SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12.00 tengahari daD 2.00 pagi hingga 12. 23. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan. 24.00 tengahari. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9. 21 22. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis. 15 16. 19. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. . 18. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. 17. Bagi pembida yang berjaya. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B.30 petang hingga 4. 20.00 petang. 14. krona tertinggi daD ketiga tertinggi. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /.

Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. / …………………………./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). No. Selangor. : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No. Kedah. Lot dan No. Perak. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil.………………………………………………………. Perlis.00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Pulau Pinang. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. Johor. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS . …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja.. NO. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………. Bayaran Tunai..BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender. LOT NO.Cawangan…………………………………………. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. Nama Penuh Pembida / Syarikat No. Negeri Sembilan. Telefon / HP / Fax : ………………………. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. sebagai Deposit Tender. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. Melaka. Pahang..

Jalan Kampong Pondok. KEDAH. 37-39. 13600 Perai. Tel : 05-5272010 No.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. Aras 4. Peti Surat 16. Petaling Jaya SELANGOR. Kompleks Kastam Negeri. Plot 356 & 357. Persiaran Sultan Abdul Hamid. No. WILAYAH PERSEKUTUAN K. Tel : 03-78054805 No. Fax : 04-7751329 4. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. Jalan Pengkalan Chepa.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. Fax : 03-78057834 7. Tel : 06-6793700 No. No. Fax : 03-31769148 8. Fax : 05-5266411/5284423 6. NEGERI KELANTAN . NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. 01000 Kangar. NEGERI SEMBILAN. 30100 Ipoh PERAK No.Tel : 04-3972969 samb. 16. No. PULAU PINANG. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Fax : 04-3977459 5.Razak. Fax : 04-9769264 3.Tel : 04-9760251/9761421 No. Wisma KDRM. No. PERLIS No. 364 No. Padang Bongor. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. Fax : 06-6793666 . Kompleks Kastam Negeri. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. 05050 Alor Setar. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. 15400 Kota Bharu.Tel : 04-7751212 No. Jalan SS 4B/13. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh. Kelana Jaya 47301.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. Jalan Perusahaan Perai. Kompleks Pencegah Negeri.

UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. Menara Kastam Johor. Fax : 07-4338480 11. Kompleks Setor Pencegahan. Jalan Air Hitam. 43800 Dengkil. MELAKA. Tel : 07-2265666 No. Larkin. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. Taman Harmoni 28700 Bentong. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. SELANGOR. PAHANG. Tel : 07-4355554 No. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. JOHOR No. 80990 Johor Bahru. Tel : 06-2846190 No. 75450 Ayer Keroh.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. Fax : 06-2824832 10. No. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . Sepang. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. Jalan Panji Alam. 21100 Kuala Terengganu. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 803000 Johor No.

SS 6/3. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Kompleks Pencegah Negeri. Jalan Kg. Petaling Jaya. Tel : 05-6221119 No. KEDAH No.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. 364 No. Fax : 05-6228651 6. No. 05050 Alor Setar.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. PULAU PINANG. Kota Bharu. PERAK. Fax : 04-3977459 5. Tel : 04-7751212 No.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Kelantan. 15400. Fax: 04-9222278 4. 1.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Jalan Perusahaan Perai. 2. Jln.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.Tel : 04-3972969 samb. 5.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 3. Tel : 03-78054805 No. 6.Tel: 09-7439252 No. 13600 Perai. Padang Bongor. 1407F. 36000 Teluk Intan. Fax: 04-9769264 3.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Jalan Maharajalela. Kompleks Kastam Negeri. Jalan Pengkalan Chepa. SELANGOR No. No. Fax: 04-7751329 3. KEDAH No. No. Plot 356 & 357. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . Pondok 01000 Kangar PERLIS.Fax 09-7447009 2. Wisma KDRM. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. No. Tel : 04-9222212 No. Kelana Jaya 47301. 06010 Bukit Kayu Hitam. 4.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22.

Fax : 03-31769148 8. SELANGOR. MELAKA. Taman Harmoni 28700 Bentong.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. Tel : 06-2846190 No. Tel : 07-4355554 11. 43800 Dengkil. Tel : 03-31792334 / 31792342 No. No. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 16. Jalan Panji Alam. JOHOR. Tel : 07-2225666 10. Fax : 06-6793666 9. 75450 Ayer Keroh.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . PAHANG.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 11. 7.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No. 12. NEGERI SEMBILAN. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. 10. No.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat.Fax : 09-2234606 12. No. Kompleks Setor Pencegahan. Tel : 06-6793700 No.Tel :09 2201212 No. 21100 Kuala Terengganu. Jalan Air Hitam. Sepang.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 8. No. 13. 9. Fax : 06-2824832 10.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2002 / 2002 S. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S.P. 12 TOYOTA / COROLLA 1. 64.00 3.600.P. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S.000.P.000.P. 1991 / 1991 S.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S. 1990 / 1990 S.P.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.P. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S. 9.P. 2000 / 2000 S. PERLIS STOR ALOR SETAR.000.00 10.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 25. PERLIS STOR (P) KANGAR. 2000 / 2000 S.P. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 86. PERLIS STOR (P) KANGAR. 25.P.000.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.00 10.000.P.P.000. 25. 86. 11.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1. 53.P.000. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. 15.00 STOR (P) KANGAR.P. 7. PERLIS STOR (P) KANGAR. KEDAH . 5. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2003 / 2003 S.00 15.P.200. 2003 / 2003 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.000. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.000.000.P.000.000.00 22.000. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S. 65. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S.P.P. 2001 / 2001 S. 56. 8 MITSUBISHI GALANT 2. 17.000.000.000. 1994 / 1994 S.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 44.000. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 110.00 20.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.00 86.P.000. 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S. 2003 / 2003 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.0 DBR 5304 2003 / 2003 S.600. 50.

500.00 1.5GLM WIRA 1.00 1. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.000. PERAK STOR TELUK INTAN. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.00 2.6AT PERDANA 2.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000.P.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.3GLI WIRA 1. KEDAH STOR ALOR SETAR. 2004 / 2004 S. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN.P. 2000 / 2000 S.5I VOLVO SAGA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 65. PERAK STOR TELUK INTAN.P. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.000.000. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 2.0 TOYOTA CORONA SAGA 1.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S.P.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1. 2002 / 2002 S.00 500. 1989 / 1989 S.00 1.00 1.P.P.00 STOR ALOR SETAR.00 1. 1995 / 1995 S.000.00 1.3GL(M) WIRA 1. 1995 / 1995 S. 1984 / 1984 S.P. PERAK .000.00 8.000.P.000. 2003 / 2003 S.000.P.00 800. 1997 / 1997 S.00 10. 2001 / 2001 S.5GL WIRA 1.000. 1992 / 1992 S.P.5GL(A) WIRA 1.P.P. 1992 / 1992 S.P.000. PERAK STOR TELUK INTAN.5S GEN2 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 1999 / 1999 S.00 500. PERAK STOR TELUK INTAN.00 1.000. 1994 / 1994 S.P. 1988 / 1988 S.P. 1992 / 1992 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.P. 2002 / 2002 S. 1997 / 1997 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 1992 / 1992 S.00 1.P. 2001 / 2001 S. 2002 / 2002 S. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1. 2000 / 2000 S.5GL(M) WIRA AB 1.P.5GL WIRA 1.000.5GL WIRA 1. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.P.00 1.500. PERAK STOR TELUK INTAN. 20.P. 1993 / 1993 S.000.00 1.00 7.3S WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 1991 / 1991 S.P.00 2.00 116. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.000. PERAK STOR TELUK INTAN.00 500.P.

SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2003 / 2003 S.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2. 2004 / 2004 S.00 104. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 1995 / 1995 S.P.P.00 56.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P.5GL(A) WIRA 1.00 1.P. 1998 / 1998 S.P. 1999 / 1999 S.P. 2001 / 2001 S.P. 2001 / 2001 S.P.P. 1998 / 1998 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P.000.00 3.00 50.000.00 4.00 88. 2000 / 2000 S.P.00 8.6(M) WIRA 1.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2004 / 2004 S.000.00 120.P. PERAK STOR TELUK INTAN.P.P. 1999 / 1999 S.00 6. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S. 1.00 58.000. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2005 / 2005 S.P.000. 1980 / 1980 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 15. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.5GLI(M) GEN2 1. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.500.500.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2. 1990 / 1990 S.P.000.00 1. 2003 / 2003 S. SELANGOR .000. 2000 / 2000 S.P. 2003 / 2003 S. 2005 / 2005 S.000.000.00 STOR TELUK INTAN.00 128.000. 2001 / 2001 S.000.P.000.000. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 20.00 5.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 60. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2002 / 2002 S.00 70.000.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. 1993 / 1993 S.P.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S.00 20.00 68. 1998 / 1998 S. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1.000. 2005 / 2005 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 72.000.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.00 15.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 1.00 800. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.P.

00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM. 3. 1.000. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S. 48.600.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S.P.000.000.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 35.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.000.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.P.P.000.000.P.P. MITSUBUSHI GALLANT 2.00 89 MELAKA SALOON 1. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S. 95 TOYOTA COROLLA 1.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR.000.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. MITSUBISHI GALLANT 2. 4.5 JMD 4050 1990 / 1990 S.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.0 NCA 9484 1992 / 1992 S.000. 28.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. 2.P. 18. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S.000.000. 8.P. 19. 13. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S. 8. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S.000. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH.P.P.P. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.P.P.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.000. 4. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA. 28.000. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. 76.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM. 15. MITSUBISHI LANCER 1.0 MBX 6709 2002 / 2002 S.P.P. 8.P.P.P. 5.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 24.0 MBX 6711 2002 / 2002 S.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.00 JOHOR .5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S.800.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.000.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.P. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 1. 5.500.P. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.000. MITSUBUSHI GALLANT 2. 100 PROTON WIRA 1. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S.000. 300. 39.P.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH.500.

P.000.P. 15.00 PAHANG STOR (P) BENTONG. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.00 1.P.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.000. TOYOTA COROLLA 1. 1990 / 1990 S.000.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL.P. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S.500.P.000. 1.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S. 1.00 10.00 800.000.00 JOHOR STOR (P) BENTONG. 1998 / 1998 S.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P.200. 1994 / 1994 S.00 1. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.000. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD .P. 1990 / 1990 S.P. PROTON WAJA 1.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S. 4.P. 15.P. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S.00 2. 1994 / 1994 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.