5UkMA LLLANA GUGA1

analn kana mabur keklLeran lna dhuwur
samodra
sasaL Lanpa leren naobahake banvu
lwak aedhe lwak clllk padha aumreaah
[umedhul sakdhuwure ombak
llana swara mlebu lna akasa

prauŴprau lelanaen naovak plavune anaenŴ
anaen
kanLhl [ala lan [arlna saka suLra
obor LhaLhlL lan llnLana
sambuna slnambuna lna wewanaunan [aaad
Lepake lslh kaLon ceLha lna aarls Lanaan

praseLva lan prasapa naumbara
dadl omah urana lan kewan seaara llvane
lumaku manuL lllnlna paslr
molah mallh n[upuk warna cahvanlna [aman
wlLŴwlLan aedhe naadea paLlna [enaaelea
Lanpa ovoL

analn laal Lhawaf
naubenal kedhaLon napas

!akarLaţ 22 !unl 2001

IANII 5LÞI

dawane rel sepur llwaL Lenaah alas sawah
apadene kuLha
prasasaL lslh dawa [an[lmu
kana naaawa dava sumrlnaah lna sa[ronlna
laku
nlusup lna baluna sunasum
analn melu naaolekl plavune rasa kana
sllramu aawa
neLramu ven laal nvawana [aaad
aaawe donva n[omplana kadva kaLra[ana
aaraŴaara
ora kuwaL nvanaaa buml
ora kuwaL nareksa budl
analn lslh naaolekl aburlna kupu
manasa rendhena udane naare[lh
nanalna kall duruna akeh banvune
rasa aneh kava kana wls naLe daksasakke
naebakl auwa perLapan asrl
kekldunaan dhewe Lan kena dlpenaaak
kadva lall purwa dukslna
analn n[a[ah desa mllana korl marsudl
[an[lmu wlnal
SLaslun 1uau (naavoavakarLa)ţ 3 MareL
2001

RON GARING

Wengi sansaya atis

nalika aku sesingidan ing sajroning swara
gamelan

kang digawa dening anginprasasat tan kendhat

anggonku kulak warta adol prungu

ananging isih mamring


STASIUN GAMBIR
WANCI ESUK

(dening: Triman Laksana. stasiun gambir
301108)

tekaktu iki, ora nggawa kabar dhuhkita
sanajan tetep isih kebak tandha pitakon
mung wae nuhoni jejege laku tama
gawe gegayuhan kang bakal dadi ati
lelandhesan karep.... nyekel angin ana epek-
epek

wis dak rungkebi, dawane dedalanan
kanggo janji-janji kawuri sing bakal tumeka
ana sangarepe kori kahanan padhang
bareng mandhege sepur bima... ana stasiun
gambir
srengenge isih tetep padha... madhangi jagat
iki

kebak sanggan ana raga, supaya dadi
kasunyatan
nyawiji siji... ing sajroning pangkon


aku wis pingin cecaketan

obormu kang makantar-kantar

madhangi jangkah lan jagatkuana ngendi papanmu

lelana tapa brata

tanpa pawarta tanpa swaraaku kadya ron garing

kumleyang kabur kanginan

ing jagat peteng lelimengankrasa luwih abot

anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

mlakuku ora mantep


kagubet ribet lan ruwet

adoh saka cahyamu

pedhut ing sakindering pandulu


panjenengan

guruku, sihku, oborku

kancanana sukmaku sinau bab katresnan
sajroning atiTRESNAKU

kayungyun duk samana nalika dak sawang
runtut gunemmu
dakik-dakik seratanmu ing nawala

aku ngerti, merga suket godhong lan rembulan
dadi mitramu sejati
rina wengi tan bisa goling

aku rugi.......
merga aku lali

banjur....
tresnaku kaseret pedhut
surup....
esuk....
lan kapan wae
mesthi bakal ana wayah manembah
pucuking angen-angen

TRESNAKU ndak sok mring GUSTI