SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

20. 15 16. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan.00 petang. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi. 19. 21 22. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B. .00 tengahari. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini. 24. 14. Bagi pembida yang berjaya. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. 17. krona tertinggi daD ketiga tertinggi. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /.00 pagi hingga 12. 18. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia.30 petang hingga 4. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12.00 tengahari daD 2. 23.

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.. sebagai Deposit Tender. Selangor. Pulau Pinang. Melaka.………………………………………………………. Perak. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender. Perlis. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil. Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. Nama Penuh Pembida / Syarikat No... Bayaran Tunai. / …………………………. No. Negeri Sembilan. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender. Pahang.. LOT NO.BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. Johor.00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS . Telefon / HP / Fax : ……………………….Cawangan…………………………………………./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. NO. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. Lot dan No. Kedah.

Tel : 03-78054805 No.Tel : 04-7751212 No. Tel : 05-5272010 No. Jalan Kampong Pondok. Persiaran Sultan Abdul Hamid. 16.Tel : 04-9760251/9761421 No. WILAYAH PERSEKUTUAN K. Kelana Jaya 47301. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. NEGERI KELANTAN . Jalan Pengkalan Chepa.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. Plot 356 & 357. Aras 4. PERLIS No. 30100 Ipoh PERAK No. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. 13600 Perai.Tel : 04-3972969 samb. 01000 Kangar. Fax : 04-3977459 5. 37-39. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. No. Fax : 03-78057834 7. Kompleks Kastam Negeri. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd.L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. No. Petaling Jaya SELANGOR. Peti Surat 16. Padang Bongor. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. 05050 Alor Setar. 15400 Kota Bharu. Jalan SS 4B/13. Kompleks Pencegah Negeri.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1. 364 No. Fax : 06-6793666 . NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. Tel : 06-6793700 No. Fax : 04-7751329 4. Fax : 04-9769264 3. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Jalan Perusahaan Perai. Fax : 05-5266411/5284423 6. NEGERI SEMBILAN. KEDAH. No.Razak. PULAU PINANG. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. No. Kompleks Kastam Negeri.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. Fax : 03-31769148 8. Wisma KDRM.

NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Jalan Panji Alam. PAHANG. Menara Kastam Johor. JOHOR No. 21100 Kuala Terengganu. Kompleks Setor Pencegahan. Taman Harmoni 28700 Bentong. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. Jalan Air Hitam. Tel : 07-4355554 No. Fax : 06-2824832 10.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. Larkin. Tel : 07-2265666 No. 43800 Dengkil. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. 80990 Johor Bahru. Tel : 06-2846190 No. No. Sepang. MELAKA. Fax : 07-4338480 11. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 803000 Johor No. SELANGOR. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 75450 Ayer Keroh. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ .

Kompleks Pencegah Negeri. 36000 Teluk Intan. PERAK. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . Pondok 01000 Kangar PERLIS. Fax: 04-9222278 4. Kelantan. 05050 Alor Setar.Tel : 04-3972969 samb. Fax: 04-9769264 3. Tel : 05-6221119 No. Jalan Perusahaan Perai. 13600 Perai. Tel : 04-7751212 No. Jln.Fax 09-7447009 2.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Tel : 04-9222212 No. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Fax : 04-3977459 5. 1.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. SS 6/3. Kota Bharu. No. PULAU PINANG.Tel: 09-7439252 No. 5. Kelana Jaya 47301. Fax : 05-6228651 6. 15400. Padang Bongor. Fax: 04-7751329 3.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Plot 356 & 357. 2. No. 364 No.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Tel : 03-78054805 No. 6. Jalan Pengkalan Chepa. Jalan Maharajalela. No. KEDAH No. KEDAH No.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. Jalan Kg. Wisma KDRM.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. SELANGOR No. 06010 Bukit Kayu Hitam. 1407F. Petaling Jaya.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. 3. No. 4. Kompleks Kastam Negeri.

1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. 11. 9. PAHANG. Tel : 06-2846190 No. 21100 Kuala Terengganu. Tel : 07-2225666 10. No. Fax : 03-31769148 8.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No. 75450 Ayer Keroh. JOHOR. 8. Jalan Panji Alam. Jalan Air Hitam.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. NEGERI SEMBILAN. 12. 7. Tel : 07-4355554 11. Taman Harmoni 28700 Bentong. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16. No. Sepang. 16. 43800 Dengkil. 10. SELANGOR. Fax : 06-6793666 9.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat. 13. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. MELAKA. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . No.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. Fax : 06-2824832 10. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. No. Kompleks Setor Pencegahan.Tel :09 2201212 No. Tel : 03-31792334 / 31792342 No.Fax : 09-2234606 12. Tel : 06-6793700 No.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan.

P. 11.00 86.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. KEDAH . 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S.000.000.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.00 110. 2003 / 2003 S.000. 9.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.P.P.000. 7. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.000. 15. PERLIS STOR ALOR SETAR.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1. 2003 / 2003 S. 2000 / 2000 S. PERLIS STOR (P) KANGAR. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S.P. 2001 / 2001 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 1994 / 1994 S.P. 56.000. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P.P.000. 65. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.000. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.00 3.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 12 TOYOTA / COROLLA 1.00 10.000. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S. 1991 / 1991 S. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S.P.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 25. 86. PERLIS STOR (P) KANGAR. 50.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.000.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. 17. 2002 / 2002 S. 5.P. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S.00 20.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.000.00 STOR (P) KANGAR. 2003 / 2003 S.P.0 DBR 5304 2003 / 2003 S. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR. 64.000. 44.P. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S.600.00 15.000. PERLIS STOR (P) KANGAR.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR. 25.000.000.00 22.000. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S. 8 MITSUBISHI GALANT 2.00 10.P.P.P. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S.200. 53. 1990 / 1990 S.P. 2000 / 2000 S.P.00 25.600.000.00 86.P.

000. 1997 / 1997 S. 1992 / 1992 S. 1997 / 1997 S. PERAK .00 1. 1994 / 1994 S.P.000. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.P.3GLI WIRA 1.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 2001 / 2001 S.000.P.000.00 7. 1984 / 1984 S.0 TOYOTA CORONA SAGA 1.6AT PERDANA 2.000.000. 1999 / 1999 S.00 1.00 1.5GL WIRA 1.000.00 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN.P.000.P.00 10.P.00 500. 20.P.000.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1.000. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.00 500. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 116.P. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 8.000.000.00 800. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1.00 1. 2003 / 2003 S. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 1992 / 1992 S.000.5I VOLVO SAGA 1.00 1.3GL(M) WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.3S WIRA 1.000. PERAK STOR TELUK INTAN.5GLM WIRA 1. 2001 / 2001 S. 2002 / 2002 S. PERAK STOR TELUK INTAN.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN. 1995 / 1995 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 2000 / 2000 S. 1991 / 1991 S.P.5GL WIRA 1.000. 2004 / 2004 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 2002 / 2002 S.P.P.P.5GL(M) WIRA AB 1.P.500.P.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN. 1988 / 1988 S.P. 1993 / 1993 S.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 1992 / 1992 S. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.000. KEDAH STOR ALOR SETAR.P.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 65.00 1.P.500.00 2.00 500. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.5S GEN2 1.P.00 1. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN.000. 1989 / 1989 S.00 1.00 STOR ALOR SETAR. 1995 / 1995 S.P. 2002 / 2002 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P.000.5GL(A) WIRA 1.5GL WIRA 1. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1.00 1. 2000 / 2000 S.

P.P.000. 2004 / 2004 S. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2001 / 2001 S.00 68. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. 1998 / 1998 S.00 6.5GL(A) WIRA 1.000.000. 1998 / 1998 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.00 70.5GLI(M) GEN2 1.00 72.000.P.000. 2001 / 2001 S.P.00 56.P. 2003 / 2003 S. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.P.00 50.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 20.000. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. 2005 / 2005 S.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 128.000.P.00 4.P.000.00 8.P. 1980 / 1980 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2004 / 2004 S.00 3.00 60.500.00 STOR TELUK INTAN.00 58. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 15.P. 2003 / 2003 S. 2005 / 2005 S. 2000 / 2000 S.00 104. SELANGOR . SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P.000. 1998 / 1998 S.000.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1.500.00 1.P.P. 2001 / 2001 S.00 800.00 20. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000. 2000 / 2000 S.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. 1.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S.000. 1999 / 1999 S. 1990 / 1990 S.000. 1999 / 1999 S.00 88.P.00 1.00 15. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2002 / 2002 S.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 1995 / 1995 S.P.00 5.000.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2. 2003 / 2003 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.00 1. 1993 / 1993 S.6(M) WIRA 1.000.P.P. 2005 / 2005 S.P.000.00 120.

00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.P. 5.000.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM. 28.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.000. 15.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S. 28.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM.P.P.00 89 MELAKA SALOON 1.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH.P.000. 35.000. 8. 24.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S. 1. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2.000. 39.500. 4. MITSUBISHI GALLANT 2. 13. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA.600.000.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S. 100 PROTON WIRA 1.000. 5.P.000.000.P. 18.P.P.0 MBX 6711 2002 / 2002 S. MITSUBISHI LANCER 1. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S. 1. MITSUBUSHI GALLANT 2.0 NCA 9484 1992 / 1992 S.000.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH. 3.000. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S.P.P.5 JMD 4050 1990 / 1990 S.P. MITSUBUSHI GALLANT 2.P.500. 76.P. 300.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.800. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.000.000. 48.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 19. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P.P.0 MBX 6709 2002 / 2002 S.P.000.P. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S.P. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S. 2.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 8.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.000.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 8.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.P. 95 TOYOTA COROLLA 1.P. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S.00 JOHOR . 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.P.P. 4.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S.000.

000.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S.00 2.500.000. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.00 PAHANG STOR (P) BENTONG.000.200. 1994 / 1994 S.P. 1994 / 1994 S.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 1. 4.00 JOHOR STOR (P) BENTONG. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S. 1.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL. 1990 / 1990 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. TOYOTA COROLLA 1.00 1. PROTON WAJA 1. 1990 / 1990 S.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.P.P. 15.P.00 800. 15. 1998 / 1998 S.P.P. 1.P.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.000.000.00 10. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD .P.P.000.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful