NASKAH SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS SMP/MTs.

TAHUN PELAJARAN 2009/2010 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Pukul : Bahasa Jawa : VII ( Tujuh ) : :

PETUNJUK KHUSUS I. Kanggo soal nomor 1 nganti tekan 45 pilihen salah siji wangsulan kang paling bener kanthi ngirengake bunderan ( ● ) ing aksara a, b, c utawa d ing lembar wangsulan kang cumawis!
Wacan 1

NGAPUSI CILAKA Iwak ing blumbang banjur percaya lan njaluk pitulungan marang bango. Ana iwak tuwa lan pengalaman kang ora sarujuk, banjur dipateni dening iwak kang enom. Kanthi anane kedadeyan iku, bango malah seneng amarga reka dayane bakal kasil. Bango duwe rekadaya ngelih iwak marang panggonan liya, yaiku menyang tlaga Andhawafat. Iwak kang dielih digawa kanthi dijepit ing cucuk lan ing cakar. Iwak digawa menyang pucuk gunung banjur dipangan, kang nyisa mung erine. Iwak ing blumbang wis entek. Ing blumbang iku kari ana yuyu kang gedhe. Yuyu tetep ora percaya marang bango, nanging gandheng dheweke ing blumbang dhewe, mula banjur gelem dielih. Nalika digawa yuyu banjur jepit gulune bango lan njaluk supaya digawa bali menyang blumbang . Nalika wis tekan blumbang yuyu banjur njepit gulu bango nganti pedhot, wusanane bango mati. 1. Saka wacan ndhuwur, iwak kang tuwa duwe watak .... a. ora percaya marang sapa wae b. ngati-ati, ora gampang percaya c. mentingake awake dhewe d. nggugu karepe dhewe

1

2.

Watak bango karo iwak sing enom, kaya katulis ing ngisor iki ..… .1 .2 .3 .4 .5 6. a. b. c. d. 3, 4 1, 5 2, 6 1, 3 nggragas sabar tulung menthung neson tlaten entheng tangane

3.

Wong kang ... bakal ... , dene yen ... bakal .... Tembung-tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur .... a. crobo, resikan, laranen, waras b. resikan, laranen, crobo, waras c. laranen, crobo, waras, resikan d. resikan, waras, crobo, laranen Wong kang resikan, awake bakal santosa. Tembung santosa iku tegese .... a. gedhe dhuwur, dedege pideksa b. kuwat, teguh, bakuh, slamet c. waras wiris, lelara lunga d. sehat walafiat Wong kang tansah dadi pocapaning liyan diarani …. a. kembang setaman b. kembang esem c. kembang paes d. kembang lambe Dadi wong kuwi aja seneng melu-melu, mung anut grubyug ora ngerti tujuwane. Yen arep melu ya kudu ngerti sakabehe, aja mung kaya …. a. belo melu seton b. kebo nusu gudel c. gajah ngidak rapah d. kebo kabotan sungu Bocah sekolah mono yen srawung ya kudu ngati-ati, kudu titen. Aja nganti srawung karo wong kang tumindake ala, sebab ora wurung bakal ketularan ala. Pratelan iku jumbuh karo bebasan …. a. dom sumurup ing banyu b. wis kebak sundukane c. kere munggah bale d. sandhing kirik gudhigen

4.

5.

6.

7.

2

8.

Ibu ngendikani aku supaya urip iki aja boros, sing setiti, gemi lan ngati-ati. Luwih-luwih anggone ngecakake aja nganti blanjane luwih akeh tinimbang pemetune/asile. Dhawuhe ibu trep karo bebasan ing ngisor iki …. a. kenes ora ethes b. kegedhen empyak kurang cagak c. durung pecus keselak besus d. mikul dhuwur mendhem jero Njaga lestarine lingkungan papan wisata iku migunani, dene yen ngrusak kalebu tumidak kang…. a. maedahi b. mumpangati c. mitunani d. nyilakani

9.

10. Ukara-ukara ing ngisor iki kang polaning ukara kedadeyan saka jejer, wasesa lan katerangan dumunung ing ukara .... a. Bapak lagi sare. b. Siti mangan roti. c. Bocah-bocah padha bal-balan ing lapangan. d. Dheweke tuku sarung wingi sore. 11. Saben sore aku ngrungokake campursari. Tembung ngrungokake kalungguhane ing ukara minangka …. a. jejer b. wasesa c. lesan d. katrangan 12. Bu Asih : "Nak, menapa … Ibu wonten ndalem? Putri : "Wonten Bu, Ibu nembe …, mangga … rumiyin! Tembung-tembung kang trep kanggo ngganepi pacelathon ing ndhuwur .... a. ingkang, siram, lenggah b. ingkang, siram, lungguh c. kang, siram, lungguh d. kang, adus, lenggah 13. Raden Ajeng Kartini iku minangka sang kusumaning bangsa. Tembung panyilah kang ana ing ukara kasebut yaiku …. a. Raden Ajeng Kartini b. Raden Ajeng Kartini iku c. iku d. sang

3

14. Ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung sesulih wong kapindho yaiku …. a. Piyambakipun boten saged dhateng amargi sakit. b. Sampeyan sampun nedha menapa dereng? c. Ibu tindak Semarang namung piyambak. d. Kula ndherek ibu dhateng peken. 15. Bu … boten saged ndherek ibu, … kula aturi tindak piyambak. Mangkeh menawi Mas Wawan sampun wangsul, kula aturi nusul panjenengan … . Kula badhe wonten … piyambak kemawon. Tembung sesulih kang trep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur …. kula, panjenengan, mrika, mriki kula, sampeyan, ngrika, ngriki aku, panjenengan, mrika, mriki aku, sampeyan, ngrika, ngriki 16. a. b. c. a. b. c. d. !Aja neson, ora becik !Ora kena jotosan .Adhiku dolanan jaran-jaranan

a. b. c. d.

Tembung kang digaris ngisor tegese .... Gampang nesu, dolanan njotos, kaya jaran. Gampang nesu, genti-genten njotos, dolanan niru jaran Gampang nesu, njotos kanca, dolanan niru jaran Kerep nesu, gantenan njotos, dolanan nganggo jaran 17. "Nggarap soal iku ora sah kesusu. Bapak utawa Ibu Pengawas bakal nunggu sarampunge". Ater-ater sa- ing tembung sarampunge tegese …. padha rampung durung rampung nganti rampung siji rampung 18. Sesuk yen mantu mbakyumu, Bapak arep wayangan. Panambang –an ing tembung wayangan tegese … . a. tuku b. panggonan c. nanggap d. nganggo

a. b. c. d.

4

Wacan 2

Maskumambang, dhuh anak mas sira wajib angajeni, marang yayah rena, aja pisan kumawani, aja anyenyamah gawe susah. 19. Tembung "yayah rena" ing gatra 2, tegese … . a. bapak ibu b. wayah awan c. sedulur tuwa d. sedulur enom 20. Wosing (intining) tembang maskumambang iku … . a. Anak iku wajib ngajeni marang sapa wae lan luwih tuwa, luwih-luwih marang wong tuwa. b. Marang wong tuwa kudu ngajeni, yen ora ngajeni bisa nemahi cilaka uripe. c. Anak wajib ngajeni marang wong tuwa, ora kena wani lan gawe susahing wong tuwa. d. Wong tuwa ana ing ngendi papan tansah dijaga asmane, kudu bisa mikul dhuwur mendhem jero.

21. Eni pengin menyang pakiwan, anggone matur dikantheni patrap kang becik. Awake … tangane… swarane …. a. rada mbungkuk, ngapurancang, alus b. rada mbungkuk, ngapurancang, sora c. rada mbungkuk, sedhakep, alus d. jejeg, srawehan, alus 22. Kowe omong-omongan karo kanca sabangku. Kowe mesthi wis akrab. Menawa kowe arep nyilih buku wacan basa Jawa, pitakonmu kang trep .... a. Panjenengan gadhah buku waosan basa Jawa? b. Kowe duwe buku wacan basa jawa? c. Kowe kagungan buku waosan basa jawa? d. Panjenengan duwe buku wacan basa jawa? 23. Menawa kowe nyilih barang utawa apa-apa marang sapa wae, barang mau becike .... a. bubar nganggo dibalekake b. resik, tumata, mengko-mengko anggone mbalekake c. dinengke wae ora susah cepet-cepet dibalekake d. resik, enggal-enggal dibalekake

5

24. Nalika kowe didhawuhi Ibu Guru supaya ngaturake buku marang Bapak Kepala Sekolah, kepriye anggonmu matur marang Bu Guru sawise dhawuhe koktindakake? a. Bu guru, bukunipun sampun kula aturaken Bapak Kepala Sekolah. b. Bu guru, bukunipun sampun kula paringaken Bapak Kepala Sekolah. c. Bu guru, bukunipun sampun kula sukakaken Bapak Kepala Sekolah. d. Bu guru, bukunipun sampun kula wenehaken Bapak Kepala Sekolah. 25. Indri diutus Bu Guru supaya njupukake buku ing kantor guru. Bu Guru weling Indri supaya cepet, perlune supaya jam pelajarane ora kalong akeh. Nalika lagi mlaku, ing sangarepe Indri ana Pak guru kang lagi tindak. Supaya cepet Indri kudu ndhisiki tindake pak Guru mau. Indri anggone sapa aruh .... a. “Ngrumiyini inggih Pak, kula radi kesesa!” b. “Nyuwun Pangapunten Pak, kula ngrumuyini!” c. “Kula riyin nggih Pak, kula radi kesesa!” d. “Nyuwun pangapunten Pak, kula ndhisiki!” 26. .1 .2 .3 .4 .5 ?Saking tindak pundi Pak ?Badhe tumbas menapa Pak ?Ajeng mundhut menapa Pak ?Saka tindak ngendi Pak ?Badhe mundhut menapa Pak

Ukara-ukara ing ndhuwur kang trep kanggo sapa aruh lan bener unggahugguhe ukara .... a. 4, 5 b. 1, 5 c. 4, 3 d. 2, 3 27. Jam setengah pitu esuk Andi wus tekan sekolah, nalika lagi mlaku Andi kepethuk Gurune. Andi anggone sapa aruh .... a. "Sugeng siyang Bu Guru!" b. "Sugeng kondur Bu Guru!" c. "Sugeng enjing Bu Guru?" d. "Sugeng pepanggihan malih nggih Bu Guru?"

28. Nalika bubar sekolah Tardi kepethuk Pak Guru kang tindake sajak rada kesusu, katone ana bab kang kudu enggal ditindakake. Kepriye Tardi anggone sapa aruh marang Pak Guru mau? a. ”Mangga Pak ngatos-atos nggih!” b. “Kesesa wonten menapa Pak Guru?" c. “Kesesa ta Pak!" d. “Ngatos-atos Pak menawi kesesa!”

6

a. b. c. d.

Pak Nardi (Kepala Sekolah) : "Halo, sugeng siyang, menapa leres menika dalemipun Pak Narta?" Pak Narta (Wali murid) : " .... " Anggenipun caos wangsulan Pak Narta nalika nampi tilpun ingkang leres …. "Iya bener, aku dhewe iki, ana perlu apa ya Pak ?" "Inggih leres, kula piyambak menika, wonten kersa menapa Pak? "Inggih leres, kula piyambak menika, gadhah kersa napa Pak?" "Inggih leres, kula piyambak menika, kersane kados pundi Pak?" 30. Nalika wulangan Basa Jawa, Ardi ora ngerti apa kang diterangke gurune. Kepriye patrap lan unggah-ungguh basane nalika Ardi takon marang gurune? a. Tangane diangkat banjur matur: ”Bu Guru, tanglet!” b. Langsung matur: ”Menika kepripun ta Bu Guru, kula boten ngerti saestu ingkang bab menika!” c. Tangane diangkat banjur matur: ”Bu Guru, nyuwun pirsa, ingkang bab menika kula dereng mangertos!” d. Langsung matur: ”Menika kadospundi Bu Guru, ingkang bab menika kula boten mangertos!” 31. Bu Guru : "Para siswa sapa kang ngerti, Raden Ajeng Kartini iku lair tanggal pira?" Siswa : " ....” Wangsulane siswa kang bener .... a. Setunggallikur April b. Kalihdasasetunggal April c. Selikur April d. Sijilikur April
Wacan 3

29.

GEGURITAN KANGGO ANAKKU Anakku .... Pancen abot urip iki Mula kudu ngati-ati lan setiti Aja mung nggugu karepe ati Anakku .... Pancen penak menawa beja Marga asihe Sing Kuwasa Mula sliramu kudu waspada Anakku .... Takajap sliramu mukti Marang wong tuwa kudu bekti Lan tetep duwe laku suci

7

32. Pada 1 geguritan ing ndhuwur manawa digancarake .... a. Urip ana ngalam donya pancen abot mula kudu ngati-ati lan setiti. b. Urip ana ngalam donya kudu tansah ngati-ati lan setiti yen kepengin slamet. c. Urip ora kena sakarepe dhewe yen kepengin urip mulya. d. Urip iki abot kudu setiti ngati-ati aja mung nggugu karepe dhewe. 33. Geguritan ing ndhuwur isi piwulang, piwulange sapa marang sapa? a. Guru marang murid b. Wong tuwa marang anak c. Simbah marang putu d. Kakang marang adhi 34. “Lan tetep duwe laku suci”, Apa tegese laku suci ing gatra iku? a. Sregep sinau supaya bisa mulya uripe b. Sregep nyambut gawe supaya kecukupan kabutuhane c. Ngajeni marang sapa wae yen kepengin diajeni wong liya d. Tansah tumindak ing dalan kang bener. a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. 35. Ukara-ukara ing ngisor iki kang migunakake basa ngoko alus…. Bapak lan ibu wis rawuh. Bapak lan Ibu wis teka. Bapak kaliyan Ibu sampun rawuh. Bapak kaliyan Ibu sampun dugi. 36. Saiki dina setu pahing, rong dina maneh dina lan pasarane …. Senen Wage Senen Pon Senen Kliwon Senen legi 37. Yen saiki sasi Sapar, sasi ngarep …. Mulud Syawal Besar Pasa 38. Wong kang pagaweyane ngrumat gajah jenenge …. blantik pawang srati pakathik

8

a. b. c. d.

39. Pak Karta saben dina gawe perkakas saka kayu. Apa jenenge pagaweyane Pak Karta iku? kundhi koki sarawedi undhagi 40. Tembung-tembung kang kacithak miring ing ukara-ukara ngisor iki menawa dikerata “kaku njepiping” dumunung ing ukara .... Bocah klambi kuning kae siswa kelas VII. Lha kuping wajan, dikandhani ora tau nggatekake. Kucing nguyak tikus. Amarga ditinggal, anggone nangis nganti gulung koming. 41. Andharan ing ngisor iki kang nganggo rura basa yaiku…. Wiwit enom tumekane tuwa Yu Siti ndherek Bu Lurah. Kanggo mangan awan para pramuka padha nguleg sambel. Para pramuka padha nyiapake gelas kanggo ngombe. Ing mangsa rendheng para tani padha tandur. Ukara kang migunakake tembung ngelih kang tegese luwe dumunung ing ukara …. Aku di weling bapak ora kena ngelih barang iki. Sapa sing ngelih bukuku basa Jawa ya? Sing ngelih bukumu aku mbak. Sapa sing saiki wis ngelih? 43. ?ankÑ|fubekTimr=bpaibu. Tulisan aksara jawa iku manawa katulis latin .... Anak bekti marang bapa ibu. Anak kudu bekti marang rama ibu. Anak kudu bekti marang bapak lan ibu. Anak kudu bekti marang bapa ibu. 42.

a. b. c. d. a. b. c. d.

a. b. c. d.

a. b. c. d.

44. ?aultMdepHti ... a. b.

mnTep\, kxp\,

9

c. d. 45.

lnDep\, mnQe/.
Panulise aksara jawa ing ukara ngisor iki kang bener ....

a. ?pti=[tR[mBl\, b. ?pti=[t][mBl\, c. ?pti=te[mBl\, d. ? pti=te][mBl\, II. Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki kanthi patitis ing lembar wangsulan kanthi cekak aos! 46. Ukara ngisor iki udhalen manut kalungguhane (jejer, wasesa, lesan, katrangan)! a. Bocah-bocah padha maca buku ing perpustakaan. b. Bapak mundhut wit pelem 5 iji. 47. Ukara ing ngisor iki salinana dadi basa krama! a. Ibu ora bisa teka sebab lagi lunga ing Wonosari b. Bu Guru, sesuk aku njaluk ijin ora mlebu sekolah 48. Gawea ukara kang nelakake: a. Ukara tanduk mawa lesan b. Ukara tanggap

49. Tulisan aksara jawa ing ngisor iki owahana nganggo aksara latin!

?sbyptisbymukTi.
50. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa! Sadumuk bathuk sanyari bumi.

10

KUNCI JAWABAN ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2009/2010 SMP/MTs. KABUPATEN GUNUNGKIDUL Mata Pelajaran Kelas Pilihan Ganda 1.B 2. A 3. D 4. B 5. D 6. A 7. D 8. B 9. C 10.C Uraian 11 : Bahasa Jawa : VII (Tujuh)

11. B 12. A 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. C 19. A 20. C

21. A 22. B 23. D 24. A 25. B 26. B 27. C 28. B 29. B 30. C

31. C 32. D 33. B 34. D 35. A 36. A 37. A 38. C 39. D 40. B

41. B 42. D 43. B 44. B 45. B

46. a. Bocah-bocah padha maca buku ing perpustakaan. J W L K b. Bapak mundhut wit pelem 5 iji. J W L K 47. a. Ibu boten saged rawuh amargi nembe tindak dhateng Wonosari. b. Bu Guru mbenjang kula nyuwun ijin boten mlebet sekolah. 48. a. Putri nukokake buku gambar. b. Buku gambar dituku Putri. (Kasumanggakaken dhateng guru) 49. Sabaya pati sabaya mukti. 50. ?sfumukBqukSvribumi.

PEDOMAN PENILAIAN ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2009/2010 SMP/MTs. KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. Pilihan Ganda tiap nomor nilai 1 : 45 x 1 = 45 II. Uraian tiap nomor nilai 3 : 5 x 3 = 15 Nilai Akhir = 45 + 15 6 TABEL KONVERSI Skor 60 59 58 57 56 55 54 53 52 Nilai 10,00 9,83 9,67 9,50 9,33 9,17 9,00 8,83 8,67 Skor 40 39 38 37 36 35 34 33 32 Nilai 6,67 6,50 6,33 6,17 6,00 5,83 5,67 5,50 5,33 Skor 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Nilai 3,33 3,17 3,00 2,83 2,67 2,50 2,33 2,17 2,00 = 10

12

51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

8,50 8,33 8,17 8,00 7,83 7,67 7,50 7,33 7,17 7,00 6,83

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

5,17 5,00 4,83 4,67 4,50 4,33 4,17 4,00 3,83 3,67 3,50

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1,83 1,67 1,50 1,33 1,17 1,00 0,83 0,67 0,50 0,33 0,17

13

KISI-KISI PENULISAN SOAL

ULANGAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
MATA PELAJARAN KELAS No 1 : BAHASA JAWA : VII Kompetensi Dasar Membaca bacaan. Materi Bacaan Dongeng Jml Indikator Soal 4 Menemukan gagasan utama dari wacana. Menemukan watak tokoh cerita Melengkapi kalimat Mencari padan kata santosa 1 Menyebutkan istilah memakai kata "kembang" 3 Mencari bebasan yang artinya telah diuraikan dalam kalimat. 1 Mencari antonim "migunani". 2 Menguraikan pola kalimat. 1 Menerapkan kata-kata yang sesuai dengan tata krama yang benar 1 2 Menyebutkan "tembung panyilah" sesuai dengan konsep. Mencari "tembung sesulih wong kapindho" dalam kalimat. Menerapkan "tembung sesulih" sesuai dengan konteks. Mencari arti akhiran an dalam kalimat Mencari arti awalan sa dalam kalimat. Nomor Soal 1 2 3 4 5 6,7,8 9 10,11 12 Jenis Soal PG PG PG PG PG PG PG PG PG

Standar Kompetensi Siswa dapat mendengarkan dan memahami berbagai informasi berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, pesan dan permasalahan mengungkapkannya secara lisan/tertulis.

Mengartikan istilah Menjelaskan ungkapan tradisional Mencari antonim Menguraikan kalimat Menerapkan tata karma

Istilah Bebasan Antonim Pola kalimat Tata karma Tembung panyilah Tembung sesulih

2

Menulis peta konsep materi pelajaran bahasa Jawa tentang "tembung sesulih" dan "tembung panyilah".

Menerapkan tembung panyilah Menerapkan tembung sesulih

13 14 15 16 17

PG PG PG PG PG

Menerapkan panambang an

Panamban g an Ater-ater

1 1 14

3

Mendengarkan, membaca, menulis dan mengungkapkan kembali berbagi wacana sastra lisan dan tulisan dalam berbagai bentuk kegiatan. Mengungkapkan peristiwa, pengalaman, pendapat, perasaan, melalui berbagai kegiatan: mengucapkan selamat, mohon ijin, permohonan maaf, dan unggah-ungguh bahasa dalam lingkungan keluarga.

Menerapkan ater-ater sa Menerapkan panambang -an Menguraikan isi tembang Maskumambang

sa 18 Panamban g an Tembang Maskuma mbang 1 2 Mencari arti akhiran –an dalam kalimat. Menyebutkan sinonim"yayah rena" dari tembang Maskumambang Menguraikan isi tembang Maskumambang Menerapkan sikap minta ijin yang baik kepada orang tua. Menerapkan ragam bahasa Jawa krama yang tepat dalam suatu pembicaraan. Menerapkan ragam bahasa Jawa krama yang tepat untuk menyapa. Menerapkan sikap dan ragam krama untuk menyapa Menerapkan menerima telepon yang baik. Menguraikan lambang bilangan dengan bahasa krama yang tepat. Memparafrasekan geguritan Menerapkan ragam bahasa ngoko alus yang tepat. Menyebutkan nama dina pasaran Menyebutkan nama bulan Jawa. 19 20 PG PG PG

4

Menerapkan tatakrama yang baik dan benar

Unggahungguh basa

11

21, 22, 23 24, 25 26, 27, 28 29 30 31 32, 33, 34 35

PG PG PG PG PG PG PG PG

5

Menguraikan budi pekerti luhur yang ada dalam karya sastra geguritan

Membaca geguritan

Geguritan Unggahungguh basa

3 1

6

Menyimak dan memahami aneka ragam wacana bahasa Jawa.

Menjelaskan Saptawara Menyebutkan nama bulan Jawa

Saptawara ,Pancawar a Sasi Jawa

1 1

36 37

PG PG

15

Menyebutkan nama pekerjaan 7 Menulis peta konsep materi pelajaran bahasa Jawa tentang "kerata basa" dan "rura basa"

Arane pakaryan 1 1 1 3

Menjelaskan nama pekerjaan Mencari kalimat yang tepat tentang "kerata basa". Mencari kalimat yang tepat tentang "rura basa". Menyebutkan kata berhomonim dengan tepat. Menyalin dari tulisan aksara jawa ke huruf latin Menulis dengan huruf Jawa dengan benar. Menguraikan kalimat berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Menyalin dari ragam bahasa Jawa ngoko ke ragam bahasa Jawa krama.

38, 39 40 41 42 43 44, 45 46

PG PG PG PG PG PG
URAIAN

Menyebutkan kerata Kerata basa basa Menyebutkan rura basa Rura basa Homonim Huruf Jawa Pola kalimat Basa krama

8 9

Memahami aneka ragam wacana Mencari kata lisan berbahasa Jawa. berhomonim Menulis huruf Jawa Mentransliterasi

10

Memahami aneka ragam wacana Menguraikan pola lisan berbahasa Jawa. kalimat Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan dengan menggunakan bahasa Jawa ragam krama. Menyalin kalimat dari bahasa ngoko ke bahasa krama

1

11

1

47

URAIAN

12

Memahami aneka ragam wacana Membuat kalimat lisan berbahasa Jawa.

Ukara tanduk,uk ara tanggap Huruf Jawa

1

Membuat kalimat yang menyatakan kalimat aktif (ukara tanduk) dan kalimat pasif (ukara tanggap).

48

URAIAN

13

Menulis huruf Jawa

Menulis huruf Jawa

2

Menyalin dari huruf Jawa ke dalam huruf latin dengan benar Menulisi dengan huruf jawa dengan

49 50

URAIAN

16

benar Wonosari, April 2010 Penyusun 1 Penyusun 2

Dra. Puji Hariningsih NIP. 19680823 1993 199303 2 007

Trianjar Priyanta, S.Pd. NIP 19670627 199802 1 002

17

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR ULANGAN KENAIKAN KELAS BAHASA JAWA TAHUN PELAJARAN 2009/2010
MATA PELAJARAN KELAS No 1 : BAHASA JAWA : VII Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Bacaan Dongeng Istilah Bebasan Antonim Pola kalimat Tata krama Tembung panyilah Tembung sesulih Panambang -an Ater-ater saPanambang -an Tembang Maskumambang Jml Soal 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2

Siswa dapat mendengarkan dan memahami berbagai informasi berupa Membaca bacaan. pengetahuan, gagasan, pendapat, pesan dan permasalahan mengungkapkannya secara lisan/tertulis. Mengartikan istilah Menjelaskan ungkapan tradisional Mencari antonim Menguraikan kalimat

2

Menulis peta konsep materi pelajaran bahasa Jawa tentang "tembung sesulih" dan "tembung panyilah".

Menerapkan tata karma Menerapkan tembung panyilah Menerapkan tembung sesulih Menerapkan panambang -an Menerapkan ater-ater sa-

3

Mendengarkan, membaca, menulis dan mengungkapkan kembali berbagi wacana sastra lisan dan tulisan dalam berbagai bentuk

Menerapkan panambang -an Menguraikan isi tembang Maskumambang 18

kegiatan. 4 5 6 Mengungkapkan peristiwa, pengalaman, pendapat, perasaan, melalui berbagai kegiatan: mengucapkan selamat, mohon ijin, permohonan maaf, dan unggah-ungguh bahasa dalam lingkungan keluarga. Menguraikan budi pekerti luhur yang ada dalam karya sastra geguritan Menyimak dan memahami aneka ragam wacana bahasa Jawa. Menerapkan tata krama yang baik dan benar Membaca geguritan Menjelaskan saptawara Menyebutkan nama bulan Jawa 7 8 9 10 11 12 13 Menulis peta konsep materi pelajaran bahasa Jawa tentang "kerata basa" dan "rura basa" Memahami aneka ragam wacana lisan berbahasa Jawa. Menulis huruf Jawa Memahami aneka ragam wacana lisan berbahasa Jawa. Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan dengan menggunakan bahasa Jawa ragam krama Memahami aneka ragam wacana lisan berbahasa Jawa. Menulis huruf Jawa Menyebutkan nama pekerjaan Menyebutkan kerata basa Menyebutkan rura basa Mencari kata berhomonim Mentransliterasi Menguraikan pola kalimat Menyalin kalimat dari bahasa ngoko ke bahasa krama Membuat kalimat Menulis dari huruf jawa ke latin Menulis huruf Jawa Unggah-ungguh basa Geguritan Saptawara Sasi Jawa Arane pakaryan Kerata basa Rura basa Homonim Huruf Jawa Pola kalimat Basa krama Ukara tanduk, ukara tanggap Huruf Jawa 11 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

19