Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

PERGERAKAN ASAS (Basic Movements) PJM3102 3 (1+2) 75 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama – Tahun 1 (M) Kedua – Tahun 1 (E) Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak serta dapat mengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah 2. 3. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanakkanak Menginterpretasi bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti pergerakan asas untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan aktiviti permainan sesama ahli dalam kumpulan Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan

4. 5.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanakkanak, model Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. The topics are basic movement concept, teaching and learning of bacis movement, children’s games and techniques. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques.

kawasan. pelajar Pengelolaan permainan Teknik penilaian Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Jumlah Amali 1 Aktiviti pergerakan asas Pergerakan bukan lokomotor Pergerakan lokomotor Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan Bulat Leper Panjang 8 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 2 4 .Tajuk 1 Teori Kandungan Jam 3 Konsep pergerakan asas Pengertian Jenis pergerakan asas Pergerakan tanpa dan bersama peralatan 2 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas Strategi Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak Konsep. matlamat dan objektif Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982 Pengenalan dan konsep model Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan.

kawasan.3 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut: Permainan kategori Sasaran Permainan kategori Pukulan Permainan kategori Jaring/ Dinding Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 75 .

(2001). Colvin.I. & Butler. (2005). Champaign. Maude.Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 70% 30% Rujukan Asas Griffin. IL : Human Kinetics.. L. T. P.J. Orlick. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. Teaching games for understanding: Theory. IL : Human Kinetics. (2006). J. Markos. Rujukan Tambahan National Association for Sport and Physical (2001). (2005). Champaign. Physical Children. research and practice..). research and practice. Champaign. P. IL : Human Kinetics.. .J. IL : Human Kinetics.E. Champaign. Griffin.I. & Walker.. Teaching games for understanding: Theory. & Butler. N. Active Teaching Buckingham: Open University Press. L. J. Champaign. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. IL : Human Kinetics.V. A.