SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

17. 15 16. 24.00 petang. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. Bagi pembida yang berjaya. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /. 23. . Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah.00 pagi hingga 12. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan. krona tertinggi daD ketiga tertinggi.00 tengahari. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9. 20. 14. 21 22.30 petang hingga 4. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini.00 tengahari daD 2.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi. Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. 18. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12. 19. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos.

Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Bayaran Tunai.00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. Telefon / HP / Fax : ………………………. Lot dan No. Nama Penuh Pembida / Syarikat No. Melaka. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS .00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.……………………………………………………….. Kenderaan telah dilihat pada ……………………………. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. Pulau Pinang.BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. Perlis. sebagai Deposit Tender./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender.Cawangan…………………………………………. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. Johor. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. Perak.. Selangor. : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Negeri Sembilan.. NO. No. Pahang. Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan.. LOT NO. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. Kedah. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil. / …………………………. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9.

Kompleks Kastam Negeri. Persiaran Sultan Abdul Hamid. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Jalan Kampong Pondok. Fax : 05-5266411/5284423 6. Kompleks Kastam Negeri. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd. Aras 4. Kompleks Pencegah Negeri.Tel : 04-3972969 samb. 05050 Alor Setar. Fax : 04-3977459 5. Kelana Jaya 47301. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh.Razak. Padang Bongor. Wisma KDRM. Fax : 04-7751329 4. NEGERI KELANTAN . Tel : 03-78054805 No. Fax : 03-31769148 8.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. 364 No.L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. WILAYAH PERSEKUTUAN K. 13600 Perai. Jalan SS 4B/13.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1. NEGERI SEMBILAN. No. Jalan Perusahaan Perai. No. Tel : 06-6793700 No. 37-39. PERLIS No. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. Fax : 04-9769264 3. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. Petaling Jaya SELANGOR. 16. Plot 356 & 357. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Tel : 05-5272010 No. Peti Surat 16. 01000 Kangar. Jalan Pengkalan Chepa. 15400 Kota Bharu. No. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. No. KEDAH.Tel : 04-7751212 No. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. 30100 Ipoh PERAK No. Fax : 06-6793666 . Fax : 03-78057834 7. PULAU PINANG.Tel : 04-9760251/9761421 No.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan.

Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . Menara Kastam Johor. Jalan Air Hitam. MELAKA. 803000 Johor No. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. 75450 Ayer Keroh. Jalan Panji Alam. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Kompleks Setor Pencegahan. Taman Harmoni 28700 Bentong. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. Larkin. PAHANG. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 43800 Dengkil. 80990 Johor Bahru. Sepang. JOHOR No. Tel : 07-4355554 No. Tel : 06-2846190 No. 21100 Kuala Terengganu. SELANGOR. No. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Fax : 06-2824832 10. Tel : 07-2265666 No. Fax : 07-4338480 11.

Fax: 04-9222278 4.Tel: 09-7439252 No.Tel : 04-3972969 samb. Kompleks Pencegah Negeri. Pondok 01000 Kangar PERLIS. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . 13600 Perai. 4.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. SS 6/3.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Kelantan. Tel : 04-7751212 No. 3.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Tel : 04-9222212 No. Jln.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. PULAU PINANG.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22. Kompleks Kastam Negeri. No.Fax 09-7447009 2. 1. No. Tel : 03-78054805 No. Kelana Jaya 47301. 05050 Alor Setar. Jalan Perusahaan Perai. 5. Persiaran Sultan Abdul Hamid. Jalan Pengkalan Chepa. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. 06010 Bukit Kayu Hitam. Fax: 04-7751329 3.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan. KEDAH No. 364 No. Kota Bharu. Fax : 05-6228651 6. Petaling Jaya. Padang Bongor. 6. Jalan Kg. 2. No. Plot 356 & 357.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. PERAK. Fax: 04-9769264 3. SELANGOR No.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. KEDAH No. Fax : 04-3977459 5. 36000 Teluk Intan. Tel : 05-6221119 No. Wisma KDRM. No. 15400. 1407F. Jalan Maharajalela.

21100 Kuala Terengganu. MELAKA. 9.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. Fax : 06-6793666 9. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. 11. No.Tel :09 2201212 No.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. No. NEGERI SEMBILAN. 16. 7. Kompleks Setor Pencegahan. Jalan Panji Alam. JOHOR.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. No. Sepang.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No.Fax : 09-2234606 12. No. Tel : 07-2225666 10. Tel : 03-31792334 / 31792342 No. 13. 12.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. 8. Tel : 06-2846190 No.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 75450 Ayer Keroh. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16. Jalan Air Hitam. Taman Harmoni 28700 Bentong. Fax : 03-31769148 8.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Fax : 06-2824832 10. 43800 Dengkil. SELANGOR. 10.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat. Tel : 06-6793700 No. Tel : 07-4355554 11. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 . TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. PAHANG.

1994 / 1994 S.00 10. 44. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S.P. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2001 / 2001 S.P.P.P.00 25.P.00 STOR (P) KANGAR. 64.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S. 6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S.P.600. 5.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR ALOR SETAR.000.000. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR. 7.P.P. 8 MITSUBISHI GALANT 2.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.000.000.000. 65. 15. PERLIS STOR (P) KANGAR.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. KEDAH .00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.00 86.00 15.200.00 110.0 DBR 5304 2003 / 2003 S. 53.000. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S.000.P.000.P.00 22.P.P. 9.000. 2003 / 2003 S.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1. 2002 / 2002 S.00 86. 11.P.P. 1991 / 1991 S.000. 2003 / 2003 S.000.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 3. 25. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S.000. 2000 / 2000 S. 50. 86. 25.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P.P. 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU. 2003 / 2003 S. 12 TOYOTA / COROLLA 1. PERLIS STOR (P) KANGAR.000.00 10.600.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.000.000.000.P.00 20.P. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S. 1990 / 1990 S.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 17. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S.000. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S. 56.P. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S.

P.00 2.00 116.000.5S GEN2 1.00 500.P.000. 1997 / 1997 S.5GL WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.P.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 1. 2004 / 2004 S.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN.000.00 1.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN. 2001 / 2001 S. 1992 / 1992 S. KEDAH STOR ALOR SETAR.3S WIRA 1.000. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.P. 1995 / 1995 S.00 65. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN.00 STOR ALOR SETAR. 2002 / 2002 S.P.00 500. 2000 / 2000 S.P.P. PERAK STOR TELUK INTAN. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 1.0 TOYOTA CORONA SAGA 1.6AT PERDANA 2.000.5GL WIRA 1.00 1.000.P. 2002 / 2002 S.P.P.00 7. PERAK STOR TELUK INTAN.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN.000. PERAK . 1999 / 1999 S.000.00 1.P.3GLI WIRA 1. 1993 / 1993 S.00 10.5GL WIRA 1. 1992 / 1992 S. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. 2000 / 2000 S.5I VOLVO SAGA 1.500.P. 2001 / 2001 S.00 1.000. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN. 2003 / 2003 S.000. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1.00 800.P.5GL(A) WIRA 1.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S.00 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN.00 500.P.3GL(M) WIRA 1.00 1.P.00 8.5GLM WIRA 1.00 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN. 1991 / 1991 S.000.P. 20. 2002 / 2002 S. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.P.00 1.P. PERAK STOR TELUK INTAN.P.000. 1988 / 1988 S. 1992 / 1992 S.P. 1997 / 1997 S. 1994 / 1994 S.000. PERAK STOR TELUK INTAN. 1984 / 1984 S.500. 1995 / 1995 S.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. PERAK STOR TELUK INTAN. 1989 / 1989 S.P.5GL(M) WIRA AB 1.P.000. PERAK STOR TELUK INTAN. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.P. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.000.00 1.000.

P.P.00 72.P.00 50.P. 2003 / 2003 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 3.P. 2002 / 2002 S.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.P. 1999 / 1999 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 1.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000.00 STOR TELUK INTAN.00 56. 2005 / 2005 S.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2.00 20.6(M) WIRA 1.00 5. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.5GL(A) WIRA 1.00 128.P. 2005 / 2005 S. 2001 / 2001 S.000. 2001 / 2001 S. 1999 / 1999 S. 1998 / 1998 S.P.00 15.000.00 120. 1995 / 1995 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. 1980 / 1980 S. 2003 / 2003 S.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 60.000. PERAK STOR TELUK INTAN. 1998 / 1998 S.P. 2000 / 2000 S.P. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 104.00 4.P. 2005 / 2005 S.000.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 88.5GLI(M) GEN2 1.00 8. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2000 / 2000 S. PERAK STOR TELUK INTAN.P.500. 1998 / 1998 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2.00 1.00 20. 1993 / 1993 S. 1990 / 1990 S. 2004 / 2004 S.000.P.000.00 58.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2004 / 2004 S. 1.000.000.00 800.00 1.000.000.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2003 / 2003 S.P.00 68.000. SELANGOR .00 15.P.000. 2005 / 2005 S.000. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S.000. 2001 / 2001 S.P. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 6.P.P.P.500.000.00 70.000. PERAK STOR TELUK INTAN. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.

0 MBX 6593 2002 / 2002 S. 2. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S.000.P. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH.000.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.000. 19.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S.500.800. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S. 18.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR. 95 TOYOTA COROLLA 1.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. MITSUBISHI GALLANT 2.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.0 MBX 6711 2002 / 2002 S.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 4.P.00 JOHOR .000.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH.000. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH. 1. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S.P. 39. MITSUBUSHI GALLANT 2. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S. 5.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S.000.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 15. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2.000.P. 5.P. 300.000.P.000.P.000. 76.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.000. 100 PROTON WIRA 1. 4.P. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.P.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR. 1.P.000. 13.P. MITSUBISHI LANCER 1.5 JMD 4050 1990 / 1990 S.P. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.000.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S.P.0 NCA 9484 1992 / 1992 S.000. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S.P. 35. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S. MITSUBUSHI GALLANT 2. 28.500.P.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA.0 MBX 6709 2002 / 2002 S. 8. 28. 24.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P. 8.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.P.00 89 MELAKA SALOON 1.P.000.000. 3.000.P. 48. 8.600.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P.

TOYOTA COROLLA 1. PROTON WAJA 1.000.P. 15.00 800.00 PAHANG STOR (P) BENTONG.P.P. 1990 / 1990 S. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD .6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S.00 1. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.00 1. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.200. 15.00 JOHOR STOR (P) BENTONG.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.000.00 2. 1994 / 1994 S. 1.000.500. 4.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 1.00 10.P.P. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S. 1994 / 1994 S.P. 1998 / 1998 S.P.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.000.P.000.000.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S.000. 1990 / 1990 S. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S.P.P.