Anda di halaman 1dari 10

PIAGAM MADINAH DAN RELEVENSINYA

TERHADAP PERLEMBAGAAN MALAYSIA


PIAGAM MADINAH
• Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M bersamaan
tahun pertama Hijrah.
• Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia Islam.
• Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.
• 23 fasal piagam membicarakan tentang hubungan antara umat
Islam sesama umat Islam manakala 24 fasal membicarakan tentang
hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam.
PRINSIP PIAGAM MADINAH

• Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.


• Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
• Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
• Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
• Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua
warganegara
• Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan
keadilan sosial.
• Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan
sebagainya telah dicatatkan
• Kebebasan beragama
• Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
• Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
CIRI-CIRI PIAGAM MADINAH
• Kebebasan Kebudayaan
• Tugasan Terhadap Negara
• Melarang Menimbulkan Perpecahan Sesama lslam
• Melindungi Orang-Orang Yang Lemah
• Hak Mengamalkan Sistem Nilai Masing-Masing
• Sesiapa sahaja tidak boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang
dilakukan oleh sekutunya.
• Maka hendaklah mereka saling nasihat menasihati, membuat kebajikan
dan bukan membuat dosa.
• Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi
perlembagaan tersebut.
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
• Perlembagaan dari sudut bahasa didefinisikan sebagai dasar
pemerintahan negeri.
• Dari sudut istilah pula, ia membawa pengertian satu dokumen yang
mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar
(tertinggi) yang penting.
dalam melicinkan pemerintahan kesaksamaan bagi semua individu.
• Perlembagaan sangat penting terutamanya kepada pemerintahan dan
pentadbiran negara serta memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi
semua individu.
• berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama
ada di pihak kerajaan atau rakyat.
PRINSIP PERLEMBAGAAN MALAYSIA
• Perlembagaan terbahagi kepada dua iaitu bertulis dan tidak bertulis.
• Malaysia mengamalkan konsep ‘raja berpelembagaan’ dan ‘demokrasi
berparlimen’.
• tiga badan kerajaan(Perundangan,Kehakiman,Eksekutuif) dan YDAP
tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.
• Secara kesimpulannya, tiada satu institusi pun yang mengatasi
perlembagaan persekutuan Malaysia.
• undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh
diistiharkan TIDAK SAH oleh makhamah jika undang-undang itu
bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.
CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
• Islam adalah agama rasmi Kerajaan
• Kebebasan diri.
• Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.
• Kebebasan beragama.
• Kesamarataan.
• berkenaan dengan pendidikan.
• Hak terhadap harta.
RELEVENSI PIAGAM MADINAH DENGAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
• Kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
• Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan
negara.
• Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua
warganegara.
• Cara menyelesaikan masalah.
• Sesiapa tiadak boleh dianggap bersalah sebelum dia dibuktikan bersalah.
• Setiap warganegara Malaysia berhak mendapat perlindungan dan
merpertahan hak masing-masing.
• Memperakui kewujudan dan kepentingan kaum lain.
• Rakyat yang berbilang agama, bangsa dan budaya, berada di bawah satu
pemerintahan dengan dinaungi Perlembagaan Persekutuan. 
PERBEZAAN ANTARA PIAGAM MADINAH DAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA

• Sumber rujukan utama


• Perlaksanaan undang-undang
• Umat Islam masih tidak mencapai keamanan , keselamatan dan
seterusnya kedaulatan di dalam masalah ‘Aqidah .
• Umat Islam masih terdedah dengan ancaman pemurtadan . Umat Islam
yang telah murtad tidak dibela oleh perlembagaan negara .
• Umat Islam masih terdedah dengan serangan pemikiran yang
menghancurkan ‘aqidah , khasnya sekularisme , pragmatisem ,
rasionalisme , liberalisme , hostorisme , protestantisme , sosialisme ,
komunisme dan sebagainya .
KESIMPULAN
Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tatacara
pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan India.

Dengan kata lain perlembagaan adalah undang-undang dasar yang


menentukan corak dan kuasa sesebuah kerajaan. Ia merupakan peraturan
yang menentukan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan
pelaksanaanya.