Tarikh: PenolongPengarah, BhgnNikah, CeraidanRujuk PentadbiranUndang-undangSyariah Tingkat 3, Blok Perpustakaan KompleksPusat Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah

Persekutuan (JAWI) JalanPerdana 50480, Kuala Lumpur TuanPuan,
PER: SURAT AKUAN BUJANG AdalahdenganinidiakuibahawasanyaMARSITA BINTI MOHD No kadpengenalan:851121-115206, adalahseorangpekerja di syarikatinidanmengikutrekodsyarikat kami, MARSITA BINTI MOHDadalahmasihseorang BUJANG dan BELUM PERNAH BERKAHWIN. Suratakuanbujanginihanyabolehditerimapakaisehinggaselesaipermohonanperkahwinanbeliau. Sekianterimakasih. Yang benar NAMA ORANG YANG MENGELUARKAN SURAT Cop syarikat DAN TANDA TANGAN pegawai