Anda di halaman 1dari 72

Kandungan

(Borang-borang pengurusan grafik dan templat


tambahan)

• Membandingkan dan membezakan


• Membuat ramalan
• Menyusul periksa andaian
• Menerangkan sebab (1)
• Menerangkan sebab (2)
• Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan
• Menjana kemungkinan-kemungkinan
• Membuat hubungkait
• Membuat kategori (1)
• Membuat kategori (2)
• Membuat kategori (3)
• Membuat keputusan
• Carta organisasi
• Carta aliran
• Rajah tulang ikan
• Peta minda (1)
• Peta minda (2)
• Peta cerita
• Peta kognitif
• Membuat inferens
• Menyusun ikut urutan
• Menyatakan sebab dan akibat
• Menyatakan fakta dan idea
• Membuat klasifikasi
• Kebaikan, Kelemahan, dan Keistimewaan (PM)
• Mencatat maklumat
• Mencatat maklumat tambahan
• Mencatat idea-idea utama
• Mencatat idea utama dan idea sampingan
• Menyenaraikan idea-idea utama
• Mencatat isi-isi penting
• Mencatat isi-isi tersurat
• Mencatat faktor-faktor/akibat/alasan
• Membuat parafrasa
• Skop lingkaran soalan (Soalan dan penyoalan)
• Menyatakan proses
• Mencatat maklumat bacaan dengan menggunakan teknik PORPE
• Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik REAP
• Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik KWLH
• Mencatat maklumat penting

1
• Mencatat isi-isi yang menyokong hujah dan menolak hujah
• Mencatat idea utama dan idea sokongan
• Menyusun atur mengikut keutamaan (FIP)
• Mencatat rangka karangan
• Menyusun atur isi karangan mengikut perenggan
• Mencatat isi cerita
• Mencatat maklumat mengikut aspek/bidang
• Membuat rumusan
• Mencatat makna perkataan/frasa
• Menjana idea
• Membina ayat
• Membina soalan
• Mencatat antonim
• Mencatat medan makna/penjodoh bilangan
• Melengkapkan maklumat
• Mencatat komen (menjana idea)
• Membuat inferens dan rumusan
• Membina perenggan/wacana
• Menghuraikan maklumat
• Menyatakan fungsi
• Menjawab soalan pemakanan
• Borang profil pelajar
• Borang kebenaran ibubapa
• Borang aduan
• Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (1)
• Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (2)
• Borang penilaian sebutan perkataan
• Borang penilaian aktiviti lisan
• Borang penilaian aktiviti bacaan
• Borang penilaian pengucapan teks perbahasan
• Borang penilaian pengucapan teks laporan
• Borang penilaian pengucapan teks aduan
• Borang penilaian pengucapan teks wawancara
• Borang penilaian pengucapan skrip drama

2
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

Persamaan

Perbezaan
dari aspek

Corak Persamaan dan Perbezaan yang Penting

Kesimpulan

3
\

Ramalan:

+
Kemungkinan Bukti sebenar
bukti -

Apakah Kemungkina
ramalan n besar
yang ramalan ini
mungkin akan berlaku
berlaku?

+ Menyokong
- Tidak menyokong
? Tidak pasti

4
PG MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN

Topik : _____________________________

Orang yang membuat andaian :


__________________________________

Tindakan : __________________________________

Andaian : __________________________________
Perkara/bukti/kejadian/perist Apakah yang Adakah tindakan
iwa yang menyebabkan harus dilakukan ini dilakukan
andaian dibuat (YA/TIDAK)

1.

2.

3.

Andaian
(Tandakan / dalam petak yang sesuai)

Munasabah :

Boleh dipertikaikan :

Tidak munasabah :

Kesan terhadap tindakan:

5
PG MENERANGKAN SEBAB
+

Alasan Sebab
Kemungkin Sebenar
an Sebab -

Menjadi
Sebab
Kemungki Sebenar/
nan Sebab Tidak/Tid
ak Pasti

+ Menyokong

- Tidak
Menyokong

? Tidak Pasti

6
PG MENELITI BAHAGIAN-BAHAGIAN KECIL DAN
KESELURUHAN
Objek/Perkara
Objek / Perkara

Bahagian-bahagian objek/perkara?

Apakah peranan/fungsi bahagian-bahagian tersebut?

Apakah yang akan terjadi seandainya bahagian ini tiada?

Apakah hubungan di antara bahagian-


bahagian kecil dan keseluruhan itu?

7
PG MENJANAKAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN IDEA

TUJUAN:
APAKAH TUJUAN MENJANAKAN
KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN INI?

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN

JENIS-JENIS KEMUNGKINAN

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LUAR BIASA

8
MEMBUAT HUBUNGKAIT
DETERMINING PARTS AND WHOLE RELATIONSHIPS

Object

Parts

Parts Chosen

What would happen if we have no legs?

What is the importance of the legs to

9
PG MEMBUAT KATEGORI (1)

10
PG MEMBUAT KATEGORI (3)

11
PG MENYELESAIKAN MASALAH

MASALAH

KEMUNGKINAN PILIHAN PENYELESAIAN


Bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini?
PG MEMBUAT KEPUTUSAN

PILIHAN-PILIHAN

PILIHAN PENYELESAIAN

Kesan Sokong Nilai


Apa akan berlaku jika atau Penting atau tidak kesan
diambil pilihan itu tidak itu?
Mengapa?

Penyelesaian
Baru
Pilihan itu perlu

12
1.

2.

3.

4.

PILIHAN YANG DIBUAT

---------------------------------------------------

Alasan/Kesa
Akibat n dan akibat Nilai

BENTUK CARTA

Contoh 1: Carta Organisasi/Carta aliran

Kriteria

----------------------------------------------------------

Keputusan

---------------------------------------------------------------------------------

13
BENTUK LAKARAN:
Contoh 1: Rajah Tulang Ikan

Contoh 2: carta Edaran/Kitaran

Contoh:
KITARAN
HIDUP
NYAMUK

14
SEBAB 1 SEBAB 2

AKIBAT

SEBAB 3 SEBAB 4

PETA MINDA (2)

Aktiviti 3

15
Lengkapkan peta minda di bawah dengan maklumat tentang kemudahan
yang ditawarkan di Pejabat Pos.

Kemudahan
di Pejabat
Pos

Kiriman Perkhidmata
wang n

Perkhidmatan Kiriman
mel wang

PETA CERITA

Aktiviti 2

Tema Persoalan

16
.
.
.
.

Tiada yang
salah

Watak dan Gaya Latar


Perwatakan
bahasa

.
.
.
.
.
.

Sudut
pandangan

PETA KOGNITIF

Aktiviti 3

17
Persoalan
Tema

Sajak
kepada
Martabat Seorang
Datuk Guru
Gaya Bahasa Mesej

MEMBUAT INFERENS

Aktiviti 3

Pemerhatian Alasan Inferens

18
Rumusan

MENYUSUN IKUT ATURAN

MEMBACA

Isi-isi Penting

19
Sebab-sebab:

MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT

Mengapakah wanita kurang terlibat


dengan pekerjaan dalam bidang
pertanaian?
Akibat:

20
MENYATAKAN FAKTA DAN IDEA

MEMBACA

Aktiviti 1

MAHA 2000
Mendapat Sambutan

21
Fakta Idea

MEMBUAT KLASIFIKASI

Aktiviti 3

MAKLUMAT-MAKLUMAT:

Maklumat

22
Logik Tidak Logik

1. 2. 1. 2.

3. 3.

KEBAIKAN, KELEMAHAN DAN KEISTIMEWAAN (PMI)

Kebaikan (P), Kelemahan (M), dan Keistimewaan


(I), Perbahasan yang Disampaikan

Kebaikan (P) Kelemahan (M) Keistimewaan (I)

23
MEMBACA

Aktiviti 1

Tulis maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan yang bertajuk


“Teknologi Kitar Semula”.

Teknologi
Kitar
24
Semula
Aktiviti 3

Tulis maklumat tambahan tentang kejadian gerhana

• • •
Gerhana
• • •

• • •

• • •
Kejadian Gerhana
Faktor-faktor Jenis-jenis
• Kejadian
• Gerhana •Gerhana

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • 25 •

• • •
MEMBACA

Aktiviti 1

Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam rentetan peristiwa penting


Putrajaya

Idea-idea
Utama

26
Aktiviti 2

Tulis idea utama dan idea sokongan dengan berdasarkan berita.

Idea Utama

Idea Sokongan

27
MENULIS

Aktiviti 1

Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam teks yang bertajuk “Teknologi
Maklumat sebagai Pemangkin Agro-Industri”.

Idea-idea Utama 1.

2.

3.

4.
28
5.

Aktiviti 2

Rumuskan isi-isi penting dengan melengkapkan peta minda.

Kesan Faktor

Komputer
Mengancam
Mata

Cara Mengatasi

29
MENULIS

Aktiviti 1

Tulis isi-isi penting tersurat dengan berdasarkan carta pai yang bertajuk
“Pengagihan Pendapatan Operasi Perkhidmatan Telekom”.

Isi-isi Tersurat

30
Aktiviti 3

Tulis faktor-faktor yang menyebabkan berlaku gejala vandalisme di kalangan


remaja dengan berdasarkan bahan bacaan tambahan.

1.

2.

Faktor 3.
Vandalisme

4.

31
5.

Aktiviti 2

Tulis huraian bagi setiap isi penting yang telah anda peroleh.

Isi Penting Huraian

1.

2.

3.

4.

32
5.

Aktiviti 2

Bina soalan yang menggunakan skop lingkaran soalan untuk mendapatkan


maklumat berdasarkan temu ramah yang telah anda dengar.

I=Individu
P=Perkara

Li=Luar Individu

Soalan-soalan:

I:

P:

LI:

I + P:

I + LI:

P+ LI

33
I + P + LI:

Aktiviti 3

Tulis proses pembentukan gempa bumi dan letusan gunung berapi.


Kemudian, sampaikan hasil tugasan anda kepada kelas.

Gempa Bumi

Letusan Gunung
Berapi

34
MEMBACA

Aras 2
Aktiviti 1
Catat maklumat tersurat daripada teks yang bertajuk “Perniagaan Era
Ekonomi Digital” dengan mengikut langkah-langkah di bawah.

Membuat
andaian
awal
maklumat
teks yang
akan dibaca
berdasarkan

Mengurus /
menyusun
atur
maklumat
mengikut
keutamaan

Melafazkan catatan yang dibuat untuk memastikan maklumat betul


mengikut turutan yang sesuai

Menulis
dengan
lengkap idea
/ maklumat
yang
dikenalpasti

Menyemak
penulisan
yang dibuat
untuk
menilai
ketepatan
maklumat 35
dan
membuat
Aktiviti 2

Tulis maklumat yang anda perolehi daripada teks yang bertajuk


“Penggunaan Komputer di Malaysia”. Kemudian catat maklumat lain yang
anda kehendaki.

Apa yang
Apa yang
saya tahu Apa yang Apa lagi yang
sudah saya
tentang saya hendak saya hendak
pelajari
perkara yang tahu? tahu?
tentangnya?
dibaca?

36
Aktiviti 2

Tulis maklumat tentang lapisan bumi yang telah anda kumpulkan.

Maklumat
Penting

Kerak Mantel Teras

37
Penulisan

Aktiviti 1

Tulis isi yang menyokong dan isi yang menolak hujah bagi tajuk yang
diberikan

Wanita Mampu Melahirkan Karya Kreatif

Isi-isi
yang
menyokong
hujah

Isi-isi
yang
menolak
hujah

38
Aktiviti 2

Tulis idea utama dan idea sokongan di dalam ruangan yang disediaklan di
bawah.

Wanita Mampu Melahirkan Karya Kreatif

Idea utama:

Idea sokongan:

Idea utama:

Idea sokongan:

Idea utama:

Idea sokongan:

39
ARAS 2

LISAN

Aktiviti 1

Susun isi-isi penting yang telah didengar mengikut keutamaan.

Isi-isi Penting Mengikut Keutamaan

1.

2.

3.

4.

5.

40
Aktiviti 2

Tulis perenggan tentang jam randik berdasarkan susunan isi penting yang
telah kamu buat.
Pendahuluan

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Isi

Perenggan 1:________________________________________________________

________________________________________________________

Perenggan 2: ________________________________________________________

________________________________________________________

Perenggan 3: ________________________________________________________

________________________________________________________

Perenggan 4: ________________________________________________________

________________________________________________________

Penutup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

41
ARAS 3

LISAN

Aktiviti 1

Tulis cerita berdasarkan gambar yang diberikan (Rujuk editor tentang


struktur ayat)

Kisah di
Sebalik Pulau

42
ARAS 3
BUMI KITA
Aktiviti 1
Tulis maklumat tentang fenomena alam.

Fenomena
Alam

Gempa Bumi

Letusan Gunung Berapi

Kolam Air panas

43
Aktiviti 3

Tulis maklumat dan rumusan bagi maklumat yang diperoleh dengan


berdasarkan teks yang bertajuk “Peneroka ke Pusat Sains Negara”.

Maklumat Rumusan

44
Aktiviti 3

Tuliskan lawan perkataan-perkataan yang betul.

1. mengeluarkan

2. mengeluarkan

3.
mengeluarkan

4.
mengeluarkan

5. mengeluarkan

6. mengeluarkan

7. mengeluarkan

8. mengeluarkan

Aktiviti 3

45
Sambung ayat yang diberikan supaya menjadi petikan yang lengpak dengan
berdasarkan aktiviti sebelum ini . Tulis dengan kemas dan jelas.

Nipah ialah sejenis pokok palma __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ARAS 1

MENDENGAR DAN BERTUTUR

46
Aktiviti 1

Tulis ayat tanya yang terdapat daldam dialog yang telah anda dengar.

Ayat Tanya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aktiviti 2

Bina soalan dengan pelbagai kata tanya berdasarkan maklumat yang


diberikan.

47
1.
Saya membantu ayah membuat kerja-
Maklumat 1 kerja di bengkelnya.

Soalan 1

2.

Maklumat 2 Ada buluh yang saya beli di Kampung Ulu.

Soalan 2

3.
Semuanya bergantung kepada keadaan
Maklumat 3 dan tempahan pelanggan.

Soalan 3

4.
Barang-barang ini dihantar ke gerai-gerai
Maklumat 4 di pusat kraftangan.

Soalan 4

MEMBACA

Aktiviti 1

Tulis makna perkataan yang diberikan.

48
Makna
Perkataan
Perkataan

ikatan

lipatan

gubahan

peringkat

rumit

hamparan

empuk

Aktiviti 4

Tulis penjodoh-penjodoh bilangan yang sesuai bagi benda yang diberikan.

49
1.
durian

2.
bunga

3.
pisang

Aktiviti 2

Lengkapkan perenggan yang diberikan dengan frasa yang sesuai.

Kajang ialah sejenis atap yang diperbuat daripada gaun nipah.

50
Daun nipah boleh dibuat atap dan dinding rumah.

Nipah hidup subur di kawasan tanah lumpur yang berpasir.

Nipah menjadi sumber pendapatan bagi kebanyakan penduduk peribumi


Sarawak.

Nipah ialah sejenis pokok palma yang banyak didapati di


sepanjang

sungai. _____________________________________________________.

Boleh dikatakan semua bahagian pokok ini berguna.


_________________

___________________________________________________________.

______________________________________________________.

Daun-daun nipah dikeringkan dan disemat secara bertindan dan


teratur.

Rumah yang berdinding dan beratapkan nipah tidak panas kerana


lapisan

daun nipah yang tebal menebat pengaliran haba.

______________________________________________________.

Daun nipah dipotong daripada pelepahnya dan disemat


bercantum-

Aktiviti 2

Tulis komen yang bersesuaian dengan isi-isi penting yang telah dibuat.

Contoh:

Isi Penting: Rekod penerjunan lebih 1,200kali.

Komen: Peserta ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang


penerjunan.

51
Isi Penting 1:

Komen:

Isi Penting 2:

Komen:

Isi Penting 3:

Komen:

Isi Penting 4:

Komen:

Aktiviti 3

Tulis inferens yang telah dibuat dan buat rumusan berdasarkan inferens
tersebut. Panjangnya rumusan anda hendaklan tidak melebihi 120 patah
perkataan.

1.

2.

3.

4.

52
Mengenal Diri Demi Ekspedisi

MEMBACA

Aktiviti 1

Bina perenggan dengan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan.

Perenggan 1

53
Perenggan 2

Perenggan 3

Perenggan 4

Aktiviti 2

Tulis maklumat-maklumat tentang Teknologi Kitar Semula.

Maklumat Huraian

1.

2.

54
3.

3.

4.

Aktiviti 2
Nyatakan fungsi setiap peralatan atau kemudahan yang diberikan.

Peti surat Fungsi

Tempat Fungsi
menulis

Rak Fungsi
menyimpan
55
Fungsi
Kaunter
serahan

Penimbang Fungsi

Rak Fungsi
menyimpan

1. Kadar bayaran ke negara manakah yang paling mahal dan


mengapa?

2. Kadar bayaran ke negara manakah yang paling murah dan


mengapa?
PERKHIDMATAN POS

Aktiviti 1

Jawab soalan-soalan yang disediakan di bawah ini.

3. Mengapakah berat maksimum untuk setiap negara berbeza?

4. Berapakah berat maksimum bagi negara Asia Tenggara?

5. Pada pendapat anda, mengapakah kadar bayaran untuk setiap


tambahan 250 gm berbeza bagi setiap negara?

56
Profil Pelajar

Nama pelajar:_________________________________________________

Kelas:______________________

Tarikh lahir:_________________

Tempat lahir:________________
Aktiviti 2
Alamat:_______________________________________________________
Lengkapkan borang peribadi murid di bawah.
_______________________________________________________

Agama:____________________

Bangsa:____________________

Jantina:____________________

Nama ibu/bapa/penjaga:_________________________________________

Pekerjaan:__________________

Sekiranya berlaku kecemasan, sila hubungi:

Nama:_____________________

No. telefon:_________________

Tandatangan peajar:

__________________________

( )
57
Borang Kebenaran Ibu Bapa

Nama pelajar:__________________________________________________
MENULIS
Kelas:___________________________
Aktiviti 1
Nama ibu/bapa/penjaga:_________________________________________
Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa untuk menyertai lawatan sambil
belajar ke Pusat Karyaneka.
Pekerjaan:_______________________

Alamat:_______________________________________________________

________________________________________________________

No. telefon:______________________

Tempat lawatan:___________________ Tarikh:______________________

Masa:______________________ Guru pengiring:_____________________

Saya_____________________________membenarkan/tidak membenarkan
anak

saya dari kelas_____________________menyertai lawatan ini.

Tandatangan ibu/bapa/penjaga

_________________________
58
( )
BORANG ADUAN

Nama: ------------------------------------------------

Tahun: ------------------------------------------------
Aktiviti 3
Tarikh: ------------------------------------------------
Lengkapkan borang aduan berdasarkan isi penting aduan. Kemudian,
laporkan hasil tugasan kamu kepada kelas.
Aduan: ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Tandatangan:

----------------------------------

( ) 59
BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN HASIL TUGASAN

Nama pelajar:______________________________

Nama penilai:______________________________
Aktiviti 3 Tarikh:_______________

Tandakan
Buat (/) pada
penilaian skala pembentangan
terhadap yang sesuai. isi, fakta dan idea yang disampaikan
oleh rakan.
Skala
1 2 3 4 5
Aspek (Sanga (Lema (Sederha (Baik) (Sangat Catata
t h) na) Baik) n
Lemah
)
Isi
Fakta
Idea
Bahasa
Jumlah
markah

Penerangan tentang aspek yang dinilai:

Isi:
• Isi yang diberikan mencukupi, iaitu sekurang-kurangnya tiga isi.
• Isi dihuraikan denagn memberikan conton-contoh yang sesuai.

Fakta:
• Fakta-fakta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar.

Idea:
• Idea yang diberikan tepat dan padat.

Bahasa:
• Bahasa yang digunakan baku.
• Ayat yang digunakan seragam.
• Penggunaan kosa kata yang luas. 60
• Bahasa yang digunakan jelas dan lancar.
BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN
Aktiviti 3
Nama penyampai:_________________________________________
Buat penilaian tentang hasil pembentangan rakan anda yang berkaitan
dengan faedah malaysia menyertai negara-negara ASEAN dengan
menngunakan borang penilaian yang disediakan.

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

Perkara Skor Panduan


Memberikan Skor
Sebutan
0–3 Lemah
• Jelas
• Mengikut ejaan 4–7 Sederhana

8 – 10 Baik

Turun naik suara


semasa
menyampaikan
maklumat

Menyampaikan
maklumat dengan
lancar dan berhenti
di tempat yang
sesuai
Nama Penilai:___________________________
61
Menyampaikan Jumlah Skor
maklumat denagan
nada yang sesuai
• Tidak menjerit-
jerit
• Tidak terlalu

BORANG PENILAIAN SEBUTAN PERKATAAN


PERKHIDMATAN POS
Nama Penyampai:_________________________________________________
Aktiviti 1
Tandakan (/) pada ruangan yang disediakan.
Buat penilaian sebutan perkataan yang disampaikan oleh rakan anda.

Bil Perkataan Sebutan


Betul Salah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH

Nama Penilai:_________________________
62
Aktiviti 3

BORANG
Lengkapkan borang PENILAIAN
penilaian lisan LISAN
yang berikut untuk menilai penyampaian
cerita yang dibuat oleh rakan kamu.
Nama Penyampai:_______________________________

Nama Penilai:___________________________________

Klik skala yang sesuai.

Skala
Bil Ciri yang dinilai
1 2 3 4 5
1. Sebutan
2. Intonasi
3. Nada
4. Gaya Penyampaian

1- Lemah 2- Kurang Baik 3 - Sederhana 4- Baik


5- Sangat Baik

Penerangan tentang ciri yang dinilai

Sebutan
• Cara melafazkan atau menyebut perkataan
• Sebutan mestilah baku

Intonasi
• Turun naik atau tinggi rendah suara
• Penyampaian yang baik akan meninggikan atau merendahkan
suaranya pada tempat yang betul

Nada
• Nada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara
yang disampaikan

Gaya
• Penyampoaian mestilah sederhana
63 dan tidak berlebih-lebihan,
sesuai dengan bahan yang hendak disampaikan
Aktiviti 3

BORANG
Buat penilaian PENILAIAN
terhadap isi-isi BACAAN
penting yang disampaikan oleh rakan.

Nama Penyampai:________________________________

Aspek yang Penerangan tentang aspek yang Marka Markah


dinilai dinilai h yang
penuh diberika
n
• Isi penting yang disampaikan 10
mengikut urutan yang betul
Isi
• Isi penting yang dinyatakan itu 10
tepat dan sesuai

• Struktur ayat yang digunakan 5


sempurna
• Imbuhan dan perkataan yang dipilih 5
Bahasa tepat
• Bahasa yang digunakan mudah 5
untuk difahami
• Sebutan penyampaian jelas dan 5
baku
• Intonasi yang digunakan sesuai 5
Penyampaia
n
• Nada dan jeda penyampaian 5
menarik dan sesuai

Jumlah

Nama Penilai:___________________________________ Tarikh:______________

Pencapaian:

Cemerlang 41 – 50
Baik 31 – 40
Sederhana 21 – 30
Lemah 11 – 20
Sangat Lemah 0 – 10
64
Aktiviti 3

Buat penilaian terhadap pengucapan teks perbahasan semula oleh rakan


kamu.

BORANG PENILAIAN PERBAHASAN


Perana Sebutan Intonasi Nada Gaya Jumlah
n (30 (30 (20 (20 (100
markah) markah) markah) markah) markah)
1
2
3

Panduan Permarkahan

Bil Mutu/Tahap Isi/Bidasa Gaya(3 Strategi Bahasa Jumlah


n (30 0 (20 (20 (100
markah) markah markah) markah markah)
) )
1. Cemerlang 26 – 30 26 – 30 18 – 20 18 – 20 85 – 100
2. Sangat baik 21 – 25 21 – 25 15 – 17 15 – 17 68 – 84
3. Baik 16 – 20 16 – 20 12 – 14 12 – 14 51 – 67
4. Sederhana 11 – 15 11 – 15 9 – 11 9 – 11 34 – 50
5. Lemah 6 – 10 6 – 10 4–8 4–8 17 – 33
6. Sangat 0–5 0–5 0–3 0–3 0 - 16
lemah

Isi/Bidasan
• Ketepatan dan kemampatan isi/bidasan
• Kejelasan isi

Gaya
• Cara berhujah yang meyakinkan dan menarik
• Cara pengucapan yang tidak keterlaluan

65
Strategi
• Ketetapan memilih isi/isu yang dibahas

Bahasa
• Penggunaan bahasa baku
• Terdapat keragaman ayat
• Penggunaan kosa kata yang luas
• Kejelasan dan kelancaran sebutan
• Kesesuaian intonasi dan nada

Aktiviti 3

Minta rakan anda menyatakan maklumat tentang Pembedahan Pemindahan


Tangan menggunakan laras bahasa laporan dengan menggunakan borang
penilaian.
BORANG PENILAIAN LAPORAN

Nama Penyampai:_________________________________

Nama Penialai:____________________________________

Tandakan (/) pada skala yang sesuai.

Skala
Bil Ciri yang dinilai 1 2 3 4 5
1. Maklumat
2. Laras laporan
3. Nada
4. Gaya Penyampaian

1- Lemah 2- Kurang baik 3- Sedehana 4- Baik


5- Sangat Baik

Penerangan tentang ciri yang dinilai

Maklumat
• Maklumat disampaikan dengan tepat dan lancar

Laras Laporan
• Penyampaian mestilah mengikut format laporan yang betul

Nada
• Nada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara
yang disampaikan

Gaya Penyampaian
• Penyampaian mestilah sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai
66
dengan bahan yang hendak disampaikan
ARAS 3

LISAN

Aktiviti 1

Buat penilaian tentang aduan yang disampaikan oleh rakan kamu


berdasarkan situasi pertama. Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.
BORANG PENILAIAN ADUAN
Nama Penyampai:________________________________

Nama Penilai:____________________________________

Bi Skor
l Perkara yang Catatan
Dinilai 1 2 3 4 5
1. Isi
2. Ketepatan fakta
3. Bahasa
4. Kelancaran
5. Gaya penyampaiam

Isi
• Isi yang diberikan mencukupi iaitu sekurang-kurangnya tiga isi
• Isi dihuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai

Ketepatan Fakta
• Fakta-fakta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar

Bahasa
• Menggunakan ayat yang lengkap
• Menggunakan perkataan dan imbuhan yang tepat

Kelancaran
• Disampaikan dengan lancar, menarik dan tidak tersekat-sekat

Gaya Penyampaian
67
• Disampaikan denagn bersahaja dan tidak berlebih-lebihan
Aktiviti 3

Buat satu simulasi wawancara dengan berdasarkan soalan dan jawapan


yang telah dibina. Kemudian, minta rakan anda menilai wawancara yang
dibuat dengan menggunakan borang penilaian wawancara.

BORANG PENILAIAN WAWANCARA

Nama Penyampai:___________________________________

Nama Penilai:_______________________________________

Skala
Bil Ciri yang Dinilai
Yang Yang
Mewawanca Diwawanca
ra ra
1. Isi • Mengemukakan
soalan-soalan yang
releven dengan
kehendak tajuk .
• Menjawab soalan-
soalan yang
dikemukan dengan
tepat dan jelas.
2. Bahasa • Menggunakan bahasa
yang gramatis dan
sesuai untuk
wawancara.
3. Penyampaian • Menggunakan
sebutan baku.
• Meninggikan atau
merendahkan suara
pada tempat yang
betul.
• Menggunakan nada
yang sesuai semasa
menanya atau
menjawab soalan.
• Menggunakan jeda
yang sesuai semasa
menanya
68 atau
menjawab soalan.
4. Tatasusila • Bertatasusila
sepanjang wawancara
Aktiviti 2

Buat penilaian terhadap lakonan watak-watak yang dijalankan oleh


kumpulan lain dengan berdasarkan skrip drama yang diber.

BORANG PENIALAIAN DRAMA

Nama Pelajar:____________________________________

Nama Penilai:____________________________________

Tandakan ( / ) di dalam ruangan yang sesuai.

Skala

Bil Aspek 1 2 3 4 5 Catata


(Lemah (Kurang (Sederhan (Baik) (Sang n
) Baik) a) at
Baik)
1. Sebutan
2. Intonasi
3. Nada
4. Gaya
Penyampai
an
5. Bahasa

Jumlah

Penerangan tentang aspek yang dinailai:

Sebutan
• Cara melafaz atau menyebut perkataan
• Meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul

Nada
• Menggunakan nada yang sesuai dengan dialog yang disampaikan

Cara Penyampaian
69
• Mengucapkan dialog sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan
dialog yang disampaikan
70
CONTOH 1
PETA MINDA

PETA
MINDA

71
PG MEMEBUAT KATEGORI (2)

Ayam

Burun Bersayap Bersisik

Rama-

SIFAT
FIZIKAL
HAIWAN

72