Anda di halaman 1dari 4

Pendidikan Moral

Nilai-nilai & definisi serta kata kunci

Bidang 1 : Perkembangan Diri


Nilai 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan Nilai 7 : Berdikari
Definisi Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta Definisi : Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu
alam dan mematuhi Segala Suruhan-Nya tanpa bergantung kepada orang lain.
berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Kata kunci 1 : kebolehan melakukan sesuatu @ kesanggupan
prinsip Rukun Negara. melakukan sesuatu
Kata kunci 1 : Keyakinan wujudnya Tuhan Kata kunci 2 : tanpa bergantung kepada orang lain
Kata kunci 2 : mematuhi segala suruhan-Nya
Nilai 2 : Amanah Nilai 8 : Kerajinan
Definisi : Sikap bertanggungjawab yang boleh Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya
Kata kunci 1 : sikap bertanggungjawab maju dalam melakukan sesuatu perkara.
Kata kunci 2 : boleh menimbulkan kepercayaan @ boleh
menimbulkan keyakinan orang lain Kata kunci 1 : usaha yang berterusan
Kata kunci 2 : semangat ketekunan kecekalan, kegigihan,
dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan
sesuatu perkara.
Nilai 3 : Harga diri Nilai 9 : Kasih sayang
Definisi : Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta
memuliakan dan menjaga maruah diri dalam berkekalan yang lahir daripada hati yang
kehidupan. ikhlas.

Kata kunci 1 : memulia maruah diri Kata kunci 1 : cinta yang mendalam
Kata kunci 2 : menjaga maruah diri Kata kunci 2 : cinta yang berkekalan
Nilai 4 : Bertanggungjawab Nilai 10 : Keadilan
Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak
melaksanakan tugas serta kewajipan dengan berat sebelah.
sempurna.
Kata kunci 1 : tindakan yang saksama @ keputusan yang saksama
Kata kunci 1 : memikul tugas serta kewajipan Kata kunci 2 : tidak berat sebelah
Kata kunci 2 : melaksanakan tugas serta kewajipan
Nilai 5 : Hemah Tinggi Nilai 11 : Rasional
Definisi : Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang
pergaulan seharian . nyata dan dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang wajar.
Kata kunci 1 : beradab sopan
Kata kunci 2 : berbudi pekerti mulia Kata kunci 1 : boleh berfikir
Kata kunci 2 : mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang
wajar
Nilai 6 : Toleransi Nilai 12 : Kesederhanaan
Definisi : Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat
mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
pertelingkahan dan perselisihan faham demi pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan
kesejahteraan hidup. kepentingan diri dan orang lain.
Kata kunci 1 : bersikap tidak keterlaluan
Kata kunci 1 : bertolak ansur Kata kunci 2 : tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan
Kata kunci 2 : sabar orang lain
Kata kunci 3 : mengawal diri
Bidang 2 : Kekeluargaan
Nilai 1: Kasih sayang terhadap keluarga Nilai 3 : Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Definisi : Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan Definisi : Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu
berkekalan terhadap keluarga. kebiasaan, adat dan kepercayaan yang
Kata kunci 1 : perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam diwarisi secara turun- temurun dalam keluarga.
Kata kunci 2 : perasaan cinta, kasih dan sayang yang berkekalan Kata kunci 1 : menerima, menghormati dan mengamalkan
Kata kunci 2 : kebiasaan, adat dan kepercayaan
Kata kunci 3 : diwarisi
Nilai 2 : Hormat dan taat kepada anggota keluarga Nilai 4 : Tanggungjawab terhadap keluarga
Definisi : Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan Definisi : Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap
memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga
keluarga yang harmoni. bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah
Kata kunci 1 : memuliakan setiap anggota keluarga keluarga.
Kata kunci 2 : dengan berinteraksi dan memberi layanan secarA Kata kunci 1 : kewajipan terhadap keluarga
bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Kata kunci 2 :untuk melahirkan keluarga bahagia,
meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah
keluarga.

Bidang 3 : Alam Sekitar


Nilai 1: Menyayangi dan menghargai alam sekitar Nilai 3 : Kemapanan alam sekitar
DefinisI:Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara Definisi : Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai
alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.
ekosistem. Kata kunci 1 : pengekalan keseimbangan alam sekitar
Kata kunci 1 : memelihara alam sekitar Kata kunci 2 : tanggungjawab bersama
Kata kunci 2 : memulihara alam sekitar / sekeliling
Nilai 2 : Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Nilai 4 : Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Definisi : Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmoni Definisi : Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam
antara manusia dengan alam sekitar supaya kualiti sekitar dan berusaha menyelesaikannya.
kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara. Kata kunci 1: prihatin terhadap persoalan alam sekitar
Kata kunci 1: hubungan yang harmoni antara manusia dengan Kata kunci 2: berusaha menyelesaikannya
alam sekitar
Kata kunci 2: kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar
terpelihara

Bidang 4 : Patriotisme
Nilai 1 : Cinta akan negara
Definisi : Perasaan sayang dan bangga akan negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.
Kata kunci 1 : perasaan sayang dan bangga
Kata kunci 2 : meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri
Nilai 2 : Taat setia kepada Raja dan Negara
Definisi : Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.
Kata kunci 1 : kepatuhan yang berkekalan
Kata kunci 2 : kesetiaan yang berkekalan
Nilai 3 : Sanggup berkorban untuk Negara
Definisi : Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.
Kata kunci 1 : kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan
Kata kunci 2 : tanda kebaktian untuk negara

Bidang 5 : Hak asasi manusia


Nilai 1 : Melindungi hak kanak-kanak
Definisi : Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.
Kata kunci 1 : membela kanak-kanak
Kata kunci 2 : memberi naungan kanak-kanak
Kata kunci 3 : memelihara hak kanak-kanak
Nilai 2 : Menghormati hak wanita
Definisi : Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberikan sumbangan dalam
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
Kata kunci 1 : melindungi wanita
kata kunci 2 : mengiktiraf wanita
Nilai 3 : Menghormati hak golongan kurang berupaya
Definisi : Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.
kata kunci 1 : memberi layanan yang sopan
kata kunci 2 : mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan
Nilai 4 : Melindungi hak pengguna
Definisi : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat
perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.
Kata kunci 1 : membela hak individu
Kata kunci 2 : memelihara hak individu
Nilai 5 : Melindungi hak pekerja
Definisi : Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja
dalam pembangunan negara.
Kata kunci 1 : menghormati perkhidmatan, jasa dan sumbangan
Kata kunci 2 : menghargai perkhidmatan, jasa dan sumbangan
Kata kunci 3 : mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan

Bidang 6 : Demokrasi
Nilai 1 : Mematuhi peraturan dan undang-undang
Definisi : Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana seseorang itu berada.
Kata kunci 1 : menerima peraturan dan undang-undang
Kata kunci 2 : mematuhi peraturan dan undang-undang
Nilai 2 : Kebebasan bersuara
Definisi: Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .
kata kunci 1 : kebebasan berucap
kata kunci 2 : mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu

Nilai 3 : Kebebasan beragama


Definisi : Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam Perlembangaan Malaysia.
Kata kunci 1 : kebebasan menganuti
Kata kunci 2 : mengamalkan agamanya
Kata kunci 3 : yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
Nilai 4 : Penglibatan diri dalam pembangunan negara
Definisi : Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-
undang dan Perlembangaan Malaysia.
Kata kunci 1 : Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara
Kata kunci 2 : mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembangaan Malaysia.
Nilai 5 : Sikap keterbukaan
Definisi : Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta norma
masyarakat Malaysia.
Kata kunci 1 : memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan
Kata kunci 2 : menerima pandangan , pembaharuan dan kritikan

Bidang 7 : Keamanan dan keharmonian


Nilai 1 : Hidup bersama secara aman
Definisi : Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian
hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.
Kata kunci 1 : hidup berbaik-baik
Kata kunci 2 : mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup
Nilai 2 : Saling membantu dan bekerjasama
Definisi : Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau
negara untuk mencapai sesuatu matlamat.
Kata kunci 1 : usaha yang baik @ usaha membina
Kata kunci 2 : dilakukan bersama
Nilai 3 : Saling menghormati antara negara
Definisi : Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
Kata kunci 1 : menghargai hubungan antara negara
Kata kunci 2 : memuliakan hubungan antara negara

PERATURAN MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN


*** Pastikan ejaan tepat

*** Jika soalan struktur memerlukan jwpn definisi


– sila tulis definisi lengkap BUKAN kata kunci. Hanya tulis definisi sahaja
– eg. Hemah Tinggi - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

*** Soalan struktur yg memerlukan jwpn Nilai + Penerangan


– sila tulis jwpn dengan ayat lengkap .
Nilai – (Subj + Nilai) . Cth : Ali [ Subj ] mengamalkan nilai hemah tinggi [ Nilai ].
Penerangan – (Subj + Kata Kunci) : Dia [ Subj ]harus beradab sopan [ KK ] ketika berbual-bual dengan
orang tua.

*** Soalan esei


- WAJIB – 3 nilai / 1 perenggan / ada subjek dlm setiap ayat.
- N1 . P1 . H1 . P2 . H2 + N2 . P1 . H1 . P2 . H2 + N3 . P1 . H1 . P2 . H2
- Setiap kumpulan nilai mesti ada 5 ayat [ N1 . P1 . H1 . P2 . H2 ]
- JANGAN gunakan permulaan ayat seperti : Nilai pertama ialah …….. . Nilai kedua yang diamalkan ialah …