SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi.30 petang hingga 4. 17. 15 16. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12. 21 22.00 tengahari daD 2. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Bagi pembida yang berjaya. 18. 23.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah.00 pagi hingga 12. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. 19. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia. 14. krona tertinggi daD ketiga tertinggi. . 24. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini.00 tengahari. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /. 20.00 petang. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9.

... Selangor. Perlis. No. Pahang.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. Kedah./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………. Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. Pulau Pinang.………………………………………………………. : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender.Cawangan…………………………………………. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil..00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. / …………………………. Johor. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. LOT NO. Negeri Sembilan. Telefon / HP / Fax : ………………………. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS . Melaka. NO. Lot dan No.BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. sebagai Deposit Tender. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Nama Penuh Pembida / Syarikat No. Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Perak. Bayaran Tunai. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

WILAYAH PERSEKUTUAN K. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No.Tel : 04-9760251/9761421 No. 05050 Alor Setar.Razak. PERLIS No.Tel : 04-3972969 samb. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. NEGERI SEMBILAN. Fax : 04-3977459 5. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar.Tel : 04-7751212 No. KEDAH.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 16. Tel : 06-6793700 No. No. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd. Wisma KDRM. Padang Bongor. 01000 Kangar.L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. Kompleks Kastam Negeri. 13600 Perai. Fax : 04-7751329 4. Plot 356 & 357. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. No. Jalan Kampong Pondok. Peti Surat 16. Fax : 03-78057834 7. No. Fax : 03-31769148 8. Kompleks Pencegah Negeri. Fax : 06-6793666 . Aras 4. Petaling Jaya SELANGOR. Jalan Pengkalan Chepa. 364 No. 30100 Ipoh PERAK No. No. Fax : 04-9769264 3. Tel : 03-78054805 No. PULAU PINANG. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. Jalan SS 4B/13. Kelana Jaya 47301. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 37-39. Jalan Perusahaan Perai. Fax : 05-5266411/5284423 6. Kompleks Kastam Negeri. 15400 Kota Bharu. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Tel : 05-5272010 No. NEGERI KELANTAN . Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1.

803000 Johor No. 75450 Ayer Keroh. 43800 Dengkil. Taman Harmoni 28700 Bentong. JOHOR No. Tel : 07-4355554 No. Larkin. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. Kompleks Setor Pencegahan. Tel : 07-2265666 No. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. Fax : 06-2824832 10. Tel : 06-2846190 No. Sepang. Jalan Air Hitam. Fax : 07-4338480 11. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. No. 80990 Johor Bahru. Jalan Panji Alam. Menara Kastam Johor. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. MELAKA. 21100 Kuala Terengganu. SELANGOR. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . PAHANG. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan.

6. Kelana Jaya 47301. Fax: 04-7751329 3.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. KEDAH No. Fax : 04-3977459 5. No. Tel : 03-78054805 No. Kompleks Kastam Negeri. 13600 Perai. Jalan Pengkalan Chepa. Plot 356 & 357. Tel : 05-6221119 No. SS 6/3. Wisma KDRM. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . SELANGOR No.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 05050 Alor Setar. PERAK. PULAU PINANG. Pondok 01000 Kangar PERLIS. Persiaran Sultan Abdul Hamid.Tel: 09-7439252 No.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. Jalan Perusahaan Perai. No. 2. 5. 1.Tel : 04-3972969 samb. 36000 Teluk Intan. Jalan Kg.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Jalan Maharajalela. Jln. Tel : 04-7751212 No. KEDAH No. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Kota Bharu. Kelantan. 3.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22. 364 No.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 1407F. 4. Fax: 04-9222278 4. No.Fax 09-7447009 2. Fax : 05-6228651 6. Kompleks Pencegah Negeri. Fax: 04-9769264 3.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Padang Bongor. No. Tel : 04-9222212 No. 15400.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. Petaling Jaya. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. 06010 Bukit Kayu Hitam.

Sepang. Jalan Panji Alam.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. NEGERI SEMBILAN. 13. Tel : 07-2225666 10. 10. 7.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. 16. Taman Harmoni 28700 Bentong.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . No.Tel :09 2201212 No. MELAKA.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat. Tel : 06-6793700 No. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. 8. Tel : 03-31792334 / 31792342 No.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. 9. Fax : 03-31769148 8. 43800 Dengkil. Kompleks Setor Pencegahan. No. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16. 12. Tel : 07-4355554 11. No. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 21100 Kuala Terengganu. Tel : 06-2846190 No. 11.Fax : 09-2234606 12. No. Fax : 06-2824832 10. PAHANG. Fax : 06-6793666 9.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. SELANGOR. JOHOR. 75450 Ayer Keroh. Jalan Air Hitam.

P.000. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR. 1994 / 1994 S.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR.200.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 9.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2001 / 2001 S.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 64. 1990 / 1990 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 15.P.600. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.000. 2003 / 2003 S.00 10.P.0 DBR 5304 2003 / 2003 S.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 86.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 17. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S.000. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 15.000.P. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S.000. 1991 / 1991 S.600. 44. PERLIS STOR (P) KANGAR. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S. KEDAH .000.P.000.00 22. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S. 2000 / 2000 S.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S. 2003 / 2003 S.00 86. 86.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1.P. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S. 12 TOYOTA / COROLLA 1. 11.000.P. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU.000.00 STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 3.P.000.00 10.P. 8 MITSUBISHI GALANT 2.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.P. PERLIS STOR (P) KANGAR.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. 53.P.00 20.000. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S.P.000.000.P.000. 5. PERLIS STOR ALOR SETAR. PERLIS STOR (P) KANGAR. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S.00 110. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 25.P.P. 50. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S. 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S. PERLIS STOR (P) KANGAR. 65. 2000 / 2000 S.000. 2002 / 2002 S.P. 25.P.000.P. 2003 / 2003 S. 7.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S. 56.000.000.000. 25.000.

PERAK STOR TELUK INTAN.000.5GL(M) WIRA AB 1. PERAK STOR TELUK INTAN.500.00 7. 1995 / 1995 S.00 1.00 65.000.3GL(M) WIRA 1.000. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 500.P.P.00 1.P. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 1991 / 1991 S.000. 2001 / 2001 S.5GLM WIRA 1. 1988 / 1988 S. 2002 / 2002 S. 1995 / 1995 S.P.5S GEN2 1.00 116. 1992 / 1992 S. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.P.P.P. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 1.00 1.P. 2001 / 2001 S.00 500.500.5GL WIRA 1.00 500.00 STOR ALOR SETAR. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 1997 / 1997 S.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S. 1999 / 1999 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 2.5GL WIRA 1.00 1.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN. 1997 / 1997 S.P. 2000 / 2000 S.P.P.000. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 2002 / 2002 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 1. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1. 1989 / 1989 S.000. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000.3S WIRA 1.P.P.P.00 10.P.5GL WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.6AT PERDANA 2.00 1.P.00 800.0 TOYOTA CORONA SAGA 1.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. PERAK .P. 2002 / 2002 S.00 1. 2003 / 2003 S.00 8.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1.P.000.00 1. 2000 / 2000 S. 1984 / 1984 S. 20. 1994 / 1994 S. 1992 / 1992 S.000.000.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.00 2.00 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. PERAK STOR TELUK INTAN.000.5I VOLVO SAGA 1.P. 1993 / 1993 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000. KEDAH STOR ALOR SETAR.P.000. PERAK STOR TELUK INTAN. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM. 2004 / 2004 S.3GLI WIRA 1.000. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN.5GL(A) WIRA 1.00 2.

000.P.000.000.00 5. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 3.P. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1.00 70.000.000. 2005 / 2005 S.P. 2005 / 2005 S.5GLI(M) GEN2 1. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.00 1.P.000.000. PERAK STOR TELUK INTAN. 2001 / 2001 S.00 1.P.00 1. 2003 / 2003 S.P.P.00 20.P.P.00 60.P.P.000.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.00 120. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2003 / 2003 S.00 20.00 58.00 72.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S. 2005 / 2005 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S.00 15.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. 1990 / 1990 S. 1980 / 1980 S. 1999 / 1999 S.00 15. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P.000.000.00 68.000.000.00 50.P. 2002 / 2002 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 1995 / 1995 S.000.P.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P.000.00 800. SELANGOR .00 STOR TELUK INTAN. 2000 / 2000 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2.500.000.00 56.000. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 1998 / 1998 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 1998 / 1998 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P.00 128. 2001 / 2001 S.P. 1.000.5GL(A) WIRA 1. 1999 / 1999 S. 2003 / 2003 S.P.000.00 4.P.P. 1993 / 1993 S.00 88. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 8.00 6.6(M) WIRA 1. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2001 / 2001 S.00 104.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 2004 / 2004 S. 1998 / 1998 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.500.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2. PERAK STOR TELUK INTAN. 2004 / 2004 S. 2000 / 2000 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.

MITSUBISHI LANCER 1.000.P.00 89 MELAKA SALOON 1.000.P.P.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.5 JMD 4050 1990 / 1990 S.0 MBX 6709 2002 / 2002 S. 39.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.000. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S. 4.000. 100 PROTON WIRA 1.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.000. 8.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P. 13.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.000. MITSUBUSHI GALLANT 2.P.000.P. 18.000. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S.P.P. 1. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S.P.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S.000. 3. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2.P.000.600.000.0 NCA 9484 1992 / 1992 S.P. 8. MITSUBISHI GALLANT 2.000.P.P. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S.00 JOHOR .5(A) STOR KASTAM AYER KEROH. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S. 5. 1.000. 28.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S. 2. 8.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM. 19.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.P. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 300. 95 TOYOTA COROLLA 1.000.P. 48. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S. 76.000.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.500. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 4. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S.0 MBX 6711 2002 / 2002 S. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 5. 28.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S.P.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.P.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S.P.P.P. 35. MITSUBUSHI GALLANT 2. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 24.800. 15.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.500.

PROTON WAJA 1.000.00 2.000. 1994 / 1994 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.P.000. 1998 / 1998 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. 1990 / 1990 S.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S.P.00 1. TOYOTA COROLLA 1.000.P.P. 1. 1990 / 1990 S.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 PAHANG STOR (P) BENTONG. 1.200.P.P.500.000. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.000. 4.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S.000. 15.00 JOHOR STOR (P) BENTONG. 15. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P. 1994 / 1994 S.P.00 1. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT.00 10.P. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD . ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S.00 800.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful