Anda di halaman 1dari 19

34

BAB 4

DAPATAN DAN ANALISA PROJEK

4.1 Pengenalan

Semua maklumat yang didapati adalah hasil daripada ujian Had – Had
Atterberg melalui kaedah Casagrande yang telah dijalankan di makmal Jabatan Kerja
Raya Kepayan hasil daripada pertolongan Encik Jude Anthony, jurutera Jabatan Kerja
Raya.

Ujian Had – Had Atterberg ini dilakukan adalah untuk mengelaskan tanah-tanah
yang ingin dikaji iaitu tanah asal untuk jalan raya, tanah tambak untuk jalan raya, tanah
asal untuk pesisir pantai dan tanah tambak untuk pesisir pantai. Pengelasan tanah
bertujuan untuk menyusun jenis tanah yang kepada beberapa kumpulan hanya
berdasarkan kepada ciri tanah supaya menghasilkan sistem pengelasan tanah yang
ringkas.
35

Dalam kaedah Casagrande, pengelasan tanah akan dibuat dengan merujuk


kepada Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu dan juga Carta Keplastikan yang telah
dicadangkan oleh Casagrande pada tahun 1947.

Rajah 4.1: Carta indeks Keplastikan


36

4.2 Keputusan Ujikaji

4.2.1 Keputusan Tanah Asal Untuk Jalan Raya ( Had Atterberg )

Jadual 4.1 : Keputusan Had Atterberg Tanah Asal ST 02

a)Jenis Ujian Had Plastik


b)Nombor Hentaman 70 40 23 12
c)Nombor Tin 333 139 121 76 378 129
d)Berat Tin Tambah
Tanah Basah (gm)
22.21 24.48 26.64 28.5 9.33 8.56

e)Berat Tin Tambah


Tanah Kering(gm) 18.06 19.48 20.96 21.88 8.69 7.93

f)Berat Tin(gm) 5.23 4.74 4.73 4.7 5.27 4.68


g)Berat Air(d-e)(gm) 4.15 5 5.68 6.62 0.64 0.63

h)Berat Tanah 12.83 14.48 16.23 17.18


Kering 3.42 3.25
(e-f)(gm)
i)Kandungan
Lembapan 32.35 34.53 34.99 38.53 18.71 19.38 19.04
(g/h * 100)(gm)
37

i. Berat Air =Berat Tin Tambah Tanah Basah – Berat Tin Tambah Tanah Kering
=22.21 – 18.06
=4.15

ii. Berat Tanah Kering=Berat Tin Tambah Tanah Kering – Berat Tin
=18.06 – 5.23
=12.83
iii. Kandungan Lembapan= (Berat Air/Berat Tanah Kering) * 100
=(4.15/12.83) * 100
=32.35 %

iv. Had Plastik=(19.38 + 19.04) /2


=19.04 %

Rajah 4.2: Had Cecair Tanah Asal Untuk Jalanraya Pada Hentaman 25=35.00%
38

Jadual 4.2 : Keputusan Graf Had Cecair

a)Had Cecair Dari Graf(%) 35.00

b)Had Plastik(%) 19.04

c)Indeks Keplastikan(a-b)(%) 15.96

Jenis Tanah CL

Rajah 4.3 : Jenis tanah untuk tanah asal bagi jalanraya berpandukan carta indeks
keplastikan.

Kesimpulan

i. Didapati had cecair adalah 35 %


ii. Didapati had plastik adalah 19.04 %
39

iii. Didapati indeks keplastikan adalah 15.96 % berdasarkan rumus


Indeks Keplastikan = Had cecair - Had Plastik
=35 % - 19.04%
=15.96 %

iv. Oleh itu didapati tanah asal untuk jalan raya adalah tanah liat yang
mempunyai keplastikan yang rendah berdasarkan carta indeks
keplastikan.

4.2.2 Pemerhatian secara Visual Tanah Asal Untuk Jalanraya

Jadual 4.3 : Pemerhatian Secara Visual ST 02 (TA)

Warna Coklat / Kekunigan


Genggam dengan tangan Melekit
Rasa dengan jari Padat / Liat
Jenis tanah Tanah Liat
40

4.2.3 Keputusan Tanah Tambak Untuk Jalan Raya ( Had Atterberg )

Jadual 4.4 : Keputusan Had Atterberg ST02 (TT)

a)Jenis Ujian Had Plastik


b)Nombor Hentaman 70 40 23 13
c)Nombor Tin 52 84 237 17 355 96
d) Berat Tin Tambah
Tanah Basah (gm)
24.27 26.4 28.34 30.79 9.58 9.48

e) Berat Tin Tambah


Tanah Kering(gm) 20.21 21.56 22.78 24.36 8.95 8.86

f) Berat Tin(gm) 5.23 5.2 4.72 4.76 5.24 5.29


g) Berat Air
(d-e)(gm) 4.06 4.84 5.56 6.43 0.63 0.62

h)Berat Tanah Kering 14.89 16.36 18.06 19.6 3.71 3.57


(e-f)(gm)
i)Kandungan
Lembapan 27.27 29.58 30.79 32.81 16.98 17.37 17.18
(g/h * 100)(gm)

i. Berat Air = Berat Tin Tambah Tanah Basah – Berat Tin Tambah Tanah Kering
= 24.27 – 20.21
= 4.06
41

ii. Berat Tanah Kering = Berat Tin Tambah Tanah Kering – Berat Tin
= 20.21 – 5.23
= 14.89
iii. Kandungan Lembapan = (Berat Air/Berat Tanah Kering) * 100
= (4.06/14.89) * 100
= 27.27 %
iv. Had Plastik = (16.98 + 17.37) /2
= 17.18 %

Rajah 4.4 Had cecair tanah tambak untuk jalanraya pada hentaman 25=30.10 %

Jadual 4.5 : Keputusan Graf Had Cecair ST02 (TT)

a)Had Cecair Dari Graf(%) 30.10

b)Had Plastik(%) 17.18

c)Indeks Keplastikan(a-b) 12.92

Jenis Tanah CL
42

Rajah 4.5 : Jenis tanah untuk tanah tambak untuk jalanraya


berpandukan carta keplastikan.

Kesimpulan

i. Didapati had cecair adalah 30.10 %


ii. Didapati had plastik adalah 17.18 %
iii. Didapati indeks keplastikan adalah 12.92 % berdasarkan rumus
Indeks Keplastikan = Had cecair - Had Plastik
=30.10 % - 17.18%
=12.92 %

iv. Oleh itu didapati tanah tambak untuk jalan raya adalah tanah liat yang
mempunyai keplastikan yang rendah berdasarkan carta indeks
keplastikan.
43

4.2.4 Penelitian Secara Visual Tanah Tambak Untuk Jalanraya

Jadual 4.6 : Pemerhatian Secara Visual STO2(TT)

Warna Coklat / Kekunigan

Genggam dengan tangan Melekit

Rasa dengan jari Padat / Liat

Jenis tanah Tanah Liat


44

4.2.5 Keputusan Tanah Asal Untuk Pesisir Pantai (Had Atterberg)

Jadual 4.7 : Keputusan Had Atterberg STO1 (TA)

a)Jenis Ujian Had Plastik


b)Nombor 45 25 14 7
Hentaman
c)Nombor Tin 131 340 178 185 314 120
d) Berat Tin Tambah
Tanah Basah (gm)
27.9 29.95 31
25.85 11.65 11.66

e) Berat Tin Tambah


Tanah Kering(gm) 22.13 23.87 25.15 25.76 10.63 10.58

f)Berat Tin(gm) 4.65 5.28 4.78 4.72 5.12 4.67


g)Berat Air 3.72 4.03 4.8 5.24 1.02 1.08
(d-e)(gm)
h)Berat Tanah 17.48 18.59 20.37 21.04
Kering 5.51 5.91
(e-f)(gm)
i)Kandungan
Lembapan 21.28 21.68 23.56 24.9 18.51 18.27 18.39
(g/h * 100)(gm)

i. Berat Air =Berat Tin Tambah Tanah Basah – Berat Tin Tambah Tanah Kering
=25.85 – 22.13
=3.72
45

ii. Berat Tanah Kering=Berat Tin Tambah Tanah Kering – Berat Tin
=22.13 – 4.65
=17.48
iii. Kandungan Lembapan= (Berat Air/Berat Tanah Kering) * 100
=(3.72/17.48) * 100
=21.28 %

iv. Had Plastik=(18.51 + 18.27) /2


=18.39 %

Rajah 4.6 : Had cecair tanah asal untuk pesisir pantai pada hentaman 25=23.85 %

Jadual 4.8 : Keputusan Had Graf Cecair STO1 (TA)

a)Had Cecair Dari Graf(%) 23.85

b)Had Plastik(%) 18.39

c)Indeks Keplastikan(a-b) 3.29

Jenis Tanah ML & OL


46

Rajah 4.7 : Jenis tanah untuk tanah asal berpandukan indeks keplastikan

Kesimpulan

i. Didapati had cecair adalah 23.85 %


ii. Didapati had plastik adalah 18.39 %
iii. Didapati indeks keplastikan adalah 3.29 % berdasarkan rumus
Indeks Keplastikan = Had cecair - Had Plastik
=23.85 % - 18.29%
=3.29 %

iv. Oleh itu didapati tanah asal untuk pesisir pantai adalah tanah kelodak dan
tanah organik yang mempunyai keplastikan yang rendah berdasarkan
carta indeks keplastikan.

v. Tanah ini hendaklah disingkirkan terlebih dahulu kerana tidak sesuai


untuk pembinaan.
47

4.2.6 Pemerhatian secara visual untuk tanah asal pesisir pantai

Jadual 4.9 : Pemerhatian Secara Visual STO1 (TA)

Warna Coklat / Keperangan


Genggam dengan tangan Tidak Melekit
Rasa dengan jari Berbutir / Pasir
Jenis tanah Tanah Pasir
48

4.2.7 Keputusan Tanah Tambak Untuk Pesisir Pantai (Had Atterberg)

Jadual 4.10 : Keputusan Had Atterberg ST01 (TT)

a)Jenis Ujian Had Plastik


b)Nombor 45 26 14 7
Hentaman
c)Nombor Tin 308 88 195 124 107 82
d) Berat Tin Tambah
Tanah Basah (gm)
25.5 27.5 28.5 30.5 10.5 10.52

e) Berat Tin Tambah


Tanah Kering(gm) 22.68 23.92 24.56 25.6 9.67 9.68

f)Berat Tin(gm) 5.18 4.83 4.7 4.79 4.73 4.57


g)Berat Air 2.82 3.58 3.94 4.9 0.83 0.84
(d-e)(gm)
h)Berat Tanah 17.5 19.09 19.86 20.81
Kering 4.94 5.11
(e-f)(gm)
i)Kandungan
Lembapan 16.11 18.75 19.84 23.55 16.8 16.44 16.62
(g/h * 100)(gm)

i. Berat Air =Berat Tin Tambah Tanah Basah – Berat Tin Tambah Tanah Kering
=25.50 – 22.68
=2.82
49

ii. Berat Tanah Kering=Berat Tin Tambah Tanah Kering – Berat Tin
=22.68 – 5.18
=17.50
iii. Kandungan Lembapan= (Berat Air/Berat Tanah Kering) * 100
=(2.82/17.50) * 100
=16.11 %

iv. Had Plastik=(16.80 + 16.44) /2


=16.62 %

Rajah 4.8: Had cecair tanah tambak untuk pesisir pantai pada hentaman 25=18.90%

Jadual 4.11 : Keputusan Graf Had Cecair ST01 (TT)

a)Had Cecair Dari Graf(%) 18.90

b)Had Plastik(%) 16.62

c)Indeks Keplastikan(a-b) 2.28

Jenis Tanah SF & SC


50

Rajah 4.9 : Jenis tanah untuk tanah tambak pesisir pantai berpandukan carta
indeks keplastikan

Kesimpulan

i. Didapati had cecair adalah 18.90 %


ii. Didapati had plastik adalah 16.62 %
iii. Didapati indeks keplastikan adalah 2.28 % berdasarkan rumus
Indeks Keplastikan = Had cecair - Had Plastik
=18.90 % - 16.62%
=2.28 %

iv. Oleh itu didapati tanah tambak untuk pesisir pantai adalah pasir bertanah
liat berdasarkan carta indeks keplastikan.
51

4.2.8 Penelitian Secara Visual Untuk Tanah Tambak Pesisir Pantai

Jadual 4.12 : Pemerhatian Secara Visual ST01 (TT)

Warna Coklat / Keperangan

Genggam dengan tangan Tidak Melekit

Rasa dengan jari Berbutir / Pasir

Jenis tanah Tanah Pasir

4.3 Kesesuaian Tanah Tambak Yang Digunakan

Jadual 4.15 : kesesuaian tanah tambak bagi jalanraya dan persisir pantai

Sampel
Had Cecair Had plastik Indeks plastik Jenis tanah Kesesuaian
tanah
ST 01 (TA) 23.85 18.39 3.29 ML & OL Tidak sesuai
ST 01 (TT) 18.90 16.62 2.28 SF & SC Tidak sesuai
ST 02 (TA) 35.00 19.04 15.96 CL Sesuai
ST 02 (TT) 30.10 17.18 12.92 CL Sesuai

ST 01 (TA) Sampel tanah persisir pantai, tanah asal

ST 01 (TT) Sampel tanah persisir pantai, tanah tambak


Sampel tanah jalanraya, tanah asal
ST 02 (TA)
Sampel tanah jalanraya, tanah tambak
ST 02 (TT)
52

4.4 Perbandingan Tanah

Jadual 4.16 : Perbandingan tanah tambak antara persisir laut dan jalanraya

Tanah tambak persisir laut Tanah tambak jalanraya


Secara fizikal Secara fizikal
i. berbutir, berwarna kelabu i. tanah liat melekit, berwarna
kehitaman coklat kekuningan

ii. tidak mudah dimampatkan ii. tanah mudah untuk dimampatkan

iii. tanah bersifat kering iii. tanah bersifat kering

Secara ujikaji Secara ujikaji


i. Strtuktur yang lemah ( mudah i. Mudah untuk digentel
terlerai semasa pengentalan
ii. Lambat untuk menyerap air
dilakukan)
(kebolehtelapan yuang rendah)
ii. Cepat untuk menyerap air
iii. Kandungan lembapan yang tinggi
(kebolehtelapan yang tinggi)
iv. Mempunyai had keplastikan yang
iii. Kandungan lembapan yang
tinggi
rendah

iv. Mempunyai had keplastikan yang


rendah