Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan tugas ini dapat diselesaikan.

Tugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata pelajaran Sosiologi dengan judul
“Manfaat Jahe” di kelas XI (sebelas) IPS B Madrasah Aliyah Al-Fatah Natar Tahun
Pelajaran 2009/2010.

Terima kasih kepada seluruh instansi yang terlibat, yang telah membimbing dan
memberikan dorongan demi lancarnya tugas ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk kita
semua.

Natar, Mei 2010

Penyusun

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................... i

DAFTAR ISI..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 1
A. Latar Belakang..................................................................................................... 1
B. Tujuan.................................................................................................................. 1
C. Rumusan Masalah............................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................... 2
A. Jenis Jahe............................................................................................................ 2
1. Jahe Gajah..................................................................................................... 2
2. Jahe Kuning.................................................................................................... 2
3. Jahe Merah..................................................................................................... 2
B. Kandungan Jahe ................................................................................................. 2
C. Manfaat Jahe........................................................................................................ 3
1. Dalam Dunia Pengobatan............................................................................... 3
2. Dalam Dunia Tataboga................................................................................... 5

BAB III PENUTUP........................................................................................................... 6


A. Kesimpulan........................................................................................................... 6
B. Saran.................................................................................................................... 6

ii

Anda mungkin juga menyukai