Gujarati recipes explained in Gujarati language(text/videos) External Links

Use Control F to find your desired recipe’s link ુ ુ ગજરાતી વાનગીઓની ગજરાતી ભાષામાાં રે સીપી વાાંચો. જે રે સીપીની માહહતી જોઈતી હોય તેને માટે Ctrl+F પ્રેસ કરો એટ઱ે સચચમાાં એ વાનગી આવી જશે.

Bhat Gulab-jamun Bateta-pauva Cobi-batata sabji Methi-dhebra Pauva na instant vada Methi- palak bhajiya Dal-dhokali Akha-udad-sathe bajari rotalo Puran-poli Satpadi rotali Alavina patra Khaman dhokala Khandavi Chorafali Khakhara Farsi puri Mathiya Chakari Rajashahi kachori Dalmuth Pauva – vatana cutlet Mava na ghughara Farsi chanadal Vatana na khasta Tal ni kachori Turiya na pakoda Rava ni chakri Chokha – shing ni puri Karkari fulzadi Palak ni puri Anjir khir

Buffvada Stuffed karela Chatani-sev -dahipuri Lila nariyel no halvo Khandavi Masala corn Khaman Iddada Mix dal handvo Chakri Mohanthal Dhosa Dalvada Daal paratha Vegetable dumbulls Chinese crispy bhel Dungali – tomato bun Tava bhindi Vegetable puri Flower cutlet Farali khandavi Farali bafwada Chatpati farali bhel Farali paneer bolls Farali dahivada Moong na pudla Farali chakri Bhindi anardana Kacha kela ni kachori Sabudana no chevdo Kakadi na paratha Vegetable stuffed capsicum Vegetable spaghetti

Fafda Fafda & chutney kadhi Sev khamani Dabeli Khandavi Mohanthal Shing bhujiya Kaju katri Dahivada Mathiya Khichu Khaman & chutney Bhaji-pav Undhiyu Adadiyo pak Pend Dhari Kachori Dalvada Puranpoli Gol na ladu Sukhadi Magas Makai soup Bharela ravaiya batata Chatpati bhel Kobi paneer corn Doodhi na kofta with kajoo carry Tomato soup Panjabi chhole Soya corn tikki Sour coconut pulav

Custured-shahi rabdi Coconut and paneer doodhpak Khajur na ladu Trirangi penda Doodhpak Coconut jalebi Bdam.pista laddu Sabudana khir Lila nariyer na laddu Varmiseli doodhpak Banana sabji Fanagavela mung sabjji Masaledar bhindi Flower-vatana-tameta sabji Paki.keri shaak Bharela parvad Doodhi sabji Batata sabji Lila chana – batata sabji Surati undhiyu Shing – batata khichadi Instant rajma Vangi bhat Sev-tameta shaak Kadhi Bharela batata Rotala Tuver dals Mung – dal khichadi Fada khichadi Kesar nankhatai Kesar barfi Kesari penda Coconut barfi Doodhi halvo Doodhipak Bread khir Sada paratha Kobi paratha Flower paratha Banana paratha Chana paratha Naan Sing-vatana pudala Makai-rava pudala Rava no halvo Palak – methi na vada Soyabin pulav Mini feta pizza Cocum – dadam slush Parval ni mithai Papad stuff paratha Kela ni vedmi Moongdal vada nu shaak Gulabjambu nu shaak Makai ni bhel Banana bolls Khat mitho pulav Pasta salad Flower nu adoovalu shaak Ring salad Jain punjabi chhole Soyabin tost Kothmir cheese paratha Panchratna petish Paneer makhani Kothmir cheese paratha Shahi khandavi Rasam vada Karela ni tikki Samosa with ragada noodles Paneer sandwich pakoda Bafia gunda Vegetable dalsari Gol kerry Kerri nu malbari athanu Kerri nu khatu athanu kerri -adoo-lasan nu athanu Gajar -fliower nu athnu Methi-chana nu athanu Raita kerri Lal marcha nu athanu Limbu nu galyu athanu Soya kabab Chatpati roti chat Red & green coketel Moong na samosa Mango chhundo Methiya mango Sultani dal Nutritius vegetable khichdi Ghau and kobi no pulav Mohanthal Instant rabdi Fada lapsi Shakkriya no shiro Green fruit mathho Backed spaghetti with pinapple Healthy & tasty salad Vegetable uttapam Sambhar Sour coconut pulav Gajar vatana athanu Rangberangi athanu Karela na dabada Mogri nu athanu Chibhada nu athanu Vegetable athanu Kela vatana nu athanu Gajar & papdi & vatana nu athanu Karela & limbu nu athanu Fulgibhi kamal dandi nu athanu Panchrangi athanu Mix vegetable nu athanu SItafal & karamada nu athanu Srifal & liumbu nu athanu Chaturangi athanu Shalgam kobbi nu athanu Bahurangi athanu Navratna athanu Gajar & fansi &flower nu athanu Mula dungdi nu athanu Parval keri nu athanu Lila tameta nu athanu Ful cobbi nu athanu Taja parval nu athanu Ringan nu athanu Saragava nu athanu Bhinda nu athanu Kakadi nu athanu Suran nu athanu .

Vadhela bhat na pudala Malpua Tomato soup Makkai soup Vegetable soup Vegetable makhkhanvala Palak mutter paneer Bharela gattta Methi bhaji and dal Palak paneer Banana kofta curry Doodhi kofta curry Malai makhana curry Malai kofta curry Bharela kacha kela Bharela tameta Mutter paneer Kachi keri nu shaak Guvar dhokli shaak Dudhiyo bajro Karela kanda nu shaak Papdi nu shaak Methi-dahi shaak Saragavasing nu lotvalu shaak Ringan olo Methi na thepala Jalebi Fafada ganthiya Magaj ladu Apple murabbo Curd kakadi salad Chana masala salad Cobbige pan bidu Jelly salad Cool curd salad Papaya salad batata craamy salad Ringan salad Pancharangi salad Salad supream Mung kismis salad Soyabean salad Masaledar athanu Amla murabbo Gajar – santara no murabbo Cholate paneer puranpoli Stuffed panir bhinda Aloo achari Rasgulla mava malai Soya dhosa Kaju khumb makhana Paneer samosa Maxican tiptop cutlet Masalapuri Makkai bhajiya Rava cutlet Lal chana cutlet Mung dal samosa Dahi pattis Dahi pakodi Makkai upama Dahi chutney Kulfi Venila ice-cream Mawa ice-cream Mango ice-cream Rose sarabat Pakodi nu raitu Tomato souce Trirangi sandwich dhokla Lal chana raytu Doodh pauva Balushahi Spageti & cheese balls Kopara pak Mungfali pak Gundar pak Adadiya pak Badam pak Mungdal laddu Vasanavalo khajurpak Ada pak Amla pak Magajtari pak Tal khjur pak Kola pak Methipak Chyavanprash Sunthpak Anjir pak Bhakharvadi Batata nu athanu Solty carot Drunstik pickle Guvar nu athanu Shalgam nu athanu Mula nu athanu Beetrut athanu Mung-methi athanu Kabuli chana athanu Mung dal athanu Lila chana nu athanu Lila vatana nu athanu Soyabean vadi nu athanu Methi -marcha-paneer nu athanu Paneer vadi nu athanu Shakkriya nu athanu Kalajam Sado matho Fruit salad Kansar Sev nu biranj Sada dhosa Chikha ni chakri Masala tea with apple Lemon tea Ice tea Green tea Rose tea Dryfruit ice cream Chocolate strawberry ice crem Suger free coffee ice cream Anjir no ice cream Rava shiro Tikho khichado Rayta marcha Bharela marcha na bhajiya Dahi kachori Frankie roll Paneer parotha Fudina ni mathari Burmiz pulav Masala beans Noodles chat Palak no soup .

Tomato murabbo Bread dahivada Bajari na dahivada Shakkarpara Ricevada Tran dal na dahivada Lilo chevdo Methi palak bhajiya Rice vitamins beans bolls Masala dalvada Tal ni chikki Mohanthal Sukhadi Banana vada Panoli na dahivada Dhokli Pavbhaji Vesan gatta Khajur pak Fada lapsi Gol papadi Aloo tikki chat Sukameva no shiro Bundi na laddu Gajar – tameta pulav Orange juice Kaju badam ghughara Keshar shrikhand Rangeen ghughara Churma – gol ladva Mung dal halwa Singdana laddu Vegetable upama Potato – onion soup Sev khamani Rajagara ni puri Methi na gota Mathari Idada Ghau na fada ni upma Farali chevdo Dakor na gota Rajagara na bhajiya Thuli na vada Sing na bhajiya Batata ni kadhhi Motipak Pipar pak Jeera pak Gokhari pak Paushtik pak Meva pak Khira pak Kela pak Gulab pak Kharek pak Makai pak Shaktivardhak pak Kaju no mesub Batrisu Khajur roll Khajur na ghughara Mesub Sweet bundi Gajar no halvo Nariyel na vada Ganthiya Rava ni upama Chiku ni barfi Chikoo np halvo Dry fruit burfi Tikhi sev Rava idli Masala kharek Draxavati mukhvas Rich mukhvas Sadabahar mukhvas Lily variyali & kalkutti pan no mukhvas Sev bundi ni bhel Pauva ni tikkiya Khajuc.coconut balls Kotha ni geera goli Teekha sakkarpara Milk balls Mava na ladu Pinapple pulav Capsicum pizza Instant idda rolls Undhiya ni khichadi Cashew pakoda Quick dhokla Mung tikki Moola paratha Vegetable burger Rava no handavo Macroni hotpot Vegetable pasta Mix dal cutlet Green pulav Kanda na paratha Cheese & tomati toast Paneer cheese cutlet Bread pakoda Paneer biryani Paneer& vatana no pulav Paneer rolls Bread dahivada Bread uttapam Palak pakoda Rava idli & nariyel chutney Pauva na dahivada Vateli dal na bhajiya Langfang soup Pinapple cheese sizzle Mung dal dhokla Mashroom& paneerpulav Masala rava idli Paneer stuffed paratha Hariyali paneer Palak paneer masala Jamnagari sata Surati dalvada Methi na paratha Methi na punjabi paratha Masala pav Vegetable toast Mung dal toast Mamra na laddu Kopra puri Khajur puri Badam puri Kajoo puri Adoo chikki Honey seesum Sabudana chikki Mix nut chikki .

noodles salad Naram garam noodles Vegetable mancho soup with noodles Hakka noodles Combination rice Oriental rice noodles soup Rice noodles with gravy Noodles with cream Suran na dahivada Chocolates natis Pinat butter biscutes Dal dhokli Tave Wale Chatpate Aloo Toast Rice Salad Bake Pancake Continental Rice .Mung cutlet Rjagara no chevdo Vadi Batata ni cutran Kachari Chokha ni papadi Sabudana ni papdi Sabudana chakri Farali ice cream Farali sukibhaji Farali dhokla Farali pattis Farali dahivada Kacha kela no farali chevdo Farali puranponi Cucumbar raita Coconut chytney Bhel Cha no masalo Garlic wet chutney Suki garlic chutney Lsaniya bateta Green chutney Chatpata paratha Wheat cabbage pulao Samosa Tomato upama Kala tal chutney Sev tomato chutney Palak raita Best mung Khaman dhokla Leela vatana bhajiya Dahi kachori Punjabi samosa Marvadi kachori Vegetable cutlet Methi na muthiya Bread no upama Sandwich bhajiya Vatana na ghughara Motivada Dal-banana vada Bread rolls Poha bolls Pau ni pattis Gajar no pulav Garlic bread Goldan broath soup Grilled vegetable toast Chilli garlic noodles Cheese chilly toast Cheese rolls Cheese salad Cheese goldan fingures Baby potato chat Macroni Tomato pudla Anarasa Balushahi Cheese vegetable sandwich Penda Sukhadi Sev nu biranj Mini pizza Khaman Khandvi Kalakand Chokha ni chakri Khir Batata ni chat Tal ni khir Shingoda ni puri Khajur coconut balls Vegetable dhokla Navratna korma Simple dhosa Bharela karela Khasta kachori Mazedar pizza Bread chikki chat Rajasthani dal-bati Nariyel na vada Chiku ni barfi Teekha sakkarpara Teekhi sev Foolvadi Dry koparapak Rasgulla Kalajam Bundi gulabjamun Gali bundi Gulkand Soji kheer Shahi kheer Khajoor doodhpak Navratna kheer Dal pakvan Khajoor& akharot na laddu Bhang ni thandai Orange sharbat Kachi keri nu sharbat Leela math no soup Kabuli chana-tomato soup Meva – chhash soup Chora no soup Suran no soup Papadi chat Bhajiya chat Aloo chat Noodles pakoda chat Chinese noodles samosa Noodles vegetable bhel Noodles cutlets Vegetable hot & savar soup Sweat corn soup Chinese fied rice with noodles Vegetable manchurian noodles soup Fruit veg.

Braed bhajiya Cornflex pauva Mango pakoda Variety of Corn – 1 Variety of Corn – 2 Cheese Corn Muffins – 1 Cheese Corn Muffins – 2 Cheese Pakoda – 1 Cheese Pakoda – 2 Anjeer Tikki Vagharelo Lasaniyo Rotlo Onion Flower – Salad Carving Cauliflower Pakoda – 1 Cauliflower Pakoda – 2 Cottege Cheese Dumpling Soup Jain Chhole Jain Navratan Korma Jain Vegetable Franky Meridiyan Panini Rajvadi Mirch Pakoda(1) Rajvadi Mirch Pakoda(2) Magas Mohanthal Khir & gajar ni khir Cream salad Dryfruit salad Fruit salad Sadi basudi Dudhpak Sado matho Shikhand Mag ni dal no shiro Rava shiro Ghau ni sev Ladavo Kaju ni puranpoli Batata ni puanpoli Tuver chana dal puranpoli Puranpoli Fada lapsi Dal Maharani Green Gujarat Grilled Paneer with Honey Chili Sauce(1) Grilled Paneer with Honey Chili Sauce(2) Gulkand Katori Khari Bhaji na Gota Lentil Soup Makai na Gughara Paneer Kalimirch Parcal in Coconut Sauce Palakh ni Kadhi Paneer Shorma Roll Three Papper Paneer Veg. Coriander Badshahi Khichdi Chana ni Kadhi Crispy Moong Paneer Tikka(1) Crispy Moong Paneer Tikka(2) Kansar Nankhatai Gulabjambu Jamanagri sata Shahi ghooghara Rava na ghooghara Anguri basudi Basudi( rabadi ) Bread koparapak Bread no halvo Bread fruit pudding Bread gulab jamun Bread ras bolls Suran no doodhpak Boondi na doodhpak Butter icing Gajar na ghughara Gajar na ladoo Gajar na rabadi Gajar ni sukhadi Gajar ni meva lapsi Gajar no halvo .

com .Carrot pudding Choco firni Chocolaty shingi barfi Chocolaty churmu barfi Leela kopara no biranj Makai no halvo Khajur nu halvasan Khajur basudi Date flumary વિપુલ દે સાઈ – સુરતીઊંવિયુ ું Website address: http://vipuldesai.ning.