P. 1
Tender Kenderaan Kastam

Tender Kenderaan Kastam

|Views: 1,388|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Affendy

More info:

Published by: Mohd Affendy on Feb 08, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

SYARA T -SY ARA T TENDER BERSEP AD U KEND ERAAN L UCUTHAK KAST AM DIRAJ A MALAYSIA BIL.

02/2010
1

Tawaran hendaklah dibuat atasnama pembida / syarikat mengikut borang tawaran yang dikeluarkan. Borang tawaran boleh diperolehi denganpercuma dimana-mana Pejabat Kastam Diraja Malaysia (Bahagian Penguatkuasaan) yang terlibat dalam tawaran tender daDboleh dimuat turun di Laman Web.
Setiap tawaran hendaklah disertakan dengan deposit tender 10% dari harga tawaran (Bukan 10% daripada harga simpanan) tertakluk kepada had minima RM 25.00 dan maksima RMI0,OOO.00. Deposit tender hendaklah dibuat dengan menggunakanBank Dfaf / Banker's Cheque sahaja alas nama' PENGARAH KAST AM NEGERI' yang dikepilkan bersama dengan borang tawaran yang telah diisi. Di bahagian belakang Bank Draf / Banker's Cheque hendaklah dicatitkan nama penuh pembida, no. kad pengenalan, alamat dan no. lot kenderaan yang dibuat tawaran dengan jelas. Bayaran deposit tender secaratunai, cek persendirian, cek syarikat tidak boleh diterima.

2.

3.

Setiap lot yang hendakditender mesti menggunakan borangtawaran dan deposittender yang berasingan. LOT KENDERAAN, 1 BORANG TAW ARAN, 1 DEPOSIT TENDER). (1 Pembidahendaklah menyatakan dengan jelas alamatsurat menyuratterkini dan tarikh tawaran dibuat. Harga tawaran mestilah ditulis dalam bentuk angka dan perkataandi dalam borang tawaran,bilangannomborlot sertabutirankenderaan yanghendak ditender.
Tawaran tender hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan bertulis dengan perkataan "NOTIS TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 0212010" di sebelah kiri sampul surat dan di alamatkan kepada PENGARAH KAST AM NEGERI, mengikut negeri-negeri di mana kenderaan ditawarkan. Borang tawaran boleh dihantar sendiri atau dengan Pos Berdaftar. Alamat dan nombor telefon pejabat-pejabat Kastam yang terlibat dalam tawaran ini adalah seperti di Larnpiran A.

4.

5.

6.

Harga tawaranadalahhargabersih.Pembidayangberjayatidak dikenakan Cukai Kerajaanyang berkenaan sepertiDuti Eksais, Duti Impot daD Cukai Jualan. Bagi kenderaan import / import terpakaipembida juga tidak perlumengemukakan LesenImport (AP).
Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang tertinggi atau sebaliknya. Keputusan tawaran ini adalah muktamat daD sebarang surat menyurat mengenai rayuan tidak akan dipertimbangkan.

8.

Semua kenderaan dijual "sebagaimana" (as is) "di mana" (where is) dalam keadaan semasa penjualan clan pembida-pembida hendaklah berpuashati dengankenderaan-kenderaanini sebelum menyertai tawaran.

9. 10.

Kerajaanjugatidak menjaminkeadaan mutu,kualiti ataubutir-butir mengenai kenderaan tersebut sertatidak bertanggungjawab ataskenderaan ke yangtelahdijual. Tempohsah laku TenderBersepadu Kenderaan LucuthakKastamMalaysiaBil. 02/2010adalah 90 hari dari tarikh tutuptender. Pembida,jika menarik batik tawaran tender dalam tempoh sahlaku tender akan dilucuthak depositnya kepada Kerajaan.

12.

Pembidayang berjaya dikehendakimenjelaskan pembayaran sepenuhnya baki tawaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat pemberitahuan tawaran tender berjaya. Jika pembidagagalberbuat demikiandeposittenderakandilucuthakkepada Kerajaan.

7.

00 pagi hingga 12. di Semuakenderaanyang ditawarkanadalahkenderaanyang telah pun didaftar denganJabatan Pengangkutan Jalan(JPJ)Malaysia.00 tengahari daD 2. Tarikh lawatan ialah pada hari bekerja dari 11 Oktober 2010 hingga 20 Oktober 2010 dari jam 9. Pembida yang berjaya tidak dibenarkan membuat kerja-kerja pembaikan terhadap kenderaankenderaan yang berjaya ditender di dalam kawasan stor I tempat kenderaandi simpan. 24. 20. 21 22. 15 16.30 petang hingga 4. deposit tender tidak akan dikembalikan tetapi akan diselaraskan dari baki harga tawaran bagi l{)t yang berkenaansahaja. Deposit Tender bagi pembida-pembida yang tidak berjaya akan dikembalikan sebaik sahaja keputusan /. Tawaran tender ini akan ditutup pada 1 November 2010 (Isnin) jam 12.00 petang. Untuk keterangan lanjut sila hubungimana-mana PejabatKastamDiraja Malaysia yang terlibat dengan tawarantendermelaluitelefonsepertimana Lampiran A. 23. krona tertinggi daD ketiga tertinggi.aporanpembukaan peti tender dibuat kecuali bagi pembida-pembida yang membuat tawaran harga tertinggi. 14. Semua urusan berkaitan dengan tender ini adalah dikendalikan oleh JabatanKastam sendiri tanpa melibatkan mana-manaagensi lain atau melantik mana-manapihak ketiga atau orang tengah. Bagi pembida-pembida yang berjaya dan telah membuat bayaran sepenuhnya dikehendaki mengambil kenderaan tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bayaran dibuat Jika pembida gagal mengambilnya Kerajaan akan melucuthak kenderaan tersebut dan melupuskannya tanpa notis.00 tengahari. 18. 17. Alamat setor / tempat simpanan kenderaan mengikut negeri adalah seperti di Lampiran B. Pegawai daD kakitangan Jabatan Kastarn Diraja Malaysia yang berkhidmat secara hakiki tidak dibenarkan menyertai tawaran tender ini. Tawaran yangditerima lewatdaripadatarikh dan masayang ditetapkantidak dilayan termasuk secara pos. Kenderaan-kenderaan yang ditawarkan boleh dilihat di stor pencegahan I tempat simpanan mengikut negeri di mana lot kenderaan ditawarkan.13 Pembida yang berjaya boleh membuat pembayaran di mana-mana negeri dengan syarat pembayaran mesti di buat secarapenuh (full amount) daD wang deposit akan dipulangkan kepada penenderoleh negeri yang menerima deposit tersebut. 19. . Pembida / Pihak Syarikat yang ingin melihat kenderaan-kenderaan tersebut diminta mendapatkan Pas Pelawat atau kebenaran daripada Pengawal Keselamatan / Pegawai Kastam yang bertugas. Bagi pembida yang berjaya.

Kad Pengenalan / ROB/ ROC Alamat Terkini Pembida / Syarikat (HURUF BESAR) : ………………………………………………………… : . Lot dan No. Kenderaan yang ditender hendaklah BETUL DAN JELAS .00 tengahari untuk jualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan..BORANG TAWARAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL 02/2010. Dengan ini saya bersetuju dengan syarat-syarat jualan seperti yang diterangkan di dalam Notis Tender. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Melaka. Selangor. Telefon / HP / Fax : ………………………. Perak. Perlis. BANK DRAF / BANKER’S CHEQUE JUMLAH DEPOSIT TENDER (RM) HARGA TAWARAN (RM) HARGA TAWARAN (DENGAN PERKATAAN) Bersama-sama ini disertakan Bank Draf / Banker’s Cheque berjumlah RM …………………………… keluaran Bank ……………………………………. NO. Kepilkan bersama dengan Borang Tawaran ini dan masukkan ke dalam Peti Tender yang telah disediakan. LOT NO.……………………………………………………….. Tawaran-tawaran dalam sampul yang bertulis “ Tawaran Tender Bersepadu Kenderaan Lucuthak Kastam Bil. Negeri Sembilan.. 02/2010” akan diterima oleh Pengarah Kastam Negeri Kelantan. : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… No./ tidak dilihat (Potong yang tidak berkenaan). Kedah. Pulau Pinang. Nama Penuh Pembida / Syarikat No. PENDAFTARAN / JENIS KENDERAAN NO. Bayaran Tunai. …………………………… ( Tandatangan Pembida ) Catatan :        Borang Tawaran ini PERCUMA 1 (satu) Borang Tender digunakan untuk 1 (satu ) lot kenderaan sahaja. Kenderaan telah dilihat pada …………………………….00 pagi hingga 1 November 2010 (Isnin) sebelum jam 12. sebagai Deposit Tender. Terengganu dan Unit Siasatan Khas Ibu Pejabat (Dengkil) pada 11 Oktober 2010 (Isnin) jam 9. No. Cek Persendirian atau Cek Syarikat tidak akan diterima. Pahang. Borang Tawaran Tender boleh di fotokopi Sila sediakan Bank Draf / Banker’s Cheque atas nama “ PENGARAH KASTAM NEGERI” untuk deposit tender.. Johor. / ………………………….Cawangan………………………………………….

Jalan Perusahaan Perai. Kelana Jaya 47301. Petaling Jaya SELANGOR. Fax : 04-7751329 4. No. Fax : 03-78057834 7. NEGERI PERLIS Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar. NEGERI PERAK Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Ipoh. Wisma KDRM. 05050 Alor Setar. PULAU PINANG. KELANTAN Tel : 09-7439252 Fax: 09-7447009 2. Persiaran Sultan Abdul Hamid.URUSETIA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 16. NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. NEGERI SEMBILAN.Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 1. WILAYAH PERSEKUTUAN K. Tel : 05-5272010 No. Tel : 06-6793700 No.Tel : 04-3972969 samb. 30100 Ipoh PERAK No. No. Tel : 03-78054805 No. Kompleks Kastam Negeri. Padang Bongor.Tel : 03-31792334 / 31792342 No. Fax : 06-6793666 .L Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Bahagian Penguatkuasaan. No. Jalan Kampong Pondok. 364 No. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. NEGERI SELANGOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI KEDAH Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI KELANTAN .Tel : 04-7751212 No. No. PERLIS No. Kompleks Pencegah Negeri. Jalan Kinta Off Jalan Tun Abd. Peti Surat 16. 15400 Kota Bharu. 37-39.Razak. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara. Plot 356 & 357. Fax : 05-5266411/5284423 6. Jalan Pengkalan Chepa. Fax : 04-3977459 5. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. Fax : 03-31769148 8.Tel : 04-9760251/9761421 No. Aras 4. 13600 Perai. KEDAH. Kompleks Kastam Negeri. Jalan SS 4B/13. Fax : 04-9769264 3. NEGERI PULAU PINANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 01000 Kangar.

Lampiran ‘A’ ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PEJABAT (UNTUK PENGHANTARAN BORANG TAWARAN) 9. 21100 Kuala Terengganu. Jalan Panji Alam. Sepang. Fax : 07-2202211 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Jalan Jeragan Batu Pahat. No. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 Lampiran ‘B’ . TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13. Tel : 07-2265666 No. UNIT SIASATAN KHAS IBU PEJABAT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. 80990 Johor Bahru. MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. JOHOR No. Tel : 06-2846190 No. SELANGOR. Taman Harmoni 28700 Bentong. NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. NEGERI PAHANG Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Cawangan Penguatkuasaan. Fax : 06-2824832 10. Larkin. Kompleks Setor Pencegahan. 75450 Ayer Keroh. Tel : 09 2201212 Fax : 09-2234606 12. 803000 Johor No. PAHANG. Tel : 07-4355554 No. Menara Kastam Johor. Fax : 07-4338480 11. 43800 Dengkil. Jalan Air Hitam. MELAKA. NEGERI JOHOR Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stor Penguatkuasaan.

Kompleks Kastam Negeri. 06010 Bukit Kayu Hitam. Padang Bongor. Fax : 05-6228651 6. Pondok 01000 Kangar PERLIS.1 NEGERI KEDAH Setor Cawangan Penguatkuasaan Alor Setar Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. 6. KEDAH No. Jalan Maharajalela. Jalan Perusahaan Perai.1 NEGERI PERLIS Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Kangar Kompleks Kastam Negeri. 13600 Perai. No. 05050 Alor Setar. 1. Jalan Kg.Fax 09-7447009 2. Kompleks Pencegah Negeri. 2.1 NEGERI KELANTAN Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Fax: 04-9222278 4. 36000 Teluk Intan. No.1 NEGERI PERAK Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Penguatkuasaan Teluk Intan.1 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan Kelana Jaya Lot 22. Petaling Jaya. 5. 3. 1407F. SELANGOR No. PULAU PINANG.Tel : 04-3972969 samb. Tel : 04-9760251 / 9761421 No. 4. Fax: 04-9769264 3. SS 6/3. Fax : 03-78057834 Lampiran ‘B’ . Fax : 04-3977459 5. No. Tel : 04-9222212 No. KEDAH No. PERAK.1 NEGERI PULAU PINANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. Plot 356 & 357. Tel : 05-6221119 No. No. Tel : 03-78054805 No. Jln. Tel : 04-7751212 No.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 1. Kelana Jaya 47301.Tel: 09-7439252 No. Kelantan. Kota Bharu. Persiaran Sultan Abdul Hamid. 364 No. 15400. Fax: 04-7751329 3. Jalan Pengkalan Chepa.2 Pejabat Kastam Diraja Malaysia Kompleks Imigresen Bukit Kayu Hitam. Cawangan Marin dan Khidmat Sokongan. Wisma KDRM.

MELAKA. 43800 Dengkil. NEGERI SEMBILAN. Fax : 06-6793666 9. 7. 42007 Pelabuhan Klang SELANGOR No. 12. Tel : 07-2225666 10. 8. 9. Tel : 07-4355554 11. 75450 Ayer Keroh. 11.Tel :09 2201212 No. 13.1 UNIT SISATAN KHAS IBU PEJABAT Stor Unit Siasatan Khas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lot 2607. Sepang.1 NEGERI SEMBILAN Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Jalan Paroi Senawang Karung Berkunci No. Tel : 06-2846190 No. No. Taman Harmoni 28700 Bentong. JOHOR. No. Fax : 06-2824832 10. PAHANG. No. 21100 Kuala Terengganu. Pejabat Kastam Pelabuhan Utara Peti Surat 16.2 Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Jalan Jeragan 83000 Batu Pahat. Tel : 03-31792334 / 31792342 No.1 NEGERI MELAKA Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wisma Kastam Leboh Ayer Keroh. 16. Tel : 06-6793700 No. Fax : 03-31769148 8. TERENGGANU Tel : 09-6228477 Fax : 09-6228477 13.1 NEGERI SELANGOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. 10.ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON STOR / TEMPAT SIMPANAN KENDERAAN TENDER 7. Kompleks Setor Pencegahan. No.1 NEGERI TERENGGANU Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan. SELANGOR.1 NEGERI JOHOR Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Penguatkuasaan Menara Kastam Larkin 80200 Johor Bahru JOHOR No.1 NEGERI PAHANG Stor Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang Bahagian Penguatkuasaan. Jalan Panji Alam.Fax : 09-2234606 12. Jalan Air Hitam. Tel : 03-87695000 Fax : 03-87688648 .

6 MAZDA 323 DBR 5312 1992 / 1992 S. 25. 53. 14 VOLVO/ V70 DBR 5301 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 86.P. 1994 / 1994 S.000. 2002 / 2002 S.000. 4 HONDA CIVIC EK4 DBS 2301 1996 / 1996 S.000. 7 MITSUBISHI EVO 7(A) DBR 5296 2002 / 2002 S. 5 HONDA CIVIC DBQ 3413 1997 / 1997 S.P.0 DBR 5304 2003 / 2003 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.P.000.600.00 86.000. 2003 / 2003 S. 64.P. 2 BMW 320I (A) DBR 5311 2002 / 2002 S.000. 50.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 9.P.5I RJ 1350 RJ 1349 RH 9156 RH 9164 RH 9158 RJ 2656 RJ 2654 RJ 2649 RJ 2653 RJ 2743 PCB 9709 1995 / 1995 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.6 A DBR 5307 1994 / 1994 S.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 44. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) KOTA BHARU. 2001 / 2001 S.P.000.00 10. 8 MITSUBISHI GALANT 2.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.P.P. PERLIS STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR (P) KANGAR.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. 1990 / 1990 S. 1 MITSUBISHI EVO 7RS DBQ 3416 2002 / 2002 S.000.00 22. 15.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.P. 12 TOYOTA / COROLLA 1.P. 2003 / 2003 S. 7. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 25. 2003 / 2003 S.P. 65.000.P.00 20.00 10. 10 SUBARU / IMPREZA 4DA DBR 5294 1998 / 1998 S.00 3.000. 56.00 STOR (P) KANGAR. PERLIS STOR ALOR SETAR.200.P.000.P. PERLIS STOR (P) KANGAR.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.P. 1991 / 1991 S.P.00 86.00 110.P. 11 SUBARU / IMPREZA WRX DBS 2298 2004 / 2004 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.600.P.P. 2000 / 2000 S.P.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 25.00 KELANTAN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HONDA CBR 900 HONDA CB 400 SUZUKI DR HONDA CB 400 HONDA GOLD WING HONDA CB 400 YAMAHA YZF 1000 TOYOTA CALDINA TOYOTA CALDINA TOYOTA ALPHARD PROTON SAGA 1.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU.000. KEDAH . 5.P. 17. PERLIS STOR (P) KANGAR. 3 HONDA CB400SF DBS 2297 2000 / 2000 S. PERLIS STOR (P) KANGAR.000.00 15. PERLIS STOR (P) KANGAR.000. PERLIS STOR (P) KANGAR. 13 VOLKSWAGON / BEETLE DBS 3064 2002 / 2002 S. 2000 / 2000 S.00 KELANTAN STOR (P) KOTA BHARU. 11.P. 9 MITSUBISHI / EVO 8 DBR 5293 2004 / 2004 S.000.000.000.

000. 1995 / 1995 S.000.P. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 1997 / 1997 S.5GL(M) KCU 3881 KCU 3903 BCV 9784 KCU 3880 PJL 6691 PJU 6315 PJS 7243 WJH 6166 WHY 3552 WHP 1621 WKF 1501 BEC 5515 DAA 4916 BDV 9335 WJU 4701 WCJ 6136 BCV 80 AFH 4061 BEV 6987 WCT 5281 WCV 80 WAV 3355 WBN 7976 MAW 5750 BFH 6300 1998 / 1998 S.000.P.00 1.5I VOLVO SAGA 1.00 10. 1999 / 1999 S.00 1.000.P.000.P. KEDAH KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.00 1. PERAK STOR TELUK INTAN.P.P.00 1.P. 2003 / 2003 S.000. 20. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.P.P. 1992 / 1992 S.00 65. 2000 / 2000 S.000.P.00 116. PERAK STOR TELUK INTAN. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.5GL WIRA 1.5S GEN2 1.P.000.000.00 1. 1991 / 1991 S.6AT PERDANA 2. 1994 / 1994 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 1992 / 1992 S.P.00 1. 1997 / 1997 S.P. 2002 / 2002 S.000. 2000 / 2000 S. PERAK .P. 1984 / 1984 S.500. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.5GLM WIRA 1. 2004 / 2004 S.3GL(M) WIRA 1.000.000.P. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.000. 1992 / 1992 S.00 500.00 1.500. KEDAH STOR BUKIT KAYU HITAM.00 1.00 500.00 1.5GL WIRA 1.P.P. 1995 / 1995 S.00 1.00 1.00 2. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI.000. 1992 / 1992 S. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN. PERAK STOR TELUK INTAN.00 STOR ALOR SETAR.000.00 800.P.5GL(M) HONDA ACCORD SAGA 1. PULAU PINANG KOMPLEKS PENCEGAHAN PERAI. KEDAH STOR ALOR SETAR. PERAK STOR TELUK INTAN.5GL(A) WIRA 1.00 8.00 500.LOT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.000.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN.0 TOYOTA CORONA SAGA 1. 2001 / 2001 S. PERAK STOR TELUK INTAN. 1988 / 1988 S.000.00 7.P. 2001 / 2001 S. 1989 / 1989 S.3GLI WIRA 1. PERAK STOR TELUK INTAN.3S WIRA 1.00 1.P.5GL(M) WIRA AB 1.P.00 2. PERAK STOR TELUK INTAN.P. PULAU PINANG STOR TELUK INTAN. 1993 / 1993 S. 2002 / 2002 S.000. 2002 / 2002 S.P.P. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN NISSAN CEFIRO MERCEDES BENZ 200E(A) PROTON SAGA HONDA ACCORD BMW 520i MERCEDES BENZ S280 SUZUKI RGX WIRA 1.5GL WIRA 1.

SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2003 / 2003 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.P. 2004 / 2004 S.P.0T SEDAN BMW 318I(A)4DR HONDA CITY 4A HONDA CIVIC 4DR M HONDA CIVIC LSI 4A MAZDA 323 4DR SA MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR MERCEDES BENZ E240(A) MITSUBISHI GALLANT 2.P.00 STOR TELUK INTAN.00 72. 1993 / 1993 S.000.00 8. PERAK STOR TELUK INTAN.P. 2002 / 2002 S.00 128. 2001 / 2001 S.00 1.P.00 1.00 120.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2003 / 2003 S. 1999 / 1999 S.00 6.000. PERAK STOR (P) KELANA JAYA.00 56.P.00 88.000. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2000 / 2000 S. 2003 / 2003 S.00 4.00 5.P.00 3. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. 1998 / 1998 S. 1980 / 1980 S. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN WIRA 1. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2005 / 2005 S. 1995 / 1995 S.00 58. 1998 / 1998 S. 1.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000. PERAK STOR TELUK INTAN.6(M) WIRA 1.00 104.P.000.00 70. SELANGOR .00 1.P.000. 2004 / 2004 S. PERAK STOR TELUK INTAN.000.000. 2005 / 2005 S. 1990 / 1990 S.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 800.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. 2005 / 2005 S.00 60.0 GDI WKJ 5719 WNP 8457 WGX 3415 WLD 1945 PAG 3682 WTX 6917 WTX 6846 WTN 5787 WTX 6843 WTX 6792 WTX 5987 WTX 6486 WTX 8047 WTX 6453 WTX 6413 BKU 3448 BKU 2407 BKY 1050 BKY 1062 BKY 1060 BKU 2415 BKR 8423 BKF 9235 BKV 4099 BKV 4110 2002 / 2002 S. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA. PERAK STOR TELUK INTAN.5GL(A) WIRA 1. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P.000.P.000.000. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.P. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 15.P. 2005 / 2005 S. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA. 2000 / 2000 S.P. 2001 / 2001 S.500.P.000.5GLI(M) GEN2 1.P. SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.500.000. 2001 / 2001 S.LOT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.3 GLI (M) VOLVO 244 GL BMW 318 (A) CABRIOLET BMW 318 CI BMW 520 I(A) BMW 530 I BMW 325 I HONDA CIVIC EK4 MERCEDES BENZ E240 MERCEDES BENZ BRABUS S280 NISSAN SILVIA S15 SUBARU IMPREZA STI AUDI A4 2.P.00 50.000.000.P.P. SELANGOR STOR (P) KELANA JAYA.00 15.000.P.00 20.P. 1999 / 1999 S.000. 1998 / 1998 S.00 20.00 68.P.

00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P.000.000.P. MITSUBISHI GALLANT 2. 48.P.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.5 JMD 4050 1990 / 1990 S. 98 HONDA CIVIC JMD 9350 1993 / 1993 S. 88 YAMAHA YZF 100R1 MBX 6725 2000 / 2000 S.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.P. 1. 79 TOYOTA LITE-ACE WCH 8786 1991 / 1991 S. NEGERI 83 KAWASAKI ZXR 750 NCE 7275 1992 / 1992 S.0 NCA 9484 1992 / 1992 S. 300.P.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH. 94 NISSAN SUNNY COUPE JMD 4135 1991 / 1991 S. 24.P. 4.P. 76. 5.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT.00 SELANGOR STOR SRI MAWAR.000.000.000.5(A) STOR KASTAM AYER KEROH.500.P.000. 97 HONDA CIVIC ESI JMD 9356 1994 / 1994 S.3(A) JMD 9341 1995 / 1995 S.00 93 JOHOR GLXI STOR MENARA (P) KASTAM.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.00 SELANGOR STOR PELABUHAN UTARA.000.00 MELAKA STOR KASTAM AYER KEROH.00 SEMBILAN STOR SRI MAWAR.P.000.P.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.00 90 MELAKA GDI STOR MENARA (P) KASTAM. 28.600.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM. 15. NEGERI 81 BMW 318I NCE 1970 2001 / 1895 S.00 JOHOR STOR MENARA (P) KASTAM.500.P.P. 100 PROTON WIRA 1. NEGERI 82 SUBARU IMPREZA WRX STI NCE 3711 2004 / 2004 S. 85 MERCEDES BENZ C200 (A) MBX 6724 1996 / 1996 S. 18.0 MBX 6711 2002 / 2002 S.00 86 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. 5. 76 HONDA BENLY CD50 BKU 2426 1991 / 1991 S. 95 TOYOTA COROLLA 1.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 8.P.000.0 MBX 6709 2002 / 2002 S. 35. MITSUBUSHI GALLANT 2.00 87 MELAKA GDI VRG STOR KASTAM AYER KEROH. 8. 1.5GL(M) JEM 3341 1997 / 1997 S.P. 91 BMW 316I(A) JMD 4143 1993 / 1993 S.800. 28.000.P. MITSUBISHI LANCER 1.P.P. 2.000. 4. 99 MERCEDES BENZ 200T JMD 9361 1986 / 1986 S.000.00 SEMBILAN STOR KASTAM AYER KEROH.P.000.P.P.0 MBX 6593 2002 / 2002 S.000.000.00 JOHOR .00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 3. DAFTAR TAHUN / KUASA LOT SIMPANAN KENDERAAN STOR PELABUHAN UTARA.00 89 MELAKA SALOON 1.000. 80 TOYOTA SUPRA (M) BKE 2369 1993 / 1993 S. 2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO. NISSAN SUNNY EX MBX 6721 2001 / 2001 S.000.SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL. 96 HONDA ACCORD JMD 9345 1989 / 1989 S. 39.P. 8.P. 92 MERCEDES BENZ C200 (A) JMD 4052 1996 / 1996 S. NEGERI 84 NISSAN CEFIRO 2. MITSUBUSHI GALLANT 2.P. 19.000. 13.

2/2010 HARGA JENIS / MODEL STOR / TEMPAT SIMPAN NO.00 1.00 800.P.000.P. DAFTAR TAHUN / KUASA SIMPANAN KENDERAAN STOR (P) BATU PAHAT.000. TOYOTA COROLLA 1.00 1.000.000. PROTON WAJA 1.000. HONDA CIVIC CRX PCP 9559 1991 / 1991 S. ROVER 820SI JMD 9315 1994 / 1994 S. 1998 / 1998 S.00 PAHANG (M) TAJ 6716 TBA 5229 WJG 902 WJG 817 WBW 9007 WSL 4937 2005 / 2005 S. SELANGOR 105 NISSAN VANETTE 106 MAZDA 323 107 ROVER STERLING 108 MERCEDES BENZ 300 SE 109 DAIHATSU DELTA V57A 110 HONDA ACCORD .200.P. 1990 / 1990 S.000. SELANGOR STOR CSK DENGKIL. 1. 1994 / 1994 S.P.00 JOHOR STOR (P) BENTONG. 1994 / 1994 S.LOT 101 102 103 104 SENARAI KENDERAAN TENDER BERSEPADU KENDERAAN LUCUTHAK KASTAM BIL.P.500.P.P. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.00 STOR TERENGGANU STOR TERENGGANU STOR CSK DENGKIL. SELANGOR STOR CSK DENGKIL.00 PAHANG STOR (P) BENTONG.P.00 10. 1990 / 1990 S. 1.00 JOHOR STOR (P) BATU PAHAT. 15.6 SOHC JGM 4271 2002 / 2002 S.P.6(A) JMD 9285 1994 / 1994 S.P. 4. 15.000.00 2.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->