Penerbitan Buku-buku

Bahasa Melayu dan Industri
Penerbitan Negara
Oleh:
Haji Mohammad Nazari Haji Abdul Hamid, AALIA

Setiap bahan karya yang diterbitkan perlu
memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam
memenuhi kehendak serta menjamin
kepuasan pembaca.

UNESCO. The London Declaration. Towards Reading Society(1982)
Buku masakini
 sebagai media penyampai pengetahuan,
pendidikan, dan nilai-nilai budaya dalam
masyarakat;
 memperkayakan pengalaman hidup seseorang; dan
 membentuk persefahaman antara manusia.
Sejarah Awal Penulisan dan
Penerbitan Di Tanah Melayu
 Penerbitan berbentuk manuskrip, kitab atau helaian-
helaian kertas yang ditulis tangan.

 Andrew Burchet Bone - The Malay Language.

 Munsyi Abdullah menterjemahkan Panca Tanderan
ke bahasa Melayu dengan judul Hikayat Galilah dan
Daminah – 1835, menyunting dan menerbitkan karya-
karya berbahasa Melayu seperti Adat Segala Raja-
Raja Melayu Dalam Segala Negeri, Sejarah Melayu,
Kitab Khoja Maimun, Hikayat Patani, Hikayat Raja-
Raja Johor, Syair Ken Tambunan, menulis Kisah
Pelayaran Abdullah dan Hikayat Abdullah.

 Mission Press di Melaka - 1815

 Mission Press di Pulau Pinang - 1819.

 Mission Press ditutup – 1843

 Mission Press muncul semula - 1890

 Kelly & Walsh Limited, Commercial Press, Criterion
Press, Al-Ikhwan Press, Malay Press dan lain-lain
muncul sekitar penghujung abad ke-19 dan awal abad
ke-20.

 Pejabat Karang Mengarang SITC Tanjong Malim -
1924.


Pejabat Karang Mengarang
1. menulis, menterjemah dan
menyunting penerbitan-penerbitan
buku pelajaran dari awal sehingga ke
peringkat cetakan;
2. menulis, menterjemah dan
menyunting novel-novel moden dari
peringkat awal sehingga peringkat
percetakan;
3. menterjemah untuk jabatan-jabatan
kerajaan lain; dan
4. melatih penterjemah-penterjemah
pelatih.
Malay School Series
 Buku-buku bacaan sekolah atau school readers;
 Buku-buku teks mata pelajaran sekolah;
 Buku-buku teks pekerjaan tangan; dan
 Buku-buku panduan seperti ilmu Brownies, ilmu
pengakap dan ilmu Girl Guide.
 Sejarah Alam Melayu 1 hingga 5
 Tawarikh Melayu
 Kesah Tanah Melayu
 Pelita Bahasa Melayu
 Daftar Ejaan Melayu
 Pedoman Guru I dan II

The Malay Home Library Series
Buku-buku cerita yang diterjemahkan seperti:
 Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari
 Pelayaran Guliver
 Cerita-cerita Sherlock Holmes
 Ali Baba Dengan 40 Orang Penyamun
 Macbeth
 Julius Ceaser
 Faust


Tokoh Penulis Melayu
 Za’ba (Zainal Abidin Ahmad)
 Pungguk (Muhammad Yasin bin Maamur),
 Harun Aminurrasyid (Harun bin Muhammad Amin),
 Ahmad Bakhtiar (Ahmad bin Abdullah),
 Buyung Adil,
 Abdul Hadi,
 Shaharom Hussain,
 Yusuf bin Arshad; dan
 Abdullah bin Sidek.
Dewan Bahasa dan Pustaka
 ditubuhkan dibawah Akta Dewan Bahasa dan Pustaka
1959
 mengembangkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu
dan kesusasteraan Melayu
 menerbitkan bahan bercetak berbahasa Melayu dan
kesusasteraan Melayu
 menggiatkan aktiviti bahasa dan kesusasteraan.
 menerbitkan buku teks untuk sekolah-sekolah rendah dan
menengah.
 pusat pengumpulan bahan atau dokumen bahasa dan
kesusasteraan Melayu.

Institut Terjemahan Negara
Malaysia Berhad(ITNM)
 Ditubuhkan pada 14 September 1993
 merancang, melaksana, mengurus dan menyelaras hal
ehwal terjemahan, kejurubahasaan dan pemindahan
maklumat berbilang bahasa di peringkat kebangsaan
dan antarabangsa.
 khidmat terjemahan, kejurubahasaan atau interpretasi
pelbagai bahasa, penterjemahan buku dan kursus
penterjemahan bagi melatih dan meningkatkan
kepakaran penterjemah.

Dasar Buku Negara
 buku dalam bahasa Melayu dapat memainkan peranan
yang berkesan sebagai alat pembangunan fikiran, sosial
dan kebudayaan sesuai dengan keperluan dan cita-cita
negara;
 buku dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat di
negara ini;
 rakyat di negara ini mempunyai minat membaca yang
tinggi; dan
 semua buku yang diterbitkan di negara ini mencapai mutu
yang baik dari segi isi dan juga dari segi bentuk fizikalnya.
Majlis Buku Kebangsaan
Malaysia(MBKM)
 menaman semangat dan tabiat membaca di kalangan
pelbagai lapisan masyarakat,
 menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penulis,
penterjemah, artis, penyunting, pengarang dan penerbit,
 memantau aspek pemasaran dan perniagaan buku,
pembangunan perpustakaan, sistem pendidikan kebangsaan
dan dasar bahasa negara
 menganjurkan Pesta Buku peringkat kebangsaan dan
antarabangsa.
Akta Penyerahan Bahan
Perpustakaan
 Straits Settlements Book Ordinance 1886
 FMS Books Enactment (F.M.S. Cap. 90) 1916
 Preservation of Books Ordinance 1950
 Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966(pindaan
1986)

Tahun Buku Berbahasa Melayu
Sehingga 1995 40,712
1996 3,595
1997 2,816
1998 3,579
1999 2,845
2000 3,164
2001 3,762

JUMLAH 60,474
Statistik Buku-Buku Berbahasa Melayu Yang
Diterima Dan Didaftarkan Di Bawah Akta
Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986(Akta
331)
Jawatankuasa Gerakan
Membaca
 Ceramah Kekeluargaan,
 Pengucapan Awam,
 Ceramah Penghayatan Sejarah,
 Bengkel Keibubapaan,
 Ceramah Motivasi,
 Seminar,
 Pameran,
 Aktiviti kanak-kanak,
 Sesi Bercerita,
,

 Lukisan,
 Kraftangan
 Boneka,
 Teater,
 Peraduan Mencari Maklumat,
 Kem Komputer,
 Peraduan Ilustrasi Kreatif Buku Cerita,
 Kuiz, Peraduan Syarahan,
 Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat melalui
ICT dan lain-lain lagi.

Urusetia Jawatankuasa
Gerakan Membaca
 berperanan sebagai penyelaras program-program
galakan membaca di semua peringkat
 bengkel pengendalian aktiviti galakan membaca khusus
untuk penggalak membaca di pelbagai institusi
terutamanya mereka yang datang dari kawasan
pendalaman.
 Penggalak ini kelak akan menggunakan teknik
pembacaan tersebut kepada masyarakat setempat bagi
tujuan memupuk sifat gemar membaca terutama di
peringkat akar umbi.
Kesimpulan
 Masa depan yang cerah
 Peranan yang dimainkan oleh kerajaan
 Badan-badan berkanun
 Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan(NGO)
 Persatuan-persatuan berkaitan
 Syarikat-syarikat swasta; dan
 Orang-orang perseorangan

Setiap bahan karya yang diterbitkan perlu memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam kriteriamemenuhi kehendak serta menjamin kepuasan pembaca. Towards Reading Society(1982) . UNESCO. The London Declaration.

.Buku masakini sebagai media penyampai pengetahuan. pendidikan. dan membentuk persefahaman antara manusia. dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.  memperkayakan pengalaman hidup seseorang.

The Malay Language. Munsyi Abdullah menterjemahkan Panca Tanderan ke bahasa Melayu dengan judul Hikayat Galilah dan Daminah ± 1835. kitab atau helaianhelaian kertas yang ditulis tangan. menyunting dan menerbitkan karyakarya berbahasa Melayu seperti Adat Segala RajaRaja Melayu Dalam Segala Negeri. menulis Kisah Pelayaran Abdullah dan Hikayat Abdullah. Hikayat RajaRaja Johor. Sejarah Melayu. Hikayat Patani. Kitab Khoja Maimun.Sejarah Awal Penulisan dan Penerbitan Di Tanah Melayu Penerbitan berbentuk manuskrip. . Andrew Burchet Bone . Syair Ken Tambunan.

Criterion Press.1815 Mission Press di Pulau Pinang . Commercial Press.1890 Kelly & Walsh Limited. Al-Ikhwan Press. Mission Press di Melaka .1819. Pejabat Karang Mengarang SITC Tanjong Malim 1924. Malay Press dan lain-lain muncul sekitar penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. . Mission Press ditutup ± 1843 Mission Press muncul semula .

menterjemah dan menyunting penerbitan-penerbitan buku pelajaran dari awal sehingga ke peringkat cetakan.Pejabat Karang Mengarang 1. menulis. 2. . 4. menulis. menterjemah dan menyunting novel-novel moden dari peringkat awal sehingga peringkat percetakan. 3. dan melatih penterjemah-penterjemah pelatih. menterjemah untuk jabatan-jabatan kerajaan lain.

ilmu pengakap dan ilmu Girl Guide. Sejarah Alam Melayu 1 hingga 5 Tawarikh Melayu Kesah Tanah Melayu Pelita Bahasa Melayu Daftar Ejaan Melayu Pedoman Guru I dan II . Buku-buku teks pekerjaan tangan. dan Buku-buku panduan seperti ilmu Brownies.Malay School Series      Buku-buku bacaan sekolah atau school readers. Buku-buku teks mata pelajaran sekolah.

The Malay Home Library Series Buku-buku cerita yang diterjemahkan seperti: Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari Pelayaran Guliver Cerita-cerita Sherlock Holmes Ali Baba Dengan 40 Orang Penyamun Macbeth Julius Ceaser Faust .

Buyung Adil. Ahmad Bakhtiar (Ahmad bin Abdullah). Abdul Hadi. Shaharom Hussain.Tokoh Penulis Melayu     Za¶ba (Zainal Abidin Ahmad) Pungguk (Muhammad Yasin bin Maamur). . Yusuf bin Arshad. Harun Aminurrasyid (Harun bin Muhammad Amin). dan Abdullah bin Sidek.

Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan dibawah Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 mengembangkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu menerbitkan bahan bercetak berbahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu menggiatkan aktiviti bahasa dan kesusasteraan. . menerbitkan buku teks untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah. pusat pengumpulan bahan atau dokumen bahasa dan kesusasteraan Melayu.

Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad(ITNM) Berhad(ITNM) Ditubuhkan pada 14 September 1993 merancang. mengurus dan menyelaras hal ehwal terjemahan. melaksana. kejurubahasaan atau interpretasi pelbagai bahasa. khidmat terjemahan. kejurubahasaan dan pemindahan maklumat berbilang bahasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. . penterjemahan buku dan kursus penterjemahan bagi melatih dan meningkatkan kepakaran penterjemah.

. sosial dan kebudayaan sesuai dengan keperluan dan cita-cita negara. rakyat di negara ini mempunyai minat membaca yang tinggi.Dasar Buku Negara buku dalam bahasa Melayu dapat memainkan peranan yang berkesan sebagai alat pembangunan fikiran. buku dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat di negara ini. dan semua buku yang diterbitkan di negara ini mencapai mutu yang baik dari segi isi dan juga dari segi bentuk fizikalnya.

penyunting. penterjemah. memantau aspek pemasaran dan perniagaan buku. pengarang dan penerbit.Majlis Buku Kebangsaan Malaysia(MBKM) menaman semangat dan tabiat membaca di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. pembangunan perpustakaan. . menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penulis. sistem pendidikan kebangsaan dan dasar bahasa negara menganjurkan Pesta Buku peringkat kebangsaan dan antarabangsa. artis.

Cap.Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan   Straits Settlements Book Ordinance 1886 FMS Books Enactment (F.S. 90) 1916 Preservation of Books Ordinance 1950 Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966(pindaan 1986) .M.

712 3.474 .164 3.Statistik Buku-Buku Berbahasa Melayu Yang Diterima Dan Didaftarkan Di Bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986(Akta 331) Tahun Sehingga 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 JUMLAH Buku Berbahasa Melayu 40.845 3.816 3.595 2.579 2.762 60.

Ceramah Motivasi. Pameran. Seminar. Bengkel Keibubapaan. Ceramah Penghayatan Sejarah. . Ceramah Kekeluargaan. Pengucapan Awam. Sesi Bercerita. Aktiviti kanak-kanak.Jawatankuasa Gerakan Membaca     .

Kuiz. . Kem Komputer.     Lukisan. Teater. Peraduan Ilustrasi Kreatif Buku Cerita. Peraduan Syarahan. Peraduan Mencari Maklumat. Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat melalui ICT dan lain-lain lagi. Kraftangan Boneka.

Urusetia Jawatankuasa Gerakan Membaca berperanan sebagai penyelaras program-program galakan membaca di semua peringkat bengkel pengendalian aktiviti galakan membaca khusus untuk penggalak membaca di pelbagai institusi terutamanya mereka yang datang dari kawasan pendalaman. . Penggalak ini kelak akan menggunakan teknik pembacaan tersebut kepada masyarakat setempat bagi tujuan memupuk sifat gemar membaca terutama di peringkat akar umbi.

dan Orang-orang perseorangan .Kesimpulan    Masa depan yang cerah Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Badan-badan berkanun Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan(NGO) Persatuan-persatuan berkaitan Syarikat-syarikat swasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.