Anda di halaman 1dari 88

- - ~

- --

- -~-

- --

MINISTE·RU.L SANATATII AL R.iEPUBLICn M'OLDOVA .

.

COLEGIUL NATIONAL DE MEUICINA SIFARMACIE

CHIRURGIE

GhJd pentru JectJi' practice

CZU 617,-089' (075) 068

'10

CUP'R,INS,

R,e,C(JHUJ~d(lt spr.e editare de' catro' COrJ'sil.iu,l de ,Exp€'rt.i al Ministe~~ul:U1 SaNota,fii al Rep:ubUcii Moldo'w!.

C,lI!lIJvi,at inaln,te ." ~ , ' " 4

Capitolum l. P,[>ufJlaxiaittfc,cfiei cbirurgjc~d,e ., .., , , 5

Capitol1!l'lII. Dcsmorgia .. " ' , , ' , .. ,,, " 24

Cap,i:tolul UI..lmobilizarta, dettansport. Tehni!ca apUc,iri'i

p"ans'amen:telor ,gibips:a,te , ' "., " ..••. , 39'

Capitoful ]V._'l\lettlJde' (h~~ ,comba,tere_9 durel"ii • .Amestezia generali,.

Auestezia :loc'11i . 4' o

. . il!ilili '.".'.'1 .1 .. ",.,,,,, 'I';lli Ii .. ".,."* i,.' liilii .. i _._ l!!! +i-.,., ••• '.!!!'!o;t!i g '"'~ ,!: .. ", ,.~I i! ~ '" ••• '.o!';t; i· ~'

Capitolul V, Hemoragi.a $i nemostaza " ,.:." , , 58

,~a.pitohd VI. Transfuzii :,i perfuzii , , ,,16.8

Ca,pitohtl VU. ,Perioada preOlPer,atorie , , ' " 79

Capitolul VITI. P,eri,oada. il1tE!'Ii."Venp,eii chiru~gi(;al,e , ~ , .. : 84

Capitob.d rx Perieada postop,er:atoJ'ie .""." _ ~ '~l8

CapitoIDut X. 'fiaumatism)e. Leziuoi tncbi:;H~ ale t.esuturilo!f mot.

Llllllx,api "" ' ' .. " ' .. ' .., .•• " . : i" " '." .. ", " ". ••••• ~. 0 1

v. B,o,ti:oe,oou, doctor habi1~tat~ profesor unlvcrs,itar Gb~ RojDe'v'ea.nu~ doctor, cOIlFeren,iar UJniversitm

R'OO,a:ctOf ~ti~ntific~ Andrei B'DtD,aru, drd, Univ1ersitatea de Medicina ,i Farmacie, 'Timm§oara

GQI,Qvin B.

Cbifllrn'gle gefl'eta~i: Ghid pentru !ectn 'practice lB. Oo'[ovin. E. B~dico'\I~ 'E. ~!tie1~;

I Colt.'i:g~~J"1 Nat. de Me(t:i,cmnil $i, Farmaeie dlin Cbi~ilil,lu. - Ch,; [J, ~'Al\gela LC\i"m,a5'.

2010'4 (Tipi]'gr. Orllei). - n6 p,

I

ISBN 9975~9'835·g·8 500 ,ex.

CapitoIDul XU. Fractllri _

, _., __ ••• ~~·Ii ...... !_'fiii'.".'.! ~~liI'i ..... ,. 5"" i i ~l~. ~'l!oJ! .. ,~,., ..... ~"doii ....... !!i i •• , ••• "'ri' .......• 'r 116

© Colegilll Na:iiona~ de Medicini.fi Farm.a:ci,e d~n Cb~~inau © B. Golovin; E,. Bedicov, E. Cretu

Capitohd XIII. Leziuni t-ermice _ .' . .

_ _ _ _ _ ' , .• " , , ..• , , 125

Cap,itoluf XIV. Infectia chimrgi,caJi ae:roba a~cuti ,i cl'lonicii , 135

Capitolul XV. l~ec~a ,chirurgicali anaer,oba ,.,'" , 143

Capitolu] XVI. lo'fecrpa chirtllrgical:i sp'ecifici cronies 151

Capitohd XVII.lnslliieienta dr£uJatorie :1)ocaUi$i, eonsecin.te:le ~.i .161

. .

C.a.pitolul XVIII. "I'u!mori , •..•.. " ' '., " .e . •••••• " •••• , " 1,67

~

1'/

-- - -----------

C'ovant i:nainte

Aoest glud este d!est~nat elevilor dela colegiile de me(Uc~n~t EMmai poate fi util ~'~ cadre~or medieale medii, care i:§:~ desfli~oar:a. act~v~t3Jt,~a in ins~i't~~Hle ell profU chirurgicalsi in general tuturor eadrelor medj,ca.~,e medii ewe: trebuie sa cunoa;gci '~ehnica deprinderilor practice la specia~ ita:ffie.

Ghiduleste eJaboIa,t in baza P.fo_g[WDoei analitiee a. cole giilor de medicina din 2JJOI.

Astiz~. if.liva(~amantulm;ediu se [estructu{leazacon.d:nuu~ de aceea am. ,consid.e[at ci· este l1.1lai efleient si r~,fle"Ctam materialul nu conformtemei de stndiu, lei eonfoem eapitolelor, ~a IDoepntul fiedim~ c:a:p~tOlsunt i~dicate o1Qwec~ive~,e~, actualitatea temei, maJteI:talu~ inwitiv. Am 'ciutiit pe ci~.

este posi bit sa exlste 0 cootinui tare a meterialul ui msu~it. ..

Ca~t~gare:ap'r,es:ti.g;i.ului ,~i a. p otemltialului pr-o~siODa~. se obtine dosr prh:IJ,tr-o inslJl~ire 'pe.nnanenm. $] princu:noa~terea, oelOflJ<l81 rl®~enre deSiCO~ periri al~e'~~i~utel med.~!cale. A~n t~nut ~ont de acest IDem la senerea a.c~::rnu Lll]Janual ~i am don lea aeest gbid. sa fie de folos tuturor aeelora ee tlod a cuoerilnil~te.he cuhni. ale activmtitii profesienale

. Vom ,e;xpri.ma[ieolmo§timta pentru obiec:tHle~i proipullerile. ce VOf

parveai la adresa aeestui ma~uat

Autorii

-----------

'C,G'p,itollu'l II

Pr,ofillaxla infe~cfi,ei chiru1rgical,e

Obiectiv*~e nferiDti: Formarea ~i consolideree priceperilor ~i dJ.epr.h(tde.dlor practice fU aseps;ie ~:i antisepsiepemru a le a,pn.cac(!ln~t.weRtt inaeti vltatea cotidiana¥:Cul tivarea s HUtu ~uij r,e5poltJJs3Jbi~ iti~i i, eoleetsvis-

1Dldll!1i~ ajutorului reciproc tnac~jtat~a tm1l~ch~~. 'F'~. f ~ e.L I: I~I

Obieethle operap.louaJle . \. ~ J. (' elf vr...e. . ...

. . -,. fj, rl /. I~o"i! ...:i?...:i" """" t7 • " ~ 1 /.t.

Ele,,,,l ""'..Ji' ctlp.abt : fl. .( .... ~·t l~' • - {.,,{, ~ lf~:.t /.- ... p f~

I, Sid stu<ii,e~ .principale&e grupe de sUlb~tan~e antiseptiee ..

2. Sil (,)o1l1p'~etezf cOIlid~ca fa:rmaoouHcaprivind eliberarea suhsta~~elo(faDtj septjJce.

3. SaiapH,ce CQ.rect~ezare:a m3~eria~ului in caSlole~a dopa. tipul mate-

'.' "\11-

rialului,

t '~4 .. ".'" S.'~ ef~C.IrU,~,.-", .• ~i_e.,.~zar. ~' .. ea. .. ~ ... ~ .nwl._ J,edal_U!lu_.j'~m'_.'C~SOletti. ,~ dU.c~imetoda mive~mali.

I I 5.~. 8.a p,rega.tea\'3lclcasoleta. pe:ntnl sala de pansamente, ,

£ C! ~ w' . ..... t a. '-t 1 _;j .. . i > ts 'l. J !'

~':., ~,ap[e,;a:~~~~~~ni!.:.~~!l~!Ll.I.!.e..Aap~men.h_I_~ , . :-~,.

~ ~. 7, Si aplic~ teMic~i cu(i'~:irii mecaniee a mimUor eu peda, aJli 'caidi · ~ i ,si:pun ~i usearea ~O![ cu 'prosopul steril,

g,. 8i-§1 dez~nfect~w.ainH0 pentru o:peJra~ie dupa metodele: 'r 1 .a) Spasocucotchii-Cooer~bin;

r,b) en rec'ep;mra. C-4;,

r :" c) 00. ~o~~e (~olli;.) __ dt clQ'r~exid~i. ~ .::::_~ - . - .

.J r ~ Ihra:eprin.d~ im~riea;rea .. 'ech~poonent~luister~l~e sine s~jtito,.r .~E

\~:a servieasca. 6c.tnpalu~ntul SWId chirurgului, . ... , .. ..

~ mo. Sa a.cop,e~ masa~st~rHi.d~ba..m~i1.l1isuti:l swn~a por~atl va .. l.l. 8a eifeC"rueie deimfectarea ~i limi tares cimpuhl~ operator,

Matedal iotuiti.v: casolete culenjerle pentru ope~alH~ material de .~ pian8runell~" mstrumenre cbiroI-gic,ale~ .. muiaj'l masa dl,e operatii debazi ~.~ .

mis;~~apo,rtaHv.a,Hg~~·~..n~ mlnu~i1' fieooijtor~ pup,mneI1. ~bei~e f~u~tl'a:tffi ve1' "y' fG m;a~ti.

Act ••. alita.tea 'te.mei

Xema: '~PoofUaxia infec~.i.ei ohirurgicale' eonstituie bsza de tnso~iw:e at disldpHne:~. chirurgieale ,i m.ediclru i 'in gene ral,

Pommel, dela spuse'ne lui N.t PifiOg,l.)v~'lb:toe vine in. OOrn1!~ac[ cuplaga tt,ebu~c si fie stenl", se traseaza. Unil. major:s ,it legii furu:lmnentaleachiror~ei.

5

Necunoscand regulile antisepsiei ~,iaseps~ei~ [[IU se poate activa in,tro rnnscitll.~ie curative de orice profil ar fi ea. il1su~ind infectia 11l0Z0,,;"OmiaUi, caile de patrundere a mfe,cliei in organism se va cunoaste mai bine asepsia siantisepsia, ell cAt mai bine V!i:U' fl, aplieate ale" en ,atat mai eficace 'VOt deveni metodele.de tratament SID cu alit maj semaificative vor fi reznltetele dorite,

COD'finu'tull,ecpeipl'aetice

: Grupa halogenilor ..L

11

-

IAp'a oxigenata - se folQse te dec ~%-'% pentru t,r,31.lta~,'-, ~.. tu~ l~l5gt.·, ,~~r ":'" lete " ," ",,~tar.ea, instrumentelar, malrn~l1ore' '_ '," ' ~~ a~~e

, ~. Fermanganat de Kalfu ~1-0.5% - pentIll tratarea _,pligilor,"vezic,~~, urinare, pentm .spalituri va~gina,I'e, solUfii concentrate de 2-50/0 - pentru tratamentul

combustiilor. '

I Au 0 aetiune ,antieSperarntii.

J,i 3. Acidul boric - 2%~3,'% - peatru tratarea pligHor pumlen te,

_ c: '1,. Verde de briliant -. 1010-2'% - penrru prelucrarea

Grupa eoloranplor marginilor plag'IW, cimpuhsi operator.

- ~ c. Albastru de metilen - 3% ~ pentru tratarea

ulceratiilor, escQriataJQr, fisurilor de mamilon ..

i 3,; Lactar de etmc.r.idirui (RivanoO acUone,azi asuprac mfec'tw,ei eecice. Se folose,~te pentru deziafectarea ~i tratarea pli'igilot OJ)5.%,-([I1,lo/~

6

I .. Diclomra de mercur (sublblJl.3:t) ~ este foarte toxic,a:! de: aceea se p1astr-eaza in vase sped-a le iut>;:hise ermetic ei se coloreaza in euloare rosie ori albastrue, ,apHci'n.du,~i -se '0 eli,cheta ('~toxic;"'"

Se foloseite in exelusivhate pentrn dezinfeetarea obiectelor dei'ngrijire~ a minlUl§,ilo:r~ sterilizarea matalsei in sohJ~H de O,ill'% ... O,2'%, ..

(; 12. Nitratul deargint.este un antiseptic puternic pen-

f r l'JJ trn irigarea pla..gilo[, 'V~z~cii uriml,an~~. c~'~'centm:~le

? de 1 ~2%,. Pentru eautenzarea granulstiilor exce-

sive se foloseste ~m~ut~.e concentrate de 5-] 0% .. 3., Oxieianura de mercer Sf: foloseste in forma de solutio apoasa de 0.,3% pentru irigarea nretrei, 1 dezinfcctaree cistoaeoapelor, altor aparate optice ..

14. Diocidul ~ O,:5~~, - pent 'I ,de:z~nfecpa mfinilor, elmpului operator §j dl :tl% ~ pentru sterilizarea instrumenteior, man~itor, obiectelor.de tngrijire. 5., Colargol (argint coloidal) ~ 0,2% pentru trata-

meatul 'p1igilor~" 1-2%pentruttatar,ea uretritelor, eistitelor;

Siirndle metaielor grele

V m.. Alcoolul;etmiic (spirt edHc) ,_ este un annseptie pu-

, . Grupa alcooliler ternic mai ales lllconcenttati,e de 7010• Se utilizeaza

si ole 96°.

Se folosestepeatru dezinfectareamarginilor pHigi~,~ ,eimpul ui operator, lnsrrumentelor, m.3nu,i lor" maini~·

lor p·entru opetatH etc. r-

1" Formeldehida - 40o/~. . II I Q. ,0 ~ ~

Se 'f:Olo:se~le pen'tiu dezrnfiecpa, ioskumen~ or O~5%" maDu~ilor, eatetereior, drenclor de eauciuc, aperetilor

I§<i podeleloe

Grupa fonnaldehidei

1. Acidul fenlc san acidul carbolic 3-5'% - pentru dezinfectarea obiecteler de, ~oa:h~'ti;. sterihzarea ms.tmmen'lel,or, ;manu~ilor. El iri:m:pielea. ~i mueoaselesi In doze Inaripoa.te duce la intoxieati i grave,

2.. Gudronuffi - produs ,ob~inut din ooaj.i demesteacan, Intra In eompceenta balzamului Visnevskii,

7

r} II Derivatii

·w itrefuranuluf

unnare,

1. FumciliBa este folositi· tn sot de 0,30/0 pentl1.1 tratan'!J~ntld pli,gHor purulente ,~t" sanarea cavi:ti~ilof. 2:~ FUI:,3.lgJua - 8'01., O~,l'%, - in afec:~juni~(': bronsiee,

__ I

1. StteptoddJul - 0,5 se ,adlrninistr,ea:zi peso« in procese inflamatQidi 'cite '[,.0 x 4- ori pe zi,

2. Nor8ulfazolu1~ sulfadimizina, sulfadmmet,o'xina au aceleasi '~nd ~Icatii

3,. Biseptolul ~ la auuIti se adfninistreazi .cite 480 mg de 2; ad pe' zi; ~ tt'1I?,n ---r£/!fl nr' ,lfJ ~.

Of Up a amibioticelor

I , '

1, OrURi3! p'enicninci: __

,.".---

a) benzilpenieilina,

b) bicilina;

c) oxac.in~~,;

d) a:rnpllclbna.

'2,. Gn:ul'a stre;_f)toluicirnlei:

- ~ g,ulfat de ~t;["<t'1;,ptom:~c:ini;, 3 .. An:tibictice~e - macrot'ide~:,

a1ii1lOOinicina;,· -

b) oleandomiciaa. i~rn1t~~~iccl~~i!l~col,dd~:

. a) Sf) ~fat de neemicina;

b).. e . ' w.

... ' ltlOnom~c:mfll;

c) cacJlI1D:i,cini.,

:5. Grupa cefa&ospflfmelor:.

I_.."..",.. __ _,...--c:" .... ~-~-----Ji'

aJfSifaZio.Unc.\.....

b) cefa.toxiltl,; ~, . c) cipri.nom;~

d) cebect;

e) cmp;roflox~ 'n; ~'I

I ll)zmna~ef", & ,I),~C ' . ..

• r e. 'S"+, ~~ F

C'mmp~:etarea eendlcllfarmaeeuflee de ellberare a su.b:stantelor :anUseptieel

FOrllna e~~bef;'i,rU

Placoane I

--~~- -

500~O

4

Se e.iiber,ea.(!:a, to 4 exemplare:

~ Medic adjlJ1lnct curativ

~~_~~ ~,eful sectiei _____ ,Alm superior

Pregatirea pentr1l8ttrilizlIJ.rea Instru menlielol' e hirurli(::a.le~,i s:tel"ilizan'!'allor'

Pregatjrea de steeilizarea

~ ( instnnneatelor cbinn:g ieale

M,e.tod:a .. ~ eo slolu:tie de bi.c.9.rbonat de. Na.

" PI':egiftin'Ja soilJ#ei de' ,:1'% de b'icf!,r'{xuutt de Na La: I l de apa se adaugi 20 gr. de praf de bicarbonat de Na san (), lrn.gttti ~:e~tiIjasi,. (un vas ill, care se pot p:u~e numai 20 g;r) ~i 1I!Jll v.~fde cU1:~t de deoolrgent

Instrnmeatele se 'spala bine sub un ji0~ d.e a.p~~ apoi se ,cuftmdi intr-un vascu solul]e de biearhonat de Na, se fierb 15 min. Apoi so scott se ·c~atesc in doult : vase ell. apa distil.aU\ t~:mp. de 30 sec. Se punpe un

sentee ste[i~ la uscat, Aici se facecontrolul p'l~ga'~irH pentru st:eriHzare .

M0tuda: leu so~wt~e ,tonl,p[exi Pr:e.gati,~ea soluti,ei eompiex«

Variants I: ,apa 89.5 ml; H20:;! .~ 6°A. ~ 100 ml; detergent 5 gr .

Var.ian'ta· U: .3!Jl3. 'j1.95 m~,~ "202, - 30/." - '200 t111; detergent 5 gr ..

Varianta HI: apia 975 mm~, H:l0~ - 33 % - 20 ml: detergent .5 gr.

lnstrumentele se spabi sub U~. jet de ap,a,!, de~no[l~ tate se 8cufulldi. in '50~utll. oOlllplexi wncilzita la :;010 tW1n··. de 30 min. A oi~ ell un tam en salLJl cu. onerie se

Controlnl :pregatirii pentru sterilizare

:1 1. Depistarea prezeil,~ei. s&ogdui

- cu reactivu ~ de benzidini - se amesteci ,cantita ti

- . '. - ' - - ~; .

egale d~ benzidina 1 % ii H20;2 - 3%;, ._ cu azo'plram·

- 'ell amidopidna (se amesteea cantitati egale de solutie atcool[ca de arnidopirina de 0,5% cu sot de acid acetic 30%, ,~i H202 de .3%).,

Se plicma 3 p~cituri en unal din reaetivele enurnerate, in. cazulprezenpel sangelui apare ,culoalea verzuie.albistruie .. inasemenea cez ins.tftlw,enteie se vor spala din nou. Re~u:;tiwl 51! foloseste WlIiP' de 24 ore.

1. Depmstar,ea prczentei detergentului, - CD fe.molUaleina

Se picuri pe instrnment l-2 ·p·ici.mri de solutie de

. ,I

fenclftaleinaI %. Prezenta d,etergentuli1l.1'w se deno~a

prin aparitia eulorii roze, in, acest caz instrumentele Sit vor cliti din nou,

Metode Ide srerilizare

S teril lzarea instrumentelcr au aer uscat ,~l fierbinte

Dupi ce instrumentele au trecnt perioada die presterilizare, ele sunt legate cate I 01 buea~i de acelasi fel, asezate pe reteaua me~~dici §i introduse in etuva (pupinel).

Se conecteaza etuva in reteaua electrlee si cand 8J atins to 180-200° se fixearn, t'm,pul. Se sterUizea,zi , 60 llliu . .( m odi) ... Pentru controlel s~ernitatii se foloSe$C: acid a.s,cQrbic,indicatm"i speciali, examenul bactericlogic.

Steri lizarea CIll

'b hi .

S11. stante c. umce

(reee)

Prin aceasta metoda se sterUizt'azimai muUhtstrumentcle chirurgicaleaseutite care .ILI!U pot fi supuse 5,~erHiziriiia temperatura tnaUi. Se lC'iufunda:

- In aleool etihc~ 96,0 pe. 2 ore faria, le astupa

= Ir~ . solutle C~4 - ] 0-15 min ..

~ [0 ,ap.i oXlgenata ,6°,4 -. 6 ore.

- tOlclornexidiRi 1: 1.000 - 2 ore. l_n saidex 2% - 10 ore.

10

Sterilizarea prin fierbere

- In saidex 3,,:2°/6 - 3 ore,

- .In secusept - forte 4% - '0 ore.

- in oxid de etilen pentru 116 ore.

- in miozofo,nnin 3000 8'% - 6 ore.

- In vapori de formol - 24-4.8 ore,

- Controlu! ,sterHititii - examenul bacteriologic,

Instrumentele se a~eazi in fi,erbatof" SIt': toamiapa distib:.ti~ se introduce in -retea sau se aprinde flacara ,i se fierb 0 ora"

Conttolulsterilitatii -lnsitmntarea bacteriologllca.,

Sterilizarea prmn flambare

Instrumeateie se a~eaza mtr-UIl! vas metalic, se

1 to ami deasnpra aIcool etilic 9,60 ~i se aprinde, Cind S=Bl stins flacir.a, instrumentele pot fi folosite. Se fbloseste in stari extremale, pemru caprin aeeasta :meto-di inrstrumentele se uz:eaza repede, si nu se atinge sterilizarea deplma.

Pentru a ~f~ctua 0 inrerven:p,e ebirurgicala, in ,afar,a ip~trumefit.elor chirurgicale, cairurgul mai are nevoie de lenjerie sterBi" 1111 ecbm"pal11ent steril, material die pansament sterMl. Aeeste materiale se sterilizeaza eu

aburi sub presiune in autoclav, .

Sterifizarea cu aburi sub pr,es,iUlle (auto clav area)

I Matedalul pentru sterilizare se .~eazaiD casolete:

1. Univcrsat

2. D~pi felulmaterialului. 3,.' Specific ..

Casoleta inchisi $W cu ollificiite laterale deschise se a,eaza in autoclav,

La presiune de 1 atm to 120Q' S,C ste.dHzeazi .0 ural. La presiune 1,5 ann, to 127°' se steriUzeatzi 4.5 min. La preainnea 2 ann, to. atinge 134:0 - se sterifizeaza 30m~o.,

J :9) A~eZIl'f'e.(lllultetill.llllui in C-(lso-ietii

l"'- ,_

i .Ma~erialul se 3§eazi rntt-o ordi ne stricti ;,i. eonseeuti va,.,

:2.. Ntnninll materialalui e bine stlut,

~erve~el,ele se leaga cfite toO buca~m..

Compresele medii - cite 10 buciti.

- ,

11

Compresele mici (triunghiulare) - ,cate 50-1.00 in legarura.

3. Materialul ,sea,eazi Iiber ca sa ~atrunda usor aburii,

4·. Fiecaremaaerial se a~,eazi. in a~a felt inc!t s,il ocupe cat mai pi1lJ~jn lot ~j si:fieu~of' de 5ICOS" f'ari, sase atinga de celelalte materiale; si S'! desfi~o,are U~Of.

5. "A~ezareafn 'casole~ se face vertical, :pe sectoare ~i pe stratmi,

6,,, Ma'. intii se aieaza in easoleta un seutec en colturH'e in exterior" pe 'Cafe se a~ealzi marerialul. La sfiflit col'turil1e Sf! strang ea "plical",

7" Se a~eaziincHcatQfH term iei in 3 loeuri:

la fundul casoletei;

- lamijlocul casoletei;

- l31 suprafata easoletei,

8., De casolets se ~eaga, 0 eticbeta pe care SJe scrie: seetia, 'CO[ltinuru.l, data

sterilizarii ~i semna:tuf,a. asistentului medical .

c.as~te ~imelbu~

r" Asezarea cearsafuri lor pentru sala de opera,~ie

Necesarul: cearsafuri, scuteee, musama, 'c8s,oleti. Cear~ a/ul: se puna in 2 de-a lungul, se sCr,alllge 1JQfrat, se indoaie de-a latul cearsafului, se ·fiJieazi vertical ari deasu:pra scutecelor puse 'in 4 ~i mu samaua pentru m ase mica, a asistentei nl,eqkale die operatie,

Asezarea cear~,afu:rUO',' pentru iimita,-ea clampului operator

Se goft,e,aza de-a lungul in3 cute, asa i'llcit mar .. ginile sa fie indreptare intr-o stngtlra directie, Apoi

. .-

dill ambele clJIpete se string sul de citre dona, per-

SOm1epbl~i se ildalnesc~a miJloc, se mai indoeie ,0

darti se 'pun i.n casoleta, l

Necesarui: halate, casoleta, Se folosesc mai mnlte variante:

J{aria,~ ta I

.

Halatul se ladoaie la mijloc de-a. Jungnl pe des,

apoi iari~~ se indoaie, se stlI':ii~ge; de lapeale in SUS"

A~ezarea halatelor chirurgicale

12:

l. Asezsrea mlinu,~~lor

chirurgieale

lndeind ca:p1atul superior (de la gat) cu 10 em. imauntru .. Se mai lndoaie 00 data, Se a~eazi in casoleta verti cal sau pe straturi,

J<a'f'i,anta-l1

Halatul se strd'l1ge pe fa·~i. Partea din fai~i se indoaie in doult, in.trle ele se :a$,eazi tninecik~ partite de ~a spate se illdl.oaie consecutiv deasupra si de desubt, Halatul se preface intr~un plasteu 4 straturi. Se face sun" ilncepa:nd cu poalele, partea de la git se indloaie inauntru -10 em, Sill 8§,eazi in casoleta,

Manu~.ue spitate;, pregatite, usc ate se pn~sari eu talc. Se iWlvelese ell. titon sau scutec In perechi ca s,l. nu fie lipite una de alta. Se a~e3za ~n easoleta separat sau impreulla ell materialul de pansament, Regimul de sterilizare este de 4Sminute 1270" 1 ~5tatm.

A§,ezarei scnte ... celor in casolete

1.. Scutecele se lndoaie in douii, de-a latnl lor,

2. Se strin.g, gofrat :$:i, se pHazi tn 3, p1a.r1;i.

3. CaplRttll de.asufu·a trebule sa. fie .lDd,oit bl triunghi,

Asezarea materialuhii in casoleta dupi" metoda universals

in casol.eti se ~e;ua tot felul de material necesar pentru operafii in stramri.lar in fieeare strat pe sectoere, "I. i'n. -primu~ strat se a~eazi prosoapele pentru uscarea m ru:oi1or~ha1atu.l.

2 .. in stratul doi - cearsafurile si prosoapcle mari ..

3." in starul al treilea - compresele mari.jnedii, tampoanele,

~

).f Aranjarea speeifica In caso1eti

jn casQieta se pune divers material necesar pentru un .fC .... l. de "SJ. ,'e~ay.~e;

- apend MtOlnlle;

- colecistectomie.

..9 Asezaree materia .. lului in casoleti

Nece-.s:arul:casoleta cu lenjerie pentru lDas.ut~l, materialul de pa:nsamernlt. .

In Icasoleti 8(: asternc un scutec cn coltnrile In forma de plic, in afari. Se pune testul de control,

I, Se a~eazi mai tutti materialul de pansament.

2. Scuteeele se string gofrat in doui de-a land lor.

Se lac in trei, Ca.paWl seutecului trebuie sa fie deasupra fndoit in tnunghi,

pentru sala de pansamemt,e

Pregitireaech.ip,e~ opera tG'r'ii pienb·uintef'ven~iachi.ru,rgi"cal:i M'iinne se sp\ali de la dtget,e;·mo sus pe trepte, con .. seeutiv si s~stemalt~c. Ar-e 10 j;mportan,ama;oo i:n.gr,ijin::{{t , lnainHOf d.e diferite traume, leziuni, iofec~i,ri. ]na,in~e de 'fu~os.ir,e peria Be fierbe ,15 min. fn apa distibni.

. Pens ~ie~]ne in mana dreap,ti ,~i se sapul1Je~te,apoi. sipnnu! se pune intre perle ~i palmi, (sapiunuf l!U se pune de 'fii,ecar~ dt\~a pe lavQarJ. La tDceput se sp',ali palma ~w slpralfafa, palmari ,~i dorsrui a,flee,ami deget~ spa:~m'ein,tenjeg,itale~ ]oj ile unghiale ,a1~e m1ij[i!j i stil1,g~. La, leI SJe tiezinfecteazi degetele InLiiflH drepte, Se

deziniecte'8zi pahoa, ,~i s:upirafa~a do:rsaUi a :mai(JJH I s,tang~, apei ale ,c'e]e:~ drepte, Dup,a aeeasta urmeazs

r,egi'unHe :metacarpiene. in .s:mr~~t se spali arnl.itebratm~" (re gill nea ioferioam,medwe superi oara la mana. stan ..

Determinarea sterili,zirH in casoleta

.

Teh:n~ca. 'oudif.~:ri i

mecaniee aJ, lllSinHor C1l~ api ca l~da'l perle ,~i .

.... ~

sapun

I 3., se ,a~eaza D1uf~J:na.mla to:t In ac,ebt~,i tel,

4. Trei colmri ale scntecum,ui se straf]jg··.· infonna de plic,

~ " ,

S .. Sepun Iniinu~ime, ha]atu~, 4 ,oomp.rese medD~ prosopul,

~J,. 813 pntrue test de comrol, se aeoperacu al 4-m:ea (';o,l~, se tnc.hide easeleta, se deschid or~nciiIDe~.aflera!e:.

a) M:e'toda bazata. poe aUnlerea pUDctulu,~ de

fDp.~l'e: .

La fundul,mijh)cu~ ,i decasupra c;o:nfjnut~:dld casoletei se introduc sticlu~ cu. acid benzoic (,1200};3Icid asc():ribinic " 11 OO)i rewrdni ( 1. m 9°), a.nt,~piri[J;a (1100).. Dac'i tOrn s:terili2;Clrtt)f s-a ridieat mai sus de 1 ~.OO,' anmci praful aeestor substan~e SIC: va mpL

Ib)Metoda batter~Glogic:i:

In epnlbeta se inU'Cl(iuCH;l material depa~sam;el'lt din e(ln~!i1tlt~Jl ca8o~e:~e.m) ,S,6 triraite it~ ~aboraloru~ bacterio~ogic pentru a fl 'rnsamwntat pe medii mlltdUve. DaciH'ps,e~re 'cn~§,rer-ea. colon:Hlli,or- :m;a.ter.mlul este steril. Aceasti 'metoda se face '0 data. la ~ 0 211e.

t) Se mai folosescteste standard: :m~,ii speeiale ell dungi galbe11ii. In caz c:a.~emperablla e mai 'Wnalti de 120"", dunga g~lbena se coloreaza in negra,

Tehniea usd~:rii m.ainUor 011 presopulsteri]

si:-apQi la cea dreaptaJ. La. sfaI~i~c5ecs~ali l~'di 0 da:.t311oj~~le unghiale, Sp'1I.una ses'pa1a C!l)1~t~m]U SlIb. ~m jet de aJ.pi, in a~a fel in.cat spa. sa s~ ~H~urga. d,e ~a degete

spire cot Se sap,]J.me~t.e\ de 3-4 on. . . '"'. c . ... c

. In timpul spilaril lllainHor se e~lta ahngeread~

lavuar sau robinet, S eurgerea ap!e~ ~ ~ telnperawT,a: e~ ~~' reg~eaza w,a:~nte de sp,iIDare. Dup;a, .~plaJlare: ,pena ~1 slipu__nui se ,ar~nci.u~o£ pe m~su:ii" ev~~i~d,~t~n~~ereB~ dupa care .mainile se da,tesc din nou cu ;ap'fi cur,gatoar-e.

. 1: P;o.sopul se af1It '~:rru casoleta ,sa)lJ!~p'e .masa s{[erU5. ,

2. Se .apuea prosopul de la un cap,lat ~;I se desface CD mana sterna.

'Tehn~iC~3l dezinfectarii maini~or

du ,~t ,,,,,,,,,,,,,.,;1""

, .up,a, In .... l.VU~

Sp:as(~cucOi~chiiCocer~bin

Metoda .s:pasotuoot£hii ... COc0~ghin Dezlnfeetarea fighearieloe: ft:U:rlbar,ea;

dezinfeetarea C~. C10r,ElIUina- 3 %,; fieroereaaip'ei 15 mJn.~ flindaecperit en a~ do ilea Hgbean.

1$

"'

I

ApU .. c. nl'lt3'" ,f' ,cl:.. . -I' 'f " .• _ , .!i;I,~ ,,,,,~, ~lguf:l'anUI'U# OS en,

Pregatirea soluiiei de amoniac de O~5% _, laun Iitru de ,api, distjlati sterila, se toama,.5 ml, amoniac. ~. Spalarea .ma,iuUor cu apa Icaldi ,~i sapurw.

2. Dezinfecterea ul,ajnilor in dorn;]fllilgh~ane cn sohUie

I de ~mo~iac de ,.0,50,", cu ,ajutoJrul ,unei comprese sterile cate 3 mmute tn fieeare lighean, In primul

I lighean S6 d.ezinfecteadi p,ana 13. cot, inal do ilea .:..

pana la treimea 8upeiioari, at antebratnfui 3 .. Usearea nl.aini~()'f eu prosop steril,

4 .. Dezinfectarea lllainilo,r ell alcool de '96°_ 5 min, 5 .. Bad:~o,t1,area 10ji10r unghiale en led 5%,_

Pf'legii.tin'!a sOlufiei de dorh,e:x:i.dioa.,

Aceasta se elibereaza de Ia farmaeie, are eoncentr~~ia de 200/01- 5,00 mI. Pentru dezinfectarea mainilor se fcloseste solutie Ide O:~5o/G" pentru obtinerea ei pr~~ paratul se dlizo~v,i; In aleool de 70° in preportie 1 :40. I. Mainil~ se sp(ali. (ill apia. ~.~ sap,ull .

2. Se ~~erg cu. prosopul steril,

3. Sesterg tilnp de 2-3 min. cu 2-3 comprese illllDl"ate in solu] •. e de ,clorhexidina de 0 5%•

Tehnica dezinfectarii

mainUor cu' soh~pe' de. clorhexld i:l1i

..

£,,#0.: I, '" ,f _( vL _ . / 11.('

a

. . J Dezhlfeetar-e,a Ugbea~~dui.. -

"Telt~f,~.a d:~l~~-1 .I! /Pr,egitil,ea solutieiooG-4. Se pane peroxid de hidfcctaru mainiior ~ rogen 3,3%, ,_ 1711rlll. de-acid formic - 86%, - 6,1 mL

cu s,o~U',ie C-4 ~e ,am,esteci intr-un vas, de stkla, care se i une pentru

1 ~ IJ5 ore ill frigider. Apoi se dilueaza eu :lPQ,·fiarti. 'La to 1. 8,°-20'° pitDa la 10 litri .. Se tOR1na ,in lighean. Este vaiabia 24 ore.

,

1. Se spali maini le subapa curgatoare timp de 1 min. (tadi perie).

2. Se ~ter-g,cmo compir,esa,stermli saucu prosop,ul steril,

3. Se dez~lIJI_fecteaz_a [81~gb,eanu.l cu.sol, C-4 timp de

1 min.

~,~ff ,....:, =,::;: .. =~~_,,_j,:4. Se sterg cuo ,eompresa s.terilii, se imbraci mi_n:u~ ile,

I ~ - :to

1. Asistental medicel ia ha\,atui~ U desface si-l tine

de partes de la gat cu mall::! dreapta,

2. Cu mana stanga apuci halatul de partes stanga la

nivelul urninllui ,i-l desface.

3. ]lnbr.aci mana dreapta ..

4. Mana imbdcati se acopera cu partea stang~ a hala-

'wlui Ia .nivelul utl1arului.

5,. Se imbr-acimana, -stanga,.,

6. [nfinni~'faleagapirtHedela8pate, iara/mi~.i teaga

~ir'ettd de la lnaneci.

7. B,raul (cordonul) ahn n scoate din buzunar, '~inandu .. [ de laroijloc, las,a 8,3.-1 cada capetele libere, se 'intoarc'e putin pe '0 parte ,~m pe alta ca mnfirmiera sa, ... i apuce capetele libere ~i sa ll~ lege ..

jmbI~lcarel ecmpamentului steril de catre )8!sistentul med ical

fmbt:aasrea h,aJatului

fmtlf80amintea de operatie

1-

1. Halatul se desface,

2., AIm tine halatel, care-i acop'er,i miini'i,e de partile

I halamlui in reghmee guferului ~ia umerilor,

3. Chirurgul bltmde:m,ainUe, rmbraca manocile halatu- 11.1 i in ,a~a fel inclit sa DU se a.t[ngi de aim. Aim anmlea peste umeriii lui Parti1e posterioare ale bat31ru'~ui.

4. in acest moment infirmiera apnea ~egaturi~.e din 1Wmi si le leaga. Chinirgul I,i leaga baerele de la 11l§neci $. Brnul iiI scoate din bUZUJ11ar ~,~e~ serveste infirmierei cum e descris mai sus.

Daca run timpul operatiei manu~a se rupe, atnnci ea imediat este 61chimbaHi cu alta sterBa" respectand ell strietete regulile asepsiei, In operatiile de lunga, dI.u.rata la fiecare 40-50 min. miinu!}i~e se dezinfecteazi en un antiseptic in mod obligatoriu,

Servirea echipamentului steri] chirurgulu i

,0) Mas. de /J,Q&ii: d.18 asupra celor 2 straturi asternute deja, se astern 2 cearsafuri ilrndoite pe jumatate de-a lungul, stranse lmpreuna ~ii asezate astfel 'in casoleta pani la sterilizere. Jm.nitatHe acestor 2 cearsafuri fonneaza unnatoarele 4 straturi. intre aceste jt1l1ditati se aranjeaza Instrumentele chirurgicale • I materialul depansament $m snturi, leajeria necesara,

grupa~a dupa destinatie si insr-e anumiUi ordine, La sf'ar~it) masa sf:: mai ,acopsra 'inca ell 2 cearsafuri, care se fiX!eaz~ la col~urru 'ell 4 raci,

Aeopenrea mesei sterile de baza,

. Minu~a se apuca de la guri de p,e suprafata palnmari, illtorcind margineapeste degetele Il-V si se tmbr,aci :printr~o miscare ,energidi, pe mani, Dati ,W]JU ,s""\RU ilnbracat degetele corect, mai imtai se imbra;ci a dOUR rnin_'U~a, numai apoi cu maausele imbr8clcate se fae corectari, Mamll,Ue se dezilil:fec~e:azi CiU a~coot

imbrica:['ea manu!;il lor

a)1 imbriicarea m.anu~ilor de umd

siugu:1'

b)1 ,Miis"f" de Incr,lI 'in ,gala de operesie: dupa aeoperirea m,asllmte,j de lueru ell primele 2 straturt, pe ea se asterne un cearsafjudoit pe jumatate de-a latul, a cami parte diD fa:~a se strange i'il?J. fOnl'.La de buzunar ~.i se fixeaza en 2; tad.de pa.lli~e laterale.sau pesterioare ale ,In.asu~e;j. in care S6 aseaza materialul de pansasaeat, iar pe misll'~a - instnnnentele strict necesar pentru operatie, borcanaselecu soh]!tii antiseptice. M~u~a se acop era C!lW 2sc1.Uece indoite pe jumatate.

Acoperlrea masutei sterile de lucru

N'eC(!Sfl,ul: casoleta (';U lenjerie sterBa" insttumentele chirnrgieale, boreaaase, substamlte antiseptice, msterialul de pansament,

Masu.ta. sterna pentru saba de paasamente se acoperi in fiecare dim.rn.oeata. Dupa. dezinfectarea aerului eu (':tlar~. 30 min., se dezinfeceeaza masu~a cu un servete ~ imbibat ill:

a) solutie de Cleramina de 3%-

b), solutie de Apa oxigenata de 16%~ c] solutie de Septabic de 0..3%.

AIm i~1111lbI,aC,a masca, l~i spala mainile leu ap.a calda ~:~ saprun ~

infirmiera deschide caso leta cu material steril spre

Se a~eazi .manu~a asa inc'at degetul mare sa fie spre chirurg cQreSpuDza.tor m€iinii drepte si 8tan,g;~ a chirurgnlui,

iridgind marginile !lDanu~itor sub fonna de manseta peste degetele 2-5 ale ambelor .miini, lUanu~a se iu:ainde, 56 ~i,rge~te ,g1luam,anu~ii ~i se imbraca pe .mooa cThlinu~gQlu~ cu 0 miscare energica, Manu~He s~" de,zmfect~aza en alceol,

Miinileimbracate in n1inUfi sterile se tin la nivelul piepruluL ,

Dac! operatia se retlne, pentru a apara .manru~im!e de infectia aeriana, ma!Jlu~He' se acopera cu un seutec steril ilubibat CU, sol, de Furacilina uri alcoo196°.

Pregitu-eattnasutei s:ced_le pentl"U sala de pansamente

b) imbrli,carea :mdl~u~a:()r l!u aj.utorul asistentului medical

\

18

Pregatirea materialului de paasament

-,

..

aim controleaza indicatorul stermHti~ii; i~i USllca miinUe en prosopul steril; i~i dezinfecteaza m,ainBe cu alcool;

imbraca halatul steril ~ in firmlera ti leagi din UJiIDi eordonul;

- imbr.acimin~i~e sterile;

~ acopera masuta cu l1l:~ama;.

- eI{leal.a seutecul steril ND ,cat:ev;a. straturi;

a~eaz'a al doilea scutee deasupre ,~i~18td\Dge gofrat; pe misuta sterHa 3Q'eaza materialul.de pa:_ngame.ll1.t steril;

din etuva deschisa de citre infermiera seoate ,i a§le.aza:.

a) instrumentele chirurgicale, bjcuva ell borcanase sterile,

c) lntr-un colt al masul.ei l318i pensa. de lucru ~i fOlarfece\e ..

- Masa '0 ,acoperii cu. 2 straturi de scuteee deasupra

I D1,n spate fbt.eazi toate seuteeele cu raci, Diu pertea de lucru se tixea2:i cu raei numai scuteeete deasupra ..

- Odati cu hreeperea pansamentelor, to.arnJa, in borcanase solutiile antiseptice necesare: lodoaat, akoo~,. furacilini" a:pe. oxigena~i de J%., soiuti·e hipe:rtonlci~ iod 5%"

;$,erv,et~~ele reprezintil bUCRJi mari patra.te sau d:reptun.ghiulare de tifotl.,

Ble pot fi: mari - 2 buci!i §i m.icE - 8 buea:!i dintr-un metru detifon, l.nij locit - .4 bUC3li dintr -nnmetru de tifon, Margirillle ti.]o.®~lli se indeaie ioauliItm ell l"S - 2 Cl11,. .~poi §etV-etelul'se impatllreit:e de 2 ori in b.lDglltle.

Se folos~te pentru tamponarea rinii,&cop'erirea

f.inH etc. .

l1uripoanele sau mesele SUI1t -bucitf de tifon eu marginile illd·o!iJate $i "Ympiturit,e in .2 in H\tilD . Lungimea tampeanelor poate varia. Se folosesr pentru tratamentnl plagilor ~i Qllrke:a hemeragiilor.

'1:ampoanele.: _

Bueata de tifon se implhlfe§.te in ], stramri ~i Sf: in-

~doaie in. un,gb~ cu virlU~ in eeatru, 'TifuJt1l.dJrimas la b~ se intrcduce inauntru; lui i se mal ziee ~i ,;mll:scljdi~a.'~.

I. _ ____....,;...-.---_

t.

I S §

, .. - .... ---~--- ~,

"~ .' /.. il

,,," .

....,."."., .....

.. 14

" .. ' ....

I Prc~t.ireaii

dezinfeetarea

campublli 'operator

1. tn ajunul operatiei bolnevul faeeo baie, schimhi Icnjeria,

2. Dimine.ata.ill ziua ope:ra·tiei p·.and din regiunea viitoarei oplerapi se rade, apO'i S€l: bad~jonea~ ell aleool,

Metoda. Filonclwy ... G·rosih

I. Mal lnti\i se dezinfecteazapielea pe 0 suprmfata mult rnai mare decat va f op'e,:rat;i.a, (Lapll"a,tomia ~ se Gezinf"ecteam {oati su;pr.afata abdoraenului), incepsndu-se ,eu locul car~ v,a fi operat, . .

, Se dezinfectea:z.ito~,ta suprarfa:~a ell solntie de Iod $"/0 de La centml spre periferie, apoi numai locul operatiei eu Iod de 5% .

. - .

11

2. Af,tlJ ofedi!enjl8da ,c:l1jrurgului~ eearsaful pentru cal~pl!d op'er.atof C1IlW orificiu sp,ecial, 4! scnteee ~j 4: raet, se fixeazi en raci din 4 coltur], aJ,$ezand scu~eceh~~ 2 ctite 2 paralel,

,3. ~U~I~ Izo~a~ea ,Nlmpulul operator cu lenjerie ~ se

badlJoneaza ai, 2 o,~u"a numai Iccul operatiei,

4. A treia oanl badijonarea ell Iod de ,5o/~ seface inain_ te de ,ap~icar-ea suturilOf )!:H;:. plagi.

S. A pl~r~ra badllij onare se ,efectueazi dupiJ, aplicarea su~ulforpe p~aga. Se O1I,p,Uci p.ansamentul.

. "P'hO~ urlna~~me.toda, con sUi d:~w 4 baldijooari eu t~I'H::t~ra de lad de $%.

Pentn~ dezi.nfect~a i(;,thnpuJui operator se mai

foloaeste:

iodonat;

.~ (I dopiroll;, alcool 70Q-, 90,0.

,

b:igt~C(HrlJ.a:t de c,~orhexid!irn'ila,; bet£uUn,a.,

Pn~gath~,ea soIutIUol." dezinferefa,nte

. t Clorura de varde 3% - la 7 IHr~ de ap~f se ada~gi.3 ffiitri 'Ck)mr.Q de var de 10%, .- . -

do- 2,~ ~~o:t~!",(l,~e"v~r _d~ I ()~ - I~ I O~itd de ,ap'a ~e adauga lkg de praf

I " ~~.all de val'. Se ~l~este.ci bine, 8o~u~ta va fl b~!na.pelltru folosJr-epeste

24 ere, Este velabda 7 zile, ."

3.···. C .. lm.~amtlul de.' 3%-1 3, ~ ~ itru de an; ~"" >o:IA%'iu. g.;;' 3 til g. '. ~II....... a -- c .• ~'..... '. ' .. f.'

I . ":' .' . . .. .'. . '.- ,:t-''''' ;];,.., ~!J!<n.lI!.. 'I)" I[" C~I,),~ lim lOa pra r,.

~ .. Apa.()Xlgerzald de 6%-:,m,a 1 miu:u, d~api distitaUlse ~daugi 1811~~

perlt~dro]1 d'e: 33:%.~(£~y Jd -'( (,1-') Y,rf'. J-C

_ .' .. r... .. :"..c: r(!..f . '" JJ.

. . 5:A~i~O'XT~ena:ta de 16%~isolutie de detergernit de O~.5o/G ~ Ia 1 .Iitm de apa ox'lgefl!,ata. de 16% 'se achulgi .5 gr de det,~i]~gent.

M,istrldle deproftla~ie· a een fa mini rUor' eu HIV iafee'~je """' SIDA

,.,' .. _'~.1n c,a~lJl~ncaroe ~2tl~gel~ SHU a~~e 1icb~d~b~oiogioe (saliva, continuml

gastric, ufllla~,.a .. )1 nuneresc pe .mJIJGoatse:le: "

a) =«: acestea. s~e splaHiJ,J;ub ua jet ~u_s,o~u'~ie de 0',05%, per's menganst de, Kalin sau eu o solurie de 2% de Ilcid boric. Apoi

12

in ochl se pienTa solutie de a~b:ucidii.

b) nasul-« se sp\alii ICU. 0 solu~i!e de 1'0/0 protargo~ ssu eelargel,

c) ceviuuea b'ucala:J !aringelul -se sp,alii leu 0' sQlupe de 0,05 % d.epermanganait de Kaliu, apo:ru cu .a~c,oo~ e~:iHc 7€JQ•

3 .. in cazul lezarii (1)nteparH, tiiedl) degetelor, -a.lualnH s,e,' scot lBauusile, iar sangre le dinph'l.,ga se stoarce, apoi loeul lezat se spala 00 .. api exigenata de 6%" dupi care Sf dezinfeeteaza en iod de .5 '% san dupfi steareerea s>angelu~ dinplagii locul lezat se deeinfecteazs numai cu iod d.e 5 %,.mra a folosi alte dezinfectante.

4. iu caznl in care1Dafliu~ite s-au ::$."[(J,art simiU~ile. s-en LnJlrdat'it de gange,m.ann~~le se ·SCOit, iar miinH'e se de·zjnfecte:azi en unul d~~ urmatoarele dezinfectanre:

a) ell apa oxigenati de 3o/~~ apoi ell aleool etilic de 70°; b )cu ap,a oxige;nata de {j;o/l}.

5. Dup·.a terminarea operatte'm, instrumentele sunt puae intr-un vas

, . .

special cu inscripfia.~ "Pentru Bp.a]are~ ins1tnnne:nte1.or cu MeV ~nfec'~ie~n.,:_

unde in, minll~i de eauciue s,espraUi bine ,cup eria, Apa din acest vas se dezjnfecte~lc:u. 0 s:obl:fie dezh~rectan:~a tjmp dec O'ta, dupi" care se at"Ullca. Apoi instrumentele se daezinfecl'e8i4imn 1110d obi~nuit~ du:pa care se pun la stertlizare iou-un st:e.r,Ui.z:akJ:r special C'lJ inscrip,tia: '~,Pentruboill:m'iJJavH HIV:l~.

CQpjlolu:1 II D,e1smlurgia

'OJJicctive ,~,e ,i:'cferbllti: iilsu~mrea regufiler ,~i tebn:~cH de aplicare a bandajelor pe diferite regiuni ale corpalui.

Obiective op,era'Vonal,e Elevulvt!.Ii ctJpa,I)'u:

1. Sa, cunoasca tipurile si tehnica de aplieare a bandajelor,

2. Sa efectueze bandaje in regiunea capului si a g,itutui., 3,. S,a efectueze bandaje pe trunchi,

4. s'a efectneze bandaie pe membre,

5. S,a efeetueze bendaje eu basmaua,

16. S,l splice pachetul individual de pansameat.

- "

I " ..

M"terial in'tuitiv:: cleo], emplastru t:e~i :de tifon de 4mferitl;f dimen-

siuni, basma, paehet individual de paasament, p,[an~e)microtabele.

Aetualltateatemel

Activsnd in. sectia de ehirurgie (traumatologie), pe masinile de ambu- 1anta, tn nmbulatorli sau ill] punctele medicale in echipa C.]Jl medieul de fammr e, felcerul ~.i asistentul medical vor trebui zilnic si apfice bandeje pe diferite regiuni ale corpu~u~ pentruacordarea asistentei medicale de, urge:n'ti sau pentru ua amunit tratament,

- Imm~in::,a acestui capitol este foarte impO'rtan:ti pentn.1 a pu~ea activa

" dif . -'l1 •• III . dici ".' . .'. J

U1_ itente oomenn 3J1.e: me i'(;U}U ,con~empor,a.r:"'~.

\

Desmurgia este studiul de aplicare a bandajelor, \

Pansameutul eonsta (nO 2 part~:

1. Pansamentul propriu-eis, care se aplica pe ,p.laga. Aceasta este compresa sterna de tifon, imbwbata cu diferite substante antiseptice sau unguente. 2 .. Materialul de fixare a pausamentuluipe suprafa~a corpului,

In functie de materialul udlizat, pansamensele se impart m;

1., Pansamente m oi ~ dinemplaseu, cu cleo), din tifon, en basma, cu ielodiu. 2. Pansamente tari: din ghips, din dextrogen, ~n serobeals,

24

Cleolul este 0 solutie de r,i~,ina de pin si eter, Rans

Bandajele en cleol : se acopera leu pansament steril, Pielea dinjuml pansamentului se unge eu cieol $..1 se las~i. sa se usuce putin, Ap,l,)l pansamentulsi regiudea pielii unsa en cleol se acopera ell G bucaUi de tifon Intins ~i 80 a.pasa bine, Snrplusul de l[fon lu:::Hpit se taie cu foarfecele,

n~ezav(1nt(Jielie: L Murdire~te pielea en clecl,

2. Fix,ea.z5, insJJf~cie[<lit pansamentul,

Bandajele leu emplastru

Materialul de pansament steril se ,ap,]i'ca pe plaga, se flxeaza cu cat-eva r~Li de emplastru (leucoplast) depar~H,e sinatoase ale pielii,

D'e2Q.van,tC!je.le- se macereaza pielea sub m§iile de emplastru,

Bandaju 1 C1.1. colodiu

Pe 'plagi se 3p~ita, panStunent steril.

Pansamentul se acoper,a. cu un ~Ierve~el~ ale cal,wi margjni se ung ell colodiu cu ajutorul unei spatule. Dup,i 'intarirea colodiului surplusul de tlfon se taie, Bandajul adereaza bine 7-8 zile,

Dezavantajele: 1. Irita pielea,

2. EmMticitat,e redusi.

Bandaje 00 basmaua (trwungbiulare )

Se foloseste QI bueata de meterial die pansament; bumbac, tifan die fOiflDa trlunghiulara.

Partea mai luaga se numeste bazn basmalei, Unghiul. situat in fa~a,ei - V/iff, celelahe 2 unghiuri se numesc colturi.

B'8'tldaja.rea umikului cu ba,sma

.Ba.ndajarea. U'marul:ui cu dowij ,QClsmaie

25

Basrnaua pe

. ~ .

regumea CapU~t11

I.. Centrul laturii mari trebnie sa. fie ta nivelul cefei,

2 .. Varfid central - directionat peste frunte,

3. Colturile laterale aunt direetienate spre frunte, inerucisate ~i fixate.

4. V.arfu~ cemral se scoate de sub, colturile Iaterale ~i sa

~ ~

nxeaza.

B,s'ndlfjsfiea c3/Jul,ui GU basma

Basmauapehtru suspendarea n1!iinii

Se apl',ci.pentrn a sustine bratu1, an'ebrap~~ sub UI11 unghi de 90.° pentru asistenl;ii.. de urgmt~l sau cu SiCOp' eurativ in leziunile membrulni superior ~i ale clavicuiei.

.Bandajarea membruJ'uJ. ,supe.ri(J{ ,eU' .basma

Baza hesmalei se a,e.aza sub .an~ebra.t111 flexatin I unghi drept, V,anD] fie fixeaza cu un ac de siguranti in partea anterioara a basmalei .. Colturile basmalei se leag,i tIl jurul ~roru hii,

Basmaua p~ un s,an

I Baza basmalei se plas.eali sub glanda mamsra, varft~~ se indreapta spre umal1d parti1 lezate din spate, un colt - spre celalalt mnir din fa~i, iar :al doilea - spire fosa .axihil,di, ,din partea.lezata .. Cele 2 colptri "i ¥:arful basmalei se l'eag,a. la spate,

Basmana pe articu latia coxo-. fe.muf,aJi

Se fnlesesc doui basmale, O.basma ra:suci:ti se ~·tagi ca un cordon in jurul trunchiu ~ '~uL Virful celeilalte bas rna Ie Sel fixeaza de basmana - cor .. don, ell baza ei S·C: acopera m1i,culatia in jurul coapsei ~,i

'SI! leagi.

I .

Ba'lJcJ:ajare.aarlicula·,riei ,CQxo-:.frJffluml'e Gtl o9sma

Aplicarea basmalei in , chiloti"

" ':I'

I Basmaua pe Isba piciorului I

V,arfu~ basmalei setrece prin regiunea perineala, I baza ei acoperi abdomenul, iar co~plriJle se mdreapt~i spre sp,~t·e ~i se l,e,ag.i aeolo ell v,irfut

, Fie fese basmaua se ,arpHca dupa.:tipul ncbilolHlorn~ Insa virfid .,m ambele ,culturi ale basmalei se leag.ilf!l

I.~ ~

1. Basmauasau seuteeul SIC pune in tr~lIJIngbw.

2. Baz.aUiuhghi.uh.H se situeazape partea .postenoara:

I a cih;:§:i1lJJhli.

3. V.arfil~ central trece pe partea (centra-Ii) plantsra ~,i este direetionat peste falange spr,e articniafia. ·taIQ-crurali ..

4. Co~~rHti latera le se m~cruci~eaza pie partea pesterioari ~i se ~,e81.ga.

S. Se va avea grija sa nu se formeze cute, ce vor incomoda pacleaml.

'.

,

,fn:faf§ura~6e fi9,giunJf fesiere' CU' basma

I . --

1nfsfurare'a piciofUlu:i ,fC'U basma

,Ba.sma 1nta'iurata sub ,fom1B ·;;Je chilo,f'~

"( I If!~

27

:BaD~3jle ~U fe~i de tU~OD RegulUe de 3:pUcaR It band:ajelor:

L BOihl,a.vul trebeie sa ,aibi 0< poziti.e comoda. in functie de regru:mw activ ad - pasiv bolnavn] trebuie s:a fie asezat sau culcalil1 porz,~tie oriz~n'~ali: .

2. I~n timpul 'ba:ndajidi a/m trebuie sa se aflc i'n fa(~a bolaavului, ea sa~l

observe starea gener,ala,. .

3.Pa.rtea ce urmeazji a fi band~j.aUi. trebuie sa fie la nivelul pi,eptuhli

persoanei cara 16x,eculi bandajarea _

4. Pansam,en~'l11 trcbuie sa ~copere toa'ti supr,afaia ~ezata. _ . ..

;5. F.a~,a dp.Hlou nu t(ebuie .apIDicata pres strans" peetru a nu aiecla ,cm;nla~a

sal1lgvin.i .§i H mfati'ci. . .' . " . ...,

6. Fa~~ de tifon nu treburue,apUcata. nici prea larg, ca sa nu alunece ~~ ,SI

cadlii de pe supr,afata. lezata. _ .

7. De r,egPJll ba~tdajl!Jrea se efectwea:zi de la peri fer~e s~:m3, centru (de .11'OS

in sus) $m de I.a stinga spre dreapta (rareo,ri hlV,e:rS)". "..

8. Fa:~a::ld.e -fixere (de re,gu~i), se va fixa in mln31_,dr,eapUi." ea In t~m!,Lll bandajarH sa. se poatii regla tururile, fOiosIDd degetnlmare. Clllipand

Ubcr se afli. in mMa stanga. .

'9. Ormce'b,andaj incepe cutuml de fixare ( de ~.pdj in), si fieeare ~ ~~to~ trebuie .s:3;o.1 acopere ell 1/3 S3U 2/3 pe eel prec;edent (exceptJe m.c:and,

uaele tipuri debanda] e). . , ., ,",' . . . _.' . , .

~IO., B,andaju~ trebuie sa aibi un aspect estetic (a:temlt~e la nsipa de material),

11. se fixeazi bandajul:

a) printr-o cus"i'~ltdi.:;

'b) se prinde CD un aJC de siguran pi; , '"

c) se taie c,ap'a,nd fe~,H in 2 par~i care se ~,ea~a.. _ ..

12" Nu se :-e,oomanda fixarea band~jului pe proieetia phligU ..

Tipurile band,ajelol"~

1. Prastia.

2. in forma literei T.

3. Cir,cuiar. 4\ S.piraUi..

.5. ~·erpuitor. c

6 .. incruci~at san 'in forma eifrei 8.

7. tn forma de spic - v,arietate a. pa.os,oonenmlui ctfrei :8.

. 'b . t - t ... , .. ;;s;,;~

8 .. Ev,!lnt9!l snu ,.:l'oasc.a .~,es,o~gc •

. '

9, Recurent,

lO .. Boneta Hipoerate, ll. B oneta ,!s!cufi.a.".

12. Banda] la ua ochi ~i la ambii echi.

'·3' 'B --.J -' ..,.,... .,

.~. : • ·,anU,3j'u" ~,ca:pastru. ".

'Iehnlea :aplicaril bandajelor

Aplicarea bandajulu i ."pr,a~,tie'" co SCOPI de fixare a pansamentulni

Se a:,p,Uca pe barbic ~ip,e nas, atimcicand bandaJe',!'e adezive sunt contraindicate san imposibil de aplicat (lips,a emplastrului).

1" Se ia fasa de tifon culungimea optima pentru pacientul respeetiv,

'.2" Din ambele p,al1i spre centru se despic,a, in doui.~ Hisandu-l incentru nedespicat pe o hmgime de 7 .. 10 em,

3,. Se .a.coperi zona respectivi. cuoompresa s,ter.ili (~ervetel).,

4 .. Se fi:x.eazi centrul fe$ii ):Ie central barbie'i sau pe virful 'nasutui.

S. Pif1:ile de. jos ale fe~ii se tree oblie in sus $i se leagi de cap.

o .. partil,e de sus' oblie in JOB incruci~indu-8e peste primele, se leaga}la spate (ceam)..

B'andajarea '1n P,rB§,tJe" a .barlltei

Ba'ndajarea '~in Pf;Ci'§tifi' a nas,u'u,i

AjpUC31"ea: banclajuluw seufla."t

n .. ---

Se ,aplidi 0. betWi de I m, ce treee prUl cre~tetul CaJPU~U ~., ambele capete sa ooboaffi JOB dinaintea ure .. chilor $1 se pn mtinse (de bolnav san de asisteat), Cind, turul urmitor ajungela beti~a~ fasa sein~oad\ injurul eW.O$i bandajarea continua in. aceeasi cnrccpe, 1:Derg,ind pUl~n eblic, acoperind ceafa, Pe cealalta

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\ \ \ \

1

I cular, apol se face din nou un tur oblic ceva Luai sus deeel precedent. Alternand suecesiv tnrurile circulare si oblice, se a\Oop·eri toatiregiune:a ocbiului. La bandsjarea ochiului sting- se precedeazaiavers.

parte fa~,.a se lnfii~oar,i 1'0 jurul lbetitei ~i se trece plltin. obhc pie partie froo.'tali acapului, A~a se ,continui paRa se bandsjeaza icomp~.et eapul. Callitul fe~H se fixeaz.a de betita Capetele betite:i se [eag,a sub·baifbi.e.

Se aplidi primu~ tur circular de fixare, turul 'Un11ator 56 cob oam pe erestetul c~pului. ~i pe frunte lnjos, fiic,andu-se de sus in jos un tur oblic, cere acopera, ochiul stang, apoi fa~a se ap1icli In juru~ cefei ~i se face din nou unmr oblWc de jos in sus, care acope._rn, oehiul drept,

!>

I n ,consecin~a toate tururlle urrustoareale fe$ii se

i.ncruci~eazi Ia niv,elul dda,cinii nasalu], acoperind treptat ambii ochi. Bandajarea setermina priatr-un tur drcu!.ar orizoetal, Preventiv pe ochi se .a:plici cite o compresii s:t:erHi" .

ApHcar,ea bandajului pe ambii oehi

Sonata scufie

Cip-is.tful se apUc.a pentrn acoperirea b5:rbie~ si ilnobill:izarii de transport amandibulei. La tu= ceput se face untur cireular de sprijin, Turul al doilea se trece oblic t·o regiunea cefei pe partea la'teraUi a ga.mlui §o1 die acolo Sf: trece in po:zitia, verticala sub mandibuUL. Treeand fasa dinalntea urechilor, se fac cat,eva (2-3) tmuri io jurul eapulul ,i apoi de s1bWb birbie fa~a se treee p,e partea opusi sau eblic pe ceafli:f}i se fixea:zi circular pe' cap,

Aplicarea bandajului ,~¥cal'as:Ull "

/3'a'l1aajarea a'mblllol" ocni

I 'i . , incepe w unmr circular mnjurul capiu~ui, apoi fasa

.Bandajul napolitan se cobearape reghmea urechii ~:i a apofizei mastoidiene,

S e face tnru l de sprij in hw jurul capull:ni, a:poi urm.e,Rza unul ill jurul ca.pului, .alttd in jurul.giwlui, illcrud§indu .. sl€; in regiunea cefei, Se fixeaza in jurul capului.

,B.andal'n~ in cmce la eeafi

La bandaja.f'ea ochiului drept fasa se dis ... frioge de la stanga spre dreaptla.Printr~1LUl tur circular se fixe~za fasa inju.rul1cap,ubli, spoi se. coboadi. I.n jospe eeafa, se treee sub ureche p e partes bolnav.a oblie in sus, acoperind ochiul bolnav, Tun~l oblie 80 ftxemza prill'lltr-uu turcir-

Apl icarea bandajului hi un ochi

Ban'dajar:-ea partil posterloo'f'e a Qaiului

B'and:ajare.a .until ochi

,31

30

Aplicarea bandejulul Dezo (Desault)

1. In fosaaxihJ!ri se pune Inprealahil un sun de v,ati, ,~~ tifon,

2. Autebratul seindoaie 111 unghi de 90° tn articulatia

- '~ -

cotului ~i se fixea, zi de piept.

3. Este necesar ca fa~a de tifon Sa, fie indreptati spre membrul bolnav,

4. Primal tureircular BandajuJ MDez'oil'

:fix,eazi bratul de: cutia toracica.

5,. AI doilea tur se conduce din fosa axHar,a opus! spre umsrul bolnav, fasa se anu.1I.di peste lunar pe spate ~i se coboari in jos,

,6" Fasa apoi cuprinde artieulatia cotnlni ~i. Sllstinanri antebratul, se aplica in sus in fosa axilari a, pa:rtii saoa,toase,.

7. Se trece pe fata:poiteriaraa cntiei toractce, pe umirul bolnav, se coboaratajos, inconjoam antebr,atul. 8,. Se indreap,tal ,pe suprafata posterioaraa cutiei toraClot in fosa :axHari, sanatuas9J.

'9. Tururile se repet:1. pani la 0 fixare buna, ,3. mem-

brului de 3-4 ori.

ApHcarea bandajului~splirala 1 a cutia toracica

'0 bucatli die 'fa~,i de aproximativ de 2 m Iun ~ gime Sf: treee peste regiunea luninl'~ui, astfel ineat capetele Iibere so. atarl11e anterior si pesterior pe curia toracica. Banda] area incepe la baza toracelui, acoperind aceasta bucata de f~i Tururile spirslate se ridici treptat pan,a Iafosele axilare, Ultimnl tur se fixeaza. Capetele f~ii a~ama~e ~e fixeaza peste ultlinJ,!, opus ..

.

Bandajarea Tn spitala' a ,c;uliei lIorac.ice

32

Bandajarea unui SaD.

1. Cu scop de suspendare a glandei mamare,

, 2. Cu seep de acop erire a glandei mamare,

La bandajarea SiiDU~ui drept, fasa de tifon se in-

dreapta de la stinga spre ,-

dreapta, iar la bandsjarea ~ celui st,aog - de Ia dreapta

spre sting', a, B ..J.

:ani.JaJarea unu'i San'

Mai intii se face turul

de fixare injund eutiei teracice maijos de saui. Turul doi se ddici pe partea inferioara ~i interna a sanulu]

'I~pr~ ~m~nd ,o~us ~i" ~ob~dlnd. dinapoi pe ~p,ate, se Ind:rea,pta spre fosaaxilara chn partea s,an.uhu afectat,

Apoi fa~a,cupotindle partea inferioara, a sfinului .. Prineuntur circular sa fixeeza turul precedent, Tururile

I urrnatoare se repetii leu 0 urcare usoara in SUS)' pana se va acoperi tot siu1.ll. La femeile cealapteaza, mamelonul se las a, liber pentru alaptare si stoarcere,

Bandaj area ambilor sini

II Acest pansament ee efeetueaza ca $i eel de mai sus. Tururile alterneazs cerespunzjiter, acoperind treptat ambele glande mamare,

Bandajar:ea ambi.to,. sani

B audajarea abdomenului si a bazinulu i .. spica unilaterala

A'C()'peri partea inferioara a abdomenalui, treimea superieara a coapsel ~,i fesa, 111 jurul taliei SEl fae caleVa'tururi de sprijin, apoi fasa se duee posteroanterior pe fata laterala, apoi pe fa~a, anterloara ,i

I intcma a coapsei, iese din partea ei extern,a si trees obli,c :prilll reg~une;1 inghinala pe circumferinta pestedo,ara a trunchiulni, Tururile fesii se repetii,

33

Aplicarea suspensorului

Apllcarea bandajului spie la umi.r

Pentru acoperirea ambelor treimi snperioare ale coapsei ~i feselor;

Se incepe eli turu] de sprijin in jurul taliei. Apoi fasa Sf; conduce pe fa~, anterioara aplicii inghinale opuse, apoi fata exb:rna a coapsei, cuprinzand semieircumferinta ei posterioara ~m iesind pe fata interna." apoi se trer.}€ Pf~:n regiunea inginala pe semicircumferinta posterioara a. trunchiului, Doe aid mersul fesii este ta fel ca in spica unilaterala, Pasa se aplica suecesi v pe ambele membre pana la acoperirea COlTIplecta a, piI~:ii lezate. Se fixeaza in jund trunchlului,

Se apUci d'U.pia opera·tm la serot ,Val.ia,nt,(J I

m" Cu 0 fa~a de tifon se aplica~)anSaUlent circnlar i~] jurul trunchiului,

, 2. De partea lateral a at acestei fe~i se lea,gac.ap.atul altei fesi or: trece sub scrot in fonna de. bl~ ..

3. Se fixeazi departea larerala opusi ,2 f(;l~i:i cjrculare, Varicuita 11

I. in juml trunchiului se ieaga cordonnl .

2 .. Se i,a. 0 faij:8 de 1 :m lungime se taie de la capete longi~lldimtl,~a:sind 00 portiU11l1€ de 10 'em. 0 mar .. , gine a acestei portiuni se introduce sub baza seretului, tar eapetele ei se leag,a de cordon .. jnbandaj se face nn orificiu pentru membrul sexual- penis.

1. Se aplHca. turul de fixare, pe regiunea br.atulu~,.

2. Pornind de la partea posterioara, turul metge in jurul trunehiului.

3. Acopera bratul lID. forma de spic, ~ i B'and~ja,rea fn spic, iar:a ~ i trece p e sub

bra] in. jurultrunchiului, acoperindu-l pe, eel precedent pe jumiitate.

, 4. Ultimnl tur se face pe umar, Soc fixeaza la spate.

Ap~icarea baadajul ui (evantai) "Broasea tes['Oasi~'

Aplicarea bandajuluipe mont

ApHcarea. bandajului la un deget (police)

I Acest pansament se aplicalaartieulatia cubi;tala ~i a gemmchiului .. E~ este de doua tipuri:

." C

I. .' onvergeat,

2. Divergent.

Paasameatul evantai d.hl'e'rgent

I. Se ,apHei primul tur de fi-

xare pe partea c entrala a articulatiei,

. .

2. Tururile urmatoare tree

alternativ ba mai so s, ba mai jos de turul imli.pat

3., Fasa se incruciseaza pe fosa popletee sau cubitaUi si, des,fiioindu-se in ambele pirti de ~,3J PI] mul tur t. aceper! treptat regiunea articu].a!mel in evantai .. Evantal. cOJlverg,ellt

l. La aplicarea bandajulul convergent primul tur se ,aplica diatr-o parte a articulatiei,

2. Al doilea - din partea ,opus,a, ..

.3. At treilea, apropiindu-se de zona articulatiei, se incrud,~eaza~ ell primul tur in fosa articultiei,

4. Al patrulea cu al doilea etc., pina ce se -acop,era complet regiuneaarticulatiei, Fjxarea fesii se face pe cemrul articulatiei,

Ban'dajBr:ea ~ro,a'scal ,resto,alsah

4\"cest banda] se apHc~ de obicei pe montul de amputatie a membru bJli S e fac ca teva tururi rei rculare de sprij'iu. Apoi fasa fiJ!:.~ta en degetele se rasuceste sub un unghi de 90° ~i se rasfrange din directie Iongitudinala ventro-dorsala peste mont Fiecare bucla v,entm~dorsali se fixeaza printr-un tur circular, Asemenea bandsje se pot aplica sipe cap,

Se a.pHc,a sub forma de ",s'pi,c'~:.

t. Doni tureei se efectueaza eu scop de fixate 1a. nivelul articulatiei radiocarpiene de 'tat dreapta spre s,~inga la mana dJr,eapta ~i invers la stanga).

2. Cu al doilea tur se efecaieaza 0 miscare obllca

spre partea pabnadi. a. falangei pana. Ia nivelul unghie],

),. Se trece oblic pe partes dorsalaa falangei, ajun .. gind la un tur de fixate tn juru l articulat iei,

4. U [ma~oarele manevre suet la fel, dar de fieeare data acoperind 213 ori 1/2 din

1 d . .... ..

turn. precec ent, cu rmscari

spire baza falangei,

Apliearea bandajalui recurent la Inina.

Fasa se fixeazi in jurul carpului, apoi se trece pe partea dots ali a mainii pe degete si se tntoaece ~napoi pe fata palmara .. Se face dm nou un tur de sprijin itl jurul carpului ~i se repe'titururile fe§ii. Dupa acoperirea totala a- In~inii ,~i degetelor ,atait pe fa~a dorsal I cill ~.i p ecea plal~ mara, mana ~i d.egetele sa

I aeopera prin mruri transversale .. Fasa se fl~eaza in regiunea carpiani.

---....1

.BandajEu7ea recurenta

a ma.in.il

Aplicarea bandajulni de

• 1... ·t·, ~

unOIJ.d' izare ia

articulatia tibio-

- .

tarsi,ani. (gheznei)

Varful degetelor p iciorului se aseaza pie un suport pentm a. se forma un ungbi de 90'°. Se aplica pe articulatia tibio-tarsiana de cele mai m1tdte ori pentm a limits miscarile:

I. Se apHca 2~3 tumri de ,BantJajs'(6,a art~c,ula,.~ef

fixare cat mai aproape die tibio-tafsi;ene

articulatie,

2 .. Laba piciorului se fixeaza sub un unghi drept, tre-

_I -

cand fasa oblie pe partes anterioarii a articulatiei. 3 .. Se apHea, 1-2~:ota:tiiin jurullabei piciorului,

4. Se treee dill nou obliepeste partea anterwoa.r,a a artieulatlei ~i in jurul gambei,

5. Se rep,eta. acest proeedeu de 5-6 ori,

Limitarea mi~cirilQir de dezdoire in art~·cul3!tie VOf-

~ >

beste despre calitatea bandajului,

B nd " . . an ,3,J8rrea unui

deget

TUIUI de flxare .se faee pe regiunearadio-earpiaaa, Apol faI, §3l. sa duce oblie pe stlptafata , dorsals spre Ioja ungh·iaUi. tacand turul recurent, apoi se face

... &. ~ . ...I:~ • l~

pansament in torma uv spiraia

catre baza degetului, se tncru.~ ci~eaza pe suprafata dorsalS.. si se fixeaza tCU ter circular in re-

giunea radio-carpiana ..

.S·andajfimea unuideget

Mirnu$a en cinci degete

Pansamenrul se efectueaza analegic Ia toate s: degete .. Mana dreapta se bandajeazs tncelPand ell dege .. tul l. .• at stanga - cu degetnl V. Pe degetul I se face pansament in fonna de spic.

Pachetul

indi v idua1 de: pansament

Paehetul contine 2 pernute din vata :]W tifen, fixate peo fa§,i, de tifon. Una. dintre per-

~ ,. b "1'" "

nrl.l'te este mot ua ~l se

\ ' ,Mp Iaseaza pre fru~~i.

I Materialnl acesta este steeil si este plasat 10. 2 pachete:

1. Interior - din b:lrtie oerr,a:Ui1 prevazut cu un ac de s.iguranta 2:, Bxterior - mem-

brana semicauciu ...

P,achetul individual de pa.n.s:ament

Regu~Ue d,e ap.licare

~. In caz de hemoragie arteriala se j),pHdi preventiv garoul,

2. Pielea in jurulplagii se dezinfecteaza CD solutie die iod de 5°,4 ori leu ,ah antiseptic,

3. Membrana semicauciucata se taie pe linia de taietum-a ~i se scoate paehetul 'intern.

4. Se desface mernbraaa intemi in ,a~a fel incit sa nu se ating,i die suprafata pelnU'~elor ce se vor aplica pe plaga,

5. Daci este 0 singura plaga, pernntele se suprapun !!lt1J31 peste aha si se fixeaza.

,6. D,aci sun! daua pHigi, atunci 'una Sf! aplici pe to plagi. iar alta pe a dOUR plagii ii se fixeaza leu fasa,

7 .. Pixarea SiS face cu acul de siguran,a. Dadi lipseste, fa~a se T11fH!: ill doui capete ~.~ se 'innoadi.

38

'Ca,Piitolu'l I U Ilmobilli'zare'GI ,die transp,ol"t.

T hi.' 11'.1 ..... ;Ii,;Ii 'I 'h-' t

et' Inl.lc,al lap_llcaru pIGlntSamen'te .or g, '11"p,5IG, e

Obieetfve de n~ferinti: Asimilarea cl1uo§tint:clor noisi insu~1rea. priceperilor ~~ deprinderllor practicejn apliearea irnobilizarii de transport § m. a pansamen~el,o'rghipsa.'te.

Obli,eetilve op,eratiolllale ,Elevul "8 Ji t:tlp',abll:

1. Si recunoasca regulile de aplicare 3. imobilizsrii de transport.

2. S.a aplite atela Kramer pe diferite regiuni ale cOJrPll~1UJd (brat, ante-

bra t, gamba, femu r).

3", Sa aprecieze calitatea gbrnpsulul..

4. Sij pregateasca atela g,hipsati.

5. S,a pregateasca faaa ghipi~Htti circulars.

6 .. Sal pregareasca necesarulpentru 'in~.itura~ea aparateler ghipsate,

Materia1 intuiUv:: fa~i de tifon, material die pansament garou arte-

rial, stela Kramer, ateie improvizate, basma, ghips, instrumente chirurgicale, substante antiseptice, substante analgetice, seringi, ace" tabele ilustrative, mierotabele, musama, Iighean eu ap,a.

A.ctualitatea temei

'Cresterea progresului tehnic, marwea IUJllni_rului de snrse de transport are CI urmare si 0 parte neg~tiva - cresterea num,an.liluE. de aecidente, i~lSo~~'te de leziuni grave ale aparatului locomotor .. Asistentii medicah, ,CM',e in majoritatee ,c~zurHol" suntprimii care Yin in contact leu acesti ,oociden'lati$ sunt obligati sa posede tehnica acordaril asistentei de urgenta caljtativ, De aplicarea corects at imobilizarii de transport de multe ori dep,inde nu numai durata tratamentului, dar ~i viata accidentamlui, A,pUcarea profesionala a pansamentelor gbipsate are 0 importanta eemnificativi iaprocesnl de tratamem ~i reabili'tare a accid,entatnor.

Coatinutulluc.rarii praetiee

In cazul fracturiler ,i leziunilor irnporta:ote ale [esumrilor moi, rnainte de transpertare esteeecesara 50 imobiliza parteatraumatisata a corpnlui

. '

1., A-i crea condi~ii de repaus. 2" Pentru a reduce d~n dureri,

.3. Peatm a prevent lezarea lIIUeriO,3r,i ,a tesUh)l'fi~or (prin fragmentele;

osoase), ,

4 .. Pentru profilaxiasoculu] traulnatic,.

,Soe cuuosc urmi.tOl)lt,eh] tlp!lWd de imobilizare de transport;

I" Imobdizarea eu atele de transport fabricate (a:~e~,a Kramer, Diterlx, stele pneumatice, dinmasa p~ast.ki).,

2. hnobilizaree prin mijloace improvizate (bete" scindw1, umbrele, nuiele carton preset) ,.

3. Imobilizaree p!~:inlitiv,a, - Sf: felosescpartile sanatoars,e, ale corpului, de exemplu, membrul inferior se fixeaza de lueInbnlJ~ S;fanatos~ membrul superior sefixea.zi de trunehi,

R;eguUle de aplleare :3 ateleiKramer

ill., lmobilizarea de 'transport se efectueaza.Ia locul unde 5-3 produs ate identul (se interzice categoric transpcrtarea bolnavului !iIB. imobilizare), 2 .. W.~,l caz de hemoragie, se ,alpl~ca, garotll Esmareh, tamponarea pH'ig:ii san pansementul compresiv. Se dJ:ezin(iecte:a:zi preventiv n~arg~niiepli~gH cu antiseptic, iarpeplags se illl'Hca, pansament aseptic.

3. Inainte de imobilizare, se suprhrna sind'rom~l3\~gic.

4 .. lnainte de imobiljzare atela se aco:pera cu. cap:m~eaHi din vata~ tifon,

apoi cu lnu~am,a.

5. Atele se IDasoara ~i semedeleazape membrul sani,~os ..

6. Se Lmobmzeza doua san 'trei art:iciUl;a.tii veeine sinrutoas:8:. 7,. Se ,apHea. direetpe t'mhricim~ntEl,od incaltamrun~e,.

8. Membndui "h~zat i se creeezapozitie ftzi:ologiciposiMHL

9. Se evita,mi,§carile bruste, grosolane (lie provoaca dnreri. to. Atchl se 6:x!eaza circulat eu fasa de tifon .

Imobi 1 izarea antebramlui cu

• - - - - L~ -- - - -

atela Kramer

.,. 1. Misur~'u:eat~ modelarea se face pe membrul sanalos.

2. Se iooQblilizeazi 2 Q11iculai~H vecine saiuatoase - ale cotului :§i r.ad~o-earpiani ..

3 . MeIn,brui se flexeaza 'in articulatia cetului 811b lUl. unghi de '90.0•

Imo hi 1 izarea bratutui cuatela Knuner

.oasle~o:r g{]rI:]U1~ ei eo I 3 ltele I

4. Lirnita ~il;]fel'ioara, este virHril de,ge:te'lor.

Limits snperioara - treimea medie a btatului,

"

5. Atela se fixe.azi de membru cu fasa de tifon,

6. Mellr:lbru~ se fixeazi cu 0 basme dI!egit

I" Sa ma::l:ol3J;l'a, se modeleaza 'H;~: membrul :~dtnatos,; fiind in abduetie, §.i fl eXB"t in articulatia c()ttiJ~ui

.. .- - - . '!i ... --' -

in ungbw de '900•

2. In axili ~~. in pumnae

I ap1liei un sul de tifon,

13. Seap li,c.il de la marginea ~inme['I1aa omoplatului sa,Datosp,am:wQ la vanuI degetelor trecsnd 2~3 em, Ca:peteh~ atelei se fixea-

'" .f): - • f

za C u 0- la~a" 81"':1'1 se .. (-

x'eazi e.lII. un tifon ~n fonna de spiraUt

1. Se apliea (dup.i masurare ~.~. medelare pe luetnQ,rul ,sanaitos) oaJ:teIi posterior de la va:rf~.d degetelor;

care treee peste laba pieiorului $iajunge: lat treimea medie a coapsei,

41

12. Alte 2 atele se apHca paralel poe :pirtHe. laterale (ilinto:.mi ~ i externa).

13,. Se flxeaza ,eu tifon,

14. Transportarea se face in pozipe orizontala

ml]lo,aoe: itnprovizate

imobihujjj e transport cu mijloace 100provizate sunt identic,€ cu calc f,alb ricate,

1. Atelele egale 'C,3; lungime se a~elaza, lateral (extern ~:i intern) dela mdicina coapsei pana la cilem.

2. Se fixeazil CoU fasa die tifon,

Cu 2atele

1. Atela Sf: ,apl~ca posterior de la jumstatea coapsei san d[~~3J, plica fisiera .panilla v,arfi11 degetelor,

2. Laba pi.ciondui e in unghi de 90° fata de gambili. :). Se fix.eaza cu fasa de tifon,

eu I slhgLlri atela

1. In foaa axH,ar,a EH~ introduee vata pudra.ta ott talc (pentru prote] M'ea tegumeatelor) ..

2. Atela lex_t'ero,a este lunga, §iajunge din axiUipana la cilcli.

'3. Atela interne e mad curta §.i SiS tntmde de la regiumea UlIi,ghialapani la cikiU.

,4,.Pes:~e ambele atele se aplici leg,atruui dispuse in jurultoracelu i, bazinul ui, coapsei, g,enunchiumui ,~~ gambei,

5 .. Se face bandajaree circulara cu fa~a a membruhii inferior, precum ~.i fixarea pieioarelor.

Imobilizarea femurului cu 2 atele

Ate,le improvi.z';;jte

Gulerul din ~ata §i tifon

I. Se face, ill fractarile colului femnral, cu o ate~i b.mgi din axil! pin,a la cEntro pie fata latera~,a, dupa ce s-a introdus vatap1.1ldr,at~ ell talc (in fosa axilel).

2. Atela se fixeazi prin ~6ga'tlld (,:ircl!:Iilare la tor-ace, bazin, eoapsa, genunchi ~~ gamb:i ..

3. Se ~eagi ambele picioarc unul de aUul ell ca'teva legaturi de fa~,al,., CQ11d femurul este fraemrat in apropierea genunchiului, Be imobilizeaza cu 0 ateiJR posterioara de la plica gluteiana .. p,ani~.a talp,a (fixand ,~1 talpa) se fixeaza en fasa de tifon d~e gat'nba si femur.

Cu 1 a,t:ela,

il. Pnlberea de ghips se strie.ge; in: piUltU'iJ,.~,i daci calitateaeste buna, gbjpsul se dsipe,~te·,m caz contrar, DU se risipeste, dar se faee bot ..

2. Se amest,eci lPm,i egale de ghips ;:ji .a:-p,a [a temp etatuFa camerei, Peste 6-1 min, masa ob~w:nuta trebuie sa se race-asca ~i sa, se in.tareasca "m. placa de ghips trebuie sa. se rupi la apasare, dar sa. nu se fiimiluiteze ..

in cazul Iipsei ateI,etor standard de transport, se foloseste imobihzarea eu mijloace improvizate: sc.aDduri~ nuiele, crengi, bete, umbrele, carton, basma, cearsaf, hainele victimei, Regulile ,a.pli,carii

I .. Se misoa:ri dimensiunea ei in lungime ~i in Uitime itl functie de segrnentul pentru care urmeaza ~dil fie foiosiUi.

2. Se des:ta~IQari fa~,a pe lungimea necesara pe to masa,

I

Pregatirea ~~ aplicarea atelei ghipsate

Aplicarea

., In..' 11' ..... d

llTillO:lli1~izarn r: ,e

transport ell

/

die tabUi san musama,

3,. Se presara s~ratu~ de g'hips care se -ilnt~nde; uniform eu 0 grosime de '~~2 mm,

4. Se aseaza apoia, 2"'ia 'fa~a ~rJesfa~urand fa~a negbipsa:~a) peste stratul de ghips,

5. Sc pune un alt strat de ghips de aceeasi grosime peste care se d.es,m~Qadi\ iar :fa~a neghipsata.

6. Maaevra se rep eta 'in asa mod, suprapuaaod astfel 6- ill 2 straturi de fe§L

7. Aaeasta a:te~i se i1l1patun;:~te in do)ni.) de la periferie apoi iar in 2;; repetaud manevrapl3ni cand se obtine un pachet ghipsat,

8. Atela gbi:psa!ti precumsi fasa ghipsa:.ti nn vor fi impac,betate pn~~,a s~rms~, daca nu se rtspecm aeeas'm conditie, lichidul de irnbibare nu va lJi.t[1jnd,e cu u§urin~a. printre straturi.

: 9. Preventiv mernbrul aepaneeaza en 0 ca,ptu~eili, din vata .~ tiibrn .

.A.pUcar,ea ate.~,ei g:b:ip~:~te

1 .. Membruhei i. se clle,eaza 10 poz~~ie fi:z~:()<lQgidt

2., Fa$(!! gbips,atasa~ alte!agh~p'!mti ~H:~ introduce tntrUti. vascu apia detemperatura eamerei ,~~ in catlJtitate sufitiem:tii ca. sa. 0 acopere brnll1.!3i (Sf'; intreduc culcate),

3. Innbibarea eu apl .a1:fe~~jgll~p'El:ate este terminate atun.ci cand din 'V,aS- lIlU mal ies La. s:up'f'afa;~i bnle de aer,

4. Se stoaree U~;Q~[' Il:3Cne,tul glripsat, pentna ea <0 dati cuapa scu:rs~a s~ nu sepiarda ~ID ghipsul dintre straturlle de tifon, tinand. fa$.a de capete ..

5 a, Dupa ce SIC stoarce arela ghipsa.~a,!, seintinde :!ji~H;: aetezeste supnlfata cUMana ca. sa BUlimina ceccloase Ille gbips pe parma care VtIDe in" contact cu tegumentul.

16. Atela se ap~ica peste regiunea anatomica, care neae;s~Ui, imobilizare,

7. Atela se 'fixeaz~ cu. fe~i simple neglliThipsrut:e S(lU eu fe~l ghipsate, asunoi cam.d se c:o!j1Jirec~ioneaz;i un aparat ghipsat circular.

Pregatirea fie~i i ghipsate

,8,. DUp'a aplicare, se con~:roi,eazi dad! nu sunt comprimate vasele magistrale (cianoza, edem, amortcala, racire ete.),

~

Se folosesc fe~i die tifon alb (in eel galben nu pat-

runde ghips:ul) de diferite m.i:rhni:

, Mat'eri;alulneclcs8r:.

Fa~a de lungimea de $ m.

Ghips dintr-un recipient (tivi~a renala).

'I .. Pe 1:1l~~aaeope.ritii, cu lll.u~aarua. se a,pl~,ci fru;;a detifon ~i se desfa~Qariipeo pOn~\ljne dea.pr-oximativ 50c.lU.

2. Se p,resar,i IOU ln~r:!a un start de gh i"ps,.

3., Persoana care executa msnevra ~'nHndeun i r~'lnll straml de gh ~ ps pe to:a.tlii l1J)U],g,~mea fe:;l-ii,~ astfel I; I;'; i1:t grosimea str(!J,ltnttmi si, fie de 1-2 nun ..

,i4. S.e tnfl~oara, nu plea strans fa~81 ghips.a~i de la I capattd H bel pana la portiunea defa~a inca neghip" sata, panacindJ fa.:liia ajunge :sa. aibil un diametru

de 8 .. 10 ern, ~J setransfonnii Yn 'fa~a gh~psa.tii. Pennu apUeare se ·CuwliHJa illtF,.;qn vas ell laps' caJda. Dupa ee s-a Imbibat, se stoarce u~or de capete, Bandajarea se face de la periferie spre centru uniform, :fara cute. Tururile urmateerele acopera pe ji.nnatate. saueeva mai mnlt pe cele precedents .. Este necesar ca f~a sa se aplice uniform ~i repede,

Catre smr;~itu~ rapHcirH primei fe~l~ fasa a doua trebuie ,sifie deja inlbibaUi" (pregitita). pie membrul superior sa ap'Hci )1-6 straturi, pe membrul inferior 7 .. 8 straturi.

Regulile de aplicare a aparatelor ghipsate

1. Pe membru se a:pHca prevendvo cip,to§!eru.i din va tit ~i tifon,

2" Membrului i se creeaza 0 pozitie fizielogica,

3,. Pe langi zona, fracturata,. se im.obilizeaza 2arti .. culatii vecine ,saflltoase.

4.6

. Aparatul gblpsa:t ·IUIU trebuie Sa, compnme tesuturile, dar nici sa, fie prea liber,

5. Dupa aphcaree aparatalui, se conrroleaza dale,a . .BU sunt comprimate vasele magistrale (cian02a" edern, amoqeala, racire, etc.) ,.

Necesarulpentrn

" 'l"··

matu rarea

.apara,telor ghipsate

Sunt necesare urmatoarele Instrumente:

1. Ferestrau,

2. Cutite,

3. Cj~tle IQU ClOIC ..

4. Poarfece Cuper.

5. Dilatator, 16. Levator ~tHe.

7. Poarfeee pentru in1i ... turarea aparatelor ghipsate .. Se taie fe~il,e de: tifon ~i de gbips eu in ~ strumentele sus-numite.

tnlaturare'al ap·a'ffiltul'ui ghipSB,.r

47

'Cap,itolul ~v

Metode de ,comb,atere a dureri,i.

Anest'ezia 9Iener,ala.,A,nestle,zia loc'oll'o

,() A • f?J:f 1.1:. f}, ) ''':

_., _. (lJl.. .. .' • _ ~ .... .' ~A;r: .. *I5~V-/f:.,~ .

Ob~eetJve de lieferIDta,:: Ge.ller~(zarea ,$~ s~s,remattzarea cunostm-

. 'telolft6~;reHce; formarea pricep,eril<?y!l d.~,epri[},~eri.kn~ pra .. ~t i,ce.~e pl\eg~t ~]~ a. materialelor necesare pe!il,'~ru naFioza; preve:mrea: complicatiilor posibile in naroo:zi . .,i acordaeeaesi sten ~ew de urgen:ti hl,caz ,d\ec(llnpli,caJtii,

,

Obieetive op,era.tio,o3.le l

El,e'vultttl fil =c'ain~bil: l I! ~::.- J e cr 1'- fl I "'. 7

. . .~~. - . 1 '

1. Sift identifice preparatele ,an~~,e~··· : ~tfu anes~ez[alocala~. g~neram.

2. Si prega te:nsca~nas,lILli:a. as istenrului-anestezist, 3.Si,~Ji[iega.t0asc,i necesarul pentru:

a) anesteziaprin infiltratie;

b) ;allestf.lzia,[:ai;ru.i:d~an,ii"

4" Sa: completeze condica farmaceutica. pentru eliberarea subs~a!l]rte:ior ~ anesteaice,

5. Sa deprinda, completarea fi~16j, de narcoza,

Actu all.tatea 'temei

eombate~rea durerii tine de COflllpetent.a unei ramuri speeializate ;a medicinii - aneste:zJolo,gia. tn acest dom.e~iuactiv{':azicadre medicele cu 01 pregatire speciala: medic-enesteziolog ~i asistent mediC:a~:"anestezj.st Bazele aaesteziei tosa.,fa·ebuie sa, me c.~][1Io.asci fieeare lucaatormedicalcu st~di~ medii, indiferent de profil, pentru ca, in. caz de necesitate s.a. fie apt sa preg,ruteasca. necesarul pentru o anestezie, sa supravegheze bolnavul ,. dup,a, narco .. dit sa previna ,complica~,ii~e posibile sau sa aeorde fi,sls,tenti de Ul'g,efi'~a. in tal: de COIUP H,c,af,i i ..

M,aterialhduitill':Eabele ilustrative; indica~H Inetodice;algoritmul "Proba Ia ,novo,caini~~; aparatul pentrunarcozii; miisu,taarneste.z~s;rului: laringoscop, tuburi pentru intubare, tDa:;ci,. des,cbmzalor (cb::piirtato.r) de dinti, IN~nsi 'p,entru fixarea Iiaibii; substante ,anesrei:~,ce:p'enuu narcoza genemli :?i anestezia [ocaUi; mioIel,rotant~,; s.islleana pentruperfuzii; 5e:tiit1g~ monouzuale de capacitiiti diverse.

48

1. . Preparate anestezice uti liZ:Jllb~

-

Pentru nQ,r;cocztz inn:ul,atoare:

Lichide: Fluoratannl, trilenul ..

Gazoase: Protoxidu] deazot - in butelii de culoare sura,

Ciclopropenal>- 'in b:uteHi de culoare r"Qzi., Se utilizeaas tn amestec de oxigen - in butelii de culoare albastr,a ..

Pentrt« u·arcoz,u J'U!..lnhalatoare.:

, Hexenal,

Tioipetld~[ de Na - 19. Oxibu:~:~t~t die Na, Ketamina,

CaUplsol.

Sombrevina ..

Ketalar;

Pemn« n eur:f),i,eptan alg,(C/zi e:

Droperidel, fentanil,

2. Preparate miorelaxante

-I t» 9~ur.td dura-tii:

I Ditilina (sao Listenen), Miorelaxina,

De lungaduratli:

Ardnan,

I'u'bo c.1!J1w·,arillla:. Diplacina.

3. Blecurile ~patattllui de narCQ.;za

, 1. Butelia ell substanta,narcotidi." )Jlf,':rV3J.zuta. ClU

i • redactor;

2. Va:noriza:tor~

iI:' 'I{

3.. Adsoi.'be.fuL

4. Dozimetrele i.u,llestrate eu sisteme de reglare, .5, Sistl/;m~l res,p:irator aJci~ mit d:in: saculrespira torr peanu RRA'

._ .,

tuburi de msptratie:

t'" !I ;..,;

mburi deexpiratie,

~/ 4.

Pregstirea masutei:

- -'J

an es tezl stul u i

16. Cardiomonitor inzestrat cu. contor pentru misurarea ~i roregistr,a:rea tensiunii arreriale, numarulul de respira.tii si a p·.·t11s,u~.ui pie minut.

I !, Vt. .

I[Pe o masa ,sleriJ{i asistentul medical pregiitqte: 1- 5-6 seriagi mcnouzuale de diverse capacitillL Sistemep en truperfuzi i. i/v,

Pense.

Comprese sterile.

- BOircina~,epentrL1 preparateleanestezice. Pe a lJ:"/t!CI masa ,sterilCi a.mplase,azii:

Laringoscop cu lame diverse. Canule de intubare,

Ma~~w (p entru nareoza),

Conectoare pentru unirea tuburilor co aparatul pentru narcoza,

P ipa de aero

~ Departi,tonJl d,e dinti, Pease pe~'tFU1 flxat limba,

- a.orcina~ cu fUrl,ciUna jn care se pistreazi

sondele ,i cateterele nazale,

PB' potqa nest,~r,ilii a mesei asisteniul medical amplaseaza.:

- Tonometra,

Fonendoscopu t

Remediile medicamentoase necesare: anesteziee, miorelaxanp, sulfatul de atropina:) proze .. rmna, glieozide cardiace, vasccoastrictoare, vasedilatatoare, hormonale ~i vitamine (G" gr. B) AIDaturi de masa anestezistului se afli aparatele

pentru :ml1surarea presiuaii venoase, profuneirnii nareozei - vectorcard iOSCOplUl~1 electreaspiratonsl, , electro dl~ atermocoagulatornl.

.I

5" Pte gatirea necesamlui pemruanestezia [0 caUi pri:n infiUrati'eAslstentul medical din sala de operatii (san sala de pansamen te) pni!:ga tei te:

Substante antiseptice:

Solutie alcoolica de Iod 5.% sau

_. '!Ii - ' ~ -- . - --

Sclutie lodenat 10/0.

rf -.----, -

Solutie Alcool etilic 70.%,_

so

'\

6. Pregatirea necesarului pentru anestezia r.aliidi,aui

Pe lUaSu!a portativa slte~·na pregateste:

Corntang,

- Ta:vi'ti g,terHiL Comprese sterile,

ealnp sterH- 4l scutece, 4 fad.

S,e:r~.[II.gj rnonouzuale de c,apacitati diverse. Flacoane cu sol. Novocaruni 0,5'''/0.

Pensa s teri Ui.

Borcanase sterilepentru sol. de Novocaine, - Remedii: antihistarninice, vasocons.tricto,are, cardiotonice, hormenale,

T~ne ,m~nte: Anestezia locala cu sol. de Novocains se efectueaza d.ttpi incercarea s,emdbiIDiti,jj org:~n.islnLllt1i bolnavului La anestezic ~ ,dupa efeetU3,reaprobei: )a liIovoeaini.

Indicati]: ]nterven.~ich,iru.1·gi,cale pe:

a) organele bazlnului mic;

b) membrele inferioare ..

Necesarul:

Comtang.

Acul B~ mandren), SoL Lidocaine 2%, sau Sot Marcaina .

.

81 '11 B" ..

().I., -' uplvocama san

SoL Novocaina 5%. So L Sovcaina 1 o/~. S~ring,a. (co gra-

datJi de O~l ml), b)

~ AIGo",1 etilic ..

- Bter;

Eprubeta. Ma~erial de pansament steril .

- Emplastru.

-- MmllU~.i.

Xelmica efectuiirii:

Anestezia rahidiang 0 efectueaza medicul, materialele le pregateste aaisteatul medical:

Po:zltiabolnBv,ulu:i penfru ane,s,tezt~ ranidlana: a) ~e'zanda: b~ ia't·e,rnJtJ

51

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I '~

I

I

I

= Bolnavul este culcat in decu.biti,ateral" ell'metn- · "-I--~~-~~~-n~'=j~i:=:~::;;:,r--~~--'r-~-"""'-r-_~

brele infedoare,flechlte, capu] iru:Hnat spre 8. Sol. Lu1/oca1.ni

2% -2 m]

torace, leu spatele spre medic, 9--. __

- . l ) SoL Lidocaini

Medical dezinfeeteaza cfunpul (PHI. ear cu 0,5% _ 200 ml

alcool etilic de 2: Oft

- f'uD.ctia se efectueaza :to spatiuJiotervertebraIMed" ;Sefcura.tiv

L L s ef seetie

,,-, .~'

Anestezia survine peste I O~ IS min. ~i se men- Aim superio.-

tine lora eu Slot N IQ,vocaina §-i 2-3 ore leu sol,

de Sovcama,

Nota: Cind se face anestezia ell nov'l)ca.iui. - eztre- ~ . mitatea ,cefaUci a. mesei de operstie se rldica1 iar eu ~ ) Sovcami se coboara CD 150 (ea est" mati u~oara). 1Q

Sol. Promedoll% - i m1 (hi copii 0.,.1 mlla un an

de viata)...'~ Sot Dimedrol 1 % '" 2 'ml Oa copii 10, I ml la un all~~ de viata). I", _

Sol, A'tropina sulfat 00,1 % - O,s. - Imm (la c,o:pii~_ 0,05 !TIl Ia un an de via~a).

Se admiu.is,treazi in 'salon ICU, 30 - 40min~ inrai nte de operatie iJm~i d,e catre aim de 'garda, dupa in,dicatiile med.icului 8nes,te:doJ.og:" sa"o, ilvp,e

- - .

- It··

masa de opera,u.,

.'

J

7., Prescrierea remediilor pentru premedicatie

: m:a,tinali

--=-

NT. I Denumirea I Livrarea s-a '00- s-a eli-

, J;Lre{I'. mandai berat

Fiole

10.

10

Flacon

Ce

ALGORITM, "P'ROB,A LA NOVOCAINA""

s.cnp: Detennm.narea sens ibUiUi til otganis.mu lui [a. novocaina.

. .

Matedaf.r;~.:

- Sol. Nov,o,eaini, de 0,25'%,

- Serin,g:a monouzuali leu Icapacitatea de j ml, cu gr,adatH O~ ~ ml,

~ Acepen:ttll adminisrtr:a:frI;~~ uv .. i/d, ~. Pensa.

- Sot Alcoo] etHic 700,

- VtIlti.

- Tiviti r.enaia.

'Jehnica eIeetui,.U:

8. Gmuprletarea 'V'.,

1 Sgt. .Novoealna flacon 5 5

coodicii farma- .

ceutiee pentru 2.' '~:l~~,~V~~~j~i

eliberarea I ,.0,5% _ 400 ml

preperatelor ."~,,J.. Sol. Novccains

p,e1l'tm anestezia ' 1'% _ 2 ml

locali . 1:' '. 11

4. SOIl. Novocaum J1'lO!le

2%, ~ 2 ml

5. 80.1. Xilocaina FlacCon l'%-20ml

nebuie

Modulde

5

5

10

10

10,

10

2

2.

16. Sol. XHini co adrenalina 2 ml 7. '$,'0,1. Li,docahdi 10.%,- 2ln~~

Fiole

10

IO

Fioire

10.

10

[

~.) Se pregite'$.te seringa .sterfla de

m nil:

!b) se pregare~~e tla,cotml cu sol. Nov:ocajni de O~2S%;

se dez,infectea,za ca.pi:lCuJ cu ,aJ.c(loJ etmc';

~) se imroduce mn flacnnn] cu sol.

Novo-oain!, ac ptntru iqj'ec'Ue: wi". ~) Sf asp'iri in seringa O?3-0.5 ml. so L Novoc·aini.,

pentrn probi

D..

IaJ Se dezinfecreazi suprafata. if.l.~ema, a. ,amt.eb~ait'Idui in treimea medie.; se B.l1,iexe-aza, la, .sell:"mga cu. sol. No'vocaina IO,.2S:%,~ ac pentru

injectme i/d.;

1f2) seintrcduce ;s'tri.c't mId 0.,1 ml,

~)

Efectule<a

zipmba

53

contra,]

Paip'~l 'Ia~ cu aJ:spectul cojii de liimail~'L

HI.

Contrnlul probe

Peste 20-30 min., vezi locul

Reznltatu! probeh

Prob« po'zit.ivii: Local: - Hiperemie; - Edem

. . •. -- l!

- Papu~a mai mare de 0.,9 em, in diametru sau hip1erhma 'mam mare de 2 em. in diametru, Admi.lristra,.ea NOt'o'.cai.J(!,{ este c'lIttglJ'.r;c' in't:erzis,ji:.

Proba u,egativ';1: - Lipsa modificsrilerlccale tn tocul efectuariiprobei, Se poate ,ad,'li:tJis.t,·a NOV:oclliJla.

DOlcu men tan! 3, probei::

.a) proba la Novocaind - ,:,N.j,'·~ (pQz:itivi); b) proba 121 Novocaina. - "N-'" (negativa),

ObUgatoriu: Semn.{lt,ll·;a ,clara a asiste·ut.ulld 1I.ledicaL Pedf1!ol: $oc anaj'ilQC'I'ic ..

lC'ompUcati:ile narcezei

. .

.ill. tiJ"p.~I.l flaf'co'Z£i;

1. Dereglarea perDlia.biiliti·tii ciUJ.or respiratorii':

Cause:

a) Ciderea limbii.

b) Laringospasmul. e Bronhospasmul,

d) Aspirarea maseler vomitive sau secretiilor,

. ~

SemlU'i!;'

at) Respiratie zgomotcasa ..

b). Conrractie excesiva a mnschilor respiratori, c) Participarea muschilor auxiliari 18. respiratie,

aJ' C{uJerell lillt.h.ii~·

Profilaxia:

... Se trage mandibula inainte, apasind pe; unghiurile em;

. In ·caz de necesitare:

Se introduce pipa de aer dupa radicina limbii, sau

ell dep,iirtatol'ut de din.~·~, SI.! desehide cavitatea bucala a bclnavnlai (i1. amplaseaza pe dintii molari) si se penseaza limba cu fixatorul peutru limb! ..

.54

Cauze:

a) Hipoxia.

b) Excitarea mucoasei laringelui cu anestezie: sange;. mase vomice. c) Reflectorie - 'in narcoza superficiala.

Proftiaxia: Se administreaza:

1) Sol. Sulfat de A'tropini sle.

2)lnba,iatii ell oxigen umezit,

3) Anestezia adecvata ..

Manevrel'e de u,rgel~fa~'

lnterveatia chirur"gicaUi se intterupe imediat, _ Uv se .adminisueaza Sol. Ditilina.

- if.i:tubarea bolnavului ~.j trecerea 121 respiratia didjata ...

- Tmheestomia-> in C3ZU!ri de neees itate,

Ie) B.ro.nhospasI·""I:

Cauze:

a) Narcoza C~ barbiturati,b) Administrarea Sot Fentanil.

c) Administrarea Sol Prozeriae, fara sot .Atropina ..

d) La bolnavii ell astm cardiac. Semne:

Ciauoza progresive,

entia toracica in faea de inspiratiemaxilna. - Percutor - sunet de curie ..

_ Auseultativ - lipsa respiratieipelaionare. Profilaxia: Se adminisrreaza:

1) Sol. Sulfat de Atropina

2) Sol. Efedri na.

3) SIOl. P'ap:averrnni.

4) Sot Enfi tina.

5) Sol Dexa:ID·etaz~n,

6) Resuscitarea cardio-respiratcrie - ins.piratia se efeetueaza leu sacul de respirarie a eparatulni de n,an;oza~. Iar expiratia prin eompre ..

siunea manuala a cutiel toracice .

,d) Aspirar;ea Icon,i,H'utului ,dil'lciJile: ,esp,;rat;(),"ii'; Obstructiaeailor respiratoriicu corpi straini.:mas,6 vomitwve.; ll1UCU:S; sange; proteze dentare,

.55

Profilaxia:

1. Sanarea ,tav~Uiliib~caJ,e in perioada preoperatorie, 2.Illliturarea protezelor dentare.

3, Inw:ttlrn.'[e81 sangelui, mucusuloi dintrsheie eu electroaspiratorul sau seriug,a Jannet,

4. Pregatireapreoperatorie cereeta a tractului drngestiv. A/V in voma:

Se intrerepe narcoea.

Capul bolnavului se intoaree pe 10 parte. Se aplica tavi~a renala. la cOll~l gurii,

Se ~nUituri masele vomUlve, en degetul ,al'iti~or fina~at eLI 0 compres,a, ster i H~), IC;U electreaspiratcrul.

2. Reeurarlra reas

l~e~a~a1"ea rep,e;'taea a musculaturii cu cprirea respiratiei, Cauz«:

raJ) apare 121 administrarea Tubo9-uraril1.ei.

b) Diplacinei - peste 0 peri,oarl,a de tilll,P' dupi operatie, A/U:

a) Intnbarea repetata a bolnavelui.

b), Resuscitarea respiratorie pana ~a nomializaeea respiratiei,

It) Administraeea 801. 1?r-ozerini0105% -.~m.~ ,eu 001. 8ulfat de Arb'()pma.

3~ Stop card'ia,c::

Este cea Ina! gr8vi crOlupUcatie a nareozei, Cauze:'

- - . - ,

Exci tam a termina tii 10,1' nervoase ,a. nervul ui vag in: narcQza superfic ~ ~di,;

hcmoragie;

supradezarea anestezice lor; hipoxie;

hipereapnie (surp 1 us d.e COl [n s a:nge).

Semne precoce:

paliditatea tegumentelor; pu ~ s aceelerat, slab ~

h i potensruae.marcara;

dilatareapupilelor ~j lipsa reactiilor l.a~u1l1h:~,a.

Pro fi laxia:

Adlninis,~,nu:ea sol. Atro![J'in:i, Sulfat,

Snpraveghesea si monitorizarea ftulc~mlor vi tale: Puls ~ TI A) reaC!i,ill pupilei lahJmina.

La apatipa primeler semne de in8uficien~a, eardiovascu.hu·i:

Se 'tntre_~peimediat IlIMC,Qza.

Bolnavului i se admlh~is:trea:za oxigen umez~t.

Se (:ObOM,a, extremitatea cefruic3,amesei de operatie (aflux de sange la creier).

Se adtlli fti,s.'tr,eazi ltv:

II Sol. Cloftrdi de Ca~c.~u 1 0% -~O :m l,

• Sol. Glucozae 40% ~ SO ml co sol, Acid ascorbic 5% - 5 ml, , :8'01. Strofantiua .0,050/0 - 0,5 m~ sau sot COitglicofJ. Resuscitarea card.~o';f1fsp[ra~:ori,e ~i ,Cel'ebraUiIn eaz de stop cardicrespirator,

1-

I .:

i

C,apitolul V

,

Hemori,agia ,il hemostaZ'GI

!v

. Obiective del"eferiR~a:: Formarea priceperilor ,~m deprinderllerprac-

bee, 181 tema hemoragia ~i hemostaza, pentm a putea aplica metodele de ~emlostaza provizorie in caz de aecidente grave cu declaD~ar-e de hemoragii.

V

Ol:dect~ve oper,ationale ElevlI.l v;a fi capabil:

~. Si apli c . gareul fabricat in hemoragii arteriale,

2.' Si 8plicr~garoul rumprovlzat l(rurnkllct) ND hemoragii arteriale,

3. Sa apHcl pansament compresiv ell seop de he'mosbl.za~ IH~ diferite

. " 1 1 .

regnm: a e corpunn,

4. Sa efectueze flexia max.i1n,a, a membrului in a:rt&culatie ..

5. Si de!n{ms.tre~e comprimarea digitali ,3 vasului pe traiect ~i in plaga ..

6. Sa efectueze tamponarea pUigidpe mulaj,

7. ~\i aplicepunga 'CUlgh~a:ta pc difer.wt.e regiuni a.le corpului,

. 8 .. s.a completeze condiea farmaceutiea pentm eliberarea substantelor

co. actiune hemoststica. •

Hemoragia se datoreaza lezarii vasului sangvia, p'rovQcata die un

oarecare factor:

lezarea mecanlidi;

erodarea vasului de un proces supurativ: tensnmea arteriala ndicata:

dereglarea ch:imi.s1l1U~Mi sangclui etc.

Cea mai frecventa cuuza a Ieziunii vasului este trauma mecanlca, Heuroragia este 11l)la. dincauzele principale ale decesului persoanelor cu lezari traumatice ill urmaaccidentelor mtiere, in plagiprovocate de arme reci ~,j anne de foe. Acordarea asistentei de urgen t,a. coreeta, efectuarea metodelor dehemostaza provizorie reduce' tD.ldt riscul declaa~arH socului hemoragic ~i salveaza muhe vie~~ omenesti, de, aceea este extrem de itnportanta Insu~irea hemoragiilor ~i metodelor de heruostazd pentru a. putea acorda imediat asistenta de urgenta $,j a salva numeroase vieti omenesti,

58

Material itduiU\:v: garou Esmarch, basma, material de pansament s~eril, pease hemostatjce, sondi canelata ~i bu~t)ilata,; cerntang, pensa chirurgicala, minu~,i de cauciuc, substante antiseptice, substante hemo-

stalice, mulajul pia-gaj tabele ilustrativa micretebele, .

Centlnutul a.etivitirtiil praetlee

, ~

Garcul este indicat in hemoragiile din vasele me-

to

Aplicarea riale de calibnl mat's ~i mEl'locUl din regiuaea membrelor ..

..J:~(,!1uiui Esmarch I. Mernbru] se 'ridk,a, ,C,B sa se n~tragi sange]e venos,

tn hemoragia 2 .. Pe membrul mai central de plaga se aplici un

arterial! prosop ori bajn,a. peste care, pentru a nu se strangula pielea, se ,aplici garoul,

3: Este bine ca intre garou si membru, pe traiectul arterei, sa fi~e fixat un rulou de f61~fi sau alt material peste care se s:trange garoul, In felul acesta se

} ,"1 I '/ I '1. obtme hemostaza ~ICIl~~ lara stranguterea exeesiva

t -,; ~ •• '"' I a ~esturi1or mol.

5 •

r' I 4 .. Garoul se trace pe dedesubtul membrului, selntin-

de 18 un capat :osi se executaprimal tor.

S. Se palpeazi pulsuL Pulsuluebuie sa dispara, membrul sa d:e"Vmni palid, hemoragia sa inceteze,

6. Daci membrul este cianotic, pulsul f,I;,j he,mora,gia, nu disper, deci garoul este aplicat prea slab si se sttinge pIU~in. Daca'membnd devine cianotic, lOU) .. · suI ~! hemoragia dlspar, tnsesmna ti gareul este prea strans aplieat ~i trebuie sUibit putin,

7. Se aplica 2-3tuITlri care se suprapun u~ ,u~ peste altul §i la ill/.3 se fixeaza la capete, Fiecare tur este stranamai putin de'cat eel precedent,

8. 86 apiica un btlefei care indici, timpul aplicarii 93r'Ou~uL Garoul se ,aplica pe 1 ,Sore - vara ~j pe 45 min. - iarna, Daci in aeest dwtimpm1!u. a. fest realizata 0 hemostaza deflnitiva '[nai intlU se COU1- prima digital vasul pe traiect, se S,CO,a[e garoul pe 15-20m!ll!1.lt:e,. apoi ~1'1: apiica din nou mai sus ori mai jos de locul precedent pe un limp mai scurt, pentru 20~30 minute.

'9 .. Garoul se ap1icl la un 10,0 vizut, nuse acoper,a elm ansament en haina sau ell basmaua ..

10. E indi:c;ilil[aapHc8u-ea garoului pe treimea hlferioarse coapsei san a bJr,a·tu1ui

J 1., Membml pe care s-a aplieatgaroulse imobil] .. zea;za cu o a'teUi de transport.

m 2. Accidenratului in mod 10 bligatoriu i se admlnistreazaenalgetice,

.Etap6'le' apJl,cflril garouluJ improviz.at

Ga',rou Impf,orvizat din.tr;.o curea G,amul.E~m'a',rch

Garou .rnsucitor

Hemostazll' proVo/zone cu ma'o§leta apar:atuitJ'i de ,tensiurl',e

( I

8'- Comprimarea

eircu/am prin' garou ,a snare; .tlumemle';

tJ - ComprJmerea Gireulara a .artefel

remuraJepe i:raj,fJotul CarUfel' 6"'18 fix,a:t

§.1 .ofa.§i rota/a

Tehnica h,emostaz'fJi artGri;a'/e pfoviziOf# la ta;da(;1na me-mom/ul

inferior

A.pJicarea gp1Uuiui tip Esmarch

MaiIa eentrn de pblg~, seap'Hca' o buca til de panza, bati:s:ta erl basma, caperele se lea-g,a l:m..l:at in care so introduce unbel]~or ~i se rasuceste palla dispare hemoragla ~,imenlbrul devine palid, Capetele be~,~o"' rului se fix:eaza cu tifen pe r!rlembru~as,tfel in(':at sa. nu se desfa..o8" Reguli~e ~J)1ica.ri.~. s1UJIn t identice C,[I, cele ale ga,rol!dui fabricat,

1

Aplicarea

garoului improvizet

II. Se apUea rar, atuBc'i cind QU. se poate aplica garoul (a;tero's,c~e:ro,za, gangretidlg.azo.as,i) san se foloseste penttuprima tltgentipana se f'lroeurama.terwalele . nec{rs,Qrep,entruaplicarea altormetede hemostatice.

1i:n.func~~ede calibml vasului ei prefunzimea Ia

care 61 se afta~ .ap'isare:a ltd va fi efectuata:

a) ,C~ degetul mare;

b) ell. eelelalte degete ale lllaimtii; () eu pumnul,

...... ) COll1prbna~ea clig~.~a:·~i a vasalui pe traiect

Gomprimarea dig.aa/a a VB'sU'lui pe tra',j,()cl'

Comprimarea fj'nere,j .fa'cia'/a

l-ie.mos,tazB, prin comp.rimarea digita'faa arterei ,femura/e pe fat,a anteromediana a

- III

Goapsei fn 1/3 medle'

Gomprllmm:~'a a'fterei femura'J'e 1n ireimea mij/oeie ,EI fel'si il1'reme s ooaps,el

1. Cand hemoragia se afli pe frunte, CO'1')lpresianea se face pe artera temporalaexteraa; in regiunea

I'" . tempera a antenor

si mai sus de pavilionel urechii.

2" A. Faciald - sub

Comp,rlmare,a' srtere; tetnpofalesape',rfir;ia.le

'iijI

unghiul mandibulei pe marginea infcrioara-postenoara a mandibulei 'in hemoragil d~n ram1~le obrazului, buze, nas,

3" A. Caro-uda CCmU.iRn ~. se comprima en un deget san cu patru Ia rnijlcculmerginii internea muschiului sterno ... cleido-mastoidean, ditre proeminenta carotida a apofizei transversale a vertebrei

. -

Vi cervieale ttl hemoragii din reghmea giltUlui,

fetei, eapului,

41. A .. subclavicu.larii - ciitr-e I coasta wn treimee medie deasupra claviculei - inraoru in. regiunea umarului sau axllei,

5. A., humeralli = catre osul humeralla marginea wnterna a lnu~c'bmu[ui biceps, in rinile sange .. ranide ale bra~ul ui, an tebratul ui,

6, A. ra,dialil- catre osul radian in local de apreeiere a .pl[dslldu~ In hemoragii .ale labei m:~wnii. 7 .. ,A./emurala- se compir~ma pe plica inghin.aUi in treimea medie, citre· ramura osului pubian inbemoragW.e membrului ill ferior,

62.

Cre§teluJ c8pului: comprimare'a' mafg'fnilor rlmii

Hemoots'zB ,prov.{zo.rie' prin romp.rimarS.8 digita'/a' a arle,reJ hume'rale

"-

PUncta/e' de ,comprimare penbu ~

,o(J(irea ullsi hemor:ag# ,8 la,bel mainii

/"

. /' .•. -"

~';' .".

I, """.' "--,

" ~ ; ~' .

. ;'" a) b)' 'oJ \~ \

Ho'mos:tazal p'rovizcmeprin comp,rlmarea arte.rBl subciavicu/are pt.J'Tl',tru ,controJul hemoragiil!of din re.giunea umar:rJ/uiJ axilm' f6l~ ,b" ,e)

.~ a) .

Comprimarea art:ereJ G'arotide comune ,pe rata an',teroiateraJa' a g'{Jtului

,(a§ib) - __

Comp.rima.r:ea anere; \ fn axiJa ,(a :fJ/ b)'

63

:1)

Dup,i, dezinfectarea marginilor piagii'l in ral1a se introduc tampoane din tifon pana laumplerea ei, folo-

Complies,i:unea arterei' p~ns~m~ent_om~-' sind senda butonaUi, canelata si pensa chirugicala.

CBfofide c-omune )lreslv m pla,ga t Se fixeazi cu pansarnent, In epistaxis tamponada se

/ (Tamponarea facie intr-o nari san in ambele, intrcducsnd turunda

8 d l'" . d ' in: sata a p~,iigU) I gofrat,

I Aor~ abominaa-c~am~Jos,;eo~~li~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

fiindturtita pe planul O'80S, ,a1 coloanei verte-'1 '1:). ~ 't~',,' i "it:1 se utilizeaza atunci cand

brale, tn'rani situate in regiunea pelvisului. Se. Hel~ostaz~ ~'~~~.-_ plaga ~st: ... lo.c~l~:ata ",illregi~l-

comprima IOU pm-Rnut.- __ flexla maxuna In nea axilara, ingh m.a~,al a com-

articulstii lui si geunnchiului. Maj iSllUH se

dezinfecteaza plaga ..

: In regiunea plieii articulatiei, \ se apUca M.l1 sui de tifon si se I e feet ueaza superflexia in arti-

culatle, fixal1dlnlel1ibru~ ill pozitia daUi. Pentru comprimarea arterelor snbclaviculare membreje trebuie flexate maximal la

Comprimarea vase/or saogvine p.e.nt.fu rlmife P8rtilor la terata ate cr:aniuiui

Gompresiunea artefle{ femurale

Conlp'fi~·tlarea digitala a, vasului in plaga'

Se imbra,ca Ininu~a st-er,wla sau se d"ezinfecteaza m~i~~le cu ~lC, 0.0.1, se acopera degetel~c_u 0 com~ .. s~a, .stenla~,ap01 se Introduce degetul ar,atator m pOi ga,

se percepe jetul de singe ~i se comprima vasul. )..

a) dezavantaj.ui: obeseste tnana §i nupeate fi efec- .Pozitia ridicata a

tuat untimp Illdelun.gat membrului

b) deseori se ,c;omprim,i si tnsnchiurile nervoase, .: s1 mete a[itur.i, ceea ce provoaea dnreri put rrnice,

Este indicam, 'in orice ranire, mati des a merabrului, ,cand nu-t Iezar un vas arterial magistral, in pUigi ale l'resuturiLor mol bucofaciale, p,e peretleietoracelui ~i al abdominalului ..

I

\

Ma~ illtai se face toaleta plagii.. Pe p~aga se ,apli,ea I cat-eva straturi de tifon steril. Deasupra compresei I sterile se apHdi. un sul de tifon steril, Uniform se apasa, ell palma 5-10 min .. , astfel Sf: comprima vasele sangvine, Apoi se ttltare~b~ strans en 0 fa~i de, tifon .

. I

.Hemosiaza pu'n edenzie maxima a membrelor

I spare.

Aplicarea pungii eu g-heata

,.

fie piele se pune un scntec, pe care se aplica. punga cu gbea~i, pentru t5:20 111] lute cu intrempere de 15- 20 minute. In uncle hemoragii (nazale, din urechi Ipunga. cu gheati se suspendcaza) .

S'C foloseste in cembinatie ell pansamentsl cornpresiv siaplicarca bipotermiei in hemoragii venoase ~i capllare Dacal plaga este pe membrul inferior. accidentatu 1 se cuku" ar submembru - Sf pane un suport si se ridldii sub un unghi de 40°-50°'.

Daca plaga este pe rnembrul superior, el este : sustiaut ,de membrul s.anatos sau fixat de vreun obiect I oarecare, la lualtime.

65

_"

I

"

Pensareavasului

sangedind

-

PensareaprovborieavasclQrs~~reipresura~ ~,~~~~~~~~_·~_._·~~~~~~~~~~~~~Jw=:T=.a=i~'~~~~~1

face ell pense Pean sau Kocher, Capetelevaselor san- I. Sol. Api axigenati 3%. 1. Sol Vilcasol ~%.

gerftnde se prindcu varful penseler, 2. Sot f'iziologici :iemill1~e. .2. Sol Calciu elorid 100/0.

Pensa va fi ~as~~a in plagape vasu] prins. Se ,apHca 3. Pdrucule de fibrma. 3, Sol. Qdciu gluconat.

t... w t 1"" tr t'" 4, Burete ]"eJl"11).cl~tli .... _ .~ E il'- id Iami .

,p,e piaga un pausan1,en, aaepne ~1 setranspor a urgent .~,...."""~-,~",,. "11'. "'pS'_ on ac U ammecapromc,

pentru a fi ,efectl!lata, hemostaza definitive, 5, Tamponul biologic antiseptic. S. Fjbrinogen.

6. Tifol1 helflllO\S!tatic. 6. Masa. trOllIDoci~ari.

7. Trombin, 7. Sol Etarrzilat 12 S%.

8. Plasniilantihemotilicii

9. Globwirw ~ntihemofilica_

10. Sol AdrenaJina bidroc'toridij 0, 1 O<~

'p'revcllPr/a sau com baterea ~OCiU~iUi hemoragic

Dupii aplicarea hemostazei provizorii: I

1. Bolnavul se aseaza pe 0 targa in decubit dorsal I sa u ~ ateral,

2. Se pregate~te un sistem pentru perfuzii, se face venepunetia ~'w sa 'P'errfuzeaza,: sol. Oiucozi 5%~ 80~. Fiziologica, sol, Riegher, Reomacrodex, Reopolig~ucini1' sol.Hartman etc,

3. Daca hemoragia este grava. ~w accidentarui- se afl.i 'in eolaps, se va precede la ridicarea membrelor pe verticala ~i mentinerea lor in aceasta pozitrue, pentru a. obtine un volum de: emma, 1000 m~ de sange.

4. Se facemonltorizarea aoc,rndeJJtatlJl~,ui: Pulsul riAl

respiratia,

~ ,

5. Da~ca este posibil, se va admiaistra oxigen printr-

0' sondii nazaia.

16. in. c • az de uecesitate, SIC administreaza substante hemostatiee: sot Vicasol, sol de Clorura de calciu,

..

I Etamzilat, Ad.renalina hidreelorida

'~om;?lea

condicii farmaceuti 06 pentru eliberarea subsranrelor cu

-- . . -. -

aetiune

hemostati cit.

Nr. Dennmirea Unitifi de s-a

medicamentului :masllri

S-(]J, eliberat

11. So:l. Vicasol 1 %-1-0 fiele

2", 80L C.alciu clorid flole lO% .. ruO,o

10 10

10 10

{

Medic adjuncl curativ _:..,.._I_\~

$eful sectiei J I I

AIm superior

T

Administrarea sangelui ori a componentilor lui in organism se nl:lme~be: tran~fuzie.

o bieetlve de refe.rinta.: Consol idarea pri ceperi lor ~i deprinderik ~~.tnw~S~ra~a _s~bs:ti~enti~i(l~ sangelui jno~~lI~sm:n se [wlll~e~te peljiaie.

practice de preg:a.tir,e a hemo;ua:n:sfuziei,insl-l~ireaacc.ide~n,telor ce PQ S~rSap:fl~Clp~,~, afmn~e~,u_l sumt do~atorn~ c,ru·,~ apartm la ,4 grupe

surveni in timpul unei hemotransfuzii sau perfuzii, pentru a, putea aC"OrG sangviae, _dupa ,.,s'lst:~ul A So 0': determ.lnata g~netl)~;. _ r-.

a:sistenta de urgen1la, ~i pentru a planifiea interventiile specifiee, I ,~T'I= 00 (I) - eritrocitele nu conpn aglutinogen, 13( serul contineaglutinme:le £, ~.

Objective 'Op,el"ationa.,e ~ g;r: -i!- (ll) - eritroeitele eonun aglutinogenul A ~i send confine aglut~~

Elevul va fl'; ,c,Qn(lIJ',il~· 1 I~'

"'":f"" rune '13 1fJ'

1. Sa determine grupele sang vine. cu. semrurile standard, In gr. - H (10) - eritrocitele contm aglutinogennl B ~i seralcontiae

2. Si determine cutnpatibilitatea il1dlvldua,~i. aglutininele £.

3. ~~ d~termine rezus ,C!?,~pa~t~~ilitatea. IV gr.- A B (IV) - eritrocitelecontin aglutinogenul A.B ~,i send nu confine

4. Sa efectueze proba blologica, aglutjnme.

5., Sa completeze registrul pentru lnregistrarea remediilor trans,j Formula co,mp"iecti a grupei este astfel;

zionale (sange integru, plasma mati'Va~ pl.asm.a uscata~plaSlna cong,eiati Deci: -

mesa eritrocitara, mase leucocitara, masa tronibocitars etc). I gr. - 0. £ ~, Ugr;-A!~ III g;r. - B £

Transfuzia de sange a fost, este ~i va raman€; un compartiment de IV gr. - A B O

mare responsahilitate in activitatea asistentului medical de profil chirurghia La IntaJDlrea aglutinogenului A cu agJutinioeie £ ,i aglutincgenului

Este inimagjnabil tratamentul ~ocului hemorsgic, ~ocubu 'traumatuB cu. aglutininile I~ in eprubeta are toe aglatinarea (unirea) eritrocitelor, intoxica:~iHor acute exogene, combastlilor, proceselor supurasive gradar'ii!. ,org,anismul viu are lor hemoliza eritrecitelor s'ing'elui transfuzat. tar,a transfuzii de: sing,e. San,g:ele tansfuzat are 0 actiune cornpHcata asup' In 'drans,fUzii de sing'e se pot aglutina numai eritrocitele donatorului tuturor organelor vitale al,e organismului, Bste deosebit de ilnpo:rtad cu serul reicipi,entului~,~i nu inve::rs" deoarece :send dooatoruh)lj este fbarte p:l1!gati:rea, eorecta aunei hemotransfuzli, deoareee :ava~d aeeeasi gfilr'l!t~D~ pentru a putea ag~U'~ina eritrochele recipienrului.

ii acelasi rezus factor, samg,eie poate fi incompstibilPentru a pr,ev~ in prezent SIt! transfuzeazanumai singe de aceeasi grupa. si grupele

aparitia compuca:pilq.rgra.ve., afm trebuie sa cuoo-asc.a la perfectie tehsksangvine se inseruneaza:

hemotransfuziei, pregatirea ei corecta, acordarea asistentei de urgentil 0(1), A(H), Bon), AB(IV).

aparitia compli,c,atH1or ~i ingrUirea specifi,ci a acestcrbolnavi. , CD"

,!'latereal intuitiv: Fl~ollJuli cu s1linge~placlr~ emailate, b"~hetej ( -)

shc~a, gel standard, ll:lD'~eta" alcool, material de pansament sterll, Icub II. '.

Petri, baia de aburi, sistemul pentru perfuzii, regjstrul trans fil ziilor, ple ,,-......

ma, ~mbeLe ilustrative, mierotabele, <!)J ,_----~~ ........... --""""'1

. ......__,.

Cap,i,lo,lul VI T'rans"uzii ,i pe'rfuz'ii

Continu.tul Iu.er:arii prac"tiee

A etualitatea temei

Schem.a' ,comp,atibilifapi fJ'UI)elor de sange

, 16,8

Dcterminarea grupelor sangvine c:u ser standard

E f:a.p Hi pregititna.re:

1. Studierea serurilor-standard: etieheta pe care tre buie scrisa grupa seria, titrul, termenul de' valabi litate. Senti trebuie sa fie st:rive:ziu~ fira senme dt descom pmiere ..

2. Determinarea culorii serurilor - test: o (l) - tira euloare,

A (n) - culoarea albastra, B (III) - culoarea rosi e,

AB (IV) - calcarea galbena .. ,

13,. Se pregateste placa emailatape care S:i.Uilt seris grupele sangvme pentru primele 3 grupe - 6 ,go· deuri, Mai j os 11 D, godeu pen tnt. AB (lV).

4.., Se pregatesc 7 pipete, 7 baghete de sti.cli., lan~eti; alcool, 'Ya.ta sterUa .

. Preeedeul de:tf;nminirii :grupei, :sao(!,villlJc

1. Pe place emaUa:ta se serie numele individului.

2. Se dlescrud serurile, sepicudi cu pipeta c,ate.2 P:iIC~ turi de ser conform grupei si seriei,

3. Se dezinfecteaza degetul IV ell aleool, se fact punctura (ori se ia din. flacon sauge).

4., Prima pica~ura se sterge eu vata sterila,

5. So recolteaza s,augein godeul de jos (sau pe to plad de stich§. sterila).

,6. Cu bagheta de. sticla se apbci oite 0 picintdi d~ singe in raport 10:1 alaturi de fiecare pk:,atQ:r.§j. d ser - test si se amesteca,

7. Se agiti placa.peste 3-5 min. se citeste rezultatd Pentru a preveni ag~utimlarea ,aparenta., s,e picon in mate godeurile ,dUe 0< pi,oatura de ser fiziologic - Da.ci aglutinarea ttl serul-test de gr.I, II; HI 0.,1

avut Ioe, - s:lnge1e este de gr. I.

D.t!Lrf~a aglutinarea a avut loc ell serul-test dt gr. I ~.i HI- g,angele este de gr. U.

Daca aglutinarea ell ser-test de gr. I ~i II an lac, ~i ].i:pse~te CU, ser de gr..lU-silngei,e cerceta e de grJll.

Daca: aglutlnarea a 8JVU.~ loc cu serul-test de gt 1 U HI set resu ~ une ca, san ele este de!". Pi.

70

8" Se picura set-test de gr. JV in godeul al 7 -lea se a:m~stecacu to JJwditudi de slin,ge .. Upsa aglutinatiei denota ca s angele este de gr. IV"

'9. Se arata rezultatul medicnlui, Rezultatul se iuscrie pe un formular special. Medical noteaza formulare I, 10. Eprubeta ell sange se trimite in labosator pentru detenni fiJMea. grupei sangvtne ill coru1,itii de laborator. '

b) eo :ajutorul t:OUcJJ'anelor D

Necesarul: ~ -

1. Un flacon cu '~Qililcioane anh A, 2 Un flacon cutolicloane anti B .. 3" P'lac! email alta ell godeuri,

4 .. Doua pipete pentru ochi, 2 baghete de stiela, .5. Ace" alcool, vata sterila.

~

'Jehnica d,e·terminirii

Placa ,emailati se degreseaza. Se scrie numele mdwvidului.

1. Se folosesc nnmai 2 god euri de pe placa emailata,

2. In primul godeu se picur.a. 2-3 picitud de tolicloan.e anti A.

3 .. In al doilea godeu se p,icudi 2 .. 3 picaturi de l'o],icloane anti E,

4. Recoltarea sangelui din deget este identica.

5. en bagheta pentru fiecaretoliolon aparte, se ia 0 pi,carura de singe in raport 1 :5 (I-singe, .5-toHc~on) ~i se amesteca cu tolidoanele din godeuri. ,6,. Placa ~e ,agita, peste 1 min. se citeste rezultatul final,

7. Rezultatul se arata medicului, apoi se scrie pe formular,

Citirea r,ezu.ibltului:

1. Daca aglutinarea n-a . avut Ioc nici Intr-un godeu cu tohcloane, anmei .sangele ede grupa lntal8l1- 0 (1) ..

2. Dacaagutinat:e,a, a avut lee in godeul cu tolicloaneanf A,atunci sangele e de g~1Jp81 a doua - A (U) ..

3, Daca. aglutiaarea aavut Ioc in godeul ell. tolieloane anti B, atunci sangele e de grupa a treia - BOIl).

4. Dacaaglutlnarea a. avut lee in ambele godeuri cu telicloane, atunci sangele e de grupa a patra - AB (IV).

5 .. Verificarea grupei a !V cu tolieloane nu se face.

71

Factorul ... Rezas - este 00 substanta antigena specificacare sa contine in s.angele a 85'o/Q din populatia globului palnint,esc. Aceste per~ soane se 11l,UneSC rezus factor pozitivi (Rh +).. La 1500;0 din populatie in s.allge 11111 se coniine aceast,i substanta antigens .~i este numiUi rezus factor negativi [Rh -),.

Acest factor a fest depistat pentru prima data In eritrocitele maimutei Macacus rezus ~i de aici provine denumirea acestui factor.

Dac.a se transfuzeaza Rh pozitiv bolnavilor cu sange Rh negativ 111 sangeJ.e lor spare R~] - anricotp.adics m-e loc sensibilizarea acestui orga .. , nism, Transfuziile repetate de Sal-lge Rh - pozitlv bolnavilor ell singe Rh - negativ prodnc reactii grave pesnransfuzioaale, cepoate conduce 1.21., deces,

Pentru a evita aeeste grave complicatil, este strict necesar de deter ... minat in sangele donatorului ~i srul,ge~e receptorului factorul rezus, Fac-

torul rezus se detennini in ,conditH de laboraton r

Asistentul medical colecteaza din vena persoanei cercetate 5 ml de, sange ~i Ie trimite la lab orator pentru a. determina apartenenta Rh.

Pr,egati're,D "i eJec:tu,ar·ea lntervtlltiei chirurgleale ""=' tr ans;fuz~1 de s;inl0

Pentru a efectua 0 transfuzie de' sange este strict necesar a completa un algoritm de pregatire a acestei intervcneii,I. Determinarea grupei sang-

vine ~.~ Rh factoml bolnavului,

2. Comanda sa,l~g,eIDui la statia de transfuzii.

3. Analiza macroscopica a flacoaului eu sange (se face litnga. frigider, unde se pa,streaza s3m1,g,de la t°'4-6°C

a) se exarnioeaza eneheta - grup,a sangvina, factorul rezus, data, colecUirii~ N.P~ donatorului 9i semuatura persoanei responsabila de eonservare;

b) se verified dadi flaconul este inch is ermetic;

I'

Montajul .sistemu.l.u; pentro transfuzia de s,Bll'ge

e) se cerceteaza flaconul ~ trebu le sa fie in trei str.ahi]rID: la fund eritrecitele au

,culOrlire bruna'·

. . . __ I

- la, mijloc leucocitele au culoare cenusie (deseori 1 i pseste );

- deasupra este plasma de cukiare galbena trartsparenta;

dl) se agiti atent, se atrage atentia ta prezenta fulgilor, impurificarilor din sange,

4. Se determins grupa :lfm.gvmna. din flacon,

S. Se efectueaza probele compatibilitatii;

a) compatibilitatea individuals;

b) proba Rezus c:ompatibi~i'tith,;

c) proba bielogioa,

Proba

compatibHitatii

. ~

Determinarea compatibiUtatH

- ~

illa\ridua1.e

Proba Rezus .. compatibilititH

A~goritm1l!d determinarii

Necesarul: 0 placa ceramica, plazrna bolnavului, flaconul cu sange, doul pipete • seringi, ace, .

Tehnica efectuii:rii: Se N'U este

Se picura peplaca de ceramics 0 aglutllineaza. oolllpaLibit pJJ,ca,tuta de pla.s!ni [preventiv sang;ele

la fost centrifugat eu citrar de Na pentm Nu se \1 Bste

a obtine plasma)~] 0' picitura de sange ag~UtiD~ compaabil, din flacon in raport 4: I. Sa ,a.,gita, atent,

,se fac obs,ervid timp de 3-5 min, Pen-

tru a evita aglutinarea .aparold~ se pi-

eura ser fiziologic,

Necesarul:

\ . Cuti,a :(':tri, seru~ bo!navulu~.,~,~co'nul en sange, sermga, ace, baia de

aburi, termometrul de an\a·A_jj".~.·. Ioc .[\1 ~

Y _ It.... u ... 11 es"e:

Tehnica efectuiiFU" aghninarea ,oompatwbil

S e incalze$le baia de aburi la f 45°C.

Pe curia Petri se pleura 0 picatura

73

Acuzele trans-

'II ipsesc, it.: •

uillUZla.

Ide ser al bolnavului (se obtine prin Nu are Ioc] decantare sau centrlfugare mrd citrat aglnnna-

de Na) ~i 0 p,ic8irura de sange din. flacon rea

i.n raport 4: 1, Se agrnta atent, se I,coperi,j

ell capacul, se pune la baia cuaburi

pen~r~ 10 min. Observarile se fac pe

un fundal alb.

Proba biologics

Necesarul: flaconul leu s§nge, flaconul cu scr flziclogic, sistemul pentru transfuzii, auportul, vallI sterila, aleool, ser l i1g,a~ ace,

Tehnica ejecluiirii: Acuzele:

1. Se coinpleteaza sistemul pentru ,~'" Dureri

perfuzii ell sQ~U'~i'e fizio']ogica. in piept.

:2 So, face venepuncpa ~i se uneste aeul 2. Cefalee, .. ell sistemul de p.rluzii, se regleaza 3,' V.rtije.

. - "'-I 4. DlSP-

ptcatun e. ,

3. Se transfera sistemu] pentru perfuzii ns:,ee;.._"

- f . '[ .' A. f1 .. vuren

din flaconul Ctl ser rziotogrc In I SQ· .. . '1

conul en g,ange (preventiv i'nci:iJ.zwt m. re1g.·, iu-

'. - - - - '. -~lea '())'n~

Ia tOcamerGi ,~i dupa ce s-a dezin- b~;i.

fectat dopul flacon 11 1 ui), «5. Du red

4. Se picura m.5 ml, de silllge~ dupa care in regiuse Incbide sistemul pe .3 min, Se ob- nea infesenri staree bolnavului, Se ~,tra.ge:r:i(lari a atentia la acuze, ahdorne-

--III

5. Dacs acuzele lipsesc, se rna. pleura uului,

J 5 ml, de singe. Se opreste sistomul 7 .. Fripentru 3 min., se observa sterea bol ... soane, .navului. Se atrage atentia la acuze. g. Trans-

6. Dac:i acuzele lipsese, se mai phmra pEl'atii ! 15 ml, de simlg,e. Se opreste pe 3 min. reei,

I

se observa starea bolnavului §w aCM-, zele.

74

Esre cornpa-

tibil, "

Daen, snnt pre:2'JeIlJli~, sarilg!e~e' biologic

,

'i'1IU~~

compatibH ~i. transfu-

1

zia se ~n~;re~ rupe,

Sangc]e e

I' compatibil, se continua

Daca proba biologica s~a desfasurat normal, se face transfuzia celeilalte c8ntrutali de sange sub s:upr-av,eghe:r,ea·,alOl.

La sffir,it m. flacon se Jasa 5-10 ml, de singe, care se p,as.treazli in 'frig~der timp de 24 0113; (ln C:RZ de ap'arj'~~e a, cornplicaptlor).

in prezent sang,e.ile integral se transftll!zeazi foarte rat,

Mai des este u6hzata plasma, Inas,a, erwtrocrntara,m,asatrDmbodtadi, m,asaieucocifara etc.

Rea,c't:,iih.l! ,i (':)ompnca;~iUe pos'Ur,aD'SI~uzionab~'

Tr2lllsfuzia sangelui iu caz de p.regitire ICrOrecti a tuturor etapelor, ramame au un act inofensiv pentru organmslDul belaavului.

Dac.a se eomit gr,e~eli in pl'egiitirea si efectuarea transfuziei, atunci apar un sir de' compHcaJ~ii:

1 .. Complicatiile cauzate ill efectuarea probelor g,eroI!ogke (determinarea grupelor sangvine ~w probe lor COlillp',atibiHta~ij). Apare socul posttransfazional,

2. Complicat·iillie provocate de greseli iu. telmicatra:nsfuzwei sangvine ~i nre:respectan~a regulilor aseptiee,

.a)' embelia gazoasii;

b) trcmbembolia;

c) dilatarea cardiaca (lI:cuta,;

d) reactii septice,

3. In ,cazullcomplw,catii~or .PI.lfOvocate de examinarea in:suficienta, a donatorului, pqate aparea:

- Infectarea bolnavu~ui cu SIDA.

- ]n_fecmrea bolnavulu! ell hepatite, sifilis, malarie,

4. Complicatiile legate .de neghjaree contraindicatiilor pentru transfuzie due Ia agravarea evolutiei bolii, in care lenlcontraill1ilica,t~l transfuzia: a) nefrita acuta;

b)b,epa'~ita ;

c) dec,ompensa,rea functiei card~o-vaSiculare~,

d) ,afecpuni puimonare ell, 5ta~dl pl'onuntat,a, in cireuitul mic; e)afec~iuni alergiee - ex,e!na,astmld brcnsic etc,

$, GomlO~ic.atH determinate de 'sensibiHzarea. receptorulni ~ ~oc111 a'nafilactic ce Sf: ,as:eatnama, ,eu socul pos~tra.iisfuz,ionaL

6., Socul citrat - apare in transfitzii fapide ale unci can'titati mad de sange conservat cu sol de citr,arft de Na (nll3.i mult de 1 OOOml) Pentru profi .. laxia lui] Ia fiecare 500 ml. de Bange tra:n..sfuzat Sit! adminisrreaza ] 0

-[ d J' de cl - d I'" 1 OQ/ " I".... ., - I'

m. ..• e SO_tltH~ . e o orura de Cal'CllIJI ' 1'7{1 1 V care neutra tzeaza cttratut.

[

75

1. La un ~il" de bolnavi apar reactii pirogene posttransfuzionale care, spre deosebire de complicatiile hemotransfuzionale, lID prezinta un pericol pentru vi~~a bolnavului.

Cauzaaparitlei loreste jntroducerea cu sangele a unoe substante pirogene, ce prezintaproduse ale activititim, vitale a bacteriilor,

Oupi gradul de gravitate, se disting 3 grade de reacjii plrogene: u~mui'f medie, grava.

Apar in data dupa transfuzie ~i S6 tnaniIes~iprhl': frisoane~, ridiearea temperaturii corpului, indispozitie, eefalee, palpitati] cardiace, d~spnee erupti i pe pie le.

Tratamentld este aimptomatic. Bolnavul se ~nJCalze§tc cu termofoare, eu p,i(tu:ri. i se dau de baut biuhlri fierbinti. Seadministreaza ilv clonura de ealciu de 10 %, antipiretice, se face perfuzie en sol. de Gluco!Za 5%.

P'rojilaxia- respectarea riguroasa a regulilor de reooltare si transpor-

tar-e a sal1ge~ui3' tehnica U'ansf:uziei ~i dezh1ftctarH aparatejului, Calc mai gr-ave cOluplic3lH din cele sus-numite snnt;

I. Socul hemotransfuzicual (hemelitic, PQsttransfuzio'.nal).

2. Embelia gazoasa.

3. Trombembolia.

$ocu~ hem.ob·~a:nsfl1ziolnd apare d~n. cauza hemoHz'ei eritrocitelor sangelui trans fu zat,

Manifestarile pot apa\'ea III primele clipe dupa transfuzia a mO-30 ml, de sange, la sffir1itul transfuziei san imediat dupa transfuzie (mai far la sfi.r.~itul a 24 ore),

Bolaavul este agitat, aloud eefalee, frisoane, vertUe, 8'(,)1 ,zatie de constrietie m piept, dnreri inreghmea lOfnba_ril, tn regiunea run'fe:rwoara.iil abdo-

'I" . " h t- ~

menu tu, In mu,~c.·~, grea,.;a'J voma

Obectiv - hiperemla fetei.care se schimba mati apoi eu paliditate ~;i cianoza, tahicardia, in cazuri gra.v,e _, descreste ten _ _S.1unea. arterials, are Ioc pierdereacunostintei, paraliziasflncterilor, iaruneori chiarsurvine decesul,

Dacabolnavul esre .8008 din aceasta stare; atunci, mcepand cu a 2-a, a. 3,-a zi, se dezvolti icterul, in urina ,aIPM proteine, lremoglcbinuria, oliguria" anuria. in CB'Z11Ui grave, unneazii uremia cu deees. Gravitatea bolnavulai depinde de cantltatea sangelui transfuzat,

Decesul survine din cauza schimbarilor grave dinrinichi ~j neat ca rezul at at intoxicarii cu produse ,a]!e hemolizei eritrocitelor ~I distrugerii proteiuelor din p]asrn-a

76

Traraenenrul:

L intreru'p,ere,a I,apida a ttansfuziei de s~nge si ehemarea mediculul.

Completarea riguroasa a indicatlilor medicului care vor consta in:

2. Efectuarea imediata a, blocajulai bilateral paranefral dup',a metoda IUID Vi~nevslIrii ..

3. ~dmjnisttarea preparateler cardiace - atrofantin, corglioon i/v. in hipotenshme - adrenalina hidroclQiridi de 0,1%,.

4. Administrarea :anUhilistaulh1Iieelor- Cloruri de caleiu, dimedrol, supraS'hD, diprazin,

5 .. Administrarea cortieesteroiziler - 50 .. 150 mg. de precm~zokm orru 250 mg. hidrocortizon - pentru reducerea reactiei antigen - anticorp ~i pentru stimularea acti vi Uitii c ardiace,

16,,, Cu scopul de a inlimra dm organism produsele hemolizei, s,e admini-

streazi biearbonat de N a.

7. Oxigenoterapia,

,So Preparate diuretice -s lazix, manitel,

9. Perfuzia solutiilor - Hemodez, G~ucoza 5%,~ sol. Fiziolo,gi,c,a. In. Transfuzii de s.ange compatibil,

H. Dac.a tratamentul indicat nu esteeficient SII!! indica hemodiaiizacu ajutonll aparatului r.il;lichiul m",tijicial ..

Embo,li.a gaz.oasi :ap'an: 'in urma patrunderii aerului in sistemul vascular ea urmare a umplerii sistemului pentru perfuzjj cu bule de aer, :sau..:io cazal dereglarii ,el'meticitatii sistemului pentru perfuzii ..

M(J,nife8tlrf'ile~' apar dureri pntemice in piept, dispnee pn:mun~a.ta) tusa, violenta, eianoza pil'tii superioare a corpnlui, pulsul fi~wfonn accelerat, TI A scade, bolnavii sunt agitati, ~UJ, frica mortii, se apuca de piept, deseori survine decesul subit.

Con,duita:

"

. a. Intreraperea imediata a transfuziei ,i anuntarea medicului.

b .. Resuseitarea cardio-pulmoaara cu oxigenoterapie,

c, Admmnis:trareaprel'lara:teJorc,ardi.ace.

d. Bolnavul trebuie .s,a aiba capul plasat maijos dec;§t trunchiul (pozitla Trendelenburg).

Thombemboli:a: Chiagurile 00 singe diu slstem ~i ac patnrund 'iim~ preuna ,eu f:j,anget,e mn inima dreapta ~i 1n vasele pulmonare, - Trombemboha se des.fii~rOara ca §.i embelia gazoasa, Numai in cazul in caretrombul a fbstmic ~i a obturarvase palmonere mici, apare mfarctul

'77

pulmonar, Allar dureri III piept, mse mai tnta~uscata, apoi eu b,emiOptizie~ creste to corpului, dispnee.

Conduita:

I. Intr,eruperea. imediata a trausfuziei ~i aauntarea medicului,

2. Administrarea eardiacelor,

3. Oxigenoterapia.

4. Administrarea heparine,m,fibrinolizine~, streptochinazei, ,)" Administmn~a analgeticelor.

Profilaxia: Este contraindicata ,,,spala_rea~' acelor de transfuzie astupate en trombi, prmn sistemul de perfuzie,

Supravegherea bclaavului dupi bemotransfuzie se face pe :p,at'cUIs.ul a 24 ore. Primele 4 ore bolnavul are regim strict la pat,

infi.ecare om se masoara, tJa a eorpului §i se 'iniegistreazi, in fi~a de observatii pentru a observa reaetiile pesttransfuzionale. Se marsoar,a pulsul, diureza,

in caz de aparitie a frisoanelor, bolnavul se tndUze~te, se anullti medicul, La indicatia medicului, Sf: administreazi preparate cardiaee, Dnp'a fiecaretransfuzie de sange, a dona zi se face analiza gener,aHi a singelui ~i a urinei,

Cap:itolul V'II

P ,RI'OIADA PREO'PE,'RATO'RIE

OlJ,i0ctive de .referinti: Generalizarea ~\~ aistematizarea cunostin-

I

telnr, consolidarea deprinderilor practice, insusite la temele anterioare

precum ¥i la B.A.M. cu scoput 'insn~rurii particulari tatilor de prcgatwn! preoperatorie a bolnavilor chirurgicali pentru interv'entim. urgente ~i planificate ~i constientizarea rolului asistentului medical in aceasta perioada.

Obieetive op er'ation.al,e, Ele",d -p,aji eap','lbit:

1.. Sa examineze bolnavii intemati, penhu: .(nterven~ij utgente si planificate, 2. S,ii participe la real izarea interveutiilQf medicale urgente si speciflee, 3" S.a, eolecteze materiale pentru examenele paraclinice (s.a.nge.) urinal.

. 4. S.a pr-egateasci ~i sa tnso~e,asca bolnavii in eabinetele de Radio-

grafie, ECO=_grafie.

S. 8~l efectueze clisme evacuatoarii, ,6,. 8a pregateasca cimpul operator, 7. Sa efectueze premed icatia,

8.. Sa transports bolnavii in sala de operacie.

Succesnl unei interventii chirurgicale in timpnl operatiei si "[1 pe.rioada postoperatorie depinde in maremasura de pregatirea coreeta a 'bolnavulul pentru operatie .. Un rol primordial in pregatirea psihologica l~i fmzica a bolnavilor in aceasta perioada Ie revin cadreler medicale eu studiimedii, Efectuarea corecta ~i catitativa a indicatiilor rnedicului, eompasiunea fati de belnav, pregatirea constiincioasa abolnavuhii penU!ILI

,-

interv,en,fia chi.rnrgicaUi reduc la minimum complicatiile ce pot apa ee In

timpltrulli inte:rventiei ehirurgieale precum ~i in perioada postcperatorie.

M:at,eriaJ i'ntoiUv:, fise de observatii, foi de indicatii, formulare pentruexsmeneparacli nice, obieete de i:ngrijrure a bolnavnhn, remedii medi C~mt;l!ltoase, iudicalli rnetcdice,

COD~ioutullllJCFarii praetice

Dupa stabilirea de ,dUr,e medic a. rundkalii~or pentru opera:~ie" bolnavul se pregateste pentru interventia chirurgicala,

,.

.. ,._,.

P'regi'iireapreoper,atode lnelade:

1. Examinarea bolnavnlul pe. organe liii sisteme ell scop de precizare a dlagnosticului ~i depistarea afect~ulli1or coneomitente.

2. Pregatirea preoperatorie a bolnavului,

P'regitirea preoperaterle a bO~D.,avuhd pentru iutlervcnrUi p,~anific:ate

Bolnavul este examinat hUJ eondirii ambulatorii de catre medicul de familie la Centrul Medicilot de Familie ta moeu] de domiciliu sau in CUniC8. Aceasta include:

1. Sanarea toearelor croaice de infectie (la medicul stomatolog §i

ORL).

2. Mi,cro-fiuorogrzrfia I(MFG). 3., Electro-cardiografia (EeG). 4. Examenele paraclinoe:

1· Ii'" g, "1 .

ana !,Z3;, generaia ,3 sange ui;

- analiza geueralaa urinei;

~. materiile fecale la ou~Ue de he~minti.

5., Miero-reacjla de sedimentare a sauge.~ui (MRS).

6. Gmpa de.sange $i factorul Rezus,

7. ECO-gr,afia.

8. Fibro-gastro-duodeno-scopla (FGDS) - in caz denecesitate.

'9, indl"eptare de ca,tre rnedicul ehirurg de ta Centrul Medicllor de Familie la locul de domiciliu,

Peatru eopii este obligato.rim

L Certificat de la medical de familie c,a nu a avut contact C~] bclnavii infectioeiInultimele 21 zile,

2 .. Ca lendarul vaccinelor,

BO~DaVti sunt interna.li tn sectia de chirurgie cu trei zile wnainte d~ operatle,

Asistentul medical diu sala de tratamente efectueaza proba p'en~rn, penicilina ~i proba pentru novceaina. In ajunul operatiei, asistenml medical de garda preintampina bolnavul sa nu ia tina.

Seam bolnavul face baie san dus, i~j scbimiba lenjeria de pnt ~i de coI1P.

Asis,teDtu~ O1edlc:a~ efeetueazi:

- clisma evacuatoare (1 ~ sau 2-3, iil dependenta de parelogie tn cal de necesitate);

premedicatia serala,

80

Dimineaia, ill ziua oper:a~ie:i" aslsteatul medica~ efectuea,zi: elisma evacuatoare (la necesitate];

- proga:t,e:~te campul,operatof, rade parul, dezlnfccteaza pielea;

- premedicatia matinala (rna indicatiile medicului aneatezloleg cu

30-40 minInainte de: opera~ie);

- transport! bolrnavul in sala de operatie (bolnavul se trnnsporta

de~bricat Si inveUt en .0 plapuma cilduroasa).

Imprc1lmlli rCU bo~narvu~ se tra:US)l'Orr'ti.,:

- 'fi~a de, observatie; .

- eliseurile roentghenologice (daca exists);

'epru~eta cu sange (pennu efectuarea probelor comp,aHbiHti~H )r,

p1regi.tlrea p'r,eop,er31torie a bolna.vului

pentru b)b~Jr,nenti,a cldro'r'gi.c'sl,i urge~lti:

De urgen#i, (Citol) se colecteazii: ..l. Analiza generala a sangeluL

- Aaaliza g)enerali a urinei,

- Electrocardiografla.

Se efeetueaz§,,::

- Radiografia (in caz de. necesitase).

- ECO-gr.afi,a (til c.az de necesitate),

in cazurl ur;g:ente:

Se efectneaza ioha~atii cu oxigen umezit,

Se puncteaza to vena, periferica ,i se perfuzeaza ser fiziologie sau preparate ale sangeluL

- Sa constata grupa de d.ng~e.

_ - Se eo~ecteazi sange ii se trimue la laborator pentru determinarea Rezus .. faetorului,

- Se evah,n:.az! timpul sanger,irH §i cuagulograma,

~ Se face sondaJul vezical (dlaca. e posibil, bolnavul se urineaza de sine sUiti,tor .

S'C indepHne~te dezinfectarea sanita:ra. partullUii. Se p'n~gi~e~te can1:pu~opera~or.

Se efectueaze clisma evaeuatoare la indieatia medicului chirurg, Efectuarea premedicatiei la indicatia medicului anesteziolog, Setransporta bolnavul in sala de operatii .

,81

Partielllar'if,ilile de l'I'cg;alh·c preoperaterie a coplller Asistentamedicala efectueazamasurile antropornetrice:

- Inasoara inaJ~imea;

- apreciaza greutatea corpuhii.

Copiii mici seara cineaza, Ultima alimeatatie la :sin a copilului SU! trebuie s'a se fadi 'cu 4~.s ore wna,inb~l: de operatie,

ml1ainte de operatie, este neeesar consimtamantul si semn.attl parintiiliof in fi$a de observatle. Daca pirwnUiHpses:c) in operatii urgerse creeaza un consiliu din 2,-3 med ici, care iau 0 decizie, Medical este auu-ntat de decizialuata.

Copiiior sugari, inainte die operatie Ii se administreaza coagula Etamzilat, Vikasol (deoarece este S,C8zutii coagulabilitatea),

Pregatirea preeperatorle ,3 belaavului de virsta ,s,eni.Ui Acesti bolnavi prezinta ;~(;ontigel1nll de rise' , deoareee patologia bazi este freevent asociata ell alte ,afec~lm~ concomitente (d~atbet zanat, ateroscl eroza hipertoaie, boa~,a~ ischemiea ,S! cordului).

Aceste afectiuni necesits tratament de corectie, pregatirea preoJ ratorie a acestora are loc un twmp mai indelumgat.

La indicatiile rnedicului, asistenta medicala, in funetie de pa~oIu~ administreaza:

.

- cardiotoniee;

- .anticoagulante;

~ hipotensive;

-' vitamineterapie;

, ,

.. - insulino-terapie (in diabet zaharat) etc, {

111,ainte de operatie, pe membrele inferioare ale bolnavilor ~i . organele bazinului se aplica fasa elastica (profilaxia . trQmbembolij~~

.. !

.

Pentru stimutarea -{~11e~om~ ununo-biolcgice, bolnavilor U se per:fuzea'

. - Sot de aminoacizi.

Aminofuzin. Aminoplazol- Hepa. Amjnosteri!-,KE. Hldrollzarul de proteine, Infuzol,

Emnlsii Iipidice.

82.

S:I . ~ G.·!I~r - ... ~5"··o/ -.QiI.,. " . ~1l.l.Cvza. 70.

Se ad ministreaza; -PiroghenaL

- Predighiozau.

-. Vitarainoterapie,

- 'Iransfusii de sing,e.

10 cazuri de deshidratare a organismului ~H::: perfuzeaza: - Ser fizi ologi c.,

~ 801. Ringher-Lokk, ......,

Solutii Saline: ,;Dissol''\ nTris801~~ etc, Sol. Hartman ..

Sol. Glucozi 5%.

De asemeni se per.fttzeaza solutii macromoleculare: - Refortan,

- Hales.

Gelcfaz] n,

-, Reopoliglucina,

- iPoHglucini.

Capitolul VIII

PerioGlda inl,erve'nti!ei chirU'r'gicalle

,I

j Oblectlve de referimti:: l[Wsu~irea a:proful1da1lti a instrumentarului chlrurgical pennu cele mai uznale interventii chirurgieale, familiarizarea studentilor cu evaluarea intetv,en~i,ci ehirurgicaie difenta dupa gradul de urgenUi

\j Obie>etivle ,opera~i'Oq3Ie E,Ii! l'ul va fl c,ap'tlbil,:

1,. Sa interpreteze prmcipalele tipuri de mterventii chirurgicale,

2. Sa explice regulile de comportare ~n sala de op'er,a~H; asepsia fn blocul 'operator.

3. Sa recunoaseii pozitiile bolnavnlui pe masa de operatii.

4,. 88. precizeze prineipalelegrupe de instrumente chirurgicale ~i tehnica transsniteril lor chirurgnhil.

Ma:terial i,ntuitiv': MasSI de 6,azi pentru operatii, semri de instrumente chirurgicale, material de pansament, lenjerie de operatie, substante antiseptice, tabele ilustrative, ruicrotabele.

Actu a litateatemei

Pentru organizarea muncii in seetia de ehirurgie, blocul operator, tn po~~cl'inici esre strict necesar a se C:l1noa~tefuU!c~iil:e ~i obli~a~iu~ne de servieiu ale asis.t,entuiui lnedk;a~ in timpul unei wntervcntii ,cbirurg~.ca~,e, completarea trusei de instnnnente pentru diverse operatii chirurgicale i,j transmiterea lor medicului, Pentru a, desfifura.o activitate in oriee strucmra spitaliceasea este ebsotut neeesar sa se cunoasca pregitirea 'ins:trnmenrelor pentru sterilizare, controlul presterilizarii 'W sterilizarea jnstramentelor, Aceste deprinderi sevor stadia in acest capitol sitn capitolul .Prof laxi a i ~f'Cc!~ ei chirurgi:c8Jle" ~ care ill. mare Inas'Ut,a va asrngu:ratns~1rea unor abHita~i,pfa'cti(,;e utile pentru a plUtea activa in. viitor ill in~titutille It.u~di,ca~e,

Contin.ntul 3lcti!vltatU practice

~ -

fr.in.cipalel,e tipuri de interventii

ell irurgicale

lore:rve:ofia Iddrurgicali este actiuneamecaaica exercitata asupra tesururilor ~i organelor bolaavuhii eu scop die tratament SaU cu scop de diagnostic.

1. Toate operatiile Sf! impart in:

a) sangedinde - se lmcal,ca integritatea tegumemelor;

84

b) nessngerande - nu se l]]caJrc,a_ integri ta b:: a tegumentejor,

2. Dupil tipul operatiei:

a) operatii curative;

b) op,erapi de diagnostic.

3. Dupu caracterul ilfte,rl~n,r,iilof:

a) radicale - inlarumn:a' focarului patologic ori a organului lezat (spli nectcmia);

b) paliative - de prelungire a vietii c.and vindecarea

llU este posibHa. .

4. Dupa gradu! de ur:genla:

a) JI~,aniflca.'te - Bunt programate din timp ~i pot fi efectuate or~,cg_nd;

b) urgeate - operatii care m pot fi amsnate pe timp indehmgat, din eauza evolutiei accelerate a, belli; .. co) extrem de urgente (wm,ediate) = amsnarea pe (:§.t,ev.a ore sau minute punein pericol viata bolnavului,

~egulne de

A 'I' I

comportare In saia

de eneratii

_ .e, operatn

I.. Operatia chirurgicala poate fi efecruata mnnai de o echipa operatorie dm care facparte:

,- medicul - chirurg;

- asistentul sau;

- aim. de operatii;

- infirmiera,

Dac:a se utiltzeaza narcoza gcnerala.1 se va inc ude $i echipa de anestezisti. Asadar, 0 interventie chinn~gicala, (;ompl:i,cata, se efeetueaza de un personal medical rmmeres, reusita ei fUnd dete~~nadi. de buna in1teIegere dintre membrii echipei,

2., Aim, de operatii t~ revin toate sarciaile de pregatire a :siH i de operatij pen tru lueru ..

3. in ajW1 ea este infhrma~a (dupi. forruular) asupraope~ap ilor planificate pe a doua zi si pregateste necesarul.

4. Peliltru, operatijle extrem de urgente (traheostomia, ~a'IP,ar:atomia ete.) totul este pregaHt din tlmp pentru 24 ore.

:L in operatiile planiflcaie joate instrumentele chirur _, gicale se sterilizeazs i'n ziua operatiiler cu ID ~:S ~2 ore. 6 .. Afm s,uprnveglliu:;aza munca perscnalului medica]

8,5

si raporteaza chi rnrgulni despre iDiclUca;rih;~ regulilor .asepsiei din partea celor prezenlw la operatii (studenti, rued ici etc.),

7. Obl~gatia 'p'fincip.aUi a aim de operatii este deservirea chirurgnlui cu iustnnnentele chirurgjcale ~i lCU materialul necesar in. decursul operatiei.

8. Alm~ impreuna cu jnfirmiera, face curatenie preventiva, t~,i dezinfecteaza mainHe, iIubraca echipameat steril, acoperamasa de baza sterili, ~,m tnas.uta portativa, Apoi imbr.aci in eehipament steril echipa operatorie, serveste medieul pentru dezinfeetarea campuh,rui operator, lenjeria sterili Of aeopera CilD~. pul operator" apoi serveste instnnnentele.

9., Insmunentele se 2l§eazi dupa Je~ul ~or ~ dupa etapete operatiei,

]0. Ahn trebuie sa controleze starea instrumentelor, cele uzate s,ij file mlillituratc' la timp,

i 1. lnstrumentele se 'Oferi chirurgului in 2 moduri: - direct in mana. chirurgului;

-. Ie plaseaz-a, la indemMa ehimrguhii Sa le ia singur,

12. Instrumentele se olFedi atent" CU~ partea de lncru ~cuIDine:ruI),pentru a .I]JU rani mi:na chlrurgulul. In rnajoritatea cazurilor chirurgul ml.l se uita in tim~ pul operatiei la instrumentele care i :~B~ oferi" de eceea a/m este obligati sit cuooasea perfect etapele lotre gii operati i ,.

13,,, Daca pe parcursul operatiei instrumenml s-a atins de vreun obieet nesteril, el trebuie i'nde'pirt3l'f" iar medieul trebuie informar despre aceasta.

J 4,. AIm este obHgati si vegheze desfii:;>unlfiea. operatlei.ca sa nu rimaDR uitate tn r-ani comprese, tarnpoane, instrumente, Pentru aceasta, tampoauele I1i1edii simici se servesc numai fixate, cu cJ.<om.ta.ng,uL Se.rvetele),e mari se numara (cire 10) la inceput111

operatiei si la inceputtd snwlI':arii i)~agwi

1. Consta iElpregatirea oor,e.cta a participantllorpentru operatic.

2. Izolarea la ~.~ mp,apUigi i,

Asepsia i.n 'timpul. operatiei

3. Materialul de pansament, instrumentele folosite Sf: ibda tura lntr-u n Ugbian.

-4. Sehimbarea la timp a mM.1.11~Wi de eauciuc defectate. 5 .. Daca fata chirurgului trenspira, atunci iufirmiera ii. §lterge picaturile cu un servetel steril,

6. Daca chirurgul sau ceilalti participanti s-an atins de obiecte nesterile, acest loc se va infii~a cu un scutec steril, sau se va schimba tot echipamentul.

1. Toti participantii la interventie trebuie sa se afle 18. distante de: I m. de la masa sterila,

g .. La anumite etape ale operatiei SI.!: VOl' de:ziO'fccta 1113:nusile ell sot de. furacilina sau cu api,oxigenatii4%. 9 .. in sala de op,e:r:a~e nu se VQ[be~re tare si lUUlt, ci munai strictul necesar;

10. Mi§!carea personaluhii prin sala de 0p1eratii este

limitata,

Volumtil de lucru

- - -

la sfi~~.tul zi lei de opera~ii

I. Instrumentele folosite se spaUi subun jje~ deapii, se a§eaza du'p,a felul lor, se ·pr,egat'E.sc pentru presteri lizare,

.

2. Lenjena de: operatic se controleaza sanu ra:mana instrumente pe ea, se alege dupia felu] ei (scutcce Ia scutece, eearsafuri la cearsafuri, halate la halate etc.), se pun ill sad de musama ~i se trimit lao sp,ilare, Lenjeria de operatic se spall deosebit die alte materiale ale spitalului.

3 ... Materialul de ~ltUllsaJne:nt f01ml.~lt se strange tnsaci 1 de bhtm.e ~i se arde,

4., Ma'te.dalllll de pansament, le:njeria de eperatie nefo!osiUi sea~eaza dinnou in ,casoleU'i pentru an steriliza.

5,., Instrumentele ,chinllrg~,calenefolo8ite se: .a~eaza, pe

rete1e de 'metal " se introdac in eruv8 ~i se sb::rmzea~:t. 6,. AIm. ad.unamaterhll:u1 de surura nefolesit in borcanasele sterile deschise de catre infinnierti. lnflrmiera inchide ermetic acest borcanas,

7. La s,ffir$itt"t1 zilei de lueru se efectueaza cudtteo;ia uencraUi ,3, siUi de oper,a'p~ Sw se include h.unpa-cuart·

81

1. POZi#tl orizom:alli (decubit dorsal) este cea mai

des folosita poz~,ie in caz de operatii la: cavi ta teaab domina Iii;

cutia, 'to'raci'ca;,

membre;

fa;ta ~i gat

BobulVul se fixeazade masa de operajii ell ajutorul curelelor speciale.

Deasupra capului se fixeaza unarc metalic ce Sf acopera ell cearsaful steril pentru derimitarea ealUpului operator de caile respiratorii ale bolnavului,

Pozipile bolnavulni pe mesa de operatii

p'o.2i~m'e ,bolnavului ,pe masa de O~Hmatie'

, 2" Pozitia in decubit lateral ~ in operatll;

a) Ia rinichi;

b) unele operatii fa curia toraciea:

c) la coloana vertebrata;

d) la membre,

in asemenea pozitle, sub regiunea ~o,mbarf se aseaza un suport, piciorul de dcasupra se flexeaza in articulatie iar eel de desubt ae Intiade,

88

Instrumentele chirurgicale

'3. Pozitia pe abdomen (decubit ventral): - in operatii la coloana vertebrata;

- pc fese;

- entia craniana posterioara.

4. Poziiia pe'rin,(j(J'la (ginecologica)

- i:p operatii 'hIr reginnea anusildui;

- o:peratH in regi unea vag inu lui.

Dup,a tipul utmzirH~ to ate instrumentele se .impart in InW multe grupe:

l. lnstrumente pentru deschiderea tes u tu ri ~ or mci: - bisturiu;

- foarfece;

cutit pentruamputatie; ace chirurgicale,

I

I !

I .~

o

1

db

I lnstmmentep'Emlru

~, deschidereafes'uturilor

Pe.nse fl'emosla,tioe f:f Be,S' de, ilgatura

2.instr.Uirnen~e pentru deschiderea tesuturHor tari: - Hlngurita osoasa;

- spatula Buialiski:

- d,alti 'p'hIUi;

- d,a1ta scebita:

osteetem;

rizll~e osoase; ciupiteare de case;

I cleste osoase,

1. Instrumente pentru fixare si hemostaza,

- diversepease hemostatice Coher, Bilirot;

- pensa cbuul'gicaUi.;

pensa anatomica;

i

,

~ ru

mO,D

Ir., c

r

"

~( I

-1n:~

,~,-

-, f

,A

~ ~

Insfrument" " ' ' ' petltru fixa' ",hmJtglca,le rea JesuturiJor

l &1 \' (: , :J

raci, ccrntan 0

- ... "" . g~

....... roaz

~()are int 0

_ pens" ' estinale:

4 -' e intestinale - '

" Instnnn ' e [mOl.

_ d ' .., ente pentru ind --

,epartatom .II .. - epartarea 11.1,8 ,_.

_ O'~" :e ue, pla,gao F rginllorp Hi ...

, gill OZi henati . ." am bef M' .. gn.

""rg, tee is b ... -, ' iculi

',' _ ~IOSCOp etc, ,I a domimale; tcr;

5., lustrum ,-

" " , . ente pClIltru 'n', - "

nte lezLUni prctejarea tes r , - •

, . ~' suturilor de dife-

G;O

- Bpi at'I'~'" R' '

-' '1.1,1 ... L ""~'''"",.lJ

_ son' " ... ,,,,,,,,,,tJlen;

_ ~a canelats:

sends bu •

_ ,', a ntonati,'

SO[1da C '

()Che,fe~c .

j,

III

In.strum '

'. ,en";'" "'h"

~,'" I", ' U:UI'n' -

pentru ind '-, _.~fcale

"" "I epsrtare's

"esu,turlior

~

~~ ,,' .',

~

D\....J

-

, ,

IfJ's~rome" " ,- .

_ _ nteauxdiare

~. . (j

( , t'~ I ~

\ ') r ~ I . \., ( I

6. InstrU!l1ellte pentru unirea '~,e'8uturilor (pellltfU aplicares sututilor].

= pcrtacul Heger cu difcr~.t,e tipuri de ace;

= ace ,a,tr3uma.tice.;

._ agrafele Mi~eL

., /'

. pie un scutec steri I Sf pregat,e~te trusa de instrnmente pentru prelucrarea primara (activ1i) a plagH.

I. Com'~ang - 2;

2. Ra.ci -4;

3. Bistudu ,_ 2:; 4 II';' oarfece - .3'

I .11" " - ' -~

5. Pense heL:11ostatice:Miculicl~ Kocher, M{~IScb~to"

Bilrot - 12-14;

6. Sonde butoflate~cane~ate - 2; 7,. PO['UU; - 2;

.8,. A,ee chimrglcale de diferlte dimensnmi - 6;

9. AIC"nl De~an - I;

-I 10. Seringi« 2; .t

..... l l. Ace -1;

1*... J~ ~ 2, Depilrtitor de plaga Farabef - 2;,

7 .~ 1. Depirtatol" de, piaga leu. d111~i - 2~

14. Pense chhurgicale - 2.; ~

/ 1 S. Pense ana:tomice " 2;

{ !: 16. Substanl" '""useptiee;· . \ ~ 17 .. 'M,a~eda 1 depanSatUenE; 1.~: r u\ ..._~, s.. M ateri al de sunuil (capron ~ catgut" :ma~ase).

PregatiJea trusei de instmmente

- , .

peatru prelucrarea

.primai cbirurgJca~,i a

plagi:ilB.ra lezarea osului)

1.3. Su bstante antiseptice: til lcool 70°, iodonat, apa oxigenata 3%, furaeilin.a.)

• I 14.. Materia'~ de pansameat s:t,edl;

~ 5,. Levomicoli, Levosia, soll~~ie hiperl[ol1idi~

I :16. Sllbstamltc' anestetiee; Novoc:ruma. de O~S'%,~ Lidocaina1, Trimeeaina .

1. Corntang-l raci-d;

P'regatirlea 2. Sering] ~i ace pentru aaestezia locala-z;

necesarului pentru 3. Ac cu lungimea de 8,-18 ,cm.-l ;

puactia p,ieur,aii 4. Troacar- l ;

r S. Tub de eauciuc cu robinet si canuUila capese;

r) I 6,. Clema B,Uro~.- ~ ;

~ 7., Cuve-Z;

8.. Bp:!rUbeti'i-l;

9. Substante antiseptice; 10. Leucoplastru;

11, Material de pansament.; .

12. 8ubstante anestetice - Novocailrti de 0,5%" Lido. eaiIlli, Tl·~'Luleca.tniL

l. Instrumentele generale;

Pregatirea ,2. Depirt~i,tortll de plaga, GOISC san Miculici - 1,;

necesarului pentru 3 .. Pensa pulmonata - 4;

to'r.acotomie (fir! 4,. DeparUiWI' de piagi Finoslet -1 ;

rezectie de coasts) 5. Pense pentru bronhii - 2;

6., Asp,inl:tor cu eanule p'enttu aspiratie-l ; 7,. rSubsta:D~,e ,anUsepdce: alcool.jedonat; .8 .. Material de paasament,

1 .. ,· ~,. a-

In t;mJp.tb operatie] se servese conform etapei operatiei,

~ I. lnstrumentele generate ca. la toate opera:liHe;

"-" J Pregatirea 2. Og1inzi sbdominale, hepatice - 4;

uecesaru lui pentru 3. Pense M ieuliei - l2;,

lilp~ratomwe 4. Depirtiitonll Gose - 1;. t ,! ' ~ S. Departitom'~ de plag:iR-riGi-l;

6,. Pensa F iodorov .~ l;

17. Penseiatestinale moi ~i taxi - 4;

8., Foarfece-Z (mic $W mare abdominal);

'9'. Spatula Reverden - I; ,

" J"l _J

.

_ r \

t-.) ~f/ It,t,

a:

Instrumente pentro op'erafii fa o1ganere abdomif1'aie

10. Substante antiseptice: aleool, iodonat.furacilina;

11. Material de pansament steril.

I Se servese ,crururgului dupa. 'regu:li, conform etapei

I • • •

op.ernhel.

I .

1, F'reza electnca - 1;,

Pregatirea 2" Com'~ang - 1;

necesaruluipentru 3. B[o~i'imetanci ( sterUa) - 1,;

I "cxtenzia 4.Potooavi, - 1;.

sche~etali, .5. Cheia pentru Intinderea brosei metaliee ~ 4; 16. P,enSB cbirurgj,cam,,~oarfece - l+l;

7, Atela Bel ,er~1:t-~

I ~ F-l'" - -----pen~'nl 'tract!' e _ l' <, .V/ 111.--" t,

I (),' .rDenlnl ' .. -.' , j/,J . UU/,c

9. Gf1cutali - 5-10 kg; '.'

0 .. Suplimentar: alcool etilic 7ijQ" iodonat 1%, ~l]ate,rial de panaament steril, sohuie de Novocaina rllC'O/' •

Ul'.lI10,

1 I. Seringi -2t ace;

, 1. Instrumentele generale:

Pregatirea 1,2. Trepan en freze - I;

ru~,cesa.mlui pentru 3. Fe.lrestriu de sinlla Djigli - 1;

trepanarea 4. Lingurite osoase f'oHcman-2;.

eraniului .5. Ciup,iton de ease: Liner; Liston, Dalgrea, -2+2+2;

6. Spla€u~a c{~·re:brala. -'i;

7. Translator dural-I ~

I

I

8. Razu~e drepte ,i inc,ovoiate 2; '9'. Para de eauciuc - I;

10. Substante entiseptieerelceol 70%, iodonat, apa

oxigenata de 3%,. fiuaciHna; 11. M,aterial depanaament;

1 2.. Pasta de ceara s~e.rila;,

D. Cuve,

lU i
1.
-
-
, I .
, I . Lingurita osos'sa

, ,I

ttlstrumentele chirorgicale s'pecia,te

9S

I, ~ .C, .... m, . '."''l'',p' ""':C·!~-'m-.-

.1,. _ . OJ.. ~ ..... l~I'.· g: 1 .~ l'

.Pregatww:ea 2. Bisturiu-l,~ necesarulni pentru 3. Treaesr -~.;

aplicarea 4. Pensa chirurgicala -~;,

lepiC~8Itostom~ei :),. P'ensa portacHegar 1('.11 ace-'~; 6. S.ond,e Petter - 2 ~

. -

7. Seringa Jane- m;

8. Subsm:n~e antiseptiee: alcool, iodonat, ~ll1raCHWlla calda~

'9" Materl~~ s~eri~. de pansament;

I 10. Seringi, ace, :sol.ut~e de Novocain:a 0,,5%; 1 :i. Coleetor de urima,.

.lnstru.me¥lJ,a pe.il',tru tra,ifJ,eostomie

,Pregittlooa necesaml td pemru punctia ar~'icula~iei

1. SeringJi, ace -2.~~

2. P:ells,a eb~rurgicali - I; 3, Cornfa:ng - 1"

4. Ttoacar - 1;

,,5. Seringa Jan.e - I: 6.. A{~mll Bir - ~~,

7. M,ab.;:riaJ de pOi!!lr~ment; :3 '" S:1IJ,1.hs~an~ea nes tetiee

Novoc,aifla de llJ.,5o/@j, lidocain,H, Trimicaiua.

9. Substante m1~i,~e'tl,ti.ce

I~ ~

Iodouar, aleool, fura-

cmm,a~ apaoxigen,ata .3% ..

I,rJ,s,ttUfflEliflt.e pe,ni:ru opem!tij f'$clal'a

)

1~

\------------~------------------------------~~

\ \ .~. lnstrumente generale; .£; ~

f J ~,tr.n ~i(f,~

r IPre~3tirea truse ru 1 .2. Carlru.glllcw un dinte -1 ; ~.tJ., -." ~ __ . n '.'

...t de instmmenille s: 3. Dilat'a!~oruld.etrnll.ee'Tm- 0 I)'

pe:ntru so -1;

traheoSi.omie 3,4. Canula traheostomica

Cl!ltt1Jblll1~ tralu.oo&tol.'l'Iic - :2; :). Portae ell ac '~i material de .sutlllra;

6,. Substa.n~'e antiseptlce. alccol 70~~ ~o"doElla.t;,

7 . Material depansament.

~ . lrl,stro:r,nente p6niru op!Bra(ie pe' cutiatoracica §i org.a·ne'e c.avitffltii to.raci:C~

q.- ... >._ .. ~.~ ... - • •.... ·01 •. ·.··

~. - .~

======-m1 '~~C' .... =- ======~

'f'J:stfum&nte pell'l'f,U (J'fJ€,fatit la' rinichi ~i ·ca'ife' unnare

Capi:toluE liX Pe'rio,adol POlsfoperato,rie

. Obiective de r,ele.rill·ti:, Aplicarea pricepcrilor ,~i deprinderilor prac-

nee de supravegherc ~i tngrijmre a bolnavului dupa operntie~, priceperiee le vor fi de folos elevilor in activitatea profe.siona,Hi ulterioara. .

Objective. opera~iona]c' Ele.~,d Ji' capal"il:'

1. S,a, preg5teasci salonul postopeeator ,~i patul boleavului,

2. Sa, transporte bclnavul din sala de operatic in salon. 3, Sa supravegheze bolnavul dupa operatic.

4 Sa efectueze 111isurW die profi~axie it pneumoniei de staza, trombemboliilor, decubitusurilor,

5. SilPar~ ici p eta pans area (J,UigHorpostoper,a tori i.

Actu.alUatea t'emei

Cadrelor medieale medii cc activeaza ill sectia de ehirurgie le revine 00 responsabihtatemajora la realizarea tehnicilor de i'n,grijire a bolnavilor 'ill perioada postcperateric. Atitudmea griljldie faUi de boluav, realizarea corecta a indicatiilor medicului ,crecaza condi1i~ optime ,pCl1tnl vindecarea ra~'ida a bolnavului, Meteda activ~, de tratament, gimnastica respiratorie, stimuiarea fortelor imuao-bicloglce, alimentatia completa 1mbuna,ta,tes,c circulatia s~utgvini .• previn fenomenele de stam pulmonara, reduc la l~wnimum pericolnl aparitiei 'con1.pHca~iHo:r postoperatorii,

Marterhd int'Uitiy~ fi~e de observafii,foi die indicatii, foi de tempemturlii obieete de ]ogdjire 8. bO]IU\]J/ili(llr~~nd~ca!ii metodice ..

I. Temperarnra o[ptim,u in salon 22r25°C. 2., Instalape de oxigen centralizat.

3. Dimiaeata'se face ,cu:ra~,en~a umeda (suprafetele se dezinfecteaziicu sot ap,a oxwgel1a~a. 6%, sol. Cloramina 3% sau sol. ESAN, sot Cioru:ra. de var O,5o/i)~ sot Septabic de O~3(1/o) ..

4 .. Se htc~l1de la.mpa de cuart pennu 30 min.

Patu~ bolna."Vului - fUlictional: 1. Se acopera. eu musarua (Ji cearsaf curat, 2 .. Asternntul se inealzeste C1J termofoare ..

Pregatirea salonului ~w a patului bolnavului

Transp rtarea bolna • ului dmn sala de operape in salonul

pos tcperator

I

L Bolnavul se ~ra'[lsporti pe branc.ardli Iilnvelit dUdu,- 1'0S ell 0 piapulTIal'rl dlecubit, dorsal, C9 Ca:P1J~ intQrs., pe 0 parte, (penmi a preveni asfixia mecanica eu rna ~ se vomice), insoiit de medical aaesteziolog, Bran-

I carda este condusa cu ~xtn'mjtIJb3a cefa~k:a inainte.

12. se tralTh8fe~a d,e. pe~~nc;ar~a pe pat d~ catre, '~rej persoane (0 persoana suspne Icap1.11 ~l umeru, a doua - bazinnl, a treia - membrele inferioare),

1. Este ,cukat fira pema ell ca piU l pe Q. parte.

4. Pe plaga posteperatorie asistenml m,~d~eal .Bp~ic5 pnnga co gheali.

ObI ~ gatinnile asistentului

1M ..il". m ..:II" memca) mn

salonul postoperator

1. Acord! atoentie acuzelor bolnavului,

2. Urmareste:

= expresi iii £etei;

- aspectultegumen te lor;

- respi r,ttUa;

pulsnl;

tensiunea arteriala (T/A); temperatura ,corporalta~ diureza;

caracterul ~i cantitatea eliminarilor din tuburile de drenaj;

inregistreaza. b)ti a,ce~ti indiei in foaia de supra-

...,t.. '. 'I).. 1 Ii'

vegnere a lJO D.aVll uu,

3. SUpra vegheaza plaga postopera torie (pan samentul trebuie sa fie; uscat],

4. E~ecut,a indieatiile medicului,

. Da.ei. apar modificari in starea gene.rali a bO~Davului:

3nlm¥a de, llrgen~i medicul;

acorda·asistenta de urgen:tiin caz de cornplicatii,

"luliJa:xia eo'mpUea:·fiUo.· postopleratorii:

1. PoeulDolilia postoperatorie (d.e staza.) - apare mel frecvent Ia bolnavi dupi toracotemii, laparatomti, Daca nu 'cxisti cnntraindicatii, Ia

mdrucatine medieelai, esistentul medical ~ J

Scb~.mba po~il~a bolaavului tIl pal.

Ridica extremitatea ce:fabca a, patului,

= A.dlUi.nistreazi! analgezice, spazmolitice, smpefiante, Efecweazi exerc~~i~ de gilttm18SHca respleatorie:

~) inspifa:~ii ~i exp ~ra~ii profunde;

b) umfla ba~oane,. juearii g()uBab~le (~a copii),

Bfectuea.z3 fdctiunibOrac.i.c!e. ~

ApH9E. sinapisme ...

Admiuisneazaoxigen utue~~t

- Efectueazi inbala.ti1 ell ierbuti expec:tom-ante.

2. Trollnbe:m~l!oU:ne - profi laxia acestora oonsta in:

- Ridicarea precoce a bolnavilor din pat. .

_ Apliearea fe-§iHor etastice peule.robrele inf'erit}a:re (pemasa de o.pera·lie).

- Hidratarea bclnavului ~ pe;ror,~Ui; ~i parenterals,

- Administraree 'remedHlor antioOI:fJlllante (beparlna~fibrinoliz[ni).

3,. Rd~Htie :a.eu ti a urlael

4. Cons1l1patiHIe

5. Uecubitusurilei

R"e'J'm,rcii: Punetele 3, 4, 5 au fos.t insu~ite la dis(:ip:l~na B.A.M. (de

recapitulat).

6. SUpUfal"ea pUig~i plos:~ople:ra.todi ~ ma:nifestarile Icli.1J1~'Ce~

- Locale:

a) inteasificaree dureriloe in. pl~.:ga eu caracter palsatil;

b) hiperimrn.e;

c) edemul ~Da:rgin~lor p[.agH~

d) elimiuare» s:tcJ.1eprulor dmplagi OnitiaJ seroase, apoir purulente),

- Generale: a) fuhdi.;,

b jcefalee; c) ~ rl~omnrn,e;

dl) great.! (sau chiar varna);, e) lilnbi sa burn.~.i;

i):t;.;,1Il ieardie .

g) lel;LcQcitolza,~ VS.H accelermta. - in an~~ila gene~ali .as§ln~'elui

PtofHaxia compUcat.rnUo'f supurative a pI,ngii pO:itop~fa:torH este

respeetarea rigufoa.sa a asepsiei 'in timpul p~).ltF.isiUiL .'ansm:ea.p~igi.l aseptice ei septiee este oblrugat'altie: pie miSlt:ra imb.~birH pan:sam.eutu~ui" dar nu mai rar de,c~ t o, d.at:i~)a 24 de ore,

~

I ~;

r""'-

~~ ~

Cap i'oilul X Trau,m'afil:sme. 'Leziuini inchis,e Glle fesutu1ril,or mel, tuxatii

Obiectiv,e de(1f[erin~a~: Fermarea deprinderilor ~]. pricepertlorpractiee ~n realizarea :intelVenliilorurgeDte ~rn speeifice in shuatii eencrete de traumatisme 1:o.chise ale paqilor moi, laxatii,

Ob_iee~i~~o:ple:ra~]~'nak ~'rJ<}TVt': ee~~;; ) ;1 ':¥l .

~~II~,!t~:~Rfl,c~r·lJ~d.~ . . ~ .. ~t.-l/ . :L~'ltlJ(tal:1r:fft ~

t Sa lao ,m,]:n(l~tl~t:a: die obbg.a(11.mll~ esistentului medical de gard,a de ( I

la punctum traematc ~ogic.

2. Sa inregistr62Je traumatiza ti~ in regru 8mI.

3. S.a apHcepaL'lisameW]Jtemoi de imobilizar·e:

'" ell baslUaua~.

I". ell fa~a. de: ~iflln: a) .,Oem!"

j b ""' on \. 1 In 'l.9- ;

,;' 0) ,,$p.~c·~;

J 0.'1 . .,,~

\:.- .. i ue;van:ta:~ .

\. 4. Sa suprime sindr-omul alSie (a&umis:ttrarea aaalgeacelor, anesteziceler).

5. Siacorde. .a8istan~ de urgenta (A/U) in:. eaatuzii;

sindromul de stri vire; enteree;

1uxalii..

6.. SaeFec:aleze imob~.~~,zarea de transport ~n tra:rtmatismele tn.ell1b~elor. '7. Sa completeze tmsapentrn punetia ,art~elilJara.

A:c~rualiltatea. femleil

Condi t;~ ~~ein care se pm due aecidentele Sll~t foerte d~ferHe, i,ar a.2:en~[] tr.alUma,tie~pot fi extrem de v~tii: lwtm:e s~jl~pia lovire ,~, pUllIDU[ sau cu un corp: greu, bOlltp~rna la explozii de proieetile,

Epoea in care mi.~nrt caractf1.:riza.ta prin cresterea progresului kUJLTEtrial-telmic, .. modernizarea sistemelor de mecanizare ~i censtmotii, utilizarea iute-usa a mijlo:a:oe~or de cw.r~u~a:lw,e,pr.aJ~:t~!c3rea. larga.a . spoetului etc. face ca numerul tratnnarismelm sa. fie Tn continua crestere. Deaeeea este i~Dp()irta:nt cacadrele medicate sa cuncesca metodele de prevenire, asjstem~a d~ uifgeu~a ~.~ t'ebl1id~e de ingrijive ale tranmatizatilor,

101

Mate.·hd intt~i,Uv: basmale, fase detifon, vata~ atele Kramen praf de ghips~,mu~.atnal ligbe3n~tiv~~e renale, ma:nu~i, .seringi moaouzuale, sol. Novoca.ini; Lidocains ..

ExaUl i na.re:Q. bD,~n,avUCilr trauDl:atizafj

La examenul obieetiv a~ bolnavulut se pun ~neviden~a; Starea generala;

CUll o~t in ta.;

Fre1cvemll §<i tipul respirspei; Permeabllieatee taIlor respira.'torii; Pulsul;

Tensiuoea ,aneriali,; Prezenta hemoragiei,

EJrCamir~area s€grm.uztului leza: pune' 1}2~ ,evide11.#'ii locrllizarea ~i

carac,te~·ullezh~ll.iloi"., Se (Jil"a,g:e ,atttll{i&' la:

T~nllIUi;

Mersal bolnavelui;

Forma ~i, pOlitia segmennw~ui lezar; Prezen~a echanozelor, hemaromului,

Segmemullezld in ca:u~1 '1~embre"or, se ,exan~iN,e,gZa in comparaJie eli. eel siinatos ev,~den#tnd.'

- Ed.elDu~ local;

D ~ " ..

- e.~Qrmarea reg11l!U1l1~.,

P:ozifia melnQrul,d lezat poate fl:

, )'fI,J:-i

AcHva~l .... ~i ~~a,

AlIlll1lli,ertin JUXlI!ii, ',."tllr!);

P .. , c ,"'~,,~ ,('Ii ntraum <l;,t .... -iT'> ""I ... n ..... ,,~111"' .. , .a ",,81 "a, ,~n ~ <lI,. l~ ~~ w~lu~ "" "'., "...It"",,.;

Scnrtarea regiunii - uneori SIC panglica cenHme~rica (righl. 1Draeici) ..

In ace~t eee pt4n,c.teie de reper 3unt p}"oem.in:oe.n(.el e osoase:

Tm:ohantend mare al femll1tJlui; Maleolele;

Metafi.zele a:rt~culatrn nor; Procesul .acl~()m]a~ al scapnlei,

L l " "'1.- " '"

a pa tparea .regultru _,ez.al'e, se apre'CuJz.a.:"

Durerea;

tIm pe:f~efJn~,e~!ocala;

Pulsu ~ pe arterele ,edferice~

,..-

J InJ r_, fl. ~_

vizual ssu se mascara cn

Hem atomul ~n~rntm:s~lal'; Sensi b~ ~.i tatea tad i.t.8i,;,

Se efectueaza mMurarea comparativ,ii a. segmen.LlJl ui lezat in raport

elm eel sa t'JJ,atos ; .• . ••

Se apr,eciaza: ajvolumul rni~cirUoract~V'~~i pasive t!JJ a~~lc.u~at~~:

- b) fona lllt18c[illlarn ~C'u dinarnometru sau. pnn nnscan

de GOl'iltr,af()l"~a,)"

Asistenta de urgent,a'i.n rraumetisme

'L CO.l1Jtuzia 'tesuturil:or m,oi se .manife~ti pria; - Eden} (aseptic).

- Eehimeze.

- OUl'eri Ia palpare ~i i~ repaos,

1. Conhl~i.a,artic~daJ.i 'prio:

- Durere, _ AQ.t'U~I1-IJ4iJu(L-. "q'~~

- ,Hemartm~a.(~.,,, IlDltlJ~f4.. ,~ttda#~

Tumefaetie.

Muire~ i~ vol1111l1 ~i atenuarea lleiief~lui articu[a~e~ lezate,

3. Ent01neleJlII!m in 'evid'eqti'iD af:ar3 desimpteI mela deseri:se .ai sus ,,1 urmito:3f.1eba: "

Durere vie poe traieetul lwg~menrleJor" - Limitares lni~ca[ilor in ~ur,,~r:u~ati-

- kn~(llter11!,i ... fua~~io~i" Co ,.,,: . I

4. Lux:atiile pdo:

Durere ~ 'ruln srnmptom constant, persistent de .In:~elilsitalte,

mare .. ~ Q1i&."~t.- t1 (..tff·. Imp~fiTifuncl~onaHi a arti-

cl.Wia~1ei.

Luxa,fia lwlmeros:ulul'

.:

b)

4;1 luxa:ria ,an.te.D.r:af,(Jlui:

a) posteribarnl: ,0) anrerioara

103

Mi§.dirUe active ~1 pasive redusesi limitste .. Pozi~ieanlta~.gka ,(fortata) a membrnlui (penttu fiecare tip Girt luxatie),

Deformarea regiunii articulate ..

Tumefaetie locala eu edem,

Sc urtarea sau a hmgirea mem brului ~·eza.t. Hipertermie Incala.

Echimoze.

Hematom,

5·. As.istenta de u.rgen~i:'

5.1. Suprimal"fza durerilor cu:

- Sol, Analgina 50% 2ml ,~i SoLDitnedrollli%

- lml sau

Novoeainizarea - infiltrarea ligameutebr ClJJ sot Novocaina 1 % 10 - 20'm1 (exeeutata. de catre medic),

$.2. Pansament compresiv pe s€gm.entul.l.ezat in entorse - pansament in - ,,8";

- in luxa:~i~ - pansamentllll,- .Dezo", CI!l bm.mana san atela Kramer,

5.3. Punga cu ghe'afii local.

504. Transportarea traumatizatilor intr-o unitate sanitara speciaHza~a~~a, punctul traumatologie, . Noti: Se efectueaza examenul radi ologic al segmentului lezat in 2; p~a;nurit~'lee' n 1 S,indroUlul de cempreslune indelJungati, (de strivil'e)

Ma.i frecvent apare in caz de catastrofe, curremure de ·pimi.nt,alunecilri de teren, lao ta.~etorii de piidurn.

Manifestid eli nice. 8im.ptoMe generale:

Starea generala se agraveazi. peste 2-3 ore Idlpi ~ompIes iune ..

Apare greati. vama, sere pronuntata~ apatie, SOlmL:Olenta, anxietate, Se mstaI'eaza rapid msnficienta renala acutii:

- Hematurie,

- Oligurie,

- Anurie ..

104

BandajuL in ~.,8.n

Simptorne loco-regionale:

Escoriatii,pUigi. Tsgnmente paHde.,ciatl:ozi modcrata

Edemul membrelor (membruluO ~. initia] apare peste 3040 min" accentuat - 4-,6 ore ~i max imal - 12-24 ore.

I Asistenta de urgenta:.

I. Garoul Bsmarch pie membre,

2. Degajarea vietirnei Ide sub compresiune,

3 .. Suprimarea durerii - ;admi~jstra,rea analgezieilcr, stupefiantekir (promedol, omeopon), blocajul paranefral cu sot NOVOCl11.~lt1Ii -. efectuat de medic.

4. Panssment ell fa~i. elasf c,a pe membre,

5. Pungi cu gheata local.

6 .. Imobilizarea pentru transport a. segmentelor lezare ,CIIl, atele gonflabile (sau Kramer ill} H'ps; acestoea),

7. Punctarea venei periferice ~i lnstalarea unei perfuzit au sol. Poliglucina, plasma, albumina, blear .. bonat denatriu (ac~doz:a) ..

:g. Transportarea victimei intr-o nn~tate sanitarf specializata.

Imobilizarea . me:mbrului superior (loradc) eu basmaua

Bandsjul ;.Delio" I

S,COI(l':

Se aplici ~'il cazde necesitate de a sustine antebratul sub UJl,gblL de 90(n, lao aeo rd a rea. asistenrei de urgcn11i.

In'llica~i - tr~mna·~is&nele membrului .s'U,.e~ior~. .' /' r Luxatia nmaruhll. f-lIl: l til r p' . IntZ~ ... Lnxatia claviculei, ):}g, _. rri} r f{Jl'd IT/. I ~4~,

, ---.- I"l. -r, "ii, -. r.;J7- '''I

-- "" U.. i -

Scop:. . '~e r;? ~

Bste un bandaj de imobilizare a mernbrului superior.

I ndjca ti~i':

Luxatia clav iculei,

- .. "

- Lnxatia humerusului,

- S[.lb~uxa~ia: capu~ui,o~,u:du~ lrad~aJ. la~~Fi.,~:

- Vez.l. doscnerea. la p, 3,2. l.,._, ('~ ,-,.[LtV I

Seop:

Se aplica pe ;articulatia talo-crurala de eele mai melte ori pentru a limita misearile.

lOS

Indica.~n: - Entorse.

c'I. Noti= Limitarea !ni~,ca'rilor de dezdoire In artieuI tie vorbeste despre calitatea bsndajului .

, Aplicarea pungii (m gheat.a.

Pregiti~ea semlui de W nstm mente; pentru iPUI'1C~iR IH1i'CiI.darlii

. Scop~

- Dehemostaza; - reducerea edemutui ;, - suprimarea durerii,

bullkltU:

.

- Bntorse, confuzii, compresii.

- Hemoragii ..

- Luxatii,

Mated-ale; punga, budi~ere die ghea,fi" prosop SlIDU scutec,

Tehldca efe,ctuirii:'

Se spa~ bnciit,ele de ghe,atil, ~i se umple V2 din vol UL1Ull rezervuerului,

Se e:li~lljni aerul §:t se i.nch~de ermetie leu capacul, Oa:ea puaga 8-a umezit, se ~t.erge bine Cl1 un PIWSOP uscat,

Se apHci. un scutec sau un prosop impatul!'j~. in 4 pe regiunea lezata.

Se apJica. punga cugheata.

Daci este indicati pe nn limp' iDde)ungat~ peste flecare 20-30 min.se inlatudi. pe 10-15- min. Pe misurn Ice gheata se topeste, apa se varsa !?1 se mtrodue bu!catelc now de ghea,ti.

P'unc{i:.a SJi"ticuhu",a. re;pr,ezintai. realizarea unei cOlnunicirI instrumentale intre cavitate-a anicutadi ~ med~ul extern.

Scop::

- Punerea in evidenta a prezentei lichidu~ui articular (seros~ puru~,ent, sanguinolent).

- Recoltarea lichidulai articular 1"n vederea e.xa.~ minirii sale.

- Evacaarea lichidului hul.~catjji: .

.,

- Traumatisme articulare insotite de bematozi.

, - -

Artr~te acute sau cronice,

106,

Co,l1ltl"aJindieaJ'pi:

Procese inflamatori i tegumelltare inzol1lti l'n care:

u:rnu::azi s'a fie efectua~a punctia ..

L ti ".

ncul plU.iDc.,~el::

Putlcfia' articfJlara

n ,¥!II ~l.' iii

.11.- reg:atlrea PUQcl~,e):

1. Materiale:

~ De, protectie a pamlui. f " ~r

. ({:~ Pel1tro dezin'ec~ia pielii: alcool etilic, iodonet, ""/ "7 Instnunente: ~i materiale s~er~!e,:t)ICie. de 4,-5 - em ~ungime~ ~seringi die 5 mlpentru anestesie, ace, de 8~"l Oem hmgime leu ,dffiaduetru'[ O,S,~2. mm pentru aspirat Ih;;hidul~pefise~, minn~i, cam.p' . chirurgic.aW,;' tampoane~ ,cor·· prese.

. .'. 'flf'!<J,~Pt .. 4 __ .,",'~ .. '

... Aite materiale' o:mJSlas"~ fese, va:ta, tavl~e

.f< r,enale(p'ab.ar ,oonic gr,adat,l.tel31 g;hipsata.

.:7 Medicamente anesteziee kreale» Novoca:i.na" w Lidoeaina jilina. ]%/medilcameDte antiinflamatori ~., "'-antibioti,ce i~ substante de contrast radiologic ~ 'in eaz de neeesitate.

2. Pacientul:

Pt.egatlriea psi hic3.:, Be fonneaza eu p.rivire la

I ,_. ,

.1

i

1!01

!

fn::gitirea f[zic:i:i: se .il~eaz;ru inu"o pozitie care sa. permita exeeutarea PU[u::twiei~cu ,ar~jcliJlat~J3 re~.axa'tii" eventual .a:rdCt1~ia)tia se '~Ieaza. pe ('I p emil: se indepiirteaza p~~,ozit:atea.

.3. Execttt~'a pW7ctie.i:

Se face de citre medic, ajrn]!tat de .~ =2 as~steiTht~; in sala detratamente saU, ill 0$ ::11011 ,.

1. p.rc!'~ej,e~zi. p\at~l 'sub articulatia punc'~ionala

a:ie:.ge locul p'lil!l1~ 'tiei (zona de 111.8.xhna, flucruenti)

,lPre:ga:te~te ~ ocul punc~rue~~ desinfeGte~. pielea

eifectueazi anes- serv e ~·t,e ma.i!3u

tezrua loca~a. ~i le sterile

serveste s~rmg~ cuaneateeic

a~eaza ,cam.PQtse:rvt~:~e cimpul Sllll iQculpunotiel peotector

dezin fectea.z.a

I loeul punctiei

dezi Dfecteaz.i ~:ocul pu:nctJei ~i cQmpr~ma. ell tampon steri i

executa pl.lmc~ia serveste sedng~ Inen~ine:J'"a.cieln~ a:s:pil'".a lichidul cuacu~depunctie tul, n sepravegh.eazi

·colectl;:3z3. lichiIdul in vasu] gradat, n rec(llteazi , in eprubete

retrageaeul p1l].n'c~~ei

lapHc~ paJls:IDe~.ltcompresiv'I' cola~,c:um dUl vats - tifon la IoculpnactWleifl%s:t 'cu. fa§a. de tifon

aplieaatela ghipsata~" care imebiiizeaza artiictrulami:altpUlnc~iQi~laU'i •

4, tR:grijili'ell uiterioarli a pa,cien udui:

Se asi,gu,di .. f;ep~uS:l!~~ .. regJiuni i..

Se supravegheeza starea generali~:i semnele vitale ..

Se ::llIIp.[8veghe,a.zi. aspectul pansa:nHmtu lui, Se mentme pansamentul compresiv ~.~ imobi~ izarea in ti'mp de 24E48 ore.

5. Prega~ire,a p.I'U1dl.:.tsului pentr« ex-amin!(Jr.e

Se p'regi~esc epmbetele 'ou Uchidlpent:ruttimite[,eta. lalno:r,ab)r.; sf: d~ch.e~za me(lj~lonJnduseexamenul eel.rut ( cim.~.()g#:., bacteriologic), EDtn~[ml macroscopic se face imediar II1USUIrand.u-.se can truta tea, ~i apreeiindn-se aspectu ~ Hch~d~hli:

a) seros,

b)punllen~~

c) sanguinelent,

'Capitoi'uiXI, ,Plagile'

0'

ObiediYe de .~efednti: Asimilarea de cifre elevi a unor cunostinte

noi despre p~agi" JUCnl ce li V,3 ajuta considerabit in activitatea pro.fesion,alii.

Obi:eC'tive operatioua]c Ele lVII/va fi c,apa'iJ'il:

1. S,a acopere luasuta s~erda pentru sala de pansamente.

2. Si aplice pregatirea neGesaru[u~ :m>Emtru prelucrarea p,rimara chirur-

gte,aUi a, piagmi.

.3. S,d efectueze pa.nsareapligii asep,H,ce. 4 .. Sa, efecmeze pansarea pUi:g,mw, septice, I :5. Sa apliee sutura nodu!ari pe pIaga.

6. Si inHiture sumrile de pe, plaga.

At': tu.alitat,eaten',ei COl1lp.ariftimenml.,PUi.gH,e~' este punetul de reper in shm.cUerea tnturor afectiunilor chirurgicale.

De nivelul insUl~iei aeeatei teme depinde actlvitatea profes.ionali, a asistenmlai medical atat ill aeordarea asistelltei de urgen~a, cit ~i in tratamental speciflc al acesto bohiavi,

Este a:b~o~t1t necesar a se cunoestemetodele modeme de tratamenta diferitelor pligjt deeareeeaceasta reduce riscul complicatiilor ,~ longevitatea IDorbidititii aJ.¢cidentatHor ..

Material iD:t.uitiv.~ Instrumente chh'urgicaie" s:ubstaote anHseptiCClt Ienjerie de operatle, material de pansament, tabeh~ wIDustrative. mulaj "plaga", material de sururi~ l1'I:ihlU~i de cauciuc, casolete, cuve, borcinae$l~ de sticJa" vasul cu drenaje.

Neces arul: Casoleta cu ienjeri,e ,pentru sala de pallsameate, material de pansament, drene, bor.cat\a~e sterile, mintl~i de caucluc, suibs,tanle antiseptice, in .. strumente cnirorgica!,o; seringi, ace, material de: fixat pansamentuk emnplastru cleol, &.$a de ti£on, unguent,

Pregatirea casoletei peatru sala de

pansam ente

~~ . .hm casoleta se asterne tin scutec in forma de "p,lic" cu cohurUle ill exterior.

2. S~ pune testul de control al,caJjtatB 8~eri1iti~iI., _

3. Se a~eazi tnaterialul de pansament bine ,Hut la

nutn,ar.

4. Se asea za 2~3 scutece,

5. Se a~elzi musamaua exact cat e:i scutecele ..

'0., Trei c{},l~ud externe ale scuteeului se ~"eazi unul peste altul ca. la plic,

7. Deasupra se pun rniruru~He halatul, patru cemprese medii.prosopul.

8. Se pune indicatorul sterilitatmi, Sf: acopera ca al

patru lea coli al scnteeul u L .

9. Se mcllide casoleta, Sf: dS8!cbid orificiile, se sene pe etieheta data, ora felnl materialnhri sicine I-a a~ezat. Se trimite la sterilizare i.n autoelav,

Neces:arul: Misu~atcaso~et'a cu ~enjerile st~rili ~i Pregatirea masutei cu material de pansament, im\stru,ment~ c~inlrgj,c~~e~ sterile pentru sola sub startle antiseptice, borcina~e: de stlcJa~ drenaje, ~ de pansare Misuta, sterita pentru sala de pansare se aeopera

in flecare (lI'lmiRea~a.

Dupi dezinfectarea aerului cu lamp'4 de cuarttimp de 30' minute, se dezinfecteaza masu:~3i cu un servetel imbibatin:

a) sol. cl0':ramin.i de 3%,~

b) sol. ,apa (lxi.genati. de 4% ~ 6%,;

c) sot dorura devar de O~5%;

d) sol. septabic de 0,3 %. . .

1. As,jstenru! medica~ (aim) l§[ imbmc,a masca~, tljill

spaUi mrunile cuapa cald.i, ~w sapun.. ,

2 .. Aim deschide caseleta spre sine, CU eorntangul steril, desface primul colt al casoletei ~i scoate testul de control.

[3,_ Aim scoate din casoleta prosopulcu care l$i Illsuca mdinile,

4. AIm ia din tasole:ta eompresele IGU care 'i~i dezinfecreaza ma,illHe (infirmiera Ii toat'ni alcoolul etilie 701°, clcrbexidins),

111

5. mbradiech ipameaml steril (halatul ~ min1J~,~ ~e). . 6,. Acop era lDijsu~a co l11u,~amCl!ua.

I 7. A~leazi seutecul steril cOD.'form regulii,

8. A~eazia~ doUea scutee care se gofreaza deasupra lCleset

9~'e'masut:a sterila, se a~eazj materlelul depansameat dlin. casoleta,

1 o. Din etuva deschisa de ,cJi.tr'e lufinnmera) aim scoate cuvele eM instrumentele chwrurgieale. ~i le a~e.aza pemisnt:a ~steriUii.

lI. Sea~ea:za euva ,cUb01"Cal1a~ele pentsu selutii.antiseptice,

ffi2 .. lnt co~t~[ll sUi.ng: al In1aSl;J,tei se lasa pensa delncru ~.i(oarfecele .

13. Masa se tI!.copC'di ell scn~ecl]!~ deasuprra. D~n spate se fix.eaza Cllfa.C,( ambele seuteee ~~ Nnll~~una.lIIa. Dinpartea de [ucrn se ifix;eaza ell! r.3.::i[luma:i 80U.teeul de deasupra,

14. Aim i~i seoate eeaipamenml sterll,

15 .. Pe misu~l auxiliera a~eazi: fesile de tifon, Ie:1Uplastnr, eleol, horlcaOla~le: ell]. nng:uie:nte~ foarfec:e, borciLla~ cufi§U de drene], material de sutuIat seringi, ace etc,

I 16, eu Illcep erea pansarnentelor almtoama ]111 borI caL1l1,~e sollItiile antis.ep:ti.oe necesarecsol.spincsse de iod $%1 sau .iodonat, alceol 70° got :6lli_mcililila~ sol, apa loxigemti 3'%t sot hruperln.on~ca,

---- - - - ---

Bfecrn.mnea, toaletei primare a pligH

N!0eJ~-s,aru~ ~ Co(}!J,11tall~,llen:sa, cb~TLlrgieala~ nl3:l:eri.am de pansameet seerll; msterial pentm fixarea pansamentului, pense hemO's.ta;dce~ alceol, iod:o!lla1t:! f~Jar'FOOt, briei, 0 ca.ti],j. ell apia, s:apum, eter, bemzini ..

Se opreste bemotagia ~rtedali ClII garol1t~.~ se ipl;a~ tura haiaa, se s!p,ala injurnl rni~lrn, eu ,6rpi :~i s:a.Jmn san:geleuscat, muroiiria,Pe pirfileparoase se radeparol cu briciun, se degreJlC'aZa Oil. eter, benzh.1J~i M'~Il:,gi.t1.; le p'~agLi se badijiioneazi cu alcoel, iedcnat, Se aplics pansament steril,

112

Pregstirea ~i plansureapligJ:i aseptlee

Pregjti'fl:';a ~j pansafieapUigii pnru ~ eo te (septiee)

Aplicarea sutnrller pepl agi.

. Ne~f;~a ruk Com~a",g,r.l'e[];SEl cb irn,rgica Hi, fearfece, sulbsta;n~e arrutisepmic6,~() donat, verde de bril WIru1t .mare ... rial de pansaeaeat, material peo.h:ru, fixarea pansa-

mentulnl. -

Tehni,ca:

1, Scoa~erea, pa!!]sameiJJih.du~ vechi de pe pla.g~L

2. Bad]jornare,a cam~:m~u] dinjum.lpU~:gij cu iodonant sau verde de briliant, de la pL-'lga spre periferie ClJ]. m'i~cad de rot.a~ie, se arunca tamponul.

3. Se barl,~jcnea:za plaga Cu. iodonat, verde de brillant cu at t tampon,

4. 8e apH(~.a pansament steril,

.5. Se fbr.ea:za pansamentul en emplastru, fac~a de tifon,

NClcesaruJ:: COrn~alThg~ pensa ,ana,tomi,ca,pe.lIlsa cl::Iiirllrg'[caii, sonda b1Jtonati~i ca:ne'hlta,~ plea' se herno~tatice.~ 6:;;:ie de drena], ;s,llbst8lIl~ean:Hseptice~ alcoel, ~odonat~ api. o'xig€ma'ta.~ furlcilimi~ solutie hipertoliI~ca, unguieut de Levomicol], LevosiJ1l~antib~o~ic in forma, de praf, fcrmenti protecllticl, material s~ef~~~ material p enrru f~xa,rea piansamentulll~.,

s'e seoate pansamentul veehi,

Se badlj,oneazi pielea h~jurul pla.,gii de ls exterior sprepl~gi eu alCQol, jodolil,at

Se spanijplaga C1[Dllpa ox~ge.nata 3IrnJo,i 011 furaci ~ ina.

- Se usnca. plaga, -

1- Se :~n:troduc'e m~~a de: dreru:aj saa tUnJ.rujja ilDb~babl 1[1 selutie brnpert.onici:) Levosin, Levomicoli sau se p.resaraplaga cu antibieeic sa \]I fermen ti .

Seapllica. ~e'rveleJ :sM:rH deabsorhire. .

Se fixeaza pansamentul.

N,e'eesand:: Pensi c'ill:mrgicaUi, pensi. anatomiea, portae en ac, foarfece, llulteria~. de p'ansamn¢])~t~ sl!1.ibIM&nte a.nt~sefi:ti,ce: a,~C(lI~l, iodonat, mula] ~ "plaga"

1. Mai tutai se imbraci aeul pe portae, P'ol'tl.cui se deschide, acul se fiX!eazi la 1/3 de la urechiLl~H, se ~i[fle en lnWla,. ~i se f.l1Ich~de~ortaCiuL

2. P'or~acu~ setine l'n p,alma sting§.. de ra[!l11uri. 3., SiS; puae paralel materiatui de sutura,

U3

-- -~

Pense hemostatice Cocher, Moschito, Biltrot- ,~5. Sonde butonate, eanelate - 1.

Portae ~ I, ace chirurgicale - 2.,

ACid De~an ,_ .2.

Sermgi - 2~, ace - 2.

C~e~~e~ie Liuer - 2.

. Cle~:tele Liston - 2.

Razase osoase - 2., Fer-e:s,tri:u circular - 1. Ferestrau Dj,igli- L Darta plata - 1.

D.aUi sco bi tif - I.

etc can ~ 1.

Substante, antiseptlce: alcool 70°', wodonal~, material de pansament steri 1.

4. Se trece pe sub ac, peste varful: pnrtaculu! ~i sc trage find tnn:ITechiu~a.

IS. Firul va avea un eap,at mai ~l1ng de' 25 em §i unul mai scurt de 5-6 om.

Sutera noduW,ara Sf ap~ica cu distanta de O~8=~ em

dela marginea p'Higi~ ~i O~g- ~,.5 em lntre dins,eie.

Margini!c pJagii se badijoneaza en alcool, iedonat. Se fixeazi ell pensa ,cl\inu:gicala 0 margine se face impuns8tum, se flx.eaza ell pensa chirurglcali.a deua margine ~i se face imputlsa,tura din p raga spre piele, Be face no d la 0 margine a pUi.grui.

6. Se sutureaza astfel tlO,aHii plaga,

7. Se iau toare flrele materiahtlui de sutura in mana st~mgi ~i ,C,1I foarfecele se taie firele, lisiind,lungi.mea de 1 em,

S. Se badijoneaza plaga CU, iodonat, 9" Se apt~c5i pansament steril,

I I I

Neces:and: P'ensa anatom~di, corn~aUlgt foarfece leu varful ascutit, sllibst3n~0 antiseptice: alcool, iodo-

, nat, material steri], mnlaj nplagin. .

Se badiioneaza pielea in jural pMigii cu iodonat; de Wa plagi spin) periferie,

Se badijoneaza p~agal suturata ell iodonat.

Cu pensa an.atonllca se apn.ea, de Dod, se tmgein sus pina se dezgoleste firul alb.

Se tate cu fcarfecele find alb ~i se pune Ln cuvaen resnsr],

A~a se prccedeeza cu fiecare fir p,ana la smr~.it Se badijoneaziJ cu iodonat, SeapW~capansamcnt aseptic,

]ntiblrarrea suturilor de pe

'I ..

piaga

TlJsle,ta' p,rfm.a'r:i o:hirurgic[J,ls'eI' p,lfigii

tn imagi:ne vedeti pregatirea ,cal11pului. operator §i efectuarea preluc-

:rari" primare chirurgicale a pllgH. "

I

Pe un seutee steril luat de pe masa de pansamente, plme~i C;UV3 cu instrumente pentru rratarea chirurgicaUi. 9Jct:i.vaa plagii. Cu pensa 'in. :m,ana le asezati pe

Pregatirea rrusei de instrumente pentru pralucrarea prwrnara ehirurgicai§ a pIDagH (ell. hzarea,losului)

seutec:

Corntan g' - 2. Raei - 8. Bisturiu - 4. Foarfece - 3.

\

115

114

Capi,tolul XIII FRACT'U'RII

Obi"ectivf! de re:feti'ti~ Sis.telnat~.zan~~a $igeneralizaJr~a cuuostinr.e~or~ formarea deprinderilor si pricepeeilorpractiee de acordare at asistelIltei de urgen1i~i a.pHC2lr6 a wnte.rventli~of specifice traumatlzatllos CUJ ft:a,ctmi,i,,~, [:apt ee t], va ,~iU.bl pe elevi ltl a,c:ti.v:i,hl,t,em p~oresicmala td~erioalfa,.

Ob~e(;tiv,e' ope .. a'~;oD!:a~,e Ete "IE 1M fl ,c,(ljJ\{lbil,,·

1. Sa examineze bohiavii cu fracturi,

2 .. Sa, posede unele D1TIl81il,eVre de aeordare a asis~er.qei de urgen~i, in fracturi,

3. Sa snprime sindromul algic,

4" Sa respeete regulile de aplicare ~~sa. efectueze hnob~njzaFea d,e transport ilEl CEl!ZU.[ fracturilor eu Ioealizari diverse leu mljloaee :improviz:ate ~i cu atele standard.

s. Sa ~p~ ice punga cu ghea~ape regi lUilea, leza~a.

,6., SaapUce bandaje cu fa~i de ~ifan pe reghinea j,ezata. 7. Si pregameasci :;Ii sa aplice fasa ;~i atela gfuilPsati.

g. Sii ifi$U~eaS,c;a evahJar-ea semnelor de certitudine (absohi.l~e) in. fracturi ~nchi8e.

91• Sa preUla~ea:sci. seturile de instrumentepentm:

a) tmc~iun.e c(mtin~i en brosa tr'anso~()·a;s,ii. (ex~,ensia scheletali);

b) In.da turarea aparateloJ"' gh~psate.

v ] O. Sa participe la pansarea, tratamentul ~:i aplicarea inrerven:tiitor specifice ~a bolaavii ell] fraeturi.

A,etu aUtateat:enu~i

Avansarea progeesului tehnlco-~tiin.~ifi,c ave ca urmase cresterea ~1rUlI,nal'nlu:i 11 nWifilor de traltspor~;inc'~usivSl cc~orind.IDYidua~,0,. Abuz~l de alcocl a conducaeorflor auto precum ~i a. pieti(Jn~]o['~ nere8PeJc~ama regu.~ j lor de ei rculatie ~ite!llnicru~ de· securi~ate 1,3 servicin·~ au favorizat cres-

'I! V'

teres COflsidcll'a,biUia, traumatlsmelor §i a f:mcmrilor" urinate deOlln:fH8(~,mnte

grave: ~;()r. traumatic I(,{)<ctil!bipovi()kw~e). Cadliclemed~cale 'C'U studii medii deseori sunt prim:rni care vin in contact cu. trammQJtiZ:@ltii~ de compelenita, lot deseori depinde chiar via~a ,a,ecc~dentatu.l,uL De aceea troebui,e sii. se dea dovada de com.peteI1lti pro:fesionali. ~i re:sp(lfl:s,~bmta~e juridi.ca tara. de viataacc:identatHor_

~. - -~ ~

116

Material.u:linndtiv:.fl~,e: de observa~jj.) fo~ de indica~ii~ eliseuri roentgb!en(l~ogioe.m~terial de pansament, basruale, fe§l de t~fon~ fe~i ghipsate, atele Kramer, garoari, instnnnente ohimrgicale.

COlltiiJ1UtIJI ~.ecpelp'ratCt~(:e

Notiunea de: fl'~ctllra inelude intrerupefea.~ompleti, i$,61U illnGomplela: a coetinuitatii esoase,

,

Reclmi);a§.terea sau eel pu~iD. presupunerea fracturii este obligatorle pentru oriee eadru sanitar .. tn csz de suspiciune, 86 va preccda ea ~i ln caz de :fra.ctlJra, pane. la clarlfiearea diagnostieulni decatre medic.

Fraemrile fie clas~'fjj,c,a 'in:

b) deschise

Slmp~oJma~ologla, fraeturilor :lncibise se ~l11pane in: - serr~Jle di.e p:robabilHate ~i

- semne de eertitudine ..

SeDlnele de pr:obab.il.ihUe sunt ul'n1JJitocateie:

- Dure;rea ,apanl~a odatii (;1]. tr.aumatismll~) careeste Ic!caJizata de obrn,rei ~nt!l"~~!Ul punct fix ~i se aCCe]nlH~;aza in ID1cd~oid.

Tume:!cu:#e"

E:Ch i,:neze sau hetJlClfo'}'n.. 1,rIl p()'te.llta functior~alll,

P,()izi,tia antalgidi' (fQrtati)~, se!;l'll~tu,h.l~ lezat,

Toate aces~e-:..qim,~ome~ de~l au. 0 mare valom~e:, l1U confinna cu certitl.ild~ne fractura, Ele pot a;parea ~i lin tramnatisme lipsite de fractnr].

Se.nele de ccrtitlullliue suntunnatosrele:

- MJ~cm:ea .aJ~ofmalll (p~.to~(~gici.) a, segmenmlui fracturat, C1-ti:pitatia osoasa ~ se apredaza la palpate pe 'pr~o],ec1ia 'frac'tlll'ii sau e auzi~a in t[mpulml§carilor anormaleprin atingerea ff~gm}en~ te'~.oros:oase ,

1.17

E!ef(Jn~:area segmen bdufjract'urat - sepoate determinala inspect~c: sau 13 palpare, unde stra:rui muscular este mai stood; hemetomal ii edemul nu suet prea mari.

Scurtarea Say alungirea lnembl~ut:ut (unil autori n eonsidera ca semn de probabilltate, fiind prezent ~i in luxat~'i),.

"r~cturUe deseblse se ma,nifes:ta, prin:

lnireruperea crmtil'lu;,itiitii 'i.nveH~,ului cutanat san a mucoaselor la nlvelnl respectiv,

H e'1,Z oragu.

Fracturile sunt tnsO'tmte adesea de ~ocuJ.traumatic. Socul t,all!lma,tic se d.eru~eazi in d01iJ,i faze:

1. F:3Z3, ,erectili (de excitare), earacterizara prin: stare de: nelinistc;

strm,gate de ,ajut.or;

stare de, exeitare psiho-motorie;

- pula ~i, T/A ln ~imltde: normei S3U usor sporlte, Aoeasti, fazi peats dura .ca,t"<waJ minute sau ore .

. 2 ", Faza torp,ida (de inhjbitie) se instaleaza 'inurma suprasolicitaru scoar.lel cerebrale - survine inhibipa acesteia,

Traumatizatnl este:

inc! i ferent;

- P,;IS1V;

ell privirea fix£],;

.raspunde adecvat la intrebiri) dar eu mtar.z:iere ..

.. Teg'Umente~e' la mceput sunt palide, apoi su nnanla, ctanoti'ca si sunt

teem la palpare, '

Res,pirapa: ,siIJperficia,~,a. frecventa, PIIII]su,l: accelerat, t1niform" Tens,iuD'ea artler~ala: in scadere,

Este frecvent u.tm~,izati ~i azi 0 clasificare Btaruala ,8. soeulut.

velemi:ei

100

WO I

n

100-120

S(11..100 1

S'ub30%

m

120-140

70-40

obnu bi1ata,

peste 30% (perlculo9SiJ

IV

>, 1401

<40

stare tennirnaUi

us

Trebuie detinur seama intotdeauna de valorile TA.~ anterioare instaUirii starii de soc . 0 scadele ell 20 l'1lllliJ!l Hg impune un tratament de desocare.

Pentru un bolnav ajuns la spital in stare de soc san in iminenta socuhii

traumatic) a~,i$,h::lJJ't:a medicala la indicatiile medicului:

Adminisrreaza medkamente analgczlce sol. An.alg~n.i, 5cr:'A, - 2 ml, sot Dimedrol 1 % - 2 ml,

[ns,talea:za aparatnl pentru perfuzie ell sot Reepoliglucina, Referten, Haes Gelofuain.

Determina grupa sanguina si colecteaza singe pentru constatarca Rh-factorulu i,

Asigurji lichidele de perfuzat, inclusiv ssngele. Preg5.te~te ap~r,a~ur,6 peniru respira~i~ asistata.

- Oxigenoterapie,

- Adminisrreaza medicamentele necesare pentru reechilibrarea

fnactiilor vitale (vasoconstrictoare, cardiotoniec, hormonale etc.): sol. Adrena1ina (sau Nora:dir,enaJHni). sot Cordiaminli, Dexametazon sau Prednizolon,

Introduce sonda permanents in vezica urinara ~i supravcgheaza diureza bolnavului.

Aslstenta de urgenta. in fracturi

Se 'll1c'epe la locul accidentului prin: - Combaterea socului §,j

- Jmobilizarea provizone a scgmentului fraemrat.

1. Hemestaaa provilzode in cazul fracturilor deschis€: prin compresiunea c:in;.ur~r.a eu garoul Esmarch san. cem impnwizat

2,. Ctdmarea durerli:

Se administreazll stupefsaate (promedol" omnopon) 121 indicatia medicului, san

Infi It rarea focarul ui de fractura cu so l, N ovocaina san Lidocaiaa - executata de medic.

iu, lipsa medicului, asistenta medicala (fclcerul) administareaza:

- sot Anaighla :50% = 2 ml ~i

- sot Ditnedrol 1 %, ~ 2 ml, 11m ..

3. Evibn~ea in'rectie~ tn fracturile deschise prin aplicorea pansamentului steeil pe plaga,

4. IlDobUlzan~:3 provDori.@ (de transport) a. ft,actnrii ~,~ S., Tr,DnSpOl'tal'ea de urgenta a victimei tnb'-o unitate s anitara speci al iZRta.

1119

Con fe~t ~,onarea aparatelor

gh i psate

• I

Aparatele ghipsate se con.:fe,et,ionrea:.zi tn stare moale, mulandu-se precis pe suprafata segmentelor pe-care trebuie sa le aplicim.

Pr@g;itirea. bo,lnavultd

Momemele esentiale an,e pn~gati[H belaevnlui sunt:

- Suprimarea durerii ~i

- Reducerea fracturii - ambele sunt executate de

medic,

Pregatirea psibi,ca a bolnavulul trebuie sa fie temcinica, pentru ca el sa amba dorinta de a i se aplica ,ea t mai curand aparatul ghipsat ~i sa fie, eonvias di pdn aceasta 'i se rednc su ferintele ~i

• • - "..II

1 se asigura vmcecarea.

Transportarea bolnavului - in camera. deghips - pe brancadre,

Asignrarea pO'li~mej adecvate a scgmentului afectat se face im funetie de ~rQcul de aplicare §i

felulaparatului ghipsat .

Rolnl asistentului in timpul alPllrciri~ aparatelor ghipsate

Preglitirea pentru extens ia continua ~f.ansosoaB:i

\/

La aplicarea aparatelor gbipsate suntuecesari eel

putin doi asistenti:

unul - asigurapozitia adecvata a segmemului imobi ~ izat;

celalalt - lrunoaj·e re~He ghipsate, p'regate§te atelele ~i serveste medical en acestea ~i leu instrumen tele necesare,

tn caz,:ul. fJ'achldlo~ des'cl~ise trebuie asignrata ingrijirea pligii. Aceesul ~a p1a.gi se face prin fereastra taia:ta in ghips san prin aplicarea de aparate ghwpsate armate.

Se face cu tiJa metalica tre,cuta. prin os, sub anestezie ~ocala cu sot No'Vocaina (Lidoc,aina) In sala de tratamente sau m aala de operatii:

Bolnavul este a,leza:tpe pat tare. acoperit CUI saltea antidecubit,

Pe pat se ampl,aseazi atela BelJer sau

- Se fixeaza ramele Brann de marginile parnlui.

120

Pansarea boinavllor cu extensie cont inua trallls.oso,a,si

Materlale; Freza e~.,ectdlca. Petceava.

Chela (pentru intina brosa metalica), Snur,

GreuHi'lw ..

Tiv~~a sterila,

- Corntang

- BrQ~a metalica steriUL

Fixatoare pentru comprese (dona). Pensd,

Foarfeee.

- Material de pan.s.~uneDt steril,

Solu~i antjseptiree: alcool 70%, iodoaat ~%.

Sol, Novocaina j o/~ (sau Lidocaina), serings • ace,

Schimbarea pansamentelor se efectueaza 2;,ihlwe pentru a preveni ,c()mp~ic,a~jile purulente - osteomefita "de br,o~in.

Mater~alre:

- Tivi:~a, s~~rna" Corn~ang. Pense (dou!), Poarfece,

Camp steriID (SitU tece), Comprese steri le Alcool 700/0.

'lava, pentru materialele folosite.

Tebniea efee:tuirii:

Be indepflfteazi. fixatoarele din amoele parti, - Se inla:ttI,rn, eempresele din juru ~ brosei din ambele p'ar~i eu pen-sa ..

12:1

S'C de:z~nfecteaza, plelea de la punetele de contact cu brosa, en comprese umezitela alcoo L Se taie cu foarfecele compresele sterile sub forl11,3 de pantalonasi,

Compresele se lUIU!lCSC in alcool ~i se apllca in jurul tijei meralice clhl ambele parti.

Se fix,eazii eompresele cu fixatoarele,

No'tAI.~: Materialele £o]'CI's,ite se colectesza Intr-a tavi specials.

lnstrumente pentru aplicarea ~m scoa teres aparatului ghipsat

Suport pentru bazin. F erestrdu circula r, Cutite.

Cl ,,'

~Ie~te cu cioc,

Foarfece, Dibtato'r Stille.

- Foarfece ~tme~ pentru InUiturarea aparatelor ghipsate.

I Fesile die tiro" ~i cele ghjpsate se taie CIU insrrul mentele respective,

,~ [,

'~~1k'§!~1' I,'

if

[' lwgr:~jirea bohullVi.ot· CD fra,cturi

illgrUiri generals: Patul bolnavului trebuie sa fie adaptat la natura

~i gravitatea fracturii,

Bob~aw~ cu frncturn, trata.t prin extensle, este asezat pe 'pat dur (se acop,era eu 0 scindura, apoi cu saltea antideeubit), Su,prafata patului trebuie sa. fie httotdeeuua perfect n.etea,a ..

Imobilizarea d~],1'abBi la pat ascundemuneroase pericole ca: - pneumonie .hiposta,tici;

escsre de decubit;

- cistita ,~i cistopieliti},;

- t~omb(loflebita.

Pentru .apreVel:11 aeeste compficaitmi, asisteata metHcali, zilnic, va

ins,ista ca bolnavul; sa vorbeasca; sa. tuseasca;

,di execute exercitii de re'spir,aiie ~j

mi~c,~.ri active precoce din toate ~rti,culatme Ilbere;

sa ridice extremitatea cefalici, a patului pentru a crea pozitie semi= ~ezanda bo~navu[um (dac;a este posibil).

AsiS'ie:nta mediea"a.~

- Va infiiptu~ toalcta zilnica, a bolnavu,~ni in pat,

- Va deservt bazinetul ~,m urinatulin par.

- Va urmari in. ee mas.uri ClonsUtna bolnavul alimentele servile SI.U

- Va asigura alimeatapa pasivi ,8 celor ce nu pot manca,

-

Suprav,egherea bulna:vilor' tl'"aumalizati

Pani:ta normalizarea valorilos; asistenta m,edi'cali va tine sub supr,aveghere pe:rmanent;,;

- Pub:ul.

_, Respiratia,

'fensluneaaril:.ermaHL l'emperarur81 corpului, Dinreza.

_ B,i~antui hidric ~w va inregmstra acesti indici in fbaia de temperatura. in cazu apar~'~i,ei ,cmnpHc.atiHor, va cmunfa i.mediat med.icul!'

Aten~IDa persona~uhli medieal trebuie sa se extiinda abi.t asupra

bolnavelui, ,cat ~i asnpra aparaeului ghipsat, Bolnavul po.a.te prezcnta dureri, Cauzele durerii 'pot 6:

r@diulcerea incoreeti ,I, frac:tu,rili - COiQ~1fO lul ei SIC efectueaza prin examen radiologic;

,aparat gbips:at ~nCOlr,eet aplicat ~ can) poate fi:

a) scurt '~i care rm asigurli imobiUzarea eapetelor rupte;

b) stramt sicare stingbereste cir,culactia, sau

c) ap:i:tS3, nnele puncte, made ~hat1 flcut l.ndo~ruri ,pe f~~;i, sau 8.-a. i'ndow't marerialal.

.~

Se va contnJ,I.a:

- Culoarea degete~or;

a) cianotice - in caz de staza~

b) pa~ide -In caz de ischemie; Temperatura degeteter, Pt·ezenta. edemului,

Pu Isul ~a membrul respecri v. Tu~buriri~,e in miscarea deg,e'telor.,

ComlP'~it:atii in c:aztd a"Ucirii incorech~ a aparate'lorgh.i,psate: esearc de decub~t:

necroze;

paraliaii;

- vind.eciti in PQziti,€: vl'cioasa a. osuhii, .

In aceste cazuri aparatul se sW,abe!;;te san se schi'mb.a, eu aUid nou ..

Rc,abnitof1OO funeti.onalia bOtlna:yUor eu 'fracJtnrt Trebuie incep'uti

dit mai precoce pe masuri ce starea bolnavuhti se tmbun,atate§te.. Sunt

indicate; '

- mi~d.ri~e active - previn atrofiile" itn~uni'itilesccircu~,afia .sa_ngV]Da;

- -ghnnastica medicaW~ .

crg.ot'er.api.a (kineteterapia); - fizi,o,teraprna ,~j

- balneoterapia,

A.~este metode contrihuie ~a restabdirea tota'll, aau pi3''1iaUi a functmor motoru,

124

Cap'i,to'Eui XIII LEZIUNI TERMIICE

{ /

Obiecti.ve de refel'in~i~ Generalizarea .i sistematizarea cunostin-

t,e~or~ fomaarea pdcepcri lor ~i d,eprinded [or praelmoe de ,a corda re B as isteD\e;~ de urgenta, in leziuni tenmce; efectnarea intervelltiilo r specifice ~ i a '~ebnicilor de ingrwjire a belnavilor en Ieziuni terrmee,

ObiecUve ,op'era·,ioDole a 't ~~ - I ? Elil'vul- vafi,cap',abil:

1. Si examineze bolnavii en leziuni termice, 2 .. Sa masoafe suprafata ,;;usa.

3. Sa pr'egatea'fiCa patnl pentru tratamentul bolnavuluiprm metoda d,eschisa.

4 .. Sa. participe ta pansarea bolnavHm' eill, leznmi termice,

5. Si exerseze ~i sa consolideze tehnica de apiicare a bandajelor pe cap, tmnchi ~i membre.

AetnaUtateatemei.

Leziunile termice sunt Q categorie speci'flca de traumatisme, a: ,ca[or gravitate depinde atat de profunzimea precum Ilii de .s~lpra.fa,a leziuaii, Cuc.5t mai severe sunt leziunlle, ell ,alit mai grave ~mnt conseclntele (pronosticul), Combustiile profunde de gr. U I B.-IV -lasa dupa. sine seche le severe (oicatrice vielosse, anchHo(Zle).! ee neccsita ("pem,lii plastice reCODstructive, Aceasdi, categorle de bolnavi necesitii tehnici de 'ingriji~ri specifiee si respectarea riguroasa a regulilor de antisepsie ~i asepsie in timpul tratamentnhu,

Utilizarea i,arga. a. elec,tricitit~,~ in indnstrie, lnnepnnderi si in locuinte, face ca accidentele prin electrocutare sa. fie destnl de frecvente. Aceste aecidente se inchei,c adeseori cu. decesul paci,entulu~ si, nu .0' data,. ~i en decesul celor care ililloealfca, sa. 8a~v'e2e un eleetrocueat, aflat inca sub inf1l!lem~a. ,c.'Urentului electric .. De aceea este fosrte necesar ca toate cadrele medieale (ea ~w marea malsa a popu)a,t~ei) d. ,cUll.oaJSca. bine cauzefe, consecintele ~i maio ales cum. trebuie evitate electmc:u.tarile ~i ,cum. pot fi natate,

Ma~erialu~ intuitiv: fi~le de observatie fo,l de indicatii, scheme de eva~uam ,3 suprafetei cornbustiei (metoda Dolinin), feside tifom, instrumente chirurgicale, remedii medicamentoase antiseptice.

COlltinutullucra:riii praetlee Ex;amhu'n~a bolm.tvilo,r leu combus:tU:

La examenul obiectiv 311 bolnavului Sf! atrage aten,ia asupra: - stadw generale a bolnavului ($OC~ toxemia);

- gradului leziunii;

- 8uprafefem Ieziunii tenniee,

Din punct de vedere al profunzimii, arsurlle se clas,mfici. in patru grade fiecare dintre acestea avand semne caracteristice, afectsnd succesiv cele trei stratur] ale pielii, iar ulterior §.i stratnrile snbiaeente.

Combu.,;tia de gr. 1 este cea rnai superflciala ~,i se caracterizeeza prin:

durere vie; - hiperemie;

- edem,

C()n~'b;u'8Ua: de gr: 11 se c.amcteriz.eaza - prin aprui~ia 'lli,ctenemOf, C~1'e au aspectul unor pungi cu peretele 'transparen~, Rv,and drept contiant plas111a de culoare galhena, clara, .s'ero~cwtrhill,a.

Combustia de gr: l1JA este 0 ,cn~sta de euloare galbuie sau cafenie deschisi ~.~ tlicteae eu continut gelatinos; atenuarea sensibilit.i4ii tactile _,i d ureroase.

CO,I.fl,bustiUe" de gr. 11lB ~i lV se deosebesc pria prezenta necrozei tuturor '~esuturii!or de culoare cafenie llnmneicataj Iipsa tuturor tipud~o.r ~ de sensibilltate.

gradul II'

gradul IU

Asisten~a de urgentai'n arsuri termice

rn. intremperea ac,iuni~ agentului termic - stingerea fbeuhn (dacaard hainele) ell nisip, pimitl'lt (aocidentatul se va rostogoH 'in :zipiadi, pe iarbti, nlli,ip, pOOlant~ lDcerpand sa sanga 'in felu~ acesta fo,cul) sau se acope~li cuo plapuma, prreiam" panza, de cort etc.

12 .. Degsjarea (evacuarea) vietimei din focar'

( I

126

Asis,tenta de

.

U ['genti ln arsuri chimice

)" Calmarea bolnavului,

4. Riciroa suprafete:i lezate sub un jet de api rece,

zap,adii.. .

S. Supeimarea sindromulai algic (dureros) - administrarea sol. Analgini 50%, - 2 ml; sol, Dimedrol 1% - 2 ml sau stupefiantelor; (proeaedol, omnopon - It], mdicaria medicului);

6. [n~attll',aJ'ea' hainelor - se tale pe eusaturi au foarfecele,

7. Toaleta p:ri.mari\ a :u.lJp:mfe\,ei lezate ~i ,aplicar,ca umti pansament aseptic. Daci sunt afectate membrele -se bnobi.Hze,rilzii cu at de stsndardsau cu. mijloace impsovizate,

8.. Transpertarea de~l1:gent3, .3. boltlRVuh.li lntr-o UlUtate s<~ni~ara spec]aliuta g Centrul de Combustii san seetia de chirurgie, traumatologie,

No'ti: Da,c.ii suprafata combustieieste vasta (~.O%, ~i ]11a~ rnult) - se m.onte8zi siBtemade perfuzi m cu ser flzielogic, sot Gluco;;di 5o/u~ seadministreaze oxigen

unltzit.

In combussii de gr, Hl- IV este obligatorie profl-

laxia tetanosului - se administteaza An~tox.mn~~eta~ nica 0)5 mlsi evenmal 8er anti tetanic 3000 U" deoareef; plagUe prin arsuri snnt faarte sesceptibile de ,8,

face 0 infectie tetani CH.

Oomdi. tn indcpa:ltarea.~;,l neutralizarea substantei chimiee. Ea. include:

l .. S,[piUituri. abundente ell. apa, s:tie[ila~ ser fiziologic.

2. Neutralizarea aeizilor cu solutiialcaline diluate: amoniac lo/g" bicoibonat de sodiu sau a. bazelor en so!u~ii aeide slabe: citric, acetic,

3. Particulele de fosfor se in]itmi en pensa sau cu apa, apoi so aplica pansament eu sol. .de Sulfat de cupru -sao se pres,ar,a regi uneaafec:talti cu talc steril, . 4. Napalmul se stinge cupamant·Ulned.~ lut, nisip.

. Noti~ At"Suri~e produse de acidul sulfuric ~i v:and nestins au se spali ell ap3. (la combinarea lor cu apa 1 se eHmina ciHduri, ~.~ ~e pr'oduce suplimentaro arsuri tennici).

12.7

Evalnarea suprame1:ei. combustiel fill' Metoda. Glumov (1,>fegu~a palmei")

b)Me~od!a

A. 8.. 'WaUace (,~.[egula ciuei9'~ - la adultj)

(.1regula. cifrei 5- la cOlJii'~'~)

c) Metodl Postnikev

-',

Calcnlul snprafetei arse se efectueaz~!ilfI praetica dup'a, anumite metode, scheme ,~i tabde,

,wprafata pFI hrlllei~n\l~adul t reprezin~; 1'% diu [nata suprarn1f1. corpului I( caFe est€: ,e,gala cu j~ 00%).

Teh:nica ,efecl:ucirii ..

lmaginar apillicam palma pe suprafata lezata i1'W a~a mod apreciind astfel suprafata eombustiei in peocente (%).

---- --

Conferm aeestei reguli;

- C~pu[ ~i g:alul r{lp,rez.inti - 9%.

Fa fa anter ioara a .. trunehinlui - 18% ..

. -

.Fa.~a post:erioara a trenehiului - .~ 8%. F~,ecalle membru ,sllper~or 9%. Fiec:l?Ir€l membm infia:dor 1 :8%.

O arsura care depl~e~te 10%, din ~\,tpnrfa~a corpu~ui p(Hl;te sill determine 0 stare de soc,

pie sup,rafa,'~a~}ezadi Sf: aJl ~oo;ca di~eu~ roenghenologic steril (sau polietilenaJ~i se Inseamna. conmml c()mb1li1st~ei Oimitde) Cu. verde de br~hant~,cate, ~H~ transfer,j pe haftiemi1hnetridl ~i se cal6,~~eaza Tn cefltimetr~patra ti (em';!;).. Ex:emphl:, daca supirnfa.~a

128

I eombustiei este "" 24(1) CU12, amnci ,slil~mfata corpulul ~n '% este egalffi,: H);~OOO cm,2 - .JOO%,.

iar .24{1 [) c[lmiz- .X.%l'

"'~ 2400 em;}; _2:' ] 00% -15. '0'"

.... - - . 7'0

1600 (Ji 'ClI.n.Z

d) Memda Dolinin

Pm-egatirea pawl ui bolna.VU1 hili en ~e~iuni termioe pentru tratament prin metoda deschisl

-

Patul seacop eri cu cearsaf steri 1 (aal teana pa tului VaJ fl. ,~i ea :~7!olati de cearsaf' CD 0 tnv:eHtoa __ re ·~mper.meab~~ii d.0: nylon, de,zittfecta~i)~

. Pe pat se amplaeeaza un careas de metal carepe p~,nea int.emaeste p.reva:znat cu Uimp~ electrice SHILl. .lam~pi 'em r'ai.e~nfraro§iw.; careasul ~\H1!aCOperi cu eear~afLl.ri steeile .. Ternpe'l·amra. in salon si sub carcass se

IU1entwne ,constanlta. - 25C. Suprafat~ combustiei se u:5~ci ~i se acoperii om 0. e.rnstapr-otecto,are sub care p'~aga se ,cicatrizeaza .

Regiul1eaperin~ali - ] %. ~

fIl

129

en sol. C~oramililii 2%" acid boric 2%1 FUracHina, Rivanol sau aWi 8ubs'tan'ja indicata de medic. Deasupra acestui a, pen trupreven Ireaedemu lu i ~,j a extravazsrii de' plasma~ SCi apHca, un panssruent eompresiv eu mu1ti v.ati hidrofiUi., care sa absoarba, umezeala de pe suprafetele arse,

4. D~lca bolnavul se aHa til stare de ~,oc sau til iminenla acestei stari.j trebuie restalbnita inUH starea lui generala, in acest scop asistenta va pregati lichidele perfuzahile ,(sange, sol. Glucoza 5%) ser flziologic, sot Ringer lactat, sol. Bicarbonat de Na ,~i sol .. Ma'llito~h $i medieamentele necesare pentru reanimate, aparetul de perfuzie fiind deja instalat,

5. Asigurarea odihnei, Bolnavul ars va fi inrcmat intrlU1. salon cu dit mai put'ioepaturi, care are 0 te mperaturf en 4=51:lC mai ridieata ca de o~m,oei~.i este mel1~inutaj constant" cad el poate deveni hipotermic, Patul va fi pregant de preferinfa cu cearsafuri sterile ~.i utilaje auxiliare care sa asigure mell1[)relor .0 pozitie comodi in functie de localizarea arsurii, Cearsafurile sterile se vor lnlocum ,HIIie. Bolnavul trebuie fe-fit de emotii ~i tratat CD foarte mt1~ta blande~e~ peetru a 1111-1 supune Ia noi traumatisme, acestea putand genera <0 nona stare de soc,

~. Durerile se combateu noi canltita,~i decalmante, de prefe!l:"int,a Mialgin, Fortrel, Ketanol. Trarnadel, ev'entllJal stupefiante (promedol, omnopon).

Se desffi~oarli in conditii de asepsie perfectc.

Se efectueaza sub anestezie gene ata intravenoasa san prcmedi catie,

Tegumectete se spa~,a cu ,apa.~ sot Permanganat de Kalin, solutio de bromocet (sot Furacilina S311 sol. Rivanol), lnarsurivaste bolnavul se ampleseaza ill cada en sol. Pcrmanganat de Kalin.

Se i'l1deparlc'Hza chirurgical ·~esuturile necrotizate, devitalizate, flietenele nl3rW se deschld,

Pielea se badijoneaza ell sol. Alcool 70%. Lalnceput sc apli:di un pansament aseptic cu SO,lll~i i antiseptice FuraciIin3, R~vanotBetad]113.lodopimn. La aparitia granulatiiler - pansarnente cu unguente: Lcvomecol, lruxol, Fastin Metiluracil, Solcoseril, ulei de catina alba.

Pansarea p]ag~i termice

v

1. i1lgrijirea bolnavilor cu combustii cere din partea asistcntei rnedieale multa pricepcre, perseverenta ~i ralJd.are, preC11l11 ~ii cumOo$tinte tehnice temeinlce, Primele ingdj Wrl acerdate imediat dupa peoduccrea arsurii au caracter de urgent,a. De rap~d.itatea ~i calitatea lor depinde de multo orl viata bolnavului.

2. Asistenta medicala instaleaza:

aparatu] de perfuzlepentru ;8 mcepe dU mai repede reechillbrarea hidr'oionwca a bolnavului ~i prevenirea sao combaterea socului;

apoi fixemzi o Bondi perma.menti. in vezlca urinara. pentru a controla diureza, =bolnavii Dr:}i prezinta adesea oligusnurie.

3. In cazul arsurilor pe fata sau da:dl. arsura afecteaza ~i caine respiratorii, de exemplu, dupa. inhalarea de vapori fierbinli, supravegherea trebuie sa se extinda si asupraperrneabifitatii cailor aerieneIn cazul arsurilor cu substante chimice, tndepartarea J'estl~r~~~or agentuhii cauzal se va fac-e atilt prin mijloace mecaniee, ,ci~~.i prin nentralizarea lor, Resturile de haine san alte corpuri straine patrunsc in pl~ga se ili1depirtea:zi en gdji. Apoi se a'P~ica un p.atls.ament steril neaderent ell tifon des" ]~l]1b[bat

II'ij 0:-

Ingrijirea

bolnavilor cu eombusrii

L Transferarea bclnavului Intr-o indipere calda,

2. Admlnistrarea lichideler fierbin~i, uper os' - ceai, eafea,

3. InUitur,area incaliamintei, imbracamin£ei.

4., B.aj locale a~,e mernbrelor inferioare - temperatura iniJ,iaJi ,111. apei 20°C, marindu-se treptat pana la 38-40°C.

15. Uscarea regbmm~of lezare §i aplicarea unui pansament aseptic CD WI strat gros de va~a.

,6. Victima se i.nvele~te ,cildl~uos elm 0 plapumi.

"7. ImobBi.zarea me:mbr!dor. .

Asistenta de

.' .

urgen~a in

d,egeratur~ ,(co,ng,ema~H)

131

130

Asisten ~a de llrgen,a, in electroeu tare

8" Administrarea remediilor analgezice sol. Analg:ina 50%-2mI si spasmolltlcelor: sot Pap,av'erina" ,SIO!. Baralgina san sol, Nospa

9" Transportarea bolnavilor in institulia curati,va speci<1,~.izatii S 811m sectia ule chi rurgie sa u traumatologie,

10., Profilaxia irlfec~ie,i retanice ,_ se adminis:rJ'eaz5 Anatox.ina teta.lllica, 0,5 ml ~i Sec antitetanlc 3000 u. in deg,editu_1i de gradul Il] .. IV +se administreaza ~ i S er antigangrenos.

II,. Combeterea infectiei =se administm;e-azi antibmotice CnJ.l spectrularg de acpu_ne (cefAZOI~ni~ ciprinol e1tlc.).

1. Intreruperea actiunii curentului electric, signrantlelm::, 'intrenl'pitomlui, tiitn·,ea,c(ll,b~uml1i CU, un cleste izolaa sau indepartarea lui en UD obiect rau CODduetor de electrieitate (ba.ti de .emn uscat, ma.nusi de caucinc etc.),

2. Degsjarea victimei din cAmpul electric.

3. Stabilieea semnelor vietwi,~ - cunostinta ~

- - - "I r)

.~ respiratia;

= pulsul, contraetiile cardiace;

- .

- reaepa pupilei la Iu.mina.

In caz die necesitate, se face resuscitarea 'cardiorespiratorie ,~i cerebrala: ,~:gUla lagura", san ~.~gura 1£11 nas", san utilizarea sacului Ambu .. Ruben ~,i masajul l_mdirect al cerdului.

Victims este culcata pe 0- suprafata rigldla, (dura) itl decubet dorsal. sub omoplatl se amplaseaza 0 ha:in5i rula ta.

Sa dcscheie hainele ee stingberesc,

Se cenrroleaza penneabilitatea caUor respiratoni supericare, se inlihl1iiproEe7~16 dentare daca exista Salvatorul se ~eazal ill genuncbi dlil dreapta victUne~. Cu Inana. 5tiragj apasa pe l"lll,giunea,fr011tala a vicnmei, caile respiratorii se indreapta. war ell degetul n ~i U arata'COl." a~ mainii drepte penseaza ]]atSl~l. Cav itatea blLlcaHi a. victimei se acop eracu 0 boca tii, de tifon, basma (sau tara ele) ..

S.alv,a~orul efectueaza 0 ~m1sp]ra~ie profunda, iar eXp]fa.tia _ in cavlrarea bucala a viet irnei - manevra se repets de 2, Oft.

Mana :s,t§.mgiseampiaseazaperpend.icular pe treimea infermoari a. sternului, iar man.a dreapdi +perpend ieular pe eea stanga.

- Se efectueaza 8-10apasirw titmice.

M,3;n.evr:;ele de resuscjtsre se efectL1eazapani apart': reapiratia spontana ~i res~aibilirea. con~r.ac~iilo.r cardiace (ell durata de 2 ore pana la sosi rea ambulan~'ei ~\ru transporterea victimei in hlstitllti~ c:urat~va).

1 Cdnd asistenta de urge'nta; este a,c'O.raata de: dol' salvatori:

I. Unul ~ efectueaza respinl~ia, artificiala .,.gul'a. la gura,'l' sau ,.gurA la nas";

2. A] doilea - masajul extern el cordulni.

Raportul respiratiilor ~i a manevrelor de masaj sunt 1.:5.,

Este solicitaUi brigada de reanimare,

Bolnavul se intulbearli ~i se trece la respfu.'apadirijati. Se tr,ansporti de urgen!ai. in iastitutia eurativa.

134

Capito,lull XIV

Infectia C'hiirurglcala ae'r'ob'G acutii si cro'nica

"

Obiec'tivij de refe'l'"ilJ~i: Insu§-ir,ea priceperilor si deprinderilor practice noi §.i aplicarea celor stiute in pmfilaxia si tratamentul infectiei chirurgicale, infecrie ce rep'fe"zinta cea mai risp,wil.diUi patologie .indHnita de chirurgi si asistenrii medieali de profil druinn:gicaL

,-' ; I' t _, }E~ ,; ;" : ..

Obiective 9'peratiornale· '" { ,

Eltntu.1 ",(1 fl' ca:_pabil': 11~t-1 ,~

1. Sa ezamineze bolnav]] cuinfectie chiru:rgica1lt ;aerobi, acuta si cmnkJ.,

2. Sa demonstreze pregatirea trusei de instrumente pentru deschi-

de-rea, eelectiei purulente,

3. Sa efectueze pansarea bolnavilor ell infeetie chirurgicala.

4. Sa aplicc bandsjul circular, spirals.

:5. Sa efectueze masuri de profilaxie a procesului supurativ In fazele precoce (faza de iufiltr.ati,e) reteaua ell iod aplicarea p~iI~nitei dildurii uscate etc,

6,. 8i participe La efectuarea ~nb!rvel1~i~lolr de diagnosticare, tratament, ingrijire :;;1] profdaxic a infectiei chirurgicale.

M,3.terial intu:iUv:: Bolnavi, instrumente chirurgicale, material de pansament steril, substante antiseptice, Ienjerie de operatle drenaje, seringt, ace, sisteme pcntru pcrftlz~e, obiectc de ingrwjire ..

Ac:tua lita teatefllie~

Infectia chirurgicala 0 prezintfi afectiunile lnflamatorii Inal caror tratarnent se utilizeaza luterventii chlrurgicale. lnfec~ia chsrurgica la esre una dintre cele mai ra6pajldit~ patologii in~alnife' de ehirnrg ~~ asistentul medical de profil chirurgical.

Dintre factorii externi, ce actioneaza asupra organismuhri, fae parte ~i microorganismele patogene, care pro'Voac; irl'fectw;a ohirurgicala. 0 parte considerabila de afectluni chirurgicale rezuUa diu interactlunee organisr!IlU]UL uman ~i a micmorganismelor, Cu d\t 1111I11.3:rul de microbi ajunsi in organism este ItUlli mare, ell a:t§t mal rntensa este virulenta lor, ~i cu diit fortele protectoare ale organismului sunt mai slabe ell. atf!Jt mai mare este probabiiifatea tmbolnavwrH si invers. Tratamentul infectiei chirur-

gicale ocup'a un lee important atal inllcondipi de ambulator, in echips cu medicul prhnac; dit §i in condi~U de stationar, in statioaare mad exista secti i speciale penrrn bolaavii ell b~fec~ie chirurgicala, Rolul personalului medical rnediu in tratamearul acestor bolnavi este foarte marc. Munca de baza OOml5;~a in efectuarea s~d,c~a, lEI indicatiilor medicului, mel1~inere3 clldi~enlei, ill saloane ~i respectarea regulilor aseptice, ingrijmrea c ore eta, a bolnavilor si apliearea masurilor de profilaxie ,a infectru,ei chirurgieale,

eODtinutu~ locrarU praetlce

Pentru examinarea bolnaviloreu infectie cb~ntrg,icaUi este impO!1ant sa se crmoasea manifestarile acestorpatologil de la orele de curs prezentate anterior.

lntec~j,a ,ehinu'gicali poate fi dedan§aita de direrit; microbi, dar cel mai des se datoreaza stafilocoeilor, streptecccilor, pneamocecilor, gonoeo ci lor" bacilului piocianic, bad~U~U'L coli etc, adesea IDlJlil1bil1iandu-se Intre ei, Reaetia organismuID1Ji la paltnmderoa infec~iei este diferim :~ depinde de: a,') rezistenta organismuhli;

b) aprcvizionarea tesutur,Hof C'lJ singe,

Pammderea in tcsutnri a mieroorganismelor piogeni p:rovoaca, 0

l:'ieae1ie 100ca~.i din. partea tesuturllor care se maoifesUi prin: 1)1 niperimie - rubor;

2) edem - tumor;

3,) durere - dolor;

4) tempretatura locw:,ij ~ calor;

5) lezarea functiei - functio-Iaesa.

Procesul supurativ poate -fi caracterizat prin evo~u~ie diferiti. El poate cuprinde numaitesururile superficiale pe un sector delimitat (furuncul, carbuucul, hidrosadenita) sau se poate extinde asupra tesutu~Hor subiacenre ou o Intindere considerablls (abces, flegmon).

Procesul evolutiv peste decurge diferit,

1. Bvolutie vielenta - ICd extinderea rap,w.di, as~pln!J, 1ie,Sllturilo,[' Ill.COIIIjuratoare, vaselor sangvme, prin aparitia trombezelor, extinderea edernelor, impliearea in proces a vaselor $i gar.ngHoni'~,or limfatici,

2. Evolutie moderata - local procesele inflamatorii cuprind un numlir mal mic de tesuturi. Edre,mu~ este deseori neinsemnat, se infla ... rneaza doar zona procesului (carbuneul.abces etc.), lar \€'Suturile inco:qjuritoam aproape c.a soot neafeotate, nu se CODstata J:imfagi,U~, limfadenita ~n nici tromboza. Un asemenea proces cedeaza u~or 13: tratament.

136

Eri'zipelu.I fefel

Odaticu reactia loc.ali la wnfec~ia supurativi up-are; de regula si to reaetle geRerali a organismulei ..

Ea se Inanifec~i prmn ridicarea temperatarii corpului, frisoane, obnubilare, eefalee iriJd~spoziUe g:enerali., accelerarea pulsului, sciderea poftew de lllaDcare. constipatii, se deregleaza functia fieatului $i a. rinichilor- in urmi apar albumine ~i cmndd. nn sange - leo c:ocito:za II devierea apre stangai ill formnlei leucocitare, micsorareaprocentului de hemoglobina ~,j numaruillui die; eritroche Sf: maresre VS.H.

Reactia generala a organismulut la procesul snpurativ se deosebeste de reac~ia lui in septieemie prin fapml ca simptomele primei suut sterse sau dispar total tn deschiderea foearului purulent ~i scurgerea pueoiului din el, in timp ce in septi.cernie i'ihnan aproape neschimbare,

Pr,incipi.ile de tra'tament a infec,iei ,chiru("gicale Asistentul l1;1edica~ trebuie sa cUmlQa,sa prmcipiile de tratarnent ale

lnfectiel chirurgicale, Tratamentel peste fl:

I) censervator; 2) chirurgical,

o astfel die clasificare este rnai mult conventionala, deoarece practic

este aplicat tratamentul complex.

Trata:meBtul COrD.servatol' Tratarnentul conservator este: l.jlocal;

- ,

2) general;

3) complex.

137'

Local se [tltireprind HO ~ir die mas uri generale ca:

1) repaos al regiunii afectate;

2) in faza de infiltrat se aplica:

pr3~ni'~e c:ru.:m alcool, sulfat de magneziu, unguent Visnevskii, unguent die levomicol;

badijonari ell iod, reteaua ell. iod; c,ildw"i uscarii;

proceduri fizioterapeutice; Ren t ghernlotera.p i 3.; lazeroterapia.

Masori['e curative se indica individual fiecarui bolnav in funcde de caracterul, localizarea faza de evolutie a procesulai, precam ~i de vars~a bomavului, prezenta complieatiilor ere.

Trstamen tl11 ,general

l.ltJiliil,a"ea activitll!(ii .,itRI:e R ,micrebilm-' pii)geRi

1. Antibiot~cotc',r;a,pia - se ludic,a antibiotice C'U speetru larg de actiunc dupa insim,lint,area florel ~~ evaluarea sle.nsibiHta,tii ei

sc indica urmatoarele aatlbiotice ca:

a) Grupa IJenidUn€i:

ampicilina ampiox;

oxaeiHna sodica, amQxj'clHna,; benzi~pernh;i[ini, amoxiclav; meticilina,

b} Grupa tetfacidinei: tetracic llna;

~ doxiciel ini;

- morFocid.ina.

c} Gh:waantibioticilor macrolide: ~ eritrmnicina;

- oleandomicina, ,d) Amin.ogl'icDzid;ele: ncom~cini sulfat; - caD:5Imici11.i;

- monemicina.

e) Cefa I osporin ele:

- ccfazolin; cefatoxi m; cebect; ciprinol;

riflin; zinacef; cipecfloxatin;

- chefotex; cefatrin; cefera; Forsef,

2", Prepararean dpar,azi ta re ~ metro gil;

merton idazol;

tin:idazoL

3. ,sulfsni.lamidclc: - biseptol;

- sulfadimetoxina;

- sulfadimizina,

II. COluV,st.fJrca ill't;{v:ica,iei (Jr.galiit~'1! uilli'

I. Admin~stran~a ill, cantititi ma.ri a licllide[ur;

sol .. fiziohjgica; - sol, Reagher;

- sol, G~uCQ.z;a 5°.4;

~ sol. Hartman ..

2 .. Administararea p'-Fepara,telor antltoxtee ca: - Hemodez;

~ Refortan;

Haes;

- Reopoliglneina;

- Gelofuzin ..

3. O:dglenota_repia..

4. Se fsc transfuzii de singe s.au a componentilor sangelui. lli., Activarea jorle:lo, ,'r~'tect(J'(lre {de' m'Ctl&i$":udr~i

1. Transfnzii de sange .e

2. Administrarea. antituxinelor.anatoxinei, serurilor, globulinel

aatistafllococice ..

3. Administfa:rea preparatelor - pentexil, pirogenal, 4 .. AHmncntape variata, bog:a:tii m calorii :;ii, vitl.ll1:lne. 5. Vitaminote_mpia. ..

I.V~No"lnaliz,(l,.,e'(i furt,cliilo.r orctl.n'elorvita'te 1. Ale sistesnului cardiovascular,

2" Ale sistemului nerves.

139

3,. A[,c organelor parenehimatoase, 4., Ale metabolismului etc.

v. j",JJ',luJitafir6Q, cOiu/ilii/of' Ide: r:eg,enerare a l'e~:'l,t'l.r:i.lOl· Diferite proceduri flzioterapeutice ca:

electro fO'F'ezi; - amplipuls;

- curentii diadinamici;

-. gimnastica medicala etc .. ,

Tratamentul complex include toate metodele in functie de faza de evolutie a proeesului supurativ,

Tratam entul,ch.iru. rgieal

Daca tratamentnl procesului WltH,amator nu se supune eelui eonservator, atunei este aplicat tratamentul chirutgical.

tndicatiile interventiilor ehlturgicale sunt determinate de pericelul pe care-l prezi.ndi procesele supurative pentru v~.ata belnavului,

In procesele supurative acute preg:atirea bolnavului pentru operatic este de scurta durata. Pregiitireapen:rtl;l operstie a bolnavilor supu~~ anterior unui tratameat conservatorpoate fi in unele cazurimai ]ndelunga~a,

o analgezie coreet aleasa ~i bine efectuaH:t.cia posibilltate chirurgnlui sa evite complieatiile grave, Pentru operatiile de scurta durata.( incizii) se pracHca narcoza innaveneasii sau analgezia loca~5. ell sol, de novocaine de 01250/0 san 0 . .5'%, Pentru ,operai.~ w ~,e de ~Ullga dura,ta. este wndicati narceza generals.

0. mare importa.nta. in deschjderea colectlei de puroi, indiferent de local izareaed • .0 are alegerea diilo[' de acces operator ;~i a di rectiei ineiziei, AIm pl[egite~te necesarul pentru deschiderea eolectiei purulente,

\ i&"( ~Q; f(_ - t. Comtang- L

"

Pregatirca trusei 2, Raci-d,

de instrumente 3. Pense chirurgicalc-Z ..

(\, I pentru deschi- 4. Pense aaatomice-a ..

derea ool,ectie~r . 'S~rin~~ ell ac~ pentru anestezie-Z.

purulente "" 6., Bistnriu, foarfece .. , 2+2,.

f:.../ 1~ : ,.' ~1 [) 1. Pense hemestatice 4-6.

8. Depitt~ator die plaga Farabef; 2.

9. D'cp,artii.tor de plaga ell dinti-2.

.~ O. Sonda canelata sau butOWla~a,-2.

r: ~ "

\. I ~ (

12. Drenaje,

~ 1.3. Substante antiseptiee: aleool 70°" iodonat, apia

()x~genata 3°A,;, furacilina

14. Material de pansament steril,

15. Levomicol, Levosin, solutie hipertonica ..

16., Substanl~e anesietice: Novecaina de Oj5%~ LidocSlina, Trimecaina,

Orice iu.tervell,iechirurg.ical~ In, procesele supurstlve trebuietermi-

.... . .. d" '"" d "'('i ,.w,",:;'r '·1· . 1·

nata pnn crearea corn. w~uLor . e scurgere apurom ui, pnn ap icareadrena-

jului rational al pUigii ~,i irigarea IcontinuEi sau period~ci, a IPlagii ell substante anriseptice

. .

'Pansarea bolnavilor cu infectie chi:rurg~(:ala dupa intervenpa

chiru rgiea~a,

1 .. Se badljoaeazamerginile p~,igH de la periferie spre ptag,a_ cu 'lod 5%~ alcool iodonat. betadin,

2.. Se dezinfecteaza plaga cu sol deapd oxigle!tilati

3%, apoi cu furacillna ..

3. Plaga se USHeR ell 0 eompresa s'termi din [~fon I bigroscopic ..

4. Se introduce drenul (sau tumnda) cu sot hipertGn:~car ungueate hidrofile Levon_j~:col~ Levoain,

$,. Se poate utillza apliearea sub forma de praf sau solutiea enzimelor proteolitice (tripsin, himotripain, nucleaza), care d.rnzQlvi ,esuturile mosrte, cliiagerile de flbrin:a.

6,. Dadi'in pla.ga este introdus un tub de drenaj, atunci prin men se face irigarea pligHcll substante antiseptice ~i se intreduc In cavitatea supnrativa periodic autibiotiee, care sealea Ito. functie de caracterul

~ ii,

florei, ce a declaasat pmeesut.supurativ

1. Dup:a ce peretii caviti~H supuranve se acopera cu UrIJ strat granular; sei'nUltu[,i, drenele l1i nu se I!lla~ ,apii,ci sot hipertonica si sot de antibiotice euzime, dar se apHca unguente: levomicol, irucsol, metiluracil, sintemicina, etc.

8. Se an Hdi. un pansament de protectie din 2-3

I 1I.~. "

eomprese.

9. Se fix.ea_za pansamentul ell cleol, emplastru, lipici, f~i de tifon,

Th.O. Dsca procesul supuratlv e ~.'ocaHzat pe membre, se apHca imobilizarea cu atela gbipsata ..

141

P'rotila.xia i,niec:tiei chtrurgtcale

Asistentul medical trebuie sa.efccmeZie un ~ir de misur~ dle profilaxie a infectiei clrirurgicale.

I. Acordarea asistentei de urg@nta corecte in diferite Ieziuni \}i

transportarea accidentatului ln lnstitutia curativs.

2. Luptacu traumatismul industria1, agricol, de transport, la domiciliu,

3. Tratamentnl corect fii precoce al diferitelor procese supurative,

4. Tratamenml dinhetndui zaharat si a, altor afectmuni endocrine if!! care se declanseaza procesele supurative.

5. Limiterea vizitelor in sectiile de chirurgie s,epti,ci.

6, Dezinfectarea lenjeriei de pat ~i de corp a. bolnavllor cu afectiuni septice.

7. Mel1~ine[ea n~gimuhd sanitaro-igienic satisflicitor in sectiile de chirurgie septica,

8. Arderea materialnlui de pansament, utilizat de bolnavii cu afeciiun.i chirurgieale septi,ce.

9. Pansarea bolnavilor in echip.ament special ~,ru ell imbracarea lllaDU~.~ lor chirurgicale.

1 0. Bfeetuarea stricti a regtslilor asepstei in seetiile de chirurgie, 11. Utilizarea substantelor dezin.fectan~e noi ca.jodepiron, degrnin, septabic, apa oxigenata 6%~ betadln, saidex, Hoz:o,£'ormin,. secusept-forte, oxid de etilen pentru dezinfeetia ru nstri mente 10[", obiectelor de 11lgrijire.

142

CapU',o!ul, XV

:1 nfectia, clhi:rur,gical& anae'roba

Obiedive de r,efel"iElti: Sa se constientizeze necesitatea masurilor de profilaxie ~,i importanta rcs.pecUirb regimului antiepidemic al bolnavlior

cu infectie anaeroba. ~

ObiecUve ,oiperati,on:ale

Elervn,' va fl c'np'ab,ii,: I

} ill. S,apregjrteasdi materialele necesarepentru prelucrarea primarichirurgicala a pU,gi~.

v 2. Sa aplice pausamente bclnavilor cu plag~ sept ice. 3, Sa aplice bandaje ,eu fEl~a de ti fC)1~ pe membre,

4. S.a apliceatele de imobilizare pe membre. d)~,t j .. i ~ J>'7~

5. Soa pregateasci trusa pentru traheostomie. .p, , I:,' -: I 't, t

6. Sa efectueze Lnjectii intradennsle, intramuscnlafe, ~il1lravenoase.

7. ,Sa p,regatessca. materialele necesare pentru perfuzie intravenoasii

si sa partieipe Ia acest proces, ,

8, Sa.'comentcze profilaxia retanosului antraxuhil §i gangrenei gazoas " " I

4 ~ ,

A,c:tu alita.tea, tem,ej t4... Or

Pe timp de pace gangrena gazm~s.a :se intal,ne~t,e far, d'oar in.accidentele rutiere, traumatismul agrieol ~i habitual, ins! infectia a.naeroba este extrem de perrucu~()a:sii si aproape intotderuuna are un sfif~it Ietal. Acesre infectii sun! mai lIJ~:or de preintampin.at" decat de tratar. Oe aceea eadrele mcdicnle ell studii medii trebuie sa recunoasea semnele precoce ale acestor infectii grave, sa, actioneze prompt ~,w si in.tr'eprinrli 11lismi urgente de profllaxieale acestora, mai ales in c8Z1!l1 traumatismelor grave, insotite de distrugeri tisulare vaste, murdil'ite cu pitl"tant; ceea ce pn;~,:z~ntii, o mare probabllitate de infectare cu gerrneni anaerobi,

Material intuitiv:' fise de observare; foi de indicatli; foi de supraveghere dina.mic,a a bolnavalni; instrumente cbirurgieale: trusa pentru traheostomie si trusapentru intebare; atele Kramer" fe~m de tifon; send antitetanic ~.i antigangrenos; remedii medicamentease; soluti i, antiseptice,

r

Evaluarea ill Wtu.rutioaS3, a plagilor msotite de distrugeri mari de

l;esutufi in care au patrons resturi de 1mbridiminte S(l1.], p1aruaut au un rol

'important in d.epi5:tarea Sh1ilp'tO,tu¢lQ( precoce ale gangrene! gazoase, preeum ~,i ale tetanosului,

C lJuzeb'! g,aogre n.ejg~zoa.8e:, Pligi contuze (anfractuoase), PUigm prin arma, de foe. Fracturi deschise,

Prelucrarea prim,a.lI"3, cC_hifill-"l"gicaUi neca1ita~iva san intama.ta a pWagii.

Simptolllato,logie

Se,nneie precocf ale gangrenei gazoase sum:

Insomnia C"simptomui liUoPtH nedormite"), Cefalee marcats,

Frisoane,

Durerm cu caracter de distellsie in plaga, ce nu se sup:rinm nici dupi administrarea de stupefiante,

Bolnavul declara ca-l strange pansamentulsl cere insistent sa-i fie largita fasa sau sa i Sf' ~cb~mbe pansarnenful.

La in~iturarea 'panS:lUDtm,tu.lui Sf :relevi:

Simptomul "ligaturii" (se obs.e.,r\l',a. urmele marginilor f~iti pe piele], Bdemul aceenmat a~ segmentulul lezat ce progteseaza rap,id.

- Pielea lntimlsa lucieasa, pandi C'U aspect de~'harti~' (cu petebrune

- cenusii),

Ptaga ell aspect mo,rt~fic,at, "de came fia:[tat~.

Gangrene gazoasa a .femurului (forma /ocalizat.aj

Gangrena gazoasa a antebr8lfufui (forms' edems'toasa; Simpromul ··crepita~iei·\ ce se d.ep~s:teaza la preluarea segmentului lezat,

144

Boala este ,conta.,gio&a, de aceea bomavu.l cu gangrene;' gazoasa trebuie si Iftie_iwlat de 1i.u-gen1i de ceilaJti bolnavi inrr-o bo,xa S3:lJ intr-rm salen separat. in acest caz, pe.rsQnalu'rn medical trebuie a.a SIB. masuri specials de dezinfec:,_ie~ Amnci cind are loc spitalizarea unui bo]nav cu gangrena ,gazo,a~,a~ asistenta tnedicala p,oog,ate~te in sala de paasamente: - Tavru~a s~e:(ili.

Comtang, Foarfece,

'v

r

Pense. DepirUitoa:n~ de pl~g~L Pense hemostadce (Bwlro~ i'l1lco'Voia:ti, c·'Moskif'). Carupl steril (scutece, ceariafuri). Material steril de pansament, Trei ~o$ri de mussma (pentru medic ~i ajutoan::le: ~ui) ..

Minu~i.

- Solupi anbseptice': api o~genaM 3 %1' aleool etilic 70%. iodonat ID O/~.

- Douavsse ,cu.apa. oxige:nadt6% ~,i solupede detergentO,~5% (penttu

coleetarea ~i dezinfectarea matenalelor ~~ instrumentelor folosite].

- Ser ,antigangn~~no8 pclivelent.

Ser fiziologle (sot NaCl 0.,90/(1 ) - 400 ml. At:e~a, gb~,ps.aUi.

MU$ama.

L1iglhe:au eu ap,a. Ii ~

'I[; • Ai .• &_ • • ,.., , 111 ('. - t ' •

- :Jl'elJl denton. .. ~. f f~ II I lll.i ' ':if;

• ... r I_ ~ r

\ P'rolila,xia giangreuei :gazoas:~ •.. io eadml prolilaxj'ei k-ebuie re~p~~-

tate ~E,glUiOS masurHede M,epsJo€, p~ntru a DU suprainfecta 0 plaga simpli. ICU, germeni care declaIil~e&za g;a~grella gazoasa, MasurUe de profllexie

ale gangrene! se realizeaza in doua sensuri:

Prolilaxi31.ncspeeifi.ei include:

1, Respectarea regulilor de: hemostazi pJ:"Qivi~or~,e ~.,j anume a timpuiui de mentinere a garonlni S911J lnlocuirea lni eli! alta metoda. de hemostaza, rna .• inofensivi;

. 2. 'Ioaleta chirur-gicali a p,[i,gii foerte precoee ~[ .riguroasa in cadrul c~h',eia: se VOI[' evacua toate eerpurile s.tmmne (pamint, ~,chii de lemn, 5c,hije, resturi vestimentare etc.);

8JC VO'l' extrage toate ~esuturi~e n.eviabiie (mortific,ate); - desehiderea "buzunarelor' desire;

- ~rigarea dln abunden~i a pUi.gH CUi apa ox'i,genati 30/0,.

3. Respectarea regulilor de imobiHzan~ provizorle sau eurativs,

lJt5

l

... _I · J;'rotil",,;a speeifica are drept scop administrarea unci dare profilactice de ser polivalent anrigangrenos ilm, ce C(HlUne 30000 u. (cite U) O():O U CL perfrigens, Cl. oedematiens Cl, septieum), 111sa este putin eficienta,

, Un rolimportant 1n profilaxla nespecifica iI ate ~i administrarea bacteriofagulni anaerob. Be dizolva in solutio de novocaina 0,5% (0,25%,)., Solu'~ia ob~inuta se utHizeazi pe.ntIu anestezia locals in timpul toaletei chirurgicale a pUlgii" infiltrandu-o in tesuturru]e din jarul pliigii.

f' Tratamentul'curatl'V trebuie s:a fi,e instituit c,at mai rapid si energic,

\ E~ presupune:

1. Tratament chiruBrgical ~rn

2. Tratament general, care poate fi: - specific si

\ - nespecifie,

I .. if Tratameatul specific consUi in seroterapie antigangrenoasa. Se

. ~ adminisereaza serul polivalent 81ntigangre.nos prilll perfuzie intravenoass - 150. 000 11. (eate 50 000 u, perfrigens, antioedematiens fii antiseptieum) dlizohr,at U'll 400 ml solutio fiziologica, de temperatura corpLll~ Serul se administreaza lent, picitur,(i, cu picatudi de cj,tre medic san asistenta medlcala i:nsa in prezeata medw,cul'Ui~·fite de· administrarea serulci,

,asist~nta"'t~ed!~c.al~ :ste obligata sa,.e~e~,~~leze pvoba~ ,~/~, ~e~ibU~tab.~~'")- ..

'1 "Nota,: Arunci ,~and proba I~sen~ubdlt:ate: e:s~~OZlt.v~ - bolna.vUlU~l seintrodaee ser antigangreues ddua:t pen tru pro ba (J'n p:r-e.zen~a medicul Ut):

" 1)0;5 ml; -

,2) 2 ml;

3) 5 ml,

Se Inscsie Infeaia de observatie a bolnavului:,

In cazuri grave, e,and edemul progreseazs rapid, este iudieata arnputarea membrului,

, ,

AIl'fI',9JXuJ (ca,rbunelre - pustula maligna)

~ !!lena".

~nstitutia ,curativi, care a pregatit serul; - canti tatea fi

- modul de administrare,

Tr9.tameliltJ1!l~ g,Gneral Q'espeeUit: trebuie si fie simnltan si 'CQ[JJsta m: echilibrarea hidroelectroH'tica, hemudinamica ,i metabolicapria perfuaii de solutio glucoza 5-IO'%~ Ringber-Lokk, albuf.ni:ni umana, sange, etc.;

anribicterapia {~ll penicilin:li 20 000 000 u, pe zi intramuscular ~i intravenos:

administrarea de metronidaaol;

se ~lsoc~aza oxigenoterapia hiperbara;

~rn cazul insuficientei renale, se va efeetua epurarea extrarenala,

146

AllItJraxul,este 0 ooaUi' infectioasa frecvent i'ntilnjta Ia om ~i animate produ.sa de baeilul cbbuno.-s, sporulat, rezistent p'ana la temperatnri de ] 20~C:

Sunele de infectare sunt cadavrele animatle[or mearte de antrax, dar po:a.tea~~ea ~,~ :a_~, hnholni,vrreprofes1onali. Oatibicari ~ ciobani, mdcelari).

Cade de mfectare sunt:

ealea tegumentara - carbunele cutanat sau pustlUJ]amalign,i _ represinta aproximativ 98% din lmbclnavlri;

calea d igestiva - ci tbunele intestine l;

~ I~atea respiratone - 'iulboiniviri cu aspect de pneumonic.

. ~. htdwfe~re~:t de c:uea de infeetare, ele pot da complicatii cu septicemia earb~lnoasa ,~1 meningoencefalua purulenta ~i hemeragiea,

., Bo~~ila este prezenrata de fenomene locale ~i geaerale. Leeal - pustnla ma!]]gna ce apare in locu~I, de, inoculare mad freevent pemaini, antebrat, 'fata, ,gat etc, Peste ]~2 zile apare 0 pata. rosie - pruriginoasa, care 24-48 de ore dcZ'Voiti 0- yeziculi cu lichid sero - sasguinelent sau purulent, Vezlcul~ fie sparge, a:poiapar,e:o erozhme de culoare gidbuie sam rosietica, care ,?,eVln~ ~~de' nea~T,a (de node §i dennmirea populari de ububi-neagra ~jI), moonJu{ata de un inel de vczieule si un edem conslderabil nedureros.

Fen~mene generale - bolnavl!ll prezinta: _.

frisoane;

eefalee;

dureri in membre;

sJ]ibi e iune;

febri ce se ridic:a Ia 40=4 .m, °C:

pnls r.ap,id.; ~

scaderea tensiunii arteriale: limhil saburala,;

vome; diaree; oHgurie"

Bolnavul netratat intra in faza de septicemie: colaps,

,com:rma ~w

moarte,

14'7'

Proflla" . ia CODsta in::

vacc w narea preventi vi a, animalclor;

- luarea masurilor de protectie a muncii in industria carl1i~j de prelnorare a blinurilor, 'tutunului" etc,

Tratamentul este local ~i general,

Local - se vor aplics pansamente sterile, ser antilearbunm;, ,(j0- 1 00 m tJ24 ore in pustula :rnalign:a.

G eneral - antibieterapia ell penieilina G [este tratamentul de e1ectie),.lin functie de gravitate, se voradmioistra: :pernidlini, G in doze, de la 20 000 000 u. pe zi jntramnscular ,~,i intravenos,

Diagnostieul precoce al tetanosulai este problema-eheie a pronos,ticldui favorabilal bolnavufui,

EUop:.dogenia este favorizata, de actiunea neurotoxica a toxinei eliminate de Clostridia tetanica.

I\tanif,estarUe ,eUoiee. precoce sunt:

I. Intensifiearea durerilor ~i t!paritia

fibrUa:'~ijlor musculare in, plaga.

2. Disfagie, dSI'6gtiri de deglutitie,

3. Transpira:~H abundente,

4. F ebra pina, la 40°- 41 °C.

,5,. Hipertonus ~j rjgid~'tate l1luscu~ara.

6. Convulsii ale musculaturii mimiee - ·;'riiSld. sardonic" ii muschilor masticator! -u'~rism,"t (boblavul D,U poate deschide gura),

7. M 81,m tarziu apare centractura.generaljzata lin "opistotenus' (pozit~e de arc saw de puw.te)"boi:navul,r sprijin.ndu .. se de pat numai CIlJJ eeafa ~i cil,cSirelle"

in cazul io. care suspectalD.tetano8ul, masurile de urgenta sunt: m. Repacs flz~c ~i psl'Mil'; absolut,

2. Exeluderea excitantilor externi Oumina~ aer, zgomote).

3. Administrarea remediilor anticonvulsive: sol. 25%, ,MgSO .. , sol. ammnaz.ina 2,5%, droperidol sau Diazepam,

4. Es'te' ,chemata de urgenta brigada de reanimare pentru: - administrarea miorehlx3n~<Hor (ditUina) ~i

- Iaainte de transportare se administreazaremedii anticonvulsive:

sol, Diazepam S81U sot Sulfal de magneziu parenteral, fenobarbital, clorelhtdrat in clizme;

intubarea bolaavului ,~i trecerea Ia respiratia dirijata, in eaz de neeesi tate" se efectueaza traheoetomia, Trusa pentru traheoatomie trebuie s,a fie st,erili~,j gata peatru utilizare. (CapitoluJ':

Pel101ad~ in terve'n1iei C:hirurgicalre)

Bolnavul cu tetanos este intrenlat iill sectia de terapie intensivii 1(31 spitalului de boli infecti,f),ase):

- - EsIOO izolat in sa ion separat CU, itnmvnare minima" ferit de excitantii

exteriori .

Bste asezat pe pat ell saltea antidecubit sau gonflabila, asternut comod,

'l'ebnicile de iDgrijin~c se efeoc:meazi numai dupi administrarea medieameutelor anticonvulsive.

in salron are aeces dear p,erg,oBahlll~, medical ce ingrije,t€ de bolnav, respeetand regimul antiepidemic al bolnavilor en infectieanaeroba, Personalu] imbrac.a, eehipament special; halat, boneta, masca, minu~,i, inca~~iminte (ciarapi de smmbi) ~ort demusama care mai apoi este dezinfectat en api. ()rJt~gefliata 6%.

Dupa pansarea boln;a\v~~ui, materialul de pansament utilizat este colectat in coetainere speciale pentru dezinfectare in ,apia mdgella.ti de 6% ~i sclutie de detergent de O,5%~ iar mai apoi este ars, . Masa pentru pansamente este dezinfectatacu aceeasi solutie, Instnanentele utilimte soot scufundate pentru dOll,i. ore in, eentainere speeiale ill acela~i de;zmfectWlt. tn salon se farce I01!Jra:~-en:ie cu 0 carpi tJmedl de 2-3 oripe zi, dl.lpi care este inclwia lampa. de cuart; Veseila este fi,arta tirmp de 2 ore in so'bJ1ie de 2% de soda,callcinati. Lenieria este ~flarta in sodi calcinata Ide 21}(~ timp die doui ore. Dupa extemarea bobl,aVTulu~, ,a$temutul ,~i utilajul dip salon este S,UprUS clegamrH i'ntr~rO camera s,pec;m,aUt

OORft:tl'ctJa mUI,chilor masiicatorJ derermJna triSfflllS§i ",,-aBut sa,rdotlic"

148

. ,

~ '-rr:ahnn.entu~ SiPfCU1iC. is'S administreaza seranH~etank ~ 00 000 -

,1.5 0 000 U., du,Jii metedat'Bezredko",

"j r Proiiiaxia tetano'sului.:

- fmunizarea activi, eu anetoxina tetanica, , ( - ]ll1tmizar,eapasivi 'ell ser antitetanic,

'-" Imunizarea actlvi phu1iea,. Copiii die la vars~a de trei lunicu vsceina Dl- 'fE~PER - 3 vaccine leu intervale de 30-45: zile NM1itve ele ..

Prima revaccinate se face peste 1,!5=2 ani; a deua - peste 6 ani; a treia - peste 1] ani, a. patra - peste m 6" ani ell anatexina pu,rifica,ta, ~i

ads~rbi~~ ,(A.T,P.A.).. , . . _ . ~tt G G"f,. f- s: .. , _

-.n".,.J Conform ordinului nr, 737 a~ Min~sb~1"IU1~u~ OcrOhn~ SaoatH,tIDl al

R.·S.g,.M~y. privire la. ulasuri-le de Tlnbuna.ta$~re a profilaxiei tetanosuluj' > gruperile de rise Ice n(;loesita~.ou:wnizal'ednt belnavii cu:

I'_" . 1. Orice fem dep~,agamec;amci ocazionala, fta.ctuf~ diJescttliSlt. 2, Leziuni termice: ocnnbustH de gradnl Il, IU" IV si

3 .. Degeraturi, gr. H, HI, IV.

4. M.u~i{;aturi de animale (caj!!1lru, vulp'~, lnistre~~, pisici),

5. Procese supurative Ioeale (fiU"UDCUm, carbuneul, etc.), '6.1n[e_rvent~i chirurgicale pe rect ~:~ Intestinal gros,

1. Av()durm empirice,

I 8., Na§~er~ la, domicillu

! Se ad.millistreaza.,O,5 ml la copii ~i lml la adulti de anatox~lla t.e~a.:nic~~

VAT) iJdl~~_----:-~' -- _. . . - ~'I~tP;f.11;'::' (

if ~nu~zare~ pasrva ~o~sta I'll ~dml'~mtr~'a a 3000 ? de: ser antne~aUlC,. 1/ Seru~ anntetamc se adlJuru,s~reaza dupa metoda Beeredko, deoareee poate . de,hn}~a feac~H alergicegrave.chiar ,~,~ ~ocu,t ,anafHacutc grav..

Ac:e:a5ta vaccinaee :activ~. se 'efecmeaza numai eelor ce nu au fost vaecinati anterior; In toate eazurile se aJdmilnis:treaza ,anatoxjDi ar.ruti~etaml~lCa,.

"

~

f. Tehnica .ad ,ministri rll. S(;O~u[ - esteprofilax il ~iOclI]Jlui ,aBa.n lactic

~j' a tetanosului .. SeIlvreaza jl~ 2 fi.o~e: una. cu. ser dU[!!.a,t 1 :100,alt~ eu 'seru] concenrrat,

L Se adnltn~8trle~aza, 0, l ml de ser dilnat intradermal ~ru se citeste rez\ID.~m~tll peste 30 de min. Da:di bpsescmodincirUe locale ,~ hiperemie ~i edem acut,

2. Se admnnlstreazii O. lml de ser nediluat sIc. Se g,u.n.r,3!.veghe.aza

·1· ,F'

starea bolnavuhii timp de 0 or.ii.

3, Dac,a, Iipsesc semnele de stare alergica, se introduce ~oata. dQza _ 300.0 U,l .. intramusct .. dar.

1 I

I , ~

.,

11.50

Capilolu:IXV'1

I'nfec,ti,a: chirurgicalaspecifi,cGI cr10nlca

/'

,/

'-' Obieetive de .r,elerinti: insu~irel manudfestir~lor cHf~icep'recoce, .31!.

metodelor ceatemporaee de d:lag:n.o~trucare,tratam.ent ~:ruprofilffi{~e1' precum .~~. interventi] specifiee in tubercnloza os:teroart]cu~ar~_ / L'

"'" GJ'--4rvt!:"rl' .rLOJ

Obietthl,e op,erat~4!rI'nal~ _) ) iI "1 s: ~ ~#

E./ev.ul va.Ji C'('I}t~'lJil,: ·1 '! t:[) l. ('Icy r ii2£;. r

I. Sa se familiarizeze ,eusiervkitl1 de f1liziatd{.

2. :Sa examineze bolnavi en tubereuloza osteoartieulara,

1. Sa parHlcipe le realizarea interventiilor; a) panaarea bol!L't3:vrulor,

b )imobiHzare,a, CU, .aparate ghipsate,

, 4.!." SiapHce~a.:·su~il.e de<profiAax.~!3 at tubeIcu.~o:zeJ~: ~ / " .( / r ,t .

.=--J 5" a..~.~ -; ":'l.~, fF~·f)2 _~.11; yt.bfj.H:, fh-tWtJ q fj, .. .a .. _, ,·r)

.~ Aet,l1aUtatea teo:,el CI "": cu:. .f;tffJ~Jfj,

'0 'Iubereuloza 'Ilst.eromtic:u.tari este una. dintre cele m;a:~ senoase arec- ~

~~ ·~~.'u ... Ifl .... i sp._,CC.j. fi .... C. .e cro.J.l··. i. ce .• ~ 0 .. 3 .. r,e. 8 ... e ... 1fl.' ~.:a~~§.t.6 .• ' .. _31. Ipv .. , 0.,. ape :.t1u. m.a. i ~.a'.,,~_o~'~~i ~~~~

'.·:~_~le&Celilltl. Recunoasterea semneloc eliniee precoce aleaeestei boh. de catre

~ eadrele medicate cu ~:rmdlrui medii pn',z~n~a un rol semniflcativ atat pentru

~ diagnostie ,cam. ~i~)eIIku a trietite bolnavul ia.twmp' intr-o unitate (medica~i) ~ff saDUari speclaJizata- s'Pita~u~. d.etl~z~,atrie.ln ultimii a~,rn s-au i'ntetit cazutti .... ·.·, rileacestei mahtdH printreperseenele de va.r.sti senUa, la care evalueaza o sub masea de radiculita, artrozo-setrlta etc .

o bnpo:l'tmnta primordialii.le revine cadrelor medicale in promovares modnlui sitlii,atos de Yia;ta apopalatiei. Depistarea preeoee a. formeler de tube:rcu~oza ,Pulmonm:i, tratamentuleficaee a:l aeesteia va duee Ia descresterea m,orbjdJ~a~n. de tuhercu~nzi osteroal1~!culari1". alecarei conseeinje sunt extrem de grave - am]!cbBozi ~:~ :i:nvalid~'~ate.

, :Materlal .. ~l1.tuiUv: fise de observatji~ foide ina icatii, eleseuri radiografice, atele Kramer iastrumeate chirurgic ale ~fe~i ,de. ti fen, limned ii 1'n,,~dica:nll,ell~Oase~ microtabele, flse (;,U probleme de situatle.

Tuberculoza o:sternarticula:rii este 0 infectie sp:e(;~fitCi secundara; (fccarul primal' 'fiindl loealizat in plu:rnani), provocata de bacn1iJ~ Koch :;in se dispande~te din foeaml primar pe ca Ie he.matogena.

1151

Cea mai frecventa lecalizare a tubereulczei srticulare este:

L Spondilita tuberculoasa (osteoartrita tllbercu~oasi a coloanei vertebrate, morbul Pott) ~ 40%,;

Modalitatea d'e verificarea mobilifatii s,au rigidiMtir v,ertebffJte;

8) a.spI9\d norm,alt b) coloan,9 vel1e.bm'ij rigi'dlJ' - fJ'spett cara(),t~t:i$tj.c pentru mo,rbu,/ Pott

2. Osteoartrita tnlbefculoasi eoxofemurala (coxita tubercu~oa8i)- 20%;

u

Ine'lud,e:

Anamneza (acuzele bolnavelui sau comunicarlle p,irin.ti ~ ()if);

inspectia;

- palparea;

- percutia ,W anscultatia;

- determinarea amplitudmii, lD.i~diri In artieulatie;

,_ mW.$cid~'m: active §i pasive in articulatii;

I _ masurarea compar,ativa a lungimii membrelor inferioare;

examenul radio grafle; exameaul de lab orator.

Anamneza bolnavulu.i

~)

I'

Acuz:ele le cnmnnica insal'ji bolnavul sau n~ le

connmica p'a,rin;th~ rudele,

Se evid.entiaza semnele precoce ,al,e bolil: tnse de tunga, dural!;

surmenajul fizic;

\ ~ iD,apetenla;

pi erderea ponderals:

transplratiile nocturne abundente:

temperatura subfebdHi; .

dureri in timpul mersu.luw sau ~ocaliza:le intr-o anumita z,ona a coloanei vertebrale, sau la nivelul articulatiei afectate,

Zonele de :fix;au: si modalitaeea de ~¥olupe' a iniecti,ei mberculoase

- - - ',. - .

os~eoartiCllllafe

~.

Bolnavul va fi examinat dezb:raca:t~ res,pe,ctand

regulile eticii ~E deontoleglei medicale, Se va atrage atentia la:

1. Tinuta bolnavnlui.

2 .. Mersul,

3. Pozitia vicieasa a corpului saumembreler

lnferioare.

4. Aspecml tegumentelor boluavnle],

5. Dezvoltarea stratului muscular,

6. Relieflld articulatiilor. 1. qarncteful respiratiei,

Be va efedua ,examiDan~,a compara:Uva a: 1. Cutiei toraeiee,

2 .. B,azintl'hli,

152,

153

.3 .. Membrelor inferioare.

Seva efeetua JnisUJrarea co. wt(J,arativ3, a lURgi~ mU ,i diamelrului membreler inferioare.:

La inspeetie se P' oate evidentia:

I - "

I. Paliditatea tegnrneateler,

2. Scurtarea membrului afectat,

3. Atrofie IDUs,cula:ra.,

4. Contracture, anchiilloza articulara sau

5·., Pozitie vicioasa a membruhii afectat in coxita

.,

sau gonita teberculoasa,

16. DeformareIn forma de gheb (,coco,a.~,i) in spondilita tuberculcasa,

Trebuie efectuata CU, atentie cu ma,WIllHe calde, Cut m~.§cirl bU\nde ..

La palpare se ccnstata: - EI astici tatea,

- Conaistenta,

1:- Rig]dit'a,tea sp,ecifici a ,mu~cm~or pamvertebrali - . "Simptomul haturffi~orn - in sp ondilita tuberculoasli .. - Defbemarea articulatiilor,

- F~uc~uenta.

Se pa.ipe'alza ganglionii limfatici de-a lungul laatulut lim_fa tic respeeti v:

- Cervicali.

Axilari, Ingbjnali,

Sim'ptom.lI:1.Alexandr,ov

Pe Jingi atrofia 1'nuscu~adi; 80 declanseaza ~i un proces sclerozent al pielli, preeum ~i edemul extremitatii afectate.

Tebui,ca efecblir~t, Pielee.cu stratul de \'eS1Jlt celu[lo-adipos de pe partea an:~edoari a. coapselor este strinsi in cuta din embele paqm concomitent.

Pepartea afecta:tii ,C'utafolrmata a pielii ~i :at,tsutullili celulo-adipos subcutanat, este mai groasi dlecat pe

1 partea s.anito.asa. Acest fapt ne vorbeste despre Simptomul AlexamlrDv poz~tirv'.

Tehniea e(ectuirii. Existi citeva proeedee:

Pereutia se ex~cuti prirn:m lovire u~oara B\ celoanei vertebrale cu varful degetelor, cu rebordul mainii san cu ciocanasul - se declanseaza 0. durere vie loc aHzati la vertebrele afeetete,

Sa apasa puternic pe capul san pe umerii bolna'Vtdui. (care sti in picioare) - se declal1~eaza '0 durere vie 13. distant3:;~ la nivelul vertebre lor bolnave,

[- Un a!lt procedeu specific este: bolnavului ise .propune sa-,~i schimbebmsc pozitia de pe ,ca'[,cawe pe V'arful degetelor - in acest mod. se aprecicwzi dure-

rea. localizata Ia nivelul venebrelor bolnave,

Derenninarea YO~UtnU ~11Jl:i ~ ru amplitudinii mi§carilor in art~cu~81lH

Se controleaza mi$c:iri~e artienlare din ambele paTti. in articulatii se efecmeaza miscari:

#0;

l. In phulI! froDltal:

- deabductiesi

- de adductie,

,

:2. (o,plan sagUal:. . de flexie ~i

- de. extensie.

Trabunent co. :Femoouh!i bereulg'stafiee: _ APAS.

- Ftivazid,

I

- Tubazid ..

- Izoniaczidi.

- Btambutol,

T:ratamentullocal este: - Ortopedlc,

~ Chimr,gical.

Tratamentul or~opedic. cO'l1ls:ti 1'0:

Imobilizarea io aparet ghipsat pelviopedies - in. osteeartrita tuberculoasa co,xofem.llndi $1. a genunchiului (durata procesului reparator dureaza > 2 ani' .,

Imobilizaree intr-un pat ghipsat sau in corset ghi:psat pe 2-3, ,aD~,.

'Tratam,entu. cbirurgical este indieat ln cazul osteoartritelor tubereuloase avsnsate.

Interventia cbirurgicali - ,consUi in flxarea CC~ lor doni ease (sal 'veEteibl1le afec;talte~ cu mli!. grefon osos tibial sau costal), Bolnavul nu mal. limine anchilozar (invalid pentru toa:ti viata), ci se vindeca fira urme.

'8 eapeleaza ,~~ la t~ataDl,eHtuJ ~o cal pri n injj.edal"e intra;u:-Q,c;ulari de Slrep:tomi.dni." rufam,p'ieiIl3 1D I solufii de N oY'ocaina etc ..

°1' .

o ,,,ab,cesele reel" tuh,erculoas,@ tratanumtul

loreal, con sm in:

_ PU11Icpa, abcesnlui {ell traiect indir-ect}. ~ Aspirarea maselor cazoase.

in caz deru·tulizare ,Ii "abcese:tor reci''':

Se trB:tleaia, ICU, sobilti i antitu bereulcese dize! v3:'be printr-nn cateter de polietilena intrcdus in ,canahd fism~ui .

Injectarea ~ortaJa in. cavitatea ,IIDce-sului :1 remediilor antituberculoase,

]I. In jund axului lungitudillaJ: - de rota tie.

-. -

,4,. Pentru. ll1Iam\ propl'i.u,-zis,i .~i antebr:at:

- de supinape (pa~mar.i) ~i

- de: pronatie.

, 1. Examenul radiologic. Semnele radiologice carac-

teristiee apar peste 31-6 hini ~i snnt prezentate de: seetoare de distructii oscase« estecporoza ~i seehele oscase, dind osahii afectat aspeetul unei 'ubuca1i de zahar topit",

1. ProJJele tuberCldinice - sunt po-zitive.

3. PUDc~a arUeulari _. SCi obtine omasa cazoasa., 4,. Exame:nete Ide la'bol,~atOI" ara:Ui pu1~De modifiear],

care nu sunt speciflcemnnai tuberculezei, Se poate g,as.i.:

- .0 leucocitoza ll~or crescuta;

- eresterea numarului de limfocite;

~ 0< viteza de sedimentare crescuta a het]1at~il,or;, - 0 u§oam stare de anemle,

Diag:lI1osticu ~

- - . __ ----

1I'atame:ntul este complex: - general ,J

_ 'local.

Tratanu?;DJtu~ general Ca la orice bolnav de tubercu~oza ~ se recomandii:

- repa,us;,

alimentetie l'ationa.~,i care sa ,con':~11la, 0 cantitate 811 ficienta de proteiae;

vitaminoterapie C ~ A ~ i 0;

caleiu §,i mlcroelemente;

- :radia.!H en raze ultravlolete;

~ cora de repaus la mare (cum, ooUomarina) ~i . _ cura de. aer la dea] inlpiduri t.

Tra:taDllentul eu a,ntibiot.lce SIJ>l~dfi:ee:

Stteptomicina. Rifampicina. Canamieina.

- Tubotin de.

• I "

~t~/ Ingrijirea bolnavilor en tUbCliCUlozi osteoarticulara

0/ este dificila din c:a.i!Jzar imobilizirH indeloogate ia put (2 .. ,3 ·ard)..ingrij irea trebuie ·ticu.ta. de: catn, asistenta medicala cu:

'i n.gr.~j irea bolnaviloe

157

156

Profilaxia teberealozei

..

radic.ali. Dupa dezirllJfec,~je sc face 0 reparatie de rigoare, vopsirea §i v,anlirea apsrtamentului.

Pr.ofibuja specitlci se face en ajll'tOl"Urn vaccinului I BOG. Va,cdnum BCG repreaintao suspensie die lnicro\1 bacterii tubereuloase (vii) cuvsabilitatea atenuatii1, nepatogene, imunogeee, liefilizate in sol. Gluta:mat de SodwiUJll 1,500/0.

Vacc~nul BOG se iu.ocule,azi pe supr,afata ,extema la Iimita dlntre treimea supsdoa:ri ~i medic a braW~,uj s,~ing .nop,a, 0- dezinfectare em alcool etilie 70°, strict intradermic se inoculeaza O~ Iml de sol, vaccin BeG. Da,ci tehniea a fost respectiEllti, la nivelul ~nQculiiilii,

II va!c,clnu~,ui ::I,e Iormea~a ~ pla~~~,a de culoarealbaie.

VaCCIIIUlr'ea ~aDol .. n:asleut~ se face in a 4-7~ 10-,a

zi, firi montarea reactieitnberculmice ..

Pe lecul inheulirii vsccinulul BeG se dlezvolti 0. reac~i,e8pecifidi, peste 4~J61 luni §.l riman.e 0, cicatrice ell dimnetnt2-10 mm,

Revaeelnarea :

I. pes te l' ani;

Il, peste 1 t - ~2 :I1nI

Revaccinarille nlterioare se fac la intervalele 5-1

I ani p',ana la var·s.tade 30 de .ani.

Ch.irrdoprofi.~ax'ia se adminmstrea:di preparatele Qnuwher-culoasecu scopul de a preveni tuberculoza Ia persoanele expuse celui mai marie rise de iniectare ,:i fmbolniivire.

S,e face eu un singur prepara.tjl"iv:azida. timp de J i:~mi? in caz de persisten$i. ,9, pericolulni epidemielogic, ea SII;: 'Ila repeta d.e 2 or. pe an.

DispeJiE,sarul4lnti~llber'c~lllos, este un centru medi.cal specializat, care se locupillC"u organizarea O1lerodoi logica a actiuai ~OI' de profilaxie depistare, tratament $~ dispensarizare a bolnavilor pe teritoriuleircnmseriptiei respective (raionale, urbane') judle"ene),.

Deosebim trei forme ,'f,.ncipaie de d'epista.re preeaee a tuberculfll:Ziei in randRrHlepO'pl1~,a~ieil:

'M. Examinarile radio-wtografice de masa (profi-

lao i . : ., tei medi le in

ftiru:llti, atenrie; - devO'tame.nt §i pricepere.

Ea include in'terventiile orientate SP'Il:: prevenirea coniplicatiilor ,~i anume a:

- Pueumoniei hipostatiee.

Escarelor de decubit, Cisrite ~i cistopielite. Trembctlebitelor ..

Contraemri t:n articnlatiile sanat.oas,e.

ProiUa,xla eomplicat,U]or v,ez~ Capit0lu~ VII.

Profllaxia mbereulozei include actiuni orientate spre salubrizarea modului de 'Vi ala.,

Profi[a~i:a .Hlderni este:

sani'tari;

~ spedfici ~i r

~ cilmmioprofilaxia.

P'.ro'6Ja::da s.anitara este indr,epitatA spre peevenirea c,ontaminari:i en mb.er,cuWJoza a, persoanelor s.Mi~ tease, organizarea i!ctiunHor antirube:rcwo,ase~ ell membrii familiei bolnavuhsi Be practice m:unca de I iluminare SQ'j'l!itaril B.olnavu~ trebuie si cunoasca

regulile demgic.]:1,a, personala; sa fomoseaslca .scuipatoarele indlvid.uaJe, s,a, aiba vesela sep,arati pc care ,e£ 0. va sp,ala ~i 0 vapastm eparte, Belnavul se va folosi de prosopindividual, t~,i va pistra :~,enjeria (de corp' ,~i de pat) separat ii 0 va puneIa sp,iilat dopa 0 dezin.fec&are pJicliminari aei. Bolnawl tre buie si aiba doui sCUliipat6an.~,. Una se t:olose~te; dar in a doua se dezinfec'teazi sputa CIl) Slot de CloraJm~na 5,%.

Vesel a bolnavului trebuie sa fie fiarUi in .aplB san in sot Bicarbonat de Natriu 2'% timp de .200 rum]}. de Ia inceputul fierberH, sau Sf: tine limpl de: 4\ ore in SOlI. Clonnnina 2",4...

Lenjeria se tnmorule in. detergent §i se fierbe 20 mie., dac,8.fie.ri:lere,a este impo-s,.ibiHi, se dez.~nfecteazi in sol. CIO'f:a!llllini 5%, timp de 4,of,e.

Dadi bolnavul pleacs.la tratament in stationer sau \ in caz de deces lin ~ocuinta ium se face 0 d~zmfeclie

158

,~chipla ell medicul de familie.

2. Adresafi~!e bolnav~kl.[, la lnstJttl~iiIe medico-sanitare generale ~.~ sp eciali zate ..

3. ExaminarH;epersloi.ne~,Of sanatoafH;:Q\flare sub supravegherea dl~~p essaruluiantitubereu ~os ..

Exam~nirne I':a:di.fo:togr:a,nce moo.t-a~e profilactiee sa fac anual de la vatsta dJe 18 ani ~ip.hti 1m, ad§,nd batr§l1I.e~~.

.Prinfoca,fuJ de THe se sublntelege grupu] de persoane aflate in peri-col d,e i~fec,tie ~i tmboinavire,. illcepind ell bolnavnl e'Uminator de MBTi,mpf~una eumembrii mui de famifie, colegi de servieiu, Toate aeestepersoaae Be numese f.:ontac~,

Planui deasanare a !ocal1J,lI.ui;p.lw,(zde :tl'rmatutlrcele acji1J.1d:,

- izolarea bolnavuhii bacilifer (in~emarea in ~pita~); in vestlgarea ,con:t,~cTj UQr (examinarea clinicii, ~es:tarea:[MtJen::u~ wnici~ eontrobllradio~ogiCi, bacterielegie);

- vaeeinarea sau revaeeiaares laOG a contfllclimor .

cutestul mbercu:lrunic negativ;

,~ .. apHcare:a chi1nioprjJ":tT~a;d!e.i~a (!(uilta.cti; - d,eginfectia focarului,

Vhjd~carea se produce peste, 2 .. 3 ani, la copii » peste ill 811.

160

Calpiilo'~ul.XV'11 In,sufi,ci,enla· circul,o,tol"iie locala

, - - - ~

,i cOlns1ecin,eleei

l'~

Obh~,et~ve de re:ferin*i: Studierea notiunilor generale de insufi-

dentii circulatorielocale, ]j!art~m.dafitatne~ratament\ll1.li ~i ingrrujirii bolnaviler, in echipacu medicul primar .~f '"C~tnedic[Wl s~lelQi;aH:St~

. "/ ('./<.;/ r '"~ I" ~ , ;roa

\ 0 bic,c:tiv,e oper.ati!IDR.ale ;f" _ 1

EI'eWld 'Mjl e,{lpah.~'i.~ -;:~ 'lj. Ie

1. Si examlnezebolnavi cuinsuflcieata circulatorie l(l!lca~a si consecintel eei .

,.

2. S:a deten:n1.rne pulsul pe arterele periferlee ale rnembrelcr inferioare, 3 .. S,a.aplIDee fa~;a e~astica 11 dilatarea varru,coasa a venelor,

4. Si aplice pansament pe plaga. in gangoorna umeda si uscata,

,$. Se efectueze luism:l dept!o1filaxie a esearelor la belnavii cu reglm strict lC1\ pat.

6. Sa. aplleepansament pebont, pansamentpe un deget, pansamentul evantai,

Mater~alul inhlitiv: Material de pansament, fa~aelastk:a, instrumente chirurgicale, sub,stante antiseptice, obiecte de fng)fiji:r!e~ ~abe~.'e,.rn~.cll'otmbele.

Dereglsrile locale a~e drcul.a~liai, sangvine, ce provcaca necroza tesuturilor stii~,a baza celor mai g[';lveafec:,~4u:ni umane, care deseeri due la, deeesul premamr, suferinte ale persoaneler tinere,

AS8mellea 3,i\eotiunj ca endarterita oblHel"al1llta~, apeedicita gangrelI:lIoasa,parncreO[\eClo:za, herni ]],e~J:iN:;a(lCe:ra~e, co ~ ecist mta g~,Dgl1~:rnoa_sit gangrena a:naeloba~ oeluzia intestinala au drepe cauze deregU!Jdle cireula torii locale,

Acestea sunt numai '0 parte mica din patologiile care apar in urrna dereg~adi locale: a ,ci[1cuIDa%iei sangvine. fe.ntl"u aputea m_~Ci~oramorbiditatea populatiei deaceste afectiuni, este necesar sa se CllInQaJslca eUo,p~:togeneza, manifestarne~ tratamentul ~i masuri le de profi laxie precoceale insuficientei oirculatorii locale.

'11- - . >-

161

'Comt~mutullucr,irli pra,e.ice

Necroza este moartea eelulelee, tes~tur~lor sau a organelortntr-u»

sector anumit al organismnlui viu, Canzanecrozei este:

1. Dletrugereatesuturilor decatre agentul traurnatizaat,

2. Deregtare a.circu iatie ID sangvine,

3. Dereglareenutrhiet,

Deregla rea e i:rc~la~i!ed sangvine locale j (I ac! un, rol imponaur in apaFi!ia endarteritei obHtem.nte'l' gsngrenei anaerobe, ape!l1dicit(.ei gangrenoase, colieietitei, panerlatitel acute etc,

T~puri,~e' de necrDzi~

Neoroza i1!UlCj pjr~i a corp,'l\lu~ (organ. sectorde organ etc.) se numeste gangrena.

Deosebim gangrena uSJcata ~i lUD,ooa.

" G,angFleo3 II!Is'cati ev("lueaza in d!3n::glirile lente progresive aleeirculatiei sangvine In membre Ia bolnavii extenuati, deshidratati, resut[i[~le SC, usuca .• se ibiiJi:cesc, devia dure ,~~ ca.piti. ('I culoare tafeni~hlchisi StU!] neagra ell :l]juan~i albastrni,e, La limita dintre ,eSlltllrru~e s,anatoaJ,s.e ~.~. !ce~,e mortificat€ se forrneaza 0 linie de de:marcalie~ din lesu~uri de grannlatie. Gar!Jgr',{~,Qa Incepe de la sectoarele perlferiee ale membrulai .. Portiunea de tesu~~~~roHza~: se poate desprinde singuia de Ita sine l\]i este un pf<oce s Wnde-~ullgat+

)nc;e;plltulmalilife,stirilo[i clinice se caracte:riz.eaza,prin apari~ia dnrerilor ischemice intensivemai jos de obliteraria vasului. Me:mbrul devine palid, pielea capatl euloarea marmorel, devine reeela palpate, pulsul nu se detenni nil,. Apare t'N~:nza~i~ alll.Qcte1ei.

In gangrena uscata nu are 100 descompunerea tesuturUor neerotizate, de aeeea JJ1U se ,constati intoxicatia ge]]Jerali, a. organisrnuhii.

Acest momempermise efectuarea operatiei neerectomia san alllpU~ ta~ia: pana la.linia de demarcate,

-. IGagg;rena IlJmedisau putridi ,e:voiue!a,z.a in de.reglirHe rapide ale ci~eu~atiei sangviue (embolie, tromboza, lezarea vaselorete.), Tesuturile necrotizate nureusesc ail 8~ usuee ~i sunt snpuse dezinte .. grarj{' putride, ceea C~ duce la abserbjia produselor de deseornpnnere ~.~ ~a declansarea uneiintoxieatii grave a erganlsmulei.

local se manifesta ptin edemul pronuntasal membrului, palearea lui. Piel ea capataaspect die marmora ~ dev lnerece, puhTId I1U s e detemlina. Lipsesc semnele de ~]mrn~aJ[e a procesului.

1,62

La i:nc¢put se ob8~wa 0 palidi tate a, pielii membrului, Fe ea apare Q retea de vene a[bastmi~. pete i"O~n - inehise, flictene ell o?ntinut sangvinolent. Jes1I!lturHe deseompuse se tnmsfonna mlr.,o masa fe6di de 0 culoare verzuie murdara,

Gell~f1ll; B()1Mvul ~tl2i dureri violente in rnembml1~t. p~:dsul freevle_11JJt~T/Ajoasa, limbe us,c'BIla,. temps.rstunta corpulw, 1tlaltii) semae de extenuate.

Proeesul de necrotizare se .riispande$te progresiv, ceea ce ereeazs un pericol pentru viata bolnavilor, eere mar adesea de septicemie.

. Deosebit de grsv ev()iueazi ,ga,ngl'erlJa, umeds lac bolnavii cu diabet zaharat,

in gangrena uIIl1I!edi este indicata ampntatia membrului pentru salvarea vietii bolnavului,

_.. Tirata~ll;ntu) bolnavilor include maS[lr~ locale ~i generate.

Gelil,er:ale.~

m. Dezintoxicarea cu HC:h~de (gluco:zi, ser fiziologicr preparatele sange~ui~ transfuzii de singe).

2. An'~lbiot:ruco'terilpia - ~uptai ('.1..\ inrectia.

3,. NCirmal~z;area func~ie~ cardlevasculare: remedii eardieteniee (cofein~i..1 camfom).

T~atamenhd I(}!CI.I cons:ti. in Inli.turanla ~6sutudior necrotlzate lj;i .apUcarea. pa.nsame:n.re~Qr.ElTh_grijirea aeester bobuwi este foarre importarn:tall uneori ehiar deeisi va.

Sub bolnav se ~wme 0 mnsama pentrn a Btl murdari lenjeria de pat

.~i de corp s~, se ecep eri ,eu ill} scutee.

-Pan:s.area. ecestor bolnavi se facepe masura murdaririi pansamentului, respeetand regulile aseptiee, Pentm sporirea f(1)eJkn· de a:p,.a.fS1re a orgaeismului, bolna:vm va primi '0 alu.nenta1pebogata in calorii, vitemine, Salonul S'~ ve aerisi reg:uia.t. Este l'lli:dlcati exigenoterapia.

Amerior ati tnBJlllJ~itaplUcarea pansamenm.~l1i pe boat de amputetie, evantai, ~,a. un deget, vede~i capitolul .Desmurgie" ~.~.efectu81tiHe,

~ /

...f Paes ament pe

'pl.llga ~:n caz de "gangreni _ '""-

.s:

/~

1, .. ~

1., Be In~arura pansamentnl vechi,

2. Se badijo'ueJB:'zi, pielea injuru~ pligiw C~ iod de! 50~1 iodonat, alcool,

3., Se badijoneazap~3ga cu ,api ox~geTIlata de 30/(1, apoi cu fiuaciHna.

4" 86 llIS\lI.ca. plaga,

:;,. 8e ,aplici ,oomprese sire~ile hnbibate in;: alcool, roracUina, rivanol, mevomiool, l~vosilim1, fennen;p protoolffitici. ,6. Se flxeaza eansemenml ClJ fa ,a de tifon,

163

~ Endarterita ,oblib~;ra!ldi este obliterarea arterelor, ce provoaea gan-

grena membrelor; eel mai frecvent se ~,ezeaz-a vaselcmembrelor inferieare. ,Manifestiirile: M,embrel,e devin reci, pielea paudi, apar duren in mtl~ch.ii gastrocnemieni mai mtiiJi in timpul mersulul, care dispaela eprirea din mers ,,~ci1 rnopatar-e iutenni t:enti""" apoi durerile devin pennanente, is'~ovitoa:re.

Pe parcurs membrele devin eianotice edemajiate, pielea ..... uscat~i~ lucioasa, se descvameaza, spare friabilitarea unghalor, dispare pnlsul la periferia membrelor,

i n evolutia bolii se observi perioade de ameliorate ~i de aeutizare 3 bohi, Complieariile endarteritei obliterante este gangrena uscsta sau nmetta.

Tratalll0utui: No ,e:xis,~i metode de tratament care ar putea opri

progresarea maladiei. Multiplele masuili aplieate sunt indreptate spre 'in la.tl~raf,ea s pasmul 1.1 iV3SCU lar ~.i accelerarea dezvoltari i colateralel 0 r:.

Dacca metode le conserva toare DU au efect, este indicat tratamentul chirurgical,

Enaarterite obliteranta au n\9croza dagerului m.Ei'ffl a,l piciaruiui

Ulcer varicos p,egamb,a' cu

pigme:.~adf~ J:::oorea ~ ..

DUa,tares varieo,asi, a veaelar ..... vadce.,

Dilatarea pa,toh)gii a venelor se mtable;;te eel mai des 181 membrele inferioare la 17-25'~, din populatie. Femei le slII.fer.a de 3 ori mai des dlcca,t barbatii.

.

Cauza:

1. Factorij predispozanti:

164

a)modifidirHe congeaitale ale venelor; b}l sHibirea tonusului peretelui venei;

c) tll11burid nenro-psihice $i endocrine, 2; Factorii detennin,aD{~i~

a) sarcina;

b )mtlllca imdelungata, in pozhie ortostatica ..

ManifeslarUe;; La debutbolnavll acuzadoar prezenta venelordilatate de diterite forme= sacciforme, serpuitoare, oilindnce, La palpare acestea sunt de eonsiS'~'enti el.astica. in pozitie ,orizontala. tensiunea in VCl1e scade, Ca:nd boala avaaseaza, bolnavul aeuza oboseala rapida, senzatil de greutate ~i tensiune m picioare, parestezii, edemul gambei si at label piciorului care dispare d.i'minia~a. "" Mai tir:du se complica ell ulcere cronice, tromboflebite, hemoragii

din nodulii varieosi, pe piele apare 0 pigmentatie.

Tr;atamenbd: La lnceput.111 bolii - conservator. 1. Purtarea eiorapilor $i bandajelor elastice,

2 .. Purtarea mcaltimintoei eomode,

- >

3. Evitaree ortostatismului inddoo,gat ~i efortarilor fizice ..

4. Daea profesia este sedent..'tu:i, ~ amnei pieiorelafectat trebuie a.~eza t

in p,ozitie ori2JontaUL .

5,. Dupa fiecare 1-1,5 ore savor face vreo 10 ridicaturi pe varful degetelor ~i pe caklie.

Daca tratamentul conservator DU ajuta este indicat tratamentul chirurglcal.

,~. 'r:l I Se aplica diminiata, inainte de a se ridica in pozil['~ Aplicare a, \("74,:...6rtostattnca,. F asa ~las.tidi, se aplica de J a laba piciorului pansamenhtlur p'&na la articulatia genunchiului (treimea superioara elastic ilJl Itr \,,,a, gambei) tn fQ,rma de spirals, adica fj,eoC::.are, tur

& acopera JPe jumatatetural precedent, Seara, tnanl~e

de culeare, pans,atnenad elas'ti.c se s!co,ale. ~~ r"'

\~

"

x ,~}. _{ Ulterele cronlee

~....... -

U~cer se nlUJlJ.'e~,tti defectul pielei §,[ cd ~esuturi~or profunde ce se dezvoUa iu urma neorozarii lor ~i all 0 ~oto.tie Cto,nj,ci.

Cauz,a::

I. Tulburarile cireulatiei sangvine si limfatice in tromboze.embolie dHatar-ea varieoasa a venelor, tromboflebite ..

2 .. Modiflcarile pereti10r vasculars In ateroscleroza, endarterita

3. Leziuni traumatice-meca.oi06, termice, chimice, eleetrlce.actinice.

4. Infeetiile - tuberculoza, sifiJ~,sul

5.. Dereglarile In:etabolisnnllui - diabet zaharat, anemii, scorbutul.

t-, 6. D. len;:g.:Jad tro.fl. ce:- ~ez. i.:upile ll:er~~loir. , I. \

l'· , - L~.... r :r tf._ '~i:1 -

ii, T1r~'talnenhd ,Uugtijirea aoeStor ijo " aw es~-e fO'afre dificil S1 tndelnngat,

0" \r~v 1,' I_nla~l!lrarea. cauzei ,ee.:8 cOll:r,~,~mj~ A~·a a~arwpa ld.lcendul. _ . .

2" Regim fa pat cu membrul rldicat 111 sus.

3. fugrij ire a m inu t~o~sai a pie lii cffij n jurul 11 lcerului,

4. Aplicarea pansamentelor cu levomicol.Jevosin, feonenti proteo-

litici, solutie bjper:tonica.. .

.5. Dupa i'mplerea uleerului cu~esutgr.anula~, se panseazacu lUD-

guente: Ievomicol, sintomicina, Vlsnevskii,

6, Extremitatea se imobilizeaza en ul1jgbiab ,gb'ipsat 7, Reutgbenot,era.pia, Iazeroterapia,

8. Aetiunea general a asupra organismnlut - alimentatie calorica ~i

bogata '~rnl vitam iae, transfuzii de fr§.nge. ' .

9 .~ratament. chirurgical-« curiitirea uleeralui dliegranulatii ~i acopenrea plastica a defectului en autotransplant,

Decubitusurt (esc-a,re): Este un proees ulceres-neerotizat, ce se dezvolta la bolnavii di.biti, aflai1i timp tndehmgat in decubir.

Apar mai des in regiunea feselor, omop:l.a~ilor, ci~'cIHor"unde se exercita 0 presiune Indelungara asupra Fsumriloif' moi,

La, i:[Woe~.ll~ ~pla:re 0 paloare ategumenteloe, cru,aru]za ~i edem, A,pow apar bule culichid, descvamarea pielei s] alipirea jlllfecp,ei..lnfec'tia adanceste ~i lirge~,te procesul de necrozare a tesuturilor,

. II . - .

TI'atBm,cntul: Se b'ateazH ca ulcerele pmuWent~necrotice (Vezi mai sus).

PrufUaxia escareler - esse:

I. ~wvenir,ea presnunii indelungate a '~esuturHor mot

2. Ingri] irea minu~ioasa a. pielii inaceste lccuri Pielea trebuie sa fie CUr-ala, uscata,

3. Sehimbarea lenjeriei de pat §-i corp, - intinder,eru 101[', ca sa nu

f ormeze cute.

4. Aplicarea colacului de eauciuc.

5,. intoarcerea bolnavuhn de pe 0 parte pe alta, J .~T. "L ,,' If. &. "\

6. F.reetH ale pielii ell alcool, cu un prosop gofrat.

7, Gimnasrica medicala,

0#-1 I CapitoiulXVIU

I TUM'ORI

!

l

.I Obieetlve de referiDtii, Familiarizarea elevilor {~tID tipurile de nnnori,

metoda eontemporsne de diagnostic ~i trstament, insl1~.]rea, tehnicllor ~i particiI!ltianUitilor de ingrijir-e a. bolnavilor encologici, precum ~i respectarea regulilor eticii si deontclogiei medicale in comportameatul cu bolnavii

1 "., "'" ~ 1" "I' .;0-

once ogicr, t' .~ ... l.'f.:.'".l"J'lII-"

Ob leetive op,e.raltibnal,e .E(e·ViI~rvil: jh:'Rp,alJif::~

1. Sa examineze bolnaviioncologici.

2. IS.a formeze 0 'vigi~enta oacologica,

3 .. 88, pregateascfbolnavii pentru investigatii,

4. Sacompleteze documentatla medicaUl, ill oneologie.

S. Si defineasca masurHe de profilaxie ~i evidenla precoce a tnmorilor maligne ..

t\ Saparticipe Ia tratamentul ,~i tehnicile de fn.grijire a bolnavilor oncologic i,

Teate ~n1igrijirile medicale acordate bolnavilor oneclogici trebuie s.i aiba ca punct de pomire protejarea psihicului bolnavului, promovarea binelui .. Hipocrate - "parintele medicinii" scna: ~~In boli sa nrmarirn dlioua fapte: s11 fim de fO~08 nri sa uu vifu'~,iimim. Nu trebuie sa provocam pacientulpi mai mutt ra.u~. de,cat a suferit deja", Asistentul medical de fa:mHie (sao telcerul) deseori sunt primii car-e iau contact cu bolnavul ~,j trebuie .sa~manwfeste 0 vigUen.~a oncelogics penbu depistarea precoce a tumorilor la bornna.vim de pe sector, sa promoveze educatiapentru sanitate in randutile poputa,iei, pentru a reduce incidenta nmlorilor irli.~a:ta noastri. De asemenea, lmpreuna cu rudele bolnavelni, va realjza tehnicile de wmgrijire at bolnavilor oncologici, in aeest seop ei trebuie si respeete cu :prudenta. regume eticii ~i deontologiei medicate in cemportamentul eu bolnavii oneologici si cu rudele acestora, Cadrele medicale ClJ studii medii, impreunE'i, eumedicii de familie, trebsie g,l se Incadreze activ in realizarea Programului National de Combaterea Caneerulni, ceea ce va permite reducerea morbicHtatii prjn cancer C~ circa 5 .. 10,%.

16'1'

Matc.rbd intIUliti\r: fise de observatie, foi de dispensarizare, fo,i de indicatii, cliseuri roentghenotogice, Eco-grame, s,cint~grame; remedii medicamentoase, obiecte de ingl'wjire a bolnavilor;

'Continutu. 11eetiei. practice

TUlD'oar,ea esteo formstinne patologica, ce se dezvolta prin inmultirea excesiva a celulelor, tara p;rici.nmvizibH,e.

in etiologia tumorilor un rol deosebit ii revine teoriei polietiologice, in care prevaleaza teoria virotica - vlrusurile oncogene: adeD'oviruslll1ri~ virusuri Herpes _. tip A· lB ,~i G" faetorii nocivi ereditari etc.

Tumorile se clasdici in 2 grope:

ben:igne nudigq,e

1-

Stadii~e evolutlive ale tumndlQr ma[~gDe:

St. I - Tumoare de dbnensiani mid eu granite bine limitate, imobHa, 1 lpsesc metastazele,

St. U ~ Tnmosre de aproximativ 2 em in diamemi ~j metastaze unice in ganglionii .Uli:nfa~ici regionali,

St. UI~· Tumoare cu diareeerulaproximativ de 5 em, :mri granite bine Hm~tate ce infiltreaza tesuturile subiacente vecine, ill1obi~a1 CllID metastaze multiple in ganglionii Iimfatici, fonnand Um.'IJ co~g~,o~ merat (pachet),

St. IV - Tumoare de marimi diverse, avansate, eu concresterea p'r:ofimila, in tesuturi $i metastaze multiple in organele vecine ,j cele ind,epirta~e~ mosotiUi de casexia eanceroass a bclnavalai,

Cla~8ifi,c·arlea. tumor[lor maUg,be dllp,a ,simb{l)!mrile TNM (internapoIudi):

T - "tumor" - ,car;acterizeaza. dimensi~lnit.e tumoriipnmare, are 4 stadii T 1.4'

N - "nodula" - caracterizeaza afectarea gangjionilor limfatici: .

No -lipsa metast~zelor in gangljonii limfatid regienali; N; - metastaze io. ganglionii 1 imfat~.ti regionali;

N2 _ metastaze in ganglioaii limfatiei de ordinul 2,;

N) - metastaze In ganglionii lilnfatici penferlci '(tndepirta:~i); M - "metastasis"> indica prezenta mesastazelor mn organe:

Mo ~ Iipsa metastaaelor:

M, ~ prezen(a metastlZelof. UuJ"" . .'f ~. I ' !

DiagnostieultumQ,.ril~u m:l.:digne: - ;..>t.:. .

Asisteota medicala die familie, in. e.chip'i ell medical de familie, este oblig,alti sa efectueze examennl oneoprofilactic al popuia~iei de pe sectorul pe ,cm"ei~ deserveste,

Sa. co'n~tiennizez:e necesitatea v~,gi!,eo~eru oncolcgice,

Si, rccunoasea §it s.a. depisteze semnele precoce si sa indice ICOl1SU~tllll~ medicului de Iamilie san a~ oncologului,

Sa, dispensarizeze bolnavii de pe sector.

Sa reSlu~ct,e regulile deontologiei medieale tn comportamentul en bo loa vii oncologici.

Si efectueze tehuicile de ingrmjin:: a belnavllor oneologici, Sa promoveze educadapentru sanitate a popu~atiei.

Hemang·iomul cavernes at ,fe,lei

. f

Ca'noer mama.r

4,

Tratarnentul

) . Dezveltarea

Celuls mature

CetuJe .Ommr-e (atipice)

3. I Capsula,

Aproape fntO:ldeauna.

gnat lipsite €Ie ea (n~m au)

Prezente intotdeaun2l

5.

Starea generala .. a orgauismului

Nudau

Este dereglata penderea ,co'qJo.li,a~a p§fii.la ca~~exie

Recidive

Lip sese

Aproape int()~deaunaJ

7.

Examenul cito]ogic (histologic)

Interventie

"

c.hlrurgica.~a radicam

G I!.. .... ,. "

om:u.I!D;),a!~.- .1.1:1

depood,en~a de stadju 1 tumorii

(l

'Q ..

168

169

~/ PlaHul S>ehemanc de 'exan:dnare:3. bolnavulH~

AllIl.llReza.:

8E efectueaza consecutiv ~i oriental. Estenecesar t'a. se ceacretiza

d,aci Is bolnav n-au apanlt unnatoare~e slmptome: slibidune generala;

surmenaji - mrS! .,cauze vadi ~e;

inape't:en'~al;

senzatii neplacute sau un diseemfert iro ,abdoftl.en,re,fgiuJlH!a lombara; ilildlLuat~i run regiunea gan_glionil~)rUmfatici: eervioali, supra- ,~:i sub .. clav iculari, au larij,~nghiDaH;

pligi san ulceratil, care, se cicatd4l@az;a un~imp inde~.ungat;

elimiaasi p~tologice din: JU_8,lQ1el<f}fl - Crmarnar; hi.persaiti~atie - Gr esofagian; mucus, .san,ge dirt r-ect.- Cr rectal; spTIllti abundenti - Cr brensic; acuze referitor la dereglarea functiei orgallu~u:i:

e) afazia -~n Cr laringian;

b) disfagle ~.~.n Cr esefagian;

c) dizurie, hematurie - IDD Cr vezical,

Ecxam'CHul ob'~elctiv in-~fp1!llJne:

Examrmul piel.i i, seatrageatentie la pre:zeD fa: - eicatrieelor;

~ nevm~ilor;

- nodulifnr,

Ba:zalioMul se p'r~ziflti snb fonna de noduli de culeere ro:z;-~~Ubuie en aspect de ceara de CI)i.li1sist«o!\i d1Jlf;ili~i1I,edu-llef1o~i, caremai tarzin se transforms intr-c u'~!Qerat~.e dlu'a ..

liema.H;g.i,aH1ul este nodulul de culoare vi~ime inchis5. care uneeri la apasare dis-pare sau :SiS miceoreaza lm~ dimenssuni,

Lipoamele sunt tumori benign.e de e oolThgist:en~a. moale .~obul~ra a, ~.e"s~tu lu icel ulo-ad ipos.

A.t~toame sunt chisturl a g~~ulJde1or sebacee, au forma root~nda, eOI1:8iste'll~a elastica, tccalizate mai frecveat pep'artea.pHoasa I. eapulni.

Ssarea nevusiior Sf: ccncretizeaza, daca ht ultim1J~ thup mr s-au ~llidl i:n dimens,iuni; modificiri de culoare (mai !Intullecati); .ap1arltwa fisuriler, pruritul ui, sangerarea lor - acestea SU~l t semne de .luaii gnizare,

CI' b·r.tzei i';iferitulre se prezimdi sub fonna. de nednl san uleeratie ~:n regiumea buzei infericare - se lmt~nrIJe,~~e mai frecventla fumatori ~i la p.oplda:!wa, rurala, Se examineazamucoasa ca.vit:a1-ii bucale, Hmba- pentru a depista CI~ UmbiL

1'70

--- ---------------------

Examellul ctlvita/,i.i bucaie se efectueaza pentru depistsrea precoce a Cr IffimlbH saurrmcoasei caviti~iwbtlca~,e .. Se ,executa. en stpattlb;t B,~e.rHa~ se atrage ateflll'~a. lao stares. mucoasei eav~~atH bueale, ml108irea~~ll,c:era~~i~ fisuri ale Iimbii, bnzelor - peutrua dj,epis~a Cr limbii ..

Palparea tumorii se~n:rnp'ru~'e~te atent en palma san ell virful degeteler ca. si e'Vi~am~rauma:r6a ei, Ea plllne lIll evideTIl~a:

- dirnensiunile;

~ consistenta;

graaitele (limitele); - mobil ita;tea. tumorij; ~ durerile,

Noi'li.: Tnmoriie maligne In stsdinl E de dezvohare, dlJ1Jp1a manifes~irBe locale sunt aproape asmniniu)are cu eele benigne, De aceea este obligatorie palparea gangmionilol[' H:mfa.tid regionaliia zonele metastatice: submaxi lad;

eervieali;

supra- ~i sub-(~;}aviclJ]arm-- ~H~palpeaza de bl spate, bolaavultncllnand cap~~ spre pan:e:a respectiva (bolnavul este af5ezat~)e scaun);

subaxilasi -10 pozitie vert]c~Hi a belaavului; -

inghinali _, in deeubit dorsal;

NodulU ,afecta~i au consistetl'ta dura" suprafa~ tuberoasa 8~nlt indoleri <$ ~ ~1t cazuri avansate ~ irJllobiU.

M,etode: supUrnentare de preeizare a. di;aQ;no5ti.c:u.~ui:

Exameaele pereclinice (ana~iza S'ange~[rl desm~ura.ta" aurinei). Ece-Grafta,

Examenul radiologie deansamblu (plimimi. oase )1 ~au Tomografla (pUtmani. creier),

&ammud endoscopic.

Scilt~gmfi.a [cu radi{Jlil(ijC~izi) - a tireidei, fj,cawlui) splinei, scheletului. ~()mog[anfia computedzata.,

Terrnografla.

E%am.~nul ,crutolo!gic.

Exam~ru,li.nbistologic. - preluarea tesuwlui prin punctiru saula examenele endoseopsce.

l\(~IDde lie tra'ltB1l1Ien,t in 0,ncologie:

Chirurgical, Radioreenghen-terapie,

Ci tost:atic (chimioterapeutle).

171

Honnonal, Imunoterap ia,

Tratamentul chirurgical este indieatln tumorile benigne, iar in tumorile maligne se asociaza cu tratameatulactinic san citostatic,

J TI"'atam,entu,1 r:hirurgicah

1) lnferventia eliJJirurgk~di r:adh!al,i - prevede in!iihurarea tnmorii sau organului (simdui~ uterulul) sau a unei piar~l a Qrganuhl~ (stomac, intestin, rezectia sectorala a sinului) ~i a ganglionilor limfatici regionali,

2) ,loterventlH,e paflative :prevad i111atu[,area Qrga'tlu~,ui san a unei parti a

· ~'Ui, atuaei cand metastazele r,aman (hemorag e - eauzata de descompuaerea rumorii, perforarea tumorii gastrice, intestinale) ..

3) lntervenlUle si01ptomatic'e sun' orientate spre a preveai ,cQmpHca'liUe

Bra a. iD~atum tumoarea:

Gastroatomia ,- in Cr eaofagulurn,. Trabeostomia - 'in Cr laringehil. Colostoeai it - 1n Cr rectal, Eplcistosmmia - in Cr vezical,

TnJtanutnutt'actiNic -unai 111U~,t de 50%, din numarul total 311 bolnavi- 10F' sunt~ratat~li'Irjn aceasta metoda, Sa este utiHz:ata ea:

• It'

l ) Memoda de sine statatoare in etapele incipiente ale Cr buzei infe-

riosre, (.o~u~ui u teria, cutanat.

2) Etapa a tratamentului complex - in combinatie eu eel chirurgical, chunio-terapeutic sau hormonoterapia, Se utiH21eazi, tratamentul actinic:

- extern,

- int racav wtar sau

- intratisular,

Cit(MtaUc (cbimioterapeutic) .:... in combinatie eu tratameatul chirurgieal sau ac~~inic, precum ~i ca met.oda de sine statitoare hi etapele avansate ale tumorilor, Principalele grupe depreparate sunt:

,~ Citosta~ice~e: novembicbina, ciclofosfaeul, vincristin, vinblastia, Antimetabolitii: mercaptopurin, ftoruracil, ftorafur, metotrex.

- Antibieticele antitumorale: bnmeomicina, rubomiciaa, aetiuomiciaa C :~i D.

Tratamentul hormonal .. Aeeasta completeaza metodele combinate del tratament: ehimrgical, act~nic~ ehimioterapeutic, fl'onn.ofl,ii androgen: (masculini) - testosteron, metiltestosteron sunt indicati in Cr mamar, iar cei feminini - stnestrol> in Cr pros~atei.

Tratamentul imunot,srapeuUc se indici in etapele die perfectionare.

Este indieat in:

- metasteze cutanate de melanom;

- cancer a] vezici] urinare (se injecteaza intra-tumoral B G).

M,eto.de chirurgicale speeiale:

'~. Electro-chirurgia (bwstu.du electric) = se apHca curent electric de frecventa i'naHi, care produce efect termic ..

2.. Crio-ch ulu-gwa (utilizarea azetului licbid) - se apliea. ,mai des 'in tratamenrul formelor vizuale de cancer, 'in special in cazul Cr cutanat,

3. Lasero-chiruegia (u~_i lizarea raze lor Laeser) - se indic a.la tratarea melanoamelor mai putin in tratamentul Cr eutanat,

iugrij.iJ'eQ bolnavilo« ,(}~®col()8ici. Bollnavii plnroad ~j mai ales cei spitaliza:~i in Institutul Oncologic snnt supu~j unui stres emotionel ~i fizic considerabil, in rezolvarea acestei prcblerue un rol important ~e revine cadrelor medicale ce act~v,eaza in aceasta institutie, Problema prim:ordiaUi a eadrelor medicale este protejarea psihicului bolnavuhii, onestitatea .. dorinta de a le asculta gr~jm~e1 striiduinta de a le insufla 'i'n.creder~a in 1ns.anato~ire.

Bolnavii (':U stadii mcipiente de tnmori trebuie sa fie izolati de bolnavii en metastaze, recidive, Deseori bolnavii cauta insistent sa afle diagnosticnl 'bolii de care su£era .. in aeeasta situatie, un aspectimportant este respectarea pr.~nd_piHo!t" eticii fundamentale:

- '~·.s.a IU faci r,3U pacientnhn" ~.i

- "Ceea ce Ii fad pacientului, si. fie bun pentruaeesta",

Una dintre cele maw 8~ringente probleme in lue:di,cina este comunicarea eficienta, Rclul cormmicarli creste in cazul unui pacient ell diagnostic leu deznudamant fatal ~i leu un viitor nesignr pentru el si pentru cei apreplati, Lipsa de comnnicare poate duce ~,a neintelegerea de ca.tre pacienti a situatiei 1111 care e'i nu pot partlcipa la planificrea tratamentului, nu-l petaccepta, nu pot face planuri adecvate altjt pennu ei tn.$~~d. c.a~ ~i pentru familiile lor.

Studiile recente, efectuate il1.~arile occidentale" au de1l1011S~ra~ ca majoritatea paci,entilor doresc sa-,~i cunoascj, diagnosticul ,i ev,ohl~ia katamentului si a. bolii, fspt care ~ntdi m conflict cunecesitatea lucrator.i1or medwcali de a-si proteja pacieotii.

in instiru:tiH'e oncologice trebuie sa se trateze ~i bolnavii ell tumori benigae. Ca,nd, bolnsvul oncologic vede alitud de S~~]H: ue bolnav cu twnoare benign.a, atune). la el apar indoieH ill cazul ma:iignizarii bolii, In cazulin care bolnavul refuza spitalizarea san interv,elllttia chirurgicala, se

173

172,

\

\

\

\

\ \ \ \

admire a .i se comunica bolnavului despre neeesitatea ~i importanta acestora, deoarece misru·jle radicale intrep'rim;,e vor evita evansarea bolii.

Bolnavii de cancer in s:ta.d!iHe depatii,ite' (IV), se afli Ia dOln.icHiu~i sunt i'n.grijiti ,~i s;-uprav,egbea~i de asistenta medicali, de familie in echipa en medieul de famiiie,

ingriji["e31 bolaavilor in mediul familial, la domieilju, ddic,a 0 serie de probleme ]0 fa~a personelului de specialitate, care trebnle rezolvate in colaborare eu familia bolnavuhri, Membrii fsmiliei BU poseda de eele mal dese ,oli cunostintele neeesare pentru ingrijirea bnlnavilor, dmn acest motiv ad:u:lm'nistra'l',ea, injl,ec~iii1or, schimbarea paasamentelcr etc" revine

~~istentei:medicale die' familie.

,~ - 8arcinUc eele mal iBlpo,rtan.te al,e iu:g-rijir.ii botn~avUor In do.~dliu

sunt u'rmarto8F,ele,: --,

crearea conditiiler j g:"~nice corespunzitoare;

asigurarea bazei ma~eriale a ingrijirim ~olnavu~ni;

'~entw.nerea igien,ei personals ~i deservirea bolnavul.ui la pat; ingrijirea functiilornormak Si modifieate patologic a~~ organismului;

- apliearea eorecta a tratamentelor descrise

As,]st.e--!ta'tr-ebule S,B. aiba un cOimport.ament demn 13 domicilnn belnavul -; ui, Ea trebuie sa ,c~tige increderea familiei $i ~lllioes:t lucru BU. este usor de obtrunut in conditiile grele ale acdvidi~ii sale, As.m,stenta,-1lu trebuie sa, creeze im!pres.~a lea este pripiti. J\jungind Ia domicUiul bolnavnlni, ea trebuie s,ii imbrace balatul §i ~o$ll curat ~,i sa ViDa, imediat wn ajllto.rul bolnavului. Aetivitatea ei este multilateralaprivind bolnavul, si conditiile in care se afila el, MUllca ei este J.naiu~oara daca este a~t,eptgta de membrii familiei ~.i +r: mai ~,ea,) daca gaseste bolnavu] singer,

.;;;; 'j ;P'ro'fiIHrxia eaneerul u l

Ccmbarerea eaneerulai este pentru Republica Moldova '0 problema

s~rimlgentii atfit medieala, cit ~m SOCiai,B; prin sporirea numirului de bolnavi elm patologii oneolegice, tendh1ta cr'e~H:an,di die afectare ill persoanelor de var-sti Ulina:ra. Rinnul malt de crestere a: mortalititii prin cancer, remarcar in Repablica Mo~d.ov9, este oauzat de diagnosticul tardlv a~, tumorilor (in stadlul IV fiind depista,ti. 2,8~6,%bo~IDl.~Vi). Aceasta ,sitl!],Qtie i.mpllo0 elaborarea unuiprogram de profUaxie si eombarere a caacemlui ee include

dOil.lli strategi]: ''Ii

L Prnfilax.ia p r im;sri a. canceruhri, orientata spr,e protejarea populatiew la nivel de Star;

Masur! de diminnare a actiunii nefaste a factorilor de rise exogeni

(aerul ~i imbun,atatirea ,caliti:~:ilQr lui, inverzirea plaiului, reducerea gaze lor de ~8p'.aJnent~ a deseurilor reziduale si menaiere, etc.), Protcc~iapol.uarii apei potabile en lIlitrat~~ niu~itm, cru a~~rn mger* ehimici. Protejarea solului prin respectarea cerintelor chimiei agricole. Protejarea de factorii noeivi Ia locuri le demuaca.

Masuri de propagar€: sanitare-igienica pri\l1! intermediul redioului ~i televiziunii nationale, prin convorbiri individuate ". to grup, diferite conferinte

_ " !l ;t,

- Educ,atia 8,an.itara;

"

a)' a copiilor ~i tineretului in $C10n ~i insH~utii de' invatamallt superior;

b),a popu~a~iei Ia locnl Ide mnnca;

c) a bolnavilcr ~i farniliilor lor.

2., Pro,flla:xia seeuodara a. cancerulai include:

D~agno:stic1l!ll acuv ,ii pasiv ~1 st,idlorpre-cl3llDcCL"oase ~i tratamentullor;

- Tratamentul adecvat al tumorilormaligae (chirurgieal, radiologic. $i chimio-terapeutic, eombinat .,i complex),

Reaoilitarea medico-aociald a belnavilor oncologici 1'0 policlinicile specializate, staiionare, La domicillu, sanatoriu,

- Ex perti za vita.HUitii.

- Tratamentukpaliativ (silnp'tmnau.c), ,c,rearea· wnfrastrl1cturi.m. medico ..

scciale de sustinere a bolnavi]or oncologici, fondarea sectiem de terapie paliativi in lnstitatul Oneologic, a patru bosp,isuri ill Republlce Moldova,

Programul de profilaxie ,~i combatere 3., cancerului se va realiza prin cencursul tetnroe ims:titu~Hlor medico-sanitare din~'Ua, en participarea directi,n organelor de Stat, Departamentului Ecologic, un:ita,trulO'r economice, de invatimint, de informare in masi a populatiei, a intregii societali. Acest program vafi suspnut .~~ finan~at de catre: stat in conforrnitate ell ~egi81alia, in vigoare.

1.74

175