SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. . 15 16. 23. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. 21 22. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia.00 pagi hingga 12. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis.00 petang.00 tengahari daD 2. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini. 19. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /. 20. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah. 24. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B.00 tengahari. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos. 18.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi.30 petang hingga 4. 14. Bagi pembida yang berjaya. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. krona tertinggi daD ketiga tertinggi. 17. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9.

Kedah. Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS . : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No.. sebagai Deposit Tender. Lot dan No. Melaka. No.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. NO. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender. Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Johor. Nama Penuh Pembida / Syarikat No. Perlis. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. / …………………………. Perak. Negeri Sembilan./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). LOT NO.00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.. Telefon / HP / Fax : ………………………. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender.. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Cawangan………………………………………….………………………………………………………. Pahang. Bayaran Tunai. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Pulau Pinang. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. Selangor. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………..BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010.

NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. Wisma KDRM. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan.Tel : 04-9760251/9761421 No. Fax : 05-5266411/5284423 6.Razak. Kompleks Kastam Negeri. Jalan Perusahaan Perai. Jalan SS 4B/13. Fax : 04-9769264 3.L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. KEDAH. Padang Bongor. PULAU PINANG. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh. WILAYAH PERSEKUTUAN K. Jalan Pengkalan Chepa. 30100 Ipoh PERAK No. PERLIS No. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. No. Kompleks Pencegah Negeri. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Tel : 06-6793700 No. 37-39.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 364 No. Fax : 03-31769148 8. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. Jalan Kampong Pondok. 13600 Perai. 01000 Kangar. Tel : 05-5272010 No.Tel : 04-7751212 No. Petaling Jaya SELANGOR. Kompleks Kastam Negeri. Kelana Jaya 47301.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. NEGERI KELANTAN . 05050 Alor Setar. Fax : 06-6793666 . Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. No. Fax : 04-7751329 4. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Aras 4. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. 15400 Kota Bharu. NEGERI SEMBILAN. Plot 356 & 357. No. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. No. Fax : 04-3977459 5. Peti Surat 16. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd.Tel : 04-3972969 samb. 16. Tel : 03-78054805 No. Fax : 03-78057834 7.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1.

Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. Tel : 07-4355554 No. SELANGOR.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. 43800 Dengkil. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. 21100 Kuala Terengganu. No. Taman Harmoni 28700 Bentong. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. Jalan Air Hitam. 803000 Johor No. Larkin. Menara Kastam Johor. Tel : 06-2846190 No. Sepang. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Fax : 06-2824832 10. PAHANG. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. Tel : 07-2265666 No. JOHOR No. Jalan Panji Alam. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . 80990 Johor Bahru. MELAKA. Fax : 07-4338480 11. 75450 Ayer Keroh. Kompleks Setor Pencegahan. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.

364 No. Kompleks Pencegah Negeri. 15400. 1. Tel : 04-9222212 No. 6.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Padang Bongor. Fax: 04-9222278 4. 05050 Alor Setar. Wisma KDRM. 5. Petaling Jaya. SELANGOR No. Fax : 04-3977459 5. No. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . Fax: 04-9769264 3. Jalan Pengkalan Chepa. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. 3. 36000 Teluk Intan. No. Jalan Perusahaan Perai.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. Tel : 03-78054805 No. KEDAH No. 06010 Bukit Kayu Hitam. Plot 356 & 357. 13600 Perai.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. 2. Kompleks Kastam Negeri. Kelantan. Kelana Jaya 47301. Jalan Maharajalela.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 1407F. Jln. Tel : 04-7751212 No. No. Kota Bharu. PERAK.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. Fax: 04-7751329 3. Jalan Kg. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan.Tel : 04-3972969 samb. Pondok 01000 Kangar PERLIS.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. KEDAH No.Tel: 09-7439252 No.Fax 09-7447009 2. SS 6/3. 4. Tel : 05-6221119 No. PULAU PINANG.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22. Fax : 05-6228651 6. No.

1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . 21100 Kuala Terengganu. Fax : 03-31769148 8. Tel : 06-6793700 No. MELAKA.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat. 8. Jalan Air Hitam. Jalan Panji Alam.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No. No.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 7. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16. No. JOHOR. 75450 Ayer Keroh.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. PAHANG. Tel : 07-4355554 11. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 10. Kompleks Setor Pencegahan. 13. No.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Tel : 06-2846190 No. Sepang. Fax : 06-2824832 10. Taman Harmoni 28700 Bentong.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7.Fax : 09-2234606 12. 12. 16.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. 9.Tel :09 2201212 No.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. No. Tel : 07-2225666 10. NEGERI SEMBILAN. Tel : 03-31792334 / 31792342 No. Fax : 06-6793666 9. SELANGOR. 11. 43800 Dengkil. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No.

9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 64.000.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1. 44.000. 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 1990 / 1990 S.P. PERLIS STOR (P) KANGAR.P. PERLIS STOR ALOR SETAR.000. 2003 / 2003 S. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S.00 22.000.000.P. 5.P.P.00 10.P.000. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S. PERLIS STOR (P) KANGAR. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S. 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 86.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 15.P. 7.000. 1994 / 1994 S.00 110.P.P. PERLIS STOR (P) KANGAR. 17. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.000. 9.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 25.P.600. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU.000. 12 TOYOTA / COROLLA 1. 50. 65.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.600.000.P.00 86.P.000.P.P. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR.P. KEDAH .000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 15. 11.00 20. 2001 / 2001 S.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.000.00 3.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2003 / 2003 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.0 DBR 5304 2003 / 2003 S. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.00 86.000. 8 MITSUBISHI GALANT 2.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S.000. 2003 / 2003 S. 25. 53.P.000.P.P. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S. 2000 / 2000 S. 1991 / 1991 S.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S.P. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.P.200.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 2002 / 2002 S. 56.000.P.00 STOR (P) KANGAR.P.00 25.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 10.

5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S.000.000.P.P. 2002 / 2002 S.00 7.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 8.P.500.6AT PERDANA 2.00 1.P. 1992 / 1992 S.00 1.3GL(M) WIRA 1.P.P.000. 20. PERAK STOR TELUK INTAN. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.00 STOR ALOR SETAR.5GL WIRA 1. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN.P.3GLI WIRA 1.000. 2002 / 2002 S. 1997 / 1997 S. PERAK STOR TELUK INTAN. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.000.000.000.P.00 2.P.00 65. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000.00 500.P. 1997 / 1997 S. 2001 / 2001 S.P. 1995 / 1995 S.00 1.P.P. 1995 / 1995 S. 2001 / 2001 S. 2000 / 2000 S.00 116. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM. PERAK STOR TELUK INTAN. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 2000 / 2000 S. 1999 / 1999 S. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 1.00 1. 1991 / 1991 S.00 1.00 800.000.P.5I VOLVO SAGA 1.P. 1992 / 1992 S.000.000.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 1.P. 2002 / 2002 S. 1988 / 1988 S. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 10.5GL WIRA 1.00 2.P. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.5S GEN2 1. PERAK STOR TELUK INTAN. 1984 / 1984 S.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1.00 1.500.00 1.000.000.P. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. KEDAH STOR ALOR SETAR. PERAK .3S WIRA 1. 1989 / 1989 S.5GL(M) WIRA AB 1. 1994 / 1994 S. PERAK STOR TELUK INTAN.00 500.00 1.000.0 TOYOTA CORONA SAGA 1.P.P.P. 2003 / 2003 S.00 1.5GLM WIRA 1. 2004 / 2004 S.5GL(A) WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.5GL WIRA 1. 1992 / 1992 S. 1993 / 1993 S.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 2.P.00 500.000.

SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S. 1998 / 1998 S.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 58.P. 1998 / 1998 S.00 70.000.P. 1998 / 1998 S.P.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P.000.000.00 STOR TELUK INTAN.00 4.000.00 20. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.00 56.000.500.00 1. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 104.5GLI(M) GEN2 1.P. 2001 / 2001 S.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.00 3. PERAK STOR TELUK INTAN.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. 1. 1999 / 1999 S.00 15. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR . SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 1999 / 1999 S.00 8.000.P.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.P.P.P. 2001 / 2001 S.00 60.000.P.P.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 120. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. PERAK STOR TELUK INTAN.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S.00 1.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.000.00 72. 2005 / 2005 S. 2004 / 2004 S.00 5.000. 2005 / 2005 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2.00 20.P.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.P. 2003 / 2003 S.00 1.000.00 50.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 128. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2001 / 2001 S.00 800. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 15.000.P. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1. 2003 / 2003 S. 1990 / 1990 S. 2004 / 2004 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 2000 / 2000 S.5GL(A) WIRA 1.P. 2005 / 2005 S. 2003 / 2003 S.P.000.P.P.P. 1993 / 1993 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.500.00 68.P.00 88. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 2002 / 2002 S. 2000 / 2000 S. 1995 / 1995 S.6(M) WIRA 1.00 6. 1980 / 1980 S.

48.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.P.0 MBX 6709 2002 / 2002 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.P.500. 1.500.000.P. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S.P. 35.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. MITSUBISHI GALLANT 2.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR. MITSUBISHI LANCER 1.000.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S. 100 PROTON WIRA 1.000.000.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 5.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.P.000. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 76.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 4. MITSUBUSHI GALLANT 2. 8. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S. 19. 13.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.000.P.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.000.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA. 24.000.P.P.5 JMD 4050 1990 / 1990 S.000.00 89 MELAKA SALOON 1.P. 2.000. 8.000.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 15.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S.P. 300. 5. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.P.0 MBX 6711 2002 / 2002 S.00 JOHOR .3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S. MITSUBUSHI GALLANT 2.P.000.P. 28. 28.000.P. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.000. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 39.P.000. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH.000.P.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.600. 4. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 95 TOYOTA COROLLA 1.000. 18.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH. 3.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.000.800. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S.P.0 NCA 9484 1992 / 1992 S. 1. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2. 8.P.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.

P. PROTON WAJA 1.000. 1990 / 1990 S.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 1994 / 1994 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.500.P.00 1.200. 1.P.000.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.00 1.00 2. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S. TOYOTA COROLLA 1. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S. 1994 / 1994 S.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL. 1.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S.P.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.000. 1990 / 1990 S.P.00 800. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. 4.000.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S.P.P. 15. 1998 / 1998 S.000.000.00 10. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD . 15.000.00 JOHOR STOR (P) BENTONG.00 PAHANG STOR (P) BENTONG.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful