Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN TIGA

Unit Kurikulum, 1
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

KANDUNGAN

 Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3, Tahun 2005

 Cadangan Penulisan Rancangan Harian

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3, tahun 2005 ini dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 3 (semakan). Penggubal telah berusaha sebaik mungkin untuk
memasukkan semua Fokus Utama (FU), Fokus Sampingan (FS), Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan elemen Penyerapan dan
Penggabungjalinan yang terkandung dalam sukatan tersebut.

Rancangan ini hanya sebagai satu panduan untuk kegunaan para guru Bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah
mengaplikasikannya mengikut kesesuaian buku teks tingkatan tiga. Guru-guru juga hendaklah menyesuaikannya dengan takwim
sekolah kerana Rancangan Tahunan ini digubal tanpa memasukkan tarikh cuti dan peperiksaan. Oleh itu, kami berharap guru-guru
dapat menggunakan kemahiran dan kreativiti sendiri untuk membuat penyesuaian antara HHP yang terdapat dalam rancangan ini
dengan HHP yang terdapat dalam buku teks (mungkin berbeza).

Akhir kata, kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam Rancangan Pelajaran ini. Cadangan dan
sokongan daripada guru-guru amat dialu-alukan dalam memantapkan Rancangan Pelajaran ini.

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


Unit Kurikulum, 2
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB

PENDIDIKAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan TATABAHASA ILMU
1. Karangan dapat menyenaraikan empat isi penting berdasarkan ms 4
Keperihalan rangsangan secara lisan. Kata Nama -Pendidikan
UNIT 1 Fokus Utama: 1.1 Aras 1 (i), 1.2 Aras (ii) -Sains
`Sekolah Harmoni’ Fokus Sampingan: 7.3 Aras 1 (iv), Aras 2 (i) Proses -Kesihatan
Minggu 1 – Penerbitan Kata
Minggu 2 Nama
ms 1
2. Pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Penerbitan Kata
dapat menyatakan isi-isi penting secara lisan. KEMAHIRAN
Nama Terbitan
Penyakit Berjangkit BERNILAI
Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (i), 7.2 Aras 1 (iii). TAMBAH
Fokus Sampingan: 1. 4 Aras 1 (v).
Kemahiran Berfikir
Belajar Cara Belajar
Kosa Kata:
3. Pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
dapat menyatakan tiga ciri puisi tradisional secara
Puisi Tradisional bertulis. kondusif
Pantun Budi SARS
kepemimpinan NILAI
Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (ii, iii) ms 10
Fokus Sampingan: 7.7 Aras 1 (viii) kerajinan
kegigihan
4. Meringkaskan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
karangan dapat menyenaraikan tujuh isi penting berdasarkan
petikan secara bertulis.
`Sekolah Selamat’ ms 16
Fokus Utama: 7.4 Aras 1 (v).
Fokus Sampingan : 2.5 Aras 1 (iii, iv) , Aras 2 (ii).

5. Karangan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


Dialog dapat menyatakan empat idea utama secara bertulis.

`Usaha Tangga Fokus Utama: 3.2 Aras 1 (ii).


Kejayaan’ Fokus Sampingan 8.1 Aras 1 (i, ii).

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK
Unit Kurikulum, 3
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

BAHASA KURIKULUM BBB


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
6. Sajak dapat menyatakan maksud sajak secara lisan dan
bertulis. KEMAHIRAN
`Rumah Baru’ BERBAHASA:
Fokus Utama: 10.5 Aras 1 (iv), Aras 2 (i)
Fokus Sampingan: 12.1 Aras (I, ii) mendengar dan
bertutur
membaca
7. Pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menulis
Prosa Tradisional dapat menceritakan bahan yang dibaca semula
dengan ayat sendiri sekurang-kurangnya enam ayat.
`Pak Belalang’
- Sinopsis Fokus Utama: 10.1 Aras 1 ( I )
Fokus Sampingan: 10.2 Aras 1 ( ii, iv)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
8. Merumuskan dapat menyatakan empat isi tersurat dan dua isi
Karangan tersirat berdasarkan gambar rangsangan secara lisan ms 8
dan bertulis.
`Murid Cemerlang’
Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (ii, iv), Aras 2 ( ii )
Fokus Sampingan: 1.3 Aras 1 ( iv )

UNIT 2 KESUSASTERAAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan TATABAHASA ILMU ms 33
dapat menulis surat kiriman tidak rasmi. ms 34
Minggu 4 - 1. Karangan Kata Adjektif - Sastera
Minggu 5 Surat Kiriman Tidak Fokus Utama: 2.8.3 Aras 1 (iii ) - Kebudayaan
Rasmi Fokus Sampingan: 2.1 Aras 1 ( i ) -Pembentukan
Kata Adjektif KEMAHIRAN
`Istana Budaya ‘ BERNILAI
TAMBAH ms 25
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Peribahasa
2. Pemahaman dapat menyenaraikan biodata tokoh penulis secara Kemahiran Berfikir
bertulis. - simpulan Kecerdasan Pelbagai
`Tokoh Penulis’ bahasa Kontekstual
Fokus Utama: 9.1 Aras 1 ( i )
Fokus Sampingan: 7.4 Aras 1 ( v )

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


Unit Kurikulum, 4
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
3. Cerpen dapat menulis sinopsis cerpen dengan lengkap dan
dapat menyenaraikan empat nilai murni. ms 25
`Sayang Ayah’
Fokus Utama: 12.4 Aras 1 ( ii ),
Fokus Sampingan: 7.7 Aras 2 ( v ) Kosa Kata:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan -autobiografi NILAI


4. Rumusan dapat menyenaraikan enam isi tersurat dan empat isi -memartabatkan
tersirat dalam jadual secara bertulis. -mutakhir semangat cinta akan ms 30
`Jadual’ tanah air.
Fokus Utama: 7.5 Aras 1 ( iv ), Aras 3 ( I ) tanggungjawab
Fokus Sampingan: 3.1 Aras 1 ( I ), 3.4 Aras 2 ( ii )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


5.Drama dapat menyatakan tiga ciri drama dan tiga KEMAHIRAN
pengajaran drama secara bertulis. BERBAHASA:
`Asar Belum Berakhir’
Fokus Utama: 10.4 Aras 2 ( ii ) mendengar dan
-Pengenalan Drama Fokus Sampingan: 11.1 Aras 1 (i ) bertutur
-Ciri-ciri Drama membaca
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menulis
6. Karangan dapat menyatakan tiga hujah kepentingan semangat
Perbincangan cintakan tanah air secara bertulis.

` Semangat Cinta Akan Fokus Utama: 8.4 Aras 1 ( ii)


Tanah Air’ Fokus Sampingan: 2.3 Aras 2 ( i , ii )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


7. Novel dapat menyatakan tiga ciri novel yang dibaca secara
lisan.
- Pengenalan - menulis sinopsis sekurang-kurangnya dalam lima
- Sinopsis ayat tunggal dan majmuk.

Fokus Utama: 10.4 Aras 1 ( iii, iv),


Fokus Sampingan: 7.1 Aras 1 ( i, ii, iii )

Unit Kurikulum, 5
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
PATRIOTIK dapat menyatakan lima peranan Polis Diraja Malaysia TATABAHASA
secara bertulis. ILMU ms 47
1. Karangan Kata kerja ms 48
UNIT 3 Fakta Fokus Utama: 12.2 Aras 1 ( iii ) -Moral ms 49
Fokus Sampingan: 2.2 Aras 1 ( ii ) Pembentukan - Sejarah
Minggu 6 – `Polis Diraja Malaysia’ kata kerja
Minggu 7 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
2. Pemahaman dapat menyatakan lima sebab kelemahan
penguasaan bahasa Melayu di kalangan murid secara
`Soal selidik’ bertulis . ms 44
KEMAHIRAN
Fokus Utama: 8.6 Aras 2 ( i ), BERNILAI TAMBAH
Fokus Sampingan: 2.4 Aras 2 ( iii ) Kosa kata:
Kecerdasan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan -respons Pelbagai
3. Pantun dapat menyatakan lima ciri pantun dan nyatakan -wawasan Kemahiran Berfikir
maksud pantun secara lisan dan bertulis. -profesionalisme Belajar Cara Belajar
`Pantun Nasib’
- bentuk Fokus Utama: 10.3 Aras 1 ( iii ),
- nilai dan pengajaran Fokus Sampingan: 10.5 Aras 2 ( ii )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


4. Meringkaskan dapat menyenaraikan lapan isi penting berdasarkan NILAI
karangan petikan secara bertulis. petikan
-keberanian akhbar
`Pendatang Tanpa Izin’ Fokus Utama: 4.1 Aras 1 ( i ), -bertanggungjawab
Fokus Sampingan: 7.6 Aras 2 ( i v ) -bekerjasama
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan -keadilan
5. Sajak dapat mengemukakan sekurang-kurangnya tiga
keindahan unsur bunyi dalam sajak secara bertulis.
`Bahasa’
-unsur bunyi. Fokus Utama: 11.2 Aras 3 ( ii ),
Fokus Sampingan: 10.3 Aras 1 ( iii )

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BBB
Unit Kurikulum, 6
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

BAHASA KURIKULUM
KEMAHIRAN
6. Novel Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan BERBAHASA:
dapat menyatakan secara bertulis sekurang-
- Tema kurangnya empat persoalan berdasarkan novel. mendengar dan
- Persoalan bertutur
Fokus Utama: 10.4 Aras 2 ( i ) membaca
Fokus Sampingan: 10.2 Aras 1 ( ii ) menulis

KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat membina ayat huraian berdasarkan lima isi TATABAHASA ILMU
1. Karangan Perbahasan penting secara bertulis. ms 66
UNIT 4 Kata Tugas -Sains dan Teknologi
` Perubatan Tradisional ‘ Fokus Utama: 12. 3 Aras 1 ( iii ), - pembentukan -Pendidikan Jasmani
Minggu 8 - Fokus Sampingan: 9.4 Aras 3 ( i ) kata tugas. dan Kesihatan.
Minggu 9
2. Pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan ms 63
Cerpen dapat menyatakan tiga idea utama dan
menyenaraikan peristiwa penting secara lisan. KEMAHIRAN
`Diari’ Peribahasa BERNILAI TAMBAH
Fokus Utama: 12.3 Aras 1 ( iii),
Fokus Sampingan: 12.1 Aras 2 ( i ) Kemahiran Berfikir
Kontekstual
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Kosa kata: ICT
3. Prosa Tradisional dapat menghuraikan tiga perwatakan bagi watak
utama dan perwatakan secara bertulis. -diagnosis
`Hang Tuah -keprihatinan
Mengalahkan Taming Fokus Utama: 10.2 Aras 1 ( ii ), -institut
Sari’ Fokus Sampingan: 10.6 Aras 2 ( iv ) -genetik
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan -pemakanan
4. Rumusan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi petikan
tersurat dan dua isi tersirat berdasarkan carta secara akhbar
`Carta Pai Makanan bertulis.
Seimbang ’
Fokus Utama: 8.1 Aras 1 ( i ),
Fokus Sampingan: 2.6 Aras 3 ( ii )

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Unit Kurikulum, 7
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

5. Cerpen Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat menyatakan lima contoh gaya bahasa inversi NILAI
-Pertemuan secara bertulis.
Gaya bahasa -kasih sayang
Fokus Utama: 10.6 Aras 3 ( i ) -kebersihan fizikal
Fokus Sampingan: 11.3 Aras 2 ( i ) dan mental
-baik hati

6. Novel Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat menghuraikan sekurang-kurangnya tiga watak
-watak dan perwatakan dan perwatakan yang terdapat dalam novel secara
-watak protagonis bertulis. KEMAHIRAN
-Watak antagonis BERBAHASA:
Fokus Utama: 10.6 Aras 2 ( iv )
Fokus Sampingan: 1.6 Aras 1 ( vi) mendengar dan ms 62
bertutur
membaca
7. Pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan menulis
dapat:
`Kementerian Kesihatan i. membaca secara imbasan dan luncuran.
Malaysia’ ii. menjawab soalan kefahaman dengan betul dan
tepat secara bertulis.

Fokus Utama: 7.4 Aras 2 (i)


Fokus Sampingan: 2.5 Aras 2 ( iv)

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB

Unit Kurikulum, 8
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat: ms 71-92
i. membina sekurang-kurangnya lima soalan untuk
UNIT 5 sesi wawancara secara lisan. TATABAHASA ILMU: radio
Minggu 10 - ii.menjawab sekurang-kurangnya lima jawapan
Minggu 12 berdasarkan soalan yang dikemukakan secara Kata Praklausa: Pendidikan Jasmani petikan
bertulis. dan Kesihatan. akhbar/
Kata tanya majalah/
Fokus Utama : 7.2 aras 1(iv) Ayat seru teks
Fokus Sampingan: 7.1 aras 1(iii) 7.7 aras 3 (ii) Kata pembenar
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Kata perintah KEMAHIRAN kertas
2. Pemahaman Sajak dapat ; Kata pangkal BERNILAI TAMBAH: sebak
i. menyatakan sekurang-kurangnya tiga cara untuk ayat
` Aku Boleh’ mencapai sesuatu kejayaan secara lisan. Kecerdasan OHP/LCD
(dengar dan tutur) ii. menyatakan sekurang-kurang tiga faktor yang Pelbagai
menyebabkan kegagalan secara lisan. Kosa Kata: Intrapersonal.
iii. mencipta sekurang-kurang tiga soalan .
pemahaman berserta jawapan berdasarkan sajak - Jaguh
`Aku Boleh’ secara bertulis. - Cenderamata NILAI:
- Sulaman
Fokus Utama: 2.1 aras 1 (i) - menceroboh keberanian
Fokus Sampingan: 1.4 aras 1 (v), 2.2 aras 1 (ii) - menjajah daya usaha
- jurus hormat-menghormati
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan - baka kejujuran
3. Pengenalan Drama dapat - berkumis
i. menyatakan biodata penulis dan sinopsis drama - menyambar
`Adik Berjasa’ secara lisan.
ii. menyatakan watak dan perwatakan drama `Adik
Berjasa’ secara lisan. KEMAHIRAN
iii. menjawab sekurang-kurang tiga soalan BERBAHASA:
pemahaman secara bertulis.
mendengar dan
Fokus Utama: 10.1 aras 1 (i) bertutur
Fokus Sampingan: 10.6 aras 2 (vi), 7.1 aras 1 (iii) membaca
menulis

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Unit Kurikulum, 9
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

4. Novel Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat:
`Panas Salju’ i. menyatakan latar masa, tempat dan masyarakat
novel yang dipelajari secara lisan.
Latar: ii. menjawab sekurang-kurang tiga soalan
Masa pemahaman secara bertulis.
Tempat
Masyarakat Fokus Utama: 10.6 aras 2 (iv)
Fokus Sampingan: 12.3 aras 1 (iii)

5. Tema dan Persoalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
dapat:
Cerpen dan Sajak i. menyatakan tema dan persoalan cerpen `Wau
Kepala Burung’ secara lisan.
ii. menyatakan nilai dan pengajaran sajak `Wau dan
Anakku’ secara lisan.
iii. mencipta sajak yang menpunyai nilai kasih sayang
secara bertulis.

Fokus Utama: 10.4 aras 2 (i,ii)


Fokus Sampingan: 12.5 aras 1 (i,ii)

6. Penulisan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat: ms 83
`Karangan Ucapan i. menyatakan perbezaan antara karangan ucapan
Majlis persaraan ceramah, syarahan dan perbahasan secara lisan.
Pengetua’ ii. menyatakan format penulisan karangan ucapan.
iii.menyatakan sekurang-kurang empat isi untuk
menulis karangan ucapan perpisahan.

Fokus Utama: 12.2 aras 1 (i, ii)


Fokus Sampingan: 1.4 aras 1 (v,vi,vii)

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Unit Kurikulum, 10
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


7. Pantun Peribahasa dapat: KEMAHIRAN ms 90
i. mencipta sekurang-kurangnya tiga rangkap BERBAHASA:
pantun secara bertulis.
ii. menyatakan gaya bahasa pantun secara lisan. mendengar dan
iii. menyatakan sekurang-kurang tiga nilai dan bertutur
pengajaran dalam pantun secara bertulis. membaca
iv. menjawab sekurang-kurang empat soalan menulis
pemahaman secara bertulis.

Fokus Utama : 12.1 Aras1 (ii,iii)


Fokus Sampingan: 10.3 Aras 1 (iii), 10.6 Aras 2 (ii)

8. Sajak Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat :
`Bila Berjauhan’ i. menghuraikan tema dan persoalan sajak secara
lisan.
ii. menyatakan gaya bahasa sajak secara lisan.
iii. menyatakan sekurang-kurang tiga nilai dan
pengajaran dalam sajak secara lisan.
iv. melengkapkan peta minda bagi menghasilkan
sajak secara bertulis.

Fokus Utama: 10.4 Aras 1(iv), Aras 2 (i)


Fokus Sampingan : 10.4 Aras 2 (ii)
10.5 Aras 2 (iii)
12.2 Aras 1(iii)

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Unit Kurikulum, 11
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


EKONOMI dapat: TATABAHASA
UNIT 6 i. menyatakan sekurang-kurangnya empat kebaikan ms 93-107
ILMU:
1. Industri Pelancongan dan empat keburukan industri pelancongan di Kata Prafrasa OHP
Minggu 13 –
negara kita secara lisan. Kesusasteraan
Minggu 14 ii. memperkuat hujah dengan memberikan sekurang- Kata penegas Sejarah
kurangnya satu contoh dan bukti secara lisan. Kata sendi nama Geografi radio
iii. menjawab sekurang-kurang empat soalan Kata penguat Sains dan Teknologi
pemahaman secara bertulis. Kata arah Ekonomi gambar
Kata pemeri tokoh
Fokus Utama: 4.1 Aras 1 (i) Kata bilangan
Fokus Sampingan: 2.3 Aras 1 (iii), 2.1 Aras 1(i) Kata bantu KEMAHIRAN teks
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Kata nafi BERNILAI TAMBAH: keratan
2. Meringkaskan dapat ; akhbar
karangan i. menyenaraikan secara lisan dan bertulis sekurang- Konstruktivisme
kurangnya lapan isi penting berdasarkan petikan Belajar Cara Belajar
yang diberi. Kemahiran Berfikir
ii. menulis ringkasan yang lengkap. Kosa Kata: Kecerdasan Pelbagai
Kontekstual
Fokus Utama: 8.3 Aras 1 (iii) - pertiwi
Fokus Sampingan: 8.4 Aras 1 (iv) - harmoni
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan - permuafakatan NILAI:
3. Karangan Pidato dapat: - setiakawan
i. menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan - meluncur keberanian
karangan berbentuk pidato secara bertulis. - keruntung bertanggungjawab
ii. menyatakan isi-isi penting berdasarkan tajuk - mengkuang bekerjasama
pidato secara lisan.
iii. menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga
peribahasa yang sesuai untuk digunakan dalam KEMAHIRAN
karangan bentuk pidato secara bertulis. BERBAHASA:

Fokus Utama: 9.1 Aras 1 (i) mendengar dan


Fokus Sampingan: 9.2 Aras 2 (i) bertutur
9.3 Aras 2 (ii) membaca
menulis

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB

Unit Kurikulum, 12
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

4. Prosa Tradisional Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


dapat:
`Raja Bersiong’ i. menyatakan sinopsis prosa Raja Bersiong secara
lisan dan bertulis.
ii. menyatakan watak dan perwatakan prosa secara
bertulis..
iii. menyatakan plot prosa secara bertulis.
iv. menyatakan sekurang-kurang tiga nilai dan
pengajaran prosa secara bertulis.

Fokus Utama: 10.1 Aras 1(i)


Fokus Sampingan: 10.6 Aras 2(ii,iv) Aras 3 (ii)
8.3 Aras 1 (iii)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
5. Sajak dapat :
i. menyatakan maksud sajak secara lisan.
`Keindahan Yang ii. menyatakan gaya bahasa berserta contoh secara
Hilang’ lisan.
iii.mencipta sajak mudah dengan menggunakan frasa
yang menarik dan puitis bertemakan keindahan
alam secara bertulis.

Fokus Utama: 10.5 Aras 2 (iii) Aras 3 (i)


Fokus Sampingan: 12.5 Aras 3 (i)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
6. Rumusan dapat:
i. menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi tersurat
dan dua isi tersirat secara lisan dan bertulis.
ii. menghasilkan pendahuluan dan penutup rumusan
secara bertulis.

Fokus Utama: 7.5 Aras 1 (vi)


Fokus Sampingan: 11.3 Aras 3 (iii)
8.8 Aras 2 (iii)

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
Unit Kurikulum, 13
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

7. Novel dapat:
Gaya bahasa i. menyatakan gaya bahasa novel `Panas Salju’
secara lisan.
ii.menghasilkan huraian tentang gaya bahasa
berdasarkan peta minda yang diberi secara bertulis.

Fokus utama: 10.1 Aras 1 (i)


Fokus sampingan : 12..4 Aras 2 (iii)

UNIT 7 PENDIDIKAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan TATABAHASA
dapat : ILMU:
Minggu15 dan 1. Drama i. menghasilkan sinopsis drama secara lisan dan Frasa Nama ms 108
Minggu16 `Jalan Sempit’ bertulis. Subjek Sejarah -125
ii. dapat menyatakan tema dan persoalan drama Predikat Geografi
secara bertulis. Objek Sastera
iii. melengkapkan carta alir drama. Pendidikan Jasmani.
iv. menjawab sekurang-kurang tiga soalan Kata ganti nama Matematik
pemahaman secara bertulis. tunjuk.
Kata ganti nama KEMAHIRAN
Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (iv) Aras 2 (i) diri orang. BERNILAI TAMBAH:
Fokus Sampingan: 10.6 Aras 3(ii) Kata ganti nama
7.1 Aras 1 (iii) tanya. Kemahiran Berfikir
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan Kajian Masa Depan
2. Karangan Dialog dapat: Kontekstual
i. menyatakan sekurang-kurangnya empat faedah Kecerdasan Pelbagai
`Program Khidmat menyertai Program Latihan Khidmat Negara secara Belajar Cara Belajar
Negara’ lisan. Teknologi Maklumat
ii. menyatakan sekurang-kurang lima aktiviti yang dan Komunikasi
terdapat dalam Program Latihan Khidmat Negara
secara lisan.
iii. menyenaraikan isi-isi penting karangan
berdasarkan tajuk PLKN secara bertulis.

Fokus Utama: 4.1 Aras 1 (i) Aras 2 (I,iii)


Fokus Sampingan: 5.2 Aras 2(ii)

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN/


UNIT/KELOMPOK BAHASA KURIKULUM BBB

Unit Kurikulum, 14
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan3

3. Meringkaskan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan


Karangan dapat:
i. menyenaraikan sekurang-kurangnya lima isi
Aktiviti Sukan Lasak penting berdasarkan petikan secara bertulis dan Ayat NILAI: radio
lisan. Berpenerang,
ii. menulis ringkasan lengkap. Penggandaan keberanian,
iii. menyatakan sekurang-kurangnya tiga kebaikan Kata Kerja. hormat-menghormati, video
dan tiga keburukan aktiviti sukan lasak dan cara kerajinan,
mengatasi kelemahan secara bertulis. rasional, petikan
kejujuran, akhbar/
Fokus Utama: 7.1 Aras 1 (ii) Kosa Kata: semangat majalah
Fokus Sampingan: 4.1 Aras 2 (i), 5.2 Aras 2 (ii) bermasyarakat,
-Merentas desa kebebasan. LPG
4..Petikan umum Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan - peserta
dapat: - kanopi bahan
`Pemahaman’ i. menyatakan secara lisan dan bertulis sekurang- - dihembus grafik
kurangnya empat ayat topik . - bedil pemuras
ii. menyatakan maksud perkataan dan rangkai kata - meliuk-liuk
sukar secara lisan. - jamung
iii. menjawab sekurang-kurang empat soalan - tangkas
pemahaman secara bertulis. - telefon mudah
alih
Fokus Utama: 12.3 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) - kad prabayar
Fokus Sampingan: 7.2 Aras 1 (iii), 7.4 Aras 2 ( ii ) - teknologi
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan
5. Puisi Tradisional dapat:
Syair i. menyatakan ciri-ciri syair dan pantun secara lisan.
ii. menyatakan maksud syair secara lisan.
`Yatim Nestapa’ iii. menyatakan nilai-nilai dan pengajaran secara lisan
iv. menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan
secara bertulis.

Fokus Utama: 10.4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii)


Fokus Sampingan: 7.2 Aras 1 (iii)

Unit Kurikulum, 15
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan