Anda di halaman 1dari 65

1.

0 PENGENALAN

PENGHARGAAN

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah

Lagi Maha Mengasihani. Al-Hamdulillah, segala puji dan sanjungan ditujukan

hanya kepada Allah s.w.t. yang telah menganugerahi para hamba-Nya

dengan jalan yang lurus, iaitu agama fitrah, Islam yang suci. Selawat serta

salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi ikutan serta

teladan bagi umat sepanjang zaman; begitu juga kepada setiap ahli keluarga,

sahabat dan pengikut setianya. Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan

rahmat dan izinnya, kami dapat menyempurnakan BUKU LOG BOLA

TAMPAR ini. Buku log ini adalah hasil pembelajaran yang telah kami pelajari

sepanjang 14 minggu pengajian. Kami menjulang sepenuh penghargaan

kepada En. Ezzad Bin Ghuzlan pensyarah UKS1081 ( bola tampar ), kerana

kesudian beliau memberi tugasan buku log ini kepada kami. Jutaan terima

kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang banyak membantu kami

dalam menyempurnakan buku log ini. Pelbagai ilmu berkaitan dengan bola

tampar telah kami pelajari sepanjang menyiapkan buku log ini. Pelbagai ilmu

tentang bola tampar telah kami muatkan di dalam buku log ini. Semoga buku

log ini dapat memberi pengetahuan yang luas kepada pembacanya.

nama

NAPSIAH BINTI ABDUL RAHMAN

NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM

1
BIODATA PENULIS

NAMA : NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM

I.D PELAJAR : D20101037312

PROGRAM : PENDIDIKAN KIMIA

KOD PROGRAM : AT-13

FAKULTI : SAINS DAN MATEMATIK

SESI : 2010 / 2011

LEPASAN MATRIKULASI / STPM : PUSAT

ASASI SAINS U. MALAYA

KEDIAMAN SEKARANG : KOLEJ KEDIAMAN HARUN AMINURRASHID

NAMA :

I.D PELAJAR :

PROGRAM :

KOD PROGRAM :

FAKULTI :

SESI :

LEPASAN MATRIKULASI / STPM :

KEDIAMAN SEKARANG :

2
NAMA :

I.D PELAJAR :

PROGRAM :

KOD PROGRAM :

FAKULTI :

SESI :

LEPASAN MATRIKULASI / STPM :

KEDIAMAN SEKARANG :

3
REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

(RI)

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh :

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

PUSAT KOKURIKULUM

Jabatan : Pusat Kokurikulum


Semester : 2
Sesi : 2009/2010
Nama Kursus : BOLA TAMPAR
Kod Kursus : UKS 1081
Jumlah Kredit : 1
Prasyarat : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus

berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama : Ezzad Bin Ghuzlan


E-mail : ezzad@upsi.edu.my
Nombor Telefon : +6012-4666481

4
Nombor Bilik : B3-B016

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini berfokuskan pada analisis lakuan motor pelajar terhadap kemahiran-

kemahiran asas dalam permainan bola tampar, konsep ansur maju dalam

pengajaran dan pembelajaran, perancangan kaedah mengajar dan mengelolaan

latihan kemahiran. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasi teori, prinsip,

undang-undang permainan dan strategi dalam permainan bola tampar

HASIL PEMBELAJARAN

1. Bermain bola tampar dengan kemahiran asas dan mengamalkan peraturan

permainan.

2. Mempamerkan profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika semasa

mengelolakan pertandingan sukan bola tampar.

3. Cekap mengurus dan mengelola kejohanan sukan bola tampar dengan

penubuhan dan perlaksanaan pelbagai jawatankuasa penganjuran.

4. Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti

dan pengelolaan sukan bola tampar.

5. Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat tentang

permainan dan asas kepegawaian sukan bola tampar.

6. Memiliki sijil asas kepegawaian / kejurulatihan.

RUJUKAN UTAMA :

5
Pengarang/ Tahun Judul Lokasi Penerbit

Badan Penerbit

2003 Volleyball Human

Dearing, J Fundamental: A better Springfields Kinetics.

way to learn the basics

RUJUKAN TAMBAHAN :

Pengarang/ Tahun Judul Lokasi Penerbit

Badan Penerbit

1993 Panduan Pengajaran Longman


Teng Boon Balakong,
Kemahiran Asas
Tong Selangor
Permainan

1994 Bola Tampar Meniti Federal


Viera B. L,
Tangga Kejayaan Champaign Publication
Perguson B.J
Sdn. Bhd.
Rujukan Internet : www.volleyball.org/rules/

www.volleyball.com

KAEDAH PENGAJARAN :

Bil Aktiviti Catatan

1 Sesi Amali (demonstrasi dan perbincangan) 2 Jam

KAEDAH PENERAPAN KI

6
Aktiviti KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU

Buku Manual /

Kehadiran /

Pengurusan & / / /

pengelolaan

Petunjuk :

KOM : Kemahiran Berkomunikasi

KBPM : Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

PBPM : Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

PSK : Kemahiran Kerja Berpasukan

PIM : Kemahiran Kepimpinan

ETIK : Etika Profesional

KU : Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:

Bil Perkara Markah

1 Ujian Kemahiran 30

2 Pengurusan Organisasi 10
Kerja Kursus
3 20

- Buku Manual

4 Kritik journal 10

7
5 Ujian / Kuiz 20

6 Sahsiah / disiplin 10

Jumlah 100

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

Gred Julat Markah Nilai Gred

A 80 – 100 4.00

A- 75 – 79 3.75

B+ 70 – 74 3.50

B 65 – 69 3.00

B- 60 – 64 2.75

C+ 55 – 59 2.50

C 50 – 54 2.00

C- 45 – 49 1.75

D+ 40 – 44 1.50

D 35 – 39 1.00

F 0 – 34 0

8
PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH

Skala Kriteria
5 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang
4 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik
3 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan
2 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum
1 Lemah dan perlu dibaiki

9
Jadual Pengajaran 14 Minggu

Aktiviti Kemahiran Rujukan

Mng Tajuk Kuliah Hasil Pembelajaran Pengajaran & Insaniah

Pembelajaran
1

1. Pengurusan dan organisasi 1. Menjelaskan sejarah serta 1. Soal Jawab KOM Dearing, J. (2003)

kelas : peralatan permainan bola PIM Volleyball

tampar dengan betul. 2. Tugasan Fundamentals: A

- Pe better way to learn

mbahagian Kumpulan 2. Menjelaskan Undang-undang 3. Amali Servis the basics,

- M dan Peraturan-peraturan serta Springfield College:

emberi Rancangan etika dalam permainan Bola Human Kinetics

Instruksional kepada pelajar Tampar dengan betul. Publishers, Inc

- Ke

rja Kursus www.volleyball.org/rul

es/

2. Orientasi Kursus:

10
Pengenalan kepada permainan

Bola Tampar:

- Sejarah permainan Bola

Tampar

- Peralatan

- Pakaian

- Gelanggang

- Etika

3. Teori : Undang-undang

permainan

4. Pengenalan kepada Kaedah

memanaskan badan dan latihan

memanaskan badan khusus

dalam Bola Tampar

11
2

Teori:

1. Undang – undang permainan 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

(Chapter 2 – Pemain) dan Peraturan-peraturan serta PIM Volleyball

2. Aplikasi pembelajaran motor etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A

dalam permainan bola tampar. Tampar dengan betul. better way to learn

Aktiviti the basics,

Amali 2. Melakukan 10 kali daripada 15 Berpasangan Springfield College:

kali percubaanservis bawah Human Kinetics

1. Memanaskan badan dan latihan tangan dengan menggunakan Publishers, Inc

memanaskan badan khusus teknik yang betul. www.volleyball.org/rul

dalam Bola Tampar es/

3. Melakukan 3 fasa lakuan servis

2. Amali : Servis (bawah tangan) dengan menggunakan teknik

12
- Fasa lakuan yang terlibat yang betul.

- Titik sentuhan tangan dan

bola 4. Menjelaskan secara lisan

- Projectile dalam servis tentang aspek pembelajaran

bawah tangan motor jenis (jenis otot yang

- Kuasa letupan dalam servis terlibat) dalam servis bawah

bawah tangan tangan.

3. Latih tubi kemahiran servis 5. Menjelaskan aspek biomekanik

bawah tangan. yang terlibat dalam servis bawah

tangan.

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

13
3

Teori: : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

permainan ( Chapter 3 – dan peraturan-peraturan serta PIM Volleyball

Format pemainan) etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A

Tampar dengan betul better way to learn

Amali Aktiviti the basics,

Berpasangan Springfield College:

1. Memanaskan badan dan latihan 1. Melakukan 10 kali daripada 15 Human Kinetics

memanaskan badan khusus kali percubaan servis atas Publishers, Inc

dalam Bola Tampar kepala dengan tepat dan betul.

2. Amali : Servis (atas kepala) 2. Melakukan 3 fasa lakuan

- Fasa lakuan yang terlibat hantaran atas kepala dengan

- Titik sentuhan tangan dan menggunakan teknik yang betul.

bola

- Projectile dalam servis atas 3. Menjelaskan konsep sistem tuas

kepala yang terlibat dalam servis atas

14
- Kuasa letupan dalam servis kepala.

atas kepala

- Teknik “top spin” 4. Menjelaskan jenis kuasa yang

terlibat dalam melakukan servis.

Kombinasi dua kemahiran

1. Latih tubi kemahiran servis

bawah tangan.

2. Latih tubi servis atas kepala

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

15
4

Teori: : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

permainan ( Chapter 3 – dan peraturan-peraturan serta PIM Volleyball

Format pemainan) etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A

Tampar dengan betul better way to learn

Amali Aktiviti the basics,

Berpasangan Springfield College:

1. Memanaskan badan dan latihan 1. Melakukan 10 kali daripada 15 Human Kinetics

memanaskan badan khusus kali percubaan servis atas Publishers, Inc

dalam Bola Tampar kepala dengan tepat dan betul. www.volleyball.org/rul

es/

2. Amali : Servis (atas kepala) 2. Melakukan 3 fasa lakuan

- Fasa lakuan yang terlibat hantaran atas kepala dengan

- Titik sentuhan tangan dan menggunakan teknik yang betul.

bola

- Projectile dalam servis atas 3. Menjelaskan konsep sistem tuas

16
kepala yang terlibat dalam servis atas

- Kuasa letupan dalam servis kepala.

atas kepala

- Teknik “bola gelombang” 4. Menjelaskan jenis kuasa yang

terlibat dalam melakukan servis.

Kombinasi dua kemahiran

1. Latih tubi kemahiran servis atas

kepala ”top spin”.

2. Latih tubi servis atas kepala

”bola gelombang”

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

17
5

KOM Dearing, J. (2003)

Teori : 1. Menjelaskan Undang-undang PIM Volleyball

1. Undang – undang permainan dan peraturan-peraturan serta Demonstrasi Fundamentals: A

(Chapter 4 – aksi permainan) etika dalam permainan Bola better way to learn

2. Aplikasi biomekanaik dalam Tampar dengan betul Amali the basics,

permainan bola tampar Springfield College:

2. Melakukan 8 kali daripada 10 Aktiviti Human Kinetics

Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas kali percubaan hantaran Berpasangan Publishers, Inc

(Menyangga) menyangga dengan tepat dan www.volleyball.org/rul

betul es/

1. Kemahiran asas bola tampar.

Cara melakukan ketiga-tiga fasa 3. Melakukan 3 fasa lakuan

lakuan servis. hantaran menyangga dengan

menggunakan teknik yang betul.

2. Teknik dan cara menerima bola

servis. 4. Menjelaskan konsep hukum

- Menyangga newton yang terlibat dalam

18
aktiviti mengumpan.

Kombinasi tiga kemahiran

1. Latih tubi servis bawah tangan, 5. Melakukan teknik menyangga

atas kepala & menyangga forearm pass dengan

menggunakan teknik yang betul.

Bacaan : Chapter 4-receiving serve

(m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

19
Teori : KOM Dearing, J. (2003)

3. Undang – undang permainan 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi PIM Volleyball

(Chapter 4 – aksi permainan) dan peraturan-peraturan serta Fundamentals: A

4. Aplikasi biomekanaik dalam etika dalam permainan Bola Amali better way to learn

permainan bola tampar Tampar dengan betul the basics,

Aktiviti Springfield College:

Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas 2. Melakukan 10 kali daripada 15 Berpasangan Human Kinetics

(hantaran atas kepala) kali percubaan hantaran Publishers, Inc

menyangga dengan tepat dan www.volleyball.org/rul

1. Kemahiran asas bola tampar. betul es/

Cara melakukan ketiga-tiga fasa

lakuan servis. 3. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran atas kepala dengan

2. Teknik dan cara menerima bola menggunakan teknik yang betul.

servis.

- Hantaran atas kepala 4. Menjelaskan konsep hukum

newton yang terlibat dalam

Kombinasi tiga kemahiran aktiviti mengumpan.

20
1. Latih tubi servis bawah tangan

& atas kepala. 5. Melakukan teknik overhead

pass dengan menggunakan

teknik yang betul.

Bacaan : Chapter 4-receiving serve

(m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

21
permainan (chapter 5 ) dan peraturan-peraturan serta PIM Volleyball

etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A

Amali : Kemahiran : setting Tampar dengan betul better way to learn

(Mengumpan pendek) Aktiviti the basics,

2. Melakukan 3 fasa lakuan Berpasangan Springfield College:

1. Teknik genggaman tangan dan umpanan dengan menggunakan Human Kinetics

sentuhan dengan bola. teknik yang betul. Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

2. Kemahiran asas bola tampar 3. Melakukan 8 kali daripada 10 es/

cara hantaran dan orientasi bola kali percubaan kemahiran

dan badan. umpanan dengan tepat dan

betul.

3. Kemahiran melakukan umpanan

- Short set

Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah

22
tangan

2. Latih tubi servis atas kepala

3. Latih tubi menyangga

4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang- Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

permainan (chapter 5 ) undang dan peraturan- PIM Volleyball

23
peraturan serta etika dalam Amali Fundamentals: A

Amali : Kemahiran : setting permainan Bola Tampar better way to learn

(Mengumpan pendek) dengan betul Aktiviti the basics,

Berpasangan Springfield College:

1. Teknik genggaman tangan dan 2. Melakukan 3 fasa lakuan Human Kinetics

sentuhan dengan bola. umpanan dengan Publishers, Inc

menggunakan teknik yang www.volleyball.org/rul

4. Kemahiran asas bola tampar betul. es/

cara hantaran dan orientasi bola

dan badan. 3. Melakukan 8 kali daripada

10 kali percubaan kemahiran

5. Kemahiran melakukan umpanan umpanan dengan tepat dan

- Long set betul.

Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah

tangan

24
2. Latih tubi servis atas kepala

3. Latih tubi menyangga

4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan Undang- KOM Dearing, J. (2003)

permainan (chapter 5 ) undang dan peraturan- Demonstrasi PIM Volleyball

25
peraturan serta etika dalam Fundamentals: A

Amali : Kemahiran : Overhead permainan Bola Tampar Amali better way to learn

Pass/ setting dengan betul the basics,

(Mengumpan) Aktiviti Springfield College:

2. Melakukan 3 fasa lakuan Berpasangan Human Kinetics

1. Teknik genggaman tangan dan umpanan dengan Publishers, Inc

sentuhan dengan bola. menggunakan teknik yang www.volleyball.org/rul

betul. es/

6. Kemahiran asas bola tampar

cara hantaran dan orientasi bola 3. Melakukan 10 kali daripada

dan badan. 15 kali percubaan kemahiran

umpanan dengan tepat dan

7. Kemahiran melakukan umpanan betul.

- Back set

Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah

26
tangan

2. Latih tubi servis atas kepala

3. Latih tubi menyangga

4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

10

Teori : 1. Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

permainan. dan peraturan-peraturan serta PIM Volleyball

2. Aplikasi pembelajaran etika dalam permainan Bola Amali Fundamentals: A

27
motor dalam permainan Tampar dengan betul better way to learn

bola tampar. Aktiviti the basics,

2. Melakukan 10 kali daripada 15 Berpasangan Springfield College:

Amali : Kemahiran Menghadang kali percubaan hantaran Human Kinetics

menyangga dengan tepat dan Publishers, Inc

- Teknik Lakuan betul www.volleyball.org/rul

- Ansur maju es/

- Teknik hadangan seorang 3. Melakukan 3 fasa lakuan

- Teknik hadangan hantaran atas kepala dengan

berkumpulan menggunakan teknik yang betul.

Kombinasi limat kemahiran 4. Menjelaskan konsep hukum

newton yang terlibat dalam

1. latih tubi servis bawah aktiviti mengumpan.

tangan

2. Latih tubi servis atas kepala 5. Melakukan teknik menyangga

3. latih tubi menyangga forearm pass dan overhead pass

4. latih tubi mengumpan dengan menggunakan teknik yang

28
5. latih tubi menghadang. betul.

Bacaan chapter 7-blocking (m/s 55-

64) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

11

Dearing, J. (2003)

Teori : 1. Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Volleyball

permainan dan peraturan-peraturan serta PIM Fundamentals: A

2. Aplikasi biomekanik etika dalam permainan Bola Amali better way to learn

29
dalam permainan bola Tampar dengan betul the basics,

tampar Aktiviti Springfield College:

3. Aplikasi pembelajaran 2. Melakukan 3 kali daripada 5 kali Berpasangan Human Kinetics

motor dalam percubaan merejam dengan Publishers, Inc

permainan bola tepat dan betul www.volleyball.org/rul

tampar. es/

3. Melakukan 3 fasa lakuan

merejam kepala dengan

Amali : Kemahiran Rejaman / menggunakan teknik yang betul.

Spiking

- soft spike 4. Menjelaskan konsep kuasa yang

- hard spike terlibat dalam kemahiran

- taping spike merejam.

Kemahiran melakukan 5. Melakukan teknik merejam

umpanan dengan menggunakan teknik yang

betul.

- Teknik lakuan

30
- Ansur maju

- Latih tubi kemahiran

Kombinasi tujuh kemahiran

Bacaan chapter 6-Attacking (m/s

43-54) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

12

Ujian Kemahiran Asas 1. Mengaplikasi kemahiran asas Ujian kemahiran KOM Dearing, J. (2003)

bola tampar yang telah dipelajari PIM Volleyball

- Servis bawah tangan Fundamentals: A

- Servis atas kepala better way to learn

- Menyangga the basics,

31
- Mengumpan Springfield College:

- Merejam Human Kinetics

- menghadang Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

Ujian Kemahiran Asas 1. Mengaplikasikan kemahiran Ujian kemahiran KOM Dearing, J. (2003)

asas bola tampar yang telah PIM Volleyball

- Servis bawah tangan dipelajari Fundamentals: A

- Servis atas kepala better way to learn

- Menyangga the basics,


13
- Mengumpan Springfield College:

- Merejam Human Kinetics

- menghadang Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

14

32
Pengelolaan Pertandingan / 1. Memperoleh kelayakan sebagai Aktiviti KOM Dearing, J. (2003)

Kursus Asas Bola Tampar jurulatih/kepegadilan yang penganjuran PIM Volleyball

diiktiraf oleh MAVA. PSK Fundamentals: A

2. mengaplikasi kemahiran better way to learn

- Kursus kepengadilan Bola pengurusan pertandingan the basics,

Tampar @ Springfield College:

- Kursus kejurulatihan Bola Human Kinetics

Tampar Publishers, Inc

- Pengelolaan pertandingan Bola www.volleyball.org/rul

Tampar es/

33
1.1 SEJARAH PERKEMBANGAN BOLA TAMPAR DUNIA

Terdapat beberapa versi berkenaan asal usul bola tampar. Ia dikatakan berasal dari Itali

pada zaman pertengahan tetapi telah diadaptasikan oleh orang Amerika lalu menjadi

permainan Amerika Syarikat. Dari negara Itali, permainan itu diperkenalkan pada tahun

1893 di negara Jerman dan digelar sebagai Faust Ball. Pada tahun 1895 pula, William G.

Morgan mengubah permainan Jerman ini lalu mencipta permainan bola tampar.

Versi lain adalah berkaitan dengan suatu permainan Minton yang dibawa ke negara

Amerika Syarikat pada tahun 1895 oleh David McConnaughly Jr. Penggambaran

permainan Minton adalah serupa dengan permainan Morgan yang dipanggil

Mintonettee, kecuali, ia menggunakan satu bet untuk menghantar bola melintasi jaring.

Versi popular pula dicipta oleh William G. Morgan, seorang pengarah jasmani Y.M.C.A

di Holyoke, Massachusetts pada tahun 1895.

Pada 1896, dua pasukan yang setiap satunya mengandungi lima orang pemain

telah mengambil bahagian buat pertama kalinya dalam permainan sebenar mintonnette di

Springfield, Massachusetts. Ketika permainan sedang berlangsung, kira-kira setahun

kemudian, seorang pensyarah telah menyuarakan pendapatnya bahawa lelaki yang sedang

bermain kelihatan seolah-olah menampar bola bolak-balik melintasi jaring, maka

permainan ini lebih sesuai dipanggil sebagai bola tampar. Morgan menyukai pandangan

itu lantas menukar nama permainan tersebut.

34
Bola yang pertama kali digunakan merupakan tiub daripada bola keranjang,

namun Morgan mendapati ia terlalu ringan dan lambat. Beliau cuba menggunakan bola

keranjang tetapi terlalu besar dan berat. Memandangkan ibu pejabat syarikat Spalding

terletak di Holyoke, dan syarikat itu menghasilkan peralatan sukan, Morgan meminta

A.G Spalding menghasilkan bola untuk permainan ciptaannya. Maka satu bola khas telah

dihasilkan untuk sukan ini pada tahun 1900.

Dalam meniti perkembangan bola tampar, kelemahan paling ketara ialah dari

segi popularitinya kerana peraturan kerap berubah-ubah. Jurulatih menghadapi kesukaran

mengajar permainan bola tampar kerana peraturan permainan ini berubah

setiap beberapa tahun. Kebanyakan perubahan melibatkan bola yang digunakan serta saiz

gelanggang. Bilangan pemain di setiap gelanggang bergantung kepada keluasan ruang

yang ada, dan pemain tidak bertukar tempat secara bergilir.

Pada masa dahulu, peralatan dan peraturan permainan sangat mudah. Peraturan

permainan yang pertama telah disiarkan dalam sebuah artikel di dalam “YMCA Athletic

Handbook” pada 1897. Gelanggang pula berukuran 40 kaki dan 80 kaki (12 meter dan 24

meter) dengan net yang membahagikan gelanggang dipasang pada ketinggian 6 kaki

sehingga 6 ½ kaki (1.8 meter hingga 2 meter). Setiap pasukan mempunyai empat pemain

dan setiap permainan mempunyai empat inning. Penservis menggunakan bet untuk

melakukan servis bola melintasi jaring. Jika servis gagal melintasi jaring, ia dianggap

servis salah dan penservis keluar (tamat). Sekiranya penservis tersebut merupakan

pemain terakhir dalam pasukannya yang melakukan servis, pasukannya keluar (tamat).

Servis, serta hantaran balas, perlu dipukul sangga (voli), dan bukan dimainkan dua kali

35
berturut-turut oleh pemain yang sama. Hanya penservis boleh mendapatkan mata untuk

pasukannya.

Permainan ini kemudiannya diubahsuai bagi membolehkan bilangan pemain

dalam sesuatu pasukan tidak terhad kepada sesuatu jumlah. Permainan merangkumi

pergerakan bola yang tidak henti-henti melintasi jaring, iaitu satu kombinasi permainan

tenis dan bola baling. Permainan diteruskan dengan hantaran bola bolak- balik

sehinggalah satu pasukan gagal membalas hantaran bola atau bola itu mencecah lantai.

Ini dikira sebagai satu skor bagi satu pasukan, atau satu “penservis keluar” (kini, istilah

yang digunakan ialah “sebelah keluar”) untuk pasukan lawan.

Pada 1896, sukan ini juga diperkenalkan di Dayton. Ohio, dan kebanyakan

peraturan diubah. Ketinggian jaring diselaraskan kepada 7 kaki 6 inci (2.3 meter);

kelecek dihapuskan dan setiap permainan dimainkan sehingga ke mata 21. Bola tampar

terus popular dengan cepat di seluruh dunia. Permainan ini diperkenalkan ke negara

Filipina dan China pada tahun 1910, ke Jepun pada 1913, ke Siberia dan tentera Poland

pada 1915, ke Uruguay pada 1916, ke Brazil pada 1919, dan Syria pada 1922. Di

Filipina, lebih kurang pada 1916, satu stail pertahanan menghantar bola dengan

lambungan melengkung tinggi untuk dipukul oleh pemain lain, iaitu umpan dan rejam,

diperkenalkan. Pemain di negara itu juga memperkenalkan hantaran “bomba”, atau “kill”

dan menggelar orang yang membuat hantaran bola itu sebagai “bomberino”.

Pada 1919, Pasukan Tentera Ekspedisi Amerika (American Expeditionary

Forces) telah mengagihkan hampir 16 000 bola tampar kepada tentera negara itu serta

36
sekutunya. Pengarah YMCA telah dihantar ke Eropah pada penghujung Perang Dunia

Pertama iaitu lebih kurang pada 1919 untuk membantu dalam pemulihan tentera

bersekutu, telah memperkenalkan permainan bola tampar di kebanyakan negara Eropah.

Ini merupakan rangsangan utama pengembangan sukan ini di peringkat antarabangsa.

Pada 1920, peraturan tiga sentuhan setiap sebelah dan serangan barisan belakang

dilaksanakan.

Pada 1920-an dan 1930-an, banyak university di Amerika Syarikat mula

mengadakan kelas bola tampar serta menubuhkan pasukan dalaman kolej. Pada 1949,

Florida State University menjadikan bola tampar sebagai sukan universiti bagi kaum

lelaki, dan merupakan yang pertama menawarkan biasiswa bola tampar dan jurulatih

sepenuh masa di negara itu.

Pada 1952, NCAA bersetuju untuk membiayai permainan bola tampar dan

menganjurkan kejohanan kebangsaan. Persatuan Kebangsaan Olahraga Antara Kolej

(National Association of Intercollegiate Athletics) atau ringkasnya NAIA, menjadi tuan

rumah kejohanan bola tampar buat pertama kalinya pada 1967. Pada 1974, Persatuan

Kebangsaan Persatuan Sekolah Tinggi (National Federation of High

School Association/ NFHS) telah mempromosikan kejohanan negeri pada peringkat

kebangsaan.

YMCA mempunyai pengaruh kuat dalam bola tampar dalam tempoh 20 tahun

pertama perkembangan sukan ini. Pada 1920, kejohanan kebangsaan pertama YMCA

diadakan di Brooklyn, New York, dan 27 pasukan dari 11 negeri mengambil bahagian.

37
Pada 1925, Persatuan Olahraga Amatur (AAU) mula menguasai permainan ini, dan pada

1928, Persatuan Bola Tampar Amerika Syarikat (USVBA) ditubuhkan bagi mentadbir

dan mengurus permainan ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa kerana

pertandingan dan peraturan perlu diadakan. Kejohanan Terbuka Amerika Syarikat yang

pertama telah diadakan dan penyertaan juga dibuka kepada pasukan bukan YMCA.

USVBA merupakan ahli cawangan Federation Internationale de Volleyball

(FIVB) yang ditubuhkan pada 1947 di Paris, Perancis. Pada 1948, kejohanan bola tampar

tepi pantai dua sepasukan diadakan buat pertama kalinya. USVBA membiayai Kejohanan

Terbuka Wanita Kebangsaan yang julung kali diadakan pada 1949, Kejohanan Tentera

Kebangsaan dari tahun 1952 ke tahun 1964, dan Kejohanan Kolej Kebangsaan pada

tahun 1949. Pada tahun 1949 juga, USVBA menambahkan kategori (division) kolej bagi

pasukan kolej yang bertanding.

Bagaimanapun, dalam tempoh 10 tahun yang pertama, pertandingan kolej amat kurang.

Pelajar dan guru yang berminat membentuk pasukan masing-masing. Banyak pasukan

dibubarkan apabila pemain yang berminat menamatkan pengajian. Pasukan berdaya saing

terdapat di merata tempat, dan tiada badan pentadbiran khusus untuk memberi

kepimpinan dalam sukan bola tampar pada peringkat ini. Menjelang 1951, bola tampar

dimainkan oleh lebih 50 juta orang setiap tahun di lebih 60 negara di seluruh dunia.

Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) menyenaraikan bola tampar sebagai Sukan

Olimpik pada 1957 dan mengambil keputusan untuk memasukkan sukan ini ke dalam

pertandingan Olimpik pada 1964.

38
Pada 1959, Persatuan Sukan Universiti Antarabangsa (FISU), menganjurkan

Sukan Universiti buat pertama kalinya di Turin, Itali. Bola tampar merupakan antara

lapan acara yang dipertandingkan. Pada tahun 1960, beberapa institusi di Midwestern

menubuhkan Persatuan Bola Tampar Antara Kolej Midwest (MIVA), dan pada 1964

Persatuan Bola Tampar Antara Kolej di Southern California ditubuhkan. Pada tahun

1960, teknik baru diserapkan dalam permainan, termasuk rejam lembut (dink), hantaran

bawah lengan (bump), blok di jaring, dan terpa (dive) dan pusing (roll) untuk bertahan.

Bola yang digunakan dalam Sukan Olimpik 1964 diperbuat daripada serpihan getah yang

mempunyai panel kulit. Bola yang hampir serupa digunakan pada hari ini.

Pada tahun 1986, Persatuan Bola Tampar Profesional Wanita (WPVA) telah ditubuhkan,

dan pada 1987, FIVB mengadakan Siri Kejohanan Dunia Bola Tampar Pantai (Beach

Volleyball World Championship). Dalam tahun 1990 Liga Dunia diadakan, yang disertai

pasukan dari seluruh dunia bagi memenangi hadiah wang tunai yang banyak. Pada 1992,

Pertandingan Bola Tampar Pantai Empat Sepasukan dimulakan di Amerika Syarikat.

Bola tampar merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada 1995. Pada 1996, bola tampar

pantai dimasukkan ke dalam Sukan Olimpik secara rasmi. Walaupun berasal dari

Amerika Syarikat namun bola tampar disambut baik d seluruh dunia. Antara sukan

popular yang disertai, ranking bola tampar berada hanya di belakang bola sepak. Kini,

lebih 46 juta rakyat Amerika bermain bola tampar. Di seluruh dunia pula, 800 juta

pemain mengambil bahagian dalam bola tampar sekurang-kurangnya seminggu sekali.

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN BOLA TAMPAR MALAYSIA

39
Di Malaysia, permainan bola tampar telah diperkenalkan oleh pasukan pelawat

iaitu pasukan pemain dari Hong Kong dan Negara China pada tahun 1930-an. Pada ketika

itu, banyak perlawanan persahabatan dan pertunjukan bola tampar telah diadakan di

bandar-bandar utama seperti Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Singapura atas usaha

persatuan dan kelab kebajikan di Tionghua yang wujud pada masa tersebut.

Permainan bola tampar di Malaysia adalah dikawal dan di bawah pengelolaan

Kesatuan Bola Tampar Amatur Malaysia (MAVA - Malaysian Amateur Volleyball

Association) yang ditubuhkan pada tahun 1959. Pada tahun 1990-an, pelbagai program

perkembangan bola tampar dan kejohanan kebangsaan bola tampar yang berjaya telah

diperkenalkan dan dilaksanakan di Malaysia.

Permainan bola tampar mini (bawah 12 tahun) telah diperkenalkan dan

diperkembangkan permainannya. Permainan bola tampar adalah merupakan salah satu

acara sukan yang dipertandingkan oleh pasukan sekolah di bawah kelolaan Majlis Sukan

Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM). Permainan Bola Tampar Pantai Kebangsaan pula

telah diperkenalkan pada 1992 di Malaysia. Pada tahun 1993 pula, Liga Semi-pro pula

diperkenalkan di Malaysia.

1.3 JENIS-JENIS PERMAINAN BOLA TAMPAR

Terdapat tiga jenis permainan bola tampar iaitu bola tampar dewan, bola tampar mini dan

juga bola tampar pantai.

40
4.0 BAGAIMANA UNTUK BERMAIN BOLA TAMPAR

4.1 PERATURAN ASAS BOLA TAMPAR

Kawasan Permainan : Kawasan permainan merangkumi gelanggang permainan dan zon

bebas. Dimensi Gelanggang permainan adalah sebuah segiempat tepat bersimetri

berukuran 18 x 9 meter, dikelilingi oleh satu zon bebas sekurang-kurangnya 3m lebar dan

dengan suatu ruang bebas dari sebarang gangguan yang tingginya sekurang-

kurangnya 7m dari permukaan permainan. Untuk pertandingan dunia FIVB ,zone bebas

hendaklah berukuran sekurang-kurangnya 5m dari garisan tepi dan 8m dari garisan

belakang. Ruang bebasnya hendaklah sekurang-kurangnya 12.5m tinggi dari permukaan

permainan.

Permukaan Permainan : Permukaan mestilah rata ,mengufuk dan sekata. Untuk

pertandingan dunia FIVB ,hanya permukaan kayu atau bahan sintetik sahaja

dibenarkan.Semua permukaan mestilah terlebih dahulu diluluskan oleh FIVB. Permukaan

permainan mestilah bebas dari sebarang punca-punca yang boleh menyebabkan

kecederaan kepada pemain. Adalah tidak dibenarkan bermain di

atas permukaan yang kasar atau licin. Bagi gelanggang dalam dewan,permukaan

permainan mestilah berwarna cerah. Untuk pertandingan dunia FIVB ,warna putih bagi

41
garisan dan warna yang berlainan bagi gelanggang permainan dan zon bebas adalah

diperlukan. Bagi gelanggang terbuka di luar, kecuraman 5mm semeter dibenarkan untuk

pengaliran air. Garisan gelanggang yang diperbuat daripada bahan pejal tidak

dibenarkan.

Peralatan : Peralatan permain terdiri daripada jersi, seluar pendek dan kasut sukan.

Jersi,seluar pendek dan stokin mestilah seragam ,bersih dan sama warna untuk satu

pasukan. Semasa pertandingan dunia FIVB untuk dewasa,warna kasut

mestilah seragam untuk sesuatu pasukan tetapi jenamanya boleh berbeza warna. Kasut

mestilah ringan dan mudah lentu dengan tapak getah atau kulit tanpa tumit. Jersi pemain

mestilah bernombor dari 1 hingga 18 terangkum. Nombor-nombor tersebut mesti

dilekatkan pada tengah bahagian depan dan belakang. Warna nombor mestilah jelas dan

muda dibeza daripada warna jersi dan mempunya ketinggian minimum 10cm di depan

dan 1cm di belakang.Lebarnya jalur yang membentukkan nombor-nombor tersebut

hendaklah sekurang-kurangnya 2cm.

Bola : Bola hendaklah berbentuk sfera, diperbuat daripada suatu lapisan kulit yang

mudah lentur dengan satu pundi getah atau bahan yang serupa di dalamnya.

Warna bola mestilah seragam dan cerah. Ukur lilitnya mestilah diantara 65-67 cm,

mempunyai berat diantara 260-280 gram dan tekanan di dalamnya pula mestilah diantara

0.30-0.325g/cm.

42
Pertukaran Yang Dibenarkan : Jika kedua-dua pasukan tiba untuk sesuatu perlawanan

dengan memakai jersi yang sama warna ,maka pasukan tuan rumah mesti tukar

jersinya .Di gelanggang berkecuali, pasukan yang disenaraikan terdahulu pada jadual

pertandingan mesti menukar jersinya.

Referi pertama boleh membenarkan seorang atau beberapa orang pemain : Bermain

tanpa kasut. Menukar jersi yang basah semasa selangan set atau selepas penggantian

pemain,dengan syarat jersi baru itu mempunyai warna,corak dan nombor yang sama.

Dalam cuaca yang sejuk ,referi pertama boleh membenarkan pasukan bermain dengan

pakaian latihan, dengan syarat mempunyai warna dan corak yang sama bagi keseluruhan

pasukan dan dinomborkan dengan betul.

Objek dan Pakaian yang Dilarang : Adalah dilarang memakai objek-objek yang boleh

menyebabkan kecederaan atau memberi sesuatu kelebihan yang tidak semula jadi kepada

pemain. Pemain boleh memakai cermin mata atau risiko sendiri. Adalah tidak dibenarkan

memakai pakaian seragam yang tidak mempunyai nombor yang rasmi atau warna yang

berbeza daripada pemain lain.

Kesalahan-kesalahan Dalam Memainkan Bola : Pukulan Empat Kali. Sesuatu

pasukan didapati melakukan kesalahan jika memukul bola sebanyak empat kali (tidak

termasuk bola yang dihadang) sebelum menghantarkannya semula ke pihak lawan. Bola

Dipegang. Kesalahan berlaku jika seseorang pemain didapati tidak memukul bola dengan

jelas atau memegang dan melambung bola. Sentuhan Dua Kali. Kesalahan juga berlaku

apabila seseorang pemain memukul bola dua kali berturut-turut atau bola itu menyentuh

43
beberapa bahagian badan secara berturut-turut (kecuali pukulan penerimaan bola

pertama). Menyeberangi Jaring. Semasa mengadang, seseorang pengadang boleh

menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain pihak lawan sebelum atau

semasa pihak lawan membuat pukulan serang.

4.2 STRATEGI

4.2.1 PENGENALAN

Sebagai seorang jurulatih, adalah penting untuk memahami strategi-strategi asas yang

digunakan dalam permainan bola tampar. Menguasai kemahiran permainan tanpa

sebarang strategi tidak akan membolehkan sesuatu pasukan mempersembahkan suatu

permainan yang berkesan dan juga tidak akan selalunya membawa kejayaan kepada

pasukan. Berikut adalah beberapa strategi asas dan aspek yang perlu difahami untuk

membina suatu pasukan yang terlatih :

1. Formasi pasukan dan pemain.

2. Cara menggunakan kemahiran secara berkesan

3. Cara menggunakan penggantian (substitution) dengan berkesan.

4.2.2 PEMBENTUKAN PASUKAN

KEDUDUKAN PASUKAN ( POSITIONING )

Satu pasukan bola tampar terdiri daripada enam pemain, tiga pemain di barisan

depan dan tiga pemain di barisan belakang. Gelanggang bola tampar dibahagikan kepada

44
enam kawasan atau zon bermain. Keenam-enam pemain bergerak mengikut urutan secara

bergilir-gilir apabila pasukannya memenangi servis. Pemain bergerak mengikut arah ikut

jam dan ia akan menunjukkan urutan di mana pemain-pemain akan membuat servis.

Pemain-pemain di hadapan dikenali sebagai pemain-pemain fawad. Bergantung

kepada posisi tetap di mana mereka berdiri sama ada di garisan depan atau garisan

belakang, mereka akan dipanggil fawad kiri, fawad tengah, fawad kanan, bek kiri, bek

tengah dan bek kanan.

Pada masa permulaan permainan, apabila pemain membuat servis atau menerima

servis, pemain-pemain dikehendaki mengekalkan urutan putaran mereka. Tetapi mereka

tidak mesti mengekalkan dalam garisan-garisan tegar. Posisi boleh berubah-ubah dab

pergerakan-pergerakan dibenarkan asalkan urutan putaran adalah dikekalkan.

Pergerakan-pergerakan ini dibenarkan selagi urutan putaran tidak diubah dan pemain-

45
pemain dari garisan belakang tidak berada di hadapan sebarang pemain-pemain garisan

hadapan.

Selepas servis atau selepas menerima servis, pergerakan-pergerakan rakan akan

berubah-ubah dan urutan putaran tidak perlu dikekalkan semasa bola dimainkan. Satu

pembatasan sahaja iaitu sekatan dikenakan kepada pemain-pemain garisan belakang

untuk merejam dan mengadang.

4.2.3 JENIS PEMAIN

46
Pengumpan ( setter ) dan perejam ( spiker )

Walaupun ramai orang berpendapat bahawa bola tampar ialah suatu permainan rekreasi

dan senang sahaja, tetapi kini ia telah berkembang sebagai suatu permainan profesional.

Setiap pemain di samping harus mempunyai semua kemahiran asas seperti membuat

servis, menghantar dan mengadang, beliau juga harus mahir dalam dua bidang. Bidang-

bidang itu ialah bidang merejam dan mengumpan. Untuk pertandingan bola tampar (

competitive volleyball ) hari ini, setiap pemain sama ada seorang perejam atau

pengumpan, harus juga menguasai semua kemahiran lain. Ini adalah mengapa bola

tampar hari ini dikenali sebagai suatu permainan ’kuasa dan ketepatan’ ( a game of

power and precision ) iaitu kuasa perejam dan ketepatan pengumpan.

Pengumpan-pemain dan tugasnya

Pengumpan boleh dikatakan sebagai pemain utama dalam serangan (brains behind the

attack ). Dia harus :

1. Memiliki kecergasan fizikal yang amat tinggi. Ini termasuk kepantasan, koordinasi,

kefleksibelan, reaksi segera dan daya tahan kardiovaskular. Untuk permainan tahap

tinggi, kajian telah membuktikan bahawa seorang pengumpan berlari di antara 31/2 - 4

batu, melompat 300 kali dan mencangkung beberapa ratus kali. Jadi, pelaziman fizikal

( physical conditioning) merupakan satu faktor penting.

2. Memiliki sifat tahan lasak mental, kewaspadaan dan ketenangan untuk membuat

keputusan segera supaya dapat memilih strategi betul untuk menyerang, memilih perejam

yang betul, menganalisa pihak lawan, memberi dorongan kepada pemain-pemain dan

sebagainya.

47
3. Memiliki kemahiran-kemahiran teknikal yang boleh digunakan secara kenalurian

( instinctively). Jadi, pengumpan harus menguasai kemahiran tersebut sehingga beliau

dapat bertindak dengan betul kerana dia tidak ada masa untuk berfikir dalam situasi

bermain. Pengumpan dikehendaki bergerak ke setiap bola tanpa mengira seberapa jauh

dia harus bergerak untuk mencapainya, bagaimana cepat bola sedang bergerak atau

berapa banyak putaran yang ada, dan menukarkannya menjadi satu umpan yang baik dari

segi taktik dan teknik, tanpa menunjukkan tujuannya.

4. Memiliki kebolehan taktik yang tinggi untuk memilih perejam yang betul dan

pengumpan yang betul, kebolehan mengawal rentak dan ritma dan sebagainya.

Justeru itu, pengumpan-pengumpan harus dipilih dengan bijak dan dilatih dengan baik.

Pengumpan ialah wakil jurulatih sesuatu pasukan semasa bermain. Jurulatih dan

pengumpan harus berbincang mengenai wawasan, kebimbangan, keraguan, pendapat dan

membuat analisa terhadap semua pemain. Sebelum perlawanan dan semasa perlawanan

dijalankan, jurulatih harus berkomunikasi dengan pegumpan.

Perejam-pemain dan tugasnya

Perejam ialah pemain terpantas dan bintang pasukan. Beliau harus memiliki ciri-ciri

kekuatan, kefleksibelan dan kuasa. Dia harus :

1. Dari segi fizikal : tinggi, kuat, berkoordinat dan tangkas. Kakinya mesti boleh

membawanya ke atas jaring untuk merejamkan bola dengan cukup kuasa supaya pihak

lawannya tidak boleh mengadang atau memulangkan bola.

2. Dari segi fisiologi : cukup cergas untuk membuat lompatan di sepanjang perlawanan

tanpa hilang ketinggian lompatan, kuasa untuk merejam atau mengatur masa.

48
3. Dari segi mental : berwaspada untuk memahami tujuan pengumpan dan memberi

keputusan berkenaan rejam tinggi, rejam pantas atau dink. Dia juga harus boleh membaca

pergerakan-pergerakan pertahanan pihak lawannya.

4. Dari segi teknik dan taktik : Boleh menggunakan kemahiran menyerang dalam cara

yang berkesan. Perejam-perejam ialah pemain ekstrovert yang suka kepada tepukan dan

sanjungan penyokong dan peminat.

4.2.4 KEGUNAAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS STRATEGI /

BERTAKTIK

Selain daripada kegunaan sistem serangan dan pertahanan, kemahiran-kemahiran asas

jikalau digunakan dengan sempurna akan juga membantu menghasilkan sesuatu

permainan bertaktik yang baik. Di bawah adalah beberapa contoh bagaimanakah

kemahiran-kemahiran asas boleh digunakan.

SERVIS

1. Melindungi servis terutamanya pemain-pemain baru menimbulkan banyak masalah

kerana mereka melihat bola dengan lewat dan tidak boleh menjangka kelajuan dan arah

bola dengan cepat.

2. Mengarahkan bola ke ruang kosong dan di antara penerima-penerima.

3. Membuat servis kepada pengumpan.

49
4. Membuat servis bola kepada kedua-dua sudut belakang.

HANTARAN

1. Menghantar bola tinggi ke posisi kesukaan pengumpan. Hantaran ini boleh

membolehkan pengumpan membuat satu rejaman yang akan mengejutkan pihak lawan.

2. Hantaran-hantaran tinggi dan rendah boleh juga digunakan untuk menentukan rentak

bermain.

3. Jikalau bola yang bergerak di atas jaring adalah sukar untuk bermain, perhatian harus

diberi untuk membawa bola tinggi ke atas supaya teman sepasukan mempunyai peluang

untuk menolong. Janganlah cuba untuk bermain secara keperisan dan ketepatan di bawah

keadaan-keadaan seperti ini.

SET

1. Pergerakan-pergerakan yang digunakan untuk set tinggi, set rendah ( untuk rejam cepat

) dan set belakang semuanya harus nampaknya lebih kurang sama gerakannya supaya

dapat menyembunyikan tujuan-tujuan anda.

2. Perbezaan jarak set daripada jaring bergantung kepada kebolehan pengadang-

pengadang pihak lawan. 12-18 inci digunakan menentang pengadang yang kurang mahir

dan 18-30 inci digunakan apabila bermain menentang pengadang-pengadang yang mahir.

3. Bersedia untuk merejam hantaran yang dihantarkan kepada pengumpan.

REJAM

50
1. Menukar rentak (tip-tip, rejam cepat, rejam tinggi), arah (megikut garisan, lintang

gelanggang atau tengah), sudut dan intensiti (rejam kuat dan rejam lembut).

2. Lebih agresif apabila pasukan anda membuat servis.

Pengetahuan berkenaan sistem, taktik dan strategi boleh didapati dengan mudah melalui

pembacaan, pengalaman, perbincangan dan sebagainya. Tetapi, kejayaan atau kegagalan

pasukan bergantung kepada perkembangan dan penggunaan sistem, taktik dan strategi

yang betul. Pemain harus yakin dengan kebolehan mereka dan dan mengetahui

kelemahan pihak lawan.

4.3 PRINSIP-PRINSIP AM UNTUK SERANGAN

Beberapa prinsip asas untuk strategi menyerang adalah seperti berikut :

1. Semua pemain harus berkomunikasi untuk mengetahui pergerakan rakan.

2. Memupuk kerja secara berpasukan melalui pengetahuan tentang kekuatan dan

kelemahan rakan-rakan.

3. Jangan menggunakan strategi serangan yang rumit, ini akan menambahkan

kemungkinan kesilapan-kesilapan dan salah faham. Mesti ada pilihan-pilihan dalam

serangan.

4. Pengumpan harus boleh mengawal semua penyerang.

5. Semua pemain harus cukup cergas, mahir, konsisten dan tahan lasak di sepanjang masa

perlawanan.

6. Pembentukan sesuatu sistem mesti sesuai untuk pemain dan bukan di sebaliknya.

51
4.3.1 PRINSIP-PRINSIP PERTAHANAN

Suatu sistem pertahanan yang sistematik dan berkelola adalah penting dalam semua

perlawanan. Pertahanan dibina pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pertahanan yang

terpenting dikenali sebagai prinsip akal. Prinsip ini meletakkan pemain-pemain di posisi

di mana pihak lawan mungkin akan menyerang. Selain daripada prinsip di atas, terdapat

juga lima prinsip yang lain seperti berikut :

1. Posisi di gelanggang mesti ditetapkan untuk setiap penahan. Setiap pemain harus

mengetahui dimana dia harus bergerak dan kawasan tanggungjawabnya. Semasa

menunggu bola, mereka harus diposisikan supaya dapat bermain bola dihadapan mereka.

2. Penahan-penahan harus menjangka rejaman dan harus bergerak cepat untuk

menghalangnya. Apabila bola sedang direjamkan, penahan-penahan harus berdiri diam

dan tidak harus tertangkap semasa bergerak.

3. Pengadang-pengadang yang sesuai harus digunakan dengan bijak. Ini bermakna

memilih pengadang yang sesuai untuk sesuatu jenis adangan berdasarkan kemahiran

mereka dan bilangan pengadang yang dipilih juga adalah penting.

4. Pengelolaan dalam pertahanan dan latihan tubi adalah penting supaya salah faham di

kalangan pemain-pemain serta perlanggaran dikurangkan ke tahap minimum.

5. Pertahanan bermula secepat mungkin apabila bola masuk ke gelanggang pihak lawan

dan ditamatkan apabila pasukan penahan telah mendapati bola dengan menyediakan

serangan yang berkesan. Jikalau penukaran ini iaitu dari posisi penahan ke posisi

serangan tidak berlaku, kemudian pasukan menahan akan terus-menerus menahan sahaja.

52
4.4 PERATURAN-PERATURAN ASAS DALAM BOLA TAMPAR

Kefahaman mengenai peraturan-peraturan asas bola tampar adalah penting untuk

memenuhi kepuasan dan keseronokan pemain. Pengetahuan ini menjadi lebih penting

untuk guru dan jurulatih permainan bola tampar.

4.4.1 SUSUNAN GILIRAN ( ROTATION ORDER )

Susunan giliran setiap pasukan yang ditetapkan pada permulaan berbaris haruslah

kekal disepanjang set permainan. Enam pemain setiap pasukan mesti berada dalam

gelanggang seperti rajah di bawah. Tiga pemain berada disepanjang jaring yang dikenali

sebagai pemain depan. Mereka terdiri daripada pemain kiri ( menduduki posisi 4 ),

pemain tengah ( posisi 3 ) dan pemain kanan ( posisi 2 ). Tiga pemain yang lain

merupakan pemain belakang dengan pemain kiri ( menduduki posisi 5), pemain tengah

( posisi 6 ) dan pemain kanan ( posisi 1 ) seperti berikut :

 JARING

4 3 2

5 6 1
zon servis

Selepas servis dilakukan, pemain-pemain dibenarkan bergerak bebas di gelanggang

sendiri dan di zon bebas. Apabila pasukan yang menerima servis telah mendapat hak

untuk membuat servis, pemain-pemainnya harus berputar satu posisi mengikut arah jam,

53
iaitu pemain di posisi 2 akan bergerak ke posisi 1 untuk menjadi pemain membuat servis,

dan pemain di posisi 1 akan bergerak ke posisi 6 dan seterusnya semua pemain bertukar

posisi. Jikalau berlaku sesuatu kesalahan posisi atau kehilangan giliran, kesalahan itu

didenda dengan kekalahan rali dan seterusnya kesalahan mesti dibetulkan.

4.4.2 BOLA DALAM ( BALL IN )

Bola adalah dalam apabila ia menyentuh lantai gelanggang bermain, termasuk garisan

sempadannya.

4.4.3 BOLA KELUAR ( BALL OUT )

Bola adalah keluar apabila :-

1.0 Sebahagian bola yang menyentuh lantai adalah di luar garisan sempadan

gelanggang.

2.0 Ia menyentuh sesuatu bahan di luar gelanggang, siling atau orang di luar

gelanggang bermain.

3.0 Ia menyentuh antena, tali, tiang atau bahagian jaring yang berada di luar antena

atau penjalur tepi.

4.0 Ia berjaya melintasi satah tegak jaring ( vertical plane of the net ) dengan

keseluruhan atau sebahagian bola berada di luar ruang lintasan.

54
4.4.3 KESALAHAN AKSI BERMAIN

Sebarang aksi bermain yang melanggar peraturan permainan bola tampar adalah

kesalahan bermain dan ini akan membawa kepada suatu kekalahan dalam rali.

4.4.4 BERMAINKAN BOLA ( PLAYING THE BALL )

Setiap pasukan berhak melakukan tiga pukulan maksimum untuk mengembalikan bola

melintasi jaring. Pukulan-pukulan pasukan termasuk pukulan sengaja oleh pemain dan

sentuhan bola secara tidak sengaja. Seorang pemain tidak boleh memukul bola dua kali

berturut-turut, kecuali semasa mengadang. Sentuhan adang ( block contact ) tidak diambil

kira sebagai suatu pukulan pasukan. Selepas sesuatu sentuhan adang, pasukan itu berhak

melakukan tiga pukulan untuk mengembalikan bola kepada pihak lawan.

4.4.5 SENTUHAN SERENTAK

Dua atau tiga pemain boleh menyentuh bola pada masa yang sama. Apabila dua teman

dari pasukan yang sama menyentuh bola dengan serentak, ia akan di ambil kira sebagai

dua pukulan kecuali semasa mengadang. Jikalau tiga teman dari pasukan yang sama

menyentuh bola dengan serentak, ia juga akan diambil kira sebagai tiga pukulan. Jikalau

dua atau tiga teman daripada pasukan yang sama menghulur untuk memukul bola tetapi

hanya seorang sahaja menyentuhnya, maka ia hanya dikira sebagai satu pukulan. Untuk

sentuhan serentak oleh kedua-dua pihak lawan di atas jaring dan bola masih kekal dalam

gelanggang bermain, pasukan yang menerima bola berhak membuat tiga pukulan lagi.

55
Jikalau sentuhan serentak oleh kedua-dua pihak lawan mengakibatkan bola pegang ( held

ball ), maka ia dikenali sebagai kesalahan serentak dan rali itu dimainkan semula.

4.4.6 KESALAHAN SEMASA BERMAIN BOLA

Pemain tidak dibenarkan memainkan bola seperti berikut :

1. Empat sentuhan : sesuatu pasukan memukul bola empat kali sebelum

mengembalikan bola kepada pihak lawan.

2. Pukulan larang ( irregular hit ) : bola menyentuh bahagian di bawah lutut seorang

pemain.

3. Pukulan terbantu ( assisted hit ) : pemain yang menerima bantuan daripada

rakannya atau sebarang objek supaya dapat mencapai bola dalam kawasan bermain.

4. Bola pegang (held ball ) : pemain tidak memukul bola dengan betul iaitu bola

dipegang, diangkat, ditolak, dibawa atau dilontar.

5. Dua sentuhan ( double contact ) : pemain memukul bola dua kali berturut-turut

atau bola menyentuh beberapa bahagian badannya secara berturutan.

4.4.7 KESALAHAN PEMAIN DI JARING

Pemain tidak dibenarkan bermain di jaring seperti berikut :

56
1. Pemain menyentuh bola atau pihak lawannya dalam ruang lawan sebelum atau semasa

pukulan-serangan daripada pihak lawannya.

2. Pemain masuk ruang lawan di bawah jaring dan mengganggu pihak lawan bermain.

3. Pemain masuk gelanggang lawan.

4. Pemain menyentuh jaring.

4.4.8 SERVIS PERTAMA BAGI SESUATU SET

Servis pertama untuk set satu dan lima dilakukan oleh pasukan yang ditentukan oleh

lambungan duit. Set-set lain akan dimulakan dengan servis oleh pasukan yang tidak

melakukan servis dahulu dalam set sebelumnya.

Melakukan servis

Penservis mesti memukul bola dalam masa lima saat selepas pengadil bola tampar

meniupkan wisel pertama untuk servis dibuat. Servis yang dilakukan sebelum tiupan

wisel pengadil akan dibatalkan dan diulangi. Bola akan dipukul dengan sebelah tangan

atau sebarang bahagian lengan selepas bola dilambungkan atau dilepaskan dan sebelum

bola itu menyentuh permukaan bermain. Jikalau bola selepas dilambungkan oleh

penservis dan mendarat tanpa disentuh, ia dianggap sebagai percubaan servis. Selepas

sesuatu percubaan servis, pengadil harus membenarkan servis dibuat semula tanpa

berlengah-lengah lagi dan penservis mesti melakukannya dalam masa tiga saat yang

berikutnya. Hanya satu percubaan servis dibenarkan bagi setiap servis. Semasa

57
melakukan pukulan servis atau melonjak bagi servis lompat, penservis tidak boleh

menyentuh gelanggang, ( termasuk garisan belakang ) atau lantai di luar zon servis.

Selepas pukulannya, dia boleh memijak atau mendarat di luar zon servis atau di dalam

gelanggang.

Kesalahan servis

Kesalahan berikut akan mengakibatkan satu pertukaran servis walau pihak lawannya

berada dalam posisi yang salah. Penservis :

1. Melanggar susunan servis

2. Tidak melakukan servis dengan betul.

3. Melanggar peraturan percubaan servis.

Selepas bola dipukul dengan betul, servis itu akan menjadi satu kesalahan ( kecuali jika

ada pemain berada dalam posisi salah ) jikalau bola itu :

1. Menyentuh pemain daripada pasukan yang membuat servis atau gagal melintasi

satah tegak jaring ( vertical plane of the net ).

2. Menyentuh jaring.

3. Keluar.

4. Melalui atas satu perlindungan individu atau berkumpulan ( an individual or

collective screen ).

4.4.9 KESALAHAN PUKULAN-SERANGAN

58
Beberapa contoh kesalahan pukulan serangan ( attack-hit faults ) seperti di bawah :

1. Pemain memukul bola dari ruang dalam bermain pihak lawan ( the playing space of

the opposing team ).

2. Pemain memukul bola keluar.

3. Pemain barisan belakang melengkapkan pukulan serangan dari zon depan dan

keseluruhan bola itu berada di atas paras atas jaring semasa pukulan dibuat.

4. Pemain melengkapkan sesuatu pukulan serangan ke atas servis lawan apabila

keseluruhan bola itu berada di zon depan dan di atas jaring ( above the top of the net ).

4.4.10 KESALAHAN MENGADANG ( BLOCKING FAULTS )

1. Pengadang menyentuh bola dalam ruang lawan sama ada sebelum atau serentak

dengan pukulan serangan lawan.

2. Bola menyentuh pengadang pada bawah lututnya.

3. Sebagai pemain barisan belakang, dia melengkapkan satu adangan atau menyertai

sesuatu adangan yang lengkap.

4. Dia mengadang bola dalam ruang lawan dari luar antena.

5. Dia mengadang bola servis pihak lawan.

6. Bola dihantar keluar melalui adangan.

59
4.4.11 GANGGUAN BIASA DALAM PERMAINAN

Gangguan atau tergendalaan yang biasa berlaku dalam permainan merujuk kepada masa

hentian ( time-outs ) dan penggantian pemain ( player substitutions ). Tempoh masa bagi

sesuatu masa hentian ialah 30 saat. Setiap pasukan berhak meminta maksimum dua masa

hentian untuk setiap set. Pada masa hentian, pemain-pemain yang sedang bermain mesti

pergi ke zon bebas yang berhampiran dengan bangku mereka. Setiap pasukan berhak

menggantikan enam pemain untuk setiap set. Pada ketika permintaan dibuat, pemain-

pemain mesti bersedia untuk masuk atau berdiri dekat dengan jurulatih. Jikalau tidak,

penggantian itu tidak akan dibenarkan dan pasukan itu dikenakan denda kerana terlewat.

Penggantian mesti dilakukan dalam zon penggantian.

4.4.12 JARAK WAKTU ( INTERVALS )

Semua jarak waktu antara set termasuk antara set keempat dan kelima adalah selama tiga

minit. Dalam tempoh masa ini, pertukaran gelanggang dan pendaftaran berbaris pasukan-

pasukan di borang skor dilakukan.

60
4.5 SERVIS

Servis dilakukan untuk memulakan permainan. Servis dilakukan dari bahagian

belakang luar gelanggang. Terdapat dua jenis servis, iaitu servis bawah tangan dan

servis atas kepala. Dalam permainan bola tampar hanya pasukan yang membuat servis

boleh mendapat mata. Justeru, servis sesuatu pasukan hendaklah tepat dan berkesan.

Teknik servis ini perlu dikuasai oleh setiap pemain. Dalam mempelajari teknik servis,

perkara-perkara yang berikut ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya :

a. Perkara yang pertama dalam mempelajari servis ialah kebolehan untuk

menghantar bola ke dalam gelanggang pihak lawan secara konsisten.

b. Seterusnya, pemain itu hendaklah cuba menghantar bola itu ke sasaran yang

berlainan di seluruh bahagian gelanggang pihak lawan.

c. Perkara yang ketiga ialah kuasa, iaitu menguasai teknik menghantar bola dengan

laju.

d. Seterusnya, pemain itu hendaklah menguasai sesuatu yang boleh mengelirukan

pihak lawan, misalnya dengan membuat servis yang bolanya berputar ( top spin

atau float ).

Walaubagaimanapun, pemain-pemain baru hendaklah menguasai cara menghantar bola

ke dalam gelanggang pihak lawan secara selamat terlebih dahulu.

Beberapa jenis servis yang boleh digunakan dalam bola tampar adalah :-

61
1. Servis Tangan Bawah ( Underhand Service )

Servis ini mudah dipelajari serta boleh dilakukan secara konsisten. Turutan pergerakan

servis ini adalah seperti dalam rajah 2.7 (a-c).

a. Untuk bermula, berdiri di petak servis dengan kaki kiri ke depan sedikit. pegang bola

dengan tangan kiri.

b. Lambungkan bola ke atas tetapi tidak terlalu tinggi. Pada masa yang sama tangan

kanan ditarik ke bawah dan ke belakang.

62
c. Setelah bola yang dilambungkan tadi berada kira-kira setinggi pinggang di depan

pemain, maka pada masa itu tangan kanan yang telah diluruskan itu diayun ke depan dan

ke atas untuk memukul bola.

d. Setelah memukul bola pemain terus melangkah masuk ke dalam gelanggang untuk

meneruskan permainan.

KEDUDUKAN TANGAN SEMASA MEMBUAT SERVIS

Terdapat beberapa cara memukul bola. Dalam apa cara juapun tangan ditegangkan

semasa memukul bola dan gerakan tangan adalah agak eksplosif.

scan page 18

2. Servis Tenis
Servis tenis ini merupakan sejenis servis tangan atas. Turutan pergerakan dalam servis ini
adalah seperti di bawah.

scan page 19

a. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang.


b. Bola dilambungkan ke atas dengan tangan kiri, iaitu kira-kira ½ meter di atas kepala.
c. Sambil itu, dengan segera tangan kanan ditarik ke belakang serta di atas kepala.
d. Setelah tangan kanan berada dia atas ( dan di belakang ) kepala dan bola berada dalam
jangkauan tangan, tangan diayun kuat ke depan. Berat badan juga dipindahkan ke kaki
depan.
e. Bola dipukul dengan tapak tangan yang agak melengkuk (seperti mencekup ).
f. Setelah bola dipukul pemain melangkah masuk ke dalam gelanggang untuk
meneruskan permainan.

MEMBERI PUTARAN KEPADA BOLA.


scan page 20

a. Keadaan pergelangan tangan agak disenangkan.


b. Bola disentuh dengan bahagian pangkal tapak tangan diikuti oleh tapak tangan dan
jari-jari ( iaitu gerakan ’snap’ oleh pergelangan tangan ). Ini akan memberi putaran atas
( top spin ) kepada bola.

63
3. Servis Gelombang ( Floating Servis )
a. Berdiri di dalam petak servis dengan kaki kiri agak ke depan.
b. Bola dilambungkan ke atas tetapi agak ke sebelah kanan. Tangan kanan yang terlebih
dahulu ditarik ke belakang kini diayun dengan segera ke depan. Bola dipukul di bahagian
tangan dan belakang. Gerakan pergelangan tangan adalah paling minimum agar bola itu
tidak berputar.
sambung page 21

RUJUKAN

Haridas M.P (2002). Panduan mengajar bola tampar. Shah Alam : Penerbit Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

Sidang Pengarang (2007). Bola tampar. Shah Alam : Karisma Publication


Sdn. Bhd.

64
65

Anda mungkin juga menyukai