BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 ISI KANDUNGAN 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 PENDAHULUAN Sekapur Sirih ..........................................................................................................

1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .......................................................................... 2 Misi dan Objektif KPM ............................................................................................ 3 Wawasan 2020 ...................................................................................................... 6 Wawasan Pendidikan ............................................................................................ 7 Teras Perkhidmatan .............................................................................................. 8 Visi dan Misi Sekolah ............................................................................................ 9 Matlamat Sekolah .................................................................................................. 11 Piagam Pelanggan Sekolah .................................................................................. 12 Lagu Jabatan Pelajaran Johor............................................................................... 13 Lagu Sekolah ........................................................................................................ 14 Pelan Sekolah ....................................................................................................... 15 Lokasi Sekolah ...................................................................................................... 16 Senarai Guru dan Kakitangan .............................................................................. 18

2.0

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH Carta Organisasi Sekolah ...................................................................................... 24

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18

Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah .......................................... 25 Jawatankuasa Kewangan ...................................................................................... 26 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor ..................... 27 Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan dan Perabot ..............................28 Jawatankuasa Tugas Guru dan Takwim Sekolah .................................................. 29 Jawatankuasa P.I.N/ Audit Nilai ............................................................................. 39 Jawatankuasa Kualiti dan Penarafan SKPM .......................................................... 40 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah ...................................................... 41 Jawatankuasa Gerakan Payung dan Bencana .......................................................42 Jawatankuasa Pengurusan Aduan dan Krisis ........................................................ 43 Jawatankuasa Pusat Sumber ................................................................................ 44 Jawatankuasa I.C.T ............................................................................................... 45 Jawatankuasa Bilik Khas ....................................................................................... 46 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan ......................................................... 47 Jawatankuasa Pengurusan KIP ............................................................................ 48 Jawatankuasa Pencatat Minit Mesyuarat Guru ...................................................... 45 Jawatankuasa Kajian Tindakan ............................................................................. 46 Jawatankuasa Kakitangan Sokongan......................................................................46
1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

3.0

PENGURUSAN KURIKULUM Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ...............................................47

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0

Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah ..................................................... 48 Jawatankuasa Unit Penilaian dan Pentaksiran .......................................................49 Jawatankuasa Jadual Waktu Dan Guru Ganti ........................................................ 49 Jawatankuasa Pemilihan Pakej, 60:40 dan Penarafan Murid .................................49 Jawatankuasa Bimbingan L.E.T ............................................................................. 50 Jawatankuasa Pendidikan Alam Sekitar & Program Lestari ................................... 50 Jawatankuasa P1NCH............................................................................................ 50 Jawatankuasa Kurikulum Daerah - Biologi dan Kimia ............................................ 51 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan HEM ............................................... 52

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5.0

Jawatankuasa Pengurusan HEM ........................................................................... 53 Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid .................................................................. 54 Jawatankuasa Rekod Kedatangan Murid, e Kehadiran & Penyelaras Tingkatan .. 55 Jawatankuasa Unit Disiplin Sekolah ...................................................................... 56 Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling ..................................................... 57 Jawatankuasa Pembimbing Pengawas ................................................................. 55 Jawatankuasa SPBT .............................................................................................. 56 Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin ............................................ 57 Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Murid ....................................................... 59 Jawatankuasa Majlis Rasmi, Protokol dan Dokumentasi ....................................... 57 Jawatankuasa RIMUP ........................................................................................... 57 Jawatankuasa Keselamatan, Keceriaan dan Kebersihan........................................57 Jawatankuasa Kesihatan, Kecemasan dan Kebakaran ......................................... 58 Jawatankuasa Murid Cicir ...................................................................................... 58 Jawatankuasa Dakwah dan Kerohanian ................................................................ 58 PENGURUSAN KOKURIKULUM Carta Organisasi Kokurikulum ............................................................................... 59

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Jawatankuasa Majalah Sekolah ............................................................................ 60 Ahli Lembaga Koperasi .......................................................................................... 60 Unit Beruniform ....................................................................................................... 60 Persatuan dan Kelab ............................................................................................. 60 Rumah Sukan ......................................................................................................... 60 Sukan dan Permainan ............................................................................................ 60
2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

TAKWIM SEKOLAH Penggal Persekolahan ............................................................................................ 16 Hari Kelepasan Am ................................................................................................. 17 Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti ............................................................................ 60 Takwim Peperiksaan Awam ................................................................................... 72 Takwim SMK Kulai Besar ....................................................................................... 72 Takwim Kokurikulum dan Unit Sukan ..................................................................... 73 Jadual Guru Bertugas Mingguan ............................................................................ 20 Jadual Guru Bertugas Jumaat ................................................................................ 21 LAMPIRAN Bayaran Pergerakan Membawa Murid Menggunakan Kenderaan Sendiri............. 94 Panduan Tuntutan Tambang Teksi......................................................................... 94 Daftar Jarak Bandar Utama di Malaysia dan di Johor............................................. 95 Elaun Semasa Menjalankan Tugas Rasmi ............................................................ 96 Elaun Perjalanan Kenderaan ................................................................................. 97 Tambang Gantian Kapal Terbang Domestik .......................................................... 98 Senarai Nama Bank ............................................................................................... 99 Ringkasan Surat Pekeliling Ikhtisas Kurikulum ....................................................... 99 Jadual Pergerakan Gaji .......................................................................................... 94 Diari Perancangan Guru ......................................................................................... 114

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Guru-guru & staf sokongan yang dihormati, Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk menyatakan sepatah dua kata dalam Buku Panduan Pengurusan SMK Kulai Besar Tahun 2011. Buku ini dihasilkan untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada guru-guru dan staf sokongan sekolah dalam melaksanakan tugas seharian di samping dapat melicinkan pentadbiran serta meningkatkan tahap kecekapan pengurusan sekolah. Buku Pengurusan Sekolah ini menyediakan maklumat yang sangat berguna kepada guru-guru dan kakitangan sekolah. Kandungannya meliputi aspek pengurusan dan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum, sukan, takwim sekolah hinggalah kepada perkara-perkara umum yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah ini. Buku ini juga disediakan dengan mengambil kira keperluan Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Perkara ini adalah sejajar dengan misi sekolah iaitu “Pembinaan Modal Insan Menerusi Pendidikan Berkualiti” dan Visi Sekolah “Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Perkongsian misi dan visi sekolah amatlah penting kepada warga sekolah, demi memastikan hala tuju sekolah dapat difahami, dihayati dan dijelmakan sehingga membentuk kebitaraan dan perwatakan sekolah. Bagi memenuhi hasrat ini semua warga sekolah perlulah mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi, bekerja dengan semangat kerjasama, semangat sepasukan, tolongmenolong dan hormat-menghormati mengikut semangat 1 Malaysia. Saya berharap Buku Pengurusan SMK Kulai besar ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru dan kakitangan sekolah. Sama-samalah kita bertekad untuk menjadikan SMK Kulai Besar menjadi sebahagian daripada organisasi menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan melalui pengurusan yang cekap, pantas dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalam (HAJAH FOUZIAH BTE ABU HAMID) Pengetua SMK Kulai Besar, Kulaijaya
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab berketerampilan, dan berakhlak mulia, mencapai

berkeupayaan

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Objektif KPM
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara; Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

1)

Membentuk sebuah negara yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Ia mestilah sebuah negara yang sejahtera, bersatu antara wilayah & kumpulan etnik, menikmati kehidupan yang harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan, membentuk BANGSA MALAYSIA dengan rasa taat setia & dedikasi terhadap bangsa tersebut Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh & terbentuk jiwanya, yakin diri sendiri, bangga dengan keadaannya kini & segala yang telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk menghadapi segala jenis rintangan. Mempunyai sifat mengejar kecemerlangan, benar-benar sedar akan potensinya, tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain. Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang, yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul, berasaskan muafakat, musyawarah dan dapat dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain. Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, di mana warganegaranya berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan, kerohanian yang murni serta disertai dengan budi yang luhur. Masyarakat yang matang, liberal dan saling memahami. Semua rakyat tanpa mengira keturunan dan kepercayaan, bebas mengamalkan adat resam, kebudayaan serta kepercayaan agama masing-masing, tanpa rasa tersisih daripada bangsanya. Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapi turut menyumbang kepada sains dan teknologi masa hadapan. Masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih pentingkan masyarakat daripada diri sendiri. Kebajikan rakyat tidak berasaskan kepada negara atau individu tetapi kepada sistem keluarga yang kukuh dan mantap. Masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap rakyat. Masyarakat seperti ini tidak akan terbentuk selagi terdapat pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan kemunduran ekonomi dengan kaum. Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

Wawasan Pendidikan
PERPADUAN STAIL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PERKHIDMATAN PENYAYANG PENGUPAYAAN [EMPOWERMENT] SISTEM PENGESANAN YANG EFEKTIF BUDAYA ILMU SEKOLAH PENYAYANG BUDAYA CEMERLANG KE ARAH ‘ZERO DEFECT’

Teras Perkhidmatan
Berazam meninggikan perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sifat mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran dan rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada agama

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

VISI
"Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang"

MISI
"Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti"

MATLAMAT
MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAH DAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI DAN BERKESAN BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK DAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

PIAGAM PELANGGAN SMK KULAI BESAR
Sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara. Setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang masa. Semua pelajar mendapat bilik kelas yang selesa dan kelengkapan proses pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi pada hari pertama sesi pesekolahan baru bermula. Layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan jawapan segera kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan kami. Kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Kami bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan cepat kepada sesiapa yang berkenaan. Bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi meningkatkan perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SELANGKAH DI HADAPAN Jabatan Pelajaran Johor Darul Takzim Membentuk insan seimbang dan harmonis Penyumbang kesejahteraan Kemakmuran negara Demi kejayaan bangsa Malaysia Ke arah pendidikan bertaraf dunia Kita buktikan wawasan yang mulia Cemerlang, gemilang, terbilang Menjadi aspirasi negara Demi kedaulatan negara tercinta c/o Selangkah di hadapan Ke puncak kejayaan Visi dan misi Jadikan realiti Kualiti pengurusan Pemimpin berwawasan Kita buktikan Johor terus cemerlang *Ulang c/o Kita buktikan Selangkah di hadapan

LAGU SEKOLAH Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami, setiap masa Menjadi rakyat berguna Ibu bapa dan guru semua Selalu kami hormati Nasihat yang diberi, jadikan panduan Moga Tuhan memberkati MAJULAH SMKKB SEKOLAH YANG KAMI CINTAI MAJULAH SMKKB BERDIRI MEGAH SEPANJANG MASA Berdisiplin, berusaha dan berbakti Cogan kata sekolah kita Mendidik kami setiap masa Berlandaskan Rukunegara.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

PELAN KEDUDUKAN KELAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

LOKASI SEKOLAH

SMK Kulai Besar

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR (DATA PADA 15 DISEMBER 2010) Guru Sidang Pagi Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 En. Mohd. Tahir bin Hj. Ismail Pn. Chua Chai Lian Pn. Jaemah binti Ali Pn. Nor Aznain binti Mahyudin Pn. Norintan binti Mohamad Pn. Komalah A/P Nadarajan En. Sukor bin Salleh Tn. Hj. Misran bin Ali Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman En. Arshad bin A. Razak Pn. Asmahani binti Mohd Husin Pn. Chai Sze Lei Pn. Chong Kwee Chin Pn. Citra Dewi binti Saidi Pn. Fadzlon binti Hasan Pn. Farah binti Rashid Cik Hasyimah binti Hasan Pn. Herneyane binti Jasman En. Hilman bin Mohamad Pn. Khoo Peik Ing Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy Nama Guru Pn Hjh Fouziah binti Abu Hamid En Azman bin Safii Gred Pengetua DG48 GPK 1 DG44 GPK HEM DG44 GKMP BB DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 KUP Guru Data DG41 DG44 KUP DG41 DC41 DG41 DG41 DG44 DC41 DG41 DG44 DG41 DG41 DG41 DG44 DG41 Bahasa Melayu Sejarah P.Melayu Matematik Pendidikan Seni Matematik Perdagangan Biologi Kimia Kimia Biologi GBK GBK Bahasa Inggeris Pendidikan Khas Pen. Pern.T6/ Ekonomi Ekonomi Bahasa Melayu Bahasa Melayu Matematik Perdagangan Matematik Pend. Khas (IT/ Matematik) Matematik/ Pend. Moral Matematik Kimia B.Cina Pend.Seni Bahasa Inggeris
14

Opsyen/Ikhtisas Geografi Sastera/ Sejarah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin Pn. Marlina binti Mohamed En. Mohd Fuad bin Rahim En. Mohd Nizam bin Jamsari En. Mohd Zainudin bin Mohamad Dom En. Muhamad Amiruddin bin Jusoh En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin En. Nizarudin bin Marsom Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab Pn. Nora binti Abdullah Pn. Norhafizah binti Ali Pn. Norhaisarah binti Suboh Pn. Norhazlinah binti Md Basri Pn. Norizan binti Mohamed Pn. Normaisarah binti Abdul Talib Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman Cik Ooi Liew See Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid Pn. Rafizah Binti Abd Rahman Pn. Roha binti Yatin Pn. Roshaliza binti Ali Pn. Roshasma binti Maktar En. Roslee bin Jarkasi Cik Rosmahiza binti Ismail Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Ruzaini binti Parimin DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DC41 DG41 DG41 DG41 DG44 DC41 DG41 GC DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DC41 DG41 DG44 DG44 KUP DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 P.Islam AQ & Sunnah Kimia Matematik ICT Pendidikan Seni Kemahiran Hidup Pendidikan Khas Biologi Kimia BM Geografi Pendidikan Khas Bahasa Melayu Sejarah Matematik Kimia Perdagangan P. Perakaunan Kimia Biologi Pendidikan Islam K.Hidup Kemahiran Hidup Pengajian Perniagaan Prinsip Akaun Matematik Sains Komputer Ekonomi Sejarah Sejarah TESL Perakaunan / Ekonomi Sains Sains Fizik Pendidikan Khas PJK Sejarah Sastera Melayu Sains Kimia
15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd Pn. Sharifah binti Ariffin Cik Shanthi a/p Candrasekaran Pn. Sharina binti Sairan Pn. Siti Raudah binti Mohamad Pn. Siti Zarina binti Adam Pn. Yong Mee Choo Pn. Zaharah binti Latif Pn. Hjh. Zaini binti Hassan Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi Pn Zuriati binti Mohd Salleh DG44 KUP DG44 DG41 DG41 DC41 DG41 DG41 DG44 KUP DG41 DG41 DG44 KUP TESL Sains Matematik Bahasa Tamil Matematik Fizik Pendidikan Islam Sejarah/ Bahasa Malaysia Fizik B.Cina Sains Matematik K.Hidup Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

Guru Sidang Petang Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Guru Pn. Norazzah binti Misban Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid Pn. Cheah Gaik Choo En. Mohd Fadzeli bin Tumiran En. Abdul Razak bin Arif En. Anas Suhail bin Md. Ansar Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar Pn. Chong Pooi Yin Pn. Choo Siew Yoon Pn. Dayang Asma binti Abang Ariffin Pn. Er Pooy Yan En. Gan Chin Guan En. Hamran bin Isa Pn. Liza binti Abdul Rahman Pn. Mahyon binti Mahat Pn. Malarkodi A/P Subramaniam Pn. Malathy a/p Kuberan Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin En. Mohd Erwan bin Malib En. Mohd Faizal Bin Othman En. Mohd Hafizi bin Ibrahim En. Mohd Sofian bin Ijam En. Mohd Zaki bin Md Uda En. Mohamad Rizal bin Anuar En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi Jawatan/ Gred GPK Petang DG44 DG44 KUP DG44 KUP DG41 DG41 DGA29 DC41 DGA32 DG44 KUP DG41 DG41 DG44 DG44 DGA32 DG41 DG41 DG41 DG41 DC41 DC 41 DC41 DG41 DG41 DGA32 KUP DG41 Opsyen/Ikhtisas Biologi Kimia Perdagangan Matematik Kaunselor (B.Cina) GBK Sejarah Kejuruteraan Elektrik Pendidikan Islam Matematik Pendidikan Jasmani TESL Bahasa Cina Matematik Pengajian Cina Kemahiran Hidup Matematik Kemahiran Hidup Bahasa Tamil Kemahiran Hidup Perdagangan Ekonomi Pend. Islam Bahasa Arab Bahasa Melayu ICT/ Sains Pen. Seni / Geografi Sains Sukan Matematik Pend. Jasmani Geografi
17

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 En. Mohamad Hosni bin Abdullah En. Mohd Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin En. Muslim bin Ismail En. Nazeri bin Othman Pn. Noorazalia binti Mat Diah Cik Norhidayu binti Mohd Naim Pn. Noralizah Binti Razali Cik Norfahizah binti Fadzil Pn. Nornabiah Binti Abdul Rahman Pn. Norziati binti Mat Salleh Cik Nurul Aini binti Zaini Cik Radhiah binti Mohd Dom Cik Rohani binti Abd Hamid Pn. Salmah binti Sati Cik Siti Hajjar binti Nordin Pn. Siti Ruzila binti Zakaria Cik Soh See Jie Pn. Suhaiza binti Samsudin Cik Sutha A/P Sundram Pn. Zarina binti Juki Cik Zuraini binti Zainul Abidin DG41 DC41 DC41 DGA32 KUP DG41 DC41 DG41 DC41 DC41 DG41 DC41 DC41 DG41 DG41 DC41 DC41 DC41 DG41 DG41 DGA29 DG41 Perdagangan Ekonomi Bahasa Melayu Geografi Matematik Kem. Hidup/ERT Sains Biologi Pend. Moral Sains/ ICT Matematik Biologi Geografi Bahasa Melayu Perdagangan B.Inggeris Sas. Inggeris Pend. Sivik Perakaunan Ekonomi Kemahiran Hidup Biologi/ Matematik Perakaunan P.Perniagaan Bahasa Melayu Biologi Kimia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR (DATA PADA 15 DISEMBER 2010) Kakitangan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama En Mohd Tahir bin Hamdan Pn Yang Chek binti Md Sidin Pn Radziah binti Jaafar Pn Haryanti binti Ahmad Sanusi Pn Bariah binti Mohd Ali Pn Rosmawati binti Marzuki Cik Nurul Najwah binti Ismail En Anas Akmal bin Azlan En Aszemmatunizam bin Mustafah En. Mohamad Ismail bin Badri En. Faidzul bin Hassan Gred N26 N17 N17 W17 C17 C17 N17 FT17 N1 N1 N1 Catatan Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir – Kewangan Pembantu Makmal Pembantu Makmal PP Murid Juruteknik Komputer PAP PAP PAP (Makmal)

SENARAI PENGETUA YANG PERNAH BERKHIDMAT DI SMK KULAI BESAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tn. Hj. Musa bin Haron En. Suratman bin Dasim En. Salamon bin Sarip Pn. Melina Wong binti Abdullah En. Siow Yee Woo En Lee Hock Lai Pn. Hjh. Zubaidah Bt. Endot Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid 1hb Januari 1988 hingga 15hb April 1992 15hb J ulai 1992 hingga 15hb 0gos 1993 16hb Ogos 1993 hingga Januari 1998 1hb Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001 1 hb April 2001 hingga 30 November 2001 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006 1 hb November 2006 hingga 16 September 2011 16 hb September 2011 hingga kini

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH CARTA ORGANISASI SMK KULAI BESAR
PN. HJH.FOUZIAH BTE ABU HAMID Pengetua
PIBG

AZMAN BIN SAFII Penolong Kanan Pentadbiran

NORAZZAH BINTI MISBAN Penolong Kanan Petang

Penolong Kanan HEM

MOHD TAHIR ISMAIL PK Kokurikulum

GKMP Sains Sosial

GKMP Bahasa

GKMP Teknik & Vokasional

GKMP Sains & Matematik

Kaunselor Murid Guru Perpustakaan dan Media UBK Disiplin Murid SPBT Majalah Pengawas Biasiswa Kesihatan Kantin

Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Seni Sivik & Ken. Pendidikan Moral Tassawur Islam Pen. Seni Visual

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil

Kem. Hidup Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Asas Mate. Tamb

Sains Fizik Kimia Biologi Matematik

Guru Data

Peny. Bestari

Unit Penilaian dan Peperiksaan

Perpustakaan Bilik Tayang Bilik Gerakan Bilik APD Bilik Komputer Pentadbiran & Pengurusan Pejabat

Unit Beruniform Persatuan dan kelab Sukan dan Permainan Ko-Akademik Rumah Sukan Koperasi

GURU Makmal

GURU

Staf Sokongan

MURID

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 2.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]

: Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media] Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Penyelaras Bestari] En. Sukor bin Salleh [Guru Data] En. Mohd Tahir bin Hamdan[KPT]

2.2

JAWATANKUASA KEWANGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd. Tahir bin Hamdan [KPT] Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]

AJK

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media] : Pn. Yong Mee Choo Pn. Rafizah binti Abd Rahman Pn. Farah binti Rashid

Audit Dalaman

2.3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DAN PENGURUSAN STOR Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd. Tahir bin Hamdan [KPT] Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]

AJK

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]
21

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 En. Sukor bin Salleh [Guru Data] 2.4 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PENYELENGARAAN DAN PERABOT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK Perabut/Kerusi Meja : En. Zainudin bin Mohamad Dom En. Mohd Sofian bin Ijam En. Mohamad Rizal bin Anuar Keceriaan Fizikal Longkang, dan Perparitan Cermin : En. Mohd Fuad bin Rahim En. Muslim bin Ismail En. Mohd Zaki bin Md. Uda : En. Gan Chin Guan En. Abd Razak bin Arif : Pn. Norizan binti Muhamad En. Mohammad Hosni bin Abdullah : Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman [Tandas Perempuan] En. Mohd Faizal bin Othman [Tandas Lelaki) : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] En. Mohd Nizam bin Jamsari

Pendawaian & Elektrik Tandas

2.5

JAWATANKUASA TUGAS GURU DAN TAKWIM SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru BK]

: Pn. Chua Chai Lian [ GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media] Cik Siti Hajjar binti Noordin Cik Norfahizah binti Fadzil

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 2.6 JAWATANKUASA PELAN INTERGRITI NASIONAL(PIN)/ AUDIT NILAI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Norintan binti Mohamad En. Mohd Fadzeli bin Tumiran Pn. Sharina binti Sairan

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kunseling] Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abd Rashid Pn. Fadzlon binti Hassan Cik Hasyimah binti Hasan [Pengerusi MKGK] Pn. Yang Chik binti Md Sidin

2.7

JAWATANKUASA KUALITI DAN PENARAFAN SKPM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Masaud bin Baharom [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Sharifah binti Arifin Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK]

AJK

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media] Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling] Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling] Pn. Roha binti Yatin Pn. Nora binti Abdullah Pn. Zaharah binti Latif Pn. Norhazlinah binti Md Basri Pn. Chong Kwee Chin En. Gan Chin Guan Pn. Khoo Peik Ing Pn. Zuriati binti Mohd Salleh Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid Pn. Choo Siew Yoon En. Hamran bin Isa Pn. Normaisarah binti Abdul Talib

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 2.8 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH Pengerusi : Pengurus Maklumat : Pen. Peng. Maklumat : Setiausaha : Pen. Setiausaha : AJK Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Sukor bin Salleh (Guru Data) En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT]

: [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Roha binti Yatin [SU Kurikulum] Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman [SU HEM] Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd [SU Koku.] Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [SU JK Kewangan] Pn. Radziah binti Jaafar

2.9

JAWATANKUASA GERAKAN PAYUNG DAN BENCANA Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli jawatankuasa : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Norhazlinah binti Md Basri (SU Peperiksaan) Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains dan Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]

AJK Kecil Penginapan : En. Mohd Nizam bin Jamsari Cik Siti Hajjar binti Nordin Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran Pn. Zuriati binti Mohd Salleh : En. Hilman bin Muhammad Cik Nornabiah binti Abd Rahman Pn. Fadzlon binti Hassan (Guru SPBT) : En. Anas Suhail bin Mohd Ansar (Guru 3K) En. Mohammad Hosni bin Abdullah : Pn. Cheah Gaik Choo Pn. Norizan binti Mohamad Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim (Penyelaras Bestari) Pn. Roha binti Yatin Pn. Zaharah binti Latif En. Ismail bin Badri
24

Disiplin

Keselamatan

Kesihatan

Kebajikan

Perhubungan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 En. Anas Akmal bin Azlan Pengangkutan : Cik Radhiah binti Mohd Dom En. Nazeri bin Othman

2.10

JAWATANKUASA ADUAN DAN PENGURUSAN KRISIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling]

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media] Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kaunseling]

2.11

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK: Perpustakaan : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin [Pengurusan] Cik Ooi Liew See Pn. Zarina binti Juki Cik Sutha a/p Sundram : En. Mohd Zainudin bin Mohd Dom En. Mohammad Hosni bin Abdullah : Pn. Nurul Azilah Binti Ibrahim En. Mohd Hafizi bin Ibrahim : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media]

Media Elektronik @ Siaraya Unit Komputer

Nilam

: En. Mohd Faizal bin Othman [BM] Pn. Citra Dewi binti Saidi [BM] Cik Radhiah binti Mohd Dom [BM] Pn. Chong Kwee Chin [BM] Pn. Chong Pooi Yin [BI] Pn. Salmah binti Sati [BI] Pn. Kokilavani A/P Kumarasamy [BI] Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid [BI]
25

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 APD : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi Pn. Liza binti Abdul Rahman : Pn. Chai Sze Lei Cik Nurul Aini binti Zaini : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman

Bilik Mesyuarat

Pusat Akses

2.12

JAWATANKUASA ICT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK P & P ICTL Pengurusan dan Penyenggaraan Video Korporat : Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman : En. Anas Akmal bin Azlan : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim

: En. Anas Suhail bin Md Ansar En. Mohd Fuad bin Rahim : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim En. Mohd Hafizi bin Ibrahim

Laman Sesawang

2.13

JAWATANKUASA BILIK- BILIK KHAS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK Bilik Mesyuarat Bilik APD Bilik Dispilin Bilik Guru Bilik Jahitan Bilik Kaunseling : Pn. Chai Sze Lei : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi : En. Hilman bin Muhamad : (Pengerusi MKGK) : Pn. Noorazalia binti Mat Diah : Tn. Hj. Misran bin Ali Pn. Cheah Gaik Choo En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
26

: : : : : :

Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Komalah a/p Nadarajan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman Pusat Akses Bilik Koperasi Makmal Komputer Makmal Sains : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim : Pn. Nora binti Abdullah : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim : Makmal 1 – Pn. Noralizah binti Razali Makmal 2 – Pn. Nornabihah binti Abdul Rahman Makmal Kimia – Pn. Norhafizah binti Ali Makmal Biologi – Pn. Zaharah binti Latif Makmal Fizik – Pn. Sharina binti Sairan : Pn. Mahyon binti Mahat : En. Nizarudin bin Marsom : Pn. Norhazlinah binti Md Basri : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin : Cik Soh See Ji

Bilik Masakan Bilik Pend. Khas Bilik Peperiksaan Perpustakaaan Bilik Rawatan & Kesihatan Bilik Seni Bilik SPBT Stor Sukan Bilik Kokurikulum Surau Lelaki Surau Perempuan Bengkel Kayu Bengkel Kerja Paip Bengkel Elektrik

: En Mohd Sofian bin Ijam : Pn. Fadzlon binti Hassan : En. Roslee bin Jarkasi : En. Nazeri bin Othman : En. Mohd Erwan bin Malib : Pn Siti Raudah binti Mohamad : En. Mohd Nizam Jamsari : En. Mohamad Rizal bin Anuar : En. Anas Suhail bin Md Ansar

2.14

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional] [Pengerusi MKGK]

AJK

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
27

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media] En. Misran bin Ali [GB Kaunseling] Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GB Kaunseling] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kaunseling] En. Sukor bin Salleh [Guru Data] [AJK MKGK]

2.15

JAWATANKUASA PENGURUSAN KIP Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Herneyane binti Jasman Pn. Siti Ruzila binti Zakaria

: Pn. Norziati binti Mat Salleh En. Roslee bin Jarkasi En. Muhammad Amirudin bin Mohd Jusoh Cik Zuriani binti Zainul Abidin

2.16

JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman binSafii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Cik Shanthi a/p Chandrasekaran[Pagi] Cik Norfahizah binti Fadzil[Petang]

: Pn. Rohasma binti Maktar [Pagi] Pn. Asmahani binti Mohd Husin [Pagi] Pn. Noralizah binti Razali [Petang] Pn. Norziati binti Mat Salleh [Petang]

2.17

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/ Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohamad Pn. Normaisarah binti Talib

: Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial] Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin[ GK Sains dan Matematik] Pn. Norhazlinah binti Md Basri [Guru Cemerlang]
28

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 2.18 JAWATANKUASA KAKITANGAN SOKONGAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abd Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Tahir Bin Hamdan [KPT N22] Pn. Haryanti Binti Ahmad Sanusi [PT W17]

: Pn. Bariah binti Mohd Ali [PM C17] Pn. Rosmawati binti Marzuki [PM C17] Pn. Yang Chek bt Md Sidin [PT N17] Pn. Radziah binti Jaafar [PT N17] Cik Nurul Najwah binti Ismail [PPM N17] En. Anas Akmal bin Azlan [Juruteknik FT17] En. Aszemmatunizam bin Mustafah [PAP N1] En. Faizul bin Hasan [PAP N1] En. Mohd Ismail bin Badri [PAP N1]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 3.0 PENGURUSAN KURIKULUM CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
PENGERUSI Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid

NAIB PENGERUSI En Azman bin Safii

NAIB PENGERUSI

NAIB PENGERUSI Pn Norazzah Misban

NAIB PENGERUSI En Mohd. Tahir Ismail

SETIAUSAHA

GKMP BAHASA Pn Chua Chai Lian

GKMP SAINS SOSIAL Pn Jaemah binti Ali

GKMP MATEMATIK DAN SAINS Pn Nor Aznain Mahyudin

GKMP TEK. & VOK Pn Norintan Mohamad

BAHASA MELAYU Cik Rosmawati bt Zukni BAHASA INGGERIS Pn Zuriati Mohd Salleh BAHASA CINA Pn Khoo Peik Ing BAHASA TAMIL Pn Malarkodi a/p Subramaniam

PENDIDIKAN KHAS JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN JK HEADCOUNT

GEOGRAFI Pn Rosmahiza bt Ismail SEJARAH Pn Siti Zarina binti Adam PJPK Pn Choo Siew Yoon PENDIDIKAN MORAL Pn Chai Sze Lei PENDIDIKAN SENI/PSV En Mohd Fuad bin Rahim PENDIDIKAN ISLAM Pn Mardiana bt Tuan Kamaludin PEN. SIVIK & KEWARGANEGARAAN Cik Siti Hajjar binti Nordin TASAWUR ISLAM En Mohd Amiruddin bin

MATEMATIK Pn Yong Mee Choo SAINS Pn Ruzaini bt Parimin BIOLOGI Pn Zaharah bt Latif KIMIA Pn. Norhafizah bt Ali FIZIK Pn. Sharina bt Sairan

EKONOMI ASAS Pn Chong Kwee Chin PRINSIP AKAUN Pn. Normaisarah Talib PERDAGANGAN Pn Rafizah binti Abd Rahman KEMAHIRAN HIDUP Pn Hjh Zaini binti Hassan MATE. TAMBAHAN Puan Farah Rashid

JK PPSMI

GURU MEDIA

JK AUDIT KURIKULUM M

JK JADUAL

WAKTU INDUK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

30

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 3.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Puan Roha binti Yatin Pn. Suhaiza binti Samsudin

: Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa] Pn. Jaemah bt Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains dan Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media] En. Nizarudin bin Marsom [Penyelaras Guru Pendidikan Khas] En. Sukor bin Salleh [ Guru Data] Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd [Peny. K. Tindakan] Pn. Norhazlinah binti Md Basri [Setiausaha Peperiksaan] Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi [Penyelaras KRK] Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim (Penyelaras Bestari)

Ketua Panitia Bidang Bahasa Bahasa Melayu : Pn. Rosmawati binti Zukni Cik Radhiah binti Mohd Dom : Pn. Zuraiti binti Mohd Salleh Pn. Dayang Asma binti Abang Ariffin : Pn. Khoo Peik Ing En. Gan Chin Guan : Cik Shanthi a/p Chandrasekaran Pn. Malarkodi a/p Subramanian

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Ketua Panitia Bidang Sains Sosial Sejarah : Pn. Siti Zarina binti Adam En. Abdul Razak bin Arif : Pn. Rosmahiza binti Ismail En. Muslim bin Ismail : Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar

Geografi

Pendidikan Islam

Pendidikan Sivik : Cik Siti Hajjar binti Nordin Dan Kewarganegaran: Cik Nurul Aini binti Zaini Pendidikan Jasmani : Pn. Choo Siew Yoon Dan Kesihatan En. Roslee bin Jarkasi
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Pendidikan Moral : Pn. Chai Sze Lei Cik Norfahizah binti Fadzil : En. Mohd Fuad bin Rahim En. Mohd Sofian bin Ijam : En. Mohd Amiruddin bin Mohd Jusoh

Pendidikan Seni

Tasawur Islam

Ketua Panitia Bidang Sains dan Matematik Panitia Sains : Pn. Ruzaini binti Parimin Pn. Noralizah binti Razali : Pn. Yong Mee Choo Pn. Norziati binti Mat Salleh : Pn. Zaharah binti Latif : Pn. Sharina binti Sairan [Fizik] : Pn. Norhafizah binti Ali [Kimia]

Matematik

Biologi Fizik Kimia

Bidang Teknik dan Vokasional Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Asas Kemahiran Hidup : Pn. Rafizah binti Abd Rahman : Pn. Normaisarah binti Talib : Pn. Chong Kwee Chin : Pn. Hjh Zaini binti Hassan

Matematik Tambahan : Pn. Farah binti Rashid

3.2

JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN & PENTAKSIRAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK Pen. S/U SPM Pen. S/U PMR Pen. S/U Dalaman : Pn. Norbaizura bt Abd Wahab : Pn. Roshaliza binti Ali : Pn. Norhafizah binti Ali [Pagi] Cik Rohani binti Abd Hamid [Pagi] En. Arshad bin A. Razak [Pagi] Pn. Noorazalia binti Md Diah [Petang] Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin [Petang] : Pn. Citra Dewi binti Saidi
32

: : : :

Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Norhazlinah binti Md Basri[Setiausaha Peperiksaan]

Pen. S/U HC

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Pn. Norhaisarah binti Suboh Cik Norhidayu binti Naim 3.3 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media] Pn. Suhaiza binti Samsudin Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional] Pn. Nor Azah binti Abd Hamid [Pembantu PK Petang] Cik Roshaliza binti Ali

AJK

3.4

JAWATANKUASA PEMILIHAN PAKEJ, 60:40, DAN PENARAFAN MURID Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]

: Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional] Pn. Nor Azah binti Abd Hamid [Pembantu PK Petang] Tn. Hj. Misran Bin Ali [GBK]

3.5

JAWATANKUASA L.E.T Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Zuriati binti Mohd Salleh Pn. Salmah binti Sati

: Semua guru Bahasa Inggeris

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 3.6 JAWATANKUASA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR & PROGRAM LESTARI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum] Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial] Mohamed Edham bin Mohamed Rawi Cik Nurul Aini binti Zaini

: Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ] Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik] Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional] Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media] Ketua Panitia Mata Pelajaran Guru Penasihat Persatuan / Kelab

3.7

JAWATANKUASA P1NCH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran] Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ] En. Mohd Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin

: [PK HEM] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik] Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK] Pn. Chua Chai Lian [GBK] Guru-guru Mata Pelajaran BM Guru-guru Mata Pelajaran Matematik Guru-guru Pendidikan Khas

3.8

JAWATANKUASA DAERAH BIOLOGI/KIMIA Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha AJK : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum] Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]

: Pn. Zaharah binti Latif : Pn. Sharina binti Sairan [Fizik] : Pn. Norhafizah binti Ali [Kimia]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGETUA

PENOLONG KANAN (HEM)

Jawatankuasa Induk HEM

Rekod Kedatangan, e Kehadiran Pn. Marlina binti Mohamed

Unit Disiplin Sekolah En. Hilman bin Muhamad

Unit Bimbingan dan Kaunseling Tn. Hj. Misran bin Ali

Biasiswa dan Kebajikan Murid Pn.Norizan Mohamed

Jawatankuasa Pembimbing Pengawas En Hamran bin Isa

SPBT Pn Fadzlon binti Hasan

Pengurusan Kantin Cik Hasyimah Hasan

SMM Pn. Sharifah binti Arifin

Murid Cicir En Mohd Kamarul Syaifudin

Majlis Rasmi Pn Nor Azah Abd Hamid

RIMUP Pn. Cheah Gaik Choo

Keselamatan, Keceriaan, Kebersihan Pn Herneyane Jasman

Kesihatan, Kecemasan, Kebakaran Cik Soh See Jie

Dakwah Dan Kerohanian En. Mohd Erwan bin Malib 35

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.1 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen/ Setiausaha AJK Sistem Maklumat Murid (SMM) : Pn. Sharifah binti Arifin Pn. Liza binti Abdul Rahman : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman En. Mohd Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin

Rekod, e-Kehadiran : Pn. Marlina binti Mohamed Peny. Tingkatan Pn. Malathy a/p Kuberan Unit Disiplin : En. Hilman bin Muhamad En. Nazeri bin Othman : Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] : En. Hamran bin Isa Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor : Pn. Fadzlon binti Hasan Cik Zuraini binti Zainul Abidin : Cik Hasyimah binti Hassan Pn. Malathy a/p Kuberan : Pn. Norizan binti Mohamed Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin : Pn. Nor Azah binti Abd Hamid En. Sukor bin Salleh

Unit Bimbingan Dan Kaunseling Pengawas

SPBT

Pengurusan Kantin

Biasiswa dan Kebajikan Majlis Rasmi Protokol, Dokumentasi RIMUP

: Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Tn. Hj. Misran bin Ali [ GBK] : Pn. Herneyane binti Jasman Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin : Cik Soh See Jie Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy

3K

Kesihatan, Kecemasan Kebakaran Murid Cicir

: En. Mohd. Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin Pn. Zarina binti Juki

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

36

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.2 JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/Setiausa AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Sharifah binti Arifin Pn. Liza binti Abdul Rahman

: Cik Ooi Liew See Pn. Siti Raudah binti Mohamad Pn. Siti Zarina binti Adam Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor Cik Soh See Jie Pn. Siti Ruzila binti Zakaria Pn. Noorazalia binti Mat Diah

4.3

JAWATANKUASA REKOD KEDATANGAN MURID, E KEHADIRAN DAN PENYELARAS TINGKATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/Setiausaha AJK : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Marlina binti Mohamed Pn. Malathy a/p Kuberan

: Pn. Chong Pooi Yin (Penyelaras Peralihan) Cik Norhidayu binti Mohd Naim Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi [KRK] Cik Rosmahiza binti Ismail Cik Rohani binti Abd Hamid Pn. Yong Mee Choo Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar Pn. Er Pooy Yan Pn. Herneyane binti Jasman

4.4

JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Hilman bin Muhamad En. Nazeri bin Othman

: En. Muhammad Amiruddin bin Mohd Jusoh Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy Pn. Siti Siti Raudah binti Mohamad Pn. Norhaisarah binti Suboh En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi Cik Soh See Jie En. Mohd Erwan bin Malib
37

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.5 JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]

: En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK] Pn. Wan Norlela binti Wan Abd. Rahman [GBK] Pn. Malarkodi a/p Subramaniam Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman Pn. Roshasma binti Maktar

4.6

JAWATANKUASA PEMBIMBING PENGAWAS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En Hamran bin Isa Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor

: En. Arshad bin A. Razak Pn. Rosmawati binti Zukni Pn. Ruzaini binti Parimin En. Mohamad Rizal bin Anuar Cik Sutha a/p Sundram Cik Zuraini binti Zainul Abidin

4.7

JAWATANKUASA SPBT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Fadzlon binti Hasan Cik Zuraini binti Zainul Abidin

: En. Mohd Sofian bin Ijam En. Mohd Zaki bin Md Uda Cik Shanthi a/p Chandrasekaran Pn. Mazlilawati binti Mohd Zin En. Mohd Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

38

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.8 JAWATANKUASA PENGURUSAN & PEMANTAUAN KANTIN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen Setiausaha AJK Guru : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Cik Hasyimah binti Hassan Pn. Malathy a/p Kuberan

: Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman Pn. Asmahani binti Mohd Husin Pn. Marlina binti Muhammed En. Mohd. Zainudin bin Mohd Dom Pn. Hjh. Zaini binti Hassan En. Mohd Erwan bin Malib En. Hamran bin Isa Pn. Choo Siew Yoon : Pn. Yang Chek Md Sidin Pn. Bariah binti Ali : Ketua Pengawas [Pagi] Penolong Ketua Pengawas [Petang]

AJK Bukan Guru

Wakil Murid

4.9

JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN MURID Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Norizan binti Mohamed

: Pn. Ruzaini binti Parimin Pn. Siti Raudah binti Mohamad Cik Hasyimah binti Hassan Cik Rosmahiza binti Ismail Pn. Er Pooy Yan

4.10

JAWATANKUASA MAJLIS RASMI, PROTOKOL DAN DOKUMENTASI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Nor Azah binti Abd Hamid En. Sukor bin Salleh

: Pn. Citra Dewi binti Saidi : En. Roslee bin Jarkasi : Pn. Farah binti Rashid En. Mohamad Zaki bin Mohd Uda
39

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Cik Ooi Liew See Pn. Zurina binti Juki Pn. Er Pooi Yan Pn. Liza binti Abdul Rahman Pn. Malathy a/p Kuberan En. Mohd Erwan bin Malib 4.11 JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Cheah Gaik Choo [GBK] Tn. Hj. Misran bin Ali [ GBK]

: En. Mohd Fadzeli bin Tumiran (GBK) Pn. Wan Norlela binti Wan Abd. Rahman (GBK) En. Mohd Zaki bin Md Uda Semua Ketua Penasihat Permainan

4.12

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/Setiausaha AJK Keselamatan : En. Hilman bin Muhammad En. Mohamad Rizal bin Anuar En. Anas Suhail bin Mohd Ansar Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi : Pn. Norhaisarah binti Suboh Cik Siti Ruzila binti Zakaria Pn. Rosmawati binti Zukni En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin : Cik Rohani binti Abd Hamid Pn. Siti Zarina binti Adam Pn. Sharina binti Sairan Pn. Chong Pooi Yin : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid {Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Pn. Herneyane binti Jasman Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin

Keceriaan

Kebersihan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 4.13 JAWATANKUASA KESIHATAN, KECEMASAN DAN KEBAKARAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK Kebakaran : En. Nizarudin bin Marsom En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi Pn. Mahyon binti Mahat : En. Arshad bin A. Razak Pn. Norhafizah binti Ali Pn. Mazlilawati binti Mohd Zin : Pn. Chai Sze Lei Pn. Sharifah binti Arifin En. Mohd Faizal bin Othman : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] Cik Soh See Jie Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy

Kecemasan

Kesihatan

4.14

JAWATANKUASA MURID CICIR Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd. Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin Pn. Zarina binti Juki

: En. Muslim bin Ismail Pn. Noralizah binti Razali Pn. Salmah binti Sati Cik Sutha a/p Sundram

4.15

JAWATANKUASA DAKWAH DAN KEROHANIAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Pen/Setiausaha Bendahari AJK : : : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] [PK HEM] En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Erwan bin Malib Pn. Siti Raudah binti Mohamad Puan Mardiana binti Tuan Kamaludin

: En. Hilman bin Mohamad En. Mohd. Amirudin bin Jusoh Cik Shanthi a/p Chandrasekaran Pn. Chai Sze Lei En. Nazeri bin Othman
41

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Pn. Norhaisarah binti Suboh Pn. Malarkodi a/p Subramanian Pn. Chong Pooi Yin

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

42

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM CARTA ORGANISASI MAJLIS KOKURIKULUM
Pengetua Pn. Hjh. Fouziah Abu Hamid JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum En. Mohd Tahir Bin Ismail

Setiausaha Kokurikulum En Mohd Sofian bin Ijam

Penyelaras Unit Beruniform En Arshad B A.Razak

Penyelaras Kelab / Persatuan Cik Siti Hajjar Bte Nordin

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan En Mohd Faizal Bin Othman

Setiausaha Sukan En. Roslee Bin Jakarsi Uda.

Pen. Setiausaha Sukan En Mohd Zaki Bin Md

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

AJK Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, AJK Rumah Sukan Dan Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

AHLI=AHLI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

43

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.1 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Bendahari Ketua Editor Pen. Ketua Editor : : : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran] [PK HEM] Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang] En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT]

: Pn. Mahyon binti Mahat : Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid Pn. Malarkodi a/p Subramaniam Pn. Khoo Peik Ing : Pn. Nora binti Abdullah Pn. Hjh. Zaini binti Hassan En. Nazri bin Othman En. Mohd Nizam bin Jamsari En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT] : Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim : Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab Pn. Roshaliza binti Ali Pn. Roshasma binti Maktar Pn. Asmahani binti Mohd Husin : En. Nizarudin bin Marsom En. Anas Suhail bin Md Ansar

Iklan

Bahagian Koku Bahagian Grafik Jurutaip

Fotografi

5.2

AHLI LEMBAGA KOPERASI Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli : : : : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua] En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum] Pn. Marlina binti Mohamad Pn. Nora binti Abdullah

: Pn. Nor Azah binti Abd Hamid Pn. Normaisarah binti Abd Talib (Sembilan ALK Murid) : Pn. Suhaiza binti Samsudin

Juruaudit Dalam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

44

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.3 Bil. 1 UNIT BERUNIFORM Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah Lokasi: Dataran Kejat Blok B-D Guru Penasihat 1. En. Roslee bin Jarkasi (K) 2. En Mohd Nizam bin Jamsari 3. Pn. Nurul Azilah Bte Ibrahim 4. Pn. Sharina Bte Sairan 5. En. Mohd Fuad Bin Rahim. 6. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin 7. Pn Chong Pooi Yin 8. Pn. Noralizah Bte Razali. 9. En. Mohamad Rizal bin Anuar 10. Pn Noorazalia Bte Mat Diah. 11. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim. 12. En Mohd Hafizi Bin Ibrahim. 13. Pn Mahyon Bte Mahat. 1. En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi (K) 2. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi. 3. Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab 4. Pn Zuriati Bte Mohd Salleh 5. Cik Marlina Bte Mohamed 6. En Sukor Bin Salleh. 7. Cik Rosmahiza Bte Ismail. 8. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman. 9. En. Mohd. Erwan Bin Malib. 10. Pn. Norziati Bte Mat Salleh. 11. En. Mohd Sufian Bin Ijam. 12. En. Hamran Bin Isa. 13. Cik Siti Hajjar Bte Nordin.

2

Kadet Polis Lokasi: Dataran Kejat Blok A

3

Kadet Bomba dan Penyelamat Lokasi: Depan bengkel KH- Pondok jaga

1. Cik Rosmawati Bte Zukni (K) 2. En Hilman bin Muhamad 3. Pn Norizan Bte Mohamed 4. Pn Chong Kwee Chin. 5. Pn Asmahani Bte Mohd Husin. 6. Cik Siti Hajjar Bte Nordin. 7. Cik Siti Ruzila Bte Zakaria 8. Pn Suhaiza Bte Samsudin 9. Pn Salmah Bte Sati 10. En Nazeri bin Othman 11. En. Mohd Zaki Bin Md Uda. 12. En. Abd Razak Bin Arif 13. Pn. Nornabiah Bte Abdul Rahman

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

45

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Bil. 4 Unit Beruniform Pergerakan Pandu Puteri Lokasi: Tapak Perhimpunan Guru Penasihat 1. Pn. Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohd (K) 2. Pn Fadzlon Bte Hasan 3. Pn Nora Bte Abdullah 4. Pn Roha Bte Yatin 5. Pn Citra Dewi Bte. Saidy 6. Pn Nor Azah Bte Abdul Hamid 7. Pn Shanthi A/P Canderasakeran 8. Cik Sutha A/P Sundram. 9. Cik Radziah Bte Mohd Dom 10. Cik Rohani Bte Abd. Hamid. 11. Pn. Kokilavani A/P Kumarasamy. 12. Cik Ooi Liew See 1. En Gan Chin Guan (K) 2. Pn Yong Mee Choo 3. Pn Zaharah Bte Latif 4. Pn Normaisarah Bte Abd Talib 5. Pn Khoo Peik Ing. 6. Cik Nurul Aini Bte Zaini. 7. En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar 8. Pn Choo Siew Yoon 9. En. Kamarul Syaifuddin Bin Wajah Hudin 10. En. Mohammad Hosni bin Abdullah 11. Pn Liza Bte Abd. Rahman. 12. Cik. Raja Nurul Haida Bte Raja Nong. 13. Pn Malathy A/P Kuberan. 1. Pn Ruzaini Bte Parimin(K) 2. Pn Mardiana Tuan Kamaludin 3. Pn Norhazlinah Bte Md Basri 4. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor 5. Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin 6. Pn Norhaisarah Bte Suboh. 7. Cik Roshaliza Bte Ali. 8. Cik Siti Raudah Bte Mohamad. 9. Cik Norhafizah Bte Ali. 10. Pn. Anis Wizana Bte Abu Bakar. 11. Pn Zarina Bte Juki. 12. Pn Farah Bte Rashid. 13. Pn Herneyane Bte Jasman.

5

Pergerakan Pengakap Lokasi: Gelanggang Bola Tampar

6

Pergerakan Puteri Islam Lokasi: Tapak Perhimpunan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

46

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Bil. 7 Unit Beruniform PBSM Lokasi: Tapak Bola Keranjang Guru Penasihat 1. Pn Chai Sze Lei (K) 2. Pn Hjh Zaini Bte Hassan 3. Pn Sharifah Bte Ariffin 4. Muhammad Amiruddin Bin Jusoh. 5. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin 6. Pn Er Pooy Yan 7. Pn Siti Zarina Bte Adam 8. En. Arshad Bin A. Razak. 9. Pn Malarkodi A/P Subramaniam 10. Cik Soo Sie Jie 11. Pn. Dayang Asma Bte Abang Ariffin. 12. Cik Nur Hidayah Bte Mohd Nor. 13. En. Mohd Faizal Bin Othman.

Unit Khas. Bil. Unit Beruniform Pendidikan Khas: 8. PENGAKAP Lokasi : Bilik PK

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Guru Penasihat Pn Asmahani Bte Mohd Husin. Cik Hasyimah Bte Hasan. En. Mohd Zainuddin Bin Mohamad Dom. En. Nizarudin Bin Marsom. Pn Hajjah Fouziah Bte Abu Hamid. (Pengetua) En. Azman Bin Safii (GPK 1) En Mohd Tahir Bin Ismail (GPK KOKO) Pn. Norazah Bte Misban (GPK PETANG) Pn. Chua Chia Lian (GKMP BB) Pn. Jaemah Bte Ali (GKMP SS) Pn Norintan Bte Mohamad (GKMP KH) Pn. Nor Aznain Bte Mahyudin (GPMP SM) Pn. Komalah A/P Nadarajan (Guru Media)

9.

Guru Penolong Kanan KRS.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

47

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.4 Bil. 1 PERSATUAN DAN KELAB Unit Beruniform Persatuan Bahasa Melayu KELAS : 5SN1/2A Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Cina KELAS : 5TK1 /2B Persatuan Bahasa dan Kebudayaan India KELAS : 5TK2 / 2C English Society KELAS : 5SS1 /2D Guru Penasihat En Faizal Bin Othman. Pn Siti Zarina Bte Adam Pn Khoo Peik Ing Pn Er Pooy Yan

2

3

Pn Malarkodi A/P Subramaniam. Pn Shanthi A/P Canderasakeran. Pn Chong Pooi Yin. Pn Zuriati Bte Mohd Salleh. En Arshad Bin A. Razak. Pn Zaharah Bte Latif Pn Roha Bte Yatin

4

5

Persatuan Sains dan Matematik KELAS : 5SS2 / 2E

6

Persatuan Sejarah dan Geografi KELAS : 5SS3 / 2F

Cik Rosmahiza Bte Ismail. Cik Ooi Liew See Pn Nora Bte Abdullah Pn Marlina Bte Muhamed. Pn Suhaiza Bte Samsudin. Pn Nor Azah Bte Abd Hamid Cik Nurul Azilah Bte Ibrahim Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab. Pn Sharifah Bte Ariffin. En Mohd Fuad Bin Rahim. Pn Jaemah Bte Ali. En Misran bin Ali Pn Cheah Gaik Choo. En. Mohd Fadzeli Bin Tumiran. Pn. Norhazlinah M Basri. En Mohd Nizam Bin Jamsari Cik. Zuraini Bte Zainul Abidin Pn Ruzaini Bte Parimin.

7

Kelab Koperasi KELAS : 4SS1 / 1G

8

Kelab Komputer KELAS : MAKMAL ICT

9

Kelab Seni Visual dan Kreatif KELAS : STUDIO PSV.

10

Kelab Bimbingan & Kaunseling KELAS : BILIK B&K

11

Persatuan Kemahiran Hidup KELAS : BENGKEL KH

12

Kelab Pendidikan Alam Sekitar KELAS : 4SS2 / 1H

13

Persatuan ERT KELAS : BENGKEL ERT

Pn Hjh Zaini Bte Hassan Pn Norizan Bte Mohamed
48

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

14

Kelab Pengguna KELAS : 4SS3/ 2J

Pn Farah Bte Rashid. En. Abd Razak Bin Ismail.

15

Kelab Rukun Negara KELAS : 5SS4 / 2G

Pn Salmah Bte Sati Cik Noorul Idayu Bte Md Nor. Cik Hasyimah Bte Hasan En. Nizarudin bin Marsom En. Mohd Zainudin Bin Mohamad Dom. Pn Siti Raudah Bte Mohamad. Pn Noorazalia Bte Mat Diah

16

Persatuan Pendidikan Khas KELAS : BILIK P.KHAS

17

Kelab Setia Kelas : 3I / 2H

18

Pusat Sumber & Informasi KELAS : PUSAT SUMBER

Pn. Komala A/P Nadarajan Pn. Malathy A/P Kuberan.

19

Kelab Anti Jenayah KELAS : 4SS4 / 2I

Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi. Pn Norziati Bte Mat Salleh.

20

Persatuan SPBT KELAS : BILIK SPBT

Pn. Fadzlon Bte Hasan Pn Zarina Bte Juki.

21

Kelab Rancangan Khas KELAS :1PK / 3RK1

Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi Pn Mardiana Tuan Kamaludin

22

Kelab Koir KELAS : 3RK2 / 1A

Pn Raja Nurul Haida Bte R.N Abd Rashid. Pn. Mahyon Bte Mahat.

23

Kelab Teater KELAS : 2PK /3RK2

Cik Citra Dewi Bte Saidy Cik Radhiah Bte Mohd Dom.

24

Kelab Tarian Zapin KELAS : 5SN / 2A

Pn Normaisarah Bte Abd Talib En. Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin.

25

Kelab Nasyid KELAS :

Pn. Norhazifah Bte Ali. Cik Roshaliza Bte Ali.

26

Kelab Kompang KELAS : Persatuan Dakwah Islamiah (PEKDIS) KELAS : SURAU

Cik Nurul Aziana Bte Abd. Rahman Pn.Nornabiah Bte Abd. Rahman

27.

Ust. Mohd Erwan Bin Malib Ustazah Pn Anis Wizana Bte Abu Bakar.
49

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.5 RUMAH SUKAN SENARAI GURU-GURU RUMAH SUKAN 2011 Sesi Pagi Rumah Lekir (Merah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pn. Saripah Faridah Bte Sy Mohd (K) En. Sukor Bin Salleh Pn Yong Mee Choo. Pn Fadzlon Bte Hasan Pn Nora Bte Abdullah En Hilman bin Muhamad Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab Pn. Chai Sze Lei Pn. Marlina Bte Mohamed Cik Rosmahiza Bte Ismail. Pn Norhafizah Bte Ali. Pn Sharina Bte Sairan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pn Nornabiah Bte Abd Rahman (K) Pn. Nor Azah Bte. A. Hamid En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar En Gan Chin Guan Pn Suhaiza Bte Samsudin Pn Noorazalia Bte Mat Diah. Cik Radhiah Bte Mohd Dom. En. Hamran Bin Isa. Cik Siti Raudah Bte Mohamad. Sesi Petang

Rumah Kasturi (Biru) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pn Nurul Azilah Bte Ibrahim (K) En Mohammad Amiruddin Bin Jusoh Pn Normaisarah Bte Abd Talib Pn Komalah A/P Nadarajan Pn Rosmawati Bte Zukni Cik Rohani Bte Abd Hamid Pn Zuriati Bte. Mohd Salleh Pn. Mardiana Bte T. Kamaludin Pn Norhaisarah Bte. Suboh. En Arshad Bin A. Razak. Cik Ooi Liew See Pn. Herneyane Bte Jasman. Pn Farah Bte Rashid. 1. Pn Chong Pooi Yin(K) 2. En Mohamed Edham Bin M. Rawi. 3. Pn Siti Ruzila Bte Zakaria 4. Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin. 5. En. Mohd Sofian Bin Ijam 6. Pn. Liza Bte Abd. Rahman 7. En. Muslim Bin Ismail. 8. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim 9. Pn Zarina Bte Juki.

Rumah Tuah (Kuning) 1. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi (K). 2. Pn. Mahyon Bte Mahat 3. En Mohd Nizam bin Jamsari 4. Pn Hjh Zaini Bte Hassan 5. Pn Shanthi A/P Canderasakeran 6. Pn Ruzaini Bte Parimin 7. Pn Chong Kwee Chin 8. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor. 9. Cik. Raja Nurul Haida Bte N. Abd Rashid 10. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman. 11. Cik Siti Hajjar Bte Nordin. 12. En. Roslee Bin Jakarsi. 1. Pn Salmah Bte Sati (K) 2. Pn Malarkodi A/P Subramaniam 3. En Nazeri bin Othman 4. Pn Choo Siew Yoon 5. En Mohd Rizal Bin Anuar. 6. Pn. Noralizah Bte Razali. 7. En. Mohd Faizal Bin Othman 8. Pn. Dayang Asma Bte A Ariffin 9. Cik Norfahizah Bte Fadzil 10. En. Mohd. Erwan Bin Malib

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

50

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Rumah Jebat (Hijau) 1. Pn. Citra Dewi Bte Saidy (K). 2. Pn Norhazlinah Bte Md Basri 3. Pn Sharifah Bte Ariffin 4. Pn Khoo Peik Ing 5. Pn Zaharah Bte Latif 6. Pn Norizan Bte Mohamed 7. Pn Siti Zarina Bte Adam 8. Pn Roha Bte Yatin 9. En. Mohd Fuad Bin Rahim 10. Pn Asmahani Bte Mohd Husin. 11. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin 12. Cik Roshaliza Bte Ali. 13. Cik Nurul Aini Bte Zaini 1. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin (K) 2. En Mohd Hosni bin Abdullah 3. Pn Er Pooy Yan 4. Pn Norziati Bte Mat Salleh 5. Cik Sutha A/P Sundram. 6. En. Kamarul Syaifuddin. 7. Pn. Anis Wizana Bte Abu Bakar. 8. Cik Soo Sie Jee. 9. Pn Malathy A/P Kuberan. 10.En. Abdul Razak Bin Arif.

PEGAWAI TEKNIK (SESI PAGI) : EN. MOHD ZAKI BIN MD UDA PEN. PEGAWAI TEKNIK (SESI PETANG) : Latihan Rumah: Rumah Lekir (Merah) Rumah Kasturi (Biru) Rumah Tuah (Kuning) Rumah Jebat (Hijau)

: Isnin : Selasa : Rabu : Khamis

(8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg- 6.00 Ptg) (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg) (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg) (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)

Tanggungjawab Guru Kelab/ Permainan/Rumah Sukan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Membentuk jawatankuasa Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar Memastikan undang-undang dan peraturan pertandingan dipatuhi Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Sekolah Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar Menentukan peralatan dan kemudahan permaianan sentiasa dalam keadaan baik,selamat dan mencukupi untuk digunakan Merancang aktiviti tahunan dengan guru-guru lain Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (Johan Daerah/Negeri, wakil Daerah/Negeri dan Negara ) Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan dan Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permaianan / Sukan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

51

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5.6 SUKAN DAN PERMAINAN GURU PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2011 Bil Sukan Dan Permainan Guru Penasihat En Mohd Zaki bin Md Uda. En. Mohammad Hosni bin Abdullah. Pn Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohamad. En Mohd Rizal bin Anuar Cik Norfahizah Bte Fadzil. En Sukor Bin Salleh.(L) En Himran Bin Isa (L) Cik Rosmawati Bte Zukni (P) Cik Nurul Aini Bte Zaini (P) Pn Siti Ruzila Bte Zakaria. Cik Siti Hajjar Bte Nordin.

1

Olahraga

2

Badminton

3

Bola Baling

4

Bola Jaring

5

Bola Keranjang

En Gan Chin Guan Cik Soo Sie Jie. En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar En Mohd Sofian Bin Ijam. Cik Rohani Bte Abd Hamid. Pn Choo Siew Yoon Pn Chai Sze Lei

6

Bola Sepak

7

Bola Tampar

8

Catur

Pn Norhaisarah Bte Suboh Pn. Liza Bte Abd. Rahman. En. Muhamad Amiruddin Bin Jusoh(L) En. Kamarul Syarifuddin Bin Wajah Hudin.(L) Cik Mazlilawati Bte Mohamed Zin (P) Pn Chong Kwee Chin Pn Yong Mee Choo En. Erwan Bin Malib. En Mohd Fuad Bin Rahim. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim. En Mohd Zaki Bin Md Uda (L) En. Mohd Hafizi Bin Ibrahim.(L) Pn Sharina Bte Sairan(P) Pn Asmahani Bte Mohd Husin (P)

9

Hoki

10

Ping Pong

11

Sepak Takraw

12

Softbol

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

52

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Bil Sukan Dan Permainan Guru Penasihat En. Nazeri Bin Othman. En. Abd Razak Bin Arif.

13. Boling Tenpin.

14. Silat

En. Hilman Bin Mohamad. Pn. Noralizah Bte Razali. En Roslee B.Jakarsi En Muslim Bin Ismail. Dayang Asma Bte Abang Ariffin.

15. Ragbi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

53

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.0 6.1 TAKWIM SEKOLAH PENGGAL PERSEKOLAHAN 2011

Kumpulan A Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal I Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Mula 02.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 11.03.2011 20.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 27.05.2011 Akhir 31.01.2011 28.02.2011 10.03.2011 19.03.2011 31.03.2011 30.04.2011 26.05.2011 11.06.2011 Hari 22 20 8 9 10 20 20 16

Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal ke II II Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan

12.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 26.08.2011 04.09.2011 01.10.2011 01.11.2011

30.06.2011 31.07.2011 25.08.2011 03.09.2011 30.09.2011 31.10.2011 17.11.2011

15 21 19 9 20 22 13

Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

18.11.2011

31.12.2011

44 288 210 78

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

54

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Kumpulan B Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal I Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Mula 03.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 12.03.2011 21.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 28.05.2011 Akhir 31.01.2011 28.02.2011 11.03.2011 20.03.2011 31.03.2011 30.04.2011 27.05.2011 12.06.2011 Hari 21 20 9 9 9 20 21 16

Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal ke II II Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan

13.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 27.08.2011 05.09.2011 01.10.2011 01.11.2011

30.06.2011 31.07.2011 26.08.2011 04.09.2011 30.09.2011 31.10.2011 18.11.2011

15 21 19 9 20 22 14

Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

19.11.2011

01.01.2012

44 288 210 78

Kumpulan A Kedah Kelantan Terengganu Perlis Pulau Pinang Perak Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor

Kumpulan B Pahang Sabah Sarawak WP Kuala Lumpur WP Labuan WP Putrajaya

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

55

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.2 HARI KELEPASAN AM (JOHOR) TARIKH 1 Januari Sabtu 14 Januari Jumaat 17 Januari Isnin 8 Februari Selasa 1 Februari Selasa 3 Februari Khamis 4 Februari Jumaat 15 Februari Selasa 4 Mac Jumaat 30 - 31 Mac Rabu & Khamis 22 April Jumaat 8 April Jumaat 15 April Jumaat 19 April Selasa 1 Mei Ahad 7 Mei Sabtu 10 Mei Selasa 17 Mei Selasa 30- 31 Mei Isnin & Selasa 1 - 2 Jun Rabu & Khamis PERISTIWA UNTUK NEGERI/ KEBANGSAAN Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Trengganu Hanya Negeri Sembilan Hanya Kedah Hanya Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang & Selangor Hanya WP Kuala Lumpur, WP Labuan & WP Putrajaya Seluruh Negara Semua negeri kecuali Kelantan dan Trengganu Seluruh Negara Hanya Trengganu hanya Kelantan Hanya Sabah & Sarawak Hanya Johor Hanya Melaka Hanya Perak Seluruh Negara Hanya Pahang Seluruh Negara Hanya Perlis Hanya Sabah & Labuan Hanya Sarawak
56

Tahun Baru Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Hari Keputeraan Sultan Kedah Thaipusam Hari Wilayah Persekutuan Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina (Hari Kedua) Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) Ulang Tahun Pertabalan Sultan Trengganu Hari Keputeraan Sultan Kelantan Good Friday Hari keputeraan Sultan Johor Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah Hari Keputeraan Sultan Perak Hari Pekerja Hari Hol Sultan Pahang Hari Wesak Hari Keputeraan Raja Perlis Pesta Menuai Pesta Kaamatan Sabah Pesta Menuai Sarawak Hari Gawai Sarawak

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 5 Jun Ahad 18 Jun Sabtu 9 Julai Sabtu 29 Jun Rabu 7 Julai Khamis 20 Julai Rabu 1 Ogos Isnin 17 Ogos Rabu 31 Ogos Rabu 30 - 31 Ogos Selasa & Rabu 16 September Jumaat 8 Oktober Sabtu 22 Oktober Sabtu 24 Oktober Isnin 26 Oktober Rabu 6 November Ahad 7 November Isnin 27 November Ahad 11 Disember Ahad 25 Disember Ahad Hari Keputeraan Agong Hari Hol Almarhum Sultan Johor Hari Keputeraan TYT Pulau Pinang Israk & Mikraj Hari Warisan Georgetown Hari Keputeraan Sultan Trengganu Awal Ramadan Nuzul Al-Quran Hari Kemerdekaan Hari Raya Puasa * Hari Malaysia & Hari Keputeraan TYT Sabah Hari Keputeraan TYT Melaka Hari Keputeraan TYT Sarawak Hari Keputeraan Sultan Pahang Deepavali Hari Raya Haji * Hari Raya Qurban Hari Raya Haji (Hari Kedua) * Hari Raya Qurban Awal Muharram (Maal Hijrah) Hari Keputeraan Sultan Selangor Krismas Seluruh Negara Hanya Johor Hanya Pulau Pinang Hanya Kedah, Negeri Sembilan & Perlis Hanya Pulau Pinang - tetapi cuti tanpa berbayar bagi pekerja sektor swasta Hanya Trengganu Hanya Johor, Kedah & Melaka Hanya Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor & Trengganu Seluruh Negara Seluruhh Negara Seluruh Negara Hanya Sabah Hanya Melaka Hanya Sarawak Hanya Pahang Seluruh Negara Seluruh Negara Hanya Kedah, Kelantan, Perlis & Trengganu Seluruh Negara Hanya Selangor Seluruh Negara

* Tertakluk kepada perubahan - bergantung kepada penetapan tarikh anak bulan
PERINGATAN
Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

57

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.3 CADANGAN CUTI BERGANTI DAN CUTI PERISTIWA SEMPENA PERAYAAN-PERAYAAN 2011 KUMPULAN B (Negeri-negeri yang hari hujung minggunya hari Sabtu dan Ahad) A. Tahun Baru Cina – 3 Februari (Khamis) dan 4 Februari (Jumaat) 2011 Tarikh Cuti 31.1.2011 (Isnin) 1.2.2011 (Selasa) 2.2.2011 (Rabu) Jenis Cuti Cuti Berganti Cuti Berganti Cuti Peristiwa Tarikh Ganti 22.1.2011 (Sabtu) 19.2.2011 (Sabtu) Tak perlu ganti

B. Pesta Keamatan (30 Mei dan 31 Mei 2011) Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Pesta Keamatan jatuh dalam Cuti Pertengahan Tahun iaitu dari 27.5.2011 hingga 11.6.201 C. Hari Gawai (1 Jun dan 2 Jun 2011)

Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Hari Gawai jatuh dalam Cuti Pertengahan Tahun iaitu dari 27.5.2011 hingga 11.6.2011 D. Hari Raya Aidilfitri (31 Ogos dan 1 September 2011)

Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Hari Raya Aidilfitri jatuh dalam Cuti Pertengahan Penggal 2 iatu dari 26.8.2011 hingga 3.9.2011 E. Deepavali – 26 Oktober (Rabu) 2011 Tarikh Cuti 24.10.2011 (Isnin) 25.10.2011 (Selasa) 27.10.2011 (Khamis) 28.10.2011 (Jumaat) Jenis Cuti Cuti Berganti Cuti Peristiwa Cuti Berganti Cuti Berganti Tarikh Ganti 9.4.2011 (Sabtu) Tidak Perlu Diganti 23.4.2011 (Sabtu) 7.5.2011 (Sabtu)

Catatan Cuti Tambahan ini hendaklah digantikan pada hari-hari Sabtu yang telah ditetapkan, walaupun bilangan hari persekolahan telah mencukupi atau melebihi minimum 190 hari.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

58

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.4 TAKWIM PEPERIKSAAN 2011 PEPERIKSAAN Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Lisan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia (Amali Siri 8) Sijil Pelajaran Malaysia (Bertulis) Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Matematik TARIKH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

59

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.5 TAKWIM SMK KULAI BESAR 2011

DISEMBER MINGGU

TARIKH 27

HARI I

28

S

29 30 31 JANUARI MINGGU

R K J

AKTIVITI Mesyuarat Guru 1 (Pengurusan Sekolah) Mesyuarat Guru 2 (Pengurusan Akademik) Mesyuarat Guru 3 (Pengurusan HEM) Mesyuarat Guru 4 (Pengurusan Koko) Mesyuarat JK Pendaftaran Ting 1 Pendaftaran Tingkatan 1/Peralihan Mesyuarat Panitia dan Unit Pendaftaran Tingkatan 4

CATATAN

Gotong-royong

1

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HARI S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I

AKTIVITI

CATATAN

Orientasi Ting 1 Orientasi Ting 1 Taklimat ULBS Bhs.Cina (ting4/5) Pendaftaran Unit Beruniform (Akt Koko 1) Program Hala Tuju dan Sikap SPM Latihan Rumah Sukan (Akt Koko 2) Latihan Rumah Sukan Latihan Rumah Sukan Latihan Rumah Sukan Aktiviti Kokurikulm 3 Latihan Rumah Sukan (Akt Koko 4) Latihan Rumah Sukan Latihan Rumah Sukan Latihan Rumah Sukan Kem Asas 1 PRS Lawatan Kerjaya & IPTA Kem Asas 1 PRS Sukan Tara (Akt Koko 5) Sukan Tara Sukan Tara Sukan Tara Kursus Penanda BM 1/2 PMR/SPM Program Ubah Sahsiah (HardCore)

UBK UBK Pan.Bhs.Cina UKoko

2

UBK UKoko UKoko UKoko UKoko UKoko UKoko UKoko UKoko UKoko UBK UBK UKoko UKoko UKoko UKoko Pan.BM UBK

3

4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

60

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 FEBRUARI MINGGU 5

6

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7

HARI S R K J S A I

AKTIVITI

CATATAN

Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina

8 9 10 11 12 13 14 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I

Perlantikan Pengawas Percubaan 2011 Taklimat Kerja Kursus Sejarah PMR Acara Sebelum Sukan (Akt Koko 6) Thaipusam Program Kemahiran Belajar 3RK Acara Sebelum Sukan Taklimat Kerja Kursus GEO/P.M PMR Acara Sebelum Sukan Kursus Pembinaan Laman WEB Aktiviti Kokurikulum 7 Minggu ULBS Bhs.Cina Ujian SEGAK Fasa 1 Bermula Maulidur Rasul Sambutan Maulidur Rasul

Bdn Pengawas Pan.Sejarah UKoko UBK UKoko Pan.Geog/PM UKoko PSS UKoko Pan.Bhs.Cina Pan.PJK Pan. Pend Islam

Kejohanan Sukan Kali Ke 22 (Akt Koko 8)

UKoko

8

Program Aku Janji PMR Program Aku Janji SPM

UBK UBK

Acara Merentas Desa (Akt Koko 9) Minggu Anti Dadah

UKoko

MAC MINGGU

TARIKH 1

HARI S

AKTIVITI Program Minimum Adequate Syllabus SPM Program Relief Cemerlang

CATATAN Pan.BM Pan.PA/EA/PD

9

2 3 4 5 6

R K J S A

Kem Kepimpinan (RDUM) Aktiviti Kokurikulum 10 Kem Kepimpinan (RDUM)

UBK & UKoko UKoko UBK & UKoko

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

61

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 10 TARIKH 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 APRIL MINGGU 13 HARI I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K AKTIVITI Penilaian Kurikulum 1 Majlis Perlantikan Pengawas 2011 Penilaian Kurikulum 1 Penilaian Kurikulum 1 Penilaian Kurikulum 1 Penilaian Kurikulum 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Minggu Panitia Sivik Ceramah Motivasi Calon BM PMR CATATAN SUP Pep Bdn Pengawas SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

11

Pan.Sivik.K Pan.BM

Ceramah Motivasi Calon BM SPM Kursus Kepimpinan Pengawas Aktiviti Kokurikulum 11 Pemantauan Dalaman PBS Program Khidmat Masyarakat (Ting 5)

Pan.BM Bdn Pengawas UKoko SUP Pep Pan.Sivik.K

TARIKH 1 2 3 4

HARI J S A I

AKTIVITI Bengkel Teknik Menjawab Perdagangan Lawatan Kerjaya & IPTA Program Meniti Alam Baligh Minggu ULBS Bhs.Cina Sukan Permainan Antara Rumah (Koko12) Sukan Permainan Antara Rumah Sukan Permainan Antara Rumah Sukan Permainan Antara Rumah Hari Keputeraan Sultan Johor

CATATAN Pan.PA/EA/PD UBK Pan.Pend.Islam Pan.Bhs.Cina UKoko UKoko UKoko UKoko

14

5 6 7 8 9 10

S R K J S A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

62

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 15 TARIKH 11 12 13 14 15 16 HARI I S R K J S AKTIVITI Sukan Permainan Antara Rumah (Koko13) Karnival Pelancaran Roket Sukan Permainan Antara Rumah Program Khidmat Masyarakat (Ting 4) Sukan Permainan Antara Rumah Sukan Permainan Antara Rumah Lawatan Ke Institut Pertanian Ayer Hitam Aktiviti Kokurikulum 14 Minggu Sains dan Matematik Bengkel Menjawab Fizik Kuiz Sains, Fizik dan Kimia Bengkel Menjawab Kimia Bengkel Menjawab Biologi Karnival Sains/Mate Bengkel Pengurusan Bilik Khas Pemantauan Dalaman PBS Minggu Kerjaya dan Hala Tuju CATATAN UKoko Pan. Sains UKoko Pan.Sivik.K UKoko UKoko Pan.Sains/Mate UKoko

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A I S R K J S A I S R K J S

Pan.Sains/Mate

16

Pan.Sains/Mate Pan.Sains/Mate Pan.Sains/Mate Pan.Sains/Mate PSS SUP Pep UBK

17

Kem Sahsiah KRK Ting 3 Kem Sahsiah KRK Ting 3 Aktiviti Kokurikulum 15

Peny KRK Peny.KRK UKoko

MEI MINGGU

TARIKH 1 2 3 4 5 6

HARI A I S R K J

AKTIVITI Hari Pekerja Kem Sahsiah KRK Ting 3 Bengkel Teknik Menjawab Sejarah SPM Pelancaran Bulan Budi Bahasa Program Bijak Jauhi Zina Program Perkasa Jawi Bengkel Pengurusan Jenazah Program Imbasan Sejarah Ting 1/2 PMR

CATATAN Peny KRK Pan.Sejarah Pan.P.Moral Pan.Pend.Islam Pan.Pend.Islam Pen.Pend.Islam Pan.Sejarah

18

7 8

S A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

63

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 19 TARIKH 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUN MINGGU 22 HARI I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S AKTIVITI Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A Hari Wesak Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A Aktiviti Kokurikulum 16 Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R CATATAN SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep UKoko SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

20

21

Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A/R CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HARI R K J S A I S R K J S A

23

AKTIVITI CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Hari Keputeraan Agong CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

64

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 24 TARIKH 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JULAI MINGGU 26 HARI I S R K J S A I S R K J S A I S R K AKTIVITI CATATAN

25

Kem Sahsiah KRK Ting 2 Kem Motivasi Generasi Mukmin Hari Hol Almarhum Sultan Johor Kem Sahsiah KRK Ting 2 Kem Sahsiah KRK Ting 2 Ujian SEGAK Fasa 2 Bermula Sambutan Sempena Isra’ Mikraj Kem Akademik PMR Kem Akademik PMR Program Khidmat Masyarakat (Ting2) Kem Akademik PMR Pemantauan Dalaman PBS

Peny.KRK Pan.Pend.Islam Peny KRK Peny KRK Pan.PJK Pan.Pend.Islam UBK UBK Pan.Sivik.K UBK SUP Pep

Program Penghayatan Solat

Pan.Pend.Islam

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HARI J S A I S R K J S A I S R K J S A

27

AKTIVITI Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Kursus Pengawas Pusat Sumber Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform Minggu Gaya Hidup Sihat Bengkel Menjawab Bhs Cina PMR

CATATAN UKoko PSS UKoko UKoko UBK Pan.Bhs.Cina

28

Program Pintar Akaun SPM Bermula

Pan.PA/EA/PD

Kem Menjawab Mate, Fizik, Kimia, Biologi Program TID/Sukan Untuk Semua (Akt Koko17)

Pan.Sains/Mate UKoko

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

65

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 29 TARIKH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI I S R K J S A I S R K J S A AKTIVITI Minggu Pusat Sumber Sekolah CATATAN PSS

Program Imbasan Sejarah Ting 4 SPM Kem Akademik SPM Kem Akademik SPM Kem Akademik SPM

Pan.Sejarah UBK UBK UBK

30

Bengkel Cemerlang Pend, Islam PMR Bengkel Cemerlang Pend. Islam SPM Pengumpulan Markah PBS

Pan.Pend.Islam Pan.Pend.Islam S/U Pep

OGOS MINGGU 31

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HARI I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

AKTIVITI Awal Ramadhan Pelancaran Program Ihya’ Ramadhan Pelancaran Bulan Kemerdekaan

CATATAN Pan.Pend.Islam Pan.Sejarah

32

Program Peningkatan Pend.Kesihatan Bengkel Menjawab Bhs Cina SPM

Pan.PJK Pan.Bhs.Cina

Program Khidmat Masyarakat (Ting1)

Pan.Sivik.K

33

Penilaian Kurikulum 2 Men.R Percubaan PMR Penilaian Kurikulum 2 Men.R Percubaan PMR Penilaian Kurikulum 2 Men.R Percubaan PMR Penilaian Kurikulum 2 Men.R Percubaan PMR Penilaian Kurikulum 2 Men.R Percubaan PMR

S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

66

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 34 TARIKH 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI I S R K J S A I S R AKTIVITI Gerak Gempur Bhs Cina PMR Pecutan Akhir Sejarah PMR CATATAN Pan.Bhs.Cina Pan.Sejarah

Solat Hajat Perdana Khatam Al-Quran Bengkel Menjawab BM1/2 PMR CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II Hari Raya Aidilfitri CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II Hari Raya Aidilfitri Hari Kebangsaan

Pan.Pend.Islam Pan.Pend.Islam

SEPTEMBER MINGGU TARIKH 1 35 2 3 4 5 6 36 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HARI K J S A I S R K J S A I S R K J S A

AKTIVITI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II Penilaian Kurikulum 2 Men.A Pecubaan SPM Penilaian Kurikulum 2 Men.A Percubaan SPM Penilaian Kurikulum 2 Men.A Percubaan SPM Penilaian Kurikulum 2 Men.A Percubaan SPM Penilaian Kurikulum 2 Men.A Percubaan SPM Sambutan Sempena Hari Raya Aidilfitri Hari Kemuncak Kokurikulum (AktKoko18) Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Hari Malaysia

CATATAN

S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep Pan.Pend.Islam UKoko S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep

37

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

67

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU TARIKH 19 20 38 21 22 23 24 25 26 27 39 28 29 30 HARI I S R K J S A I S R K J AKTIVITI Percubaan SPM Gempur Sains/Matematik PMR Percubaan SPM Gempur Sains/Matematik PMR Percubaan SPM Gempur Sains/Matematik PMR Percubaan SPM Gempur Sains/Matematik PMR Percubaan SPM Gempur Sains/Matematik PMR CATATAN S/U Pep Pan.Sains/Mate S/U Pep Pan.Sains/Mate S/U Pep Pan.Sains/Mate S/U Pep Pan.Sains/Mate S/U Pep Pan.Sains/Mate

Percubaan SPM Julang PMR Percubaan SPM Gerak Gempur BM PMR Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Mohon Restu PMR

S/U Pep Pan.Sains.Mate S/U Pep Pan.BM S/U Pep S/U Pep S/U Pep UBK

OKTOBER MINGGU

TARIKH 1 2 3

HARI S A I

AKTIVITI

CATATAN

40

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

Peperiksaan PMR Program Pecutan Akhir Pend.Moral SPM Program Pecutan Akhir Sejarah SPM Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Gerak Gempur Sejarah SPM

S/U Pep Pan.P.Moral Pan.Sejarah S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep Pan.Sejarah

41

Peperiksaan PMR Program Anak Angkat BM SPM Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Peperiksaan PMR Lawatan Sambil Belajar Pengawas Program Pasca PMR Bermula Gerak Gempur Bhs Cina SPM Bengkel Menjawab BM 1/2 SPM Amali Sembelihan (pasca PMR) Serminar Makanan Halal Gerak Gempur BM SPM

S/U Pep Pan.BM S/U Pep S/U Pep S/U Pep S/U Pep Bdn Pengawas UBK Pan.Bhs.Cina Pan.BM Pan.Pend.Islam Pan.Pend.Islam Pan.BM

42

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

68

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 43 25 S TARIKH 24 HARI I AKTIVITI Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Julang SPM Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Program Khidmat Masyarakat (Pasca PMR) Deepavali Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R CATATAN S/U Pep Pan.Sains SUP Pep Pan.Sivik.K

26 27 28 29 30 31 NOVEMBER MINGGU TARIKH 44 1 2 3 4 5 6 7 45 8

R K J S A I

SUP Pep SUP Pep

Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R

SUP Pep

HARI S R K J S A I S

AKTIVITI Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R Hari Raya Haji Aidiladha Hari Raya Haji Aidiladha Peperiksaan Akhir Tahun Men.A Penghayatan Ibadah Qurban (Pasca PMR) Peperiksaan Akhir Tahun Men.A Peperiksaan Akhir Tahun Men.A Peperiksaan Akhir Tahun Men.A

CATATAN SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

Pan.BM Pan.Pend.Islam SUP Pep SUP Pep SUP Pep

46

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

Program Mohon Restu SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Awal Muharram

UBK SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

47

22 23 24 25 26 27

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

69

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU TARIKH 28 29 30 HARI I S R AKTIVITI CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CATATAN SUP Pep SUP Pep SUP Pep

DISEMBER MINGGU 48

TARIKH 1 2 3 4 5

HARI K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

49 6 7 8 9 10 11 12 50 13 14 15 16 17 18 19 51 20 21 22 23 24 25

AKTIVITI CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Hari Krismas

CATATAN SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep SUP Pep

SUP Pep SUP Pep

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

70

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 MINGGU 52 TARIKH 26 27 28 29 30 31 HARI I S R K J S AKTIVITI CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CATATAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

71

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.6 TAKWIM KOKURIKULUM DAN UNIT SUKAN TAKWIM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH KULAIJAYA MSS JOHOR & MSS MALAYSIA TAHUN 2011
BIL PERMAINAN
STATUS
MSSD 1 SKUASY MSSJ MSSM 2 MERENTAS DESA MSSD MSSJ MSSM MSSD 3 PING PONG MSSD MSSJ MSSM MSSD 4 GOLF MSSJ MSSM MSSD 5 GIMNASTIK MSSD MSSJ MSSM MSSD 6 AKUATIK MSSJ MSSM MSSD 7 TENPIN BOLING MSSD MSSJ MSSM MSSD 8 BOLA BALING MSSD MSSJ MSSM MSSD 9 TENIS MSSD MSSJ MSSM MSSD 10 CATUR MSSD MSSJ MSSM

TARIKH
26 -27 Jan 11 - 13 Feb 15 - 19 Mac 08-Feb 18 - 19 Feb 06 Mac 09 - 10 Feb 09 - 10 Feb 18 - 20 Feb 14 - 18 Mac 10-Feb 22 - 23 Feb 17 - 19 Mac 08 - 10 Feb 08 - 10 Feb 25 - 27 Feb 15 - 19 Mac 10 - 11 Feb 25 - 27 Feb 15 - 19 Mac 16 - 18 Feb 16 - 18 Feb 29 - 30 Mac 15 - 19 April 08 - 10 Mac 08 - 10 Mac 08 - 10 April 01 - 06 Jun 13 - 15 April 13 - 15 April 13 - 15 Mei 01 - 05 Jun 08 - 10 Mac 08 - 10 Mac 08 - 10 April 01 - 05 Jun

TUAN RUMAH 10
SK.INDAHPURA 2 KULAIJAYA KEDAH SMK B TENGGARA 2 BATU PAHAT SARAWAK SJKC. SENAI SMK SENAI MERSING SELANGOR SK.INDAHPURA 1 PONTIAN SELANGOR SK B TENGGARA SMK B TENGGARA PENGERANG JOHOR SJKC KULAI BESAR JOHOR BAHRU MELAKA SK SINAR BAHGIA SMK BANDAR PUTRA KULAIJAYA MELAKA SK.BUKIT RAMUN SMK TAMAN PUTRI BATU PAHAT TERENGGANU SK B TENGGARA 2 SMK B TENGGARA 2 SEGAMAT WP SK TMN SRI PULAI SMK TARP LEDANG P. PINANG X X

PENYERTAAN LELAKI PEREMPUAN 12 13 15 18 10 12 13 15 18
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

72

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
PENYERTAAN LELAKI PEREMPUAN 12 13 15 18 10 12 13 15 18
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BIL

PERMAINAN

STATUS
MSSD

TARIKH
08 - 10 Mac 08 - 10 Mac 08 - 10 APRIL 31 Mei - 05 Jun 22 - 24 Mac 22 - 24 Mac 08 - 10 Mac 15 - 17 APRIL 31 Mei - 05 Jun 08 - 10 Mac 08 - 10 Mac 15 -17 APRIL 31 Mei - 05 Jun 01 - 04 Mac 21 - 24 April 20 - 24 Mei 05 - 07 April 05 - 07 April 06 - 08 Mei 02 - 05 Jun 05 - 07 April 05 - 07 April 06 - 08 Mei 01 - 05 Jun 12 - 14 April 12 - 14 April 13 - 15 Mei 01- 05 Jun 12 - 14 April 12 - 14 April 13 - 15 Mei 01 - 06 Jun 12 - 14 April 12 - 14 April 13 - 15 Mei 01 - 05 Jun

TUAN RUMAH 10
SK. BUKIT BESAR SMK INDAHPURA ! PASIR GUDANG JOHOR SK KULAI 1 SMK KELAPA SAWIT SMK BANDAR PUTRA MERSING PERLIS SJKC BEMBAN SMK S IBRAHIM MUAR KELANTAN URUSETIA MSSD JOHOR BAHRU PERAK SK KOTA KULAI SMK SRI PINANG PONTIAN PAHANG SK SAYONG PINANG SMK S ALAUDDIN KOTA TINGGI TERENGGANU SK SIBOL SMK KULAI BESAR SEGAMAT PAHANG SK KG. MELAYU SMK KOTA KULAI MUAR KELANTAN SK BANDAR PUTRA SMK MUNSHI ABDULLAH KLUANG KL

11

HOKI

MSSD MSSJ MSSM MSSD MSSD

12

BOLA SEPAK

MSSD MSSJ MSSM MSSD

13

BOLA KERANJANG

MSSD MSSJ MSSM MSSD

14

BALAPAN & PADANG

MSSJ MSSM MSSD

15

BOLA JARING

MSSD MSSJ MSSM MSSD

16

SEPAK TAKRAW

MSSD MSSJ MSSM MSSD

17

SOFBOL

MSSD MSSJ MSSM MSSD MSSD MSSJ MSSM MSSD MSSD MSSJ MSSM

18

BOLA TAMPAR

19

BADMINTON

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

73

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
PENYERTAAN LELAKI PEREMPUAN 12 13 15 18 10 12 13 15 18
X X X X X X

BIL

PERMAINAN

STATUS
MSSD

TARIKH
26 - 28 April 26 - 28 April 13 - 15 Mei 03 - 08 Jun

TUAN RUMAH 10
SK BUKIT BATU SMK KANGKAR PULAI KLUANG SABAH

20

RAGBI

MSSD MSSJ MSSM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

74

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.7 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PAGI)
MINGGU 1 3/1/11 – 7/1/11 2 9/1/11 – 14/1/11 3 16/1/11 – 21/1/11 4 24/1/11 – 28/1/11 5 31/1/11 – 4/2/11 6 7/2/11 – 11/2/11 7 14/2/11 – 18/2/11 8 21/2/11 – 25/2/11 9 28/2/11 – 4/3/11 10 7/3/11 – 11/3/11 12/3/11 – 20/3/11 11 21/3/11 25/3/11 12 28/3/11 – 1/4/11 13 4/4/11 – 8/4/11 14 11/4/11 – 15/4/11 15 18/4/11 – 22/4/11 16 25/4/11 – 29/4/11 17 2/5/11 – 6/5/11 18 9/5/11 – 13/5/11 GURU 1 PN SHARINA BT SAIRAN EN MOHD FUAD B RAHIM PN ZURIATI BT MOHD SALLEH PN CHONG KWEE CHIN PN RUZAINI BT PARIMIN TN HJ MISRAN B. ALI EN MOHD ZAINUDIN B. MOHD DOM CIK OOI LIEW SEE CIK NORHAFIZAH BT FADZIL EN ARSHAD B A. RAZAK GURU 2 PN CHAI SZE LEI GURU 3 CIK SHANTHI A/P CHANDRA SEKARAN PN YONG MEE CHOO PN KOKILAVANI A/P KUMARASAMY CIK ZAKIAH NURLIANA BT SHOKHAIMI CIK SITI HAJJAR BT NORDIN CIK HASYIMAH BT HASAN PN NORIZAN BT MUHAMMAD PN NORMAISARAH BT ABD TALIB PN NORHAZLINAH BT MD BASRI PN ROHA BT YATIN GURU 4 EN SUKOR B. SALLEH PN NORBAIZURA ABD WAHAB PN HJH ZAINI BT HASSAN PN MARLINA BT MOHAMED EN MOHD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN PN NORA BT ABDULLAH PN ROSHASMA BT MAKTAR PN NURUL AZILAH BT IBRAHIM PN MARDIANA BT TUAN KAMALUDIN CIK ROHANI BT ABD HAMID GURU 5 EN NIZARUDIN B. MARSOM PN WAN NORLELA BT WAN ABD RAHMAN PN SHARIFAH BT ARIFFIN EN MOHD ERWAN B. MALIB PN ASMAHANI BT MOHD HUSIN PN NORHAFIZAH BT ALI PN FADZLON BT HASAN PN NURUL AZIANA BT ABD RAHMAN PN KHOO PEIK ING PN ROSMAWATI BT ZUKNI

PN ZAHARAH BT LATIF PN SITI ZARINA BT ADAM EN ROSLEE B. JARKASI PN SARIPAH FARIDAH BT SAIYED MOHD CIK ROSMAHIZA BT ISMAIL CIK NOORUL IDAYU BT MOHD NOR EN MOHD NIZAM B JAMSARI EN MOHD ZAKI B MD UDA CIK RAJA NURUL HAIDA BT RAJA NONG A RASHID

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PN CHAI SZE LEI PN ZAHARAH BT LATIF PN SITI ZARINA BT ADAM EN ROSLEE B. JARKASI PN SARIPAH FARIDAH BT SAIYED MOHD CIK ROSMAHIZA BT ISMAIL CIK NOORUL IDAYU BT MOHD NOR EN MOHD NIZAM B JAMSARI PN SITI RAUDAH BT MOHAMAD PN CITRA DEWI BT SAIDI PN KOKILAVANI A/P KUMARASAMY CIK ZAKIAH NURLIANA BT SHOKHAIMI CIK SITI HAJJAR BT NORDIN CIK HASYIMAH BT HASAN PN NORIZAN BT MUHAMMAD PN NORMAISARAH BT ABD TALIB EN SUKOR B. SALLEH PN NORBAIZURA ABD WAHAB PN HJH ZAINI BT HASSAN PN MARLINA BT MOHAMED EN MOHD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN PN NORA BT ABDULLAH PN ROSHASMA BT MAKTAR PN NURUL AZILAH BT IBRAHIM EN NIZARUDIN B. MARSOM PN WAN NORLELA BT WAN ABD RAHMAN PN SHARIFAH BT ARIFFIN EN MOHD ERWAN B. MALIB PN ASMAHANI BT MOHD HUSIN PN NORHAFIZAH BT ALI PN FADZLON BT HASAN PN NURUL AZIANA BT ABD RAHMAN PN FARAH BINTI RASHID PN ROSHALIZA BT ALI PN ZURIATI MOHD SALLEH PN CHONG KWEE CHIN PN RUZAINI BT PARIMIN TN HJ MISRAN B. ALI EN MOHD ZAINUDIN B. MOHD DOM CIK OOI LIEW SEE

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

75

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
MINGGU 19 16/5/11 – 20/5/11 20 23/5/11 – 27/5/11 28/5/11 – 12/6/11 21 13/6/1117/6/11 22 20/6/11 24/6/11 23 27/6/11 – 1/7/11 24 4/7/11 – 8/7/11 25 11/7/11 – 15/7/11 26 18/7/11 – 22/7/11 27 25/7/11 – 29/7/11 28 1/8/11 – 5/8/11 29 8/8/11 – 12/8/11 30 15/8/11 – 19/8/11 31 22/8/11 – 26/8/11 27/8/11 – 4/9/10 32 5/9/11 – 9/5/11 33 12/9/11 – 16/9/11 34 19/9/11 – 23/9/11 35 26/9/11 – 30/9/11 36 3/10/11 – 7/10/11 CIK SHANTHI A/P CHANDRA SEKARAN PN YONG MEE CHOO PN KOKILAVANI A/P KUMARASAMY CIK ZAKIAH NURLIANA BT SHOKHAIMI CIK SITI HAJJAR BT NORDIN CIK HASYIMAH BT HASAN PN NORIZAN BT MUHAMMAD PN NORMAISARAH BT ABD TALIB PN NORHAZLINAH BT MD BASRI PN ROHA BT YATIN GURU 1 EN MOHD ZAKI B MD UDA CIK RAJA NURUL HAIDA BT RAJA NONG A RASHID GURU 2 PN NORHAZLINAH BT MD BASRI PN ROHA BT YATIN GURU 3 PN MARDIANA BT TUAN KAMALUDIN CIK ROHANI BT ABD HAMID GURU 4 PN KHOO PEIK ING PN ROSMAWATI BT ZUKNI GURU 5 CIK NORHAFIZAH BT FADZIL EN ARSHAD B A. RAZAK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN PN FARAH BINTI RASHID PN ROSHALIZA BT ALI PN HJH ZAINI BT HASSAN PN MARLINA BT MOHAMED EN MOHD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN PN NORA BT ABDULLAH PN ROSHASMA BT MAKTAR PN NURUL AZILAH BT IBRAHIM PN MARDIANA BT TUAN KAMALUDIN CIK ROHANI BT ABD HAMID EN NIZARUDIN B. MARSOM PN WAN NORLELA BT WAN ABD RAHMAN PN SHARIFAH BT ARIFFIN EN MOHD ERWAN B. MALIB PN ASMAHANI BT MOHD HUSIN PN NORHAFIZAH BT ALI PN FADZLON BT HASAN PN NURUL AZIANA BT ABD RAHMAN PN KHOO PEIK ING PN SHARINA BT SAIRAN EN MOHD FUAD B RAHIM PN ZURIATI MOHD SALLEH PN CHONG KWEE CHIN PN RUZAINI BT PARIMIN TN HJ MISRAN B. ALI EN MOHD ZAINUDIN B. MOHD DOM CIK OOI LIEW SEE CIK NORHAFIZAH BT FADZIL EN ARSHAD B A. RAZAK PN CITRA DEWI BT SAIDI PN SITI RAUDAH BT MOHAMAD PN SITI ZARINA BT ADAM EN ROSLEE B. JARKASI PN SARIPAH FARIDAH BT SAIYED MOHD CIK ROSMAHIZA BT ISMAIL CIK NOORUL IDAYU BT MOHD NOR EN MOHD NIZAM B JAMSARI EN MOHD ZAKI B MD UDA CIK RAJA NURUL HAIDA BT RAJA NONG A RASHID CIK SHANTHI A/P CHANDRA SEKARAN

PN ROSMAWATI BT ZUKNI

EN SUKOR B. SALLEH

EN NIZARUDIN B. MARSOM

PN SHARINA BT SAIRAN

PN CHAI SZE LEI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2 PN NORBAIZURA ABD WAHAB PN HJH ZAINI BT HASSAN PN MARLINA BT MOHAMED EN MOHD NUR ASHIQ B. MOHD JULIN PN NORA BT ABDULLAH PN WAN NORLELA BT WAN ABD RAHMAN PN SHARIFAH BT ARIFFIN EN MOHD ERWAN B. MALIB PN ASMAHANI BT MOHD HUSIN PN NORHAFIZAH BT ALI EN MOHD FUAD B RAHIM PN ZURIATI MOHD SALLEH PN CHONG KWEE CHIN PN RUZAINI BT PARIMIN TN HJ MISRAN B. ALI PN ZAHARAH BT LATIF PN SITI ZARINA BT ADAM EN ROSLEE B. JARKASI PN SARIPAH FARIDAH BT SAIYED MOHD CIK ROSMAHIZA BT ISMAIL PN YONG MEE CHOO PN KOKILAVANI A/P KUMARASAMY CIK ZAKIAH NURLIANA BT SHOKHAIMI CIK SITI HAJJAR BT NORDIN CIK HASYIMAH BT HASAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

76

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
MINGGU 37 10/10/11– 14/10/11 38 17/10/11– 21/10/11 39 24/10/11– 28/10/11 40 31/10/11– 4/11/11 41 7/11/11 – 11/11/11 42 14/11/11– 18/11/11 19/11/11– 1/1/2012 GURU 1 PN ROSHASMA BT MAKTAR PN NURUL AZILAH BT IBRAHIM PN MARDIANA BT TUAN KAMALUDIN CIK ROHANI BT ABD HAMID PN FARAH BINTI RASHID PN ROSHALIZA BT ALI GURU 2 PN FADZLON BT HASAN PN NURUL AZIANA BT ABD RAHMAN PN KHOO PEIK ING PN ROSMAWATI BT ZUKNI PN CITRA DEWI BT SAIDI PN SITI RAUDAH BT MOHAMAD GURU 3 EN MOHD ZAINUDIN B. MOHD DOM CIK OOI LIEW SEE CIK NORHAFIZAH BT FADZIL EN ARSHAD B A. RAZAK PN SHARINA BT SAIRAN EN MOHD FUAD B RAHIM CUTI AKHIR TAHUN GURU 4 CIK NOORUL IDAYU BT MOHD NOR EN MOHD NIZAM B JAMSARI EN MOHD ZAKI B MD UDA CIK RAJA NURUL HAIDA BT RAJA NONG A RASHID EN SUKOR B. SALLEH PN NORBAIZURA ABD WAHAB GURU 5 PN NORIZAN BT MUHAMMAD PN NORMAISARAH BT ABD TALIB PN NORHAZLINAH BT MD BASRI PN ROHA BT YATIN PN CHAI SZE LEI PN ZAHARAH BT LATIF

CATATAN 1. Guru bertugas perlu hadir ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.00 pagi. 2. Semua guru bertugas terlibat dalam urusan murid sakit / keluar sekolah 3. Guru 1 menyampaikan laporan bertugas dalam perhimpunan rasmi hari Isnin. Tugas ini diambil alih oleh guru bertugas lain sekiranya guru 1 tidak hadir. 4. Jadual Pengagihan Tugas Guru Bertugas Mingguan hendaklah diisi oleh guru 1 setelah berbincang dengan guru-guru dalam kumpulan , dan diserahkan kepada GK Bahasa. 5. Rondaan blok termasuk makmal komputer, astaka, tandas murid dan belakang blok D .

Guru 1

Guru 2

Guru 3

Guru 4

Guru 5

Kawalan semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Menyampaikan laporan bertugas semasa perhimpunan rasmi mingguan. Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah bawah). Bertugas di pintu pagar sekolah (selewat-lewatnya pada jam 7.00 pagi). Membantu guru displin menahan murid yang lewat, berambut panjang, berpakaian tidak kemas dan kawalan aspek disiplin yang lain semasa bertugas. Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat atas sebelum perhimpunan dan kantin semasa waktu rehat (menengah bawah). Bertugas mengawasi kebersihan dan keselamatan dikawasan blok bangunan termasuk di dalam kelas dan persekitaran sekolah. Membuat laporan terhadap kebersihan kelas, bangunan dan persekitaran sekolah. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat dua sebelum perhimpunan dan kantin semasa waktu rehat (menengah atas). Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Membantu guru disiplin dalam memastikan peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa khususnya semasa di tapak perkhimpunan dan kantin. Bertugas mengawal murid-murid di tingkat bawah sebelum perhimpunan dan waktu rehat. Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah atas). Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian. Membuat catatan pada Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

77

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PETANG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

78

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 6.8 JADUAL GURU BERTUGAS PADA HARI JUMAAT TARIKH 08 Januari 15 Januari 22 Januari 29 Januari 05 Februari 12 Februari 19 Februari 26 Februari 05 Mac 12 Mac 19 Mac 26 Mac 02 April 09 April 16April 23 April 30 April 07 Mei 14 Mei 21 Mei 28 Mei 4 Jun 11 Jun 18Jun 25 Jun 02 Julai 09 Julai 16 Julai 17 Julai 30 Julai 06 Julai 13 Ogos 20 Ogos 27 Ogos 03 September 10 September 17 September 24 September 01 Oktober 08 Oktober 15 Oktober 22 Oktober 29 Oktober 05 November 12 November 19 November SIDANG PAGI 12.05 ~ 1.20 Tengah Hari Pn Ruzaini Bt Parimin Cik Roshaliza Bt Ali Cik Zuraini Bt Zainul Abidin Pn Nor Aznain Bt Mahyudin Pn Komalah A/P Nadarajan Pn Sharifah Bt Ariffin Pn Chai Sze Lei Pn Chong Kwee Chin Pn Fadzlon Bt Hasan Pn Fatimah Bt Bohari SIDANG PETANG 1.20 Tengah Hari ~ 2.30 Petang

Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid Pn Alawiyah Bt Bakar Pn Cheah Gaik Choo Pn Dayang Asmah Bt Abg Ariffin Pn Kalaiyarasi Pn Chong Pooi Yin Pn Noralizah Bt Razali Pn Malarkodi A/P Subramaniam Pn Choo Siew Yoon Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin CUTI Pn Hasnah Bt Saad Pn Noorazalia Bt Mat Diah Pn Hasyimah Bt Hasan Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab Pn Khoo Peik Ing Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman Pn Mardiana Bt Tuan Kamaludin Pn Liza Bt Abdul Rahman Cik Marlina Bt Mohamed Pn Norziati Bt Mat Salleh Cik Noorul Idayu Bt Mohd Nor Pn Nurul Fitriana Bt Tumiren Cik Nurul Hairunnisa Bt Mohd Pn Nora Bt Abdullah Termizi Pn Norhaisarah Bt Suboh Cik Rosnita Bt Eksan Pn Norhazlinah Bt Md Basri Pn Norizan Bt Mohamed Pn Azah Faridah Bt Pairan Pn Normaisarah Bt Abd Talib Pn Shazila Bt Roslan CUTI CUTI Pn Nurul Azilah Bt Ibrahim Cik Siti Jami’ah Bt Sheikh Razali Pn Roha Bt Yatin Pn Salmah Bt Sati Cik Rosmahiza Bt Ismail Pn Siti Ruzila Bt Zakaria Pn Rosmawati Bt Zukni Cik Suhaila Bt M Noh Pn Saripah Fridah Bt Saiyed Pn Suhaiza Bt Samsudin Mohd Pn Shaliny A/P Vathumalai Cik Sutha A/P Sundram Cik Syarifah Nadiyah Bt Saiyed Cik Shanthi A/P Chandrasekaran Mohd Pn Sharina Bt Sairan Pn Er Pooy Yan Cik Siti Mariam Bt Haslan Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid Pn Siti Zarina Bt Adam Pn Alawiyah Bt Bakar Cik Wan Zul Aklima Bt Wan Pn Cheah Gaik Choo Sulaiman CUTI Pn Yong Mee Choo Pn Kalaiyarasi Pn Zaharah Bt Latif Pn Chong Pooi Yin Pn Zaini Bt Hassan Pn Noralizah Bt Razali Cik Zakiah Nurliana Bt Shokhaimi Pn Malarkodi A/P Subramaniam Pn Zuriati Bt Mohd Salleh Pn Choo Siew Yoon Pn Norhafizah Bt Ali Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin Cik Raja Nurul Haida Bt Raja Pn Noorazalia Bt Mat Diah Nong Abdul Rashid Cik Shamsiah Bt Sulaiman Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab Cik Nurul Aziana Bt Abd Rahman Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman Cik Ros Asma Bt Maktar Pn Liza Bt Abdul Rahman
79

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

LAMPIRAN A
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 7.0 LAMPIRAN

BAYARAN PERGERAKAN MEMBAWA KENDERAAN SENDIRI MEMBAWA MURID DALAM DAERAH KULAIJAYA

RM 20.00 Bukit Batu Gugusan Bukit Besar Kulai Yong

RM 25.00 SMK KULAI BESAR

RM 10.00

Kangkar Pulai Bandar Tenggara Layang-layang

Bandar Putra Indahpura Taman Puteri Bandar Kulai

RM 15.00

Senai Kelapa Sawit Taib Andak Saleng

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

80

LAMPIRAN B
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

PANDUAN TUNTUTAN TAMBANG SATU TEMPAT DUDUK TEKSI (UNTUK PESERTA KURSUS)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

81

LAMPIRAN C
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 DAFTAR JARAK BANDAR UTAMA DI MALAYSIA DAN BANDAR UTAMA DI JOHOR

ELAUN SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

82

LAMPIRAN D
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

83

LAMPIRAN E
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

TAMBANG GANTIAN KAPAL TERBANG DOMESTIK (PERGI DAN BALIK)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

84

LAMPIRAN F
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

85

LAMPIRAN G
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SENARAI NAMA BANK YANG DILULUSKAN PEMBAYARAN EFT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

86

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Surat Pekeliling Ikhtisas Dalam Pengurusan Kurikulum Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 : Pendidikan Jasmani Jadual waktu pengajaran dua waktu seminggu. Mematuhi peruntukan masa seperti yang ditetapkan. Guru Pendidikan Jasmani mendapat latihan khas atau berkaitan Guru Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai. Mengadakan Ujian Daya Tenaga Asas. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran Perlunya perubahan panitia mata pelajaran. Pihak sekolah dikehendaki menubuh dan memperkemaskan lagi panitia mengikut panduan yang disediakan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan Dan Tingkatan 1, 1998 Menggunakan sukatan pelajaran baru. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil hendaklah disediakan jika melebihi 15 orang pelajar sekiranya munasabah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988 Mengganti pengajaran mata pelajaran elektif Seni Perusahaan, Perdagangan dan Keusahawanan, Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program KBSM Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan 1 Dan Tingkatan 2 Mulai Tahun 1989 Menyenaraikan mata pelajaran teras dan tambahan. Mata-mata pelajaran bagi kelas peralihan. Peruntukan masa KBSM peringkat sekolah menengah rendah. Peruntukan masa KBSM kelas peralihan. Pengagihan w aktu sidang pagi dan sidang petang. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Kesusasteraan Inggeris Dalam Program KBSM Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 1989 (Membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/89) Mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tingkatan 1peruntukkan 5 w aktu seminggu. Satu waktu digunakan untuk mengajar unsur-unsur kesusasteraan dalam pengajaran bahasa Inggeris. Melaksanakan program class readers.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

87

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT. Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di semua SK dan SRK. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik Guru opsyen Bahasa Inggeris dan Matematik mesti mengajar mata pelajaran tersebut. Guru yang mengajar seboleh-bolehnya terlatih dalam mata pelajaran berikut. Guru yang tidak terlatih perlu diberi pendedahan mengenai kaedah P&P Bahasa Inggeris dan Matematik Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 Pembahagian mata-mata pelajaran elektif kumpulan iaitu kumpulan 1 (Kemanusiaan), Kumpulan 2 (Vokasional dan Teknologi), Kumpulan 3 (Sains) Syarat-syarat pemilihan mata-mata pelajaran elektif. Penawaran mata-mata pelajaran elektif Peruntukan masa bagi mata-mata pelajaran peringkat menengah atas. Jumlah mata-mata pelajaran yang boleh diambil oleh murid dan syarat-syarat.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah Dan Sekolah Menengah Atas Penawaran mata-mata pelajaran baru sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Mata pelajaran bahasa Arab (Komunikasi) diajar di sekolah menengah rendah Tingkatan 1 hingga 3 sebagai mata pelajaran tambahan. Penawaran satu kumpulan elektif pengajian Islam yang mengandungi tiga mata pelajaran. Penawaran satu mata pelajaran baru dalam kumpulan elektif kemanusiaan. Syarat-syarat bagi mata pelajaran elektif tertakluk kepada kemudahan yang ada. Kombinasi mata-mata pelajaran mengikut kumpulan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 Dan 1993, Dan Tingkatan V 1993 Dan 1994) Pelaksanaan mata pelajaran ini mulai tahun persekolahan 1992. Senarai karya-karya yang ditetapkan dalam mata pelajaran Kesusasteraan bahasa Inggeris. Syarat-syarat peperiksaan.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

88

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1991 Buku Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV Dan V Tahun 1992 Pelajar wajib mengkaji kelima-lima teks mewakili setiap genre. Genre :- novel, cerpen, drama, prosa klasik, puisi.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 Syarat tambahan bagi pemilihan mata pelajaran elektif Pelajar yang mengambil dua/tiga mata pelajaran Sains Tulen dibolehkan mengambil lima mata pelajaran elektif. Pelajar wajib mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran daripada kumpulan II (Vokasional, Teknologi).

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 Dan Tingkan 2 Fasa I Projek KDP Di 60 Buah Sekolah Literasi komputer sebagai satu mata pelajaran dan bukan sebagai aktiviti Kokurikulum Kemahiran Hidup. Pelajaran bermula dengan pelajar-pelajar Tingkatan 1 di 60 buah Sekolah Menengah. Guru-guru dikehendaki mengajar mengikut Sukatan Pelajaran Literasi komputer. Pengajaran 2 waktu seminggu.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/92 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah mulai sesi 1992/93 di Tahun 4. Peruntukan masa ialah 2 waktu seminggu (30 minit x 2). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/93 Penggunaan Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994 Penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran. Bermula dari tahun akademik 1993/94. Percetakan Buku Teks dan Buku Kerja akan dilaksanakan ikut jadual. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/93 Kerja kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah Kerja Kursus Wajib Untuk Mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Kemahiran Hidup.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

89

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/94 Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris Di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah Dimulakan pada awal tahun persekolahan Tahun 1 pada sesi 1993/94. Pelaksanaan masa kokurikulum mengikut jadual waktu. Guru yang menghadiri kursus tentang PJK Tahap I perlu melaksanakan sepenuhnya pada sesi persekolahan 1993/94. Pelaksanaan kurikulum PJK Tahap I berkuatkuasa sepenuhnya sesi persekolahan 1994/95. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR Peruntukan masa KBSR bagi seminggu mengikut tahap yang ditetapkan. Jadual pelaksanaan berkuatkuasa mulai sesi tahun 1994/1995.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Guru Kanan Seni Perusahaan diperuntukkan waktu menyelenggara makmal sebanyak empat waktu seminggu yang diambil sebagai waktu bagi menjalankan tugas ini. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/98 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah Sebagai alat bantu mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup & Reka Cipta. Barang permainan Robot Kit yang digunakan perlu memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Gunakan peruntukan perkapita Kemahiran Hidup & Reka Cipta. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/98 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Berkuat kuasa mulai sesi persekolahan 1999. Menerangkan peruntukan masa, pakaian guru dan murid. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian. Disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

90

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah Dalam Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil Memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya menggunakan senarai istilah Sains dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil untuk tujuan P&P, penghasilan bahan P&P, peperiksaan dan lain-lain. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas Melaksanakan peruntukan lima (5) waktu semingggu bagi mata pelajaran sains teras dengan serta merta. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Penggunaan bahasa baku di sekolah hanya untuk tujuan P&P mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 Hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 Komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dilaksanakan di sekolah menengah. Satu waktu daripada lima (5) waktu Bahasa Inggeris diperuntukkan untuk P&P komponen ini.

Surat Pekeliling KPM Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Surat Pekeliling KPM Bertarikh 23 Nov. 1998 Tahap Kecergasan Murid-Murid Sekolah Sekolah diminta menyediakan murid untuk menyertai dalam acara-acara yang dianjurkan oleh negara terutama dalam bidang sukan. Sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melaksanakan aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal murid. Penekanan bahawa Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran wajib dan waktu yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini tidak boleh digunakan bagi mengajar mata pelajaran lain. Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah Menengah Atas Kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan yang ditawarkan di sekolah bersesuaian dengan kebolehan,kecenderungan, memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan kerjaya pelajar serta keperluan negara.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

91

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011 Murid yang pencapaian baik dalam sains dan matematik digalakkan mengambil pakej pengkhususan yang berorientasikan sains Murid yang pencapaian akademik yang rendah digalakkan mengambil mata pelajaran Vokasional dan kemahiran di SMT /Vokasional. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 20 Januari 2000 Pemilihan Pakej Pengkhususan Mata Pelajaran Elektif di Tingkatan Empat Membenarkan murid yang mendapat minimum C dalam mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Malaysia dalam Peperiksaan Menengah Rendah masuk ke jurusan Sains Tingkatan 4 bagi mencapai matlamat nisbah 60:40 Pertimbangan yang sewajarnya dilakukan semasa menawarkan kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan di Tingkatan Empat khasnya Sains Tulen. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 11 Februari 2000 Pelaksanaan Program Komputer Dalam Pendidikan Garis panduan pelaksanaan Program KDP Sekolah Menengah.

Surat Pekeliling KPM Bertarikh 15 Februari 2000 Syarat dan Kriteria Penawaran Mata Pelajaran Teknologi Maklumat di Sekolah Menengah Menjelaskan syarat-syarat dan kriteria permohonan sekolah untuk menawarkan mata pelajaran elektif Teknologi Maklumat.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

92

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN) SOKONGAN TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

l. GRED GAJI SSM: DB1 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB01000 T1 763.49 805.96 850.06 T2 804.33 848.43 894.16 T3 845.17 890.90 938.26 T4 886.01 933.37 982.36 T5 T6 T7 926.85 967.69 1008.53 975.84 1018.31 1060.78 1026.46 1070.56 1114.66

P1 P2 P3

l. GRED GAJI SSM: DB17 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB17000 T1 820.38 871.81 924.75 T2 870.29 923.24 977.69 T3 T4 T5 T6 T7 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39

P1 P2 P3

l. GRED GAJI SSM: DB27 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB27000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 1204.55 1271.10 1337.65 1404.20 1470.75 1537.30 1603.85 1274.13 1343.71 1413.29 1482.87 1552.45 1622.03 1691.61 1346.73 1419.33 1491.93 1564.53 1637.13 1709.73 1782.33

P1 P2 P3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

93

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN) SOKONGAN TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

l. GRED GAJI SSM: DB29 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB29000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 1466.21 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41 1534.27 1602.33 1670.39 1738.45 1806.51 1874.57 1605.36 1676.45 1747.54 1818.63 1889.72 1960.81

P1 P2 P3

l. GRED GAJI SSM: DBA29 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DBA29000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41 1856.45 1599.31 1667.37 1735.43 1803.49 1871.55 1939.61 1670.40 1741.49 1812.58 1883.67 1954.76 2025.85

P1 P2 P3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

94

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) (RM SEBULAN) SOKONGAN TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007 GRED GAJI SSM: DGA29 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG29A00 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 P1 1405.71 1470.75 1535.79 1600.83 1665.87 1730.91 1795.95 1860.99 1926.03 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 2316.27 2381.31 P2 1494.95 1563.01 1631.07 1699.13 1767.19 1835.25 1903.31 1971.37 2039.43 2107.49 2175.55 2243.61 2311.67 2379.73 2447.79 2515.85 P3 1587.21 1658.30 1729.39 1800.48 1871.57 1942.66 2013.75 2084.84 2155.93 2227.02 2298.11 2369.20 2440.29 2511.38 2582.47 2689.86 T16

P1 P2 P3

T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 2446.35 2544.66 2642.97 2741.28 2839.59 2937.90 3036.21 2618.70 2721.55 2824.40 2927.25 3030.10 3132.95 3235.80 2797.25 2904.64 3012.03 3119.42 3226.81 3334.20 3441.59

l. GRED GAJI SSM: DGA32 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG32A00 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16 2626.30 2733.69 2841.08 2948.47 3055.86 3163.25 3270.64 3378.03 3485.42 3592.81 3700.20

P1 P2

l. GRED GAJI SSM: DGA34 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG34A00 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 3005.94 3104.25 3202.56 3300.87 3399.18 3497.49 3595.80 3216.18 3323.57 3430.96 3538.35 3645.74 3753.13 3860.52

P1 P2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

95

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

l. GRED GAJI SSM: DC41 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DC41000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 1598.44 1659.67 1720.90 1811.35 1901.80 1992.25 2082.70 2173.15 2263.60 2354.05 1662.45 1726.46 1821.08 1915.70 2010.32 2104.94 2199.56 2294.18 2388.80 2483.42 1729.24 1828.04 1926.84 2025.64 2124.44 2223.24 2322.04 2420.84 2519.64 2618.44

P1 P2 P3

l. GRED GAJI SSM: DG41 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG41000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 P1 1695.85 1786.30 1876.75 1967.20 2057.65 2148.10 2238.55 2329.00 2419.45 2509.90 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15 3052.60 P2 1790.47 1885.09 1979.71 2074.33 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 2925.91 3020.53 3115.15 3209.77 P3 1889.27 1988.07 2086.87 2185.67 2284.47 2383.27 2482.07 2580.87 2679.67 2778.47 2877.27 2976.07 3074.87 3173.67 3272.47 3435.28 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 3143.05 3293.33 3443.61 3593.89 3744.17 3894.45 4044.73 4195.01 4345.29 4495.57 4645.85 3365.62 3521.47 3677.32 3833.17 3989.02 4144.87 4300.72 4456.57 4612.42 4768.27 4924.12 3598.09 3760.90 3923.71 4086.52 4249.33 4412.14 4574.95 4737.76 4900.57 5063.38 5226.19

P1 P2 P3

l. GRED GAJI SSM: DG44 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG44000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 2982.99 3133.27 3283.55 3433.83 3584.11 3734.39 3884.67 4034.95 4185.23 4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63 3301.65 3464.46 3627.27 3790.08 3952.89 4115.70 4278.51 4441.32 4604.13 4766.94 4929.75 5092.56 5255.37 5418.18 96

P1 P2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

l. GRED GAJI SSM: DG48 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG48000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 4355.00 4558.16 4761.32 4964.48 5167.64 5370.80 5573.96 5777.12 4786.37 5006.23 5226.09 5445.95 5665.81 5885.67 6105.53 6325.39

P1 P2

l. GRED GAJI SSM: DG52 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG52000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 4900.47 5103.63 5306.79 5509.95 5713.11 5916.27 6119.43 6322.59 5365.23 5585.09 5804.95 6024.81 6244.67 6464.53 6684.39 6904.25

P1 P2

l. GRED GAJI SSM: DG54 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG54000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 5167.64 5370.80 5596.22 5821.64 6047.06 6272.48 6497.90 6723.32 5624.05 5868.95 6113.85 6358.75 6603.65 6848.55 7093.45 7338.35

P1 P2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

97

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT SOKONGAN (RM SEBULAN) TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

I. GRED GAJI SSM: FT17 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: FT17000 T1 843.06 896.00 950.45 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 894.49 945.92 997.35 1048.78 1100.21 1151.64 1203.07 1254.50 1305.93 1357.36 1408.79 1460.22 1526.77 1593.32 948.94 1001.88 1054.82 1107.76 1160.70 1213.64 1266.58 1319.52 1372.46 1425.40 1478.34 1547.92 1617.50 1687.08 1004.90 1059.35 1113.80 1168.25 1222.70 1277.15 1331.60 1386.05 1440.50 1494.95 1567.55 1640.15 1712.75 1785.35

P1 P2 P3

P1 P2 P3

T16 T17 T18 T19 1659.87 1726.42 1792.97 1859.52 1756.66 1826.24 1895.82 1965.40 1857.95 1930.55 2003.15 2075.75

T20 T21 T22 T23 1926.07 1992.62 2059.17 2125.72 2034.98 2104.56 2174.14 2243.72 2148.35 2220.95 2293.55 2366.15

T24 2192.27 2313.30 2438.75

T25 2258.82 2382.88 2511.35

T26 2325.37 2452.46 2583.95

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

98

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007 I. GRED GAJI SSM: N1 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA01000 T1 649.15 691.62 735.72 T2 689.99 734.09 779.82 T3 730.83 776.56 823.92 T4 771.67 819.03 868.02 T5 812.51 861.50 912.12 T6 853.35 903.97 956.22 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 894.19 935.03 975.87 1016.71 1057.55 1098.39 1139.23 1180.07 1220.91 946.44 988.91 1031.38 1073.85 1116.32 1158.79 1201.26 1243.73 1286.20 1000.32 1044.42 1088.52 1132.62 1176.72 1220.82 1264.92 309.02 1353.12 T16 1261.75 1328.67 1397.22

P1 P2 P3

P1 P2 P3

T17 T18 T19 T20 1302.59 1343.43 1384.27 1425.11 1371.14 1413.61 1456.08 1498.55 1441.32 1485.42 1529.52 1573.62

T21 T22 1465.95 1506.79 1541.02 1583.49 1617.72 1661.82

I. GRED GAJI SSM: N17 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA17000 T1 820.38 871.81 924.75 T2 870.29 923.24 977.69 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84 1169.75 1219.66 1269.57 1319.48 1369.39 1419.30 1485.85 1552.40 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39 1231.82 1283.25 1334.68 1386.11 1437.54 1507.12 1576.70 1646.28 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39 1295.33 1348.27 1401.21 1454.15 1526.75 1599.35 1671.95 1744.55

P1 P2 P3

P1 P2 P3

T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 1618.95 1685.50 1752.05 1818.60 1885.15 1951.70 2018.25 2084.80 2151.35 1715.86 1785.44 1855.02 1924.60 1994.18 2063.76 2133.34 2202.92 2272.50 1817.15 1889.75 1962.35 2034.95 2107.55 2180.15 2252.75 2325.35 2397.95

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

99

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007 I. GRED GAJI SSM: N22 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA22000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1915.43 1981.98 2048.53 2115.08 2181.63 2248.18 2346.49 2444.80 2543.11 2641.42 2739.73 2838.04 2057.61 2130.21 2202.81 2275.41 2382.80 2490.19 2597.58 2704.97 2812.36 2919.75 3027.14 3134.53

P1 P2

I. GRED GAJI SSM: N26 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA26000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 2196.75 2295.06 2393.37 2491.68 2589.99 2688.30 2786.61 2884.92 2983.23 2406.99 2514.38 2621.77 2729.16 2836.55 2943.94 3051.33 3158.72 3266.11

P1 P2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

100

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

101

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

102

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

103

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

104

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

105

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

106

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

107

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

108

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

109

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

110

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

111

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,

Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com

112

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.