1 .

0 Nama

M a k lu m a t P e g a w a i : : GURU DATA SEKOLAH : :

Jawatan Hakiki Gred Jawatan Unit

2 .0

S e n a ra i T u g a s

Bertanggungjawab Kepada Pengetua/Guru Besar , Penolong-Penolong Kanan dan Ketua-Ketua Unit di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: I. T u g a s p e r ta m a 1. 2. 3. 4. 5. Melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran dan aktiviti Ko-Kurikulum. Melaksanakan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). Melaksanakan Sistem PTK. Menjalankan tugas sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS). Menghasilkan laporan statistik Maklumat Asas Pendidikan sekolah (MAP) setiap bulan.

II. T u g a s K e d u a 1. Membantu Sistem Aplikasi Berkomputer selain daripada EMIS ( seperti HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah laku Disiplin Murid (SSDM), peperiksaan, asrama, kokurikulum, Pelabelan Guru, e-GTukar, dan Buku Teks (SISTEKS)). Memberi maklumat untuk perlaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ). Memberi khidmat nasihat pembekalan data ABM Sekolah. Memberi khidmat nasihat berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah.

2. 3. 4.

III. B id a n g U m u m 1. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data.

3 .0

S e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g a n D e n g a n P e g a w a i L a in Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Kurikulum dan KoKurikulum - Menyedia Rancangan / Ringkasan Mengajar dan aktiviti KoKurikulum. - Menilai Pengajaran & Pembelajaran dan aktiviti Ko-Kurikulm. 2. Pengurusan Maklumat EMIS - Enrolmen - Guru - Bukan Guru - Asrama - Sekolah - Auditan Data. 3. Setiausaha JawatanKuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS) - Mengurus data - Sebagai Pegawai Perhubungan Maklumat - Menghasilkan laporan statistik - Memberi khidmat nasihat Surat Pelantikan Guru Data dari JPN Kuasa Yang Diberi Pekililing Ikhtisas Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Ketua Bidang Guru Panitia Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Am Pejabat

Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan 1 Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KoKurikulum PK Pend. Khas (PKPK) PK Ting. 6

Surat siaran arahan penubuhan JPMS Sekolah oleh BPPDP

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab 4. Menghasilkan laporan statistik MAP Sekolah setiap bulan - Mencetak laporan statistik MAP Sekolah setiap bulan 5. Membantu Sistem Aplikasi selain daripada EMIS dari aspek teknikal - Sistem Maklumat Murid (SMM) - Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) - Peperiksaan - Asrama - Ko-Kurikulum - Buku Teks (SISTEKS/EMATEK) 6. Mengurus Pendaftaran PTK - Hadir taklimat oleh PPD/JPN - Beri taklimat kepada calon PTK - Edar borang pendaftaran kepada

Kuasa Yang Diberi Surat siaran Senarai Tugas Guru Data

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

calon - Cetak senarai calon dan kertas yang diambil - Dapatkan pengesahan daripada calon - Cetak laporan - Dapatkan pengesahan Pengetua/Guru Besar - Hantar borang pendaftaran kepada PPD. 7. Membantu mengemas kini Maklumat untuk PIPP - Kemas kini maklumat sekolah - Menyediakan data berkenaan bila-bila diperlukan - dapatkan pengesahan Pengetua/Guru Besar - Hantar data kepada PPD/JPN bila diperlukan 8. Memberi khidmat nasihat pengurusan data sekolah - Pengurusan data ABM peringkat sekolah 9. Membantu dalam penyenggaraan dan rangkaian komputer

10. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data 4 .0 P r o s e s K e r ja

Aktiviti

4.1

KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Muka surat ini

MENJALANKAN TUGAS BERKAITAN KURIKULUM YANG Sub aktiviti 4.1.1 DITETAPKAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian mengikut matapelajaran yang ditetapkan dalam Jadual Waktu 2. Menyedia Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian mengikut matapelajaran yang ditetapkan dalam Jadual Waktu 3. Menyedia bahan pengajaran dan pembelajaran 4. Menjalankan proses pengajaran dan pemelajaran mengikut plan mengajar yang telah dirancang dan waktu pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan dalam jadual waktu 5. Memberi latihan pengukuhan kepada murid 6. Menanda latihan atau kerja murid

1/2

Undang-Undang / Peraturan

7. Menjalankan penilaian formatif atau sumatif

Aktiviti

4.1

KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Muka surat ini

MENJALANKAN TUGAS BERKAITAN KURIKULUM YANG Sub aktiviti 4.1.1 DITETAPKAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 8. Merekod pencapaian atau markah murid 9. Menganalisis pencapaian dan tahap kemahiran murid 10. Melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengkayaan

2/2

Undang-Undang / Peraturan

Aktiviti

4.1

KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Muka surat ini UndangUndang / Peraturan

MENJALANKAN TUGAS BERKAITAN KO-KURIKULUM Sub aktiviti 4.1.2 YANG DITETAPKAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1. Merancang aktiviti bagi dua daripada bidang kokurikulum (Persatuan / Sukan / Badan Beruniform) mengikut sukatan yang disediakan 2. Menyediakan peralatan bagi aktiviti yang dirancang 3. Melaksanakan aktiviti yang dirancang 4. Merekod aktiviti,kehadiran murid dan jenis aktiviti yang dijalankan 5. Menilai keberkesanan aktiviti mengikut objektif sukatan 6. Menyedia laporan murid dalam aktiviti kokurikulum 7. Memastikan Persatuan / Kelab / Badan Beruniform aktif setiap masa

1 /1

8. Menghadiri kursus yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.

Aktiviti

4.2

PENGURUSAN DATA EMIS Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar

Muka Surat ini UndangUndang / Peraturan

1 /1

Proses Kerja 1. Instalasi sistem

2. Mendapatkan dokumen sokongan PK Akademik, PK yang berkaitan. HEM, PK Ko-ku 3. Mengisi / mengemas kini maklumat enrolmen, guru, bukan guru, sekolah dan asrama. 4. Mencetak borang enrolmen, guru, bukan guru, sekolah dan asrama. Guru Data

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka Surat ini 1 /1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN 4.2.1.1 KEMASKINI ENROLMEN PENGHUNI ASRAMA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1

UndangUndang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM

2. Cetak borang maklumat enrolmen Guru Data penghuni asrama 3. Edar borang maklumat enrolmen penghuni asrama 4. Mengemaskini borang maklumat enrolmen penghuni asrama & kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan PK HEM

Penyelia Asrama & Warden

5. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka Surat ini 1 /1

Sub aktiviti CETAK, EDAR BORANG DAN 4.2.1.2 KEMASKINI ENROLMEN TING. 6 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen Guru Data Ting. 6 2. Edar borang maklumat enrolmen Ting. 6 3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen Ting. 6 & kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS PK Ting. 6

PK Ting. 6 & Guru Kelas Ting. 6

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN KKBP (INTEGRASI) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.1. 3

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen KKBP (Integrasi) 2. Edar borang maklumat enrolmen KKBP (Integrasi) 3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen KKBP (Integrasi) & kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK Pend. Khas (PKPK) PKPK & PPM

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN PRASEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK HEM Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.1. 4

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

2. Edar borang maklumat enrolmen PraSekolah 3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen PraSekolah & kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK HEM & PPM

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.1. 5

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK1 & Semua Guru Kelas

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI M/PEL. ELEKTIF Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.1. 6

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi M/Pel. Elektif ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi M/Pel. Elektif ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi M/Pel. Elektif ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK1 & Semua Ketua Bidang

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID POL Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.1. 7

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid POL ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid POL ikut kelas, jantina & kaum

PK HEM

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid POL ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK HEM

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID PEMEGANG BIASISWA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data Muka surat ini

Sub aktiviti

4.2.1. 8

1/1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK1 & Semua Guru Kelas

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID INKLUSIF Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

Sub aktiviti

4.2.1. 9

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Inklusif ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Inklusif ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan

PK1 & Semua Guru Kelas

4. Mengemaskini data dalam sistem Guru Data EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.10 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID BERAGAMA ISLAM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.11 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID YATIM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen Guru Data murid bagi Murid Yatim ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Yatim ikut kelas, jantina & kaum PK HEM

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Yatim ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK HEM

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN 1/1

Sub aktiviti

Muka CETAK, EDAR BORANG DAN surat KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.12 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM ini BAGI MURID CICIR Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja

1. Cetak borang maklumat enrolmen Guru Data murid bagi Murid Cicir ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Cicir ikut kelas, jantina & kaum 3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Cicir ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS PK1

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.13 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID MENGULANG Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mengulang ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mengulang ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mengulang ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.14 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID PEMULIHAN/KIA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat PK1 & Semua Guru enrolmen murid bagi Murid Kelas Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.15 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID KE TING. PERALIHAN / TING. 1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Ting. Peralihan / Ting. 1 ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Ting. Peralihan / Ting. 1 ikut kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Ting. Peralihan / Ting. 1 ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.16 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID KE TAHUN 1 DARI / TANPA PRASEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Tahun 1 Dari/Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah kelas, jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid ke Tahun 1 Dari/Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS ENROLMEN Muka surat ini

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI ENROLMEN MURID 4.2.1.17 IKUT KELAS, JANTINA DAN KAUM BAGI MURID MENDAFTAR TAHUN 1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Cetak borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina & kaum 2. Edar borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina & kaum

PK1

3. Mengemaskini borang maklumat enrolmen murid bagi Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina & kaum dan kembalikan mengikut tarikh yang ditetapkan 4. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

PK1 & Semua Guru Kelas

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Peribadi Guru 3. Edar borang maklumat Peribadi Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Peribadi Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERKHIDMATAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Perkhidmatan Guru 3. Edar borang maklumat Perkhidmatan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Perkhidmatan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 3

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kelulusan Guru 3. Edar borang maklumat Kelulusan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Kelulusan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KOKURIKULUM GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 4

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat KoKurikum Guru 3. Edar borang maklumat KoKurikum Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Ko-Kurikum Guru

Guru Data

PK1

PK1 , PK KoKurikulum, PT & Semua Guru Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT LATIHAN/ELAUN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 5

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Latihan / Elaun Guru 3. Edar borang maklumat Latihan / Elaun Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Latihan / Elaun Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT MATA PELAJARAN AJAR GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 6

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru 3. Edar borang maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & Semua Guru

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT SEJARAH PERKHIDMATAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.2. 7

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru 3. Edar borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS BUKAN GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BUKAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.3. 1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Peribadi Bukan Guru 3. Edar borang maklumat Peribadi Bukan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Peribadi Bukan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Bukan Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS BUKAN GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERKHIDMATAN BUKAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.3. 2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru 3. Edar borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Bukan Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS BUKAN GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KELULUSAN BUKAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.3. 3

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kelulusan Bukan Guru 3. Edar borang maklumat Kelulusan Bukan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Kelulusan Bukan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Bukan Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS BUKAN GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT LATIHAN/ELAUN BUKAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.3. 4

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru 3. Edar borang maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Bukan Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS BUKAN GURU CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT SEJARAH PERKHIDMATAN BUKAN GURU Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.3. 5

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru 3. Edar borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru 4. Mengemaskini borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 , PT & Semua Bukan Guru Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PROFIL AM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Profil Am Sekolah 3. Edar borang maklumat Profil Am Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Profil Am Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PENGURUSAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Pengurusan Sekolah 3. Edar borang maklumat Pengurusan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Pengurusan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KEDUDUKAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 3

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kedudukan Sekolah 3. Edar borang maklumat Kedudukan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kedudukan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KAWASAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 4

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kawasan Sekolah 3. Edar borang maklumat Kawasan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kawasan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT BANGUNAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 5

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Bangunan Sekolah 3. Edar borang maklumat Bangunan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Bangunan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT BILIK SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 6

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Bilik Sekolah 3. Edar borang maklumat Bilik Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Bilik Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KUARTERS SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 7

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kuarters Sekolah 3. Edar borang maklumat Kuarters Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kuarters Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERALATAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 8

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Peralatan Sekolah 3. Edar borang maklumat Peralatan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Peralatan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KEMUDAHAN SUKAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.4. 9

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah 3. Edar borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, PK KoKurikulum & PT Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN 4.2.4.10 KEMASKINI MAKLUMAT TANDAS SEKOLAH Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1

UndangUndang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Tandas Sekolah 3. Edar borang maklumat Tandas Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Tandas Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN 4.2.4.11 KEMASKINI MAKLUMAT KENDERAAN SEKOLAH Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1

UndangUndang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kenderaan Sekolah 3. Edar borang maklumat Kenderaan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kenderaan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS SEKOLAH Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

CETAK, EDAR BORANG DAN 4.2.4.12 KEMASKINI MAKLUMAT TEMPAT LETAK KENDERAAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah 3. Edar borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Guru Data

PK1

PK1 & PT

Guru Data

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT BANGUNAN ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 1

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT BILIK ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 2

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Bilik Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Bilik Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Bilik Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT PERALATAN ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 3

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KEMUDAHAN SUKAN ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 4

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, PK KoKurikulum, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT TANDAS ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 5

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Tandas Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Tandas Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Tandas Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT KENDERAAN ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 6

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Aktiviti

4.2 4.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS ASRAMA CETAK, EDAR BORANG DAN KEMASKINI MAKLUMAT TEMPAT LETAK KENDERAAN ASRAMA SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.5. 7

Proses Kerja 1. Terima surat arahan kutipan data MAP dari KPM 2. Cetak borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah 3. Edar borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah 4. Mengemaskini borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah 5. Mengemaskini data dalam sistem EMIS

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data

PK1

PK1, Penyelia Asrama, Warden Asrama & PT Guru Data

Aktiviti Sub aktiviti

4.2 4.2.6

EMIS AUDIT DATA EMIS Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk JPN dan PPD. Muka surat ini 1/1

Proses Kerja 1. Mencetak Maklumat Asas Sekolah: Bangunan Sekolah, Kemudahan Sekolah, Enrolmen Keseluruhan Sekolah, Guru, Bukan Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. 2. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Asas Sekolah: Bangunan Sekolah, Kemudahan Sekolah, Enrolmen Keseluruhan Sekolah, Guru dan Bukan Guru yang releven. 3. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan tarikh kutipan. 4. Mengaudit kesahan data dengan memeriksa keadaan sebenar fizikal gangunan sekolah dan kemudahan sekolah serta memeriksa dokumen asal berkaitan enrolmen sekolah, guru dan bukan guru.

Undang-Undang / Peraturan

Semua Pegawai Pengawal berkaitan

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah

5. Kemaskini data EMIS sekolah berdasarkan tarikh kutipan.

Guru Data Sekolah.

Aktiviti

4.2 4.2.6

EMIS AUDIT DATA EMIS 1/1

Sub aktiviti

Muka MENGAUDIT DAN MENGEMASKINI surat ini 4.2.6.1 MAKLUMAT BANGUNAN SEKOLAH Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk JPN dan PPD.

Undang-Undang / Peraturan

1. Mencetak Maklumat Bangunan Sekolah dari Laporan Am Sistem EMIS. 2. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Bangunan Sekolah. 3. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. 4. Memeriksa dengan cara mengukur saiz sebenar dan meneliti keadaan fizikal bangunan sekolah mengikut tarikh kutipan. 5. Kemaskini data EMIS sekolah.

Semua Pegawai Pengawal berkaitan

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah.

yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. 4. Memeriksa dengan cara membilang jumlah peralatan sebenar kemudahan sekolah mengikut tarikh kutipan. 5. Kemaskini data EMIS sekolah. Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah.

Aktiviti

4.2 4.2.6

EMIS AUDIT DATA EMIS MENGAUDIT DAN MENGEMASKINI MAKLUMAT ENROLMEN KESELURUHAN SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk JPN dan PPD. Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.6. 3

Proses Kerja 1. Mencetak Maklumat Enrolmen Keseluruhan Sekolah dari Laporan Am Sistem EMIS. 2. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Enrolmen Keseluruhan Sekolah . 3. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. 4. Memeriksa bilangan sebenar enrolmen sekolah mengikut tarikh kutipan. 5. Kemaskini data EMIS sekolah.

Undang-Undang / Peraturan

Semua Pegawai Pengawal berkaitan

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah.

Aktiviti

4.2 4.2.6

EMIS AUDIT DATA EMIS MENGAUDIT DAN MENGEMASKINI MAKLUMAT GURU SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk JPN dan PPD. Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.6. 4

Proses Kerja 1. Mencetak Maklumat Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. 2. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Guru. 3. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul bedasarkan instrumen audit.

Undang-Undang / Peraturan

Semua Pegawai Pengawal berkaitan Guru Data Sekolah

4. Memeriksa maklumat sebenar Guru Data Sekolah guru sekolah mengikut tarikh kutipan. 5. Kemaskini data EMIS sekolah. Guru Data Sekolah.

Aktiviti

4.2 4.2.6

EMIS AUDIT DATA EMIS MENGAUDIT DAN MENGEMASKINI MAKLUMAT BUKAN GURU SEKOLAH. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk JPN dan PPD. Muka surat ini 1/1

Sub aktiviti

4.2.6. 5

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Mencetak Maklumat Bukan Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. 2. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Bukan Guru. 3. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. 4. Memeriksa maklumat sebenar bukan guru sekolah mengikut tarikh kutipan. 5. Kemaskini data EMIS sekolah.

Semua Pegawai Pengawal berkaitan Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah

Guru Data Sekolah.

Aktiviti

4.3

SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua/Guru Besar PGB & PK1

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Rancang mesyuarat JPMS sekurang-kurangnya 3 kali setahun 2. Keluarkan surat panggilan mesyuarat 3. Catat minit mesyuarat 4. Edar minit mesyuarat kepada guru & staf sekolah 5. Ambil maklum/tindakan kepada keputusan mesyuarat 6. Sedia analisis kutipan data sekolah cth. perubahan maklumat dalam EMIS, perbezaan data enrolmen EMIS dengan SMM 7. Lapor analisis data kepada pentadbir sekolah

PGB PGB

PGB & PK1

Guru Data

PK1

8. Lapor kepada PPD/JPN/KPM jika PGB ada masalah berkaitan pengurusan maklumat/data sekolah

Aktiviti

4.3

SETIAUSAHA JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PGB / PK1

Muka surat ini

2/2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

9. Sebar maklumat yang diperolehi semasa kursus/taklimat pengurusan data yang dihadiri 10. Rancang bengkel verifikasi data peringkat sekolah sebelum menghadiri bengkel verifikasi daerah 11. Jalankan rancangan bengkel verifikasi data peringkat sekolah sebelum menghadiri bengkel verifikasi daerah 12. Rancang bengkel & kursus perkembangan staf berkaitan pengurusan data sekolah 13. Jalankan rancangan bengkel & kursus perkembangan staf berkaitan pengurusan data sekolah

PGB / PK1

PGB & PK1

PGB & PK1

PGB & PK1

Aktiviti

4.4

SEDIAKAN LAPORAN STATISTIK MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN (MAP) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Data

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Semak dan ubahsuai pelaporan statistik mengikut keperluan semasa 2. Serah format terkini PK1 untuk persetujuan 3. Pembetulan/pengesahan format untuk digunakan sebagai pelaporan statistik sekolah dan serah kepada Guru Data 4. Terima format 5. Membina kuiri yang diperlukan 6. Cetak “Master Copy” dan kepada PK1 untuk semakan

Akta Rahsia rasmi kerajaan

PK1

PGB & PK1

Guru Data Guru Data Guru Data

7. Semak bersama Guru Data untuk PK1 & Guru Data diperbetulkan

8. Serah cetakan pelaporan statistik kepada PK1 untuk diperbanyakkan dan diedarkan

PK1 & Staf Sokongan

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.1 4.5.1.1

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Muka surat ini TAKLIMAT APLIKASI SMM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK HEM, S/U SMM dan Guru Tingkatan/Kelas GPK HEM, S/U SMM dan Guru Tingkatan/Kelas

1/1

Proses Kerja 1. Membantu guru SMM tunjukcara penggunaan aplikasi SMM. 2. Membantu guru SMM tunjukcara pengisian maklumat profil pelajar dalam borang BMM

Undang-Undang / Peraturan

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.1 4.5.1.2

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Muka surat ini MEMBANTU MENYEDIAKAN PANGKALAN DATA SMM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru SMM & Guru Tingkatan Guru SMM

1/1

Proses Kerja 1. Membantu kenalpasti komputer yang akan digunakan. 2. Membantu proses instalasi aplikasi SMM ke dalam beberapa unit yang telah dikenalpasti untuk kegunaan guru kelas. 3. Membantu trouble shooting aplikasi.

Undang-Undang / Peraturan

Guru SMM

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.1 4.5.1.3

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Muka surat ini MEMBANTU MENGGABUNG DATA SMM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru SMM & Guru Tingkatan Guru SMM

1/1

Proses Kerja 1. Membantu proses ekspot data setiap kelas dari setiap komputer ke disket. 2. Membantu proses impot data setiap kelas ke dalam komputer utama. 3. Membantu memastikan data digabung sepenuhnya.

Undang-Undang / Peraturan

Guru SMM

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.1 4.5.1.4

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Muka surat ini MEMBANTU VERIFIKASI DATA SMM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk S/U SMM S/U SMM

1/1

Proses Kerja 1. Membantu guru SMM menjalankan proses semakan ralat. 2. Membantu membuat salinan dalam bentuk soft copy.

Undang-Undang / Peraturan

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.2 4.5.2.1

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM) Muka surat MEMBANTU PENGURUSAN DATA ini SSDM Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK HEM, Unit Disiplin GPK HEM, Unit Disiplin

1/1

Proses Kerja 1. Membantu menyediakan pangkalan data SSDM. 2. Membantu mengenal pasti data elemen yang releven dari SMM. 3. Membantu memindahkan data profil murid dari aplikasi SMM yang releven ke dalam bentuk hard copy. 4. Menyerahkan data profil murid dalam bentuk hard copy kepada Unit Disiplin untuk tindakan selanjutnya.

Undang-Undang / Peraturan

GPK HEM Guru SMM

Unit Disiplin

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.3 4.5.3.1

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM PEPERIKSAAN Muka surat MEMBANTU TROUBLE SHOOT ini APLIKASI PEPERIKSAAN Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK Akademik, S/U Peperiksaan Guru Data Guru Data

1/1

Proses Kerja 1. Terima laporan atau aduan masalah aplikasi. 2. Kenal pasti masalah 3. Lapor masalah kepada GPK Akademik dan S/U Peperiksaan 4. Terima arahan untuk trouble shoot masalah 5. Membantu menyenggara aplikasi peperiksaan sekiranya berlaku masalah dari segi teknikal.

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data GPK Akademik, S/U Peperiksaan

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.4 4.5.4.1

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS MEMBANTU PENGURUSAN APLIKASI ASRAMA Muka surat MEMBANTU TROUBLE SHOOT ini APLIKASI ASRAMA Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK HEM, Warden Asrama Guru Data Guru Data

1/1

Proses Kerja 1. Terima laporan atau aduan masalah aplikasi. 2. Kenal pasti masalah 3. Lapor masalah kepada GPK Akademik dan S/U Peperiksaan 4. Terima arahan untuk trouble shoot masalah 5. Membantu menyenggara aplikasi peperiksaan sekiranya berlaku masalah dari segi teknikal.

Undang-Undang / Peraturan

Guru Data GPK HEM, Warden Asrama

Aktiviti Sub Aktiviti

4.5

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS Membantu Pengurusan Aplikasi Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK KOKU Muka surat ini

4.5.5

1/1

Proses Kerja 1. Membantu proses instalasi aplikasi pemarkahan kokurikulum 2. Membantu proses kemasukan markah murid 3. Membantu menyediakan markah dalam bentuk soft copy untuk tindakkan selanjutnya

Undang-Undang / Peraturan

GPK KOKU

GPK KOKU

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.6

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS Membantu Pengurusan Aplikasi Buku Teks (SISTEKS) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK HEM GPK HEM, Guru Data & Guru SPBT GPK HEM, Guru SPBT Muka surat ini 1/1

Proses Kerja 1. Membantu menyediakan pangkalan data SISTEKS 2. Membantu proses impot nama guru dari aplikasi EMIS ke aplikasi SISTEKS 3. Membantu proses impot pelajar dari aplikasi SMM ke dalam aplikasi SISTEKS 4. Membantu menyenggara aplikasi peperiksaan sekiranya berlaku masalah teknikal.

Undang-Undang / Peraturan

Guru SPBT

Aktiviti Sub aktiviti

4.5 4.5.7

SISTEM APLIKASI BERKOMPUTER SELAIN EMIS Membantu Penggunaan e-G Tukar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PPD / JPN Muka surat ini 1/1

Proses Kerja 1. Menghadiri taklimat aplikasi e-G Tukar oleh PPD / JPN

Undang-Undang / Peraturan

2. Bincang dengan pihak pengurusan Pengetua / Guru berkaitan dengan tarikh taklimat peringkat Besar sekolah. 3. Keluarkan notis panggilan taklimat e-G Tukar kepada semua guru. 4. Memberi taklimat e-G Tukar kepada semua guru. 5. Membantu pentadbir dan guru yang berkenaan menggunakan aplikasi e-G Tukar secara online.

Guru data

Guru data

Guru data

Aktiviti

4.6

SISTEM PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PPD / JPN

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1. Menghadiri taklimat pendaftaran PTK oleh PPD / JPN 2. Bincang dengan pihak Pengurusan berkaitan tarikh taklimat peringkat sekolah. 3. Keluarkan surat panggilan taklimat pendaftaran PTK kepada semua guru. 4. Sediakan borang pendaftaran PTK untuk calon peperiksaan yang layak. 5. Beri taklimat kepada calon PTK . 6. Edar borang pendaftaran PTK 7. Kumpul borang pendaftaran PTK.

Undang-Undang / Peraturan

Pengetua / Guru Besar

Pengetua / Guru Besar

Guru Data

Guru Data Guru Data Guru Data

8. Cetak senarai calon dan senarai kertas yang diambil. 9. Pengesahan oleh calon peperiksaan PTK 10. Simpan dan cetak laporan. 11. Pengesahan oleh Guru Data dan Pengetua. 12. Hantar borang pendaftaran ke PPD dalam bentuk soft copy dan hard copy

Guru Data

Calon PTK

Guru Data Pengetua / Guru Besar Guru Data Guru Data

Aktiviti

4.7

MEMBANTU MENGEMASKINI MAKLUMAT UNTUK PIPP Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

Surat JPN

Aktiviti

4.8

PENGURUSAN DATA ABM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 PK1 & Guru Data

Muka surat ini

1/2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima arahan dari SPS & SK2P 2. Bina format data ABM yang diterima bersama Guru Data 3. Kenalpasti data/maklumat yang diperlukan 4. Isi data ke dalam format yang disediakan 5. Sahkan data 6. Serah data kepada PPD

Surat BSM ** Format data ABM

PK1 & Guru Data

Guru Data

PGB & PK1 PK1

7. Hadir mesyuarat pengesahan data bersama JPN/PPD 8. Sahkan data bersama PPD & JPN 9. Serah data kepada PPD & JPN

PK1 & Guru Data

Surat panggilan mesyuarat JPN

PK1 PK1

Aktiviti

4.8

PENGURUSAN DATA ABM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

2/2

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

** Format data ABM. ABM Perjawatan Sekolah i) ii) iii) iv) v) Keperluan guru/bukan guru mengikut enrolmen pelajar Keperluan guru/kakitangan sokongan PraSekolah Keperluan guru/kakitangan sokongan Pendidikan Khas Keperluan guru/kakitangan sokongan Asrama Keperluan guru/kakitangan sokongan pengurusan bilik MPV/Makmal Sains

ABM Kewangan i) ii) Enrolmen pelajar mengikut keperluan PCG Analisis perubahan gaji guru/kakitangan sokongan untuk anggaran emolumen tahunan

Aktiviti

4.9

MEMBANTU DALAM PENYELENGGARAAN DAN RANGKAIAN KOMPUTER Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK1 Guru Data

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1. Terima aduan 2. Terima arahan selesaikan masalah dari PK1 3. Kenalpasti masalah 4. Lapor masalah “Hardware” kepada PK1 5. Selesaikan masalah sehingga sistem boleh berfungsi

Siaran Senarai Tugas Guru Data

Guru Data PK1 & Syarikat

Guru Data & Pengguna semasa

6. Lapor penyelesaian masalah kepada PK1

Guru Data & PK1

5. 0

C a r ta A lir

6 .0

S e n a ra i S e m a k

Aktiviti Sub aktiviti

6.1 6.1.1

PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM PENGURUSAN KURIKULUM Muka surat ini 1/2

Bil 1

Aktiviti Merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian mengikut matapelajaran yang ditetapkan dalam Jadual Waktu Menyedia Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian mengikut matapelajaran yang ditetapkan dalam Jadual Waktu Menyedia bahan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan proses pengajaran dan pemelajaran mengikut plan mengajar

Tindakan

Catatan

2

3

4

yang telah dirancang dan waktu pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan dalam jadual waktu 5 Memberi latihan pengukuhan kepada murid Menanda latihan atau kerja murid

6

Aktiviti Sub aktiviti

6.1 6.1.1

PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM PENGURUSAN KURIKULUM Muka surat ini 2/2

Bil 7

Aktiviti Menjalankan penilaian formatif atau sumatif Merekod pencapaian atau markah murid Menganalisis pencapaian dan tahap kemahiran murid Melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengkayaan

Tindakan

Catatan

8

9

10

Aktiviti Sub aktiviti

6.1 6.1.2

PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Merancang aktiviti bagi dua daripada bidang kokurikulum (Persatuan / Sukan / Badan Beruniform) mengikut sukatan yang disediakan Menyediakan peralatan bagi aktiviti yang dirancang Melaksanakan aktiviti yang dirancang Merekod aktiviti,kehadiran murid dan jenis aktiviti yang dijalankan Menilai keberkesanan aktiviti

Tindakan

Catatan

2

3 4

5

mengikut objektif sukatan 6 Menyedia laporan murid dalam aktiviti kokurikulum Memastikan Persatuan / Kelab / Badan Beruniform aktif setiap masa Menghadiri kursus yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.

7

8

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DATA EMIS

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti Dapatkan salinan sistem daripada PPD Instalasi sistem ke dalam komputer di pejabat sekolah Dapatkan dokumen sokongan untuk rujukan semasa pengisian/kemas kini data Isi / kemaskini maklumat enrolmen, guru, bukan guru, sekolah dan asrama Cetak borang enrolmen, guru, bukan guru, sekolah dan asrama

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

6

Failkan borang, dokumen dan laporan Berkaitan dalam fail EMIS

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Penghuni Asrama Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Penghuni Asrama ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Penghuni Asrama ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Penghuni Asrama ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Penghuni Asrama ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Penghuni Asrama ikut kelas, jantina dan kaum disimpan

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Ting. 6 Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Ting. 6 ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Ting. 6 ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Ting. 6 ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Ting. 6 ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid Ting. 6 ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid KKBP (INTEGRASI) ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid PraSekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Latihan / Elaun Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Elaun / Latihan Guru Edar borang maklumat Elaun / Latihan Guru Terima borang maklumat Elaun / Latihan Guru yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Elaun / Latihan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Elaun / Latihan Guru disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.6

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif ikut kelas, jantina

Tindakan

Catatan

2

3

4

dan kaum ke dalam sistem EMIS

5

Maklumat enrolmen Murid M/Pelajaran Elektif ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.7

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid POL Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid POL ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid POL ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid POL ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid POL ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid POL ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.8

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Pemegang Biasiswa Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina

Tindakan

Catatan

2

3

4

dan kaum ke dalam sistem EMIS

5

Maklumat enrolmen Murid Pemegang Biasiswa ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.9

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Inklusif Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Inklusif ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Inklusif ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Inklusif ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Inklusif ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid Inklusif ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 0

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Beragama Islam Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Maklumat enrolmen Murid Beragama Islam ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Yatim Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Yatim ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Yatim ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Yatim ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Yatim ikut kelas, jantina dan kaum ke

Tindakan

Catatan

2

3

4

dalam sistem EMIS

5

Maklumat enrolmen Murid Yatim ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Cicir Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Cicir ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Cicir ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Cicir ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid

Tindakan

Catatan

2

3

4

Cicir ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS 5 Maklumat enrolmen Murid Cicir ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Mengulang Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Mengulang ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Mengulang ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Mengulang ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat enrolmen Murid Mengulang ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Murid Mengulang ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Pemulihan/KIA Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat enrolmen Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Murid Pemulihan/KIA ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan ikut kelas, jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan ikut

Tindakan

Catatan

2

3

kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Murid Ke Ting. 1 / Peralihan ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 6

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum

Tindakan

Catatan

2

3

Terima borang maklumat enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Murid Ke Tahun 1 Dari / Tanpa PraSekolah ikut kelas, jantina dan kaum disimpan di dalam fail

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.1 6.2.1.1 7

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ENROLMEN Enrolmen Murid Mendaftar Tahun 1 Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat enrolmen Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina dan kaum Edar borang maklumat enrolmen Murid Mendaftar Tahun 1 jantina dan kaum Terima borang maklumat enrolmen

Tindakan

Catatan

2

3

Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina dan kaum yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat enrolmen Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina dan kaum ke dalam sistem EMIS Maklumat enrolmen Murid Mendaftar Tahun 1 ikut jantina dan kaum disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Peribadi Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Peribadi Guru Edar borang maklumat Peribadi Guru Terima borang maklumat Peribadi Guru yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Peribadi Guru

Tindakan

Catatan

2 3

4

ke dalam sistem EMIS

5

Maklumat Peribadi Guru disimpan di dalam fail

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Perkhidmatan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Perkhidmatan Guru Edar borang maklumat Perkhidmatan Guru Terima borang maklumat Perkhidmatan Guru yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat Perkhidmatan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Perkhidmatan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Kelulusan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kelulusan Guru Edar borang maklumat Kelulusan Guru Terima borang maklumat Kelulusan Guru yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat Kelulusan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Kelulusan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Ko-Kurikulum Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Ko-Kurikulum Guru Edar borang maklumat Ko-Kurikulum Guru Terima borang maklumat KoKurikulum Guru yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat Ko-Kurikulum Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Ko-Kurikulum Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Latihan / Elaun Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Elaun / Latihan Guru Edar borang maklumat Elaun / Latihan Guru Terima borang maklumat Elaun / Latihan Guru yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat Elaun / Latihan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Elaun / Latihan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru Edar borang maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru Terima borang maklumat Mata

Tindakan

Catatan

2

3

Pelajaran Ajar Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Mata Pelajaran Ajar Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.2 6.2.2.7

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA GURU Maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru Edar borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru Terima borang maklumat Sejarah

Tindakan

Catatan

2

3

Perkhidmatan Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Sejarah Perkhidmatan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.3 6.2.3.1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA BUKAN GURU Maklumat Peribadi Bukan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Peribadi Bukan Guru Edar borang maklumat Peribadi Bukan Guru Terima borang maklumat Peribadi

Tindakan

Catatan

2

3

Bukan Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Peribadi Bukan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Peribadi Bukan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.3 6.2.3.2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA BUKAN GURU Maklumat Perkhidmatan Bukan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru Edar borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru

Tindakan

Catatan

2

3

Terima borang maklumat Perkhidmatan Bukan Guru yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Perkhidmatan Bukan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Perkhidmatan Bukan Guru disimpan di dalam fail

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.3 6.2.3.3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA BUKAN GURU Maklumat Kelulusan Bukan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kelulusan Bukan Guru Edar borang maklumat Kelulusan Bukan Guru Terima borang maklumat Kelulusan

Tindakan

Catatan

2

3

Bukan Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Kelulusan Bukan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Kelulusan Bukan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.3 6.2.3.4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA BUKAN GURU Maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru Edar borang maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru Terima borang maklumat Latihan /

Tindakan

Catatan

2

3

Elaun Bukan Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Latihan / Elaun Bukan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.3 6.2.3.5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA BUKAN GURU Maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru Edar borang maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru Terima borang maklumat Sejarah

Tindakan

Catatan

2

3

Perkhidmatan Bukan Guru yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru ke dalam sistem EMIS Maklumat Sejarah Perkhidmatan Bukan Guru disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMAS KINI DATA SEKOLAH Maklumat Profil Am Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Profil Am Sekolah Edar borang maklumat Profil Am Sekolah Terima borang maklumat Profil Am Sekolah yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2

3

4

Kemaskini maklumat Profil Am Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Profil Am Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Pengurusan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Pengurusan Sekolah Edar borang maklumat Pengurusan Sekolah Terima borang maklumat Pengurusan

Tindakan

Catatan

2

3

Sekolah yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Pengurusan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Pengurusan Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Kedudukan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kedudukan Sekolah Edar borang maklumat Kedudukan Sekolah Terima borang maklumat Kedudukan

Tindakan

Catatan

2

3

Sekolah yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Kedudukan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kedudukan Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Kawasan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kawasan Sekolah Edar borang maklumat Kawasan Sekolah Terima borang maklumat Kawasan Sekolah yang telah dikemaskini

Tindakan

Catatan

2 3

4

Kemaskini maklumat Kawasan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kawasan Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Bangunan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Bangunan Sekolah Edar borang maklumat Bangunan Sekolah Terima borang maklumat Bangunan

Tindakan

Catatan

2 3

Sekolah yang telah dikemaskini 4 Kemaskini maklumat Bangunan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Bangunan Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.6

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Bilik Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Bilik Sekolah

Tindakan

Catatan

2 3

Edar borang maklumat Bilik Sekolah Terima borang maklumat Bilik Sekolah yang telah dikemaskini

4

Kemaskini maklumat Bilik Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Bilik Sekolah disimpan di dalam fail

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.7

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Kuarters Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kuarters Sekolah Edar borang maklumat Kuarters Sekolah

Tindakan

Catatan

2

3

Terima borang maklumat Kuarters Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Kuarters Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kuarters Sekolah disimpan di dalam fail

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.8

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Peralatan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Peralatan Sekolah Edar borang maklumat Peralatan Sekolah

Tindakan

Catatan

2

3

Terima borang maklumat Peralatan Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Peralatan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Peralatan Sekolah disimpan di dalam fail

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.9

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Kemudahan Sukan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah Edar borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah

Tindakan

Catatan

2

3

Terima borang maklumat Kemudahan Sukan Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Kemudahan Sukan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kemudahan Sukan Sekolah disimpan di dalam fail

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.1 0

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Tandas Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Tandas Sekolah

Tindakan

Catatan

2

Edar borang maklumat Tandas Sekolah Terima borang maklumat Tandas Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Tandas Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Tandas Sekolah di simpan di dalam fail

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.1 1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Kenderaan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kenderaan Sekolah

Tindakan

Catatan

2

Edar borang maklumat Kenderaan Sekolah Terima borang maklumat Kenderaan Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Kenderaan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kenderaan Sekolah disimpan di dalam fail

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.4 6.2.4.1 2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA SEKOLAH Maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah

Tindakan

Catatan

2

Edar borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah Terima borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Tempat Letak Kenderaan Sekolah disimpan di dalam fail

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.1

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Bangunan Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

Cetak borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah Edar borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah Terima borang maklumat Bangunan Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Bangunan Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Bangunan Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.2

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Bilik Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

Cetak borang maklumat Bilik Asrama Sekolah Edar borang maklumat Bilik Asrama Sekolah Terima borang maklumat Bilik Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Bilik Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Bilik Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.3

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Peralatan Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah Edar borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah Terima borang maklumat Peralatan Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Peralatan Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Peralatan Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.4

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah Edar borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah Terima borang maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kemudahan Sukan Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.5

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Muka surat Maklumat Tandas Asrama Sekolah ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Tandas Asrama Sekolah Edar borang maklumat Tandas Asrama Sekolah Terima borang maklumat Tandas Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Tandas Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Tandas Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.6

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Kenderaan Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah Edar borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah Terima borang maklumat Kenderaan Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Kenderaan Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Kenderaan Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.5 6.2.5.7

PENGURUSAN DATA EMIS KEMASKINI DATA ASRAMA Maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Cetak borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah Edar borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah Terima borang maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah yang telah dikemaskini Kemaskini maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah ke dalam sistem EMIS Maklumat Tempat Letak Kenderaan Asrama Sekolah disimpan di dalam fail

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Asas Sekolah: Bangunan Sekolah, Kemudahan Sekolah, Enrolmen Keseluruhan Sekolah, Guru, Bukan Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Asas Sekolah: Bangunan Sekolah, Kemudahan Sekolah, Enrolmen Keseluruhan Sekolah, Guru dan Bukan Guru yang releven. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan tarikh kutipan. Menentu sah data dengan memeriksa keadaan sebenar fizikal bangunan sekolah dan kemudahan sekolah serta memeriksa dokumen asal berkaitan enrolmen sekolah, guru dan bukan guru. Kemaskini data EMIS sekolah berdasarkan tarikh kutipan.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

6.2.6.1

Mengaudit Dan Mengemaskini Maklumat Bangunan Sekolah

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Bangunan Sekolah dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Bangunan Sekolah. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. Memeriksa dengan cara mengukur saiz sebenar dan meneliti keadaan fizikal bangunan sekolah mengikut tarikh kutipan. Kemaskini data EMIS sekolah.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

6.2.6.2

Mengaudit Dan Mengemaskini Maklumat Kemudahan Sekolah

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Kemudahan Sekolah dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Kemudahan Sekolah. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. Memeriksa dengan cara membilang jumlah peralatan sebenar kemudahan sekolah mengikut tarikh kutipan. Kemaskini data EMIS sekolah.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

6.2.6.3

Mengaudit Dan Mengemaskini Maklumat Enrolmen Keseluruhan Sekolah

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Enrolmen Keseluruhan Sekolah dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Enrolmen Keseluruhan Sekolah . Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. Memeriksa bilangan sebenar enrolmen sekolah mengikut tarikh kutipan. Kemaskini data EMIS sekolah.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

6.2.6.4

Mengaudit Dan Mengemaskini Maklumat Guru Sekolah

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Guru. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. Memeriksa maklumat sebenar guru sekolah mengikut tarikh kutipan. Kemaskini data EMIS sekolah.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.2 6.2.6

PENGURUSAN DATA EMIS AUDITAN DATA EMIS Muka surat ini 1/1

6.2.6.5

Mengaudit Dan Mengemaskini Maklumat Bukan Guru Sekolah

Bil 1

Aktiviti Mencetak Maklumat Bukan Guru dari Laporan Am Sistem EMIS. Mengumpul dokumen-dokumen rujukan Maklumat Bukan Guru. Membanding status data dalam aplikasi semasa dengan dokumen yang dikumpul berdasarkan instrumen audit. Memeriksa maklumat sebenar bukan guru sekolah mengikut tarikh kutipan. Kemaskini data EMIS sekolah.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.3 6.3.1

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS) SETIAUSAHA JPMS Muka surat

1/1

ini

Bil 1

Aktiviti Rancang mesyuarat JPMS sekurangkurangnya 3 kali setahun Keluarkan surat panggilan mesyuarat Catat minit mesyuarat Edar minit mesyuarat kepada guru & staf sekolah Ambil maklum/tindakan kepada keputusan mesyuarat Sedia analisis kutipan data sekolah cth. perubahan maklumat dalam EMIS, perbezaan data enrolmen EMIS dengan SMM Lapor analisis data kepada pentadbir sekolah Lapor kepada PPD/JPN/KPM jika ada masalah berkaitan pengurusan maklumat/data sekolah

Tindakan

Catatan

2 3 4

5

6

7

8

Aktiviti

6.3

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Sub aktiviti

6.3.1

SETIAUSAHA JPMS

Muka surat ini

2/2

Bil 9

Aktiviti Sebar maklumat yang diperolehi semasa kursus/taklimat pengurusan data yang dihadiri Rancang bengkel verifikasi data peringkat sekolah sebelum menghadiri bengkel verifikasi daerah Jalankan rancangan bengkel verifikasi data peringkat sekolah sebelum menghadiri bengkel verifikasi daerah Rancang bengkel & kursus perkembangan staf berkaitan pengurusan data sekolah Jalankan rancangan bengkel & kursus perkembangan staf berkaitan pengurusan data sekolah

Tindakan

Catatan

10

11

12

13

Aktiviti

6.4

MENGHASILKAN LAPORAN STATISTIK MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN (MAP)

Sub aktiviti

6.4.1

MENCETAK LAPORAN

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti Semak dan ubahsuai pelaporan statistik mengikut keperluan semasa Serah format terkini PK1 untuk persetujuan Pembetulan/pengesahan format untuk digunakan sebagai pelaporan statistik sekolah dan serah kepada Guru Data Terima format Membina kuiri yang diperlukan Cetak “Master Copy” dan kepada PK1 untuk semakan Semak bersama Guru Data untuk diperbetulkan Serah cetakan pelaporan statistik kepada PK1 untuk diperbanyakkan dan diedarkan

Tindakan

Catatan

2

3

4 5 6

7

8

Aktiviti

6.5

SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM)

6.5.1 Sub aktiviti 6.5.1.1

MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Memberi Taklimat Aplikasi

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti Menghadiri taklimat. Membantu menjalankan taklimat aplikasi SMM. Membantu tunjuk cara pengisian borang profil murid.

Tindakan

Catatan

2

3

Aktiviti

6.5 6.5.1

SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Membantu Menyediakan Pangkalan Data SMM Muka surat ini

Sub aktiviti 6.5.1.2

1/1

Bil 1

Aktiviti Membantu kenal pasti komputer untuk instalasi sistem. Membantu pasang / instalasi sistem aplikasi SMM. Membantu trouble shoot masalah teknikal.

Tindakan

Catatan

2

3

Aktiviti

6.5 6.5.1

SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Membantu Menggabung Data SMM Muka surat ini

Sub aktiviti 6.5.1.3

1/1

Bil

Aktiviti Membantu proses eksport data dari komputer Guru Tingkatan/Kelas. Membantu proses import data. Membantu proses menggabung data.

Tindakan

Catatan

1

2

3

Aktiviti

6.5 6.5.1

SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Membantu Verifikasi Data SMM Muka surat ini

Sub aktiviti 6.5.1.4

1/1

Bil 1 2

Aktiviti Membantu semak ralat. Membantu kemas kini data. Membantu membuat salinan dalam bentuk soft copy.

Tindakan

Catatan

3

Aktiviti

6.5 6.5.2

SISTEM SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM) MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM) Membantu Pengurusan Data (SSDM) Muka surat ini

Sub aktiviti 6.5.2.1

1/1

Bil. 1

Aktiviti Membantu guru SSDM melakukan proses instalasi aplikasi SSDM. Membantu guru SSDM mengisi Maklumat Sekolah. Membantu guru SSDM dalam menyediakan data profil murid yang telah dikenal pasti n dari aplikasi SMM ke dalam bentuk hard copy. Menyerahkan data profil murid dalam bentuk hard copy kepada Unit Disiplin. Serah kepada Unit Disiplin untuk tindakan seterusnya.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.5 6.5.3

SISTEM PEPERIKSAAN MEMBANTU PENGURUSAN APLIKASI PEPERIKSAAN Muka surat ini 1/1

Bil

Aktiviti Membantu S/U Peperiksaan menyenggara sistem peperiksaan sekiranya berlaku masalah dari segi teknikal. Kenal pasti masalah Lapor masalah kepada GPK Akademik dan S/U Peperiksaan Serah kepada S/U Peperiksaan untuk tindakan seterusnya.

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

Aktiviti Sub aktiviti

6.5 6.5.4

SISTEM ASRAMA MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM ASRAMA Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Membantu S/U Peperiksaan menyenggara sistem peperiksaan sekiranya berlaku masalah dari segi teknikal. Kenal pasti masalah Lapor masalah kepada GPK HEM dan Warden Asrama Serah kepada Warden Asrama untuk tindakan seterusnya.

Tindakan

Catatan

2 3

4

Aktiviti Sub aktiviti

6.5 6.5.5

SISTEM KOKURIKULUM MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM KOKURIKULUM Muka surat ini 1/1

Bil.

Aktiviti Membantu GPK KoKu melakukan proses instalasi aplikasi pemarkahan kokurikulum. Membantu GPK KoKu melakukan proses kemasukan markah murid ke dalam aplikasi yang berkaitan. Membantu GPK KoKu menyediakan markah dalam bentuk soft copy untuk tindakan selanjutnya. Serah kepada GPK KoKu untuk tindakan seterusnya.

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

Aktiviti Sub aktiviti

6.5 6.5.6

SISTEM BUKU TEKS (SISTEKS) MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM BUKU TEKS (SISTEKS) Muka surat ini 1/1

Bil.

Aktiviti Membantu Guru Skim Pinjaman Buku Teks(SPBT) melakukan proses instalasi aplikasi SISTEKS. Membantu proses import data guru yang relevan dari aplikasi EMIS ke aplikasi SISTEKS. Membantu proses import data pelajar yang relevan dari aplikasi SMM ke aplikasi SISTEKS. Membantu Guru SPBT menyenggara aplikasi SISTEKS sekiranya berlaku masalah dari segi teknikal. Serah kepada Guru SPBT untuk tindakan seterusnya.

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

5

Aktiviti Sub aktiviti

6.5 6.5.7

SISTEM E-GTUKAR MEMBANTU PELAKSANAAN SISTEM e-GTUKAR Muka surat ini 1/1

Bil. 1

Aktiviti Hadiri taklimat oleh PPD/JPN. Tentukan tarikh taklimat peringkat sekolah. Keluarkan surat panggilan taklimat. Beri taklimat. Bantu guru berkenaan menggunakan aplikasi. Serah kepada pentadbir dan guru berkenaan untuk tindakan lanjut.

Tindakan

Catatan

2

3

4

5

6

Aktiviti

6.6

SISTEM PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

Sub aktiviti

6.6.1

MEMBANTU PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

Muka surat ini

1/1

Bil. 1

Aktiviti Menghadiri taklimat pendaftaran PTK oleh PPD / JPN. Bincang dengan pihak pengurusan berkaitan tarikh taklimat peringkat sekolah. Keluarkan surat panggilan taklimat pendaftaran PTK kepada semua guru. Sediakan borang pendaftaran PTK untuk calon peperiksaan yang layak. Beri taklimat kepada calon PTK. Edar borang pendaftaran PTK. Kumpul borang pendaftaran PTK. Cetak senarai calon dan senarai kertas yang diambil. Pengesahan oleh calon peperiksaan PTK. Simpan dan cetak laporan. Pengesahan oleh Guru Data dan Pengetua. Hantar borang pendaftaran ke PPD dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Tindakan

Catatan

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aktiviti

6.7

MEMBANTU MENGEMASKINI MAKLUMAT BAGI PELAN INDUK PMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti

Tindakan

Catatan

2 3 4 5 6 7 8

Aktiviti

6.8

MEMBERI KHIDMAT NASIHAT PENGURUSAN DATA SEKOLAH

Sub aktiviti

6.8.1

PENGURUSAN DATA ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) SEKOLAH

Muka surat ini

1/1

Bil 1

Aktiviti Terima arahan dari SPS & SK2P

Tindakan

Catatan

2

Bina format data ABM yang diterima bersama Guru Data Kenalpasti data/maklumat yang diperlukan Isi data ke dalam format yang disediakan Sahkan data Serah data kepada PPD Hadir mesyuarat pengesahan data bersama JPN/PPD Sahkan data bersama PPD & JPN Serah data kepada PPD & JPN

3

4

5 6 7

8 9

Aktiviti

6.9

MEMBANTU DALAM PENYELENGGARAAN DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Muka surat ini

1/1

Bil 1 Terima aduan

Aktiviti

Tindakan

Catatan

2

Terima arahan selesaikan masalah dari PK1 Kenalpasti masalah Lapor masalah “Hardware” kepada PK1 Selesaikan masalah sehingga sistem boleh berfungsi Lapor penyelesaian masalah kepada PK1

3 4

5

6