Anda di halaman 1dari 1

L ÉTELEM Székelyhon | 2011.

január

A mérlegen nemcsak a kő van,


hanem a lelki élet is
BESZÉLGETÉS A Világörökség részét képező erődített templom és gyülekezete
Demeter Sándor
székelyderzsi unitárius
lelkész meggyőződéssel
vallja: „A vártemplom
legnagyobb értéke,
hogy a Kárpát Hazá-
nak egy élő és működő
szent helye, zarándok-
helye”. Egyre többen
fedezik fel az impozáns
és felbecsülhetetlen
értékű istenházát szo-
káshagyományaival,
és Székelyderzset, ahol
a történelem együtt
él a faluval. A kiemelt
fontosságú műemlék
karbantartása, resta-
urálása sok törődést
igényel, ugyanakkor a
gyülekezeti élet fejlődé-
se a közösséggel végzett
munka gyümölcse.

Mutassuk be a hagyományo-
kat, a rendszert, de az élő hit is
benne legyen – részletezte a lel-
kész. – A templom újul, de tö- Kolozsvárra látogatott a gyü- imagyakorlatokkal ismerked-
rekvésünk, hogy a gyülekezet lekezet, az Asszonykórus pedig hetnek meg az érdeklődők. A várfal belső oldalán, az egykori gyilokjárót 1788-ban bontották le, mert a templom
lelki élete fejlődjön. Asszony- istentiszteleten szolgált. Sike- elveszítette a védelmi jellegét. Félnyeregtetős színeket építettek, ahová a falu lakói elhe-
kórus, nőszövetség, ifjúsági rült megszervezni a Brassóban Istentiszteletről valló kövek lyezhették ingóságaikat (kelengyésláda, szerszámok), a beköltöztetett hombárokban, szu-
közösség, Vasárnapi Iskola mű- élő székelyderzsiek találkozóját. székokban gabonakészletét tarthatták. A bástyákat szalonna és füstölt hús tárolására tették
ködik, és a gyülekezet tagjai jó A fiatalok kezdeményezésére 2010-ben Pál Péter falkép- alkalmassá. Utóbbi a mai napig használatos. Szerdánként, a reggeli harangszó után a falu
szívvel vesznek részt a csalá- és közreműködésével újra meg- restaurátor és csapata új feltárást lakói a tároló helyről egy hétre elegendő szalonnát visznek haza saját, a bástyában tartott
doknál tartott bibliaórán is. Ad- honosodott a karácsonyi szín- végzett a vártemplom nagy- készletükből. Különlegesség még a várfal délnyugati sarkában levő védelmi kút, amelyhez a
ventben a régi iskolaépületben, darabos bál. Jelentőségteljes a karzatán. A restaurálás során településnek vallási hagyománya is kötődik. Évszázadok óta előírás, hogy kizárólag ennek a
a nemrég felújított gyülekeze- gyülekezeti iroda megnyitása olyan leletek kerültek napvilág- kútnak a vizével szabad keresztelni.
ti teremben mindazok részvé- is. A saját tevékenységeik mel- ra, amelyek a szépséglátványon
telével zajlott a szentírási este, lett a gyülekezet szépen ado- és a karzatfelújításon túl, igen 2010 -ben, Kelemen Hu- egy német alapítvány segítségé-
akik érdeklődnek Isten szava mányozott a magyarországi fontos adatokat szolgáltatnak a nor miniszter közbenjárá­sára, vel kijavítják a bástyák cserepe-
és a közösségiség iránt. Egy- árvízkárosultak megsegítésé- templom építéstörténetéhez és Tövissi Zsolt tervezőnek a mi- zését, rendbe teszik a héjazatot.
re nagyobb népszerűségnek re, hozzájárultak a szentegyházi az egyházközség krónikájához. nisztérium kifizette a tervezési
örvend a rendszeresített Evan- unitárius templom építéséhez, A restaurálást az egyházközség költségeket. 2011 tavaszára min- Visszavár
géliumi Gyermekhét. Kedvelt valamint jelentős támogatást Asszonykórusa részvételével, den esély megvan arra, hogy a
az imaheti istentiszteletek sora, nyújtottak az óvoda korszerű Budapesten tartott Mága Zoltán felújítási engedélyeket beszerez- K ivételes él mény eg y
az öregek vasárnapi ünnepsége. mosdójának elkészítéséhez. – Pitti Katalin jótékonysági kon- zék. Demeter Sándor lelkésztől székelyderzsi látogatás. Akit
2010. március 7-én a Duna TV Idén a lelkigyakorlatos jelle- cert bevételéből finanszírozták. azt is megtudtuk: az előterve- egyszer megérint a hely lelkü-
közvetítette az ünnepi istentisz- gű foglalkozások gyarapodá- Továbbra is szem előtt tartják zést Hargita Megye Tanácsa fi- lete, visszavágyik: ha a jégve-
teletet. Bálint Benczédi Ferenc sára számítanak: legközelebb a vártemplom ilyen jellegű fej- nanszírozta. Az egyházközség rés-napi határkerülés részese,
unitárius püspök meghívására a nagyböjti idő minden hetén lődését is. bevételeinek 30%-a önerőből ha megkóstolja a bástyában tá-
származik: egyházfenntartás, rolt kaszás-falnivaló páratlan za-
perselypénz, aranykönyvi ado- matát. De a legnagyobb élmény
mányok. 70 %-a pedig külső a helybeliekkel találkozni temp-
források hasznosításából: tu- lomi eseményeken, kisközösségi
rizmus, pályázat, állami támo- foglalkozásokon. Akit odahív a
gatások. 2011-es terveik között nagyharang, az minden bizon�-
szerepel a torony rendbetétele, nyal sokadmagával tér vissza.
a templompadok fűtése és to-
vábbi falkép-restaurálási mun- Molnár Melinda
kálatok. Amint a terv elkészül,
Székelyderzs Hargita megye délnyugati csücskében Brassó és Maros megye határán, a Vi-
harsarokban található. 1992-től a szomszédos Székelymuzsnával alkot községet.
A mai unitárius templom építése különböző időszakokban történt: a szentélyrészt az 1200-
as, a templomrészt az 1400-as, a várfalat és a bástyákat az 1500-as években építették. A
templom tetején látható védelmi emelet a lőrésekkel és a szuroköntőkkel 1605-ben, Basta
Erdély-dúlása után épült, Petky János költségén.
A vártemplom az egyetlen olyan romániai magyar műemlék napjainkban, amely az UNESCO
védelme alatt áll. A három egységből összetevődő templomvár (torony, várkerítés és a
templom) – a monumentális építészeti látvány mellett – különlegességeket is tartogat a
látogatóknak: a rovásírásos emlék és a XV. századból származó falképek, köztük a Szent
László-legenda. A 2008-ban végzett feltárásnak köszönhetően kiegészült a falképciklus a
kivonulást ábrázoló jelenettel. A nagyváradi várból a kunok ellen induló királyt és seregét
megáldja a püspök. Ezt követi az ütközet, majd a Kún üldözése, a Birkózás, a Lefejezés és
a legvégén a Pihenési jelenet. A gótikus hálóboltozat gyámkövei helyenként beépülnek a
falképszőnyegbe, de összességében nem tudják megtörni sem azt az erőt, amely a falkép-
ből árad; sem azt az esztétikai élményt, amelyben a magas szintű ábrázolás részesít.