Anda di halaman 1dari 4

MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN %

= E H& ! < 5 G F 1 :  9  E  


 6 
(MTA) PUSAT
http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556
Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 .: 5 P
 G F N O 7 JKL 5 M 7 I 5 +! . E   
Ahad, 30 Mei 2010/16 Jumadil akhir 1431 Brosur No. : 1508/1548/SI
) U
-  % K&L 5 M T " E  S
 : 5& Q 4R&  " : >7
Tarikh Nabi Muhammad SAW (ke-189)
Bukti-bukti kenabian (mu'jizat-mu’jizat) Nabi SAW (1)   5 0& 8 Z! Y 3 O
7 5 +!
 X7 : E W L 5 7 .V E   "
Semua Nabi-nabi pasti diberi bukti-bukti kenabian atau mu’jizat-mu’jizat
dari Allah SWT. Maka Rasulullah SAW pun diberi mu’jizat oleh Allah SWT.
Adapun mu’jizat beliau yang terbesar adalah Al-Qur’an yang bisa dibaca
Q 4M +& 4 + :# /! & . K! L 5 M % 
 - 7 * 5 3 ! 0" + . 3 [
.=] \" 
- S , ` +& J _R ^ ] ! = \" +& 5 : 
dan didengar sampai akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

   ! " " :   :    
bDc :a @A
# $% & '() * + , %
- ! . / " . /&0!" " 1 & ) Dari Jabir bin 'Abdullah RA, dia berkata : Pada peristiwa Hudaibiyah
orang-orang kehausan, sedangkan di depan Nabi SAW terdapat wadah air

< 5 23 $ 4 
0+! * 5 +& *! 5 6 7 9 8 : ;% 2; % (yang kecil dari kulit). Lalu beliau berwudlu, lalu orang-orang bergegas ke
arah beliau. Beliau bertanya, "Ada apakah kalian ?". Mereka berkata,
"Kami tidak mempunyai air untuk berwudlu dan tidak (ada air) untuk

CD :B @A .= " > ! minum selain air di hadapan engkau". Lalu beliau meletakkan tangan
beliau ke dalam wadah itu, lalu memancarlah air dari antara jari-jari beliau
bagaikan mata air, maka kami minum dan berwudlu. Aku (Salim bin ‘Abul
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Tidak ada
Ja’di) bertanya, "Berapakah jumlah kalian ?". Jabir menjawab,
seorang Nabi diantara para Nabi melainkan pasti diberi mu’jizat atau yang
"Seandainya kami berjumlah seratus ribu pun tentu air itu mencukupi kami.
semisalnya yang dengannya menyebabkan manusia beriman. Dan
Kami (waktu itu) berjumlah seribu lima ratus orang". [HR. Bukhari juz 4,
sesungguhnya mu’jizat yang diberikan padaku adalah wahyu (Al-Qur’an)
hal. 170]
yang Allah mewahyukannya kepadaku, maka aku berharap agar pada hari


] f " X7 e W " 5 + 4 N ] d ;  * 
,  
qiyamat aku yang paling banyak pengikutnya diantara mereka’. [HR.
Bukhari juz 6, hal. 97]
Dan mu’jizat-mu’jizat beliau yang lain, diantaranya sebagai berikut :
4 N M /k 7 5j
 i d
 . 6 % * + h XM; 4 N M /  5O
g 7

2
 " l > M j  " & % * R7 S , -  # 3 _ $  XM; 4 N  
menyuruh aku untuk mengendarai kendaraan di depan beliau, sedangkan
kami sungguh merasakan haus yang berat.

. " " " 9  & 5 j l & 5 * + %


] R! 5  . " "  $ g n"   N /6 =] g j ] m
"  P
 h
 f
  P
 ,  7
. j m! E 
] R! 5  E 3 > 7 .
, l > M j 7 Jl> M f XM; V /   4 + : /! >& 7 .t " . # >7 Q8Z!  : N /! >& 7
% n 7  l > M j XM; . $ 5 [ W 7
%
eR Y 3 O 7 9
  5 j X X>/1  : /! >& 7 .=I / % <u 5 :# QZ!  %
,/7 . 3 " Yo d 4 < 5 > ! " YI 6  n M 7 J Ek !  X)/[ XM; 
 "  " NR! /o, 4 /7 Q9 & 5 j  " % :# .
: Q 3 " /od $ *! V 3 , " *& q 7& : p
d  N
 v M rE ; @() Y 0!, . M rE P 7   N /! >! M j 
X/3 6 % JX)/[ 4 r& E 3 d  4 , M *! :
" 7 JI= 6 XM  [ . % n 3 ! X7 i f , 7 N $ g n, 
" 7 JI=, $w " N . M rE ;
2-1  - 1 E % . E  U ] 5 +& X7 9  & 5 j Y) +& z y{ t , 7 J % XM; q x 6  3  2s1 % 
 - 7
2E E s }
 $ g R$  % 2
 3 | f 4 . 
 v ] % g % 3 " =] 

Dari 'Imran bin Hushain, dia menceritakan, bahwasanya para shahabat
bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu mereka berangkat awal
 f
R ! " N W , O 7 !4 +& E  " 5$  : 4 r& . Y! Z ! "
malam, dan ketika akan Shubuh, mereka istirahat, lalu mereka tertidur
hingga matahari telah naik. Orang pertama yang bangun dari tidurnya
adalah Abu Bakar, sedang Rasulullah SAW tidak dibangunkan dari tidur
5 % G 
P j # $ :#  N/ # $ XM;
 , M %
beliau sehingga beliau bangun sendiri. Lalu 'Umar bangun. Kemudian Abu
Bakar duduk di samping kepala Nabi SAW, lalu dia bertakbir dengan suara
keras hingga Nabi SAW terbangun. Lalu beliau turun dan shalat Shubuh
# , /j 7 
Z ! V
/! M <
d
e € h 9 8 @ EN 7 . 5,  ,+ 
bB :a @A . 5, /j %
bersama kami. Dari kaum ini ada seorang laki-laki yang menyendiri tidak
ikut shalat bersama kami. Setelah selesai (shalat), beliau bertanya, "Hai
Fulan, kenapa kamu tidak ikut shalat bersama kami ?". Ia menjawab,
"Saya berjanabat". Maka beliau menyuruh kepada orang itu untuk Ketika kami dalam perjalanan (mencari air) tiba-tiba kami bertemu dengan
bertayammum dengan tanah, kemudian ia shalat. Dan Rasulullah SAW seorang wanita yang menjulurkan dua kakinya diantara dua girbah (tempat
air), maka kami bertanya kepadanya, "Dimanakah ada air ?". Dia

3 4
menjawab, "Tidak ada air". Kami bertanya lagi, "Berapakah jauh Dari Anas (bin Malik) RA, dia berkata : Tibalah waktu shalat, maka orang-
perjalanan antara keluargamu dengan tempat air ?". Dia menjawab, "Satu orang yang rumahnya dekat masjid bangkit hendak berwudlu, dan
hari satu malam". Lalu kami berkata, "Pergilah kepada Rasulullah SAW". sekelompok orang tertinggal (belum berwudlu), lalu didatangkan kepada
Dia berkata, "Apa itu Rasulullah ?". Maka kami tidak membiarkan dia Nabi SAW wadah dari batu yang berisi air. Kemudian beliau meletakkan
dengan urusannya sehingga kami menghadapkannya kepada Nabi SAW. tapak tangan beliau, dan wadah itu terlalu kecil untuk bisa memuat tapak
Lalu dia bercerita kepada beliau seperti ceritanya kepada kami, hanya saja tangan beliau yang membentang, maka beliau menggenggamkan jari-jari
dia ceritakan kepada beliau bahwa dia mempunyai anak-anak yatim. Lalu beliau dan beliau meletakkannya di wadah itu. Lalu sekelompok kaum itu
beliau memerintahkan (supaya mendekatkan) dua qirbah miliknya, lalu berwudlu semuanya. Aku (Humaid) bertanya, "Berapakah mereka itu ?".
beliau mengusap pada mulut qirbah itu, Lalu kami yang sedang kehausan Anas menjawab, "Delapan puluh orang". [HR. Bukhari juz 4, hal. 170]
berjumlah empat puluh orang itu minum hingga kami puas, lalu kami
mengisi penuh-penuh semua qirbah dan ember-ember yang ada pada
kami, hanya saja kami tidak memberi minum unta, sedang qirbah-qirbah
E > :4] /j <e & = P /! ‡ 5  : V ] "  S   
itu hampir meledak karena penuhnya. Kemudian beliau bersabda,
"Bawalah kemari apa-apa yang ada pada kalian". Maka dikumpulkanlah
untuk (diberikan kepada) wanita itu remukan-remukan roti dan buah
J ˆ5 ‰ & ! . 7 p
  x_ 3 L 9  5 j ‚ 5 [ # 3 , j
 " 2[
! # 6
` 7 .4 3 :# Q] s " € E  Y! N 7
kurma, sehingga wanita itu kembali kepada keluarganya dan berkata, "Aku
telah bertemu dengan orang yang paling pandai menyihir, atau dia
seorang nabi sebagaimana orang-orang mengatakan". Lalu Allah memberi

. M j g 4 r& . ƒ 3  n Š
& ! # _) /7 N 2 ,` # 6
` 4 r&
] 3 s
petunjuk (hidayah) kepada kampung itu dengan perantaraan wanita
tersebut, maka dia masuk Islam dan mereka (penduduk kampung itu pun)
masuk Islam". [HR. Bukhari juz 4, hal. 168]

„
 * + " < >7 & q d ‚ 
ƒ
; :  S ]   9  5 j X XM /j  4 r& . ƒ 3  XM r % @E # P $
X7   $&7 <u 5  > % K&L 5 M E O f Z ! " E . 3 " % E Of Z ! X7 9  5 j ‚ E 6 5 7 . #  ( 7 : 
„ ƒ A Z !
k d
7 . _) + W L 5 7 T " . 7 ]  O; " „ ] ƒ A , 5 V /j  : 9  & 5 j X >7 .4 N / # , >& 7 G 
J„ƒ A Z ! X7 N3 L 5 7 . 3 [ 4 ƒ 7 . _† + . 7 … f *! & 5 j  >7 .4 3 :# /! >& 7 Q]< 31 : .4 3 :# /! >& 7 Q=P
/! ‡
* 5  ,r : Q 5 + 4 + :# /! & .23 , 6 4 N /†+& < 5 > ! KL
 5 M 7 XM; 4 N E   # >! /1  % | /1 7 J 5" 5 & . 3 " ,  9 
bDc :a @A .q x 6 E J]4 /j < & := P /! ‡ 5  >7 .. $
 ` 7 = P
/! ‡  # ‹!6

5 6
.4 N , 3 1!  " E  S  % G  9  & 5 j t 6
putra Ummu Sulaim) kepada Rasulullah SAW. Anas berkata, "Lalu aku
berangkat dengan membawa roti itu, dan aku menemukan Rasulullah
SAW di masjid bersama orang-orang (para shahabat). Aku berdiri, sedang

 > XM; = P /! ‡ 5 | /1 7 .4 / . &5 j % 9 8 :# >7 mereka duduk. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Kamu diutus
oleh Abu Thalhah ?“. Aku menjawab, "Ya". Beliau bertanya, "Jamuan
makan ?". Aku menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada
 >7 .. 3 " = P /! ‡ 5  % 9  & 5 j Y ! 7 9  5 j orang-orang yang bersama beliau, "Bangkitlah". Beliau berangkat
(bersama shahabat) dan aku berjalan di depan mereka sehingga sampai
kepada Abu Thalhah dan aku menceritakan (kedatangan mereka)
V ( # $ 7 Q€E  " J]4 /j < & Xe,/& : 9  & 5 j kepadanya. Abu Thalhah berkata, "Hai Ummu Sulaim, sungguh Rasulullah
SAW datang dengan orang-orang, sedang kita tidak mempunyai makanan
(yang cukup) untuk menjamu mereka”. Ummu Sulaim berkata, "Allah dan
=x R) 4] /j < & ‚
d % # _& 7 9  & 5 j . 
" 7 Jn Š & ! Rasul-Nya lebih tahu". Lalu Abu Thalhah keluar menemui Rasulullah SAW,
lalu Rasulullah SAW masuk, dan Abu Thalhah bersama beliau. Lalu
Rasulullah bersabda, "Kemarilah, hai Ummu Sulaim. Apa yang kamu miliki
4 r& . 5 >& *! 9
8 t s " . 7 9  & 5 j  4 r& .. M " g 7 ?". Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan roti tersebut, lalu Rasulullah SAW
menyuruh roti itu supaya diremuk, dan Ummu Sulaim memeras (minyak

J 56
` 4 r& 53 s XM; 5/&+ 7 4 N * h 7 ]
- 3 *! ( \! : 
samin yang tersisa) di wadah dan membuatnya sebagai lauk. Kemudian
Rasulullah SAW berdoa padanya menurut kehendak Allah, kemudian
beliau bersabda, "Suruhlah masuk sepuluh orang". Lalu Abu Thalhah

4 r& 53 s XM; 5/&+ 7 4 N * h 7 ]


- 3 *! ( \! : 4 r& menyuruh masuk sepuluh orang, lalu mereka makan hingga kenyang, lalu
mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, "Suruhlah masuk sepuluh
orang". Abu Thalhah menyuruh masuk sepuluh orang, lalu mereka makan

 53 s XM; 5/&+ 7 4 N * h 7 ]


-
3 *! ( \! : 4 r& J 56
` hingga kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian beliau bersabda,
"Suruhlah masuk sepuluh orang". Abu Thalhah menyuruh masuk sepuluh
orang, lalu mereka makan hingga kenyang, kemudian keluar. Kemudian
% 4 N /†+& < 5 > ! Y + 7 ]
- 3 *! ( \! : 4 r& J 56
` 4 r& beliau bersabda, "Suruhlah masuk sepuluh orang". Maka kaum itu makan
semuanya hingga kenyang dan jumlah mereka adalah tujuh puluh atau
delapan puluh orang. [HR. Bukhari juz 4, hal. 171]
bDb :a @A .q x 6 * 5  ,r % * 5 3 j < 5 > ! % 53 s
Dari Anas bin Malik, dia berkata : Abu Thalhah berkata kepada Ummu
Sulaim, "Sungguh aku mendengar suara Rasulullah SAW yang lemah, aku
Bersambung……….
mengenalinya karena lapar. Apakah kamu mempunyai sesuatu ?". Ummu
Sulaim (istri Abu Thalhah) menjawab, "Ya". Ummu Sulaim lalu
mengeluarkan beberapa keping roti, lalu dia mengeluarkan kerudungnya,
lalu dibungkusnya roti itu dengan sebagian kerudung tersebut, lalu
menyembunyikannya di bawah tangan (ketiak)ku dan dia melilitkan
sebagian kerudungnya pada kepalaku, kemudian dia menyuruh aku (Anas,

7 8

Anda mungkin juga menyukai