I.

kehidupan Masyarakat Indonesia Masa
PemerintahanOrde Baru
II. Proses Pertumbuhan dan Mobi|itas Penduduk
III. Proses Perkembanqan Masyarakat Inte|ektua|
IV. Oampak Revo|usi Hi|au dan Industria|isasi di
Indonesia
V. Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Perubahan
Ounia ke Arah G|oba|isasi di Bidanq Tekno|oqi
VI. Peristiwa Po|itik Pentinq pada Masa Orde Baru
8ldung PollLlk
8ldung Lkonoml, Soslul dun
8uduvu
Lumpuk KuuLnvu Perun
Neguru Musu
PemerlnLuhun
Drde baru lahIr sebagaI upaya untuk :
|engoreksI total penyImpangan yang dIlakukan pada
masa Drde Lama.
Penataan kembalI seluruh aspek kehIdupan rakyat,
bangsa, dan negara ÌndonesIa.
|elaksanakan PancasIla dan UU0 1945 secara murnI
dan konsekuen.
|enyusun kembalI kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabIlItas nasIonal guna mempercepat
proses pembangunan bangsa.
Merìntìs stabìlìtas polìtìk nasìonal (1996-1997)
a. Pengukuhan Surat PerIntah Sebelas |aret 1996 menjadI TAP
|PFS No. ÌX/|PFS/1966
b. Pelaksanaan sIdang |PFS tanggal 5 JulI 1966 yang
menghasIlkan TAP |PFS No. XÌ/|PFS/1966 tentang PemIlu
c. Keluarnya TAP |PFS No. XÌÌÌ/|PFS/1966 tentang pambentukan
KabInet Ampera
d. TAP |PFS No. XÌÌ/|PFS/1968 tentang pemberIan otonomI luas
kepada daerah
e. Keluarnya TAP |PFS tentang KepartaIan, Keormasan, dan
Kekaryaan
f. Keluarnya FesolusI |PFS No. ÌÌÌ/|PFS/1966 tentang penerapan
sIstem pendIdIkan PancasIla
g. PenInjauan kembalI oleh |PFS terhadap ketetapan·ketetapan
|PFS sebelum tahun 1965.
Melaksanakan Konsolìdasì (sejak tahun1968)
Selama masa Drde 8aru telah berhasIl
melaksanakan pemIlIhan umum sebanyak enam kalI
yang dIselenggarakan setIap lIma tahun sekalI, yaItu:
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
|enghadapI pemIlu tanggal 2J |eI 1970, telah
dItetapkan organIsasI·organIsasI yang dapat mengIkutI
pemIlu. Ada 9 partaI polItIk yang berhak mengIkutI
pemIlu, yaItu :
1. ÌPKÌ 4. PartaI KhatolIk 7. PNÌ
2. PerkIndo 5. |urba 8. PÌ. PertI
J. ParmusI 6. NU 9. PSÌÌ
Setelah pemIlu 1971 maka dIlakukan penyederhanakan
jumlah partaI tetapI bukan berartI menghapuskan partaI
tertentu sehIngga dIlakukan penggabungan (fusI) sejumlah
partaI. SehIngga pelaksanaannya kepartaIan tIdak lagI
dIdasarkan pada IdeologI tetapI atas 5078,2,,3 5747,2.
Penggabungan tersebut menghasIlkan tIga kekuatan sosIal·
polItIk, yaItu :
1. PartaI Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusI darI NU,
ParmusI, PSÌÌ, dan PartaI Ìslam PertI yang dIlakukan pada
tanggal 5 JanuarI 197J (kelompok partaI polItIk Ìslam)
2. PartaI 0emokrasI ÌndonesIa (P0Ì), merupakan fusI darI PNÌ,
PartaI KatolIk, PartaI |urba, ÌPKÌ, dan ParkIndo (kelompok
partaI polItIk yang bersIfat nasIonalIs).
J. Colongan Karya (Colkar)
PLl COLKAR PPP
Menoto Hubunqon Luor Neqeri
u. Musuknvu Kembull lndoneslu Men|udl AnggoLu P88
b. Membekukun Hubungun LlplomuLlk dengun Republlk
Rukvuk Clnu (RRC)
c. PenghenLlun PollLlk KonfronLusl dengun Muluvslu
d. 8erperun dulum pembenLukun ASLAN
e. Pemullhun hubungun dengun Slngupuru
Membentuk po/o dosor pembonqunon nosiono/ yonq
di/oksonokon denqon bertumpu podoTri/oqi Pembonqunon
PemerlnLuh menvusun polu umumpembungunun |ungku
wukLu mellpuLl ku z¸-¸Ŧ Luhun. SeLlup Luhup ber|ungku
wukLu llmu Luhun. Sesuul |ungku wukLu lLu, muku seLlup
Luhup dlsebuL Pembungunun Llmu 1uhun uLuu PellLu
Pe/ito l
Llluksunukun pudu ŧ Aprll ŧũ6ũ hlnggu ¸ŧ MureL ŧũ,i vung
men|udl lundusun uwul pembungunun Orde 8uru.
1u|uun : unLuk menlngkuLkun Luruf hldup rukvuL dun
sekullgus meleLukkun dusur-dusur bugl
pembungunun dulum Luhup berlkuLnvu.
Susurun : Pungun, Sundung, Perbulkun
prusurunu, perumuhun rukvuL, perluusun
lupungun ker|u, dun kese|uhLeruun rohunl.
1lLlk 8eruL : Pembungunun bldung perLunlun sesuul dengun
Lu|uun unLuk menge|ur keLerbelukungun
ekonoml melulul proses pembuhuruun bldung
perLunlun, sebub muvorlLus penduduk lndoneslu
hldup durl husll perLunlun
Pe/ito ll
Llluksunukun pudu Lunggul ŧ Aprll ŧũ,i hlnggu ¸ŧ MureL ŧũ,ũ.
Susurun uLumunvu uduluh tetseJ|aoya paoqao. saoJaoq. petomalao.
sataoa Jao ptasataoa. meosejaltetakao takyat Jao mempetloas
kesempatao ketja. Peluksunuun PellLu ll cukup berhusll perLumbuhun
ekonoml ruLu-ruLu mencupul ,% per Luhun. Pudu uwul pemerlnLuhun
Orde 8uru lu|u lnflusl mencupul 6Ŧ% dun pudu ukhlr PellLu l lu|u lnflusl
Lurun men|udl i,%. Selun|uLnvu pudu Luhun keempuL PellLu ll, lnflusl
Lurun men|udl ũ,¸%.
Pe/ito lll
Llluksunukun pudu Lunggul ŧ Aprll ŧũ,ũ hlnggu ¸ŧ MureL ŧũŨi. PellLu
lll pembungunun muslh berdusurkun pudu1rllogl Pembungunun
dengun penekunun leblh menon|ol pudu segl pemeruLuun vung
dlkenul dengun Lelupun 1ulur PemeruLuun, vulLu:
ŧ. PemeruLuun pemenuhun kebuLuhun pokok rukvuL,
khususnvu sundung, pungun, dun perumuhun.
z. PemeruLuun kesempuLun memperoleh pendldlkun dun
peluvunun kesehuLun.
¸. PemeruLuun pembuglun pendupuLun
i. PemeruLuun kesempuLun ker|u
¸. PemeruLuun kesempuLun berusuhu
6. PemeruLuun kesempuLun berpurLlslpusl dulum
pembungunun khususnvu bugl generusl mudu dun kuum
perempuun
,. PemeruLuun penveburun pembugunun dl seluruh wlluvuh
Lunuh ulr
Ũ. PemeruLuun kesempuLun memperoleh keudllun.
Pe/ito lV
Llluksunukun pudu Lunggul ŧ Aprll ŧũŨi hlnggu ¸ŧ MureL
ŧũŨũ. 1lLlk beruLnvu uduluh sektot pettao|ao meoojo
swasembaJa paoqao Jao meo|oqkatkao |oJostt| yaoq Japat
meoqlas|lkao mes|o |oJostt| seoJ|t|. 1er|udl resesl pudu uwul
Luhun ŧũŨŦ vung berpenguruh Lerhudup perekonomlun
lndoneslu. PemerlnLuh ukhlrnvu mengeluurkun kebl|ukun
moneLer dun flskul sehlnggu kelungsungun pembungunun
ekonoml dupuL dlperLuhunkun.
Pe/itoV
Llluksunukun pudu Lunggul ŧ Aprll ŧũŨũ hlnggu ¸ŧ MureL
ŧũũi. 1lLlk beruLnvu pudu sekLor pettao|ao Jao |oJostt|.
lndoneslu memlkl kondlsl ekonoml vung cukup bulk dengun
perLumbuhun ekonoml ruLu-ruLu 6,Ũ % per Luhun. Poslsl
perdugungun luur negerl memperllhuLkun gumburun vung
menggemblrukun. PenlngkuLun ekspor leblh bulk dlbundlng
sebelumnvu.
Pe/itoVl
Llluksunukun pudu Lunggul ŧ Aprll ŧũũi hlnggu ¸ŧ MureL
ŧũũũ. 1lLlk beruLnvu muslh pudu pembaoqooao paJa sektot
ekooom| yaoq betka|tao Jeoqao |oJostt| Jao pettao|ao setta
pembaoqooao Jao peo|oqkatao koal|tas sombet Jaya maoos|a
sebaqa| peoJokooqoya. SekLor ekonoml dlpundung sebugul
penggeruk uLumu pembungunun. Pudu perlode lnl Ler|udl
krlsls moneLer vung melundu neguru-neguru Aslu 1engguru
Lermusuk lndoneslu. Kurenu krlsls moneLer dun perlsLlwu
pollLlk dulum negerl vung menggunggu perekonomlun
menvebubkun rezlmOrde 8uru runLuh.
lndonesio memi/iki ekonomi berbosis posor di mono
pemerintoh memoinkon peronon pentinq don dominon
Besornyo proyek-proyek pembonqunon nq dibioyoi me/o/ui
bontuon osinq, seperti : lMl, Wor/d Bonk, CGl, lÐA, don
AÐB
ÐLumpuk PoslLlf
ÐLumpuk NeguLlf
ÐLumpuk PoslLlf
ÐLumpuk NeguLlf
Llmensl
PollLlk
ÐLumpuk PoslLlf
ÐLumpuk NeguLlf
ÐLumpuk PoslLlf
ÐLumpuk NeguLlf
Llmensl
Lkonoml dun
Soslul-8uduvu
Ðimensi Po/itik
Lumpuk PoslLlf :
ŧ. PemerlnLuh mumpu membungun pondusl vung kuuL
bugl kekusuun lembugu kepresldenun vung membuuL
semukln kuuLnvu perun neguru dulum musvurukuL.
z. SlLuusl keumunun pudu musu Orde 8uru reluLlf umun
dun Ler|ugu dengun bulk kurenu pemerlnLuh mumpu
menguLusl semuu Llndukun dun slkup vung dlunggup
berLenLungun dengun Puncusllu.
¸. Lllukukun peleburun purLul dlmuksudkun ugur
pemerlnLuh dupuL mengonLrol purpol.
Lumpuk NeguLlf :
ŧ. Orde buru vung berslfuL oLorlLer, domlnuLlf, dun senLrullsLls
z. OLorlLurlunlsme merumbuh segenup uspek kehldupun
bermusvurukuL, berbungsu dun
¸. PemerlnLuhOrde 8uru gugul memberlkun pelu|urun
berdemokrusl vung bulk dun benur kepudu rukvuL lndoneslu.
Colkur men|udl uluL pollLlk unLuk mencupul sLublllLus vung
dllnglnkun, semenLuru z purLul lulnnvu hunvu sebugul boneku
ugur LerclpLu clLru sebugul neguru demokrusl.
i. SlsLemperwukllun berslfuL semu buhkun hunvu dl|udlkun
Lopeng unLuk melunggengkun sebuuh kekuusuun securu
seplhuk. Lulum seLlup pemllhun preslden melulul MPR SuhurLo
selulu Lerplllh.
¸. LemokruLlsusl vung LerbenLuk dldusurkun pudu KKN(Korupsl,
Kolusl, dun NepoLlsme)sehlnggu bunvuk wukll rukvuL vung
duduk dl MPRlLPR vung Llduk mengenul rukvuL dun dueruh
vung dlwuklllnvu.
6. Kebl|ukun pollLlk LerumuL blrokruLls, Llduk demokruLls, dun
cenderung KKN.
,. Lwlfungsl A8Rl Lerlulu mengukur musuk ke sendl-sendl
kehldupun berbungsu dun berneguru buhkun pudu bldung-
bldung vung sehurusnvu musvurukuL vung berperun besur
Lerlsl oleh personel 1Nl dun Polrl
Ũ. Hukumhunvu dlclpLukun unLuk keunLungun pemerlnLuh vung
berkuusu sehlnggu Llduk mumpu mengudlll puru konglomeruL
vung Leluh menghublsl uung rukvuL.
Ðimensi Lkonomi, 5osio/ don Budoyo
Lumpuk PoslLlf :
ŧ. PerLumbuhun ekonoml vung Llnggl kurenu seLlup
progrum pembungunun pemerlnLuh Lerencunu dengun
bulk dun husllnvu pun dupuL LerllhuL securu konkrlL.
z. lndoneslu mengubuh sLuLus durl neguru penglmpor berus
Lerbesur men|udl bungsu vung memenuhl kebuLuhun
berus sendlrl (swusembudu berus).
¸. Penurunun ungku kemlsklnun vung dllkuLl dengun
perbulkun kese|uhLeruun rukvuL.
i. Penurunun ungku kemuLlun buvl dun ungku purLlslpusl
pendldlkun dusur vung semukln menlngkuL.
Lumpuk NeguLlf :
ŧ. Kerusukun serLu pencemurun llngkungun hldup dun
sumber duvu ulum
z. Perbeduun ekonoml unLurdueruh, unLurgolongun
peker|uun, unLurkelompok dulum musvurukuL Lerusu
semukln Lu|um.
¸. 1erclpLuluh kelompok vung Lerplngglrkun (atq|oal|sas|
sos|al)
i. Menlmbulkun konglomerusl dun blsnls vung eruL dengun
KKN (Korupsl, Kolusl dun NepoLlsme)
¸. Pembugunun vung dllukukun husllnvu hunvu dupuL
dlnlkmuLl oleh sebuglun kecll kulungun musvurukuL,
pembungunun cenderung LerpusuL dun Llduk meruLu.
6. Pembungunun hunvu menguLumukun perLumbuhun
ekonoml Lunpu dllmbungl kehldupun pollLlk, ekonoml,
dun soslul vung demokruLls dun berkeudllun.
,. Mesklpun perLumbuhun ekonoml menlngkuL Lupl securu
fundumenLul pembungunun ekonoml sunguL rupuh.
Ũ. Pembugunun Llduk meruLu Lumpuk dengun udunvu
kemlsklnun dl se|umluh wlluvuh vung |usLru men|udl
penvumbung devlsu Lerbesur seperLl Rluu, KullmunLun
1lmur, dun lrlun. lukLor lnlluhh vung selunLunvu lkuL
men|udl penvebub Lerpuruknvu perekonomlun nuslonul
lndoneslu men|elung ukhlr Luhun ŧũũ,.
Se|uk berkuusunvu orde buru, pemerlnLuh mengeluurkun
kebl|ukun LenLung pembuLusun |umluh keluhlrun melulul
progrum keluurgu 8erencunu (K8).
1u|uun uLumu uduluh menguLur |umluh penduduk dun
kuullLusnvu, sehlnggu kemukmurun menlngkuL. UnLuk lLu, K8
vung dllukukun uduluh ferLlllLv conLrol, vulLu pengendullun
kesuburun melulul beberupu Luhupun LerLenLu. 1u|uun lulnnvu
uduluh unLuk mengurungl LlngkuL kemuLlun.
i|ayah Luas ŧũ6ŧ ŧũ)ŧ ŧũŨŦ ŧũũŦ
SumuLru i,¸.iŨŧ zũ ¸Ũ ¸z ,,
1uwu ŧ¸z.ŧŨ¸ i6, ¸6i 6,6 Ũŧi
Nusu 1engguru ŨŨ.iŨŨ ,ŧ Ũ¸ ũŧ ŧŧi
KullmunLun ¸iŨ.ŦŦ¸ , ũ ŧz ŧ,
Suluwesl ŧŨũ.zŧ6 ¸ŧ ¸, i6 66
Muluku ,i.¸Ŧ¸ ŧz ŧ¸ ŧũ z¸
Pupuu izŧ.ũŨŧ - z ¸ i
lndoneslu ŧ.ũz,.Ũ6z ¸Ŧ 6z ,, ũ¸
1ubel ŧ.ŧ Perkembungun 1lngkuL KepuduLun Penduduk lndoneslu
ŧũ6ŧ-ŧũũŦ
Se|uk progrum K8 dlluksunukun, Leluh Ler|udl penurunun lu|u
perLumbuhun penduduk vung LeruLumu dlsebubkun oleh
penurunun LlngkuL keluhlrun. Penurunun lu|u perLumbugun lnl
|ugu dllkuLl dengun penlngkuLun kuullLus sumber Luvu munuslu
vung unLuru luln Lercermln durl menlngkuLnvu deru|uL kesehuLun
dun glzl serLu pendldlkun musvurukuL. Hul lnl dlLundul durl :
S Uslu hurupun hldup menlngkuL
S Angku kemuLlun buvl menurun
S Angku buLu huruf pudu penduduk dewusu menurun
o. Anqka kematian Bayi 1um|ah
ŧ 8runul Lurussulum ŧ¸
z llllphlnu z6
¸ lndoneslu i6
i Kumbo|u ũ¸
¸ Luos ŧŦi
6 Muluvslu Ũ
, Mvunmur ũŦ
Ũ Slngupuuru z
ũ 1hullund zŦ
ŧŦ vleLnum ¸Ŧ
1ebel ŧ.z 1umluh Angku KemuLlun 8uvl lndoneslu dlunLuru
Neguru-Neguru ASLAN
Akun LeLupl musuluh SLM vung dlhudupl bunglndoneslu
uduluh bebun hldup |umluh bebun penduduk vun besur. 1uluh
penduduk lndoneslu menempuLl uruLun ke empuL dldunlu seLeh
Chlnu, lndlu dun AS.
Apubllu dlbundlngkun dengun neguru dl ASLAN, kuullLus
SLM dl lndoneslu muslh sunguL LerLlnggul. 1erllhuL durl
renduhnvu perlngkuL lndeks Pembungunun Munuslu vung
mencungkup ungku hurupun hldup, ungku melek hldup, ungku
perLlslpusl murld sekoluh, dun pengeluurun per kuplLu.
Musuluh vung dlhudupl oleh bungsu lndoneslu vung
berkulLun musuluh moblllLus dun perseburun penduduk. 1umluh
penduduk vung semukln besur menguklbuLkun kepuduLun
penduduk vung Lerus menlngkuL, vung |usLru Ler|udl dl LempuL
vung Leluh puduL penduduknvu, LeruLumu puuu 1uwu. Lun
dueruh perkoLuun.
1lduk meruLunvu perseburun penduduk dun kurung
Leruruhnvu moblllLus penduduk LerkulL eruL dengun
keLldukselmbungun perseburun sumber duvu dun husll
pembungunun. 1erklL dengun musuluh lnl, suluh suLu kebl|ukun
pemerlnLuh uduluh dengun meluksunukun progrum Lrusmlgrusl.
1u|uun resml progrum lnl uduluh unLuk mengurungl
kemlsklnun dun kepuduLun penduduk dl puluu 1uwu
memberlkun kesempuLun bugl orung vung muu beker|u, dun
memenuhl kebuLuhun Lenugu ker|u unLuk mengoluh sumber
duvu dl puluu-puluu luln seperLl Pupuu, KullmunLun, SumuLru,
dun Suuwesl.
Lusur hukum vung dlgunukun unLuk progrum lnl uduluh
Undung-Undung Republlk lndoneslu Nomor ŧ¸ 1uhun ŧũũ,
LenLung KeLrunsmlgruslun (sebelumnvu UU Nomor ¸ 1uhun
ŧũ,z)dun PeruLurun PemerlnLuh Republlk lndoneslu Nomor z
1uhun ŧũũũ LenLung Penvelengguruun 1runsmlgrusl
(Sebelumnvu PP Nomor iz 1uhun ŧũ,¸), dlLumbuh beberupu
Keppes dun lnpres pendukung.
1runsmlgrusl menuruL Undung-Undung No. ¸ 1uhun ŧũ,z
berhubugun dengun :
S Pemlnduhun uLuu perplnduhun penduduk durl suLu dueruh ke
dueruh luln vung muslh wlluvuh lndoneslu.
S Perplnduhun penduduk ke dueruh Lrunsmlgrusl vung dllukuku
securu sukurelu dun dluLur oleh pemerlnLuh.
Perkembungun lnLelekLuul (golongun musvurukuL
Lerpelu|ur) dl lndoneslu menguluml pusung suruL. Musu
penceruhun lnLelekLuul buru Ler|udl pudu uwul ubud ke-zŦ dl
lndoneslu. LlLundul dengun:
ŧ. Munculnvu orgunlsusl-orgunlsusl pergerukun nuslonul
z. Perkembungun lP1LK
¸. Munculnvu Revolusl lndusLrl
perhlmpunun lndoneslu dun dlLeruskun dengun bungklLnvu
kelompok pelu|ur durl seluruh lndoneslu vung berunl
menggugus dun mendekluruslkun suLu lndoneslu dulum suLu
buhusu, suLu bungsu dun suLu Lunuh ulr (sumpuh pemudu zŨ
OkLober ŧũzŨ)
S ipto Manqunkusumo
S 5uwardi 5uryaninqrat (kH Oewantara)
S M. Yamin
S 5oekarno
S Hatta
Perkembungun
1runsporLusl
Perkembungun
lndusLrl
Perkembungun
lnformusl
Penguruh Leknologl dulum bldung LrunsporLusl dl
lndoneslu dl buwu oleh pemerlnLuh kolonlul 8elundu.
1u|uunnvu unLuk mempermuduh dun mempercepuL proses
penguwusun Lerhudup dueruh-dueruh vung |uuh durl proses
penguwusun Lerhudup dueruh-dueruh vung |uuh durl pusuL
kegluLun pemerlnLuhun. Se|uk lndoneslu merdeku,
perkembungun surunu LrunsporLusl semukln pesuL.
Pembungunun surunu LrunsporLusl mellpuLl :
ŧ. Pembungunun surunu LrunsporLusl duruL
z. Pembungunun surunu LrunsporLusl luuL
¸. Pembungunun surunu LrunsporLusl uduru
Upuvu pengoluhunSLA dengun bunLuun Leknologl unLuk
menghusllkunberbugul mucumhusll vung mempunvul nllul leblh Llnggl.
8enLuk-benLuk kegluLun lndusLrl perLunlun mellpuLl hul-hul berlkuL:
ŧ. lndusLrl pengoluhun husll Lunumun pungun,Lermusuk holLlkulLuru
z. Husll perkebunun seperLl mlnvuk kelupu,burung-burung kureL dun
sebugulnvu
¸. Husll perlkunun seperLl lndusLrl pengoluhun udung,rumpuL luuL,ubur-
ubur,dsb
i. Husll huLun seperLl lndusLrl pengoluhunkuvu,pengoluhun
pulp,kerLus,dunruvon,serLu lndusLrl pengoluhun roLun
¸. lndusLrl pupuk, vulLu dengun memunfuuLkungus ulum, serLu
eksplolLusl sumber-sumber vung buru
6. lndusLrl mesln dun peruluLun perLunlun, LerluLumu unLuk dupuL
memenuhl kepenLlngun peLunl dulumrungku menlngkuLkun
produkslnvu.
Pembungunun SlsLem komunlkusl SuLellL LomesLlk
(SKSL) unLuk keperluun komunlkusl dl lndoneslu dlmulul
Luhun ŧũ,¸, dun selesul Luhun ŧũ,6. SuLellL LersebuL dlberl
numu Pa|apa, vung dlumbll durl numu sumpuh Muhu PuLlh
Cu|uh Mudu unLuk menvuLukun NusunLuru.
SKSL Pulupu uduluh suuLu slsLem suLellL komunlkusl
vung dlkendullkun oleh slsLem pengendull dl buml, vung
mempunvul fungsl sebugul surunu dulum berbugul ukLlvlLus
komunlkusl. SuLellL vung musu ker|unvu suduh hubls hurus
dlgunLl dengun suLellL generusl buru.
ŧ. Pulupu A-ŧ (Ũ 1ull ŧũ,6)
z. Pulupu A-z (ŧŦ MureL ŧũ,,)
¸. Pulupu 8-ŧ (ŧũ 1unl ŧũŨ¸)
i. Pulupu 8-z (6 lebruurl ŧũŨi)
¸. Pulupu 8z-P (zŦ MureL ŧũŨ,)
6. Pulupu 8-zR (zŦ MureL ŧũũŦ)
,. Pulupu 8-i (, Mel ŧũũz)
Ũ. Pulupu C-ŧ (lebruurl ŧũũ6)
ũ. Pulupu C-z (ŧ6 Mel ŧũũ6)
Revolusl hl|uu dupuL dlurLlkun sebugul berlkuL :
Revolusl Hl|uu merupukun perubuhun curu bercocok
Lunumdurl curu Lrudlslonul ke curu modern.
Revolusl Hl|uu (teeo Revolot|oo) merupukun suuLu
revolusl produksl bl|l-bl|lun durl husll penemuun-
penemuun llmluh berupu benlh unggul buru durl berbugul
vurleLus, gundum, pudl, dun |ugung vung menguklbuLkun
Llngglnvu husll punen komodlLus LersebuL.
Perubuhun drumuLls dulum produksl perLunlun vung
dlmulul pudu Luhun ŧũ6Ŧun dengun dlkembungkunnvu bl|l
pudl dun gundumunggul vung dupuL memberl husll punen
vung berllpuL gundu dun penerupun ulr serLu pupuk dulum
|umluh besur.
LuLur belukung munculnvu revolusl Hl|uu uduluh
kurenu munculnvu musuluh kemlsklnun vung
dlsebubkun kurenu perLumbuhun |umluh penduduk
vung sunguL pesuL Llduk sebundlng dengun penlngkuLun
produksl pungun. Sehlnggu dllukukun pengonLrolun
|umluh keluhlrun dun menlngkuLkun usuhu pencurlun
dun penellLlun blnlL unggul dulumbldung PerLunlun.
Upuvu lnl Ler|udl dldusurkun pudu penellLlun vung
dllukukun oleh1homus RoberL MulLhus.
evo/usi hijou tohop pertomo
Kesuksesun uwul revolusl hl|uu Leluh men|udlkun produksl pungun
berllpuL gundu dl humplr semuu neguruAslu dunAfrlku pudu ukhlr
Luhun ŧũ6Ŧun. 1eLupl unLuru Luhun ŧũ,Ŧ-ŧũŨŦ, besurnvu bluvu dun
Lenugu unLuk memproduksl pupuk dun Leknlk pemompuun ulr Leluh
menguklbuLkun produksl pungun berkurung kembull. Kemudlun
Ler|udl bencunu kekerlngun dl neguru-neguru uslu dun ufrlku vung
menguklbuLkun produksl perLunlun semukln berkurung.
evo/usi hijou tohop keduo
AklbuL kegugulun dulumrevolusl hl|uu Luhup perLumu, puru llmuwun
seluruh dunlu berusuhu menvelenggurukun Revolusl Luhup keduu,
vulLu pengembungun |enls bl|l-bl|lun buru vung blsu dlpunen duu kull
seLuhun, serLu berusuhu menemukun |enls rumpuL-rumpuLunserLu
Lunumun luln vung dupuL dlLunumsecuru Lumpung surl dengun pudl
dun gundum.
Upuvu PemerlnLuh
dulumRevolusl Hl|uu
lnLenslflkusl
LksLenslflkusl
Llverslflkusl
RehublllLusl
lnLenslflkusl PerLunlun dl lndoneslu dlkenul dengun numu
Ponco0soho Toni vung mellpuLl :
ŧ. Pemlllhun 8lblL Unggul
z. Pengoluhun1unuh vung bulk
¸. Pemupukun
i. lrlgusl
¸. PemberunLusun Humu
ksteos|[|kas| pettao|ao vulLu memperluus luhun Lunuh
vung dupuL dlLunuml dengun pembukuun luhun-luhun buru
(mlsul mengubuh luhun Lundus men|udl luhun vung dupuL
dlLunuml, membuku huLun, dsb).
Usuhu pengunekurugumun |enls Lunumun pudu suuLu
luhun perLunlun melulul slsLem Lumpung surl. Usuhu lnl
mengunLungkun kurenu dupuL menceguh kegugulun punen
pokok, memperluus sumber devlsu, menceguh penurunun
pendupuLun puru peLunl.
Merupukun usuhu pemullhun produkLlvlLus sumber duvu
perLunlun vung krlLls, vung membuhuvukun kondlsl
llngkungun, serLu dueruh ruwun dengun muksud unLuk
menlngkuLkun Luruf hldup musvurukuL dl dueruh LersebuL.
Usuhu perLunlun LersebuL ukun menghusllkun buhun
mukunun dun sekullgus sebugul sLublllsuLor llngkungun.
PemerlnLuh memberlkun penvuluhun dun blmblngun kepudu peLunl.
KegluLun pemusurun husll produksl perLunlun ber|ulun luncur serlng
perkembungunLeknologl dun komunlkusl.
1umbuhunvung dlLunumLerspeslullsusl uLuu vung dlkenul dengun
moookoltot, vulLu menunuml luhun dengun suLu |enls Lumbuhun su|u.
PengembungunLeknlk kulLur |urlngun unLuk memperoleh blblL unggul
vung dlhurupkun vung Luhun Lerhudup serungun penvuklL dun hunvu
cocok dlLunumdl luhun LerLenLu.
PeLunl menggunukunblblL pudl husll pengembugunlnsLlLuL PenellLlun
Pudl lnLernuslonul vung beker|usumu dengun pemerlnLuh, blblL pudl
unggul LersebuL leblh dlkenul dengun blblL lR.
Polu perLunlun berubuh durl polu subslsLensl men|udl polu kuplLul dun
komerslullsusl.
Neguru membuku lnvesLusl melulul pembungununlrlgusl modern dun
pembugununlndusLrl pupuk nuslonul.
PemerlnLuh mendlrlkun koperusl-koperusl vung dlkenul dengun KUL
(Koperusl UnlL Lesu).
Lumpuk PoslLlf :
ŧ. Memberlkun lupungun ker|u bugl puru peLunl muupun buruh
perLunlun.
z. Lueruh vung Ludlnvu hunvu dupuL memproduksl securu
LerbuLus dun hunvu unLuk memenuhl kebuLuhun mlnlmul
musvurukuLnvu dupuL menlkmuLl husll vung leblh bulk
kurenu revolusl hl|uu.
¸. Kekurungun buhun pungun dupuL LeruLusl.
i. SekLor perLunlun mumpu men|udl pllur penvunggu
perekonomlun lndoneslu LeruLumu LerllhuL keLlku lndoneslu
menguluml krlsls ekonoml sehlnggu orung berullh usuhu ke
sekLor ugroblsnls.
Lumpuk NeguLlf :
ŧ. Munculluh komerslullsusl produksl perLunlun
z. Muncul slkup lndlvlduulls dulum hul penguusuun Lunuh
¸. 1er|udl perubuhun sLrukLur soslul dl pedesuun dun polu
hubungun unLurluplsun peLunl dl desu dlmunu hubungun
unLur luplsun Lerplsuh dun men|udl suLuun soslul vung
berluwunun kepenLlngun.
i. Memudurnvu slsLem kekerubuLun dulum musvurukuL vung
uwulnvu men|udl penglkuL hubungun unLur luplsun.
¸. Muncul kesen|ungun ekonoml kurenu pengullhun huk mlllk
uLus Lunuh melulul |uul bell.
6. Hurgu Lunuh vung Llnggl Llduk Ler|ungkuu oleh kemumpuun
ekonoml peLunl luplsun buwuh sehlnggu peLunl kuvu
mempunvul peluung sunguL besur unLuk menumbuh luus
Lunuh.
,. Muncul kesen|ungun soslul kurenu kepemlllkun Lunuh
vunmg berbedu menvebubkun LlngkuL pendupuLunpun
ukun berbedu.
Ũ. Muncul kesen|ungun vung LerllhuL durl perbeduun guvu
bungunun muupun guvu berpukulun penduduk vung
men|udl lumbung ldenLlLus suuLu luplsun soslul.
ũ. Mulul udu upuvu puru peLunl unLuk berullh peker|uun ke
|enls vung luln selrlng perkembugun Leknologl.
Produksi Beras dan Impor Indonesia
ŧũũ¶-zŦŦz
Ŧ
¸ŦŦŦ
ŧŦŦŦŦ
ŧ¸ŦŦŦ
zŦŦŦŦ
z¸ŦŦŦ
¸ŦŦŦŦ
¸¸ŦŦŦ
ŧũũ¸ ŧũũ6 ŧũũ, ŧũũŨ ŧũũũ zŦŦŦ zŦŦŧ zŦŦz
produksl
lmpor
1u|uun Revolusl Hl|uu :
ŧ. Mengubuh peLunl-peLunl guvu lumu (peasaot) men|udl
peLunl-peLunl guvu buru ([atmets)
z. Memodernlsuslkun perLunlun guvu lumu gunu memenuhl
lndusLrlullsusl ekonoml nuslonul
Penghl|uuun kembull luhun vung Llduk dlperunLukkun
unLuk huLun dun rebolsusl luhun huLun. Progrum lnl
berLu|uun unLuk menun|ung sLublllLus ekoslsLem Lunuh.
Reullsusl penghl|uuun dulum kurun wukLu ŧũũz-ŧũũ¸ vung
dlluksunukun dl zŧ proplnsl mellpuLl ¸ũ LAS dl ŧũi
kubupuLen dl lndoneslu.
Penunumun huLun rukvuL seluus ŧŦ,.ŧ6, hu, pembuuLun
unlL perconLohun perLunlun konservusl sebunvuk ŧ.¸Ŧi unlL
dun pembungunun ŧ.zii dum. Penghl|uuun LersebuL
berLu|uun unLuk merehublllLusl luhun krlLls dun kerlng seluus
¸Ũ,.¸ŨŦ hu. Selumu musu Orde 8uru (mulul pellLu l dun pellLu
v Leluh berhusll dlrehublllLusl luhun krlLls seluus i,¸, |uLu hu.
Clobullsusl perLumu kull dlperkenulkun oleh1heodore
LevlLL pudu Luhun ŧũŨ¸. LevlLL pudu wukLu lLu mencermLl
udunvu perubuhun vung cepuL dulum dlmensl ekonoml dun
keuungun, LeruLumu vung berkulLun dengun sekLor produksl,
konsumsl dun lnvesLusl.
Apu vung dlkemukun1heodore LevlLL, sebenurnvu hunvu
suluh suLu dlmensl su|u durl muknu globullsusl. Kurenu securu
leblh luus globullsusl |ugu mencukup uspek-uspek luln
kehldupun munuslu seluln ekonoml, vulLu buduvu, pollLlk,
soslul, dun Leknologl. Khusus bldung Leknologl, LeruLumu
Leknologl lnformusl, uduluh vung pullng pesuL
perkembungunnvu. Clobullsusl membuwu munuslu pudu
suuLu dunlu Lunpu buLus
Kurenu lLu, wu|ur |lku pemerlnLuh neguru-neguru Aslu,
neguru vung dlunggup kurung mu|u, klnl mulul securu resml
mendukung perkembungun1l seLeluh seklun lumu dlum-
keblngungun kurenu Llduk Luhu upu vung hurus dllukukun
dengun perkembungun Leknologl vung demlklun cepuL lnl.
8ugl Aslu, vung suuL lnl sedung beker|u kerus menge|ur
keLlnggulun durl neguru-neguru mu|u dun pudu suuL vung
sumu menguluml perubuhun soslul pollLlk, keberuduun
lnLerneL khususnvu merupukun musuluh vung pellk. Leblh
buruk lugl, krlsls ekonoml vung dluluml Aslu pudu ukhlr Luhun
ũŦun menundu perkembungun1l dl suuL AS dun neguru-
neguru Lropu sedung berkembung pesuL dulum penggunuun
Leknologl lLu.
Respon
PoslLlf
Respon
NeguLlf
usvurukuL uLus globullsusl Leknologl dlLun|ukkun dulum
benLuk pemunfuuLun dun pengembungun Leknologl LersebuL
dulumkehldupun sehurl-hurl. 8ulk pemerlnLuh, dunlu blsnls
muupun lndlvldu-lndlvldu Leluh memunfuuLkun berbugul
kemu|uun Leknologl dunlu.
PerLemuun s|ao Req|ooal Coo[eteoce o[ tle lobal
lo[otmat|oo lo[tasttoctote Comm|ss|oo (llC) dl Munllu pudu
bulun 1ull zŦŦŦ menghusllkun rencunu unLuk membungun
|urlngun komunlkusl, menvedlukun perungkuL pengukses
lnformusl durl lnLerneL unLuk musvurukuL, menvusun
frumework penggunuun1l, membungun |urlngun onllne-
pemerlnLuh, serLu mengembungkun pendldlkun unLuk
menlngkuLkun duvu sulng Aslu.
MenuruL 1ublold KonLun On-llne Lunggul ũ OkLober zŦŦŦ
vung menguLlp luC (lo[otmat|oo uata Cotpotat|oo), dunu
vung suduh dlbelun|ukun unLuk kepenLlngun1l dl lndoneslu
cukup besur. 1uhun zŦŦŦ lnl dlperklrukun USŚ ,,z,ũ |uLu, nulk
durl USŚ 6¸Ũ,i |uLu Luhun lulu. 1umluh lnl belum Lermusuk
lnvesLusl Jotcomvung sempuL bergulruh dulum duu Luhun
Lerukhlr.
MusvurukuL sudur dl eru serbu cungglh pemunfuuLun
Leknologl uduluh hul vung muLluk ugur Llduk keLlnggulun
dengun neguru luln.
Meluhlrkun musvurukuL vung leblh menghurgul kuullLus
lndlvldu uLuu vung leblh dlkenul dengun profeslonullsme.
1er|udlnvu persulngun unLurlndlvldu uLus dusur
keprofeslonullLusun
MusvurukuL menggunukun berbugul kemuduhun-
kemuduhun dlbldung Leknologl, mlsulnvu dulum melukukun
perLukurun lnformusl, Lrunsuksl muupun LrunsporLusl
Ll eru globullsusl klLu dlhudupkun pudu berbugul benLuk
kemuduhun numun penemuun buru dl bldung Leknologl |ugu
dupuL menlmbulkun keLlmpungun uLuu uklbuL buruk dun
membuhuvukun musvurukuL. Mlsulnvu penggunuun peluru
kendull nukllr, gus svuruf dun senupun mesln, pengunggurun,
polusl dun kemuceLun lulu llnLus sebugul dumpuk
penggunuun Leknologl LrunsporLusl cepuL dun buhuvu
kesehuLun lulnnvu.
Perkembungun Leknologl lnformusl dl lndoneslu pernuh
menlmbulkun dllemu bugl pemerlnLuh. Ll |umun Orde 8uru
berkuusu dulu, 1l dlslkupl dengun penuh keblngungun,
seperLl mlsulnvu dulum kusus penggerebekun suluh suLu
lotetoet Setv|ce ltov|Jet (lSl) dl 1ukurLu suuL °KuduLullº
(kerusuhun duu puluh Lu|uh |ull) vung menghebohkun lLu.
Kusus lnl luvuknvu menghudupkun kemu|uun1l dengun uluL
perung dun kekuusuun. Lun seperLl blusunvu, sen|uLu leblh
berkuusu durlpudu Leknologl. Numun, kekuuLun1l vung
dlLekun lLu kemudlun Lumpll °jomawaº dulum eplsode
|uLuhnvu Orde 8uru. Konon, dlpercuvu buhwu gerukun
muhuslswu dun bunLuun loglsLlknvu dlkoordlnuslkun dengun
memunfuuLkun kecungglhun1l lnl.
8uhkun, komunlkusl mlllLer pun dlsudup dun semuu sundl
mlllLer dlLer|emuhkun oleh puru ukLlvls dun dlbuglkun lewuL
puger, Lelepon gengumdun emull pudu puru koordlnuLor
lupungun unLuk mengunLlslpusl blokude mlllLer vung
menvupu 1ukurLu dun koLu-koLu lulnnvu suuL lLu, ŧũũŨ dun
ŧũũũ. 1l, securu lungsung uLuu Llduk, berkonLrlbusl uLus
Ler|udlnvu suuLu perubuhun soslul vung bermuknu dl
lndoneslu vulLu |uLuhnvu re|lm mlllLerlsLlk vung suduh
berkuusu ¸z Luhun lumunvu.
Slkup pemerlnLuh orde buru vung cenderung curlgu dun
khuwuLlr lnl dlsebubkun pemerlnLuh khuwuLlr hul lLu ukun
dlmunfuuLkun bugl plhuk-plhuk LerLenLu dulum neguru unLuk
berslkup krlLlr Lerhudup seLlup kebl|ukun pemerlnLuhun.
1upl, enLuh dlmunu suluhnvu, pemerlnLuh buru vung
Lerplllh securu reluLlf demokruLls puscu re|lmOrde 8uru lnl
|ugu gugup menunggupl kemu|uun1l. KepuLusun Preslden
(Kepres) No. ũ6 Luhun zŦŦŦ vung gurls besurnvu berlsl
lurungun musuknvu lnvesLor uslng dl bldung lndusLrl
mulLlmedlu dl lndoneslu, menun|ukkun dengun |elus
keblngungun pemerlnLuh dulum merespon perkembungun
blsnls mulLlmedlu, vung LenLu udu dulum ma|ostteam1l.
Lengun Kepres lLu, LerslruL lnferlorlLus vung luur blusu
dulumdlrl pemerlnLuh. PemerlnLuh berunggupun buhwu
proLeksl lLu dlberlkun dengun usumsl Llduk mungkln pemuln-
pemuln lokul mumpu bersulng dengun lnvesLor uslng dulum
dunlu1l. Puduhul, |usLru bunvuk pemuln lokul vung berLerluk
dun menenLung kepres lnl. SuLu-suLunvu pemuln lokul vung
LerllhuL pullng geLol mendukung dlkeluurkunnvu keppres
LersebuL hunvuluh P1. 1elkom.
Keblngungun lnl |ugu LerllhuL |elus dulum perumusun UU
1elekomunlkusl beserLu PP vung menverLulnvu. Lulum PP
No. ¸z Luhun zŦŦŦ mlsulnvu, upubllu seseorung lngln
mendlrlkun wurung lnLerneL, unLuk mengurus l|ln pendlrlun
wurneL, hurus memlnLu l|ln vung dlLunduLungunl oleh
menLerl. 1elus buhwu kebl|ukun pemerlnLuh suuL lnl
menlmbulkun semukln bunvuk musuluh vung Llmbul dulum
pengembungun1l.
Pudu musu orde buru, pemerlnLuh cenderung represlf
Lerhudup bekembungnvu Leknologl lnformusl
Slkup pemerlnLuh vung curlgu dun khuwuLlr dlsebubkun
kekhuwuLlrun pemerlnLuh |lku hul lLu ukun dlmunfuuLkun
bugl plhuk-plhuk LerLenLu unLuk berslkup krlLls Lerhudup
seLlup kebl|ukun pemerlnLuh
Keluurnvu Kepres No ũ6 Luhun zŦŦŦ vung berlsl lurungun
musuknvu lnvesLor uslng dl bldung lndusLrl muLlmedlu
Lulum PP No. ¸z Luhun zŦŦŦ, upubllu seseorung lngln
mendlrlkun wurung lnLerneL, unLuk mengurus l|ln pendlrlun
wurneL, hurus memlnLu l|ln vung dlLunduLungunl oleh
menLerl.
Muncul kelompok seperLl A11AC, OWlNS, Creenpeuce
beserLu flgur-flgur seperLl Plere 8ourdeo, Susun Ceorge,
Wulden 8ello, vundunu Shlvu vung Lumpll dulum memlmpln
gerukun Lundlngun menenLung globullsusl dengu meLode
gerukun mussu.
1er|udl perluwunun durl bunvuk kelompok muupun lndlvldu
peker|u buduvu
8unvuk peLunl kembull menggunukun blblL orgunlk lokul
unLuk menungkul blblL rekuvusu produk perusuhuun uslng
Merebuknvu gerukun clnLu produk dulum negerl unLuk
menghlndurl keLergunLungun Lerhudup slsLem
kuplLullsme
1rlLuru Supersemur
Sldung
UmumMPRS
Nuwuksuru
PollLlk Luur
Negerl
Pemlllhun
Umum
Sldung MPR
1uhun ŧũ,¸
Aksl vung dllukukunC-¸Ŧ S dlkeLuhul oleh musvurukuL buhwu
PKl LerllbuL dl dulumnvu. Akun LeLupl pemerlnLuh Llduk segeru
mengumbll Llndukun vung Legus Lerhudup PKl vung Leluh
melukukunpengkhlunuLunLerhudup bungsu dun neguru.
Pudu Lunggul z¸ OkLober ŧũ6¸ LerbenLukluh KesuLuunAksl
Muhuslswulndoneslu (KAMl).
Pudu Lunggul ŧŦ 1unuurl ŧũ66 KAMl dun KAPPl
memeloporl kesuLuun-kesuLuun uksl vung Lergubung dulum
lronL puncusllu LPR-CR menunLuL 1unLuLun HuLl Nurunl
RukvuL vung Lerkenul dengun1rl 1unLuLun RukvuL (1rlLuru).
Adupun 1rl 1unLuLun RukvuL lLu uduluh sebugul berlkuL:
Pembuburun PKl
Pemberslhun kublneL durl unsur-unsur C-¸Ŧ SlPKl
Penurunun hurgulperbulkun ekonoml
KeLlgu LunLuLun dl uLus menglnglnkun perubuhun dl bldung
pollLlk, seluln lLu |ugu kelnglnun udunvu perubuhun ekonoml
vuknl penurunun hurgu.
Aksl unLuk menenLung LerhudupC-¸Ŧ SlPKl semukln meluus
menvebubkun pemerlnLuh merusu LerLekun. Oleh kurenu lLu
seLeluh melukukun pemblcuruun dengun beberupu unggoLu
kublneL dun perwlruA8Rl dl őlsLunu 8ogor pudu Lunggul ŧŧ MureL
ŧũ66, Preslden Soekurno ukhlrnvu menveLu|ul memberlkun
perlnLuh kepudu LeLnun1enderul SoehurLo sebugul Pungllumu
AngkuLunLuruL dunP ungkopkumLlbunLuk memullhkun keuduun
wlbuwu pemerlnLuh,. SuruL munduL lnl Lerkenul dengun numu
SuruL PerlnLuh Sebelus MureL ŧũ66 (Supersemur).
SldungUmumlv MPRS vung dlselenggurukun pudu Lunggul ŧ, 1unl ŧũ66
Leluh menghusllkun beberupu keLeLupun vung dupuL memperkokoh
LeguknvuOrde 8uru unLuru luln sebugul berlkuL.
KeLeLupunMPRS No. lX LenLung PengukuhunSuruL PerlnLuh Sebelus
MureL.
KeLeLupun MPRS No. lX LenLung Pengukuhun SuruL
PerlnLuh Sebelus MureL.
KeLeLupun MPRS No. XXv LenLung Pembuburun PKl dun
ormus-ormusnvu serLu lurungun penveburun u|urun
Murxlsme-Komunlsme dl lndoneslu.
KeLeLupun MPRS No. XXlll LenLung Pemburuun Lundusun
Kebl|ukun Lkonoml, keuungun dun Pembungunun.
KeLeLupun MPRS No. Xlll LenLung PembenLukun KublneL
Amperu vung dlLuguskun kepudu Pengembun1up MPRS
No. lX
MPRS memlnLu perLunggug|uwubunLerhudup Preslden
SoekurnodulumSldungUmumMPRS ŧũ66 uLus Ler|udlnvu
pemberonLukunC-¸Ŧ SlPKl, kemorosoLunekonoml dun morul.
UnLuk memenuhlnvu Preslden Soekurno menvumpulkun
umunuLnvu pudu Lunggul zz 1unl ŧũ66 vung ber|udul Nuwuksuru
(sembllun pusul). AmunuL LersebuL oleh MPRS dlpundung Llduk
memenuhl hurupun rukvuL kurenu Llduk memuuL securu |elus
mengenul perlsLlwuC-¸Ŧ SlPKl serLu kemorosoLun ekonoml dun
morul. Oleh kurenu lLu MPRS memlnLu kepudu Preslden unLuk
melengkupl.
Pudu Lunggul ŧŦ 1unuurl ŧũ6, preslden melengkupl Nuwukusuru,
ukun LeLupl lslnvu |ugu Llduk memuuskunbunvuk plhuk.
Selun|uLnvu LPR-CR mengusulkunkepudu MPRS ugur
mengudukunSldung lsLlmewu unLuk memberhenLlkun Preslden
Soekurnodurl |ubuLun PresldenlMunduLurls MPRS dun
mengungkuL Pe|ubuL Preslden .
Pudu Lunggul zz lebruurl ŧũ6, Preslden Soekurno menveruhkun
kekuusuunkepudu pengembun MPRS No. lX, 1enderul SoehurLo.
Penveruhun lnl merupukun perlsLlwu penLlng dulumupuvu
menguLusl slLuusl pollLlk pudu wukLu lLu.
PollLlk luur negerl lndoneslu condong kepudu suluh suLu blok
pudu musu Lemokrusl 1erplmpln merupukun pengulumun puhlL
bugl lndoneslu. UnLuk mengoreksl penvelewungunpudu musu
Orde Lumu, blok Lersebuk dlnvuLukun suluh oleh MPRS
(kemudlun MPR). lndoneslu hurus kembull ke pollLlk lluur negerl
vung bebus dun ukLlf serLu Llduk memencllkun dlrl. Sesuul dulum
1up No. XlllMPRSlŧũ66. musuOrde 8uru. Sebugul wu|ud
peluksunuunnvupudu musuOrde 8uru melukukun lungkuh-
lungkuh sebugul berlkuL.
MenghenLlkun pollLlk konfronLusl dengun Muluvslu
SeLeluh dlLunduLungunlnvu perseLu|uun unLuk
menormullsusl hubungun blluLerul lndoneslu-Muluvslu
pudu Lunggul ŧŧ AgusLus ŧũ66. Selun|uLnvu ¸ŧ AgusLus
ŧũ6, keduu pemerlnLuh Leluh membuku hubungun
dlplomuLlk pudu LlngkuL KeduLuun 8esur.
lndoneslu kembull men|udl unggoLu P88 pudu Lunggul
zŨ SepLember ŧũ66 seLeluh menlnggulkun P88 se|uk ŧ
1unuurl ŧũ6¸. Sebub selumu men|udl unggoLu budun
dunlu, vuknl se|uk ŧũ¸Ŧ-ŧũ6i, lndoneslu Leluh menurlk
bunvuk munfuuLnvu.
lndoneslu lkuL memprukursul LerbenLuknvu sebuuh
orgunlsusl ker|u sumu reglonul dl kuwusun Aslu 1engguru
vung dlsebuL AssocluLlon of SouLh LusL Aslun NuLlons
(ASLAN) pudu Lunggul Ũ AgusLus ŧũ6,.
PemlllhunUmummusuOrde 8uru perLumu kull dlluksunukun
Lunggul ¸ 1ull ŧũ,ŧ. pemllu wukLu lLu berbedu dengun pemllu
Luhun ŧũ¸¸ kurenu Leluh menggunukunslsLemdlsLrlk bukun
slsLemproporslonul. LulumslsLemdlsLrlk lnl purLul-purLul hurus
memperebuLkunperwukllun vung dlsedlukun unLuk sesuuLu
dueruh. Suuru vung Lerkumpul dl suuLu dueruh Llduk dupuL
dl|umluhkun dengun suuLu purLul lLu vung Lerkumpul dl dueruh
luln.
Pemllu Luhun ŧũ,, dllkuLl oleh ŧŦ konLesLun, vuknl PKRl,
NU, Purmusl, Purklndo, Murbu, PNl, PerLl, lPKl, dun
Colkur. Lulum pemllu kull lnl dlmenugkun oleh Colkur.
Pemllu berlkuLnvu dlluksunukun pudu Lunggul z Mel ŧũ,,
vung kull lnl dllkuLl oleh ¸ orgunlsusl peserLu pemllu,
vuknl PurLul PersuLuun Pembungunun (PPP), Colongun
Kurvu (Colkur), dun purLul Lemokrusl lndoneslu (PLl).
Selun|uLnvu pemllu-pemllu dl lndoneslu selumu Orde
8uru selulu dlmenungkun oleh Colongun Kurvu.
Lengun Pemllu l ŧũ,ŧ, muku unLuk perLumu kull Rl
mempunvul MPR LeLup, vuknl bukun MPRS. Plmplnun
MPR dun LPR husll Pemllu l uduluh ldhumChulld.
Selun|uLnvu MPR lnl mengudukun sldung pudu bulun
MureL ŧũ,¸ vung menghusllkun beberupu kepuLusun
dlunLurunvu sebugul berlukuL.
S 1up lv lMPRl,¸ LenLung Curls-gurls besur Huluun
Neguru sebugul penggunLl Munlpol.
S 1up lX lMPRl,¸ LenLung Pemlllhun 1enderul SoehurLo
sebugul Preslden Rl.
S 1up Xl lMPRl,¸ LenLung pemlllhun Srl
Humengkubuwono lX sebugul Wukll Presdlen Rl.
Lengun demlklun Rl Leluh memlllkl Preslden dunWukll
Preslden sesuul dengun umunuL UUL ŧũi¸.
O
Avu LesedLlu
Anggurlnl Normu
lunl PrusLlcuwuLl
Monullsvuh
Nor 1unnuh
Suruh A.R
SlLl Humdunu
mXll lPA ¸

 WVa\SZ
S_ S^SS` ZV[ZW_S
S_S WW^Z`SSZ

^VW S^a 

^[_W_ W^`aTaSZVSZ
[T`S_ WZVaVa 

^[_W_ W^WTSZYSZ
S_ S^SS` Z`WW`aS 

S\S Wb[a_ Sa VSZ ZVa_`^S_S_ V ZV[ZW_S 

W_\[Z
S_ S^SS` ZV[ZW_SW^SVS\ W^aTSSZ aZSW^S [TS_S_VVSZYWZ[[Y 

 W^_`cS [` WZ`ZY \SVS
S_S

^VW S^a

.

.

.

VSZY [` VSZY [Z[[_S VSZ aVS S S\S aS`Z S W^SZ WYS^S S_S WW^Z`SSZ .

2. :39: 203:2-:. 80:7: .3 -.9 -.8.7/0 -./. 0..3 4380:03 03:8:3 02-.7: .38. /.8..50325...:.3 30.3 7.843.3 .7. :39: 034708 949. 2. 2:73 /..9..7. !03. 0:.3.3 !. 7/0 .3 89. 202507.3 02-.38.850 0/:5.8.3 5. :5.3/. . 3/4308.3.9 574808 502-.8 3.3. /.-9.7 80-.3 &&80.9.05..3:3.3 -. :3.38.

07398 89.8 549 3.  !03::.3 $:7.709 203. $0-0.9 !0739.8 .843./ %! !#$4 .-9.

!#$.

3.3 8/.3 203..3 !#$9.3 %!!#$4 .8.3. : . - !0.8.

!#$.

%!!#$4 . 0:.9039.73.3 !02: .

!#$.

9039.3 . / %!!#$4 .-309 2507.3 5.2-039:.

!#$.

7. /..8 05.. #084:8 !#$4 .3 502-07./.79. %!!#$9039.8.3 494342 :.3 05.9039.73. 0 0:.3 /.3 1 0:.3 0.73.07.3 0472.

!#$.

5. ..:3 .5. 40 !#$907.3 50307.5 0909.3.5.:.3 !#$80-0:2 9.3 02-.3 !. !033./.9039.3 88902 503//.8.3 0909.

3 47.:3 80.3 809.2 .. 03.5.3.7. 203:9 502: . ! !079 !.8. /909. 7/0 .7: 90.72:8 & !$ ..8 .8 80./.94 ! !073/4 :7-.9 203:9 502: /.79. -07.3  03. 9.3/.9: 9.9.3.0. 0 90.. .9:  ! !.:3 $0. .3.38.3 4384/.8 47.8 20.5 502: 9.3/8003.8. 2.3.3 :2:2 80-.2. 549 .:3   /.3-07. 5.8. .38.3 502.5.79.5 2.

3 5..9 3.7 04254 5.79.3 5.3-0781. 8.7 & !.8.79.9:.79.3.8 3/4308.3. . $03.9:   !. 50.3 -07.3 !02-.. 0:.33.3 1:8 /.79.3 5.3 5030/07.:.72:8 !$ /./. 549 .3 9.3. //..94 !. /. ! 207:5.9.3 503.2 !03.3 90780-:9 203.2 !. !078..7 ! !.79.7. 5.843. /. 502: 2.8 443.79 203.3 9/. :7-. 0247.5 -:.5:8.3 !.7.73/4 04254 5.3 1:8 80:2.3 !!! 207:5.79..7 ..3 5747.$090. 9.79. .3 1:8 /. . ! /.79. 4.5 ..-:3. 909.3:.3 .:.79.:.8.3 !.2!079 . 549 .3/.-:3.79. 5. 549 8.9./. 9079039: 803. 05.3:3.8. /044 909.2.8 5078.3 848.79.3 :2.

 .WZS`S aTaZYSZ aS^ WYW^
S_aZ S WTS ZV[ZW_S
WZSV ZYY[`S T
WTWaSZ aTaZYSZ \[S` VWZYSZ W\aT S S ZS U WZYWZ`SZ [` [ZX^[Z`S_ VWZYSZ
SS _S V W^\W^SZ VSS \WTWZ`aSZ W WaSZ aTaZYSZ VWZYSZ ZYS\a^S
S

WTWZ`a \[S VS_S^ \WTSZYaZSZ ZS_[ZS SZY VS_SZSSZ VWZYSZ TW^`a\a \SVS^[Y WTSZYaZSZ WW^Z`S WZ a_aZ \[S aa \WTSZYaZSZ SZYS cS`a W\a` a ### `SaZW`S\ `SS\ TW^SZYS cS`a S`SaZW_aS SZYS cS`a `aSS _W`S\ `SS\ V_WTa` WTSZYaZSZ SSaZ S`Sa W`S

W`S S_SZSSZ \SVS \^ # ZYYS # 
S^W` ## SZY WZSV SZVS_SZ ScS \WTSZYaZSZ

^VW S^a aaSZ aZ`a WZZYS`SZ `S^SX Va\ ^S S` VSZ _WSYa_ WW`SSZ VS_S^VS_S^ TSY \WTSZYaZSZ VSS `SS\ TW^a`Z S S_S^SZ SZYSZSZVSZY W^TSSZ \^S_S^SZS\W^aSSZ ^S S`\W^aS_SZ S\SZYSZ W^SVSZ W_WS`W^SSZ ^[SZ ` W^S` WTSZYaZSZTVSZY \W^`SZSZ _W_aS VWZYSZ `aaSZ aZ`a WZYWS^ W`W^TWSSZYSZ W[Z[ WSa \^[_W_ \WTSS^aSZ TVSZY \W^`SZSZ_WTST S [^`S_ \WZVaVa ZV[ZW_S Va\ VS^ S_ \W^`SZSZ .

W`S S_SZSSZ \SVS `SZYYS \^ ## ZYYS # S^W` # S_S^SZ a`SSZ S SVSS `W^_WVSZ S \SZYSZ_SZVSZY\W^aSSZ _S^SZS VSZ \^S_S^SZSWZ_WS`W^SSZ ^S S` VSZ W\W^aS_ W_W\S`SZ W^S WS_SZSSZ W`S Uaa\ TW^S_ \W^`aTaSZ W[Z[ ^S`S^S`SWZUS\S #\W^`SaZ SVS ScS \WW^Z`SSZ .

^VW S^a Sa ZXS_ WZUS\S # VSZ \SVS S^ W`S Sa ZXS_ `a^aZ WZSV ##WSZa`Z S \SVS `SaZ WW\S` W`S ZXS_ `a^aZ WZSV # W`S # W`S S_SZSSZ \SVS `SZYYS \^ # ZYYS # S^W` \WTSZYaZSZ S_ TW^VS_S^SZ \SVS ^[Y WTSZYaZSZ VWZYSZ \WZWSZSZ WT WZ[Z[ \SVS _WY \WW^S`SSZ SZY VWZS VWZYSZ WS\SZ Sa^ WW^S`SSZ S`a .

 WW^S`SSZ \WWZaSZ WTa`aSZ \[[ ^S S` # # # # # # a_a_Z S _SZVSZY\SZYSZVSZ \W^aSSZ WW^S`SSZ W_W\S`SZ W\W^[W \WZVVSZ VSZ \WS SZSZ W_WS`SZ WW^S`SSZ \WTSYSZ \WZVS\S`SZ WW^S`SSZ W_W\S`SZ W^S WW^S`SSZ W_W\S`SZ TW^a_SS WW^S`SSZ W_W\S`SZ TW^\S^`_\S_ VSS \WTSZYaZSZ a_a_Z S TSY YWZW^S_ aVS VSZ Sa \W^W\aSZ WW^S`SSZ \WZ WTS^SZ \WTSYaZSZ V _Wa^a cS S `SZS S^ WW^S`SSZ W_W\S`SZ W\W^[W WSVSZ .

W`S S_SZSSZ \SVS `SZYYS \^ #ZYYS # S^W` ` TW^S`Z S SVSS _W`[^ \W^`SZSZ WZaa _cS_WTSVS \SZYSZ VSZ WZZYS`SZ ZVa_`^ SZYVS\S` WZYS_SZ W_Z ZVa_`^ _WZV^W^SV ^W_W_ \SVS ScS `SaZ SZYTW^\WZYS^a `W^SVS\ \W^W[Z[SZ ZV[ZW_S WW^Z`S S^Z S WZYWaS^SZ WTSSZ [ZW`W^ VSZ X_S _WZYYS WSZY_aZYSZ \WTSZYaZSZ W[Z[ VS\S` V\W^`SSZSZ .

W`S S_SZSSZ \SVS `SZYYS \^ ZYYS # S^W` #` TW^S`Z S \SVS _W`[^ \W^`SZSZ VSZ ZVa_`^ ZV[ZW_SW [ZV_ W[Z[ SZYUaa\ TS VWZYSZ \W^`aTaSZ W[Z[ ^S`S^S`S# \W^`SaZ [__ \W^VSYSZYSZ aS^ ZWYW^ W\W^S`SZ YSTS^SZ SZY WZYYWT^SSZ WZZYS`SZ W_\[^ WT TS VTSZVZY _WTWaZ S .

W`S S_SZSSZ \SVS `SZYYS \^ #ZYYS # S^W` ` TW^S`Z S S_ \SVS \WTSZYaZSZ \SVS _W`[^ W[Z[ SZYTW^S`SZ VWZYSZ ZVa_`^ VSZ \W^`SZSZ _W^`S \WTSZYaZSZ VSZ \WZZYS`SZ aS`S_ _aTW^ VS S SZa_S _WTSYS \WZVaaZYZ SW`[^ W[Z[ V\SZVSZY _WTSYS \WZYYW^S a`SS \WTSZYaZSZ SVS \W^[VW Z `W^SV ^__ [ZW`W^ SZYWSZVS ZWYS^SZWYS^S _SWZYYS^S `W^S_a ZV[ZW_S S^WZS ^__ [ZW`W^ VSZ \W^_`cS \[` VSS ZWYW^ SZYWZYYSZYYa \W^W[Z[SZ WZ WTSTSZ ^W .

^VW S^a ^aZ`a .

ZV[ZW_SW W[Z[ TW^TS__ \S_S^ V SZS \WW^Z`S WSZSZ \W^SZSZ \WZ`ZY VSZ V[ZSZ W_S^Z S \^[ W\^[ W \WTSZYaZSZ ZY VTS S WSa TSZ`aSZ S_ZY_W\W^` [^VSZ VSZ .

WZ_ [` Ð S\S [_`X Ð S\S WYS`X Ð S\S [_`X WZ_ [Z[ VSZ Ð S\S WYS`X [_SaVS S .

WZ_ [` S\S [_`X  WW^Z`S S\a WTSZYaZ \[ZVS_ SZYaS` TSY Wa_SSZ WTSYS W\^W_VWZSZ SZYWTaS` _WSZ aS`Z S \W^SZ ZWYS^S VSS S_ S^SS` # `aS_ WSSZSZ \SVS S_S .

^VW S^a ^WS`X SSZ VSZ `W^SYS VWZYSZ TS S^WZS \WW^Z`S S\a WZYS`S_ _WaS `ZVSSZ VSZ _S\ SZYVSZYYS\ TW^`WZ`SZYSZ VWZYSZ SZUS_S # SaSZ \WWTa^SZ \S^`S VS_aVSZ SYS^ \WW^Z`S VS\S` WZY[Z`^[ \S^\[ .

S\S WYS`X  .

^VW TS^a SZYTW^_XS` [`[^`W^V[ZS`XVSZ _WZ`^S_`_ # .

`[^`S^SZ_W W^STS _WYWZS\ S_\W WVa\SZ TW^S_ S^SS`TW^TSZY_S VSZ # WW^Z`S .

^VW S^a YSYS WTW^SZ \WSS^SZ TW^VW[^S_ SZYTS VSZ TWZS^ W\SVS ^S S` ZV[ZW_S [S^ WZSV SS` \[` aZ`a WZUS\S _`ST`S_ SZY VZYZSZ_WWZ`S^S #\S^`S SZZ S SZ S _WTSYS T[ZWS SYS^`W^U\`S U`^S _WTSYS ZWYS^S VW[^S_ # _`W \W^cSSZ TW^_XS` _Wa TSSZ SZ S VSVSZ `[\WZY aZ`a WSZYYWZYSZ _WTaS WaS_SSZ _WUS^S _W\SSS _W`S\ \WSZ \^W_VWZ WSa aS^`[ _WSa `W^\ .

# W[^S`_S_ SZY`W^TWZ`a VVS_S^SZ \SVS [^a\_ [a_VSZ W\[`_W_WZYYS TSZ S cS ^S S` SZY VaVa V È SZY`VS WZYWZS ^S S` VSZ VSW^S SZYVcSZ S # WTSSZ \[` `W^SS` T^[^S`_`VS VW[^S`_VSZ UWZVW^aZY # cXaZY_ `W^Sa WZYSS^ S_a W _WZV_WZV WVa\SZ TW^TSZY_S VSZ TW^ZWYS^S TSSZ \SVS TVSZY TVSZY SZY_WS^a_Z S S_ S^SS` SZYTW^\W^SZ TW_S^ `W^_ [W \W^_[ZW VSZ [^ aa SZ S VU\`SSZ aZ`a WaZ`aZYSZ \WW^Z`S SZY TW^aS_S _WZYYS `VS S\a WZYSV \S^S [ZY[W^S` SZY`WS WZYST_ aSZY ^S S` .

WZ_ [Z[[_S VSZ aVS S S\S [_`X  W^`aTaSZ W[Z[ SZY`ZYY S^WZS _W`S\ \^[Y^S\WTSZYaZSZ \WW^Z`S `W^WZUSZS VWZYSZ TS VSZ S_Z S \aZVS\S` `W^S` _WUS^S [Z^` # ZV[ZW_SWZYaTS _`S`a_VS^ ZWYS^S \WZY\[^ TW^S_ `W^TW_S^ WZSV TSZY_S SZYWWZa WTa`aSZ TW^S_ _WZV^ _cS_WTSVS TW^S_ # WZa^aZSZ SZYS W_ZSZ SZYVa` VWZYSZ \W^TSSZ W_WS`W^SSZ ^S S` # WZa^aZSZ SZYS WS`SZ TS VSZ SZYS \S^`_\S_ \WZVVSZ VS_S^ SZY_WSZ WZZYS` .

S\S WYS`X  # W^a_SSZ _W^`S \WZUWS^SZ ZYaZYSZ Va\ VSZ _aTW^ VS S SS W^TWVSSZ W[Z[ SZ`S^VSW^SSZ`S^Y[[ZYSZ \WW^SSZSZ`S^W[\[ VSS S_ S^SS` `W^S_S _WSZ `SS W^U\`SS W[\[ SZY`W^\ZYY^SZ S^YZS_S_ _[_S WZTaSZ [ZY[W^S_ VSZ T_Z_ SZYW^S` VWZYSZ [^a\_ [a_ VSZ W\[`_W WTSYaZSZ SZYVSaSZ S_Z S SZ S VS\S` VZS` [W _WTSYSZ WU SSZYSZ S_ S^SS` \WTSZYaZSZ UWZVW^aZY `W^\a_S` VSZ `VS W^S`S # # # .

# WTSZYaZSZSZ S WZYa`SSSZ \W^`aTaSZ W[Z[ `SZ\S VTSZY WVa\SZ \[`W[Z[ VSZ _[_S SZYVW[^S`_ VSZ TW^WSVSZ # W_\aZ \W^`aTaSZ W[Z[ WZZYS` `S\ _WUS^S XaZVSWZ`S\WTSZYaZSZ W[Z[ _SZYS` ^S\a WTSYaZSZ `VS W^S`S `S\S VWZYSZ SVSZ S W_ZSZ V _WaS cS S SZYa_`^a WZSV \WZ aTSZY VWb_S `W^TW_S^ _W\W^` Sa SSZ`SZ a^VSZ ^SZ S`[^ ZS SZY_WSZ`aZ S a` WZSV \WZ WTST `W^\a^aZ S \W^W[Z[SZ ZS_[ZS ZV[ZW_SWZWSZY S^ `SaZ # .

.

WSTW^aS_SZ S[^VWTS^a\WW^Z`SWZYWaS^SZ WTSSZ`WZ`SZY\WTS`S_SZaSWS^SZWSa \^[Y^SWaS^YSW^WZUSZS aaSZ a`SS SVSS WZYS`a^ aS \WZVaVa VSZ aS`S_Z S_WZYYS WSa^SZ WZZYS`Z`a `a SZYVSaSZ SVSS XW^`` U[Z`^[ S`a \WZYWZVSSZ W_aTa^SZ WSa TWTW^S\S `SS\SZ `W^`WZ`aaaSZ SZZ S SVSS aZ`a WZYa^SZY `ZYS` WS`SZ .

STW  W^WTSZYSZZYS` W\SVS`SZ WZVaVa ZV[ZW_S # S S aS`^S ScS a_SWZYYS^S SSZ`SZ aScW_ Saa S\aS ZV[ZW_S aS_ #### ## # # ## # # ### # # # # # ## # # ## # ## # # ### # # ## # ## ### ## # # # ## ## # # # # ### # ##  ## ## .

WS\^[Y^S VS_SZSSZ`WS`W^SV\WZa^aZSZSa \W^`aTaSZ\WZVaVa SZY`W^a`SSV_WTSTSZ[W \WZa^aZSZ`ZYS`WS^SZ WZa^aZSZSa\W^`aTaYSZZ aYSVa`VWZYSZ\WZZYS`SZaS`S__aTW^S SSZa_S SZYSZ`S^SSZ`W^UW^ZVS^WZZYS`Z SVW^SS`W_WS`SZ VSZY _W^`S\WZVVSZS_ S^SS` SZV`SZVSVS^ S S S _SS^S\SZVa\WZZYS` ZYSWS`SZTS WZa^aZ ZYSTa`Sa^aX\SVS\WZVaVaVWcS_SWZa^aZ .

WTW # aSZYS WS`SZS ZV[ZW_SVSZ`S^S WYS^S WYS^S [ ZYS WS`SZS ^aZS S^a__SS # # # # # # \ZS ZV[ZW_S ST[S S[_ SS _S SZS^ ZYS\aS^S SSZV W`ZS # # # aS # ## ## # # .

SZ`W`S\S_SS SZYVSVS\TSZY ZV[ZW_S SVSSTWTSZVa\aSTWTSZ\WZVaVa SZTW_S^ aS \WZVaVaZV[ZW_SWZW\S`a^a`SZWW\S`VVaZS_W`W ZS ZVSVSZ \STSVTSZVZYSZVWZYSZZWYS^SV aS`S_ VZV[ZW_SS__SZYS``W^`ZYYSW^S`VS^ ^WZVSZ S\W^ZYS` ZVW_ WTSZYaZSZ SZa_S SZY WZUSZYa\SZYSS^S\SZVa\SZYSWWVa\SZYS \W^`_\S_a^V_W[SVSZ\WZYWaS^SZ\W^S\`S .

S_SS SZYVSVS\[WTSZY_S ZV[ZW_S SZY TW^S`SZS_SS[T`S_VSZ\W^_WTS^SZ\WZVaVa aS \WZVaVa SZY_WSZTW_S^WZYSTS`SZW\SVS`SZ \WZVaVa SZY`W^a_WZZYS` SZYa_`^a`W^SVV`W\S` SZY`WS\SVS`\WZVaVaZ S`W^a`SS\aSa ScSSZ VSW^S\W^[`SSZ VSW^S`SZ S\W^_WTS^SZ\WZVaVaVSZa^SZY `W^S^SZ S[T`S_\WZVaVa`W^S`W^S`VWZYSZ W`VS_WTSZYSZ\W^_WTS^SZ_aTW^VS SVSZS_ \WTSZYaZSZW^`VWZYSZS_SSZ_SS_S`aWTSSZ \WW^Z`SSVSSVWZYSZWS_SZSSZ\^[Y^S`^S_Y^S_ .

aaSZ^W_\^[Y^SZSVSSaZ`aWZYa^SZY W_ZSZVSZW\SVS`SZ\WZVaVaV\aSa ScS WTW^SZW_W\S`SZTSY[^SZY SZYSaTWW^SVSZ WWZaWTa`aSZ`WZSYSW^SaZ`aWZY[S_aTW^ VS SV\aSa\aSaSZ_W\W^` S\aS SSZ`SZaS`^S VSZaScW_ S_S^aa SZYVYaZSSZaZ`a\^[Y^SZSVSS ZVSZYZVSZYW\aT ZV[ZW_S [[^ #SaZ # `WZ`SZY W`^SZ_Y^S_SZ_WTWaZ S [[^#SaZ ##VSZ W^S`a^SZ WW^Z`SW\aT ZV[ZW_S [[^# SaZ `WZ`SZY WZ WWZYYS^SSZ^SZ_Y^S_ WTWaZ S [[^##SaZ ##V`STSTWTW^S\S W\\W_VSZ Z\^W_\WZVaaZY .

^SZ_Y^S_WZa^a`ZVSZYZVSZY [#SaZ ## TW^aTaYSZVWZYSZ WZVSSZS`Sa\W^\ZVSSZ\WZVaVaVS^_S`aVSW^SW VSW^SSZ SZYS_cS SZV[ZW_S S W^\ZVSSZ\WZVaVaWVSW^S`^SZ_Y^S_ SZYVSaS _WUS^S_aS^WSVSZVS`a^[W\WW^Z`S S .

.

W^WTSZYSZ Z`WW`aS Y[[ZYSZ S_ S^SS` `W^\WSS^V ZV[ZW_SWZYSS \S_SZY _a^a` S_S \WZUW^SSZ Z`WW`aS TS^a `W^SV \SVS ScS STSV W# V ZV[ZW_S`SZVS VWZYSZ aZUaZ S [^YSZ_S_[^YSZ_S_ \W^YW^SSZ ZS_[ZS # W^WTSZYSZ # aZUaZ S Wb[a_ ZVa_`^ \W^\aZSZ ZV[ZW_SVSZ V`W^a_SZ VWZYSZ TSZY`Z S W[\[ \WSS^ VS^ _Wa^a ZV[ZW_S SZYTW^SZ WZYYSYS_ VSZ WZVWS^S_SZ _S`a ZV[ZW_SVSS _S`a TSS_S_S`a TSZY_S VSZ _S`a `SZS S^_a\S \WaVS # .

`[TW^ # .

S S S S S \`[ SZYaZa_a[ acS^V a^ SZZY^S` SZ [WS^Z[ S``S WcSZ`S^S .

W^WTSZYSZ ^SZ_\[^`S_ W^WTSZYSZ ZVa_`^ W^WTSZYSZ ZX[^S_ .

WZYS^a `WZ[[Y VSS TVSZY `^SZ_\[^`S_ V ZV[ZW_SV TScS [W \WW^Z`S [[ZS WSZVS aaSZZ S aZ`a W\W^aVS VSZ W\W^UW\S` \^[_W_ \WZYScS_SZ `W^SVS\ VSW^SVSW^S SZYSa VS^ \^[_W_ \WZYScS_SZ `W^SVS\ VSW^SVSW^S SZYSa VS^ \a_S` WYS`SZ \WW^Z`SSZWS ZV[ZW_SW^VWS \W^WTSZYSZ _S^SZS `^SZ_\[^`S_ _WSZ \W_S` WTSZYaZSZ_S^SZS `^SZ_\[^`S_ W\a` WTSZYaZSZ_S^SZS `^SZ_\[^`S_ VS^S` # WTSZYaZSZ_S^SZS `^SZ_\[^`S_ Sa` # WTSZYaZSZ_S^SZS `^SZ_\[^`S_ aVS^S .

\S S \WZY[SSZ VWZYSZ TSZ`aSZ `WZ[[Y aZ`a WZYS_SZ TW^TSYS SUS S_ SZYW\aZ S ZS WT `ZYY WZ`aTWZ`a WYS`SZ ZVa_`^ \W^`SZSZ W\a` SS TW^a` # # # # # ZVa_`^ \WZY[SSZ S_ `SZSSZ \SZYSZ`W^S_a [`a`a^S S_ \W^WTaZSZ _W\W^` Z S WS\STS^SZYTS^SZY S^W` VSZ _WTSYSZ S S_ \W^SZSZ _W\W^` ZVa_`^ \WZY[SSZ aVSZY^a\a` Sa`aTa^ aTa^V_T S_ a`SZ _W\W^` ZVa_`^ \WZY[SSZ S a\WZY[SSZ \a\W^`S_VSZ ^S [Z_W^`S ZVa_`^ \WZY[SSZ ^[`SZ ZVa_`^ \a\a S`a VWZYSZ WSZXSS`SZ YS_SS_W^`S W_\[`S_ _aTW^_aTW^ SZYTS^a ZVa_`^ W_Z VSZ \W^SS`SZ \W^`SZSZ`W^a`SS aZ`a VS\S` WWZa W\WZ`ZYSZ \W`SZ VSS ^SZYS WZZYS`SZ \^[Va_Z S .

WTSZYaZSZ_`W [aZS_ S`W` [W_` aZ`a W\W^aSZ [aZS_ V ZV[ZW_SVaS `SaZ ##VSZ _WW_S `SaZ ##S`W` `W^_WTa` VTW^ ZSS SS\S SZYVST VS^ ZSS _a\S SS S` SS SVS aZ`a WZ S`aSZ a_SZ`S^S  SS\S SVSS _aS`a __`W _S`W` [aZS_ SZYVWZVSSZ [W __`W \WZYWZVS V Ta SZY W\aZ S XaZY_ _WTSYS _S^SZS VSS TW^TSYS S`b`S_ [aZS_S`W` SZYS_S W^SZ S _aVS ST_ S^a_ VYSZ` VWZYSZ _S`W` YWZW^S_ TS^a .

 # # # # # #  SS\S  a ## SS\S # S^W` ## SS\S  aZ # SS\S ## WT^aS^ # SS\S # # S^W` # SS\S ## S^W` SS\S ## W # SS\S  WT^aS^ # SS\S # # W # .

.

Wb[a_ Sa VS\S` VS^`SZ _WTSYS TW^a` Wb[a_ Sa W^a\SSZ \W^aTSSZ US^S TW^U[U[ `SZS VS^ US^S `^SV_[ZS W US^S [VW^Z Wb[a_ Sa ^WWZWb[a`[ZW^a\SSZ _aS`a ^Wb[a_ \^[Va_ TTSZ VS^ S_ \WZWaSZ \WZWaSZ S TW^a\S TWZ aZYYa TS^a VS^ TW^TSYS bS^W`S_YSZVa\SVVSZ SYaZY SZYWZYSTS`SZ `ZYYZ S S_ \SZWZ [[V`S_ `W^_WTa` W^aTSSZ V^SS`_VSS \^[Va_ \W^`SZSZ SZY VaS \SVS `SaZ # SZVWZYSZ VWTSZYSZZ S T \SV VSZ YSZVa aZYYa SZYVS\S` WTW^ S_ \SZWZ SZYTW^\S` YSZVS VSZ \WZW^S\SZ S^_W^`S \a\a VSS aS TW_S^ .

S`S^ TWSSZY aZUaZ S ^Wb[a_ Sa SVSS S^WZS aZUaZ S S_SS W_ZSZ SZY V_WTSTSZ S^WZS \W^`aTaSZ aS \WZVaVa SZY_SZYS` \W_S` `VS _WTSZVZY VWZYSZ \WZZYS`SZ \^[Va_ \SZYSZWZYYS VSaSZ \WZY[Z`^[SZ aS WS^SZ VSZ WZZYS`SZ a_SS \WZUS^SZ VSZ \WZW`SZ TZ` aZYYa VSS TVSZY W^`SZSZ \S S Z `W^SV VVS_S^SZ \SVS \WZW`SZ SZY VSaSZ [W [S_[TW^` S`a_ .

Wb[a_ Sa `SS\ \W^`SS W_a_W_SZ ScS ^Wb[a_ Sa `WS WZSVSZ \^[Va_ \SZYSZ TW^\S` YSZVS V S\^ _WaS ZWYS^S _SVSZ X^S \SVS S^ `SaZ # SZW`S\ SZ`S^S `SaZ # TW_S^Z S TS S VSZ `WZSYS aZ`a W\^[Va_ \a\a VSZ `WZ \W[\SSZ S^`WS WZYSTS`SZ \^[Va_ \SZYSZ TW^a^SZY WTS WaVSZ `W^SV TWZUSZS WW^ZYSZ V ZWYS^SZWYS^S S_S VSZ SX^S SZY WZYSTS`SZ \^[Va_ \W^`SZSZ _WSZ TW^a^SZY Wb[a_ Sa `SS\ WVaS TS` WYSYSSZ VSS ^Wb[a_ Sa `SS\ \W^`SS\S^S acSZ _Wa^a VaZS TW^a_SS WZ WWZYYS^SSZ Wb[a_ `SS\ WVaS S`a \WZYWTSZYSZ WZ_ TTSZ TS^a SZYT_S V\SZWZ VaS S _W`SaZ_W^`S TW^a_SS WZWaSZ WZ_ ^a\a`^a\a`SZ _W^`S `SZSSZ SZ SZYVS\S` V`SZS _WUS^S `a\SZY _S^VWZYSZ \SV VSZ YSZVa .

\S S WW^Z`S VSS Wb[a_ Sa Z`WZ_XS_ _`WZ_XS_ bW^_XS_ WST`S_ .

Z`WZ_XS_ W^`SZSZ V ZV[ZW_SVWZS VWZYSZ ZSS SZUS _SSSZ SZYW\a`  # # # # WSZ T` ZYYa WZY[SSZ SZS SZYTS Wa\aSZ ^YS_ WTW^SZ`S_SZ SS .

_`WZ_XS_ \W^`SZSZ S`a W\W^aS_ SSZ `SZS SZYVS\S` V`SZS VWZYSZ \WTaSSZ SSZSSZ TS^a _S WZYaTS SSZ `SZVa_ WZSV SSZ SZYVS\S` V`SZSWTaS a`SZV_T .

_SS\WZYSZWS^SYSSZ WZ_ `SZSSZ \SVS _aS`a SSZ \W^`SZSZ WSa __`W `a\SZY _S^_SSZ WZYaZ`aZYSZ S^WZS VS\S` WZUWYS WYSYSSZ \SZWZ \[[W\W^aS_ _aTW^ VWb_SWZUWYS \WZa^aZSZ \WZVS\S`SZ \S^S \W`SZ .

W^a\SSZ a_SS \WaSZ \^[Va`b`S_ _aTW^ VS S \W^`SZSZ SZY^`_ SZYWTSS SSZ [ZV_ ZYaZYSZ_W^`S VSW^S ^ScSZ VWZYSZ S_aV aZ`a WZZYS`SZ `S^SX Va\ S_ S^SS` V VSW^S `W^_WTa` _SS\W^`SZSZ `W^_WTa` SSZ WZYS_SZ TSSZ SSZSZ VSZ _WSYa_ _WTSYS _`ST_S`[^ ZYaZYSZ .

WW^Z`S WTW^SZ \WZ aaSZ VSZ TTZYSZ W\SVS \W`SZ WYS`SZ \WS_S^SZ S_ \^[Va_ \W^`SZSZ TW^SSZ SZUS^ _W^ZY \W^WTSZYSZ `WZ[[Y VSZ [aZS_ aTaSZ SZYV`SZS `W^_\W_S_S_ S`Sa SZYVWZS VWZYSZ [Z[a`a^ S`a WZSZS SSZ VWZYSZ _S`a WZ_ `aTaSZ _SS WZYWTSZYSZ `WZ a`a^ S^ZYSZ aZ`a W\W^[W TT` aZYYa SZYVS^S\SZ SZY`SSZ `W^SVS\ _W^SZYSZ \WZ S` VSZ SZ S U[U[ V`SZS V SSZ `W^`WZ`a W`SZ WZYYaZSSZ TT` \SV S_ \WZYWTSYSZ Z_``a` WZW`SZ SV Z`W^ZS_[ZS SZYTWW^S_SS VWZYSZ \WW^Z`STT` \SV aZYYa `W^_WTa` WT VWZS VWZYSZ TT` [S \W^`SZSZ TW^aTS VS^ \[S _aT__`WZ_ WZSV \[S S\`S VSZ [W^_S_S_ WYS^SWTaS ZbW_`S_ WSa \WTSZYaZSZ ^YS_ [VW^ZVSZ \WTSYaZSZ ZVa_`^ \a\a ZS_[ZS WW^Z`S WZV^SZ [\W^S_[\W^S_ SZYVWZS VWZYSZ  [\W^S_ Z`W_S .

S\S [_`X WTW^SZ S\SZYSZ W^S TSY \S^S \W`SZ Sa\aZ Ta^a \W^`SZSZ # SW^S SZY`SVZ S SZ S VS\S` W\^[Va_ _WUS^S `W^TS`S_ VSZ SZ S aZ`a WWZa WTa`aSZ ZS S_ S^SS`Z S VS\S` WZS` S_ SZYWT TS S^WZS ^Wb[a_ Sa # Wa^SZYSZ TSSZ \SZYSZ VS\S` `W^S`S_ # W`[^ \W^`SZSZ S\a WZSV \S^ \WZ SZYYS \W^W[Z[SZ ZV[ZW_S`W^a`SS `W^S` W`S ZV[ZW_S WZYSS ^__ W[Z[ _WZYYS [^SZY TW^S a_SS W _W`[^ SY^[T_Z_ .

S\S WYS`X aZUaS [W^_S_S_ \^[Va_ \W^`SZSZ aZUa _S\ ZVbVaS_ VSS S \WZYaS_SSZ `SZS # W^SV \W^aTSSZ _`^a`a^ _[_S V \WVW_SSZ VSZ \[S aTaZYSZ SZ`S^S\_SZ \W`SZ V VW_S VSZS aTaZYSZ SZ`S^ S\_SZ `W^\_S VSZ WZSV _S`aSZ _[_S SZY TW^ScSZSZ W\WZ`ZYSZ # WaVS^Z S __`W WW^STS`SZ VSS S_ S^SS` SZY ScSZ S WZSV \WZYS` aTaZYSZ SZ`S^ S\_SZ # aZUa W_WZSZYSZ W[Z[ S^WZS \WZYSSZ S S`S_ `SZS WSa aS TW # .

# #  S^YS `SZS SZY`ZYY `VS `W^SZYSa [W WS\aSZ W[Z[ \W`SZ S\_SZ TScS _WZYYS \W`SZ S S W\aZ S \WaSZY _SZYS` TW_S^ aZ`a WZSTS aS_ `SZS aZUa W_WZSZYSZ _[_S S^WZS W\WSZ `SZS SZY TW^TWVS WZ WTSTSZ `ZYS` \WZVS\S`SZ\aZ SSZ TW^TWVS aZUa W_WZSZYSZ SZY`W^S` VS^ \W^TWVSSZ YS S TSZYaZSZ Sa\aZ YS S TW^\SSSZ \WZVaVa SZY WZSV STSZY VWZ``S_ _aS`a S\_SZ _[_S aS SVS a\S S \S^S \W`SZ aZ`a TW^S \WW^SSZ W WZ_ SZYSZ_W^ZY \W^WTSYSZ `WZ[[Y .

^[Va_ W^S_ VSZ \[^ ZV[ZW_S ## # ## # ## # \^[Va_ # \[^ # # # # # # # # .

aaSZ Wb[a_ Sa  WZYaTS \W`SZ\W`SZ YS S SS\WS_SZ`WZSV \W`SZ\W`SZ YS S TS^a XS^W^_ # W[VW^Z_S_SZ \W^`SZSZ YS S SSYaZS WWZa ZVa_`^S_S_ W[Z[ ZS_[ZS .

WZYSaSZ WTS SSZ SZY`VS V\W^aZ`aSZ aZ`a a`SZ VSZ ^WT[_S_ SSZ a`SZ ^[Y^SZ TW^`aaSZ aZ`a WZaZSZY _`ST`S_ W[__`W `SZS WS_S_ \WZYSaSZ VSS a^aZ cS`a # # SZY VS_SZSSZ V # \^[\Z_ W\a` # V # STa\S`WZ V ZV[ZW_S WZSZSSZ a`SZ ^S S` _WaS_ # ##S\WTaS`SZ aZ`\W^U[Z`[SZ \W^`SZSZ [Z_W^bS_ _WTSZ S # #aZ` VSZ \WTSZYaZSZ ###VS WZYSaSZ `W^_WTa` TW^`aaSZ aZ`a W^WST`S_ SSZ ^`_ VSZ W^ZY _WaS_ # ## SWSS S_S .

^VW S^a aS \W`S VSZ \W`S `WS TW^S_ V^WST`S_ SSZ ^`_ _WaS_ ###a`S S .

.

[TS_S_ \W^`SS SV\W^WZSSZ [W W[V[^W Wb``\SVS `SaZ # Wb``\SVS cS`a `a WZUW^` SVSZ S \W^aTSSZ SZYUW\S` VSS VWZ_ W[Z[ VSZ WaSZYSZ`W^a`SS SZYTW^S`SZ VWZYSZ _W`[^ \^[Va_ [Z_a_ VSZ ZbW_`S_ \S SZYVWaSZ W[V[^W Wb``_WTWZS^Z S SZ S _SS _S`a VWZ_ _SS VS^ SZS Y[TS_S_ S^WZS _WUS^S WT aS_ Y[TS_S_ aYS WZUSa\ S_\WS_\W SZ WVa\SZ SZa_S _WSZ W[Z[ S`a TaVS S\[` _[_SVSZ `WZ[[Y a_a_ TVSZY `WZ[[Y`W^a`SS `WZ[[Y ZX[^S_SVSS SZY\SZY\W_S` \W^WTSZYSZZ S [TS_S_ WTScS SZa_S \SVS _aS`a VaZS `SZ\S TS`S_ .

S^WZS `acSS^ S \WW^Z`S ZWYS^SZWYS^S _S ZWYS^S SZYVSZYYS\ a^SZY SaZ aS _WUS^S ^W_ WZVaaZY \W^WTSZYSZ _W`WS _WSZ SSVS WTZYaZYSZ S^WZS `VS `Sa S\S SZYS^a_ VSaSZ VWZYSZ \W^WTSZYSZ `WZ[[Y SZYVWSZ UW\S` Z SY _S SZY_SS` Z _WVSZY TWW^S W^S_ WZYWS^ W`ZYYSSZ VS^ ZWYS^SZWYS^S Sa VSZ \SVS _SS` SZY _SS WZYSS \W^aTSSZ _[_S \[`WTW^SVSSZ Z`W^ZW`a_a_Z S W^a\SSZ S_SS SZY\W WT Ta^a SY^__ W[Z[ SZYVSS _S\SVS S^ `SaZ SZWZaZVS \W^WTSZYSZ V _SS` VSZ ZWYS^S ZWYS^S ^[\S _WVSZY TW^WTSZY \W_S` VSS \WZYYaZSSZ `WZ[[Y `a .

W_\[Z [_`X W_\[Z WYS`X .

S_ S^SS` S`S_ Y[TS_S_ `WZ[[Y V`aZaSZ VSS TWZ`a \WSZXSS`SZ VSZ \WZYWTSZYSZ `WZ[[Y `W^_WTa` VSS WVa\SZ _WS^S^S \WW^Z`SVaZS T_Z_ Sa\aZ ZVbVaZVbVa `WS WSZXSS`SZ TW^TSYS WSaSZ `WZ[[Y VaZS W^`WaSZ _SZWY[ZS[ZXW^WZUW[X`W [TS ZX[^S`[Z ZX^S_`^aU`a^W[__[Z V SZS\SVS TaSZ a # WZYS_SZ ^WZUSZS aZ`a WTSZYaZ S^ZYSZ [aZS_WZ WVSSZ \W^SZYS` \WZYS_W_ ZX[^S_ VS^ Z`W^ZW`aZ`a S_ S^SS`WZ a_aZ X^SWc[^\WZYYaZSSZ WTSZYaZ S^ZYSZ [ZZW \WW^Z`S_W^`S WZYWTSZYSZ \WZVVSZ aZ`a WZZYS`SZ VS S _SZY _S .

WZa^a` ST[V [Z`SZ .

ZZW`SZYYS .

`[TW^ # SZYWZYa`\ ZX[^S`[ZS`S[^\[^S`[ZVSZS SZY_aVS VTWSZSSZ aZ`a W\WZ`ZYSZ V ZV[ZW_S Uaa\ TW_S^SaZ # Z V\W^^SSZ ### a`SZS VS^ ## #a`S `SaZ Sa aS Z TWa `W^S_a ZbW_`S_ V[`U[ SZY_W\S` TW^YS^S VSS VaS `SaZ `W^S^ .

S_ S^SS` _SVS^ V W^S_W^TS USZYY \WSZXSS`SZ `WZ[[Y SVSS S SZYa`S SYS^`VS W`ZYYSSZ VWZYSZ ZWYS^S SZ WS^SZ S_ S^SS` SZYWT WZYS^YS aS`S_ ZVbVa S`Sa SZYWT VWZS VWZYSZ \^[XW_[ZS_W W^SVZ S \W^_SZYSZ SZ`S^ZVbVa S`S_ VS_S^ W\^[XW_[ZS`S_SZ S_ S^SS` WZYYaZSSZ TW^TSYS WaVSSZ WaVSSZ VTVSZY `WZ[[Y_SZ S VSS WSaSZ \W^`aS^SZ ZX[^S_`^SZ_S_ Sa\aZ `^SZ_\[^`S_ .

W^SY[TS_S_ `S VSVS\SZ \SVS TW^TSYS TWZ`a WaVSSZ ZSaZ \WZWaSZ TS^a V TVSZY `WZ[[Y aYS VS\S` WZTaSZ W`\SZYSZ S`Sa STS` Ta^a VSZ WTSS SSZ S_ S^SS` _SZ S \WZYYaZSSZ \Wa^a WZVS Za^YS__ S^SX VSZ _WZS\SZ W_Z\WZYSZYYa^SZ \[a_ VSZ WSUW`SZ Sa Z`S_ _WTSYS VS\S \WZYYaZSSZ `WZ[[Y `^SZ_\[^`S_ UW\S` VSZ TSS S W_WS`SZ SZZ S .

W^WTSZYSZ `WZ[[Y ZX[^S_ V ZV[ZW_S\W^ZS WZTaSZ VWS TSY \WW^Z`SSSZ .

^VW S^a TW^aS_S Vaa V_S\ VWZYSZ \WZa WTZYaZYSZ _W\W^` _SZ S VSS S_a_ \WZYYW^WTWSZ _SS _S`a Z`W^ZW`W^bUW ^[bVW^ V SS^`S_SS` aVS`a W^a_aSZ VaS \aa `aa a SZYWZYWT[SZ `a S_a_ Z S SZ S WZYSVS\SZ WSaSZ VWZYSZ SS` \W^SZY VSZ WaS_SSZSZ_W\W^` TS_SZ S_WZS`S WT TW^aS_S VS^\SVS `WZ[[Y SaZWaS`SZ  SZY V`WSZ `a WaVSZ `S\ aScSVSS W\_[VW S`aZ S .

^VW S^a [Z[ZV\W^US S TScS YW^SSZ SS__cS VSZ TSZ`aSZ [Y_`Z S V[[^VZS_SZ VWZYSZ WSZXSS`SZ WUSZYYSZ Z .

SSZ[aZS_ `W^ \aZV_SVS\ VSZ _WaS _SZV `W^ V`W^WSSZ [W \S^S S`b_ VSZ VTSYSZ WcS` \SYW^`WW\[Z YWZYS VSZ WS\SVS \S^S [[^VZS`[^ S\SZYSZ aZ`a WZYSZ`_\S_ T[SVW `W^ SZY WZ S\a SS^`SVSZ [`S[`S SZZ S _SS` `a VSZ _WUS^S SZY_aZY S`Sa `VSTW^[Z`^Ta_ S`S_ `W^SVZ S _aS`a \W^aTSSZ _[_S SZYTW^SZS V ZV[ZW_S S`a S`aZ S ^W `W^_` SZY_aVS TW^aS_S ##`SaZ SSZ S .

S\ \WW^Z`S [^VW TS^a SZYUWZVW^aZY Ua^YS VSZ ScS`^ Z V_WTSTSZ \WW^Z`S ScS`^ S `a SSZ VSZXSS`SZ TSY \S\S `W^`WZ`a VSS ZWYS^S aZ`a TW^_S\ ^`^ `W^SVS\ _W`S\ WTSSZ \WW^Z`SSZ S\WZ`S VSZS _SSZ S\WW^Z`S TS^a SZY `W^\ _WUS^S ^WS`X VW[^S`_ \S_US ^W .

^VW S^a Z aYS YSYS\ WZSZYYS\ WSaSZ  W\a`a_SZ ^W_VWZ W\^W_ [ #`SaZ # SZYYS^_ TW_S^Z S TW^_ S^SZYSZ S_aZ S ZbW_`[^S_ZY V TVSZY ZVa_`^ a`WVSV ZV[ZW_SWZaZaSZ VWZYSZ WS_ WTZYaZYSZ \WW^Z`S VSS W^W_\[Z \W^WTSZYSZ T_Z_ a`WVS SZY`WZ`a SVS VSS SZ_`^WS  .

WZYSZ W\^W_ `a`W^_^S` ZXW^[^`S_ SZYaS^ TS_S VSS V^ \WW^Z`S WW^Z`S TW^SZYYS\SZ TScS \^[`W_ `a VTW^SZ VWZYSZ S_a_ `VS aZYZ \WSZ \WSZ [S S\a TW^_SZY VWZYSZ ZbW_`[^S_ZY VSS VaZS  SVSSa_`^a TSZ S \WSZ [S SZYTW^`W^S VSZ WZWZ`SZY W\^W_ ZS`a_S`aZ S \WSZ [S SZY `W^S` \SZYYW`[ WZVaaZY VWaS^SZZ S W\\^W_ `W^_WTa` SZ SS W[ .

WTZYaZYSZ Z aYS `W^S` WS_ VSS \W^aa_SZ WW[aZS_TW_W^`S SZYWZ W^`SZ SSS [##`SaZ # _SZ SS\STS _W_W[^SZY ZYZ WZV^SZ cS^aZY Z`W^ZW`aZ`a WZYa^a_ Z \WZV^SZ cS^ZW`S^a_ WZ`S Z SZYV`SZVS`SZYSZ [W WZ`W^ WS_ TScS WTSSZ \WW^Z`S _SS` Z WZTaSZ _WSZ TSZ S S_SS SZY`Ta VSS \WZYWTSZYSZ  .

SVS S_S [^VW TS^a\WW^Z`S UWZVW^aZY ^W\^W_X `W^SVS\ TWWTSZYZ S `WZ[[Y ZX[^S_ S\ \WW^Z`S SZYUa^YS VSZ ScS`^ V_WTSTSZ WScS`^SZ \WW^Z`S S S `a SSZ VSZXSS`SZ TSY \S\S `W^`WZ`a aZ`a TW^_S\ ^`_ `W^SVS\ _W`S\ WTSSZ \WW^Z`S WaS^Z S W\^W_ [ #`SaZ # SZYTW^_ S^SZYSZ S_aZ S ZbW_`[^S_ZY V TVSZY ZVa_`^ a`WVS SS [##`SaZ # S\STS _W_W[^SZY ZYZ WZV^SZ cS^aZY Z`W^ZW`aZ`a WZYa^a_ Z \WZV^SZ cS^ZW`S^a_ WZ`S Z SZYV`SZVS`SZYSZ [W WZ`W^ .

aZUa W[\[ _W\W^` .

 ^WWZ\WSUW TW_W^`S XYa^XYa^ _W\W^` W^W [a^VW[a_SZ W[^YW SVWZW[SZVSZS bS SZY`S\ VSS W\Z YW^SSZ `SZVZYSZ WZWZ`SZY Y[TS_S_ VWZYS W`[VW YW^SSZ S__S W^SV \W^ScSZSZ VS^ TSZ S W[\[ Sa\aZ ZVbVa \WW^S TaVS S SZ S \W`SZ WTS WZYYaZSSZ TT` [^YSZ [S aZ`a WZSZYS TT` ^WS S_S \^[Va \W^a_SSSZ S_ZY W^WTSZ S YW^SSZ UZ`S \^[Va VSS ZWYW^ aZ`a WZYZVS^ W`W^YSZ`aZYSZ `W^SVS\ __`W S\`S_W .

.

^`a^S a\W^_WS^ VSZY a ScS_S^S [` aS^ WYW^ WSZ a VSZY SaZ ## .

_ SZYVSaSZ # VW`Sa [W S_ S^SS` TScS `W^TS` V VSSZ SSZ `W`S\ \WW^Z`S `VS _WYW^S WZYST `ZVSSZ SZY`WYS_ `W^SVS\ SZY`WS WSaSZ \WZYSZS`SZ `W^SVS\ TSZY_S VSZ ZWYS^S SVS `SZYYS ##.

`[TW^ ##`W^TWZ`aS W_S`aSZ _ SS__cS ZV[ZW_S  .

SVS `SZYYS SZaS^ ## VSZ  WW[\[^ W_S`aSZW_S`aSZ S_ SZY`W^YSTaZY VSS ^[Z`\SZUS_S  WZaZ`a` aZ`a`SZ S` a^SZ S S` SZY`W^WZS VWZYSZ ^aZ`a`SZ S S`^`a^S VS\aZ ^aZ`a`SZ S S``a SVSS _WTSYS TW^a` WTaTS^SZ WTW^_SZ STZW` VS^ aZ_a^aZ_a^ # È WZa^aZSZ S^YSÈ\W^TSSZ W[Z[ W`YS `aZ`a`SZ V S`S_ WZYZYZSZ \W^aTSSZ V TVSZY \[`_WSZ `a aYS WZYZSZ SVSZ S \W^aTSSZ W[Z[ SZ \WZa^aZSZ S^YS .

_ aZ`a WZWZ`SZY `W^SVS\ # È _WSZ WaS_ WZ WTSTSZ \WW^Z`S W^S_S `W^`WSZ.

W S^WZS `a _W`WS WSaSZ \WTUS^SSZ VWZYSZ TWTW^S\S SZYY[`S STZW` VSZ \W^c^S V _`SZS [Y[^\SVS `SZYYS S^W` ## ^W_VWZ [WS^Z[ S^Z S WZ W`aa WTW^SZ \W^Z`S W\SVS W`ZSZ WZVW^S [WS^`[ _WTSYS SZYaS ZYS`SZ S^S` VSZ SZY[\S`T aZ`a WaSZ WSVSSZ cTScS \WW^Z`Sa^S` SZVS` Z `W^WZS VWZYSZ ZSS a^S` W^Z`S WTWS_ S^W` ##a\W^_WS^ .

VSZY a  SZYV_WWZYYS^SSZ \SVS `SZYYS # aZ ## `WS WZYS_SZ TWTW^S\S W`W`S\SZ SZYVS\S` W\W^[[ `WYSZ S .

^VW S^a SZ`S^S SZ_WTSYS TW^a` W`W`S\SZ [ `WZ`SZY WZYaaSZ a^S` W^Z`S WTWS_ S^W` W`W`S\SZ [ `WZ`SZY WZYaaSZ a^S` W^Z`S WTWS_ S^W` W`W`S\SZ [`WZ`SZY WTaTS^SZ VSZ [^S_[^S_Z S _W^`S S^SZYSZ \WZ WTS^SZ SS^SZ S^ _W [aZ_W V ZV[ZW_S W`W`S\SZ [ `WZ`SZY WTS^aSZ SZVS_SZ WTSSZ [Z[WaSZYSZ VSZ WTSZYaZSZ W`W`S\SZ [ `WZ`SZY WTWZ`aSZ STZW` \W^S SZYV`aYS_SZ W\SVS WZYWTSZ S\ [ .

WZ`S \W^`SZYYaYScSTSZ `W^SVS\ ^W_VWZ [WS^Z[ VSS VSZY a ##S`S_ `W^SVZ S \WTW^[Z`SSZ # È W[^[_[`SZ W[Z[ VSZ [^S Z`a WWZaZ S ^W_VWZ [WS^Z[ WZ S\SSZ SSZS`Z S \SVS `SZYYS ## aZ ## SZYTW^aVa ScS_S^S _WTSZ \S_SSZS` `W^_WTa` [W V\SZVSZY `VS WWZa S^S\SZ ^S S` S^WZS `VS WaS` _WUS^S WS_ WZYWZS \W^_`cS # È _W^`S W[^[_[`SZ W[Z[ VSZ [^S.

W S^WZS `a WZ`S W\SVS ^W_VWZ aZ`a WWZYS\ .

SVS `SZYYS SZaS^ ##\^W_VWZ WWZYS\ ScSS_S^S SSZ `W`S\ _Z S aYS `VS WaS_SZ TSZ S \S WSZa`Z S  WZYa_aSZ W\SVS SYS^ WZYSVSSZ VSZY _`WcSaZ`a WTW^WZ`SZ ^W_VWZ [WS^Z[ VS^ STS`SZ ^W_VWZÈ SZVS`S^_ VSZ WZYSZYS` WSTS` ^W_VWZ SVS `SZYYS ## WT^aS^ ## ^W_VWZ [WS^Z[ WZ W^SSZ WaS_SSZ W\SVS \WZYWTSZ [ WZVW^S [WS^`[ WZ W^SSZ Z W^a\SSZ \W^_`cS \WZ`ZY VSS a\S S WZYS`S_ _`aS_ \[` \SVS cS`a `a .

[` aS^ ZWYW^ ZV[ZW_SU[ZV[ZY W\SVS _SS _S`a T[ \SVS S_S W[^S_ W^\\Z W^a\SSZ \WZYSSSZ \S` TSY ZV[ZW_SZ`a WZY[^W_ \WZ WWcSZYSZ \SVS S_S .

^VW SST[ `W^_WTa VZ S`SSZ _SS [W WaVSZ ZV[ZW_SS^a_ WTS W \[` aS^ ZWYW^ SZYTWTS_ VSZ S`X _W^`S `VS WWZUSZ V^W_aS VSS S\ [ È È ##S_S .

^VW S^aWTSYS caaV \WS_SZSSZZ S \SVS S_S .

^VW S^a WSaSZ SZYS SZYS _WTSYS TW^a` .

WZYWZ`SZ \[` [ZX^[Z`S_ VWZYSZ SS _S W`WS V`SZVS`SZYSZZ S \W^_W`aaSZ aZ`a WZ[^S_S_ aTaZYSZ TS`W^S ZV[ZW_S SS _S \SVS `SZYYS Ya_`a_ ##WSZa`Z S # Ya_`a_ ##WVaS \WW^Z`S `WS WTaS aTaZYSZ V\[S` \SVS `ZYS` WVa`SSZ W_S^ ZV[ZW_SWTS WZSV SZYY[`S \SVS `SZYYS # W\`WTW^ ##_W`WS WZZYYSSZ _WS SZaS^ ##WTST _WSS WZSV SZYY[`S TSVSZ VaZS SZ _WS # ## ZV[ZW_S`WS WZS^ TSZ S SZXSS`Z S ZV[ZW_Sa` W\^SS^_S `W^TWZ`aZ S _WTaS [^YSZ_S_ W^S _SS ^WY[ZSV ScS_SZ _SWZYYS^S SZYV_WTa` __[US`[Z[X[a`S_`_SZ S`[Z_ \SVS `SZYYS Ya_`a_ ## .

WSZ a S_S .

^VW S^a \W^`SS SVS_SZSSZ `SZYYS # a # \Wa cS`a `a TW^TWVS VWZYSZ \Wa `SaZ ##S^WZS `WS WZYYaZSSZ __`W V_`^ TaSZ __`W \^[\[^_[ZSSS __`W V_`^ Z \S^`S\S^`S S^a_ W\W^WTa`SZ \W^cSSZ SZYV_WVSSZ aZ`a _W_aS`a VSW^SaS^S SZY`W^a\a V _aS`a VSW^S `VS VS\S` VaSSZ VWZYSZ _aS`a \S^`S `a SZY`W^a\a V VSW^S SZ .

Wa `SaZ ##Va` [W [Z`W_`SZ SZ  S^a_ S^ZV[ a^TS W^` VSZ [S^SS \Wa SZ VWZSYSZ [W [S^ Wa TW^a`Z S VS_SZSSZ \SVS `SZYYS # W ## SZYSZ Va` [W #[^YSZ_S_ \W_W^`S \Wa SZ S^`S W^_S`aSZ WTSZYaZSZ [[ZYSZ S^ S [S^VSZ \S^`S W[^S_ ZV[ZW_S  WSZa`Z S \Wa\Wa V ZV[ZW_S_WSS .

^VW S^a _WSa VWZSZYSZ [W [[ZYSZ S^ S .

WZYSZ Wa # SS aZ`a \W^`SS S W\aZ S `W`S\ SZ TaSZ \ZSZ VSZ S_ Wa SVSS VS SV WSZa`Z S Z WZYSVSSZ _VSZY \SVS TaSZ S^W` ## SZYWZYS_SZ TWTW^S\S W\a`a_SZ VSZ`S^SZ S _WTSYS TW^aa` S S\ È È##`WZ`SZY S^_YS^_ TW_S^ SaSZ WYS^S_WTSYS \WZYYSZ` SZ\[ S S\ È È##`WZ`SZY WSZ WZVW^S [WS^`[ _WTSYS ^W_VWZ  S S\ È È##`WZ`SZY \WSZ ^ SWZYaTac[Z[ _WTSYS S ^W_VWZ  WZYSZ VWSZ `WS W ^W_VWZ VSZ S  ^W_VWZ _W_aS VWZYSZ SSZS` ## .

! # a W_WV`S ZYYS^Z [^S SZ ^S_`UScS` [ZS_ S [^ SZZS S^S ` SVSZS .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.