Anda di halaman 1dari 14

SMK DATO SERI WAN MOHAMED

GEOGRAFI

Nama : Tarikh : Masa :


Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Bab 5 : Peta

1. Antara berikut, yang manakah digunakan untuk mewakili ciri-ciri geografi di dalam peta lakar?
A Skala                    C Simbol
B Warna                   D Koordinat

2. Antara berikut, simbol yang manakah mewakili ciri budaya?


 

3. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?


 

4. Warna hijau di dalam atlas mungkin sekali menunjukkan


I   kaki bukit
II  puncak bukit
III pinggir pantai
IV lembah sungai
A I dan II                  C III dan IV
B II dan III                D I dan IV

1
5.

 
X dalam rajah di atas mewakili
A saliran
B tumbuhan
C perlombongan
D bentuk muka bumi

6. Antara simbol berikut, yang manakah menunjukkan sebuah kawasan paya bakau?

7. Di dalam atlas, kawasan perairan seperti sungai dan laut diwarnakan dengan warna
A biru                       C kuning
B hijau                      D perang

8. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai ciriciri geografi?


I   Ciri-ciri fizikal wujud secara semula jadi
II  Ciri-ciri budaya wujud hasil buatan manusia
III Ciri-ciri geografi dibahagikan kepada ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya
IV Ciri-ciri fizikal tidak mempunyai sebarang kaitan dengan ciri-ciri budaya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri budaya?


I Petempatan
II Rumah api
III Bukit
IV Jeti
A I, II dan III                           C I, III dan IV
B I, II dan IV                           D II, III dan IV

10. Antara berikut, aspek yang manakah perlu diperhatikan semasa mentafsir sebuah peta?
I Skala
II Simbol
III Anak panah
IV Bingkai peta
A I dan II                             C III dan IV
B II dan III                           D I dan IV

11. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

2
 

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

12. Antara berikut, symbol yang manakah paling tepat menunjukkan sebuah masjid?

13. Antara berikut, ciri yang manakah dapat ditunjukkan dalam sesebuah peta?
I Jenis kegiatan ekonomi
II Jenis pengangkutan
III Bentuk muka bumi
IV Cuaca dan iklim
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14. Sebuah peta yang lengkap mesti mempunyai


I tajuk
II warna
III petunjuk
IV arah mata angin
A I, II dan III                            C I, III dan IV
B I, II dan IV                             D II, III dan IV

15. 18 Pilih pasangan yang benar.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3
16. Pilih pasangan yang benar. 
 

 
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri - ciri fizikal?


I   Laut
II  Bukit
III Pulau
IV Masjid
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Peta yang lengkap mestilah mempunyai


I   tajuk
II  warna
III petunjuk
IV arah utara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4
19. Sungai Solo mengalir ke arah
A utara
B barat
C timur
D selatan

20. Petempatan berselerak terdapat di


I   sawah padi
II  kebun getah
III simpang jalan
IV ladang kelapa sawit
A I dan II                 C III dan IV
B II dan III               D I dan IV

21. Kebanyakan pekerja lading kelapa sawit beragama


A Islam
B Hindu
C Buddha
D Kristian

22. Kilang yang terdapat di Ladang Jemput mungkin sekali


A mengilang padi
B membuat simen
C memproses susu getah
D memproses kelapa sawit

5
23. Pekerjaan utama penduduk di Kampung Slim ialah
A berniaga
B bersawah
C membalak
D menoreh getah

24. Bahagian barat daya peta berpenduduk jarang disebabkan


A berpaya
B berhutan tebal
C berbukit-bukau
D selalu mengalami banjir

25. Antara berikut, yang manakah adalah ciri-ciri budaya yang terdapat dalam peta?
I    Petempatan
II   Jambatan
III Getah
IV Laut
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26. Jarak mengikut jalan raya di antara Pekan Baku dengan Pekan Lasa ialah
A 6 km                        C 13 km
B 11 km                       D 22 km

6
27. Apakah arah Kampung Jeti dari laut?
A Barat daya
B Barat laut
C Timur laut
D Tenggara

28. Faktor yang menggalakkan pokok kelapa tumbuh di pinggir pantai ialah
A tanah pamah
B tanih berpasir
C sistem pengangkutan
D kemudahan pengairan

29. Antara berikut, ciri-ciri geografi yang manakah wujud hasil buatan manusia?
I   Klinik
II  Sungai
III Balai bomba
IV Jalan kereta api
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7
30. Benteng dibina untuk
A mengelakkan banjir
B meninggikan kawasan pantai
C meratakan kawasan penanaman padi
D mengelakkan kemasukan air masin ke dalam sawah padi

31. Sungai Petani mengalir ke arah


A barat
B timur
C tenggara
D barat laut

32. Tujuan utama jalan kereta api dibina adalah untuk mengangkut
A padi
B kelapa
C penduduk
D kelapa sawit

33. Antara berikut, yang manakah ciri pantai?


I   Berpaya
II  Berpasir
III Berlumpur
IV Berpulau-pulau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Pilih pernyataan yang benar.


I   Terdapat dua buah jambatan dalam peta
II  Kebanyakan penduduk terlibat dalam kegiatan pertanian
III Sebahagian besar pekerja ladang kelapa sawit beragama Hindu
IV Jalan kereta api hampir selari dengan jalan utama
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8
35. Apakah arah klinik dari Ladang Seti?
A Utara                 C Barat
B Timur                 D Tenggara

36. Berapakah jarak mutlak di antara Kampung Keris dengan Pekan Jamu?
A 6.0 km
B 6.5 km

9
C 8.0 km
D 9.5 km

37. Petempatan yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran?


A Pekan Jamu
B Pekan Tupai
C Pekan Manis
D Kampung Jawa

38. Faktor yang manakah mempengaruhi pembinaan jalan raya dan jalan kereta api dalam peta?
A Taburan penduduk
B Kegiatan ekonomi
C Bentuk muka bumi
D Litupan tumbuh-tumbuhan

39. Tujuan utama jalan kereta api dibina ialah untuk menghantar
A pekerja ke ladang
B pembalak ke hutan
C buah kelapa sawit ke kilang
D minyak sawit ke Pelabuhan

10
     

40. Antara berikut, pasangan yang manakah benar? 


 

41. Sungai Agus mengalir ke arah


A utara
B tenggara
C barat daya
D timur laut

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal yang terdapat dalam peta?
A Sungai                           C Rumput
B Masjid                           D Kuala sungai

43. Apakah arah jambatan dari ladang?


A Timur laut                             C Tenggara
B Barat daya                            D Selatan

44. Panjang jalan kereta api ialah


A 3.2 km                           C 5.5 km
B 4.4 km                           D 5.8 km

11
45. Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah terdapat dalam peta?
I Rumput
II Lalang
III Hutan
IV Paya
A I dan II                          C III dan IV
B II dan III                        D I dan IV

46. Apakah arah Bukit Lenjan dari Kampung Cahaya?


A Barat
B Timur
C Selatan
D Tenggara

47. Ke arah manakah Sungai Mati mengalir?


A Barat laut
B Tenggara
C Barat
D Utara

48. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Kampung Cahaya?
I Menanam kelapa
II Menangkap ikan
III Menoreh getah
IV Membalak
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

49. Apakah peranan Kampung Melur?


A Pusat pendidikan
B Pusat pentadbiran

12
C Pusat pengumpulan hasil pertanian
D Pusat pemprosesan hasil perlombongan

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kemudahan awam yang terdapat dalam peta?
I Padi
II Pantai
III Jambatan
IV Jalan raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

13
Jawapan Bab 5 : Peta

Question No: Answer:


1 C
2 D
3 C
4 C
5 C
6 A
7 A
8 A
9 B
10 A
11 A
12 A
13 A
14 C
15 A
16 D
17 A
18 C
19 D
20 A
21 B
22 D
23 B
24 A
25 A
26 C
27 A
28 B
29 C
30 D
31 B
32 D
33 C
34 B
35 D
36 D
37 C
38 C
39 C
40 C
41 A
42 A
43 B
44 D
45 D
46 D
47 A
48 A
49 C
50 C

14