Anda di halaman 1dari 5

v

PENGESAHAN STATUS LAPORAN

Laporan Projek

“Kajian Kesesuaian Tanah Tambak Untuk Pembinaan Jalan Raya di Jalan KKIP
Kota Kinabalu ( Package 1 Jalan 2A & 2C ) Sepanggar, Sabah dan Pembinaan
Sekolah Ugama Islam Sabah ( SUIS ) Likas, Sabah”

Ini telah dikemukakan, disemak serta disahkan sebagai memenuhi syarat dan
keperluan penulisan projek seperti yang telah ditetapkan.

Disemak oleh :

_______________________
( En. Ronnie Patrick Masida )
Penyelia Projek
Tarikh :

Disahkan

_______________________
( Pn. Ernie Bt Kulian )
Penyelaras Projek
Tarikh :
vi

“ Kami akui karya ini adalah kerja kami sendiri kecuali nukilan yang setiap
satunya telah kami jelaskan sumbernya”

1. Tandatangan :
Nama : Ahmad Shayuti b. Abd Rahim
No. Pendaftaran : 07DKA07F001
Tarikh :

2. Tandatangan :
Nama : Mohamad Iqbal b. Lamin
No. Pendaftaran : 07DKA07F008
Tarikh :

3. Tandatangan :
Nama : Salihin b. Jalali
No. Pendaftaran : 07DKA07F013
Tarikh :

4. Tandatangan :
Nama : Ag. Abdul Rahim b. Jambul
No. Pendaftaran : 07DKA07F021
Tarikh :
vii

PENGHARGAAN

Assalamualaikum W.B.T, syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya


maka dapat kami menyiapkan laporan ini dengan jayanya. Selawat ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat. Pertama kalinya
diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibubapa, keluarga dan rakan-
rakan yang telah banyak membantu menyiapkan laporan ini samaada secara
langsung atau pun tidak langsung.

Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Ronnie Patrick Masida


selaku penyelia projek yang telah memberi tunjuk ajar dan sokongan semasa
menjalankan projek akhir bagi kajian kami. Terima kasih kepada semua pensyarah
jabatan kejuruteraan awam yang telah membantu dalam proses pembikinan laporan
ini.

Jutaan terima kasih kepada Encik Jude Anthony, jurutera Jabatan Kerja Raya
Sabah (JKR) kerana tidak jemu-jemu dalam memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada
kami serta mempermudahkan urusan dalam menjalankan ujikaji di Makmal Jabatan
Kerja Raya. Terima kasih juga diucapkan kepada semua kakitangan Jabatan Kerja
Raya. Berbanyak terima kasih juga kepada penyelaras projek Pn Ernie Binti Kulian
dalam menyelaras perjalanan semua kumpulan projek dengan jaya dan berkesan.

Penghargaan ikhlas dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan projek semester akhir kursus
Diploma Kejuruteraan Awam. Dengan terhasilnya laporan ini membuktikan
kesungguhan kami dalam menjalani projek akhir Diploma Jabatan Kejuruteraan
Awam di Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Segala budi dan jasa semua pihak yang
terlibat hanya tuhan yang dapat membalasnya. Assalamualaikum dan terima kasih.
viii

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu bahan yang amat penting di dalam pembinaan
kejuruteraan awam. Hampir kesemua pembinaan yang dijalankan baik samaada
rumah mahu pun jalanraya dibina di atas tanah. Sebelum sesuatu pembinaan
dijalankan, adalah perlunya bagi mengetahui ciri-ciri atau sifat-sifat tanah samaada
dari segi kandungan lembapan, indeks keplastikan, had cecair, had plastik dan jenis
tanah tersebut samaada terdiri daripada tanah berbutir halus atau kasar serta warna
tanah tersebut. Objektif utama kajian ini ialah menentukan jenis tanah asal di tapak,
menguji kesesuaian tanah tambak yang akan digunakan dan membuat perbandingan
ciri-ciri tanah tambak yang digunakan bagi tanah tambak persisir pantai bagi
bangunan dan jalanraya. Kaedah yang digunakan ialah kaedah Had-Had Atterberg
Casagrande yang telah dijalankan di Makmal Jabatan Kerja Raya Sabah ( JKR
Sabah). Hasil kajian yang diperolehi diharapkan dapat dijadikan panduan bagi
pemilihan tanah tambak yang sesuai dimasa akan datang.
ix

ABSTRACT

Soil is one of the most important material in civil construction. All


construction in build such as building and highway mostly been build on the ground
. Before the construction start, we should be know all the basic characteristics of soil
like water contains, plasticity index, liquid limits, plastic limits and soil types
whether it is a coarse-grained soil or fine grained soil and the soil color. The main
objective is establish the soil types at site, testing suitability for the soil fill will be
use, compare the characteristics between fill at sea shore for building and highway
construction. The method is used Atterberg limits test has been tested at Jabatan
Kerja Raya Sabah laboratory ( JKR Sabah). Hopefully the result of this research can
be used for the best selection for the soil types for fill work and other related
problems.