Anda di halaman 1dari 14

Ê Ê

  
c
c


c Ê 

Keberadaanc ahac Kecil,Menengahc KMc angatc trategic dalamc rangkac


eningkatanc erekonomian.c alc inic terlihatc daric mlahc tenagac kerac angc
bekerac diektorc it.c Ketangghanc KMc telahc terbktic ebagaic aringc
engamancerekonomiancdicaatcerahaancbearcbanakcangcglngctikar.c
ntkcitcengembanganc KMcerlcmendaatcerhatiancangclebihceric
dalamcrangkaceningkatanckemamancengahacntkcberaingcadacaarc
regionalcdancinternaional.c
antanganc angc dihadaic engahac MKc dewaac inic angatlahc beratc
karenaceraingancemakincketatcdiebabkancolehcmaknacrodk-rodkc
larc negeric khnac
inac dan.Korea.c itaic inic dic engarhic olehc
tingginacminatckonmencntkcmembelicrodkcterebtckarenacmtcdanc
kalitac danc hargac angc lebihc mrah.c elainc rodk-rodkc angc bar,c
barang-barangc bekac angc etengahc akaic atac amaic c erenc akaic
maihc angatc dikaic arac konmenc dic materac tarac enomenac inic
emakinc meakinkanc kitac konmenc bahwac rodkc daric larc terebtc lebihc
baikc dilihatc daric kalita,hargac danc daac angkac maarakat.cic lainc ihakc
kenataannac bahwac rodk-rodkc angc dialc KMc dic Medanc krangc
mendaatcreoncolehcmaarakatcalcinicterlihatcdaricometcMKcemakinc
haricemakincmenrn.c
Kekatiranc akanc emakinc beratnac tantanganc angc dihadaic engahac
MKc daatc dilihatc daric litnac arac KMc memaarkanc hail-rodknac
mereka.cKondiicinicmengakibatkancemakincmernrnnacolmecenalanc
angc berdamakc keadac tidakc mamnac MKc ntkc menanbahc tenagac
kerac bahkanc adac beberaac KMc angc meleakanc tenagac keranac karenac
merekac tidakc mamc memberikanc ahc ..c Keadaanc inic memerelac bahwac

c c
erlc dic ketahic aktoraktorc angc memengarhic erkembanganc ahac
KMc agarc mamc beraingc memrodkic rodk-rodkc angc diminatic
maarakatceerti.cbarang-barangc
inacdancKoreacterebt.c
c

c u   

garc tidakc terlalc melebar,c enlic mencobac mermkanc maalahc angc


akancdibahacadacmakalahcinicmenadicertanaan-ertanaancberiktcc

-c acitcKM?c

-c BagaimanacngicdanceranancKMc

-c KineracKMcdicndoneia.c

c     

Makdc enlianc makalahc inic adalahc ntkc memberikancinormaictentangc


KM,c tannac aitc aac elrhc maarakatc adac mmnac danc
embacac adac khnac mendaatkanc inormaic mengenaic toikc angc
dibahacdancmenggnakannacntkckemaancberama.c

c
c
c
c

c c
Ê Ê
Ê  c  

ahac Kecilc danc Menengahc diingkatc KMc adalahc ebahc itilahc angc
mengacckecenicahackecilcangcmemilikickekaaancberihcalingcbanakc
c . . c tidakc termakc tanahc danc bangnanc tematc aha.c anc
ahac angc berdiric endiri.c Menrtc Ketanc reidenc c no.c c tahnc
c engertianc ahac Kecilc adalahc Kegiatanc ekonomic rakatc angc
berkalac kecilc denganc bidangc ahac angc ecarac maoritac merakanc
kegiatanc ahac kecilc danc erlc dilindngic ntkc mencegahc daric erainganc
ahacangctidakcehat.´c

Kriteriacahackecilcmenrtcco.cctahnc cadalahcebagaicberiktc .c
Memilikickekaaancberihcalingcbanakc.c . . ,-cacatctac
iah)ctidakctermakctanahcdancbangnanctematcahac.cMemilikichailc
enalanc tahnanc alingc banakc .c . . . ,-c atc Miliarc iah)c
.cMilikcargacegaracndoneiac.cBerdiricendiri,cbkancmerakancanakc
erahaanc atac cabangc erahaanc angc tidakc dimiliki,c dikaai,c atac
berailiaic baikc langngc manc tidakc langngc denganc ahac Menengahc
atac ahacBearc .cBerbentkcahacorangceroranganc,cbadancahacangc
tidakc berbadanc hkm,c atac badanc ahac angc berbadanc hkm,c termakc
koerai.c

icndoneia,cmlahcKMchinggac cmencaaic,ctacnitclebih.c

emerintahcndoneia,cmembinacKMcmelalicinacKoeraicdancKM,cdic
maing-maingcroinicatacKabaten/Kota.c

c c
 c     

aktor-aktorcangcmemengarhicerkembangancahacKMcagarcmamc
berdaac aingc tinggic harc dilihatc daric kondiic KMc aatc ini.c aac aingc
ditentkanc olehc kemamanc Mc ntkc memrodkic kalitac barang,c
harga,c diainc danc aktorc lingknganc angc memberikanc aktorc kondicagarc
KMc mamc beraingc ecarac ketatc àc ainganc atac kometitorc KMc dic
ndoneiac menrtc ermaalahanc diatac adalahc maraknac rodk-rodkc
larc negeric eertic akaianc adic baikc angc barc manc angc beka,c angc
mendaatc reonc meningkatc daric maarakatc karenac kalita,hargac
terangkacdancdeaincangc dienangi.cntkc mengimbangicrodkcterebtc
erlc ditingkatkanc kemamanc KMc agarc KMc daatc atac mamc
memrodkic bahan-bahanc angc dibthkanc terebt.c Karenac eraratanc
globaliaic adalahc mt,c diain,c eiienic angc tinggic ehinggac hargac
terangkacmaarakatcengancdemikiancdalamchalcinicariablecinternalcangc
erlc dic kaic adalahc )c Kemamanc diric ntkc memrodkic kalitac
barang,c )c totalc enalanc ,c )c harga,c )c modalc aha,c )c deainc ,c )c
kemamanc beraing,c )c kemamanc memilihc enic aha.c edangkanc
aktorc ekternalc angc didgac memengarhic adalahc )c kranc imorc angc
harc dibatai,c )c hargac bahancbak,c )c ongkoc tranortai,c )c mlahc
embeli,c )congkocrodki,c)cteknologiceralatan,c )cdaerahcemaaranc
dancdieriikaicrodk.c
c

 c   

ahac Kecilc danc Menengahc KM)c memegangc erananc entingc dalamc


memakancerekonomiancatcnegara.cemikianchalnacdengancndoneia,c
eakc diterac badaic kriic inanialc adac tahnc c ilam,c maihc banakc
KM-KMc angc hinggac aatc inic maihc mamc bertahan.c !ac mekinc
merekac ematc goangc olehc damakc angc ditimblkan,c namnc denganc
emangatc danc iwac entrerenerc angc katc makac merekac ecarac erlahan-
lahanc mamc bangkitc daric keterrkan.c alc inilahc angc membedakanc

c c
antarac aha-ahac ekelac KMc denganc aha-ahac ekelac cororat,c
mekinc enghailanc angc dierolehc lebihc bearc namncreikoc angc bakalc
dihadaicgacemakincbearcga.cBegitckriicmelanda,ckolacdah«c

dac tigac alaanc tamac kenaac atc negarac harc mendorongc KM-KMc
angcadacntkctercberkembang.c laancertamacadalahckarenacKMcadac
mmnac cenderngc memilikic kinerac angc lebihc baikc dalamc halc
menghailkanc tenagac kerac angc rodkti.c Kemdianc ntkc alaanc angc
keda,c KMc eringkalic mencaaic eningkatanc rodktiitanac melalic
inetaicdancerbahancteknologi.calcinic merakancbagiancdaricdinamikac
ahanac angc terc meneaikanc erkembanganc aman.c ntkc alaanc
angc terakhir,c KMc ternatac memilikic kengglanc dalamc halc lekibilitac
dibandingkancdengancerahaancbear.c

ic ndoneia,c KM-KMc angc adac memilikic eranc entingc dalamc


menerac tenagac kera,c meningkatkanc mlahc nitc aha,c danc mendkngc
endaatancrmahctangga.cc

 c   

Kelitanc memerolehc modalc ntkc inetaic manc ntkc oeraionalc


ahacmerakancmaalahcklaikcangcmaihcmenghanticKMcdicndoneiac
elamacini.c

ebenarnac ermaalahanc inic biac dieleaikanc denganc catatanc bahwac


maing-maingcelakcahacmenerakanckonecmanaemencangcbaikcdanc
eaic denganc atran-atranc angc telahc ditentkanc olehc lembagac keanganc
angc ada.c elamac inic kenataanc dic laanganc ternatac maihc banakc arac
elakcahacangcbelmc menerakanckonec manaemenceerticinicdalamc
oeraionalc ahac merekac ehari-hari.c ebagaic ihakc angc mengcrkanc
inamanc kreditr),c lembagac keanganc tentnac akanc menerakanc rinic
kehati-hatiancntkc melindngicdiricdaricreikockergiancebagaicakibatcdaric
macetnacKM-KMcangcdibiaai.c

c c
elaincit,ctingginacbngackreditcangcdiberikancertacberbelitnacroedrc
engaanc menebabkanc ebagianc bearc KMc tidakc mengakanc kreditc
keadac lembagac keanganc bankc manc nonc bankc eertic aarc modalc danc
embiaaanc¬ ).c ekarang,caacangcharcdilakkancemerintahcntkc
mengataic inic karenac bagaimananc ga,c KMc merakanc bagianc terkecilc
daricerekonomiancndoneiacdanctananacndoneiaclitcntkcmac

 c  

KMc dic negarac berkembang,c eertic dic ndoneia,c eringc dikaitkanc denganc
maalah-maalahcekonomicdancoialcdalamcnegericeertictingginactingkatc
kemikinan,c bearnac mlahc enganggran,c ketimanganc ditribic
endaatan,croecembangnancangctidakcmeratacantaracdaerahcerkotaanc
danc erdeaan,c ertac maalahc rbaniai.c erkembanganc KMc diharakanc
daatc memberikanc kontribic oitic angc igniikanc terhadac aa-aac
enangglangancmaalah-maalahcterebtcdicata.c

Karakteritikc KMc dic ndoneia,c berdaarkanc enelitianc angc dilakkanc


olehc K " ,c g  g 
 
  ¬¬ g  

#M #),c dancg g 


  
¬ g c 
# )c adac
tahnc ,c adalahc memnaic daac tahanc ntkc hidc danc memnaic
kemamancntkc meningkatkanckineranacelamackriicekonomi.calcinic
diebabkanc olehc lekibilitac KMc dalamc melakkanc eneaianc roec
rodkina,c mamc berkembangc denganc modalc endiri,c mamc
mengembalikanc inamanc denganc bngac tinggic danc tidakc terlalc terlibatc
dalamchalcbirokrai.c

KMcdicndoneiacdaatcbertahancdicmaackriicekonomicdiebabkancolehcc
emat)c hal,c aitc c )c ebagianc KMc menghailkanc barang-barangc
konmic 
 

),c khnac angc tidakc tahanc lama,c )c


Maoritac KMc lebihc mengandalkanc adac 
 c dalamc
aekc endanaanc aha,c )c adac mmnac KMc melakkanc eialiaic

c c
rodkcangcketat,cdalamcartichanac memrodkicbarangcatacaactertentc
aa,c danc )c erbentknac KMc barc ebagaic akibatc daric banaknac
emtanchbnganckeracdicektorcormal.c

KMc dic ndoneiac memnaic erananc angc entingc ebagaic enoangc


erekonomian.cenggerakctamacerekonomiancdicndoneiacelamacinicadac
daarnacadalahcektorcKM.cBerkaitancdenganchalcini,calingctidakcterdaatc
beberaacngictamacKMcdalamcmenggerakancekonomicndoneia,caitc
 )c ektorc KMc ebagaic enediac laanganc kerac bagic taanc orangc angc
tidakc tertamngc dic ektorc ormal,c )c ektorc KMc memnaic kontribic
terhadacembentkancrodkcometikcBrtocB),cdanc)c ektorcKMc
ebagaic mberc enghailc deiac negarac melalic ekorc berbagaic enic
rodkcangcdihailkancektorcini.c

KineracKMcdicndoneiacdaatcditinacdaricbeberaacaek,caitc )cnilaic
tambah,c )c nitc aha,c tenagac kerac danc rodktiita,c )c nilaic ekor.c
Ketigacaekcterebtcdielakancebagaicberiktc


c  cc

KineracerekonomiancndoneiacangcdicitakancolehcKMctahnc c
bilac dibandingkanctahnc ebelmnac digambarkanc dalamcangkacrodkc
ometikc Brtoc B)c KMc ertmbhannac mencaaic ,c eren.c
ilaic Bc KMc atac daarc hargac berlakc mencaaic c . , c trilinc
meningkatc ebearc c , c trilinc daric tahnc c angc nilainac
ebearc . ctrilin.cKMcmemberikanckontribic ,cerencdarictotalc
Bc ndoneia.c Bilaic dirincic menrtc kalac aha,c adac tahnc c
kontribic ahac Kecilc ebearc , c eren,c ahac Menengahc ebearc
,ceren,cdancahacBearcebearc, ceren.c

c c
 c    c

adac tahnc c mlahc olaic KMc mencaaic ,c tacnitc ahac


atac ,c erenc terhadac totalc nitc ahac dic ndoneia.c ementarac
mlahctenagackeranacmencaaic ,ctacorang.c

 c c

ailc rodkic KMc angc diekorc kec larc negeric mengalamic


eningkatancdaricc ,ctrilincadactahnc cmenadic ,ctrilinc
adactahnc .camncdemikianceranannacterhadactotalcekorcnonc
migac naionalc edikitc menrnc daric ,c erenc adac tahnc c
menadic , cerencadactahnc .c

ilihatc daric aaranc dic ata,c KMc memilikic kinerac angc igniikanc dalamc
membangncerekonomiancmaarakatcndoneia.c

ntkc engembanganc kinerac KMc bagic erekonomianc ndoneiac erlc


keraamac antarac maarakatc danc emerintahc ntkc meningkatkanc actorc
engembangc KMc danc berama-amac menangglangic aktorc enghambatc
erkembangancKM.c
c c
Ê Ê
c  
c
arichailckaiancdiata,cditarikckeimlancebagaicberiktcc
.c aktor-aktorc angc memengarhic ahac kecilc danc menengahc dic
ndoneiac melitic c engadaanc bahanc bak,c eningkatanc killc tenagac
kera,ctabilitachargacaet,cmlahcrodkicdanclamacberaha.c
.c Mengingatc begitc entingnac erananc danc engarhc ektorc baic
ekort)c terhadac embangnanc wilaah,c makac ntkc meningkatkanc
engembanganc ahac kecilc danc menengahc dicndoneia,c erlc erhatianc
ihakc danc intanic terkaitc dalamc halc enediaanc danac danc bantanc
ermodalancatackreditcdengancaratctingkatcbngacangcrelaticrendah.c
.c erlc ditingkatkanc emberianc latihanc danc enlhanc terhadac
engahacdancengraincahackecilcdancmenengahcbaikcecaraclangngc
manc tidakc langngc tertamac angc berkenaanc denganc engelolaanc
erahaan,c emaaranc danc kalitac rodkc angc dihailkan,c ertac
melakkanc keraamac dalamc olac hbnganc baakc angkatc gnac
menamngc danc mencarikanc elangc bearc ertac menalrkanc rodk-
rodkcahackecilcdancmenengahcterebt.c
.c Melihatc banaknac enic ahac kecil,c makac ntkc engembangannac
erlcdilakkancecaracelekticaitcberdaarkanckengglanckomaratic
wilaahcangctergolongckeadacektorcbaicaitcenicahacangclebihc
banakc memberikanc mbanganc endaatanc terhadac engembanganc
wilaahcndoneia,cdalamchalcinicerlcdiarankancntkcmembenahicdanc
meningkatkancaranac danc raaranacertac mengembangkancentra-entrac
KMcdicndoneia.c
.c ntkcengembanganckineracKMcbagicerekonomiancndoneiacerlc
keraamacantaracmaarakatcdancemerintahcntkcmeningkatkancactorc

c c
engembangc KMc danc berama-amac menangglangic aktorc
enghambatcerkembangancKM.c

c c
 u 

htt//www.mecda.com/kaian/ile/rnal/al_ .dc

htt//id.wikiedia.org/wiki/aha_Kecil_dan_Menengahcc

htt//www.kba.aerroe.or.id/artikel-bini/memac-aha-kecil-menengah.htmlc

htt//bloggerborneo.com/eranan-km-dalam-erekonomian-indoneia.htmlc

c c c
u uÊ ! 


  

incntkcmemenhicalahcatctgacmatackliahcengantarc#konomic

inc$lehccM.c  c


" !! ""

#Ê # u u u $# u %

&
&c

c
c c
 ! u

lhamdlillahicrabbilcalamin,cicertackrcenlicanatkanckehadiratc llahc
 cangcatacberkatcdancrahmatnacenlicdaatcmeneleaikancmakalahcini.c

adac keematanc inic enlic mencobac membahac tentangc kinerac danc


erkembangancKMcdicndoneia.c

enlicmenadaricdalamcenlianc makalahcinicmaihcterdaatckekrangan,colehc
karenacitckritikcdancarancangcmembangncangatckamicharakan.c

khirnac enlic mengcakanc terimac kaihc keadac emac ihakc angc telahc
bererancertacdalamcenlianc makalahcini,cdanc emogac makalahcinicbermanaatc
bagicemacembacana.c

rwakarta,canric c

enlic

c icc
 u

K c#" c «««««««««««««««««««««.c ic
 c c ««««««««««««««««««««««««..c iic
B Bcc# % c
. c %atarcBelakangc««««««««««««««««««««««.c c
.c mancMaalahc ««««««««««««««««««««c c
.c Makdcdanc anc «««««««««««««««««««.c c
B Bcc#MB c
. c engertiancKMc «««««««««««««««««««««c c
.c aktor-aktorcangcMemengarhicerkembangancKMc «««««c c
.c eranancKMcdicndoneiac «««««««««««««««««c c
.c ambatancerkembangancKMc «««««««««««««««c c
. c KineracKMc aatcnic ««««..c c
B Bcc# c
. c Keimlanc «««««««««««««««««««««««c c
 c K c c

c iic
c