Anda di halaman 1dari 7

Topik 9 AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH kesihatan di sekolah merupakan faktor penting

dalam kemajuan masyarakat.


Pengenalan
• murid merupakan agen perubahan yang penting
Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejak kerana mudah menerima sesuatu pengetahuan
awal dari rumah dan diperkukuh serta atau perubahan. Mereka juga boleh
diperkembangkan di sekolah agar dapat menjadi mempengaruhi ahli keluarga mereka
amalan sepanjang hayat
9.3 Piawaian yang Dikehendaki
9.1 Objektif
• sekolah perlu bersih, berfungsi dan selamat.
• Membina amalan kebersihan sebagai budaya
hidup yang berterusan. • pihak pengendali makanan dan sekolah perlu
ditingkatkan.
• Meningkatkan keprihatinan dan komitmen
warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan • Ciri-ciri kebersihan dan keselamatan makanan
dan keceriaan. hendaklah diserapkan kantin dan dapur asrama
sekolah.
• Memupuk semangat bertanggungjawab serta
kesediaan bekerja sebagai satu pasukan. Perkara-perkara asas makanan bersih dan selamat

• Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan • Kebersihan bahan mentah.


sekolah.
• Pengendalian makanan yang bersih.
• Mewujudkan iklim,identiti sekolah sebagai
• Kebersihan diri pengendali makanan.
institusi yang sihat, bersih, indah dan ceria.

9.2 Konsep dan Rasional • Keperluan kemudahan asas yang mencukupi

• Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai.


Konsep

• hidup sihat di sekolah • Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang


sempurna.
• mewujudkan alam sekitar sekolah yang selamat,
bersih, indah dan ceria • Penyediaan makanan yang betul.

Ciri-ciri Kebersihan Bahan Mentah


• menimbulkan 'sense of belonging' dan rasa
sayang kepada sekolah • dipilih dari sumber yang diketahui, bersih,
segar.
• masalah disiplin sekolah seperti merosakkan
harta benda sekolah (vandalisme) dapat diatasi • Bahan-bahan mentah yang mudah rosak seperti
ikan, daging, susu disimpan dalam peti sejuk.
Rasional

• terdapat beberapa keadaan/morbiditi yang • Penggunaan penyepit atau sudu atau garpu.
didapati tinggi di kalangan murid-murid sekolah • Lindungi makanan dari lalat, tikus, habuk dan
seperti malnutrisi, karies gigi, jangkitan cacing, bahan-bahan beracun.
masalah penglihatan
• pilihlah tin yang tidak kemek dan tidak berkarat.
• 20 peratus jumlah penduduk negara adalah
murid sekolah rendah. Oleh itu, peningkatan
• Bilik penyimpanan bahan mentah mestilah • Kerosakan-kerosakan perlu diperbaiki secepat
bersih, teratur dan berasingan dari bahan bukan mungkin.
makanan.
Tanggungjawab Seorang Pengusaha Premis Makanan
Ciri-ciri kebersihan diri yang baik
• Pastikan semua aspek kebersihan dipatuhi.
• Amalan membasuh tangan dgn sabun.
• Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan
• Kuku pendek dan bersih. kesihatan dan suntikan pencegah.

• Berpakaian bersih, memakai apron dan tudung • Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan
kepala. perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan
sihat.
• Jangan meludah,bercakap, bersin,merokok
atau batuk ke arah makanan. • Melatih pekerja mengenai kesihatan dan
kebersihan diri dari semasa ke semasa.
• Sistem pembuangan sampah yang sempurna.
Tanggungjawab Pekerja di Premis Makanan
• Tong sampah bertudung dan bersih.
• Menjaga kesihatan dan kebersihan diri.
• Sistem pembuangan air limbah yang berkesan.
• Melaporkan kepada majikan apabila sakit dan
• Tandas yang sempurna, mencukupi dan bersih. dapatkan rawatan segera.
• Kemudahan membasuh tangan (sabun, berus • Elakkan diri dari perbuatan seperti korek
dan tuala bersih atau alat pengering tangan) hidung, menyentuh makanan masak dengan
bagi pelanggan dan pekerja. tangan yang kotor dan sebagainya.
Ciri-ciri Reka Bentuk Premis Makanan yang Sesuai • Mempelajari dan mengamalkan tabiat yang baik
• mempunyai ruang yang mencukupi dan bagi meninggikan taraf kebersihan diri, amalan
berasingan bagi penyediaan makanan, pengendalian makanan yang baik dan
mempamer, menyimpan dan juga ruang untuk kebersihan kawasan-kawasan tempat kerja.
pelanggan yang selesa. Kes keracunan makanan
• Almari atau rak menyimpan mestilah ditutup. • Makanan yang dijual di kantin sekolah
• Lantai mestilah mudah dicuci dan tidak kebanyakannya adalah makanan sedia untuk
menakung air. dimakan dan ia telah melebihi 4-6 jam

• Tempat membasuh peralatan yg mencukupi. • Kebersihan diri yang rendah.

• Peti sejuk mencukupi dan berfungsi. • Peralatan, perkakas dan ruang tempat kerja
dicemari.
• Pencahayaan dan pengudaraan yg baik
• Bekalan makanan dari sumber yang tidak
• Peralatan yang bersih dan sesuai selamat.

• Pihak pengurusan sentiasa mengawasi amalan Pemeriksaan Kantin dan Dapur Asrama
kebersihan pekerja-pekerja.
• Sekurang kurangnya dua kali setahun.
• Kerjasama yang rapat di antara pekerja dan
pengurus • Pemeriksaan secara fizikal seperti pengukuran
suhu masa memasak, suhu penyimpanan dan
suhu penyajian hendaklah diberi keutamaan • Memahami komponen-komponen kesihatan.
daripada pemeriksaan secara visual.
• Menyokong, melaksana dan memperkukuhkan
• Garis Panduan Kantin Sekolah ini telah aktiviti-aktiviti HPS yang dirancang oleh
diterbitkan pertama kali pada tahun 1983. Ianya Jawatankuasa.
telah dikaji dan ditulis semula pada tahun 1989
• Memberi cadangan aktiviti-aktiviti kebersihan.
oleh Jawatankuasa bersama Kesihatan Sekolah.
Kajian tersebut hendaklah dilakukan setiap 5 • Menjadi contoh kepada murid -Gaya Hidup
tahun sekali. Sihat.
9.2 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN • Menggalakkan murid-murid dan pelajar
menyertai aktiviti atau program dengan aktif.
• Menubuhkan satu Jawatankuasa Kesihatan
Sekolah yang dianggotai oleh guru dan ahli PIBG • Memberi penerangan kepada ibu bapa
di setiap sekolah. mengenai program amalan kebersihan.
• Menubuhkan Kelab Kesihatan di kalangan Peranan Murid/Pelajar
pelajar di setiap sekolah.
• Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti.
• Mengadakan Biro Kesihatan dalam PIBG setiap
sekolah. • Bertanggungjawab menjaga kesihatan diri
sendiri.
• Mengamalkan Cara Hidup Sihat
• Menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan
Peranan Pengetua/Guru Besar dan Pentadbir Sekolah masyarakat setempat mengenai aktiviti-aktiviti
• Memberi penerangan jelas kepada guru kesihatan dan program kebersihan yang
dijalankan di sekolah.
mengenai pelaksanaan amalan kebersihan.

• Menubuhkan Jawatankuasa kebersihan yg Peranan Ibu Bapa


dianggotai oleh guru-guru, agensi kerajaan yang • Melibatkan diri secara aktif
berkaitan, wakil masyarakat setempat dan juga
badan bukan kerajaan. • Menyokong aktiviti atau program HPS yang
dirancang oleh pihak sekolah.
• Merancang aktiviti dan program dengan
mengambil kira keperluan warga sekolah. • Memberi bantuan
kepakaran,kewangan,barangan serta sokongan
• Mengambil kira pengalaman murid dan guru moral kepada sekolah .
sebelum menjalankan aktiviti dan program
amalan kebersihan dengan berkesan. • Memberi galakan kepada anak untuk menyertai
aktiviti .
• Kesedaran murid-kepentingan kemahiran
kesihatan untuk menjaga kesihatan diri. • Memberi cadangan aktiviti yang boleh
dilaksanakan kepada Jawatankuasa BPS.
• Pengurusan sumber sedia ada mengikut
kemampuan sekolah. • Menjadi contoh kepada anak-anak dalam
mengamalkan gaya hidup sihat.
• Penglibatan badan bukan kerajaan.
9.3 PERKHIDMATAN DI SEKOLAH
Peranan Guru
• Pendidikan Kesihatan
• Guru memainkan peranan paling penting.
• Perkhidmatan Kesihatan Sekolah • Pastikan alat /perkakas yg digunakan sentiasa
bersih.
• Program Kesihatan Pergigian Sekolah
• Pastikan bangunan dan kemudahan dalam
• Rancangan Makanan Tambahan (RMT) keadaan bersih dan kemas.
• Program Susu Sekolah • Pastikan pekerja/ pengendali makanan
• Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan mengamalkan amalan yang baik – menjaga
dan Keindahan Sekolah (Program 3K) kebersihan tubuh badan dan pakaian

• Pendidikan Pencegahan AIDS Di Sekolah Peranan Sekolah

• Program Anti Denggi Di Sekolah • Menggalakkan seboleh-bolehnya


pengusaha/pengendali makanan memasak
• Program Sekolah Bebas Daripada Asap Rokok makanan di dalam kawasan sekolah.

• Program PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS • Memastikan makanan tidak dimasak terlalu
untuk Remaja), dan sebagainya. awal (bermalam), terutama penyediaan
makanan-makanan menggunakan santan.
• Program-program Adhoc berdasarkan masalah
kesihatan semasa, seperti program Anti Rubella, • Menubuhkan jawatankuasa bagi menyelia dan
Program Pencegahan Taun dan sebagainya. mengadakan pemeriksaan harian.

9.3.1 Pendidikan Kesihatan di Sekolah • Mengadakan kempen kesedaran mengenai


kebersihan makanan dan kebersihan premis
• Dalam pendidikan formal, Pendidikan Kesihatan
makanan.
telah bersepadu dengan pendidikan jasmani
dan dinamakan sebagai mata pelajaran • Bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan bagi
Pendidikan Jasmani dan PendidikanKesihatan usaha-usaha peningkatan dan penggalakan
(PJ & PK). kebersihan dan kesihatan.

• Nilai-nilai kesihatan telah diterapkan merentasi 9.3.2 Perkhidmatan Pergigian


kurikulum yang sedia ada mata pelajaran lain
seperti Sains, Pendidikan Moral, Pendidikan • Mula dilaksanakan pada tahun 1950'an
Agama Islam dan sebagainya. • Dikendalikan oleh jururawat pergigian
• Pendidikan tidak formal juga dilaksanakan di • Pada pertengahan 1980'an satu, program
sekolah-sekolah melalui aktiviti seperti kuiz, pendekatan "Systematic and Comprehensive
ceramah, pameran dan kempen dengan Incremental Care" telah diperkenalkan
kerjasama Jabatan Kesihatan.
• Perkhidmatan semakin meluas
9.3.2 Perkhidmatan Kantin Sekolah
• Menampung murid-murid sekolah menengah.
• Kementerian Pelajaran kes keracunan dan dan dilaksanakan oleh Pegawai Pergigian
mengambil langkah tegas pengawalan dan
pencegahan. Antara langkah-langkah yang (a) Program Kesihatan Pergigian
boleh diambil adalah seperti berikut:
• Bahagian Pergigian dalam Kementerian
• Pastikan pekerja / pengendali makanan sentiasa Kesihatan juga memberi perkhidmatan
mengamalkan kebersihan diri setiap masa. pergigian murid sekolah.
• menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan sebagai dan program yang dijalankan boleh diperbaiki
satu usaha pencegahan dan peningkatan dan dipertingkatkan lagi di. Tanda-tanda positif
kesihatan gigi. penerimaan PAK juga ditunjukkan oleh
beberapa sekolah yang tidak terlibat dengan
• Menyediakan peruntukan bagi pegawai dan program ini dengan menganjurkan aktiviti
peralatan bagi klinik pergigian sekolah. berdasarkan konsep ‘Health Promoting School’.
• Membekalkan pegawai di samping melatih • Kerjasama yang diberikan oleh agensi kerajaan
guru-guru pelatih di maktab perguruan. yang berkaitan sangat dihargai.
• Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan • Kerjasama antara warga sekolah, ibu bapa,
pihak swasta bagi membekalkan kit pergigian agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan
dan bahan-bahan pendidikan kepada semua serta ahli masyarakat lain bagi meningkatkan
murid darjah satu hingga darjah tiga setiap tahap kesihatan warga sekolah.
tahun. Program ini adalah selaras dengan
konsep Pensyarikatan Malaysia yang digalakkan • Penglibatan masyarakat (kewangan, tenaga
oleh kerajaan. kepakaran, bahan). Menjadi ‘role-model’ yang
baik kepada anak-anak dan murid sekolah.
(b) Penglibatan Pihak Sekolah

Prinsip-prinsip “Primary Health Care” adalah


TOPIK 10 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
ditekankan dalam perkhidmatan di sekolah.
10.1 PENGENALAN
• Kebenaran untuk rawatan:
Pendidikan kesihatan- usaha bagi membentuk sikap
• Penjadualan program pergigian positif di kalangan warga sekolah ke arah pengamalan
• Penyediaan tempat rawatan di sekolah: cara hidup yang sihat melalui pengajaran formal dan
tidak formal. Para murid diajar mengenai kebersihan
– Rancangan bersama mengadakan klinik diri dan dipupuk supaya bertanggungjawab ke atas
pergigian. kebersihan diri sendiri dan disalurkan kepada keluarga
masing-masing. Antara aktiviti p&p :
• Penglibatan di dalam aktiviti promosi
kesihatan pergigian: Ceramah, Dialog

– Menerapkan unsur kesihatan Demonstrasi, Pameran

– Latihan memberus gigi. Tayangan alat pandang dengar, kuiz kesihatan


dll
– Membantu jururawat semasa ceramah
diberi 10.2 PENDEKATAN P.KESIHATAN SEKOLAH

– Penjualan makanan yang tidak Pendidikan kesihatan yang formal dan tidak formal
berkhasiat diharamkan misalnya gula- adalah penting kerana ia membolehkan individu di
gula, coklat… dalam masyarakat memainkan peranan masing-masing.
Pengetahuan mengenai konsep, prinsip dan Falsafah
– Kempen Kesihatan.
pendidikan adalah penting serta berupaya
Rumusan merealisasikan tujuan pengajaran dan pembelajaran
kesihatan.
• Secara umum, Program Amalan Kebersihan di
sekolah perintis berjaya dilaksanakan. Aktiviti
10.2.1 Objektif dan Kumpulan Sasar • Akta Kawalan Mutu Makanan 1983

Pendidikan (pengajaran/pembelajaran) merupakan • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit


pernyataan mengenai perubahan yang diharapkan 1975
dalam pemikiran, tindakan atau perasaan pelajar-
pelajar akibat daripada sesuatu kursus atau program • Akta Kerajaan Tempatan 1975
pendidikan. • Akta Parit, Jalan Dan Bangunan 1974
“(B.S.BLOOM (Ed.)(1956)” menyatakan objektif GARIS PANDUAN
pengajaran adalah merupakan pernyataan yang
menerangkan tentang apa yang dapat pelajar lakukan • Garis panduan Amalan Kebersihan Sekolah
setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran." 1997
• Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan
10.3 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 1997
• Buku Panduan PROSTAR
Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam
mencapai objektif-objektifnya pemantauan dan • Modul Latihan PROSTAR
• Garis panduan “Incremental Dental Care”
penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Rekod
adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk Tahun 1996
• Garis panduan Kantin Sekolah (Edisi 1996)
pemantauan
• Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1995
10.3.1 Rekod • Garis panduan Rancangan Kesihatan
Sekolah (November 1994)
Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) • Garis panduan Asrama-Pekeliling
• RKM 1 mengandungi maklumat penting Pembangunan Dan Bekalan Bil. 2/1994
kesihatan murid bagi mengawal pandu • Garis panduan Sekolah Bebas Denggi 1994
pertumbuhan dan kesihatannya. • Buku Panduan Program Bebas Denggi di
Sekolah 1994
• disemak dan dilengkapkan dari masa ke semasa. • Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil
Tembakau 1993
Akta, Garis Panduan dan Surat Pekeliling:
• Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam
Akta 1984
• Garis panduan Rancangan Makanan
• Akta Pendidikan 1996 Tambahan
• Garis panduan Program Susu Sekolah
• AKTA DDBIA 1995
• Buku Panduan Disiplin Sekolah
• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 • Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya
(Landscaping)
• Akta penderaan Kanak-Kanak 1992
SURAT PEKELILING
• Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit
Berjangkit (Akta 342) 1988 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1988: 21 Januari
1988 – Penyakit-penyakit Demam Kepialu
• Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Tifoid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning
(Hepatitis A) dan Keracunan Makanan
• Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan
1985 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1989 – Rancangan
Kesihatan Sekolah
• Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan)
1983
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1989: 28  Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang
Disember 1989 – Kebersihan Sekolah sewajarnya dan penglibatan ibu bapa dan
komuniti dalam usaha peningkatan kesihatan
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1996: 13 Februari amatlah penting.
1996 – Sikap Mengutamakan Keceriaan dan
Kebersihan Di Kalangan Pelajar.  Pelaksanaan aktiviti atau program kesihatan
mengikut keperluan dan sumber yang sedia ada
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1997: Hukuman di sekolah ialah sebahagian dari ciri-ciri HPS
Ke Atas Murid Menghisap Rokok yang sedang dilaksanakan.
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1997: Sekolah
Sebagai Kawasan Larangan Merokok

• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1997: Amalan


Kebersihan Di Sekolah.

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

3 BENTUK ANUGERAH

• Pelaksanaan PBSS di sekolah akan dinilai secara


berterusan oleh Pegawai Pendidikan Daerah
(PPD) dan Pegawai Kesihatan Daerah (PKD),
dengan menggunakan Borang Anugerah PBSS.
Penganugerahan tahunan diberi berdasarkan
tahap usaha dan pencapaian sekolah dalam
menggalakkan kesihatan di sekolah masing-
masing.

• Bagi sekolah yang tidak mencapai tahap


minimum dalam usaha menggalakkan
kesihatan, tidak akan diberi sebarang anugerah.

• Peranan-peranan

• Sekolah

• Guru

• Masyarakat

• Murid………………rujuk topik 9

 Rumusan

 Program Amalan Kebersihan sekolah


melibatkan semua ahli komuniti sekolah untuk
bekerjasama bagi menyediakan murid-murid
dengan pelbagai kemudahan dan pengalaman
untuk meningkat dan melindungi kesihatan
mereka melalui kurikulum formal dan tidak
formal;

Anda mungkin juga menyukai