Anda di halaman 1dari 64

1

Pn Siti Sara;
Terlebih dahulu tahniah kerana anda sedang berusaha untuk memurnikan kajian anda. Teruskan
usaha anda dengan fokus kepada komen-komen berikut:
SILA BACA DAHULU KOMEN TERSEBUT!
1) Abstrak yang ditulis adalah tidak betul! Kenapa ada perkataan akan dalam abstrak tersebut?
Mana dapatan yang diperolehi? Apakah rumusannya? Implikasinya? Kenapa tidak disebut dalam
bahagian ini? Berapa kali saya harus sebut perkara ini? Sila rujuk komen kali pertama saya! Sila
perbetulkannya!

2) Kenapa kerangka konsep tidak dibetulkan? “ (c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni
pelajar melalui strategi peta minda dan pembelajaran tradisional.” Anda kaji sikap saintifik dan
nilai murni dalam satu soalan? Mana boleh buat macan ini? Ada dua variable!!
Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan
Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam
topik ‘Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga’ Tingkatan satu.
Rajah 1.4: Rangka konsep Kajian
Anda guna perkataan sikap positif! Anda guna perkataan sikap saintifik, adakah kedua dua ini
sama? Sila selaraskan! Anda tidak baca komen kali kedua saya ke?
“Prestasi, sikap positif dan motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda
adalah di antara hasil kajian ini.” Mana boleh sebut Diantara? Fokus kepada soalan kajian anda!

3) Obkektif kajian dan soalan kajian No 2 anda adalah salah! Mana boleh ada dua variable dalam
satu soalan? Sila betulkannya. Sudah DUA KALI saya sebut perkara ini! Masih tidak faham ke?
“ Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional” Nilai = satu variable, sikap = satu variable!.

4) Hipotesis yang ditulis adalah juga salah! Sila betulkannya semula!

5) Tujuan kajian anda masih lagi tidak jelas! Anda menulis: “Maka kajian ini bertujuan untuk
menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi pembelajaran yang berkesan dalam
2

pengajaran” Mana boleh menimbang? Ini adalah kajian sila jelaskan dengan fokus kepada tujuan
yang sama!

6) Pastikan bahawa semua huruf “s” dalam perkataan “sains” ditulis dengan huruf “S” yang
besar seperti “Sains”

7) Anda menulis: “Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah untuk membuktikan


bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan untuk
meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan
sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru”.
Cara penulisan ini adalah tidak betul. Sila nyatakan tujuan kajian anda dengan fokus kepada
persoalan kajian yang akan di selidiki!

8) Pernyataan masalah anda harus dibuktikan melalui rujukan..sila nyatakan rujukannya


Contoh “ ia itu menurut Halim, (2009) guru-guru tidak mengajar..

9) Semasa anda menulis tujuan kajian jangan sebut perkataan “Ini diharapkan”.. Nyatakan terus
tujuan kajian anda dengan jelas dan terang!

10) “sains “ adalah satu matapelajaran, oleh itu sila tulis sebagai matapelajaran Sains, anda
menulis “ terhadap sains “ , “ belajar sains”……. Sila pastikan anda memurnikan semua ini
dalam seluruh kajian anda!

11) Anda tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya anda sedang kaji: Anda menulis
Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan
Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran

dapat meningkatkan pencapaian akademik, pembentukan sikap yang positif di kalangan pelajar ,
motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran
Sila selaraskan mengikut objektif dan persoalan kajian anda
3

13) Tajuk kajian anda adalah menggunakan peta minda bersaiz poket, bukannya teknik peta
minda.Oleh itu kenapa teknik peta minda disebut dalm persoalan kajian anda? Adakah anda
gunakan teknik peta minda, peta minda atau peta minda bersaiz poket? Yang mana satu ini? Sila
selaraskan dan jadikannya konsisten!
Anda menulis: “ 1) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta
minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.
2) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional.
3) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap
peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional.
Anda harus menulis semua objektif tersebut dengan menyebut perkataan peta minda bersaiz poket!
Begitu juga dengan persoalan kajian anda!

14) Anda menulis “Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan dapat
mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi, berminat dalam
menambahkan ilmu pengetahuan, meneroka alam sains, memperkembangkan konsep
kendiri dan menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing-masing.
Adakah anda menmggunakan teknik peta minda atau peta minda bersaiz poket? Adakah anda
mengkaji konsep kendiri? Sila jelaskan dan perbetulkannya!

15) Dalam bahagian 2.1 anda tidak memberi ulasan mengenai kajian –kajian yang telah
dijalankan, apa kaitan kajian tersebut dengan kajian anda, kelemahan kajian tersebut berbanding
dengan kajian anda? Kenapa anda harus jalankan kajian ini? Anda cuma melaporkan balik apa
yang telah dijalankan oleh pengkaji lain!

16) Anda tidak menjelaskan mengenai Rajah 2.2 apakah kandungannya, bagaiman ia beroperasi?
Sila jelaskan!
4

17) Dalam bahagian 2.4 , anda menulis “Sekarang huraikan pula bagaimana untuk membuat peta
minda khususnya kepada para pelajar”. Apa ini? Dari mana anda cut and paste atau
dapatkannya? Sila jelaskan? Adakah anda membaca apa yang anda tulis ini?

18) Tulis semula rumusan untu bahagian 2.6 semula, berpandukan kepada komen yang telah
diberikan!

19) Sila tulis semula Bab 3, bahagian pengenalan anda !

20 ) Sila jelaskan 15 item yang digunakan dalam borang soal selidik dalam bahagian Soal selidik
yang digunakan. Jelaskan item tersebut dalam bentuk Jadual
Contoh:
Item no Soalan Kategori
1 Adakah anda berminat belajar matapelajaran Sains? Minat

21) Pastikan semua Borang Soal selidik, Ujian Pra / Pos , Soalan Temubual / terbuka, Borang
Pemerhatian disertakan sebagai Lampiran yang berlabel!

22) Dalam bahagian 3.4, tajuk anda adalah Peta Minda bersaiz Poket, tetapi penerangan yang
diberikan adalah mengenai peta minda? Sila selaraskannya!

23) Anda menggunakan item –item berbentuk negatif. Anda menulis “Item yang bersifat negatif
diterbalikkan skala nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis.” Sila jelaskan item
tersebut dalam bahagian 3.6 dengan terperinci, iaitu item mana yang berbentuk negatif dalam
bentuk jadual! Jelaskan juga mengenai item-item yang menguji sikap saintifik dan nilai murni
dalam bentuk Jadual!

24) Anda tidak menerangkan mengenai jenis ujian statistik yang anda gunakan dalam bahagian
3.6? Apakah jenis ujian statistik yang anda gunakan? Sila rujuk komen pada bahagian tersebut
dan jelaskannya!
5

25) Dalam bahagian 3.6 anda juga tidak menyatakan bagaimana anda akan menganalisa data
yang diperolehi , iaitu dengan mengunakan perisian apa? SPSS ke? Versi apa? Sila jelaskannya!

26) Tulis semula Bahagian 4.0 (Pengenalan): nyatakan tujuan kajian anda, nyatakan dengan
ringkas apa yang akan dibincangkan dalam bab ini!

26) Untuk bahagian ini: 4.2.2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan
Pembelajaran Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar
Saya mahu anda focus kepada satu variable sahaja, sila tulis semula bahagian ini! Saya tidak
akan membaca selagi anda perbetulkannya!

27) Dalam Bab 4 anda menyebut perkataan “peta minda” anda tidak menyebut “peta minda
bersaiz poket” Apa sebanarnya yang and kaji ini, anda gunakan peta minda biasa atau peta minda
bersaiz poket? Sila jelaskannya dan perbetulkannya!

28) Anda tidak melaporkan dapatan yang diperolehi dari borang pemerhatian seperti yang anda
jelaskan anda menggunakannya dalam Bab 3? Mana dapatannya? Kenapa ia tidak dilaporkan
dalam Bab 4?

29) SAYA TIDAK MEMBACA BAB 5 ANDA KERANA ANDA ADA BANYAK
PEMBETULAN YANG HARUS DILAKUKAN. SILA LAKUKANNYA DAN OLEH
SEMULA BAB 5 ANDA MENGIKUT ACUAN BAB 1 , 2 3 DAN 4!
6

KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN PETA MINDA


BERSAIZ POKET DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DALAM
PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN SATU

SITI SARA BT ABU BAKAR


790915025548001
BACHELOR OF EDUCATION ( SCIENCE) WITH HONOUR (BESC)
PPW PULAU PINANG
019-4734700
DR. PARVINDER SINGH

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI


OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2010

ISI KANDUNGAN
7

PERKARA Muka surat

Pengakuan i
Penghargaan ii
Abstrak iii

BAB I MASALAH KAJIAN

1.0 Pengenalan
1.1 Latar Belakang Kajian
1.2 Penyataan Masalah
1.3 Rangka Konsep
1.4 Tujuan Kajian
1.5 Kepentingan Kajian
1.6 Batasan kajian
1.7 Takrifan Istilah
1.8 Rumusan

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.0 Pengenalan
2.1 Kajian Berkaitan
2.2 Teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda

2.3 Peta Minda Bersaiz poket ( P-MM)


2.4 Tatacara Membuat Peta Minda
2.5 Kepentingan Peta Minda
2.6 Rumusan

BAB III METODOLOGI KAJIAN


8

3.0 Pengenalan
3.1 Rekabentuk kajian
3.2 Populasi dan Sampel Kajian
3.3 Instrumen kajian
3.4 Prosedur Pengumpulan Data
3.5 Prosedur Menganalisis Data
3.6 Rumusan

BAB IV DAPATAN KAJIAN

4.0 Pengenalan
4.1 Profil Sampel
4.2 Laporan Dapatan Kajian
4.3 Rumusan

BAB V PERBINCANGAN & KESIMPULAN

5.0 Pengenalan
5.1 Ringkasan Kajian
5.2 Perbincangan Dapatan Kajian
5.3 Kesimpulan Dapatan kajian
5.4 Implikasi Dapatan kajian
5.5 Cadangan Kajian Lanjutan
5.6 Rumusan

RUJUKAN

LAMPIRAN
9

PENGAKUAN

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh: 24 MEI 2010 Tandatangan:……………….


Siti Sara Bt Abu Bakar
790915025548001

XXX

XXX
10

PENGHARGAAN

Alhamdullilah, setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia


dan rahmatnya,dapat saya menyiapkan Kajian Berasaskan Sekolah ini mengikut jadual yang
telah ditetapkan sebagai memenuhi syarat bagi mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (Sains)
Dengan Kepujian.
Setinggi-tinggi penghargaan kepada tutor kajian bahagian 1, Dr Yeoh Poh Choo kerana
telah banyak memberi penerangan dan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya tanpa mengenal
rasa dalam memberi kefahaman untuk menjalankan kajian ini . Tidak lupa juga kepada tutor
kajian bahagian ke 2, Dr Parvinder Singh yang juga telah banyak memberi panduan yang
berguna. Segala tunjuk ajarnya jasa baiknya tidak akan dilupakan. Terima kasih atas segala ilmu
yang telah dicurahkan
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pengetua, guru penolong kanan, guru
pembimbing Puan Noorhayati bt Zakaria serta para pelajar kelas 1PE1 dan 1KP1 di sebuah
sekolah menengah di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang yang telah banyak membantu dan
memberi bimbingan sepanjang kajian dijalankan.
Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan di Open University Malaysia,
PPW Pualau Pinang yang telah bekerjasama dengan baik dalam menjana idea dan mencurahkan
buah fikiran bagi menghasilkan kajian yang terbaik.
Yang paling disayangi ,kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada suami
tercinta Mohd Rohaizad b Mustafa kerana telah memberi segala pengorbanan dan semangat serta
motivasi dalam menyiapkan kajian ini. Begitu juga dengan anak-anak tersayang, Nurina Izzati,
Muhammad Syahmie Fitri dan Muhammmad Sufi Adlie yang setia dan sabar menunggu dengan
tugasan yang amat mencabar yang dilakukan ini.

Semoga dengan segala usaha murni ini akan diredhai olehNya.


Terima kasih semua.

XXXX
11

XXXX

XXXXX
KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN
PETA MINDA BERSAIZ POKET DALAM PEMBELAJARAN SAINS
TINGKATAN 1

ABSTRAK

Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan
teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta
mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses pengajaran dan
pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1
dalam tajuk ‘ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga ‘. Kajian ini melibatkan seramai 60 orang
pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah menengah yang terdiri
daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains.
Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan dan menunjukkan peningkatan yang positif dalam
kefahaman pelajar yang berbeza cara dan latar belakang pembelajaran. Kajian yang akan
dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal
kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos
(selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan). Semua data yang dikumpul akan
dibuat perbandingan dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan pendekatan
menggunakan kaedah peta minda dalam mata pelajaran Sains di sekolah.
12

BAB 1

MASALAH KAJIAN

1.0 Pengenalan
Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara
maju menjelang tahun 2020. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat
berilmu, saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin
keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis, kreatif dan
berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berkualiti
adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih dan bersikap
objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.
Peta minda merupakan suatu lakaran grafik pemikiran individu yang membolehkan kita
merangka, mencatat nota, merekod maklumat atau peristiwa, merancang aktiviti dan membuat
sesuatu persembahan dan sebagainya.  Ia adalah alat berkesan yang mendorongkan pemikiran
kreatif. Selain itu, bentuk peta minda juga berbagai-bagai bergantung kepada kreativiti seseorang
individu tersebut.
Tiga elemen di dalam bidang sains iaitu pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik dan nilai
murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan sains. Sains adalah satu bidang
ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi menyediakan pelajar memahami
keadaan di sekeliling mereka. Pengajaran sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan
dan kemahiran sains dengan memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai-nilai murni yang
13

diterima di persekitaran budaya Malaysia. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu
mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan
perkembangan dunia sains dan teknologi. Oleh itu, pelajar harus membina pemahaman yang
bermakna terhadap alam sekeliling mereka.
1.1 Latar Belakang Kajian

Kaedah pembelajaran tradisional seperti pembelajaran berpusatkan guru, kuliah dan latih tubi
secara individu sering digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini,
dilihat sebagai satu cara penyampaian ilmu yang berkesan dalam jangka masa yang pendek.
Namun peratusan pelajar yang mengikuti pembelajaran sains secara tradisional ini, tidak begitu
berkesan. Justeru itu, keputusan peperiksaan di dalam mata pelajaran sains masih kurang
memuaskan sama ada di peringkat menengah rendah atau menengah atas. Ini kerana
pembelajaran tradisional menjadikan pelajar pasif (Hotler,1994). Kebanyakan guru
mengamalkan kaedah pengajaran biasa yang tidak ditumpukan kepada pengajaran yang
bermakna dan berkesan. (Ee Ah Meng, 2004).
Kini penggunaan peta minda semakin penting sebagai satu kemahiran mengorganisasi maklumat
dan menghuraikan konsep atau objektif secara teratur ( Subadrah, 2001). Satu kajian yang
dijalankan oleh Osman Affan (2008) , membuktikan kaedah peta minda ini menggunakan
kedua-dua belah otak dan dengan cara ini, dapat meningkatkan lagi produktiviti dan ingatan
memori pelajar.
Pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah
merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang
mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak
terancam bagi melahirkan insan berkebolehan, berkemahiran tinggi, bertanggungjawab dan
berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama, nusa dan bangsa.
Maka kajian ini bertujuan untuk menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi
pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran sains Tingkatan satu dalam topik‘Pelbagai bentu
dan sumber tenaga’ dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep-konsep sains yang
abstrak. Pembelajaran melalui peta minda akan lebih bermakna kerana ia tidak membosankan
dan menggunakan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan yang baru diterimanya bagi
14

menunjukkan perkaitan dan perhubungan diantara konsep sains yang dipelajarinya. Dengan cara
ini pemahaman pelajar dapat dikukuhkan dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sains akan
meningkat.

1.2 Penyataan Masalah

Proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang
bersesuaian untuk digunakan. Namun, kebanyakan guru biasanya menyampaikan pengetahuan
berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran itu sendiri. Matlamat guru hanyalah ke
arah menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan pada setiap hujung tahun. Apa yang
terjadi adalah proses pembelajaran hanya berlaku secara dasar sahaja. Tidak mementingkan
pemahaman pelajar samada benar-benar menguasai kemahiran atau pun tidak. Adakalanya
setiap konsep yang disampaikan tidak jelas dan berada jauh di luar konteks sebenar.
Ingatan dan kefahaman konsep memainkan peranan yang utama di dalam pendidikan
sains bagi meningkatkan prestasi diri pelajar. Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk
adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak . Oleh itu, kajian yang
dijalankan adalah amat penting dalam menentukan tahap keberkesanan pembelajaran
menggunakan teknik peta minda bagi subjek sains yang bertajuk ‘Pelbagai Bentuk dan Sumber
Tenaga’ dalam Sains Tingkatan 1 KBSM.  Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah
untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan
untuk meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan
penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru.

1.3 Rangka Konsep

Kajian ini adalah satu cubaan untuk membanding kesan kaedah pembelajaran menggunakan peta
minda bersaiz poket dengan kaedah pembelajaran tradisional terhadap peningkatan prestasi,
sikap dan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran Sains untuk pelajar tingkatan satu di dalam
topik pelbagai bentuk dan sumber tenaga. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi
eksperimen di mana sampel dibahagikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pembelajaran tradisional manakala, kumpulan
15

eksperimen pula diajar dengan kaedah pembelajaran peta minda . Prestasi, sikap positif dan
motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda adalah di antara hasil kajian
ini.

Instrumen
Ujian Pra
Borang pemerhatian
Ujian Pos
Soal selidik Sikap
Analisis Data

Sampel
Kumpulan Eksperimen Min sisihan piawai –
Kumpulan Kawalan Ujian-t

Objektif
a) Mengenalpasti keberkesanan pembelajaran peta minda
berbanding pembelajaran tradisional.
b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran peta minda
berbanding pembelajaran tradisional terhadap peningkatan
prestasi pelajar.
c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni pelajar melalui
strategi peta minda dan pembelajaran tradisional.

Pembelajaran Pembelajaran Tradisional


menggunakan Peta minda
16

Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan


Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam
topik ‘Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga’ Tingkatan satu.
Rajah 1.4: Rangka konsep Kajian
1.4 Tujuan Kajian

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan
teknik peta minda dalam mata pelajaran sains tingkatan satu ke atas tajuk ‘Pelbagai Bentuk dan
Sumber Tenaga’. Ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian akademik, pembentukan sikap
yang positif di kalangan pelajar , motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

1.4.1 Objektif Kajian

Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai tiga objektif iaitu:


a) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda
berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.XXX
b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah
pembelajaran tradisional.
c) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap
peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional.

1.4.2 Persoalan Kajian

a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berbanding
pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar?
b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai
positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?
c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi
pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?
17

1.4.3 Hipotesis Kajian

Hipotesis Nol (HN 1)

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata
pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz
poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.

Hipotesis Alternatif (HA 1)

Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran
sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan
selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.

Hipotesis Nol ( HN 2)

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata
pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda
bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang
bersaiz poket .

Hipotesis Alternatif (HA 2)

Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata
pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda
bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang
bersaiz poket .
18

Hipotesis Nol ( HN 2)

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum
pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar
diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.

Hipotesis Alternatif (HA 2)

Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar
diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar
dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.

1.5 Kepentingan Kajian

Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains perlu dipelajari dengan
menggunakan kaedah yang berkesan, menarik dan menyeronokkan. Kaedah pembelajaran yang
sesuai dapat menjadikan mata pelajaran sains lebih bermakna dan mudah dikuasai oleh pelajar.
Kajian ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif kepada pelajar di dalam
menguasai subjek sains sama ada ketika kegiatan amali di dalam makmal mahu pun di dalam
kelas. Dengan perubahan sikap yang positif , diharapkan kaedah pembelajaran menggunakan
teknik peta minda menjadi satu alternatif yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk
meningkatkan prestasi pelajar. Kajian ini diharapkan menjadikan pembelajaran lebih berstruktur
dan berpusatkan pelajar. Kajian ini juga diharapkan dapat menarik sokongan yang positif
daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan pengajaran yang berkualiti dan berkesan.
19

1.6 Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut:


1. Kajian akan menggunakan bilangan pelajar yang terbatas di salah sebuah sekolah
menengah di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang . Oleh itu, kajian ini adalah lebih sesuai
untuk pelajar-pelajar di sekolah tersebut.
2. Kajian ini melibatkan murid-murid daripada pelbagai kecerdasan dan kebolehan serta
pelbagai latar belakang hidup.
3. Kajian ini akan mewujudkan kesukaran untuk mengawal pembolehubah luar yang
memesong dari tujuan kajian seperti maklumat palsu yang diberikan oleh pelajar.

1.7 Takrifan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelaskan.

1.7.1 Pembelajaran Teknik Peta Minda bersaiz poket

Peta minda merupakan satu alat pengurusan minda yang amat berguna dalam menghasilkan
perhubungan dan kesepaduan terutamanya dalam menghubungkaitkan rangka isi sesuatu fakta
dan konsep dalam sains. Peta minda membolehkan kita mengumpulkan banyak maklumat dalam
satu muka surat dan memerhatikan perhubungan di antara beberapa topik dan subtopik . Suatu
keputusan dari maklumat yang banyak telah dipermudahkan. Berbanding dengan cara yang lain,
peta minda membolehkan kita menggunakan keseluruhan otak kita kerana teknik ini meliputi
tindakan dan fikiran yang datang dari kedua-dua belah otak. Bentuk peta minda berbagai-bagai,
iaitu bergantung kepada kreativiti pengguna.  Perkara yang penting diberikan pertimbangan ialah
mudah, menarik dan bermakna kepada pengguna. (Toh Hon Leong, 2000). Peta minda yang
bersaiz poket ini berukuran seperti kertas yang bersaiz A4 yang dilipatkan menjadi 4 bahagian.
20

Dengan saiz yang kecil , peta minda ini dapat dimuatkan ke dalam poket dan mudah untuk
dibawa ke mana-mana.

1.7.2 Pembelajaran Tradisional


Mok Song Sang ( 2004 ) menyatakan bahawa pembelajaran tradisional adalah satu
pengajaran yang bersifat sehala dan hanya berpusatkan guru berbanding dengan pembelajaran
menggunakan teknik peta minda yang lebih berpusatkan pelajar. Tekniknya, guru membuat
penerangan dan pelajar hanya mendengar. Pembelajaran tradisional ini lebih kepada bersifat
mengingat dan menghafal. Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk adalah jauh ketinggalan
dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak berbanding menggunakan teknik yang kreatif
seperti menghasilkan nota peta minda bersaiz poket. Idea dan kreativiti pelajar dapat
digabungkan untuk menghasilkan peta minda yang bukan sahaja berguna malahan bermakna
kepada pelajar itu sendiri
Pembelajaran tradisional sudah tidak relevan lagi dalam fenomena pendidikan sekarang
kerana pelajar menjadi pasif, tidak kreatif dan hanya mengharapkan guru semata-mata. Proses
pengajaran menjadi lesu dan tidak bermaya akibat daripada hubungan satu hala guru dengan
pelajar. Turutan aktiviti pembelajaran di bawah menunjukkan pembelajaran secara tradisional
iaitu;
(a) penyampaian kandungan mata pelajaran oleh guru
(b) pelajar membuat latihan secara individu
(c) kuiz secara individu dan
(d) pengiraan skor bagi individu.

1.7.3 Sains
Sains ialah satu ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan kebenaran melalui formula dan bukti-
bukti yang dihasilkan. (Kamus Dewan, 1992).

1.7.4 Motivasi
Motivasi sebagai satu kuasa dalaman yang membangkitkan, mengarah dan mengawal minat serta
tingkah laku manusia. (Woolfolk,1990)
21

1.7.5 Keberkesanan
Keberkesanan membawa maksud perubahan di dalam sesuatu tindakan. Berkesannya sesuatu
kaedah dapat dilihat daripada hasil yang diperolehi melalui ujian dan pencapaian. (Kamus
Dewan, 2002) .

1.7.6 Pembelajaran
Pembelajaran sebagai satu proses individu mendapatkan informasi tingkah laku atau kebolehan
baru untuk disesuaikan dengan kehendak dan keperluan pembelajarannya. (Abdul Rahim b. Abd.
Rashid , 2000)

1.7.7 Prestasi Pelajar


Prestasi merupakan kebolehan pelajar mengikuti kurikulum yang diajar dan ditentukan melalui
ujian tertentu seperti ujian bulanan. Dalam kajian ini, prestasi pelajar dikesan melalui ujian pra
dan ujian pos. ( Mohd Yusof Othman , 2000).

1.7.8 Minat
Minat adalah satu kecenderungan atau tarikan terhadap sesuatu perkara. Abd. Rahman Aroff
(1997) menyatakan bahawa minat akan wujud apabila sedar tentang kecenderungan terhadap
sesuatu objek itu.

1.7.9 Pencapaian Sains


Pencapaian Sains ialah prestasi seseorang pelajar yang akan dinilai dan diukur daripada
keputusan ujian atau peperiksaan bulanan samada memuaskan atau tidak. Dari sudut objektif
pembelajaran, pencapaian sains boleh dilihat dari peratus kefahaman pelajar terhadap sesuatu
topik yang diajar melalui soaljawab atau pemerhatian guru di dalam kelas terhadap pelajarnya .
Dengan itu pencapaian sains pelajar dapat diukur melalui markah keputusan peperiksaan bulanan
masing-masing. (Ibrahim Deris ,2003).
22

1.7.10 Ujian Pra dan Ujian Pasca

Ujian pra dijalankan kepada kesemua pelajar di dalam kelas kawalan dan eksperimen sebelum
setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah pembelajaran berpusatkan guru dengan
kaedah pembelajaran peta minda dijalankan.

Ujian pasca pula dijalankan kepada kesemua pelajar dalam kelas kawalan dan eksperimen
selepas setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran peta minda dan kaedah pengajaran
berpusatkan guru dijalankan. ( Zuraidah Mat Hussein, 2002)

1.8. Rumusan

Kajian ini menghuraikan latar belakang, rasional, objektif, tujuan, hipotesis, kepentingan
dan batasan kajian. Bab ini juga merumuskan bahawa kaedah pembelajaran yang berpusatkan
pelajar akan dapat mewujudkan situasi di mana pelajar dapat berinteraksi sesama sendiri dan
guru bagi membantu pelajar mengukuhkan kefahaman dan meningkatkan daya ingatan mereka di
dalam subjek sains.yang bertajuk ‘pelbagai bentuk dan sumber tenaga’ bagi pelajar tingkatan
satu. Subjek sains sering dilihat sebagai mata pelajaran yang sukar sehingga pelajar kurang
bermotivasi untuk menguasainya. Permasalahan ini jika tidak diatasi akan menjejaskan
penguasaan ilmu pelajar. Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan
dapat mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi, berminat dalam
menambahkan ilmu pengetahuan, meneroka alam sains, memperkembangkan konsep kendiri dan
menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing-masing.
23

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

Kajian ini merupakan kajian tentang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknik
peta minda bersaiz poket terhadap pencapaian pelajar dalam sains.

Strategi yang biasa digunakan oleh guru ialah strategi pengajaran tradisional iaitu pengajaran
berpusatkan guru. Strategi ini didapati kurang berkesan. Bagi pelajar yang mempunyai
kebolehan yang tinggi, mereka dapat menerima apa yang diajarkan oleh guru dengan baik.
Sebaliknya, pelajar yang kurang berkebolehan tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar oleh
guru dengan baik. Guru perlulah mengubah strategi pengajaran bagi memastikan semua
pelajarnya menguasai kemahiran yang diajar
Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai literatur yang berkaitan iaitu kajian
terdahulu oleh tokoh-tokoh akademik dari dalam dan luar negara tentang memahami bidang
kajian, dapatan kajian lepas, kajian berkaitan dan rumusan mengenai pembelajaran menggunakan
teknik peta minda yang bersaiz poket.

2.1 Kajian berkaitan


24

Kajian oleh Cohen dan Morisson (2000) merumuskan bahawa salah satu cara penentuan
kecekapan atau prestasi seseorang individu mempelajari dan menguasai ilmu adalah dengan
menyedari gaya pembelajarannya. Penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu
untuk mencapai keputusan cemerlang. Peta minda yang telah dibangunkan oleh Tony Buzan
pada tahun 1976 adalah kaedah yang berkesan untuk membuat nota dan berguna untuk
menjanakan idea dengan perkaitan. Untuk membina satu peta minda, seseorang haruslah bermula
di tengah muka surat yang menjadi tajuk utamanya. Kemudian ia bercambah keluar ke semua
arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan
rajah kunci (key images). (Blog- Cikgu ZulPakar , 2007)
Menurut penulis buku Pelajar Cemerlang, Ismail Zain ( 2003 ) ingatan seorang pelajar
akan menurun selepas waktu yang tertentu. Oleh yang demikian adalah penting seorang pelajar
yang telah mempunyai peta minda mengulangkaji peta mindanya dari masa ke semasa. Adalah
dicadangkan seorang pelajar mengulangkaji peta mindanya selepas satu jam sesi
pembelajarannya. Ini bertujuan untuk mula memetakan mindanya dengan maklumat yang telah
dipelajarinya.
Menurut Osman Affan (2008 ), kemahiran belajar merujuk kepada gaya pembelajaran
yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang diamalkan oleh pelajar bagi memperolehi
hasil pembelajaran tertentu. Menurut Rabe Juhari (2001), “ Nota yang anda buat sendiri
adalah yang terbaik berbanding pelbagai buku rujukan yang terdapat di pasaran”.
Pembelajaran adalah satu perubahan yang berlaku disebabkan oleh pengalaman individu
(Slavin, 1997) . Oleh itu seseorang guru haruslah mengetahui dan memahami strategi pengajaran
dan pembelajaran yang sesuai dengan pengendalian pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
topik yang ingin diajar. Seseorang guru hendaklah mengetahui bagaimana hendak mengajar
pelajar supaya dapat menguasai maklumat, konsep dan kemahiran yang berguna (Slavin, 1997).
Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif,
iaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek . ( Mok Song Sang , 2004 ).
Mengikut kajian yang dijalankan oleh Lee Smith, (1996 ) otak manusia dibahagikan kepada dua
iaitu hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri. Mengikut kajian mereka , ramai pelajar
menjalankan aktiviti dengan lebih banyak bertumpu kepada otak kiri berbanding otak kanan .
Mengikut seorang penulis , Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk “Superbrain”,
melalui pemetaan minda seseorang itu dapat “ learn MORE, remember MORE, use LESS paper,
25

invest LESS effort…”yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu
pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak
kertas serta tenaga. ( Sumber : Utusan online, 2009 ). Kajian lepas juga menjelaskan untuk
belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik
pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. Wan Mohd Zahid
Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek
teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi, kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau
kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung atau terikut-ikut dengan rakan sebaya. Situasi
ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi
pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar . Oleh itu guru perlu tahu gaya
pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang memenuhi gaya belajar pelajar
( Osman Affan, 2008 ). Guru memainkan peranan utama di dalam pemilihan strategi pengajaran
dan pembelajaran.
Teori yang turut menjadi panduan kepada kajian ini ialah Teori Kognitif Pembelajaran
secara Kreatif ( Mayer,2001). Mayer merupakan ahli konstruktivisme yang memfokuskan
kepada pembinaan pengetahuan bagi menghasilkan pembelajaran bermakna dikalangan pelajar.
Menurut beliau , peranan minda sebagai alat untuk mentafsir secara aktif tentang objek atau
peristiwa bukan sekadar memperolehi realiti dari luar minda sepertimana perspektif objektivis.
Teori ini juga menyarankan penggunaan pelbagai teknik-teknik yang kreatif secara sistematik
agar proses pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan dalam minda pelajar.
Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah
memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu
yang bermakna. Dalam melakar peta minda atau pengurusan grafik, beberapa langkah perlu
dibuat agar ianya dilakukan secara sistematik. Penganalisisan data melalui pemetaan minda ini
adalah merupakan salah satu ciri-ciri aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran sekolah bestari.
Oleh itu guru seharusnya memahirkan diri serta berusaha memperkenalkan aktiviti ini kepada
pelajar-pelajarnya mulai sekarang.

XXXX
26

2.2 Teknik-teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang
lebih berkesan terhadap pelajar-pelajar. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan
yang kuat, tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak
sesuai di zaman yang serba maju ini.

Menurut Lee Shok Mee dalam bukunya Psikologi Pendidikan (1997),

“ Tanpa kebolehan mengingat, segala yang dipelajari menjadi sia-sia sahaja. Dari segi
peperiksaan pula kebolehan mengingat menjadi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana
seseorang murid telah mencapai pembelajaran. Oleh itu, kegagalan mengingat fakta atau
prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi calon . justeru itu, calon tersebut dianggap telah
gagal dalam pembelajaran .”

Peta minda merupakan teknik belajar yang telah diasaskan oleh pakar pelajaran sejak tahun
1960-an lagi. Ianya telah dimajukan dan dipopularkan penggunaannya oleh Tony Buzan seorang
ahli fikir dan juga pakar motivasi sekitar tahun 80 an lagi. Berasaskan kajian-kajian yang lepas ,
kemahiran belajar seperti mencatat nota dan membuat peta minda merupakan kemahiran yang
sangat penting dalam pembelajaran subjek Sains.

Pembelajaran menggunakan peta minda biasanya boleh dilakukan oleh pelajar cerdas dan
lambat. Unsur-unsur pembelajaran menggunakan peta minda adalah seperti berikut:

 Ingatan visual - Huruf kata kunci, penggunaan warna, simbol, ikon, anak panah.
 Keterserlahan - setiap peta minda memerlukan satu idea atau tajuk di tengah-tengah.
 Organisasi dan kata kunci.
27

 Perkaitan dan penggabungan isi penting.


 Pelajar adalah bertanggungjawab kepada pembelajaran sendiri.

2.3 Peta minda bersaiz poket ( P-MM)

Dalam proses menimba ilmu pelajar harus menggunakan pelbagai kaedah agar dapat
meninggalkan kesan terhadap pemahaman . Kemahiran mencatat semula apa yang telah dibaca ,
didengar atau dilihat adalah penting kerana tanpa membuat catatan daya ingatan tidak dapat
bertahan lama . (Muhammad Kamil Abdul Samad ,1999).

Ciri-ciri peta minda bersaiz poket ialah :

 Kemas dan kecil.


 Mudah untuk dibaca dan diingati .
 Ringkas dan padat .
 Jimatkan masa untuk membaca .
 Bentuk yang menarik dimana menarik minat pembaca untuk membacanya berulang-ulang  .
 Berinformasi .
 Mudah dibawa ke mana-mana.

Peta minda yang bersaiz poket adalah lebih praktikal berbanding peta minda yang biasa
bersaiz A4. Ini kerana pelajar tidak menghadapi masalah untuk membawa nota poket ini ke
mana-mana pada bila-bila masa disebabkan saiz yang kecil.

Pengajaran Memberi penerangan cara


bertajuk pelbagai Ujian Pra membuat peta minda bersaiz
bentuk dan sumber poket dan prosedurnya
tenaga

Membuat Memantau perkembangan


Ujian Pos
perbandingan hasil proses membuat nota poket
dapatan kajian dan dan menggalakan pelajar
manila keberkesanan menggunakannya untuk
teknik peta minda meningkatkan daya ingatan
28

Rajah 2.2
Rangka Strategi Pembelajaran menggunakan peta minda

XXXXX
2.4 Tatacara membuat peta minda

Seperti yang diterangkan sebelum ini, peta minda adalah teknik mengingati sesuatu perkara
melalui bentuk, warna, kreatif, rasa dan lain lain. Sekarang huraikan pula bagaimana untuk
membuat peta minda khususnya kepada para pelajar.

1. Sediakan sehelai kertas bersaiz kecil . Contohnya, sehelai kertas A4 boleh dilipat kepada
4 bahagian dan pen pelbagai warna .
2. Kata kunci (keyword) yang boleh mengambarkan keseluruhan subjek yang hendak
dibuat. Contohnya, bagi membuat peta minda mengenai pelbagai sumber dan bentuk
tenaga maka kata kunci yang sesuai adalah tenaga. Gunakan kata kunci yang ringkas
bersaiz sederhana.
3. Letakkan kata kunci ini di bahagian tengah peta minda. Dengan menggunakan kreativiti
sendiri membuat bulatan, gambar bewarna mengelilingi kata kunci tersebut.
4. Bahan grafik seperti garisan anak panah dan pelbagai untuk membentuk jaringan. Jangan
gunakan garisan yang lurus untuk memulakan jaringan. Otak kanan kita suka pada seni
dan kreativiti, jadi kalau boleh gunakan garisan bersahaja dan tidak terlalu lurus. Garisan
lurus seolah olah statik dan tidak menarik.
5. Jika perlu, mencampurkan gambar- gambar bewarna yang berkaitan bertujuan untuk
memperkukuhkan fakta yang hendak diingat. Buat sahaja gambar mengikut kefahaman
anda sendiri.
6. Dari cabang utama , boleh membentuk beberapa cabang lain yang diisi dengan perkataan
atau perkara yang bersangkutan dengan cabang utama.
7. Gunakan warna yang terang dan pelbagai.
29

Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh
memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu
membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya. Semasa peperiksaan, semua
fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan.
Oleh itu dalam proses pembelajaran, teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajaran
yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. Penggunaan teknik belajar seperti
mengaplikasikan peta minda dapat membantu dalam kejayaan pelajar. ( Osman Affan , 2008 )

2.5 Kebaikan menggunakan Peta Minda

Menurut Mohd Yusof Othman (2000)di dalam bukunya Kaedah Pembelajaran Berkesan,
Beberapa elemen yang dapat merangsangkan fungsi otak dan memudahkan pemahaman kita
adalah seperti berikut:-

 Teks- Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat
mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa
bosan untuk membacanya.
 Grafik- Bahan grafik seperti garisan anak panah, segi empat dan bulatan dapat digunakan
untuk membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu-satu topik.
 Gambar- Gambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat
menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara
mencerdaskan daya gambaran mental yang ada pada setiap individu.

2.6 Rumusan

Kajian-kajian yang lalu sama ada yang dijalankan di dalam atau di luar negara menunjukkan
kesan positif kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda bersaiz poket terhadap
prestasi diri, sikap, minat dan motivasi pelajar. Kebanyakan model pembelajaran yang dikaji
dapat mempertingkatkan prestasi pelajar yang merangkumi kepimpinan, membuat keputusan,
membina kepercayaan, komunikasi dan pengurusan konflik. Namun, bagi meningkatkan
pemahaman dan ingatan jangka panjang pelajar peta minda dilihat sebagai satu cara yang terbaik.
Pembelajaran sains menggunakan teknik peta minda merupakan satu pelaksanaan prosedur yang
30

menggalakkan pembelajaran yang lebih efektif , kreatif , bermakna dan berkesan bagi mencapai
aspirasi negara.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan

Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu kajian.
Metodologi kajian merupakan bahagian penting yang digunakan untuk memastikan kajian yang
dijalan menggunakan kaedah, prosedur atau cara yang betul. Selain itu, metodologi kajian juga
boleh digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan data sah dan
dipercayai . (Mohd Najib Abdul Ghaffar, 1999).
Rekabentuk kajian yang akan dijalankan ke atas dua buah kelas pelajar tingkatan 1 dari
sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara iaitu di dalam negeri Pulau Pinang dengan
menggunakan kaedah eksperimen kuasi. Berdasarkan kajian yang lalu, kaedah pembelajaran
menggunakan peta minda dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan mendorong
kreativiti serta memberi kesan yang lebih baik kepada pelajar. Bab ini terdiri daripada
rekabentuk kajian, populasi, instrumen kajian, prosedur kajian, penganalisis data dan
kesimpulan.
31

3.1 Rekabentuk kajian

Kajian yang dijalankan ini menggunakan rekabentuk eksperimen kuasi kerana pelajar yang
terlibat berada di dalam kelas yang telah sedia ada dan telah ditentukan oleh pihak pentadbiran
sekolah berkenaan. Pelajar-pelajar yang terlibat mempunyai tahap pencapaian akademik yang
hampir sama. Sebuah kelas dipilih sebagai kumpulan eksperimen yang bertujuan untuk
mendedahkan pelajar-pelajar tersebut kepada pembelajaran menggunakan teknik peta minda dan
membandingkannya dengan sebuah kelas lain dalam kumpulan kawalan yang menggunakan
kaedah pengajaran tradisional.
Kelas-kelas tersebut telah diberikan ujian pra pada minggu pertama kajian dijalankan
agar mereka dapat membuat persediaan awal. Selepas diberi ujian pra, jawapan-jawapan
dikumpul dan dianalisis untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar. Kemudian, proses
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kedua-dua kaedah dijalankan. Pemerhatian
ke atas sikap saintifik, ilmu pengetahuan dan nilai murni pelajar diberi penekanan sepanjang
proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Borang pemerhatian digunakan untuk mencatat
hasil pemerhatian yang dilakukan. Ujian pos dan soal selidik diberikan pada minggu terakhir
kepada pelajar daripada kedua-dua kumpulan. Markah ujian dikumpulkan dan dianalisis
menggunakan ujian-T. Data yang diperolehi berdasarkan hasil analisis dapat menunjukkan atau
menguji sejauh mana tahap keberkesanan pengajaran menggunakan teknik peta minda yang
digunakan dalam topik ‘ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga’ bagi pelajar tingkatan satu dalam
mata pelajaran sains.

3.2 Populasi Sampel Kajian

Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar dari Tingkatan 1 di Sekolah Menengah di
Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Pelajar dibahagikan kepada dua kelas, seramai 30 orang
pelajar dalam kelas eksperimen dan 30 orang pelajar dalam kumpulan kawalan. Kumpulan
eksperimen diajar dengan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda manakala
kumpulan kawalan diajar secara kaedah tradisional. Pengkaji selidik guru bertindak sebagai
pemudahcara dalam kumpulan eksperimen dan mengajar secara tradisional dalam kumpulan
kawalan. Pelajar-pelajar yang terlibat di dalam persampelan ini adalah terdiri daripada pelajar
32

yang tinggal di kawasan taman-taman perumahan, pinggir bandar dan desa yang terletak satu
kilometer hingga enam belas kilometer dari sekolah.

Jadual 3.2 : Populasi sampel Kajian

Pelajar
Bilangan Peratus
Tingkatan 1
KUMPULAN
30 50
KAWALAN
KUMPULAN
30 50
EKPERIMEN
Jumlah 60 100

3.3 Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang utama yang digunakan untuk mengumpul maklumat ialah ujian pra,
ujian pos , borang soal selidik dan borang pemerhatian. Ia merangkumi aspek-aspek yang diuji
dalam tajuk ‘Pelbagai bentuk dan sumber tenaga’. Ujian pra diberi pada awal pelaksanaan kajian
manakala ujian pos setelah pengajaran dan pembelajaran selesai. Ujian pos dijalankan bagi
melihat perkembangan yang berlaku selepas pengajaran .

3.3.1 Soal selidik

Instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan data. Menurut Sulaiman Masri (1996) ,
soal selidik merupakan kaedah paling mudah untuk memperoleh maklumat. Selain itu, soal
selidik selalu digunakan untuk mengukur sikap seseorang samada melalui soalan respon tetap,
bebas (terbuka), senarai semak atau skala kadar.
33

Skala yang digunakan adalah terdiri daripada skala 1 hingga skala 3. Skala 1 merujuk
kepada amat tidak setuju (ATS), Skala 2 menunjukkan tidak setuju (TS), dan skala 3 merujuk
kepada setuju (S).

Jadual 3.3.1: Jadual Skala Tiga Mata


Peringkat Singkatan Skor
Amat Tidak Setuju ATS 1
Tidak Setuju TS 2
Setuju S 3

Set borang soal selidik kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian
B dan Bahagian C.(XXX)
1. Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan dengan latar belakang pelajar seperti
kelas dan tahun , jantina dan bangsa.
2. Bahagian B mengandungi 15 item berpandukan skala empat mata. Pelajar perlu memberi
pilihan terhadap pernyataan yang diberi dengan membulatkan nombor yang disediakan
mengikut pilihan diri yang sesuai.
3. Bahagian C menyediakan dua soalan terbuka.

3.3.2 Ujian pra dan ujian pos

Ujian pra dan ujian pos terdiri daripada 20 item yang bertujuan menguji kefahaman dan
penguasaan objektif pembelajaran. ( Rujuki Lampiran 1 ) .Soalan yang berbentuk objektif ini
memerlukan pelajar memilih jawapan yang tepat bagi setiap item yang dikemukakan. Soalan-
soalan yang berkaitan dengan topik yang akan diajar berdasarkan buku-buku rujukan akan
dijadikan instrument kajian. Konsep yang digunakan adalah sama bagi kertas ujian pra dan pos.

3.3.3 Borang Pemerhatian


34

Penyerapan nilai-nilai murni seperti sikap rajin, tabah, tanggungjawab dan toleransi serta sikap
saintifik di antara pelajar akan ditafsir melalui borang pemerhatian yang akan diisi oleh guru
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Borang skor individu akan mengandungi empat
petunjuk prestasi (PP) dengan skor 1 hingga 3.

3.4 Kaedah Penggunaan Peta Minda bersaiz Poket

Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan
pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang
bermakna. Sebagai permulaan guru menerangkan beberapa langkah perlu dibuat agar
penghasilan peta minda dilakukan secara sistematik:-

 Memahami isi petikan. Sekiranya sesuatu lakaran peta minda itu hendak dilakukan
berdasarkan daripada bahan bacaan, maka bahan bacaan itu perlulah dibaca dan difahami
secara keseluruhan terlebih dahulu.
 Mengenalpasti isi dan huraian yang berkaitan. Ianya dapat dilakukan dengan cara
menggaris isi-isi serta huraian-huraian yang dianggap ada kaitan dan relevan dengan
topik bahan bacaan tersebut.
 Di atas sekeping kertas A4 yang telah dilipatkan menjadi 4 bahagian, pelajar mula
melakar simbol. Idea yang utama akan bermula pada satu titik permulaan dan ianya
disimbolkan dengan satu bulatan. Dari sinilah idea ini akan berkembang. Pelbagai cara
dapat dilakukan untuk perkembangan idea ini.
 Untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah rendah, pemetaan minda
ini lebih sesuai dibuat dalam bentuk pengurusan grafik dan jaringan klasifikasi.
 Penggunaan beberapa simbol berserta dengan warna-warna tertentu dapat digunakan
sebagai satu teknik memetakan minda kita ke arah memudahkan pemahaman.
 Melukis gambar. Gambar merupakan salah satu media yang dapat memberi rangsangan
yang begitu cepat daripada teks. Gambar juga dapat memberi pelbagai interpretasi yang
dapat mencetuskan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif.
35

Langkah seterusnya, pelajar diminta untuk sentiasa menggunakan peta minda yang telah

dihasilkan sebagai bahan ulangkaji .Ulangkaji yang pertama mungkin memakan masa yang agak

panjang kerana maklumat dan fakta tersebut masih baru. Ulangkaji seterusnya harus dilakukan

pada hari berikutnya. Pada ulangkaji kedua ini seorang pelajar sudah mula mengingati lebih

banyak fakta, manakala cabang-cabang peta yang tersedia pula semakin banyak dicetakkan ke

dalam mindanya. Masa untuk mengulangkaji akan menjadi semakin pendek kerana ingatannya

semakin baik. Ulangkaji yang seterusnya akan menambahkan lagi daya ingatan dengan

masa yang lebih pendek.

Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh

memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu

membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya. Semasa peperiksaan, semua

fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan.

Oleh itu dalam proses pembelajaran, teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajaran

yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. Penggunaan teknik belajar seperti

mengaplikasikan peta minda dapat membantu dalam kejayaan pelajar. (Cikgu Wan Noor Azlina-

http://smkbb.kelantan.edu.my/petaminda.html. )

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Ujian pra dibuat terlebih dahulu ke atas kedua-dua kumpulan pada minggu pertama kajian
dijalankan. Ujian dijalankan selama satu jam dan pelajar menjawab soalan berdasarkan
pengetahuan dan kefahaman mereka. Markah bagi ujian pra ini direkodkan. Setelah ia
dijalankan, kaedah pembelajaran tradisional dijalankan kepada kelas kawalan dan kaedah
pembelajaran menggunakan teknik peta minda pula ditumpukan pada kumpulan eksperimen.
Borang pemerhatian bagi setiap pelajar dalam kedua-dua kumpulan diisikan ketika proses
pembelajaran ini dijalankan. Setelah selesai sesi pembelajaran, ujian pos pula diberikan kepada
36

pelajar. Sesi ini dijalankan serentak pada waktu yang sama dan ia juga turut direkodkan. Borang
soal selidik terhadap mata pelajaran sains hanya diberikan kepada kumpulan eksperimen pada
hari yang sama ujian pos diedarkan. Segala maklumat yang diperolehi direkodkan dan
dianalisis.

3.6 Prosedur Menganalisis Data

Analisis secara statistik digunakan bagi data soal selidik yang dijalankan. Peratusan minat
pelajar dianalisis melalui item soal selidik. Item yang bersifat negatif diterbalikkan skala
nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis. Skala Likert digunakan bagi mengira
skor responden.

Jadual 3.6 : Skala Likert mengira Skor Responden Dalam Soal Selidik
Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju
(ATS) (TS) (S)

1 2 3

Rumusan bagi skor untuk perkara yang ditafsir dalam borang pemerhatian adalah berdasarkan
jumlah skor yang tertinggi. Jadual pengredan diwujudkan bagi menetapkan gred yang ingin
diberikan.

Jadual 3.6.1 : Petunjuk Skala Pengredan Bagi Sikap Saintifik Dan Nilai Murni
Gred Julat skor Penerangan gred
A 4 Pencapaian tahap cemerlang
B 3 Pencapaian tahap kepujian
C 2 Pencapaian tahap memuaskan
D 1 Pencapaian tahap minimum
X X Tidak hadir
37

Kaedah statistik digunakan bagi menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini perlu dilakukan
bagi mencapai matlamat kajian iaitu data yang diperolehi dianalisis untuk diaplikasikan dalam
bentuk perbandingan data bagi melihat nilai min dan peratusan pencapaian pelajar. Ujian
perbandingan min dilakukan untuk menilai pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos.
Dua puluh soalan objektif diberikan kepada pelajar bagi menguji tahap pencapaian mereka dan
keselarasan dengan objektif pembelajaran. Skor 1 diberikan kepada item yang tepat dan skor 0
pada item yang salah. Jadual penggredan skor adalah seperti di bawah.

Jadual 3.6.2 : Penggredan Skor


Skor Gred Peratus

15 - 20 Lulus 80 - 100
6 - 14 Lulus 40 - 79
0-5 Gagal 0 – 39

3.7 Rumusan

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran


dalam topik ‘ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga ‘ menggunakan teknik peta minda
berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. Selain itu , untuk
memupuk sikap positif dan motivasi terhadap matapelajaran sains khususnya.

Kajian dijalankan ke atas responden yang belajar di dalam dua buah kelas yang
melibatkan instrumen kajian dalam bentuk borang soal selidik, borang pemerhatian dan satu set
ujian pra dan ujian pos. Data-data yang akan diperolehi dapat membanding bezakan
keberkesanan di antara pembelajaran bercorak tradisional dengan pembelajaran menggunakan
peta minda terhadap diri pelajar terutama di dalam menarik minat pelajar bagi subjek sains
tingkatan satu dalam penguasaan ilmu ‘Pelbagai bentuk dan sumber tenaga ‘.
38

BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.0 Pengenalan

Bab ini melaporkan dan menerangkan tentang dapatan hasil kajian yang telah dilaksanakan di
sebuah sekolah menengah di Daerah Seberang Perai Tengah , Pulau Pinang. Data-data tersebut
telah dikumpul dan disusun secara sistematik untuk memudahkan analisis-analisis yang perlu
dilakukan seterusnya, dan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 12.0 digunakan
untuk proses menganalisis data. Analisis data yang diperolehi membandingkan keberkesanan
pembelajaran menggunakan teknik peta minda dengan pembelajaran berpusatkan guru
(tradisional). Objektif kajian diberi fokus dan soalan kajian dijawab secara kuantitatif. Selain itu,
analisis kuantitatif menyokong dapatan kajian.

4.1 Profil Sampel


39

Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan satu dari sebuah sekolah menengah
kebangsaan di Seberang Perai Utara , Pulau Pinang. Profil sampel kajian mengikut kumpulan
ditunjukkan di dalam Jadual 4.1.
Jadual 4.1: Profil Sampel Kajian
Kumpulan Jantina Bilangan Peratus
Eksperimen Lelaki 18 60.0
Perempuan 12 40.0
Kawalan Lelaki 17 56.7
Perempuan 13 43.3
Jumlah Lelaki 35 58.3
Perempuan 25 41.7

4.2 Dapatan Kajian

Objektif kajian ini adalah untuk menyiasat keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik
peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. Selain itu,
kajian ini juga mengkaji sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah
pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru. Objektif kajian yang ketiga adalah untuk
melihat perbandingan keberkesanan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam
meningkatkan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional.
Hasil kajian telah mengambil kira data-data yang diperolehi daripada markah pra ujian
dan pasca ujian, dan juga hasil daripada maklumat soal selidik pelajar. Data-data yang dikutip
telah dianalisa dengan menggunakan jadual perbandingan dan ujian statistik.

4.2.1 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta Minda dan Pembelajaran


Tradisional Terhadap Prestasi Pelajar

Soalan kajian yang pertama ialah adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta
minda berkesan meningkatkan prestasi pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional.
Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional
terhadap prestasi, dalam hipotesis dinyatakan seperti berikut:
40

Hipotesis Nol (HN 1)


Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata
pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz
poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.

Hipotesis Alternatif (HA 1)


Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran
sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan
selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.
Skor peningkatan prestasi sampel diperolehi melalui perbezaan markah ujian pra dan
ujian pos. Analisis data menunjukkan min peningkatan skor prestasi kumpulan pembelajaran
peta minda adalah 10.90 dengan sisihan piawainya 5.77. Manakala bagi kumpulan pembelajaran
tradisional, min peningkatan skor prestasi yang diperolehi lebih rendah berbanding dengan
kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 5.93 dengan sisihan piawai 6.14. Min dan sisihan
piawai bagi skor peningkatan prestasi mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam
Jadual 4.2.

Jadual 4.2: Min dan Sisihan Piawai Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran
Kaedah Bilangan Min Sisihan Piawai
Pembelajaran
Pembelajaran 30 44.6 16.3
Peta minda

Pembelajaran
30 34.1 9.2
Tradisional

Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan skor
antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T
= 3.229, p = 0.002 < 0.05 adalah signifikan, seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.3.
Maka hipotesis nol, H01 ditolak. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima
pembelajaran peta minda menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berbanding pelajar yang
41

menerima pembelajaran tradisional. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi
kesan yang lebih baik bagi meningkatkan prestasi pelajar di dalam mata pelajaran sains bagi
topik ‘Pelbagai bentuk dan sumber tenaga'.

Jadual 4.3: Jadual Ujian-T Bagi Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran
Kaedah Nilai Nilai
Pembelajaran T p

Pembelajaran
Peta minda
3.22 0.002
Pembelajaran
Tradisional

4.2.2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan Pembelajaran


Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar

Soalan kajian yang kedua ialah adakah kaedah pembelajaran peta minda dapat memupuk
sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding pembelajaran tradisional.
Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan kaedah tradisional
terhadap sikap dan nilai, dalam hipotesis dinyatakan sebagai:

Hipotesis Nol ( HN 2)
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata
pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda
bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang
bersaiz poket .

Hipotesis Alternatif (HA 2)


Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata
pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda
42

bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang
bersaiz poket .

Analisis data menunjukkan min sikap dan nilai positif pelajar kumpulan pembelajaran
peta minda adalah 3.23 dengan sisihan piawai 0.16. Manakala bagi kumpulan pembelajaran
tradisional pula, min sikap dan nilai positif pelajar yang diperolehi adalah lebih rendah
berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2.98 dengan sisihan piawai 0.20.
Min dan sisihan piawai bagi sikap dan nilai positif pelajar mengikut kaedah pembelajaran
ditunjukkan di dalam Jadual 4.4.

Jadual 4.4: Min dan Sisihan Piawai Sikap dan Nilai Positif Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran .

Kaedah Bilangan Min Sisihan Piawai


Pembelajaran

Pembelajaran 30 3.23 0.16


Peta minda

Pembelajaran 30 2.98 0.20


Tradisional

Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif
antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T =
5.407, p = 0.000 < 0.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.5.
Maka hipotesis nol, H02 ditolak. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima
pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap sains
berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. . Pelajar kumpulan pembelajaran
peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan pembelajaran
tradisional. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang positif terhadap
sikap pelajar mempelajari sains.
43

Jadual 4.5 : Jadual Ujian-T Bagi Min Sikap dan Nilai Positif Mengikut Kaedah Pembelajaran
Kaedah Nilai Nilai
Pembelajaran T P

Pembelajaran
Peta minda

Pembelajaran 5.407 0.000


Tradisional

4.2.3 Perbandingan Pembelajaran Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap


Motivasi Pelajar

Soalan kajian yang ketiga ialah adalah kaedah pembelajaran peta minda dapat meningkatkan
motivasi pelajar untuk belajar sains terutama bagi topik tingkatan satu ‘Pelbagai bentuk dan
sumber tenaga’ berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Bagi membandingkan kesan
kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap motivasi dalam
hipotesis dinyatakan seperti berikut :

Hipotesis Nol ( HN 2)
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum
pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar
diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.

Hipotesis Alternatif (HA 2)


Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar
diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar
dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.
44

Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda
adalah 2.98 dengan sisihan piawai 0.26. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula,
min yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda
iaitu 2.56 dengan sisihan piawai 0.20. Min dan sisihan piawai bagi motivasi pelajar mengikut
kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4.6.

Jadual 4.6: Min dan Sisihan Piawai Motivasi Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran.
Kaedah Bilangan Min Sisihan Piawai
Pembelajaran

Pembelajaran 30 2.98 0.26


Peta minda

Pembelajaran 30 2.56 0.20


Tradisional

Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min motivasi antara
pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T= 6.949, p =
0.000 < 0.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.7.

Maka hipotesis nol, H03 ditolak. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima
pembelajaran peta minda lebih bermotivasi untuk belajar sains berbanding pelajar yang
menerima pembelajaran tradisional. Ini menunjukkan kaedah pembelajaran peta minda dapat
meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains.
45

Jadual 4.7: Jadual Ujian-T Bagi Min Motivasi Mengikut Kaedah Pembelajaran
Kaedah Nilai Nilai
Pembelajaran T p

Pembelajaran
Peta minda

Pembelajaran
6.949 0.000
Tradisional

XXX

4.3 Rumusan

Dapatan kajian yang membandingkan kesan pembelajaran peta minda dan pembelajaran
tradisional terhadap pencapaian prestasi, sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar di dalam
mata pelajaran sains tingkatan satu khususnya bagi tajuk ” Pelbagai bentuk dan sumber tenaga “.
Rumusan analisis data kuantitatif yang melaporkan kesan pembelajaran peta minda dan
pembelajaran tradisional terhadap prestasi, sikap dan motivasi pelajar ditunjukkan dalam jadual
yang telah disertakan . Secara umumnya, pembelajaran menggunakan teknik peta minda didapati
memberi kesan yang lebih baik terhadap pencapaian prestasi, sikap dan nilai positif serta
motivasi pelajar berbanding dengan pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru.
46

BAB 5

IMPLIKASI DAN PERBINCANGAN

5.0 Pengenalan

Bahagian ini menerangkan sepintas lalu tujuan kajian, metodologi yang dijalankan dan
rumusan dapatan kajian. Seterusnya, dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam
berserta dengan implikasi kajian. Lanjutan daripada kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan
dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini. Hasil daripada kesimpulan,
perubahan boleh dilihat terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk meningkat
pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran sains amnya, serta dalam topic yang dipilih iaitu
‘pelbagai sumber dan bentuk tenaga khususnya.
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui keberkesanan pembelajaran peta minda ke
arah menarik minat dan meningkatkan pemahaman pelajar serta wujud perbezaan pelajaran biasa
dengan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan teknik peta minda.
Seterusnya dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam beserta dengan implikasi kajian.
Lanjutan daripada kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan
keseluruhan untuk laporan kajian ini.

5.1 Ringkasan Kajian


47

Di dalam kajian ini, keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda diukur dari
aspek peningkatan prestasi, sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar. Memandangkan aspek
pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda di dalam kelas perlu diambil kira, maka
kajian ini juga mendapatkan pandangan daripada para pelajar yang terlibat. Secara lebih khusus,
soalan kajian yang hendak dijawab adalah seperti berikut:

a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berbanding
pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar?

b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai
positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?

c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi


pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?

5.2 Perbincangan Dapatan Kajian

Guru perlu memberikan perhatian kepada beberapa perkara dalam pengajaran dan
pembelajaran untuk mencapai matlamat Sains KBSM. Sesi pengajaran dan pembelajaran perlu
melibatkan pelajar secara aktif. Jenis aktiviti, cara menyoal dan bimbingan yang diberikan
haruslah ke arah meningkatkan daya pemikiran pelajar dan membantu pembelajaran menerusi
pengalaman dan meningkatkan kreativiti pelajar . Pengalaman yang diberikan itu meliputi
aktiviti yang bersifat inkuiri dan memberi peluang kepada pelajar untuk sampai kepada sesuatu
kesimpulan atau pemahaman dengan sendirinya.

5.2.1 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket
Terhadap Peningkatan Skor Prestasi Pelajar.
48

Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan skor
antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T
= 3.229, p = 0.002 < 0.05 adalah signifikan .Dapatan kajian menunjukkan bahawa peningkatan
skor prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket lebih
tinggi dan signifikan berbanding dengan pelajar kumpulan pembelajaran tradisional. Maka ini
menyokong dapatan kajian lepas yang melibatkan matapelajaran sejarah yang dijalankan di
dalam negara oleh Dayang Sarinah Awang Sura (2004). Kesemua dapatan kajian tersebut
menunjukkan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket dapat
meningkatkan prestasi pelajar. Ini menyokong pendapat Ismail Zain (2003) dalam bukunya
Pelajar Cemerlang melangkah ke alam siber yang menegaskan kaedah pembelajaran peta minda
merupakan pendekatan yang kreatif dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang
peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran.
Dengan kata lain, peningkatan prestasi pelajar dapat dikaitkan dengan perlaksanaan
pembelajaran menggunakan peta minda yang mengkehendaki pelajar yang berbeza tahap
kebolehan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan nota-nota dalam bentuk peta
minda yang mudah untuk dibawa kemana-mana dan menarik perhatian untuk dibaca. Cara ini
juga akan menggalakan perbincangan di antara rakan-rakan, memberi pandangan, menyemak
sebarang kesilapan yang dilakukan serta saling bantu-membantu antara satu sama lain di dalam
masalah pelajaran. Berbanding dengan suasana di dalam kumpulan tradisional yang berbentuk
individu, pelajar melihat guru mereka sebagai satu-satunya sumber rujukan dan kurang berlaku
interaksi antara sesama pelajar melainkan dengan rakan baik mereka sahaja. Jika sesuatu
pelajaran itu disampaikan dengan cara dan gaya yang menarik dalam situasi yang
menyeronokkan, ia dapat merangsangkan minat pelajar terhadap pelajaran tersebut (Tajul Ariffin
& Noraini Dan , 1992).
Perkara yang dapat dirumuskan di sini ialah, dapatan kajian yang menunjukkan
peningkatan prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang lebih tinggi
daripada pelajar kumpulan tradisional adalah konsisten dengan teori-teori dan kajian lepas yang
telah dibincangkan sebelum ini.
5.2.2 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan Peta Minda Terhadap Sikap dan Nilai
Positif Pelajar.
49

Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif
antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Ujian menunjukkan nilai T =
5.407, p = 0.000 < 0.05 adalah signifikan. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang
menerima pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap
sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. Pelajar kumpulan
pembelajaran peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan
pembelajaran tradisional. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang
positif terhadap sikap pelajar mempelajari sains.
Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan
dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang ditekankan oleh
guru di sekolah. Wan Mohd Zahid Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia
masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi, kebanyakan
pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung atau terikut-
ikut dengan rakan sebaya. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang
khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar .
Oleh itu guru perlu tahu gaya pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang
memenuhi gaya belajar pelajar ( Osman Affan, 2008 ). Guru memainkan peranan utama di
dalam pemilihan strategi pengajaran yang mana secara tidak langsung berperanan dalam
pembentukan sikap dan nilai positif dalam diri pelajar.

5.2.3 Kesan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Motivasi

Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 2.98
dengan sisihan piawai 0.26. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula, min yang
diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2.56
dengan sisihan piawai 0.20. Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi
membandingkan min motivasi antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional.
Ujian menunjukkan nilai T= 6.949, p = 0.000 < 0.05 adalah signifikan . Dapatan kajian
menunjukkan pelajar-pelajar kumpulan pembelajaran peta minda lebih menunjukkan perubahan
yang positif terhadap motivasi . Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk “Superbrain”,
50

melalui pemetaan minda seseorang itu dapat “ learn MORE, remember MORE, use LESS paper,
invest LESS effort…”yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu
pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak
kertas serta tenaga. ( Sumber : Utusan online, 2009 ).

Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu
didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang
ditekankan oleh guru di sekolah. Toh Hon Leong ( 2000 ) menyatakan sistem pendidikan di
Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi,
kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara secara kebetulan, tidak
langsung atau terikut-ikut dengan rakan sebaya. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak
mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata
pelajaran sukar bermotivasi untuk belajar sains berbanding dengan pelajar kumpulan
pembelajaran tradisional.

5.3 Kesimpulan Dapatan Kajian

Kesemua hipotesis kajian diterima pada aras signifikan 0.05. Berikut adalah ringkasan bagi
dapatan kajian berdasarkan soalan kajian :

a) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan prestasi pelajar


dalam sains khususnya bagi topik ‘ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga ‘.
b) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif
terhadap sains kepada pelajar.
c) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar
untuk belajar sains.

5.4 Implikasi Dapatan Kajian


51

Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang menunjukkan prestasi, sikap dan nilai positif dan
motivasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda lebih tinggi dan signifikan
berbanding dengan kumpulan pembelajaran tradisional, implikasinya di sini menunjukkan
pembelajaran menggunakan peta minda boleh dijadikan sebagai salah satu alternatif kepada
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia digunakan di dalam pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran sains. Implikasi daripada dapatan-dapatan tersebut, guru-guru sains
perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang digunakan di dalam kelas sains. Kaedah yang
digunakan tidak seharusnya terhad kepada penyampaian isi kandungan secara kuliah semata-
mata kerana ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengambil kira tahap kefahaman
pelajar dan lebih tertumpu kepada latih tubi secara individu. Guru juga perlu menggunakan
kaedah pembelajaran menggunakan peta minda kerana kaedah ini telah banyak diuji dan
didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Tambahan pula, kaedah ini selaras
dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang mementingkan agar pelajar lebih
cenderung menjadi kreatif dan kritis.
Walau bagaimanapun tidak dinafikan penggunaan kaedah pengajaran yang baru seperti
pembelajaran menggunakan peta minda ini sememangnya memerlukan pengorbanan daripada
pihak guru, usaha yang lebih banyak dan persediaan yang lebih awal adalah amat penting .
Namun begitu, ia tidak bermakna guru perlu menggunakan pembelajaran menggunakan peta
minda sepanjang masa dan di dalam semua topik. Implikasinya adalah, pihak guru perlu
mengimbangkan antara, aktiviti kerja kumpulan dengan kerja secara individu di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana pembelajaran menggunakan teknik belajar peta
minda selari dengan konsep KBSM dan sekolah bestari, maka pihak Kementerian Pelajaran
Malaysia perlu mewujudkan satu garis panduan sama ada dalam bentuk modul atau manual
untuk guru-guru. Ini adalah kerana konsep dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta
minda tidak sama dengan strategi-strategi lain dalam pembelajaran tradisional yang tidak
berstruktur. Pihak kementerian, khususnya Bahagian Pendidikan Guru, perlu memberi latihan
dalam perkhidmatan atau kursus jangka pendek kepada guru sains yang sedang berkhidmat bagi
membantu mereka menguasai penggunaan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda
dengan lebih afektif lagi . Imbuhan yang berbentuk penghargaan wajar diberikan kepada guru
yang berusaha menggunakan kaedah pengajaran yang baru. Ini akan menggalakkan guru untuk
52

bersikap inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas
mereka.
Implikasi kepada institusi pengajian tinggi yang menawarkan program pendidikan guru
adalah tentang keperluan memberi pendedahan mengenai pembelajaran menggunakan pelbagai
teknik seperti peta minda kepada bakal guru secara formal iaitu dalam bentuk sebahagian
daripada kursus pedagogi. Selain daripada itu, guru pelatih perlu diberi galakan untuk
menggunakan teknik pembelajaran menggunakan peta minda semasa menjalankan latihan
mengajar.

5.5 Cadangan Kajian Lanjutan

Berdasarkan maklumbalas yang diberi oleh pelajar yang terlibat dalam kajian, didapati terdapat
aspek-aspek yang perlu diambil kira ketika perlaksanaan pembelajaran ini. Bagi guru-guru lain
yang ingin membuat penyelidikan lain yang melibatkan aktiviti mengunakan peta minda perlu
menuruti langkah-langkah seperti yang dicadangkan ;
a) Guru harus memperkenalkan peta minda bagi setiap topik kepada pelajar bermula dari
awal tahun lagi.
b) Memberikan ganjaran dan galakan yang lebih besar lagi kepada pelajar-pelajar yang
kreatif dan berjaya sebagai galakan kepada mereka.
c) Guru haruslah menggunakan peta minda setiap kali selesai pengajaran satu sub topik
agar pelajar dapat melihat dengan jelas hubungan setiap tajuk kecil.
d) Memaparkan peta minda yang terpilih di sudut-sudut tertentu di sekitar kawasan sekolah
atau di dalam kelas.

Segala idea dan pengetahuan dikongsi bersama dengan rakan yang lain dan membuatkan
pelajar merasa lebih yakin untuk membentangkan dan menerangkan jawapan mereka di
hadapan pelajar yang lain . Diharapkan selepas ini guru-guru sains akan berusaha
memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah
pembelajaran peta minda yang amat menarik dan menyeronokkan ini.

Sebagai kesimpulan, kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dalam


membantu pelajar mengingati dan memahami konsep dan fakta sains mampu meningkatkan
53

pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains bukan sahaja dalam topik yang telah dikaji
malahan untuk topik-topik yang lain juga.

5.6 Rumusan

Kajian ini dijalankan bagi menentukan kesan pembelajaran menggunakan peta minda terhadap
pencapaian prestasi, sikap dan nilai yang positif serta motivasi pelajar dalam matapelajaran sains.
Berdasarkan kaedah kuasi eksperimen yang dijalankan selama enam minggu yang melibtkan 60
orang pelajar, dapatan kajian menunjukkan prestasi kumpulan pembelajaran peta minda adalah
lebih tinggi daripada kumpulan pembelajaran tradisional. Berdasarkan dapatan kajian juga dapat
dirumuskan bahawa pelajar lebih bermotivasi untuk mempelajari sains dengan menggunakan
kaedah pembelajaran menggunakan peta minda. Selain itu, didapati minat pelajar turut
meningkat secara signifikan selepas diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta
minda. Berdasarkan maklum balas soal-selidik berkaitan sikap dan nilai positif serta motivasi
yang diberikan oleh pelajar dan disokong oleh skor pencapaian yang lebih tinggi, kaedah
pembelajaran menggunakan peta minda wajar dijadikan sebagai salah satu kaedah pengajaran
dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains terutama bagi topik ‘Pelbagai bentuk dan
sumber tenaga ‘.
Kesimpulannya, peta minda boleh digunakan sebagai satu strategi pengajaran dan
pembelajaran di dalam builik darjah. Penggunaan peta minda dapat menarik minat pelajar
disamping dapat meningkatkan kefahaman pelajar terutamanya pelajar yang lemah. Dengan
menggalakkan pelajar melukis peta minda bukan sahaja mereka dapat berfikir secara kritis dan
kreatif tetapi juga dapat melatih mereka melaksanakan suatu tugasan secara terancang dan
teratur. Disamping itu ,aktiviti ini dapat memupuk sikap bekerjasama antara pelajar dan dapat
menajamkan ingatan mereka dalam mengingati sesuatu fakta .

RUJUKAN
54

Abd. Rahim Abd Rashid (2000). Wawasan dan Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors Sdn. Bhd

Abd. Rahman Aroff (1997). Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.Kuala Lumpur:


Budiman Sdn Bhd.

Cikgu Wan Noor Azlina- http://smkbb.kelantan.edu.my/petaminda.html. Last accessed 23 Mei


2010

Cikgu ZulPakar (2007) dalam blog - http://bina-peta-minda.blogspot.com/ Last accessed 23


Mei 2010

Cohen , Morrison (2000). Research Methods in Education 5th. Edition. London: Routledge
Palmer

David Lim Chong Lim (Ed) (2005). HBEF4106 School-based Research. Kuala Lumpur : Open
University Malaysia

Dayang Sarinah Awang Sura. (2004) . http://www.smk- majakir.net/modules/news/Jurnal


%20Munsyi/DgSarinah.pdf Last accessed 20 Mei 2010

Dilip Mukerjea (1996) . Superbrain. Singapura : Heinemann Asia

Ee Ah Meng (2004), Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran .Selangor: Fajar Bakti.

Hotler, N.C (1994 ). Communication in Classroom. Jurnal Science for Education. 69,73-76.

Ibrahim Deris (2003). Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris (PPSMI). Dalam Buletin Pusat Sumber.Pendidikan Negeri Kelantan. Bil.
2, m.s.9

Ismail Zain (2003). Pelajar Cemerlang Melangkah ke Alam Siber . Kuala Lumpur : Utusan
Publications & Distributions Sdn Bhd

Kaedah Penyelidikan Dalam Penyelidikan (HBEF2503).(2007).Kuala Lumpur . Open University


Malaysia

Kamus Dewan ( Edisi ke 2 ). (1992). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka.

Kamus Dewan ( Edisi ke 4 ). (2002). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka.
55

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2005). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah


Menengah: Sains Tingkatan 3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee Shok Mee (1997). Psikologi Pendidikan 2. Subang Jaya,Selangor: Kumpulan Budiman.

Lee Smith ( 1996 ). Good News About Memory. Singapura: Reader’s Digest, Julai .

Mayer, R.E (2001), Creative Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti
Teknologi Malaysia.

Mohd Yusof Othman (2000). Kaedah Pembelajaran Berkesan. Selangor: Aras Mega (M) Sdn.
Bhd.

Muhammad Kamil Abdul Samad (1999). Bagaimana Anda Belajar Dan Cemerlang. Johor
Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Mok Song Sang (2004 ). Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn
Bhd.
Ng Chee Kin .( 2009 ). Hybrid Plus Science PMR . Kuala Lumpur .Eastview Sdn Bhd.

Osman Affan . (2008 ) .Persediaan Minda untuk menjadi pelajar cemerlang .Kuala Lumpur.
True Wealth Sdn Bhd.

Portal OUM : http://www.oum.edu.my .Last accessed 23 Mei 2010

Rabe Johari (2001). Teknik Belajar untuk Skor Tertinggi. Shah Alam, Selangor: Cerdik
Publication Sdn Bhd

Slavin, R.E. (1990). Learning Theory, research, and practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall.

Subadrah Nair, (2001). Kesan pendekatan teknik belajar terhadap pencapaian dan minat pelajar
dalam pembelajaran. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan Tahun
2001. URL http://219.93.192.238/mpgaya/abstrak/Subadra_Nair.doc.

Sulaiman Masri (1996). Pelajar Cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications Distributors
Sdn. Bhd.
56

Tajul Ariffin & Noraini Dan (1992). Pendidikan dan Wawasan 2020. Kuala Lumpur : Arena
Ilmu Sdn Bhd.

Toh Hon Leong ( 2000). Rahsia Pelajar Cemerlang .Kuala Lumpur : Utusan Publications &
Distributions Sdn Bhd

Wan Mohd Zahid Nordin (1999). Kurikulum Untuk Tahun 2000 dan Selepasnya. Seminar
Kebangsaan Kurikulum. Kuala Lumpur.

Woolfolk, A.E. (1995). Educational Psychology (6th Ed). Boston: Allyn and Bacon.

Zuraidah Mat Hussein (2002). Kajian Sikap Pelajar dan Pendekatan Guru Terhadap
Pencapaian Pelajar Biologi Tingkatan Lima di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Latihan
Ilmiah. Tanjung malim:UPSI

LAMPIRAN 1
57

TOPIC : SOURCES AND FORM OF ENERGY- FORM 1

NAME :__________________ CLASS :_______

Instruction : Each question is followed by four possible answers.


Choose the best answer for each question.

1. - Washing machine
- Electric fan

Which of the following appliances undergoes the same energy change as the above
appliances?
A Electric iron
B Electric saw
C Television
D Battery

2.
Kinetic energy → electrical energy

Which of the following appliances undergoes the above energy change?


A Hair dryer
B Dynamo
C Electric iron
D Electric kettle

3. Among the following sources, which does not originate from the Sun?
A Biomass energy
B Geothermal energy
C Fossil fuel
D Wind energy

4. What form of energy possesses by a running boy?


A Kinetic energy
B Nuclear energy
C Potential energy
D Light energy

5.
K Electrical energy
L Light energy
58

M Heat energy
N Chemical energy
Among the forms of energy above, what is produced when an electric bulb is lights up?
A K only
B K and L only
C L and N only
D K, L, and M

6. Which of the following provides you with the energy needed to carry out daily
activities?
A Chemical energy
B Heat energy
C Kinetic energy
D Light energy

7. Electric iron : Electrical energy --------- P


Electric fan : Electric energy --------- Q

Which of the following represents energy P and Q?

P Q
A Heat energy Potential energy
B Kinetic energy Chemical energy
C Chemical energy Heat energy
D Heat energy Kinetic energy

8. An object is said to have potential energy if it…..


A is placed on the floor
B moves with a certain speed
C releases a lot of heat
D is stretched or compressed

9.
What is the energy changes taking place in the simple cell in the diagram above when the
bulb lights up?
A Light energy → nuclear energy → heat energy
B Chemical energy → electrical energy → kinetic energy → potential energy
C Chemical energy → electrical energy → heat energy + light energy
D Potential energy → kinetic energy → electrical energy → kinetic energy

10. Among the following sources of energy, which is a renewable source of energy?

A Petroleum
59

B Natural gas
C Coal
D Biomass

11. Which energy is required to evaporate the excess water from sea water in the making
of salt beside the sea?

A Potential energy
B Kinetic energy
C Heat energy
D Electric energy

12. A clock that is wound up possesses…

A kinetic energy
B heat energy
C potential energy
D electric energy

13.

An iron ball is released from point X. If there is no friction between the iron ball and the
curtain rail, the highest point the iron can reach is….

AP
BQ
CR
DS

14. Plants carry out photosynthesis to make food. What is the energy change that occurs?

A Light energy → chemical energy


B Potential energy → kinetic energy
C Light energy → heat energy
D Chemical energy → light energy

15. What is the energy changes that occur when someone plays a guitar?

A Kinetic energy → potential energy → chemical energy → sound energy


B Chemical energy → potential energy → kinetic energy → sound energy
C Chemical energy → electrical energy → sound energy → sound energy
D Potential energy → kinetic energy → electrical energy → kinetic energy

16. Which of the following energy changes occurs in a hydroelectric station?

A Potential energy → chemical energy → electrical energy


60

B Chemical energy → heat energy → electric energy


C Potential energy → kinetic energy → electrical energy
D Heat energy → kinetic energy → potential energy

17. Of the following energy sources, which are renewable?

I Biomass
II Solar energy
III Geothermal energy

A I only
B I and II only
C II and III only
D I, II, and III

18. We must use and manage our energy resources properly because….

I fossil fuel is non-renewable


II the rate of energy usage is increasing rapidly
III non-renewable energy sources are decreasing rapidly

A I only
B I and II only
C II and III only
D I, II, and III

19. Of the following forms of energy, which is/are possessed by a piece of burning
charcoal?

I Heat energy
II Chemical energy
III Light energy

A I only
B I and II only
C II and III only
D I, II, and III

20. Which of the following is the use of heat energy?


I Grinding wheat
II Lighting up a dark room
III Drying hair with a hair dryer

LAMPIRAN 2
61

Data Skor Prestasi, Sikap, Kesesuaian, Motivasi, Min Sikap, Min Kesesuaian
Min Motivasi dan Peningkatan
B K U U S S S S S K K K K K K M M M M M M M M P S
I U J J I I I I I E E E E E E O O O O O I I I E K
L M I I K K K K K S S S S S S T T T T T N N N N O
A P A A A A A A A E E E E E E I I I I I K I R 62
N U N N P P P P P S S S S S S V V V V V S E M N
G L U U U U U U A A A A A I S O G
A A P P A A A A A A S S S S S K E T K
N N R O I I I I I I I I I I I A S I A
A S A A A A A A P U V T
N N N N N N A A A
I S N
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 A I
N
01 P 38.00 40.00 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1.3 1.7 1.4 2.00
M 0 0 0
02 P 38.00 45.00 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1.3 1.3 1.4 7.00
M 0 0 0
03 P 40.00 45.00 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1.2 1.5 1.4 5.00
M 0 0 0
04 P 24.00 36.00 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1.3 1.5 1.2 12.0
M 0 0 0 0
05 P 20.00 40.00 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1.1 1.5 1.3 20.0
M 0 0 0 0
06 P 40.00 51.00 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1.2 1.7 1.2 11.0
M 0 0 0 0
07 P 39.00 52.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.4 1.7 1.4 13.0
M 0 0 0 0
08 P 42.00 56.00 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1.3 1.6 1.4 14.0
M 0 0 0 0
09 P 30.00 43.00 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1.4 1.7 1.3 13.0
M 0 0 0 0
10 P 24.00 41.00 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1.5 1.5 1.4 17.0
M 0 0 0 0
11 P 42.00 51.00 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1.4 1.5 1.6 9.00
M 0 0 0
12 P 22.00 39.00 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1.5 1.6 1.3 17.0
M 0 0 0 0
13 P 34.00 43.00 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1.3 1.6 1.3 9.00
M 0 0 0
14 P 19.00 40.00 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1.4 1.8 1.3 21.0
M 0 0 0 0
15 P 70.00 85.00 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1.3 1.6 1.3 15.0
M 0 0 0 0
16 P 21.00 34.00 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1.4 10 1.2 13.0
M 0 60 0 0
17 P 25.00 43.00 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1.4 1.7 1.4 18.0
M 0 0 0 0
18 P 58.00 70.00 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1.4 1.7 1.2 12.0
M 0 0 0 0
19 P 30.00 50.00 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1.4 1.7 1.4 20.0
M 0 0 0 0
20 P 56.00 63.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.4 1.7 1.4 7.00
M 0 0 0
21 P 72.00 83.00 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.4 1.8 1.3 11.0
M 0 0 0 0
22 P 38.00 52.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1.5 1.8 1.4 14.0
M 0 0 0 0
23 P 56.00 58.00 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1.3 1.6 1.2 2.00
M 0 0 0
24 P 36.00 44.00 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1.3 1.6 1.2 8.00
M 0 0 0
25 P 34.00 44.00 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.5 1.6 1.4 10.0
M 0 0 0 0
26 P 31.00 34.00 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.3 1.8 1.3 3.00
M 0 0 0
27 P 20.00 35.00 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1.4 1.6 1.5 15.0
M 0 0 0 0
63

LAMPIRAN 3

Ujian-T Bagi Skor Prestasi, Min Sikap dan Min Motivasi


Mengikut Kaedah Pembelajaran

Kaedah Bilangan Min Sisihan Nilai Nilai


Pembelajaran Piawai T p

Prestasi Pembelajaran 30 44.6 16.3


Peta Minda 3.757 0.003

Pembelajaran 30 34.1 9.2


tradisional

Sikap Pembelajaran 30 3.2 0.26


Peta Minda 5.407 0.000

30 2.9 0.20
Pembelajaran
tradisional
Motivasi 30 3.0 0.26
Pembelajaran 6.949 0.000
Peta Minda
30 2.6 0.20
Pembelajaran
tradisional
64

LAMPIRAN 4

Jadual Ujian-t

Group Statistics

Std. Error
KUMPULAN N Mean Std. Deviation Mean
beza_markah PM 30 10.9000 5.76763 1.05302
PT
30 5.9333 6.14162 1.12130
Minsikap PM 30 3.2333 .16470 .03007
PT
30 2.9767 .20117 .03673
Minmotivasi PM 30 2.9733 .25722 .04696
PT 30 2.5633 .19561 .03571
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances t-test for Equality of Means

Mean Std. Error 95% Confidence Interval


F Sig. t df Sig. (2-tailed) Difference Difference of the Difference

Lower Upper
Beza_markah Equal
variances .680 .413 3.229 58 .002 4.96667 1.53824 1.88755 8.04578
assumed
Equal
variances not 3.229 57.773 .002 4.96667 1.53824 1.88730 8.04604
assumed
Minsikap Equal
variances .179 .674 5.407 58 .000 .25667 .04747 .16165 .35169
assumed
Equal
variances not 5.407 55.824 .000 .25667 .04747 .16157 .35176
assumed
minmotivasi Equal
variances 2.831 .098 6.949 58 .000 .41000 .05900 .29190 .52810
assumed
Equal
variances not 6.949 54.137 .000 .41000 .05900 .29172 .52828
assumed

Anda mungkin juga menyukai