdapat pelbagai aktiviti dan program dakwah yang dianjurkan oleh Pusat lslam UKM yang merangkumi aktiviti harian seperti solat berjemaah lima waktu. Maulidur Rasul dan sebagainya. . Sebagai sebuah institusi yang menguruskan pembangunan dan pengimarahan masjid. Pusat lslam UKM sebenarnya dibina untuk memberi sumbangan dan manfaat kepada umat lslam keseluruhannya. Oleh yang demikian. masyarakat di luar kampus tidak pula dipinggirkan. Aktiviti tahunan yang dijalankan pula biasanya terdiri daripada program sambutan peristiwa-peristiwa penting dalam lslam seperti sambutan Maal Hijrah. Nuzul Quran. program-program yang dijalankan itu memerlukan keterlibatan dan kerjasama seluruh umat lslam. maka setiap program yang dianjurkan oleh pihak Pusat lslam UKM disasarkan kepada warga kampus terutama di kalangan pelajar. Pusat lslam juga mengadakan mesyuarat kakitangan pada setiap bulan bagi menyelaras dan mengemaskini setiap perancangan yang ditetapkan pada bulan-bulan tersebut. aktiviti mingguan.Ê#  >'/ "# !""Ê#  Pusat lslam UKM melalui visinya untuk menjadikan Masjid UKM sebagai pusat kecemerlangan lslam dalam melahirkan insan yang kamil. Kebanyakan program yang dilaksanakan tidak terhad kepada warga kampus semata kecuali program-program tertentu yang dikhususkan. Selain itu program tahunan juga merupakan program yang telah dirancang sebagai program tetap setiap tahun seperti kursus pemantapan ibadah. bulanan dan juga aktiviti tahunan. Walaupun begitu.

Antara program-program sebegini yang dianjurkan: i.‘ Kursus Pengurusan Jenazah iii. masjid dan sekolah.‘ Majlis Sambutan Nuzul al-Quran iii.‘ Ceramah Ramadhan v.‘ Forum Hari Pekerja viii. Fath al-Bari dalam bidang hadis.‘ Perkhidmatan Pengurusan Jenazah . lbn Kathir dalam bidang tafsir.‘ Kursus lmam dan Bilal ii. diskusi dan sebagainya.‘ Forum Merdeka iii. Aktiviti yang bersifat separa formal yang dijalankan adalah seperti pengajian Tafaqquh iaitu membaca kitab-kitab seperti al-lqna¶ dalam bidang fiqh.‘ Kem al-Quran ! ‘ Ê. seminar.‘ Forum Wanita dan Keselamatan ix.‘ Majlis lbadah Qurban dan Aqiqah iv.‘ Ceramah Bulanan ( malam Jumaat ) vi. Jauharah al-Tauhid dalam bidang tauhid dan sebagainya.‘ Forum Perdana ii.‘ Kursus Pemantapan lbadah Puasa v.‘ Forum Perdana Antarabangsa vii. Aktiviti pengajian bercorak tidak formal pula seperti ceramah. latihan dan amali. latihan dan amali. v. forum. !)'" Aktiviti yang bersifat program kebajikan yang dijalankan pula adalah seperti: i. separa formal dan tidak formal. ‘ Ê.‘ Kursus Pra Perkahwinan iv.‘ Forum Maal Hijrah iv.‘ Seminar Saudara Baru ´ ‘ Ê. c> Keseluruhan aktiviti yang disusun ini dibahagikan kepada empat bahagian utama iaitu aktiviti yang bersifat pengajian.‘ Derma atau sumbangan ikhlas kepada mana-mana pihak yang memerlukan seperti golongan pelajar. Antaranya ialah seperti: i. bersifat kaunseling. Pusat lslam UKM telah menganjurkan pelbagai program berbentuk bengkel serta kursus. Turut disediakan juga pakej-pakej pengajian bermodul seperti pengajian pengantar syariah dan pengantar akidah di mana seorang pensyarah akan dikhaskan bagi setiap kursus.‘ Majlis Jamuan Hari Raya ii. Ê")" Aktiviti yang bersifat pengajian ini dibahagikan kepada formal (contoh: subjek ko- kurikulum bagi pengurusan masjid ). #""0 "*" Bagi aktiviti yang bersifat kaunseling.‘ Ceramah lsrak Mikraj x. golongan miskin. orang-orang sakit serta sumbangan kepada pembinaan surau. bersifat program kebajikan serta program mahabbah.

Masalah ini merupakan masalah utama yang meninggalkan kesan besar kepada pihak pengurusan Pusat lslam UKM. Pusat lslam UKM turut mengadakan program-program tertentu bagi menyambut baik upacara tersebut. Justeru. terdapat juga cabaran-cabaran dalam aspek yang lain. Banyak program yang difikirkan perlu terpaksa diabaikan begitu sahaja kerana kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkannya. Pusat lslam UKM turut menghadapi pelbagai masalah sama ada dalam hal-hal pentadbiran. berpeluk tubuh kepada peka dan perihatin. Sistem dan organisasi pengurusan seringkali berubah sejak awal penubuhannya sehingga kini. Ia menjejaskan kelancaran setiap pergerakan dan perancangan. cl * ‘ Ê. pelbagai program sering diadakan bagi merapatkan silaturrahim.‘ Hari Keluarga Pusat lslam UKM iii. bersempena sambutan Ulangtahun UKM ke 35. !! Pusat lslam UKM juga sentiasa berusaha mewujudkan suasana mahabbah tidak kira sama ada antara warga kampus UKM mahupun pihak luar. Juga bertanggungjawab untuk menarik masyarakat lslam sama ada warga kampus mahupun warga luar kampus untuk beribadat dan menggunakan masjid tersebut untuk kebaikan dan kebajikan masyarakat.‘ Lawatan ke Pusat lslam USM ii. Bagaimanapun. Pusat lslam UKM hanya membiayai peruntukan program dan menjadi pemantau serta memastikan kelancaran program sementara pelajar akan menguruskan perlaksanaannya. Tidak ketinggalan juga salah satu hari kebesaran dalam lslam iaitu Maulidurrasul. Antaranya :- a-‘ Kekurangan Tenaga Kerja Di bawah pengurusan baru Pusat lslam UKM. jelaslah menunjukkan bahawa usaha untuk merubah masyarakat Islam khususnya daripada kurang berilmu bertambah ilmunya. pelaksanaan aktiviti dan pembangunan. Program sebegini sekurang-kurangnya dapat meminimunkan penggunaan tenaga kerja. Bagaimanapun. Berdasarkan kepada program-program dakwah yang dijalankan oleh Pusat lslam UKM. tertutup minda mereka kepada terbuka. Biasanya. sedikit sebanyak meninggalkan kesan negatif dalam mewujudkan pentadbir masjid yang mantap. Ringkasnya jawatankuasa yang diamanah untuk mentadbir dan mengurus Pusat lslam UKM sentiasa berfikir dan bertindak bagaimana hendak mengislahkan ummah dengan program-program dakwah yang disusun. pihak Pusat lslam UKM cuba mengatasi masalah ini dengan menganjurkan program bersama iaitu mengadakan kerjasama antara Pusat lslam UKM dan pelajar.‘ Sambutan Hari Asyura Selain itu. Antara program yang dianjurkan ialah: i. .  l&1!"Ê#  Dalam menghadapi kemajuan semasa. timbul pula masalah baru iaitu masalah kekurangan tenaga kerja mahupun kakitangan.

Justeru. Dengan tersergamnya masjid yang indah begitu besar di pintu masuk utama UKM ini hanya sebagai tatapan semata tanpa kesedaran untuk mengunjungi dan mengimarahkannya. pusat . Antaranya:- 1. Namun keterlibatan pelajar dalam program-program yang diadakan semakin hari semakin berkurangan. Kebanyakan mereka lebih berminat menghadiri program-program hiburan seperti konsep artis-artis terkenal berbanding mencari keredhaan llahi. cš b-‘ Kurang Kerjasama Pelajar Secara umumnya program-program dakwah yang dianjurkan oleh Pusat lslam UKM amat mendapat sambutan daripada orang luar atau bukan pelajar. Pusat lslam UKM diharapkan menjadi pusat pembinaan keperibadiaan pelajar yang seimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Pihak Pusat lslam UKM juga menghadapi masalah untuk menganjurkan program-program atau kursus yang memakan masa beberapa hari kerana tiada tempat penginapan yang sesuai untuk para peserta di kawasan masjid. pelbagai inisiatif yang dirasakan sesuai dilakukan untuk menarik serta menambat hati pelajar ke masjid tanpa paksaan c-‘ Kawasan Yang Terhad Kawasan dan ruang yang terhad sama ada di dalam ataupun di perkarangan Pusat lslam UKM merupakan masalah utama juga dalam melaksanakan program-program besar. pihak Pusat lslam UKM terpaksa mewajibkan kehadiran pelajar-pelajar melalui kerjasama Hal Ehwal Pelajar UKM. beberapa saranan dapat diketengahkan. Hal ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia mempengaruhi pembentukan golongan pelajar pada masa hadapan. Sekiranya program yang diadakan itu hanya mengharapkan keterlibatan pelajar secara sukarela pasti ia mendukacitakan.‘ Menyediakan segala kemudahan yang patut dan segala keperluan masyarakat setempat seperti masjid sebagai pusat ibadah. Oleh itu. Alangkah sedihnya mengenangkan fenomena yang melanda pelajar-pelajar kini. Usaha Pusat lslam UKM yang bersusah payah menganjurkan program-program dakwah yang mampu membentuk sahsiah pelajar seolah-olah tidak dihargai oleh pelajar sendiri. 2005: 49-51) š !+"" Berdasarkan kepada penulisan kertas kerja yang ringkas ini. Pusat lslam UKM dibina oleh pihak pengurusan UKM semata-mata untuk melahirkan pelajarnya yang berwawasan dengan keperibadian yang membanggakan. mahasiswa dan mahasiswi kini nampaknya semakin tamak mengejar ilmu dunia semata-mata. Bagaimanapun. Pusat lslam UKM memandang serius masalah yang semakin meruncing ini. pusat pendidikan.(Jamilah Saodah Mohd Yusof. .

pusat rawatan dan kecemasan serta pusat pemulihan atau apa sahaja yang berkaitan. faham  2 dan  dan faham jihad untuk memartabatkan umat Islam dan meninggikan syiar Islam. faham tugas dia sebagai khalifah. pusat penerangan dan maklumat. masing-masing ada peranan dan masing-masing ada amanah akhirnya proses untuk mengislahkan ummah dan negara berjalan serentak dan itulah bibit- bibit mula ke arah 3 . pusat pembangunan masyarakat. pusat perhubungan. Apabila masjid benar- benar menjadi pusat atau . apabila umat faham tugas dia sebagai hamba. apabila umat Islam faham Islam secara menyeluruh (syumul) dan hilang kejahilan. kepada masyarakat Islam dan pengembangan ilmu berjalan dengan lancar serta bersepadu dunia dan akhirat melalui wadah masjid. pusat interaksi masyarakat. c± kegiatan sosial.Dengan itu akan mencetuskan kesedaran bahawa masing-masing ada tanggungjawab. Dengan kata lain menjadikan masjid sebagai sebuah institusi dan sebagai µOne Stop Centre¶(pusat aktiviti) kepada masyarakat.

pihak masjid boleh mengendalikan bengkel-bengkel pertanian. Ia bukan sahaja perlu dilengkapkan dengan buku-buku agama dan tafsir Al-Quran. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan masjid hendaklah mempunyai minda terbuka. pusat siber dan sebagainya. sosio-ekonomi. penggerak dan pencetus dalam proses untuk meningkatkan pencapaian ummah dalam bidang pendidikan. kelas komputer. politik dan sebagainya. Kursus-kursus seperti ini boleh membantu mencapai salah satu dari fungsi masjid yang terpenting iaitu menjadi tempat latihan yang bersesuaian bagi memantapkan kedudukan masyarakat Islam.‘ Menganjurkan kursus-kursus yang bertujuan untuk memberi pengetahuan (knowledge) dan kemahiran (skill) yang bersesuian kepada masyarakat setempat. 3. tetapi juga menyediakan bahan-bahan bacaan ilmiah yang pelbagai sebagai rujukan untuk para pelajar . c ‘‘ Sebagai kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa masih terlalu banyak aktiviti yang perlu dilakukan oleh pihak institusi masjid bagi mempastikan masjid boleh memainkan peranannya yang aktif dalam proses pembangunan ummah. berfikiran kritis dan kreatif dari semasa ke semasa agar institusi ini boleh melahirkan ummah yang cemerlang dari segenap aspek. masjid perlu menjadi pemangkin.  0 4 & 2. .‘ Menyediakan kemudahan perpustakaan yang lengkap untuk rujukan dan dewan bacaan masyarakat setempat. keusahawanan. Sebagai pusat tumpuan umat Islam.Contohnya.

cß  Al-Quran Abd Aziz Mohd Zin. t.th .  ? # .

5  Dalam Buku Seminar Pembangunan Masjid.(pnyt). Selangor Abdullah Muhammad Zin. 1998. 5  # +  #  # . Che Yusoff Che Mamat & Ideris Endot.

 5  ? .

 . ? !?  # - ? . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia Abdul Halim Nasir. 1984.

 .6  . . Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. 1978.Bhd Al-Qardhawi Yusuf.

t.!#  Beirut: Muasasah al-Risalah Al-Sayuti. - . al-Hafiz Jalaluddin.th.

1988.! "7%'. ? # . Beirut: Tabaah bi Matabi¶ al- Shirkah al-Ammah Haron Din.

.

t. .th. Kuala Lumpur: Watan Hassan lbrahim. - .

.

1998. . Kuala Terengganu: Yayasan lslam + # . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Mahayudin Hj.  . Yahaya. 1998.

.

Hashim bin Yahya. Shah Alam: Fajar Bakti Md. 1991. ³5 ? # .

kertas kerja dalam Muzakarah Pegawai-pegawai Pengurusan Masjid Peringkat Kebangsaan. 5   - ? 9   4 $ - # . 5 8 &. 21 November 199l Mohd Fauzi Hamat . Kuala Lumpur.2002.

?   .

5  - + + .

3 .

1996. M. JPA dan Kementerian Pendidikan Malaysia. . Quraish Shihab. 0  . Anjuran Bersama UUM.

!:  ? .  5.

  .

c 5 .

1999.Bandung: Mizan Mohamad Tajuddin Mohamad Rosdi. 8 ".1 . 5 " + .

  . 2000. . #  3 ?  - 5 5 ?   Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi. .

 $  <  ? .

 0 .

   .

1987. ?     " .? 6. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Muhammad Abdul Rauf.

.

 5. 2001. 9Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri Muhammad Zamri Abdul Malik. . 0  .

!$ 5  ? +  Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Nik Mustapa. . 1996.

 # +  ?   + .

- # 5 ? # . 2004. = Institut Kefahaman lslam Malaysia Noor Hidayah Abdul Ghani.

? 8+? 0 + 3 . + Universiti Malaya Rosmarini Yunus. Berita Harian. +.Mohd Salleh & Mohd Affandi Hassan (pngr).. 2003. 15 Julai Shafie Hj. 1991.

 5  ! #  .

# .

.

.

5 .2009. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran awam Negara Shaik Kadir.

.

Bhd Sidi Ghazalba. Marshall Cavendish (M) Sdn. 1975. ?  5 . .

    .

.

5 # ? . Jakarta: Pustaka Antara Wan Mohd Nor Wan Daud.2001.

+ 3  = - " Kuala Lumpur: ISTAC Yusoff Mohamad. + . 1989. 3 .

 . !.

 + . Kuala Lumpur: Nurin Enterprise .