Anda di halaman 1dari 40

Huraian Sukatan Pelajaran

Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pemb elajaran Cadangan Aktiviti / Nota

4.3 Mengemukakan hujah Aras 1


untuk menyokong atau
menentang pendirian i. Menyatakan pendirian tentang sesuatu Berbincang untuk memberikan def inisi
dengan memberikan t ajuk perbincangan. sesuatu tajuk perbincangan.
alasan yang sesuai Contoh: Jiran Sepakat Membaw a Berkat.
s ecara sopan. ii. Memberikan pendapat dengan alasan - def inisikan tajuk di atas.
t entang sesuatu topik.

Aras 2

i. Menyokong sesuatu tajuk dengan Menyediakan set perbahasan.


mengemukakan hujah yang bernas.
Murid membahasakan sesuatu isu yang
dikemukakan dengan memberikan f akta yang
tepat.

Aras 3

i. Memberikan hujah yang bernas untuk Perbincangan dalam kumpulan untuk menolak
membidas hujah law an. at au menyokong sesuatu pendapat bagi
memat ahkan hujah law an.

33
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

4.4 Menyat akan pilihan Aras 1


untuk menerima atau
menolak pendapat i. Meneliti permohonan untuk membuat Membuat keputusan dengan menyatakan
dalam perundingan pilihan. alasan yang munasabah.
untuk mencapai kata Contoh:Memilih tempat law atan.
s epakat. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima - tempat bersejarah
atau menolak sesuatu pendapat. - tempat berekreasi

Contoh alasan :
- tempat bersejarah
- kos rendah
- me n a mb a h ilmu
- sesuai dengan aktiviti kelab/persatuan

Aras 2

i. Mempertimbangkan alasan untuk Menjalankan simulasi sesi perbincangan


menerima atau menolak pandangan dalam berkaitan sesuatu aktiviti.
sesuatu perundingan. Contoh : Sambutan Hari Kanak-Kanak.

Mendengar pandangan yang dikemukakan


oleh rakan.

Mengemukakan alasan yang sesuai untuk


menerima atau menolak pandangan rakan.

34
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menolak atau menerima pandangan Murid diberi dua pilihan untuk membuat satu
dengan memberikan alasan yang rasional keputusan.
dalam sesuatu perundingan.
Murid bermuaf akat untuk mengambil keputusan.

Murid mengemukakan keputusan dan alasan


dalam membuat pilihan.

35
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Ke m ahiran m e m bacamerujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan
perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik
bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

5. 0 Mem baca k uat de ng an


ke lancaran s e butan,
intonas i dan gaya
pe mbacaan yang sesuai

5. 1 Membaca kuat Aras 1


perkataan dan ayat
dengan sebutan dan i. Membaca perkataan, f rasa dan ayat yang Membaca secara luncuran untuk mendapatkan
intonasi yang betul mengandung ayat tunggal dan ayat idea keseluruhan tentang teks.
dan memahami majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
perkara yang dibaca. betul. Membaca secara imbasan untuk mengecam isi
dalam perenggan.
ii. Menerangkan makna perkataan, dan ayat.
Membaca secara mekanis (individu atau
kumpulan)

Merujuk kepada kamus untuk mendapatkan


makna yang tepat.

36
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan Membaca teks yang diberikan dengan gaya
memberikan penekanan pada intonasi penyampaian yang baik.
berdasarkan tanda baca.
Menyenaraikan isi-isi penting menggunakan
ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat borang pengurusan graf ik.
dalam teks. Contoh:

Asap kilang Pencemaran


Pembakaran
terbuka Udara
Habuk
Pembuangan
Sampah

37
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan Menjalankan teknik SQ4R :


dan intonasi yang betul. - baca secara luncuran
- bina soalan-soalan untuk mengetahui isi
ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. tent ang teks yang akan dibaca.

Membaca secara pantas.


Nota: Guru tetapkan masa bagi murid membaca.
Contoh: 20 minit, 30 minit

Membaca secara senyap.

Cuba menjangka soalan-soalan ramalan.

Membuat pilihan jaw apan mengikut keutamaan.


Contoh: Faedah Bersukan
- menjaga kes ihatan
- hobi
- mengisi masa lapang
- kerjaya

Teknik SQ4R:
Survey, Question, Read, Recite, Review ,
Reflex.
Nota: Kaedah Penyoalan IH4W
- How
- What
- When
- Why
- Who

38
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

5.2 Membaca kuat t eks Aras 1


prosa dan puisi
dengan sebutan i. Membaca bahan sastera dan bukan Mengamati bahan graf ik dan teks prosa
dan intonasi yang s ast era dengan sebutan dan intonasi Contoh : brosur, iklan, peta, teks naratif, puisi
betul dan lancar y ang betul.
s ert a memahami Mengumpul maklumat-maklumat penting berdasarkan
perkara yang bahan yang dibaca.
dibaca. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara
ringkas. Menyampaikan maklumat yang terdapat dalam bahan
yang dibaca.

Aras 2

i. Membaca bahan sastera dan bahan Mengungkapkan puisi dengan sebutan dan intonasi
bukan sastera dengan sebutan, intonasi yang betul.
yang betul serta gaya yang sesuai. Contoh : Pantun, Sajak, Syair

ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh


daripada bahan yang dibaca. Menyatakan nilai daripada puisi yang dibaca.

39
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Membaca teks pelbagai laras dengan Menyebut diksi yang sesuai dengan laras teks yang
sebutan, dan intonasi yang betul serta dibaca.
gaya yang sesuai. Contoh :

ii. Memahami isi kandungan teks yang Laras Sains


dibaca. - kondensasi
- pola

Laras Matematik
- mengumpul semula
- membundarkan

Laras Sastera
- Hikayat (bermaksud cerita)

Contoh aktiviti:
Menggayakan aksi sebagai Hang Tuah menentang
lanun.

40
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6. 0 Mem baca dan


memahami maklumat
yang te rd ap at dalam
pelbagai teks

6.1 Merujuk pelbagai Aras 1


s umber untuk
mendapatkan i. Merujuk kepada kamus untuk mencari Mencerakinkan perkataan mengikut abjad untuk
maklumat bagi makna, sebutan yang betul, ejaan, mencari makna.
t ajuk yang sedang dan penggunaan perkataan yang Contoh aktiviti:
dikaji termasuk tepat. Permainan mencari makna perkataan dalam kamus
maklumat daripada secara kumpulan.
internet. (5 patah perkataan dalam masa 10 minit)
Aras 2

i. Merujuk kepada ensiklopedia dan Menjalankan teknik imbasan untuk mencari maklumat
t esaurus untuk mendapatkan dalam ensiklopedia dan makna dalam tesaurus.
maklumat. Cadangan:
- melihat indeks abjad untuk mencari
ma kn a / ma klu ma t .
- menelit i keterangan makna/maklumat.
- membuat pilihan jaw apan mengikut konteks.
Aras 3

i. Mengakses maklumat daripada laman Mengecam maklumat yang dikehendaki dan ‘muat
w eb atau pelbagai sumber. turun’ (dow n load).
Memilih laman w eb yang sesuai untuk mendapatkan
maklumat berkaitan tajuk yang dikaji.
Contoh: merujuk laman Web Portal Pendidikan
WWW.tutor.com.myunt uk mendapat contoh soalan
latihan.

41
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pemb elajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6.2 Mengenal pasti Aras 1


pelbagai genre
penulisan. i. Mengenal pasti penggunaan kata, Membaca, meneliti dan menggaris baw ah kata, f rasa,
f rasa, ayat dan, peribahasa dalam ayat dan peribahasa yang terdapat dalam sesuatu
s esuatu genre. petikan.

Menyatakan genre yang dibaca


Contoh :
Laporan Pantun
Nar atif Sajak
Peribahasa

Aras 2

i. Menyatakan perbezaan penggunaan Membandingkan sajak dengan pantun.


f ormat yang terdapat dalam pelbagai
genre. Mengetahui penggunaan f ormat yang betul dengan
genre.
Contoh:
- pantun ( ada rangkap )
( rima)
( pembayang dan maksud)

42
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pemb elajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Menjelaskan ciri-ciri penulisan genre.

i. Surat tidak rasmi - alamat pengirim, tarikh, kata-kata


menghadap surat, pemerengganan, tandatangan.

ii. Surat rasmi - alamat pengirim, alamat penerima,


tarikh, tajuk, pemerengganan, penutup, tandatangan.

iii. Laporan - tajuk, pemerengganan, tandatangan serta


jaw apan pelapor, tarikh.

iv. Syarahan - kata alu-aluan, kata penegas, penutup.

v. Cerpen - cerita kanak-kanak lebih kurang 60 patah


perkataan.

Mengelaskan teks mengikut genre penulisan.


Contoh:- Mengelompokkan surat tidak rasmi, surat
rasmi, ucapan, syarahan dan cerpen.

Menklasif ikasikan sesuatu penulisan genre.

43
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pemb elajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6.3 Membaca dan Aras 1


mengenal pasti isi
ut ama dan isi i. Membaca dan mengecam isi-isi Murid membaca teks secara luncuran.
sampingan penting daripada pelbagai bahan
daripada teks. bacaan. Menyatakan isi-isi yang diperoleh daripada perenggan
yang dibaca menggunakan teknik SQ4R.

Mengecam ayat topik dalam perenggan, melalui bacaan


imbasan dalam perbincangan.

Aras 2

i. Membaca dan mengenal pasti idea Membaca teks secara imbasan untuk mendapatkan
ut ama dan idea sokongan yang gambaran keseluruhan teks.
terdapat dalam teks.
Membaca teks secara luncuran untuk mendapatkan
maklumat.

Berbincang dengan rakan untuk menyatakan ayat topik


dan ayat huraian dalam sesuatu perenggan.
Ket erangan: Ayat t opik - ayat pert ama dalam
perenggan
Ayat huraian - ayat keterangan yang menjelaskan lagi
ayat topik dalam perenggan.

Menerangkan ayat topik dan ayat huraian dalam


sesuatu perenggan yang dibaca.
Cadangan : Kaedah kumpulan.

44
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Mengemukakan idea utama dan idea Membaca teks secara imbasan untuk mendapatkan
s okongan yang terdapat dalam bahan gambaran keseluruhan teks.
bacaan.
Membaca teks secara luncuran untuk mendapatkan
maklumat.

Mengenal pasti isi-isi penting dan isi-isi sokongan dalam


teks.

Melaporkan isi-isi penting dan isi-isi sokongan dalam


teks.

45
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

6.4 Membaca pantas Aras 1


s ecara luncuran
untuk i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada Membaca tajuk-tajuk kecil dalam sesebuah buku untuk
mendapatkan t eks unt uk mendapatkan gambaran mendapatkan idea keseluruhan.
maklumat yang umum.
menyeluruh.
ii. Membaca ayat pertama dalam Menyatakan idea keseluruhan tentang tajuk-tajuk kecil
perenggan bagi sesuatu teks untuk berdasarkan buku yang dibaca.
mendapatkan idea.

Aras 2

i. Membaca bahagian pengenalan Membaca bahagian pengenalan sesebuah buku untuk


sesebuah teks. mendapatkan gambaran keseluruhan sesebuah buku.

Menyatakan maklumat keseluruhan yang terdapat


dalam pengenalan sesebuah teks.

Aras 3

i. Membaca indeks, glosari atau Meneliti maklumat khusus dalam sesebuah teks.
bibliograf i sesuatu teks atau buku Contoh:
untuk mendapatkan maklumat lanjut. Bibliograf i - senarai buku yang dirujuk dalam
menghasilkan sesebuah karya.

Murid membuat rumusan daripada maklumat yang


diperoleh.

46
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6.5 Membaca pantas Aras 1


secara imbasan
untuk i. Membaca dan mencari f akta yang Guru memberikan tugasan.
mendapatkan relevan. Contoh:
maklumat
khusus. Punca Pencemaran Sungai
1. Tumpahan minyak
2. Pembuangan sisa toksid
3. Pembuangan sampah-sarap

Membaca secara imbasan untuk mendapatkan


maklumat daripada teks.

Menyatakan f akta yang sesuai dengan tajuk.

Aras 2

i. Mengimbas f akta yang relevan Murid secara berkumpulan mencari maklumat daripada
daripada pelbagai bahan untuk pelbagai sumber.
mengukuhkan maklumat. Contoh : Internet
Ensiklopedia
Bros ur

47
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Menyatakan f akta yang munasabah menggunakan


teknik KWLH.
Contoh tajuk : Sekolah selamat.

Know What Learn How

Sekolah Ciri-ciri Laluan berbincang


tempat y ang keselamatan kebakaran
selamat di sekolah

Know : apa yang murid tahu


What : apa yang murid ingin tahu
Learn : apa yang murid pelajari
How : bagaimana mendapatkan maklumat

Aras 3

i. Mengumpul maklumat secara Mengenal pasti maklumat khusus.


imbasan untuk membuat
keputusan. Murid mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara
yang diperlukan daripada pelbagai sumber.

Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Berbincang untuk membuat keputusan.


Contoh : Fakt a unt uk sesuatu t ajuk syarahan

48
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

6. 6 Membuat ramalan Aras 1


berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat i. Mengumpul maklumat daripada Murid diberikan keratan akhbar tentang sesuatu isu.
yang diberikan dalam bahan yang dibaca untuk Contoh : Harimau Menyerang Manusia
bahan ilmu. membuat ramalan.
Membaca dan mengumpul maklumat secara
ii. Menentukan kesesuaian berpasangan.
maklumat yang terdapat dalam
t eks unt uk membuat ramalan. Murid melengkapkan borang Lembaran Pengurusan
Graf ik unt uk membuat ramalan.
Tajuk : Harimau Menyerang Manusia

Bil Kemungkinan Alasan Y a Tidak


1. Murid tidak pergi Takut di serang
ke sekolah harimau

2. Penduduk tidak Bimbang


k eluar menoreh di serang harimau
getah

3. Pegawai Perhilitan Untuk menangkap


datang harimau

4. Kampung menjadi Tersiar di surat


t erkenal khabar dan media
elektronik
Rumusan:
Harimau telah mengancam penduduk kampung.

49
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Membuat ramalan berdasarkan Murid menonton tayangan gambar bahagian


idea yang berkaitan dengan cerita pertengahan cerita.
dan isu yang diberi. Contoh : Cerita Lubuk Kulit (Rujuk CD BTP di PSPN)

Berbincang untuk mendapatkan f akta-f akta yang


penting.

Meramalkan pendahuluan atau kesudahan cerita


(menggunakan borang LPG).

Pendahuluan Kesudahan

50
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menganalisis maklumat yang Meneliti bahan graf ik yang disediakan.


t erdapat dalam teks untuk Contoh: Analisa Ujian Bahasa Inggeris Penggal 1
mendapat kew ajaran ramalan. Kelas Tahun 5.

5B 5C 5G 5J

Menghubungkaitkan maklumat daripada ramalan.

Berbincang untuk membuat kesimpulan.


Contoh: Pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris
lemah kerana:
- kurang pendedahan
- kurang membaca bahan bacaan Bahasa
Inggeris

51
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

7. 0 Mem baca, m e naak ul dan


me ngh ayati ka ndungan
teks yang dibaca
7.1 Membaca dan Aras 1
menerangkan maksud
kandungan teks yang i. Membuat andaian tentang Membuat inf erens berdasarkan maklumat tersurat atau
t ersurat dan t ersirat. s esuatu perkara yang tersirat data yang terdapat dalam teks.
berdasarkan maklumat yang Contoh : Masalah keracunan makanan
ters urat. di sekolah.

ii. Menyatakan andaian yang Menggunakan borang LPG


dibuat secara ringkas.
Tersurat T ersirat

1. Kawasan Pekerja tidak


kantin mencukupi untuk
sen t i a sa ko t omembersihkan
r
kawalan.

52
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menjelaskan maksud tersurat Memberikan penerangan berdasarkan bahan graf ik.


dan tersirat berdasarkan bahan Contoh : rantai makanan
graf ik dan bukan graf ik.

helan g

ulat ular

ayam

Maksud tersirat:
Walaupun ular berbisa tetapi dapat dikalahkan dan
dimakan oleh helang.
Bilangan ular akan bertambah banyak dan
mengancam hidupan lain jika tidak dimakan oleh
helang.

53
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Membuat kesimpulan tentang Berbincang untuk mencari isi-isi tersurat daripada teks
maksud tersurat dan tersirat y ang dibaca.
berdasarkan bahan graf ik dan Contoh :
bukan graf ik.

Komputer

Mengakses maklumat Mudah


Menarik

Kesimpulan

Komputer penting
dalam
pembelajaran

Menyatakan kesimpulan bagi kumpulan masing-


masing.

54
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

7.2 Membaca dan Aras 1


mengenal pasti
perkataan, i. Mengecam diksi, istilah, dan Membaca dan menghayati isi kandungan teks.
pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan Contoh : dialog
ayat, dan gaya dengan menyatakan sebab.
bahasa daripada Berbincang secara berpasangan untuk mengenal pasti
teks sastera dan diksi yang memberi kesan.
bukan sastera
yang dapat
membaw a kesan
tertent u kepada
pembaca.

Aras 2

i. Memilih ayat yang memberikan Membaca dan menghayati teks.


kesan dalam teks prosa dan Contoh : cerpen
puisi dengan menyatakan
alasan. Berdiskusi untuk memastikan ayat yang berunsur sedih
dengan memberikan alasan.

55
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Hasil Pembelajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Mengklasif ikasikan pelbagai Membaca dan menghayati teks


jenis ayat yang memberikan Contoh : Cerita kanak-kanak
kesan dengan mengemukakan - Pa k Pa n dir
alasan. Perlu berf ikir sebelum bertindak.
- Si Tanggang
Jangan menderhaka kepada ibu.

Berbincang untuk memilih ayat yang memberi kesan


kepada pembaca.
Contoh:
- Ayat yang mencuit hat i
Pak Pandir menjemput kambing ke rumah yang
disangkanya Pak Lebai.

Menyatakan alasan yang munasabah terhadap ayat-


ayat yang dipilih.

56
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

7.3 Membaca dan Aras 1


menghayati pelbagai
bahan sastera dan i. Memilih bahan ilmu dan bahan Membaca secara luncuran sesebuah buku dan
bukan sastera yang sast era yang sesuai untuk meramal isi kandungannya.
berkualiti untuk dibaca. Contoh : sinopsis, ilustrasi, isi kandungan, prakata dan
meningkatkan dan bilangan halaman.
memperkukuh minat
membaca.
Aras 2

i. Mengumpul maklumat tentang Menyenaraikan perkara-perkara yang menarik daripada


isi kandungan bahan yang bahan bacaan.
dibaca.

Aras 3
i. Menceritakan isi kandungan Bercerita.
bahan yang dibaca dengan jelas
dan terperinci. Menyampaikan cerita yang telah dibaca kepada orang
lain.

Menghuraikan cerita yang telah dibaca.

57
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan
kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan e jaan
yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan
ilmu dan imaginatif .

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8. 0 Menggunakan pelbagai
jenis ayat dan w acana
dalam penulisan

8.1 Membina dan Aras 1 Memberikan contoh ayat tunggal dan ayat majmuk.
menulis
perkataan, ayat i. Menulis perkataan, ayat tunggal, Menyenaraikan perkataan dengan menggunakan teknik
tunggal dan ayat dan ayat majmuk berdasarkan “Permata”
majmu k. t opik yang diberikan. Contoh:
busuk riuh-rendah

ikan Sayur-say uran


Pasar
penjual Taw ar-menawar

gerai

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topik


yang diberi.
Contoh ayat tunggal:
- Ibu ke pasar membeli ikan.
- Ibu membeli buah-buahan.
Contoh ayat majmuk:
- Ibu ke pasar membeli ikandan buah-buahan.

58
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Membina ayat majmuk dengan Murid menjalankan aktiviti sumbang saran bagi mengenal
kata hubung. pasti jenis-jenis kata hubung yang diketahui.

Murid berbincang secara berpasangan membina ayat


majmuk dengan menggunakan kata hubung yang telah
dikenal pasti.

Menulis ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung


yang sesuai.
Nota: Teknik kloz.

Aras 3

i. Membina ayat majmuk daripada Membina beberapa ayat tunggal secara berkumpulan.
dua atau lebih ayat tunggal.
Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat
t unggal yang sesuai.

59
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.2 Membina dan Aras 1


menulis ayat
tunggal dan ayat i. Membina ayat tunggal dan ayat Membina beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk
majmuk dalam majmuk berdasarkan tajuk. berdasarkan gambar.
sesuatu penulisan
teks tentang Nota: Guru menyediakan kad gambar.
sesuatu t ajuk.
Aras 2

i. Membina perenggan dengan Membina perenggan menggunakan ayat topik dan ayat
ayat tunggal dan ayat majmuk. huraian.
Nota:
Ayat topik - Isi
Ayat huraian - menerangkan isi
Contoh:
Ayat topik Ay at huraian
1.Kebersihan diri Menjaga kebersihan diri
penting untuk tanggungjaw ab kita.
kesihatan.
Badan y ang bersih akan
menjadikan tubuh sihat dan
otak cerdas.
Aras 3

i. Menulis karangan prosa. Menulis karangan berpandukan gambar tunggal yang


diberi.

Murid membina perenggan secara berperingkat-peringkat


untuk menghasilkan sebuah karangan naratif .
Nota: Gambar t unggal disediakan oleh guru.

60
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.3 Menulis perkataan Aras 1


dan ayat dengan
menggunakan i. Menulis perkataan dan ayat Latih tubi menulis perkataan dan ayat yang diberi dengan
tulisan berangkai dengan tulisan berangkai yang tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
yang kemas. kemas dan cantik.

Aras 2

i. Menulis perenggan dengan Latih tubi menulis perenggan dengan tulisan berangkai
menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
yang kemas dan cantik.

Aras 3

i. Menulis teks dengan Latih tubi menulis teks dengan tulisan berangkai yang
menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik.
yang kemas dan cantik.
Nota:
teks bermaksud: pantun/lagu/sajak/cerita pendek.

61
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.4 Membina dan Aras 1


menulis ayat topik
dan ayat huraian i. Membina ayat topik yang jelas Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan ayat
berdasarkan tent ang sesuatu isi. sesuatu t opik.
sesuatu perkara. nota: kad gambar/ kad Imbasan
contoh:

1. Guru saya

2. Bermain komputer

Membina ayat huraian dalam kumpulan tentang ayat


topik yang dibincangkan
Contoh:
- Guru saya seorang yang bertanggungjaw ab dan baik
hati.
Aras 2

i. Menyatakan dan menghuraikan Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan


isi utama dengan menggunakan menggunakan teknik sumbang saran.
ayat yang gramatis.
Melahirkan hasil sumbang saran dalam bentuk rajah
ii. Membina beberapa ayat huraian tulang ikan.
berdasarkan isi utama.

Jiran saya

Ayat topik:
Jiran saya seorang yang baik hati
Ayat huraian: Dia selalu menolong kami menyiram pokok
bunga ketika kami balik ke kampung.

62
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. membina perenggan yang kohesi Menggunakan teknik penyoalan kendiri


dengan ayat topik dan ayat (5W + 1H) unt uk menulis isi sesuatu tajuk bagi tujuan
huraian. membina perenggan.
o siapa
o mengapa
o apa
o bila
o di mana
o bagaimana

63
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

9. 0 Men catat dan


menyusun maklumat

9.1 Mengimlak Aras 1


(mengambil
rencana) i. Mengambil imlak perkataan dan Mencatat perkataan dan rangkai kata dengan ejaan dan
berdasarkan teks rangkai kata dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
yang dibacakan tanda baca yang betul.
at au
diperdengarkan.
Aras 2

i. Mengimlak pelbagai jenis ayat Guru membaca pelbagai jenis ayat.


yang diperdengarkan.
Murid menulis ayat yang diperdengarkan.

Aras 3

i. Mengambil imlak petikan Menulis ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul
daripada teks diperdengarkan daripada teks yang diperdengarkan.
dengan ejaan dan tanda baca
yang betul. Murid mengedit hasil kerja rakan.

64
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

9.2 Mengenal pasti Aras 1


maklumat dan
mencatat nota i. Memilih dan menulis idea yang Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk memilih
daripada bahan terdapat dalam petikan yang dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca
yang didengar dibaca atau didengar. at au didengar.
dan dibaca.

Aras 2

i. Mencatat not a dalam bentuk Membuat carta aliran bagi tujuan mencatatkan nota.
graf ik. Contoh Carta Aliran:

makanan seimbang

w aktu makan

jenis makanan

zat makanan

65
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Mendengar dan menyenaraikan Mendengar dengan teliti maklumat yang disampaikan.


idea utama dan idea sokongan Contoh: Bacaan Berita.
yang terdapat dalam petikan.
Berbincang untuk menentukan kesesuaian maklumat.

Menggunakan teknik kerangka (Skeleton Outline) untuk


menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat
dalam petikan.
Contoh kerangka:
Tajuk: makanan seimbang
- jenis makanan
- kandungan zat
- kebaikan untuk kesihatan

66
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

9.3 Menyusun Aras 1


maklumat
daripada nota i. menulis maklumat mengikut Menyusun maklumat mengikut prosedur yang betul.
at au catat an prosedur yang betul. Contoh: surat kiriman tidak rasmi
secara kohesi
hasil daripada isi
bahan yang
didengar atau t andatangan
dibaca. tarikh
alamat pengirim
penutup kata menghadap surat
Aras 2

i. Menyusun maklumat penting Menyusun maklumat penting daripada bahan graf ik yang
y ang terdapat dalam bahan disediakan.
graf ik. Contoh:
- Jadual w aktu kelas
- peta pet empatan penduduk.

Aras 3

i. Mengolah maklumat secara Mencerakinkan maklumat.


koheren untuk tujuan tertentu. Contoh: Keluarga Asas
Bapa + Ibu

Anak 1 Anak 2 Anak 3


(lelaki) (perempuan) (lelaki)

Menghuraikan maklumat berdasarkan rajah di atas.

67
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be laj aran Cadangan Aktiviti / Nota

10.0 Me ng hasi lk an
p en ulisan kreatif
dan bukan kreatif

10. 1 Menghasilkan Aras 1


pelbagai
genre (prosa i. Mengenal pasti isi daripada Menemu bual pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat
dan puisi) pelbagai sumber berdasarkan s ert a menyusun isi mengikut perenggan karangan.
t ermasuk e- tajuk.
mel yang Menggunakan f ormal 5W + 1H untuk mengenal pasti isi.
mudah, ii. Menyusun isi mengikut
menarik, dan perenggan bagi menghasilkan Nota: Guru edarkan borang bersoal jaw ab.
bermakna. karangan yang lengkap.

Aras 2

i. Mengenal pasti isi daripada Membuat rujukan untuk mendapatkan isi daripada pelbagai
pelbagai sumber berdasarkan bahan.
tajuk. Contoh:
Majalah, surat khabar, buku, internet.
ii. Membina draf karangan yang
lengkap. Membina kerangka karangan.

Menghasilkan karangan berdasarkan kerangka yang dibina.


Aras 3

i. Menulis karangan berdasarkan Menulis karangan yang lengkap


t ajuk yang diberikan.

68
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti/Nota

10. 2 Mengedit Aras 1


dan
memu r n ika n i. Mengenal pasti dan membetulkan Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan
hasil kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam petikan.
penulisan. tanda baca dalam teks.

Aras 2

i. Mengenal pasti dan membetulkan Guru membimbing murid mengedit bahan.


kesilapan perbendaharaan kata
dan kesilapan struktur ayat. Menganalisis ayat untuk mengesan kesilapan pada struktur
ayat dalam kerja rakan.

Aras 3

i. Mengenal pasti dan membetulkan Membaca hasil karangan dan menilai isi-isi yang telah
kesilapan aspek pertautan idea dimuatkan.
dalam penulisan yang dihasilkan.
Berbincang untuk mengenal pasti isi-isi yang lebih bernas.

Membina draf baru menggunakan isi yang telah dicadangkan.

69
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota

10. 3 Membuat Aras 1


ringkasan
daripada i. Mengecam dan menyusun idea Membaca teks yang diberikan.
bahan yang ut ama yang terdapat dalam
didengar dan petikan yang dibaca atau Mengecam ayat-ayat topik dalam perenggan.
dibaca. didengar.
Menyenaraikan ayat-ayat topik.

Aras 2

i. Mencatat isi daripada pelbagai Murid mencatat isi menggunakan graf ik yang diedarkan oleh
bahan yang dibaca. guru.
Contoh graf ik : Rajah pohon
Tulang ikan
Linear
Car ta A lir

Aras 3

i. Membuat ringkasan daripada Mendengar dengan teliti bahan yang dibacakan.


bahan prosa dalam bentuk
perenggan. Mencatat maklumat yang terkandung dalam bahan teks yang
dibacakan.

Menyusun maklumat dan mengkonstruk ayat supaya menjadi


perenggan yang lengkap.

70
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Llima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

11.0 Me m buat u lasan


tentang bahan
yang didengar,
ditonton atau
dibaca

11. 1 Menyatakan Aras 1


pandangan
tent ang i. Meneliti perkara yang menarik Menyebut perkara yang menarik dalam karya atau dalam f ilem
perkara yang dalam bahan yang ditonton atau yang ditonton.
menarik dibaca.
dalam Mencatat perkara yang telah dibincangkan.
sesebuah
kary a.

Aras 2

i. Menyatakan pendapat tentang Memberikan pandangan tentang perkara yang menarik.


perkara yang menarik.
Menulis pandangan yang telah dibincangkan.

Aras 3

i. Mengulas perkara yang menarik Membuat ulasan tentang perkara yang menarik.
dalam karya. Contoh: memberikan alasan tentang sebab dan akibat bagi
sesuatu peristiw a.

Mengulas secara bertulis sebarang karya yang diberi oleh


guru.

71
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melay u SJK Tahun Lima

Has il Pem be lajaran Huraian Has il Pem be lajaran Cadangan Aktiviti / Nota

11. 4 Memberikan Aras 1


komen dan
pandangan i. Mengecam maklumat yang Mengaplikasikan f ormula 5W + 1H..
tent ang terdapat dalam teks.
pendapat Mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks.
yang ii. Menyatakan pandangan tentang Contoh: Menggaris baw ah maklumat.
disampaikan mesej dan nilai yang terdapat
oleh pihak dalam teks. Memberikan pendapat mengenai nilai yang terdapat dalam
lain. teks.

Menulis mesej dan nilai yang telah dibincangkan.

Aras 2

i. Memahami teks untuk Menyenaraikan nilai yang terdapat dalam teks.


mendapatkan mesej dan nilai.
Menulis cerita yang dibaca dengan menggunakan perkataan
ii. Menjelaskan mesej dan nilai sendiri.
yang terdapat dalam teks.

Aras 3

i. Mengemukakan pendapat Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan yang


tent ang mesej dan nilai yang dibaca.
terdapat dalam teks.

72