Pelan Perancangan Strategik Kawalan Infeksi Fasiliti Kesihatan Peringkat Negeri Terengganu

Dr. Hasnan b. Arwit @ Hassan, KPP Kualiti Perubatan.

1. AHLI KUMPULAN
` ` ` ` ` ` ` ` `

Dr. Hj. Mohammad b. Omar Dato· Dr. Hj. Abd. Jamil Abdullah Dr. Hj. Mohd b. Jusoh Dr. Hj. Asari b. Abdullah Dr. Zakaria b. Jusoh Dr. Balkis bt. Abd. Karim Dr. Nor Azimi bt.Yunus Dr. Norhaya bt. Mohd Razali Dr. Hasnan b. Arwit @ Hassan

1. Pendahuluan
`

Pada Oktober 2004, WHO telah melancarkan Gagasan Dunia untuk Keselamatan Pesakit atau ·World Alliance for Patient Safety·. Terdapat 3 cabaran utama yang yang perlu diberi perhatian iaitu: Clean Care is Safer Care (2005-2006) Safe Surgery Saves Lives (2007-2008) Cabaran ketiga iaitu Tackling Antimicrobial Resistance ² akan bermula pada tahun 2009 dan akan dilancarkan pada 2010.

`

Pendahuluan« ` Antara isu penting dalam aspek ¶patient safety· adalah kawalan infeksi. Jurutera.1. jururawat. Paramedik. Pencegahan jangkitan nosokomial memerlukan program yang teliti dan terancang. Pegawai Farmasi. ` ` . Kawalan infeksi adalah tanggungjawab semua anggota kesihatan termasuklah para doktor. Pembantu Perawatan Kesihatan dan lain-lain.

and laundry . isolation strategies.1. sterilization and disinfection practices. Pendahuluan« Di antara komponen utama yang perlu ada di dalam program pencegahan ini adalah: ` limiting transmission of organisms between patients in direct patient care through adequate hand washing and glove use. and appropriate aseptic practice.

and promoting optimal antimicrobial use ` ` .1. nutrition. and vaccinations limiting the risk of endogenous infections by minimizing invasive procedures . Pendahuluan« ` controlling environmental risks for infection protecting patients with appropriate use of prophylactic antimicrobials.

identifying and controlling outbreaks prevention of infection in staff members enhancing staff patient care practices.1. and continuing staff education ` ` . Pendahuluan« ` surveillance of infections.

Pendahuluan« ` Jangkitan nosokomial yang paling sering adalah: surgical wound infections. Kajian oleh WHO juga mendapati prevelens jangkitan nosokomial tertinggi berlaku di intensive care unit. dan di acute surgical and orthopedic wards.1. Epi wound infection.T&S breakdown dan MRSA. ` .

Pengamalan aktiviti kawalan infeksi seperti ¶hand hygiene dan penggunaan PPE· tidak diamalkan sepenuhnya oleh anggota kesihatan di pelbagai peringkat kemudahan kesihatan.2. 2. Survelen nosocomial infection perlu dijalankan berterusan bagi memantau trend dan mengenalpasti sebarang wabak. Isu-isu dan permasalahan kawalan infeksi di peringkat hospital dan klinik kesihatan 1. Penggunaaan antibiotik didapati berleluasa dan tidak mematuhi garispanduan yang telah ditetapkan. . 3.

Aspek kawalan infeksi merupakan asas penting di dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza/SARS. 5. Oleh itu usaha perlu dibuat untuk mempastikan semua anggota bersedia. HCW sentiasa terdedah kepada sebarang jangkitan di kemudahan kesihatan khususnya Hep B. . Mereka sepatutnya mendapat immunisasi bagi mengelakkan jangkitan Hep B. 6. Isu-isu dan permasalahan kawalan infeksi di peringkat hospital dan klinik kesihatan 4. Menggalakkan budaya penyelidikan di dalam kawalan infeksi bagi memastikan penambahbaikan kawalan infeksi dibuat melalui ¶evidence-based·.2.

klinik kesihatan. .3. hospital. klinik desa dan klinik pergigian di Negeri Terengganu. Skop Pelan tindakan ini melibatkan seluruh kemudahan kesihatan.

4. Objektif Umum Untuk mempastikan pesakit dan anggota kesihatan bebas dari risiko jangkitan di kemudahan kesihatan. dan memantapkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi ancaman pandemik influenza/SARS .

4. Untuk memperkukuhkan penggunaaan PPE di kalangan HCW Untuk meningkatkan pengamalan ·hand hygiene· di kalangan HCW Untuk mempastikan penggunaan antibiotik adalah bertepatan dengan garispanduan Untuk meningkatkan liputan immunisasi Hep B di kalangan HCW 2.5. Objektif Khusus 1. . 3.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi ancaman pandemik influenza/SARS. . Untuk perkongsian maklumat berkenaan kawalan infeksi di kalangan HCW. Objektif Khusus. 6. ·nosocomial infection· dan ·needle prick injury·. Untuk memperkukuhkan survelen ·antibiotic resistance·.. 7. 5.5.

Penubuhan Jawatankuasa Jawatankuasa Pemandu Kawalan Infeksi Negeri Terengganu ` ` ` ` Pengerusi Timb.6. JKNT TPKN (KA) TPKN (F) TPKN (G) Pakar Bedah HSNZ Pakar Mikrobiologi Klinikal HSNZ Pakar Perubatan Penyakit Berjangkit Semua Pengarah Hospital Semua Pegawai Kesihatan Daerah Penyelia Penolong Pegawai Perubatan Negeri Penyelia Jururawat Negeri . Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Kesihatan Negeri TPKN(P) KPP (Kualiti Perubatan).

Penubuhan Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Pemandu Kawalan Infeksi Negeri Terengganu Terma Rujukan : ` ` Mesyuarat 2 kali setahun.6. Memantau perlaksanaan Pelan Perancangan Strategik Kawalan Infeksi Fasiliti Kesihatan Peringkat Negeri Terengganu. .

6. JKNT Penyelia Jururawat Negeri Jururawat Kawalan Infeksi Hospital setiap hospital ` ` ` . Penubuhan Jawatankuasa Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Peringkat Negeri Terengganu ` Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengarah Kesihatan Negeri Dato· Dr Hj Abdul Jamil b. Abdullah Pakar Mikrobiologi Klinikal HSNZ TPKN (P) Pakar Kawalan Infeksi HSNZ / Pakar Perubatan Penyakit Berjangkit Pakar Y/M Kawalan Infeksi Hospital Kemaman Pegawai Farmasi Klinikal HSNZ KPP (Kualiti Perubatan).

Menyelaras latihan anggota peringkat negeri. Penubuhan Jawatankuasa ` Terma Rujukan (Rujuk lampiran untuk perincian) : ` ` ` ` Mesyuarat 2 kali setahun. .6. Memantau perolehan PPE. Memantau perlaksanaan kawalan infeksi di seluruh kemudahan kesihatan di Negeri Terengganu.

Penubuhan Jawatankuasa Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Peringkat Daerah ` Pengerusi Setiausaha Ahli : : : Pengarah Hospital ** Jururawat Kawalan Infeksi Hospital Pegawai Kesihatan Daerah Pegawai Pergigian Daerah Pakar Perubatan Keluarga Pegawai Perubatan Hospital & KK Pegawai Farmasi Daerah Penyelia / Ketua Jururawat PKD/Hospital Link Nurse KK/Hospital ` ` .6.

PKD KT perlu membentuk ICAC/JKIA secara berasingan dari HSNZ. .6. Penubuhan Jawatankuasa Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Peringkat Daerah Terma Rujukan (Rujuk lampiran untuk perincian): ` ` ` ` Mesyuarat 4 kali setahun Memantau perlaksanaan kawalan infeksi di peringkat daerah Memantau dan membuat perolehan PPE peringkat daerah Menyelaras latihan anggota peringkat daerah * JK HSNZ ² seperti dalam polisi ** PKD KT ² Pengerusi adalah Peg Kesihatan Daerah.

7. Pelan Perancangan .

Isu 1: Tiada Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik (JKIA) Melibatkan Program Kesihatan Awam dan Pergigian Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Tempoh Masa Segera Indikator Pemantauan Jawatankuasa ditubuhkan di setiap daerah Untuk 1. memperkukuh kan keahlian kan JKIA Daerah ke Jawatankuasa Program Kawalan Infeksi Kesihatan Awam dan Antibiotik di dan Pergigian. Memasukkan Pengerusi JKIA anggota Negeri dan JKIA Kesihatan Daerah Awam dan Pergigian sebagai ahli JKIA Daerah (kecuali PKD K. Mengembang 1. Trg) Mengenalpasti Pengerusi JKIA Terma Rujukan Negeri dan JKIA untuk JKIA Daerah (seperti yang dinyatakan dalam Polisi dan Prosedur Kawalan Infeksi & Antibiotik KKM) Segera Terma rujukan diedarkan ke semua hospital dan PKD . peringkat daerah dan program 1.

Aktiviti Negeri dan JKIA dijalankan Daerah Tanggungjawab 2. Mengedarkan Pengerusi JKIA Berterusan Polisi wujud di Polisi dan Negeri dan JKIA semua wad & Prosedur Daerah klinik Kawalan Infeksi & Antibiotik KKM .Isu 2: Amalan Penggunaan PPE Yang Kurang Memuaskan Di Kalangan Anggota Objektif Untuk 1. kesedaran dan memperbaiki amalan Aktiviti Mengadakan aktiviti-aktiviti promosi (demonstrasi / ceramah / video dan lainlain) Tempoh Indikator Masa Pemantauan Pengerusi JKIA Berterusan Bil. memperkukuhkan amalan penggunaan PPE di kalangan pekerja kesihatan (Health care workers) Strategi Meningkatkan 1.

Audit dijalankan .1 X sebulan / PTJ Untuk 1.Isu 2: Amalan Penggunaan PPE Yang Kurang Memuaskan Di Kalangan Anggota Objektif Strategi Aktiviti Audit penggunaan PPE Tanggungjawab Jururawat kawalan infeksi hospital dan KK Tempoh Masa Berterusan Indikator Pemantauan Bil. Anggota yang diperiksa/audit = 100% . Anggota yang mematuhi PPE Bil. Meningkatkan 3. memperkukuh kan kesedaran dan amalan memperbaiki penggunaan PPE amalan di kalangan pekerja kesihatan (Health care workers) Peratus anggota yang mematuhi penggunaan PPE Indikator : Bil.

Meningkatkan 3. Indikator: Bil. Anggota yang melakukan gown & degowning dengan sempurna Bil. Labour Room. Hemodialisis dan Bilik Kecemasan. Audit memperkukuh kan kesedaran dan penggunaan amalan memperbaiki PPE penggunaan PPE amalan di kalangan pekerja kesihatan (Health care workers) Tempoh Masa Berterusan Indikator Pemantauan Peratus anggota yang dapat melakukan gown & degowning dengan sempurna di kalangan anggota bertugas di kawasan kritikal seperti ICU. Anggota diperiksa = 100% .Isu 2: Amalan Penggunaan PPE Yang Kurang Memuaskan Di Kalangan Anggota Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Jururawat kawalan infeksi hospital dan KK Untuk 1.

Memastikan 1. Indikator: Tiada kejadian bekalan melanggar (kurang dari) stok minimum . Memantau memperkukuhkan bekalan PPE penggunaan amalan sentiasa dan stok PPE penggunaan PPE mencukupi dan di kalangan memastikan pekerja kesihatan bekalan tidak (Health care melanggar stok workers) minimum.Isu 2: Amalan Penggunaan PPE Yang Kurang Memuaskan Di Kalangan Anggota Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Ketua-ketua PTJ Ketua-ketua Jabatan Tempoh Masa Berterusan Indikator Pemantauan Laporan dikemukakan 2 kali setahun Untuk 2.

Pengerusi JKIA Negeri dan JKIA Daerah Berterusan Bil. aktiviti promosi yang dijalankan Bil.Isu 3: Amalan Hand Hygiene Yang Kurang Memuaskan Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Pengerusi JKIA Negeri dan JKIA Daerah Tempoh Masa Segera Indikator Pemantauan Garispanduan wujud di semua wad & klinik Untuk 1. Mempromosikan penggunaan hand rub. Mengedarkan meningkatkan kesedaran dan Garispanduan µ5 amalan hand memperbaiki Moment of Hand hygiene di amalan Hygiene¶ kalangan anggota 2. Meningkatkan 1. anggota yang terlibat .

Indikator Pemantauan Bil. Audit yang dijalankan. wad/klinik yang diaudit = 100% Peratus anggota klinikal yang mematuhi amalan hand hygiene. anggota yang diaudit. anggota yang mematuhi amalan hand hygiene Bil.Isu 3: Amalan Hand Hygiene Yang Kurang Memuaskan Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Jururawat kawalan infeksi hospital dan KK Untuk 1. Indikator: Bil. Meningkatkan 3. Indikator: Bil. wad/klinik dengan hand rubs yang mencukupi Bil. Audit ke meningkatkan kesedaran dan atas amalan hand memperbaiki amalan hygiene di amalan hand kalangan hygiene anggota Tempoh Masa Berterusan dan dijalankan secara berkala sekurangkurangnya 4 kali setahun. = 100% . (Sekurang-kurangnya 4 kali setahun) Hand rubs didapati di semua wad dan klinik.

1. MOH) Pengerusi JKIA Berterusan Negeri dan JKIA Daerah Pasukan Audit ditubuhkan (Clinician. .Isu 4: Penggunaan Antibiotik Yang Kurang Tepat Dan Tidak Mematuhi Garispanduan Objektif Untuk memastikan penggunaan antibiotik yang tepat Strategi Aktiviti Tanggungjawab Pengerusi JKIA Negeri dan JKIA Daerah Tempoh Masa Segera Indikator Pemantauan Garispanduan wujud di setiap jabatan klinikal dan klinik kesihatan. Mengedarkan 1. MOH) 1. (diadakan sekurangkurangnya sekali setahun) Peratus kepatuhan kepada Garispanduan Antibotic Kebangsaan. etc) Bil. Audit dijalankan dan bil. Guideline 2008. ± microbiologist. Memastikan kepatuhan kepatuhan (compliance audit) kepada antibiotik Garispanduan Antibotic Kebangsaan (National Antibiotic Guideline 2008. Menjalankan audit 2. Pharmacist. Meningkatkan Garispanduan pemahaman dan kesedaran Antibotic anggota tentang Kebangsaan penggunaan (National Antibiotic antibiotic. Laporan yang dikeluarkan.

Tempoh Masa Sehingga Disember 2009 Indikator Pemantauan Peratus anggota yang disaring Indikator: Bil. Membuat meningkatkan liputan saringan Hep. anggota klinikal yang disaring Bil. anggota klinikal Berterusan (Saringan dijalankan semasa melapor diri) = 100% Peratus anggota baru yang disaring Indikator: Bil. liputan imunisasi Hep. B di kalangan imunisasi B staf klinikal Hepatitis B di sedia ada kalangan HCW 2. anggota klinikal baru yang disaring Bil. Meningkatkan 1. = 100% Mewajibkan Ketua PTJ saringan kepada semua anggota klinikal yang baru melapor diri mulai tahun 2009 .Isu 5: Liputan Immunisasi Hepatitis B Yang Kurang Memuaskan Di Kalangan Pekerja Kesihatan (HCW) Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Ketua PTJ Untuk 1. liputan saringan Hep. Meningkatkan 1. B Memberi Ketua PTJ vaksinasi / IgG Berterusan Peratus anggota yang seronegative yang divaksinasi. anggota klinikal yang baru melapor diri = 100% 2.

jabatan. Kadar jangkitan MRSA <0.4% Kadar jangkitan T&S iii. Kecederaan tusukan jarum ± tiada kes . Kadar jangkitan episiotomi iv. mesyuarat dan minit. Jangkitan Nosokomial Dan Kecederaan Tusukan Jarum (Needle Prick Injury) Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Ketua Jabatan Patologi / Pakar Mikrobiologi Klinikal Untuk 1. Antara indikator yang dipantau: i. aktiviti jangkitan survelens nosokomial sedia ada 2. ii. (antibiotic kan aktivitiJKNT) resistant). Membentangkan laporan-laporan dan survelens kecederaan semasa tusukan jarum Mesyuarat (needle prick Jawatankuasa injury) Kawalan Infeksi dan Antibiotik Tempoh Masa Berterusan Indikator Pemantauan Laporan diedarkan 2 kali setahun (setiap 6 bulan) Pengerusi JKIA Berterusan Negeri dan (6 bulan sekali) Pengerusi JKIA Berterusan HSNZ (3 bulan sekali) Pengerusi JKIA Berterusan Daerah (2 bulan sekali) Bil.Isu 6: Survelens Kerentangan Antibiotik (Antibiotic Resistant). Kadar SSI v. Mengedarkan memantau menguna laporan survelens pola pakai dan kepada pelbagai kerentangan mem pihak (setiap antibiotik perkukuh PTJ. Untuk 1.

Bil. Mengedarkan Ketua PTJ memastikan latihan TIPP kesiapsiagaan kawalan (Terengganu perkerja-perkerja infeksi di Influenza kesihatan (HCW) pelbagai Pandemic dalam peringkat Preparedness) menghadapi Plan pandemic 2. aktiviti yg dijalankan (sekurangkurangnya 3 X setahun) 2. anggota yg terlibat mengikut kategori. Menjalankan Ketua PTJ kempen influenza/ SARS kesedaran / aktiviti-aktiviti promosi (cth: CME/briefing /kursus) Berterusan 1. Meningkatkan 1. Bil. (100% anggota barisan (front liners) hadapan dilibatkan) .Isu 7: Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza/ SARS Objektif Strategi Aktiviti Tanggungjawab Tempoh Masa Sebelum Jun 2009 Indikator Pemantauan TIPP wujud (boleh didapati) di setiap jabatan/ wad/ clinic / pejabat Untuk 1.

Isu 7: Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza/ SARS Objektif Strategi Aktiviti Latihan simulasi Tanggungjawab Ketua PTJ Tempoh Masa Setiap tahun Indikator Pemantauan 1. Meningkatkan 3. memastikan latihan kesiapsiagaan kawalan perkerja-perkerja infeksi di kesihatan (HCW) pelbagai dalam peringkat menghadapi pandemic influenza/ SARS . Latihan diadakan setahun sekali di peringkat daerah/PTJ 2. Bil. Anggota yang terlibat mengikut kategori Untuk 1.

Mengadakan Seminar Kawalan Infeksi sebagai acara tahunan JKIA Negeri Berterusan setiap tahun Bil. Mewujudkan berkongsi ruang untuk pengalaman pembentangan dan maklumat dan penerbitan berkaitan kawalan infeksi Tempoh Masa Berterusan Indikator Pemantauan Bilangan laporan / penerbitan Sekurangkurangnya 1 laporan / penerbitan setahun bagi setiap PTJ 2. Penggunaan antibiotik ii.Isu 8: Kekurangan Dokumentasi Dan Penerbitan Objektif Strategi Aktiviti 1. Kawalan infeksi Tanggungjawab Pengerusi JKIA Negeri & JKIA Daerah Untuk 1. Laporan dan penerbitan tentang: i. seminar dijalankan .

Thank you .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful