Anda di halaman 1dari 18

Peranan Nilai Moralitas Agama (Akhlaqul Karimah) Dlm Perjuangan & Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia

Taulad

Tau

ladaann yayangng ddii aajark

jarkanan

AgAgama ama

Ber Berkel kelakakuauann babaiikk

PPenenyayayayangng dadann pen

penyayababarr

Ber Berdi dissipiplilinn,, Ci Cint ntaa TTananahah AAiirr

Ama Amananahh dadann me menuna nunaiikakann jajanj njii

Suka Suka me mennol oloong, ng, Rel Relaa

Berkor

Ber

korbabann

Mempun Mempunyayaii kkeperi eperibabaddiaiann di di

hohorma

rmatiti

IIsysy KKaaririma mann aauu mut mut ssyyahi ahiddaann

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

2

BB

kk

t dd

bb

iikk

HHat

attata LLaangngkakahh SaSanngg Pro

Prokl

klamat

amatoorr

PPereriinti

ntiss KKemerde

emerdekkaaaann

SSeemmenjak

enjak di

di MMuulloo Padang,

Padang, bbany

anyakak

ber berger gerakak dalam dalam gegerak rakanan pemu pemudada

“Yon Yongg SSumumateranen ateranen Bond Bond

DDii Jak

Jakarta

arta ddanan Be

Belan

landada mmeemmbentuk

bentuk

ganiissasi

asi “Ind

“Indiissche

che VVererenigi

eniginngg

ororgan

(P(Pererhhiimmpun

punanan InIndon

doneessiia)

a) ddeenngan

gan

mmajal

ajalahah InIndonesia

donesia Me

Merdek

rdekaa

BBeerrjjuuaanngg ddii InIndodonneesisiaa beberrsasammaa BuBunngg

KKararnnoo bbeerrgagabbuungng dedennggaann oorrgagannisisaasisi PPNI

NI

(Pennddiiddikikanan Na

(Pe

Nasiosionanall InInddoonenesia).

sia).

BBukukuunya

nya yayangng popoppuuler

ler beberrjujududull

Kea

Kearrahah Indo

Indones

nesiaia Me

Merrdeka

deka

08/16/08

ُ ُ ّ ّ
ُ ُ
ّ ّ

َ َ

ن مِ ن ط َ ولا ب حُ حُ

َ َ

ن مِ

ن ط َ ولا ب

ِ ِ

ن ام َ ِْ يلا

ن ام َ ِْ يلا

ِ ِ

H. Mas'oed Abidin

4

Di zaman Jepang bersama Bung Karno memimpin Poetera (Pusat Tenaga Rakyat)

َ

ت م و أ ام ً رِك ش

ْ

ُ

ْ

ْي

ْ

عِ

ِ

اًدْي هشَ

ِ

Memproklamasikan Kemerdekaan

Bersama Bung Karno memimpin Indonesia

08/16/08

Dalam masa pergolakan sebagai pejuang dalam membentuk negara Indonesia berperan sebagai

H. Mas'oed Abidin

5

Pada saat terjadi ancaman terhadap keselamatan negara, menumpas dengan tegas pemberontakan PKI (Madiun 1948) Menolak dengan tegas kebijakan Bung Karno

yang memberi “Angin” kepada PKI th. 1956 dengan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden

َ

ا ّيِنْيِد َ ل ْ و أ ا ّيِنْيِد

ً

ً

IMIMAANN Efis ienssii Efisien Inte mu raksi Umat umumatat IsIstiada ililmu SDSDAA Pemba Proses ngunan tiadatt
IMIMAANN
Efis
ienssii
Efisien
Inte
mu
raksi
Umat
umumatat
IsIstiada
ililmu
SDSDAA
Pemba
Proses
ngunan
tiadatt
Interaksi

Hatttaa mmul

Hat

ulai

ai men

meneent

ntang

ang pepenj

njaj

ajaahhanan

dedengan

ngan Eko

Ekonnomi

omi dadann PPoolliittiikk

MMeendndiririikkaann kkopopeerraassii

((وو ررببلالا ىل

ىلعع اواونواعت

نواعت

ىىوقوقتتلالا((

SSayayaa mminta

inta kekepada

pada sseegenap

genap pempemuda

uda

Indoneessiiaa ssupaya

Indon

upaya mmeennjjadi

adi ororang

ang bebessar,

ar,

bukan bebessarar kar

bukan

kareennaa tit

titel,

el, bukan

bukan kar

kareennaa

kedudukan

kedudu

kan dalam

dalam mmasyarakat,

asyarakat, ttetapi

etapi ororang

ang

besar kar

besar

08/16/08

kareennaa ki

kitata mmenye

H. Mas'oed Abidin

enyelelennggarakan

ggarakan ccita-

ita-

8

k

Nilai Agama

Nilai

Agama Bentuk

Bentuk

MMasyarakat

asyarakat Berbudi

Berbudi

Nilai

Nilai aajajarraann Agam

Agamaa mmelahirkan

elahirkan

satuan proaktif

satuan

proaktif mmeennghadapi

ghadapi

bbeerbrbaagai

gai keadaa

keadaann sseebagai

bagai rea

realit

litasas

perbaikan kkeaearah

perbaikan

rah pepenningkata

ingkatann

mmuuttuu satuan

satuan itituu send

sendiri

iri

Keyakinan

Kepada Tuhan YME

Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed
Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed

Wawasan Kebangsaan

(Kekerabatan & Kesaudaraan)

Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed
Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed

esepahaman

Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed

Kesatuan

Keyakinan Kepada Tuhan YME Wawasan Kebangsaan (Kekerabatan & Kesaudaraan) esepahaman Kesatuan Keterpadua Keselarasan 08/16/08 H. Mas'oed

Kerjasama

Keterpadua

Keselarasan

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

10

SStrtruuktu

kturrisisasasii me

menntatall

SShhiiddddiqiq (l(luururus, s, tra transnsppara arann)),,

AAmmaannahah ((jujujur), jur),

Di Diaalologis gis,,

IlmIlmiaiah, h,

PPerc ercaayyaa kkeepapaddaa TTuhuhaann,,

YYaakin kin terh terhaadadapp aakkhira hiratt..

Di Dissiplin iplin ddaann tataaatt ((sseettiaia).).

Optim Optimisis yyaangng ddaalalamm..

KKeesasauudadararaanan yayanngg kokokkooh. h.

MMengh enghiiddupkan upkan Jiwa Jiwa UUmmmat mat Inte Interak rakssii Jiwa Sosi Sosial al Sadar Iman
MMengh
enghiiddupkan
upkan Jiwa
Jiwa UUmmmat
mat
Inte
Interak
rakssii
Jiwa
Sosi
Sosial
al
Sadar
Iman
Keyakinan
AmAmal
al
GoGottoongng
Adat
RRoyoyong
ong
Istiadat

AAkkhla

hlakk KKaaririmmahah

Hidupkan prinsip musyawarah,

Rapatkan barisan,

Menjadi Hamba Allah,

Tidak Rela di Jajah,

Seimbang hidup bermasyarakat,

Sanggup bertindak di saat sulit.

Network Ide Sikap Gerak Konsistensi Misi
Network
Ide
Sikap
Gerak
Konsistensi
Misi

SSiikkapap ikh ikhllasas

  • 1. 1. MMeennccari

ari ridridhaha

Allahah

All

2.

2. MMeng

enghin

hinddaarrii uju

ujub,

b, tidak

tidak

33..

rriya

iya

Tidak

Ti

dak mmenu

enunntut

tut

  • 4. 4.

pupujian

jian,,

LLaya

ayakk ddaallamam

memimp

mem

impinin,,

  • 5. 5. TTidak

idak cero

ceroboh

boh dan

dan tidak

tidak

ggegabah

egabah,,

  • 6. 6.TTeeggarar terh

terhadap

adap tatantan

ntangan

gan

((saba

sabar),

r),

  • 7. 7. SySyukukur

ur (m(menjag

enjaga)

a) nnikikmat

mat

T8.uhuh MMan,

T8.

an,

enampil

enam

pilkan

kan kkreasi

reasi

bermananfaat,

berm

faat,

  • 9. 9.KKorek

oreksi

si dan

dan bers

bersihih

diri,

di

ri,

1010.D.Disip

isiplinlin dan

dan

kkononsis

sisten,

ten,

1111..

Qanaah

Qan

aah dadann kkeerrjaja kera

keras.

s.

JJaalalann mmeenynyucik

ucikaann jiwjiwaa

padaa asasaasnsnyyaa hhananyyaa

pad

dedengngaann iinnggatat TuTuhhaann

08/16/08

ْ

َ

هِ للا ر كذِ ب َ ل ا

ِ

ِ

بو ُ لقُ لا ن ِئم َ طَت

ْ

ُ

ّ

H. Mas'oed Abidin

ْ

17

بر نيملاع ههللا للا قدص قدص ميظع ميظعللاا
بر
نيملاع
ههللا
للا قدص
قدص
ميظع
ميظعللاا

بر ههلللل دمدمحلا

حلا

نيملاعلالا