Anda di halaman 1dari 10

PENGENALAN

Sejajar dengan peredaran masa dan kemajuan teknologi terkini, pelbagai


masalah dan gejala negetif mula menular di setiap pringkat lapisan masyarakat.
Pelajar sekolah, pekerja malah kanak-kanak juga tidak terlepas mempunyai
masalah dalam kehidupan seharian. Justeru itu kaunseling amat penting untuk
membantu sesiapa juga yang mempunyai masalah atau kekusutan. Kaunseling
merupakan salah satu saluran untuk mencari jalan penyelesaian.
Menurut Burks dan Stefflre ( 1979) kaunseling merujuk kepada
perhubungan professional antara seorang kaunselor terlatih dan klien
Perhubungan in biasanya bersifat person-to-person, walaupun kadang-kadang
melibatkan lebih daripada dua orang. Perhubungan ini dibentuk untuk membantu
klien memahami dan menyatakan pandangan mereka tentang ruang hidupnya,
dan mempelajari mencapai matlamat pilihan kendiri melalui pilihan yang
bermakna dan bermaklumat setelah menyelesaikan masalah yang bersifat
emosional dan interpersonal.
Berdasarkan maksud kaunseling yang dinyatakan oleh Burks dan Stefflre
di atas, jelas menunjukkan bahawa kaunseling merupakan hubungan antara
klien dan kaunselor untuk membantu menyelesaikan masalah klien.
Di dalam sesi kaunseling, kemahiran komunikasi yang baik antara
kaunselor dan klien amat penting agar matlamat kaunseling tercapai. Kaunselor
yang dapat menunjukkan dia menerima klienya tanpa syarat dalam proses
kaunseling, akan mendorong kliennya menaruh harapan dan percayakan
kaunselornya. Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan
atau bukan kerajaan. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah
mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip-
prinsip yang telah ditetapkan.
(a) Huraikan dengan terperinci kemahiran asas komunikasi yang
dimaksudkan.

Kaunseling melibatkan proses berkomunikasi yang dinamik antara dua


individu yang berinteraksi antara satu sama lain. Proses interaksi ini adalah
usaha bersama antara kaunselor dan klien. Untuk mencapai matlamat
kaunseling, kemahiran komunikasi perlu dikuasi dengan baik oleh seorang
kaunselor.
Terdapat tujuh kemahiran asas komunikasi yang terlibat dalam proses
kaunseling. Kaunselor yang telah berpengalaman lebih mahir menggunakan
kesemua kemahiran ini dan ini seterusnya dapat membezakan antara kaunselor
yang berpengalaman atau tidak berpengalaman. Berikut adalah kemahiran asas
komunikasi yang patut di kuasai oleh seorang kaunselor :

 Soalan terbuka
Pada tahap membina hubungan dan penerokaan, soalan terbuka boleh
diajukan oleh kaunselor kepada kliennya. Soalan terbuka merupakan soalan
yang boleh mendorong klien menjawab dan menceritakan masalahnya dengan
lebih mendalam dan terperinci. Klien akan berasa lebih mudah untuk berkongsi
cerita dan berasa bebas apabila kaunselor mengajukan soalan terbuka. Namun
begitu, semasa mengemukakan soalan terbuka, terdapat beberapa pantang
larang yang perlu dielakkan semasa menyoal iaitu, kaunselor tidak boleh terlalu
banyak menggunakan soalan bagi mendapatkan maklumat daripada klien. Ini
akan menyebabkan klien berasa tertekan dan tidak dapat meluahkan masalah
dengan tenang.
Contoh soalan terbuka ialah : “ Kenapa awak kelihatan muram hari ini?” .
Melalui soalan yang diajukan oleh kaunselor ini, klien akan mula menceritakan
masalah yang dihadapi sedikit demi sedikit.
 Senyap
Pada masa-masa tertentu, kaunselor lebih banyak mendiamkan diri dan
membiarkan kliennya seorang sahaja yang bercakap dan menceritakan masalah.
Dalam keadaan ini, kaunselor telah menggunakan kemahiran senyap bagi
memberi peluang kepada kliennya bercakap serta menyedarkan klien bahawa
peranan bercakap dalam temu bual kaunseling adalah pada klien. Di samping
itu, klien dapat berfikir dan menilai apa yang akan dicakap kerana tidak diganggu
oleh kaunselor dan tidak berasa tertekan. Kaunselor juga meraih peluang untuk
membuat kesimpulan mengenai input perbincangan pada sesi kaunseling
berjalan.
Sebagai contoh, klien memulakan perbincangan dengan kaunselornya
dalam keadaan menangis. Tetapi pada masa yang sama dia cuba menceritakan
masalahnya. Di sini kaunselor telah mengambil langkah mendiamkan diri atau
senyap agar kliennya dapat bercakap dengan bebas dan tanpa sebarang
tekanan.

 Mendengar
Kemahiran mendengar amat penting dikuasai oleh kaunselor kerana
kaunselor yang baik mempunyai pendengaran yang kritikal dan tajam.
Mendengar dengan baik akan menolong kaunselor memahami apa yang
kliennya cuba sampaikan dan klien menganggap kaunselor terseut ingin turut
sama merasa empati terhadap masalahnya. Seterusnya akan menambahkan
keikhlasan dan keyakinan klien untuk bercerita. Di samping itu, proses
mendengar membolehkan kaunselor menyatakan semula isi percakapan dan
menilai semula perasaan kilennya.
Sebagai contoh, seorang pelajar yang mempunyai masalah dengan
pelajarannya telah berjumpa dengan kaunselornya di sekolah. Di akhir sesi
kaunseling itu, kaunselor tersebut telah membuat refleksi yang betul tentang apa
yang dibincangkan dalam sesi itu. Ini menunjukkan, kaunselor tersebut telah
memberti tumpuan dan mendengar dengan baik terhadap masalah yang
disampaikan oleh pelajar itu.
 Penyataan semula
Kemahiran membuat penyataan semula adalah berhubung kait dengan
kemahiran mendengar. Penyataan semula ialah kaunselor dapat menyatakan
semula mesej-mesej yang penting dalam sesi kaunseling yang telah dijalankan.
Kaunselor akan memberi maklum balas terhadap apa yang diperkatakan oleh
kliennya dalam perkataan dan kefahaman kaunselor itu sendiri. Keupayaan
kaunselor menyatakan semula isi perbincangan, menandakan pada klien
bahawa apa yang dinyatakannya itu adalah sampai dan dapat difahami oleh
kaunselor. Penyataan semula amat sesuai dilakukan pada awal sesi temu bual
kerana ia akan menggalakkan klien bercakap dengan lebih terbuka dan dapat
menjelaskan masalahnya dengan lebih mendalam.
Sebagai contoh, seorang pekerja telah berjuma dengan kaunselor di
tempat kerjanya dan meceritakan masalah yang dihadapi. “ Saya selalu
berseorang di pejabat, tidak ada seorang pun yang mahu berkawan dengan
saya kerana penampilan saya sekarang.” Kata pekerja itu. Kaunselor tersebut
mebuat penyataan semula “ Penampilan kamu sekarang telah menyebabkan
kamu tidak dapat berkawan dan bercampur dengan rakan sepejabat.”

 Merefleksi perasaan
Kemahiran merefleksikan perasaan ialah kemahiran mencadangkan satu
perasaan yang dialami oleh klien apabila membuat sesuatu kenyataan.
Kemahiran ini juga membolehkan isi serta perasaan dalam perbincangan di
tukar ke dalam ayat yang mudah difahami oleh kedua-dua pihak iaitu kaunselor
dan klien. Kaunselor haruslah menggunakan daya kepekaannya dalam
menganggap perasaan kliennya dengan sebaik mungkin. Apabila kaunselor
dapat merefleksi keadaan perasaan klien pada ketika itu, proses komunikasi
seterusnya akan lebih mudah dan teratur.
Sebagai contoh, “ Gelaplah masa depan saya, hanya itu sahaja peluang
saya untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi permohonan saya ditolak.” kaunselor
dapat merefleksi perasaan kliennya “ Kamu berasa amat kecewa dan sedih
kerana tidak dapat melanjutkan pelajaran.”
 Meringkaskan isi perbincangan
Kaunselor perlu meringkaskan isi perbincangan iaitu meringkaskan isi-isi
utama dan penting yang telah dibincangkan di dalam sesi temu bual. Objektif
utama meringkaskan isi perbincangan ini adalah untuk menyemak bahawa
kedua-dua pihak iaitu kaunselor dan klien bersetuju tentang apa yang telah
dibincangkan seterusnya dapat memberi keyakinan kepada klien bahawa
kaunselornya memberi sepenuh perhatian terhadap masalah yang dihadapainya.
Contohnya “ Kamu telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi
masalah ini, tetapi masih belum berhasil.”

 Meringkaskan perasaan
Kemahiran meringkaskan perasaan ialah kaunselor dapat mempersepsi
perasaan kliennya sepanjang proses temu bual. Jika kaunselor dapat
meringkaskan perasaan kliennya, ini akan merangsang klien untuk melanjutkan
perbualan dengan lebih terbuka dan ikhlas. Di samping itu, kaunselor dapat
menolong klien untuk lebih memfokuskan kepada isi-isi penting melalui emosi
yang dapat diperhatikan oleh kaunselor. Seterusnya, kaunselor yang dapat
meringkaskan perasaan klien dengan baik merupakan kaunselor yang betul-
betul mendengar masalah kliennya dan sentiasa bersedia untuk menolongnya.
Contohnya, “ Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk
mendapatkan keputusan yang cemerlang. Tetapi saya tidak yakin dengan
kebolehan saya sendiri.” Kaunselor dapat meringkaskan perasaan klienya iaitu,
” Kamu boleh berjaya tetapi kamu terlalu merendah diri dan tidak yakin pada diri
sendiri.”
(b) Jelaskan kemahiran memberi tumpuan kepada klien dengan memberi
contoh-contoh yang munasabah di dalam penjelasan anda.

Memberi tumpuan merupakan bahagian yang paling penting dalam


sesuatu sesi kaunseling. Penumpuan ialah proses yang membolehkan kaunselor
memahami klien tanpa sebarang prasangka. Peranan memberi perhatian penuh
kepada klien, melibatkan proses menerima dan keterlibatan dengan individu lain
Terdapat beberapa aspek yang terlibat dalam proses memberi tumpuan ini,
antaranya ialah mendengar apa yang diperkatakan oleh klien secara aktif,
mempamerkan gerak badan yang sesuai serta menggunakan perkataan-
perkataan yang sesuai. Ciri-ciri yang menunjukkan seseorang kaunselor
mendengar secara aktif ialah bersabar dan bersikap terbuka, memberi tumpuan
kepada isi percakapan dan frasa yang klien gunakan serta memberi fokus
kepada perasaan yang dapat dilihat secara jelas atau di sebalik gerak badan
klien.
Cara-cara terbaik dalam memberi tumpuan ialah respon mudah, iaitu
kaunselor sentiasa memberi respon seperti “ baiklah…” atau “ya” bagi
menggalakkan klien meneruskan percakapannya. Dengan hanya menunduk
kepala juga boleh dikira sebagai memberi respon mudah. Respon ini melihatkan
bahawa kaunselor sentiasa mendengar dan memberi tumpuan kepada
percakapan klien. Seterusnya ialah kaunselor merefleksi isi kandungan dan
perasaan klien bagi menunjukkan kepada klien bahawa kaunselor sentiasa
mendengari apa yang diperkatakan olehnya. Kaunselor membuat respon tentang
apa yang dicakapkan, bagaimana ia dicakapkan, termasuklah perasaan yang
tersirat dan isyarat badan yang dihantarkan oleh klien.
Di samping itu, kaunselor juga harus memberi penekanan, iaitu respon
ringkas semasa klien menghabiskan perkataan atau ayat yang terakhir dalam
penyataan yang dibuat seperti disebut dengan perlahan atau dengan suara yang
lembut. Cara ini akan merangsang klien membuat penjelasan yang lebih
berhubung kait dengan mesej yang kaunselor fikirkan ketika itu. Yang terakhir
ialah kaunselor perlu menyatakan semula isi penting yang telah disampaikan
oleh klien atau lebih dikenali sebagai parafrasa. Kaunselor akan menggunakan
perkataan atau frasa lain bagi penyataan semula kepada klien. Ini seterusnya
mewujudkan perasaan dihargai dan difahami oleh klien.
Situasi di bawah dapat memperjelaskan lagi bagaimana kaunselor
memberi respon penumpuan

Klien : Pelajar perempuan berumur 16 tahun

“ Saya selalu mendapat tempat pertama di dalam kelas. Tetapi sejak


kebelakangan ini, prestasi pelajaran saya semkain menurun. Guru kelas dan
pengetua juga telah berjumpa dan bertanyakan masalah saya. Saya malu
untuk memberitahu mereka bahawa ibu bapa saya telah bercerai. Keluarga
saya sudah tidak bahagia lagi. Saya sudah tidak berminat untuk belajar lagi”

Berdasarkan masalah klien ini, kaunselor dapat memberi respon


penumpuan iaitu :
Respon mudah : Ya, teruskan.
Refleksi isi kandungan dan perasaan : Anda berasa risau jika orang lain
mengetahui bahawa ibu bapa anda telah bercerai.
Penekanan : Emosi anda terganggu
Parafrasa : Dulu anda selalu mendapat tempat pertama di dalam kelas. Oleh
kerana terganggu dengan masalah keluarga, penumpuan anda di dalam kelas
semkain berkurangan dan menjejaskan prestasi pelajaran anda. Anda rasa
bimbang.

Berdasarkan cara-cara yang terbaik dalam memberi tumpuan di atas,


jelas menunjukkan bahawa kaunselor yang memberi tumpuan sepenuhnya
semasa klien meluahkan masalah akan membantu klien untuk keluar dari
masalahnya. Matlamat kaunseling akan dapat dicapai apabila kaunselor
mempunyai kemahiran memberi tumpuan. Selain itu, klien akan berasa dihargai
dan diterima oleh kaunselor yang menunjukkan reaksi yang positif dan memberi
tumpuan yang sepenuhnya semasa klien menyatakan masalahnya. Klien akan
meluahkan masalah yang dihadapi dengan jujur dan tidak berselindung. Hal ini
juga akan memudahkan kaunselor untuk menyediakan pelbagai pilihan
penyelesaian masalah kepada kliennya.

Sekiranya kaunselor tidak memberi tumpuan semasa kaunseling


dijalankan, klien akan menganggap kaunselor tidak prihatin dan tidak berminat
untuk mendengar apa-apa masalah yang hendak diluahkan kepadanya.
Matlamat kaunseling juga tidak akan dapat dicapai sekiranya kaunselor tidak
mempunyai kemahiran memberi tumpuan. Antara matlamatya ialah, perubahan
tingkah laku klien tidak akan berlaku, keupayaan klien untuk memula dan
meneruskan hubungan tidak dapat ditingkatkan, klien tidak dapat menguruskan
diri dengan cara yang lebih berkesan serta tidak dapat membantu
perkembangan dan pencapaian potensi klien.
Selain itu, tumpuan kaunseling yang meliputi seluruh aspek dalam
kehidupan iaitu dari segi aspek mental, sosial, fizikal, rohani dan emosi juga tidak
akan dapat dicapai secara keseluruhan. Seterusnya, tahap penerokaan yang
terlibat di dalam proses kaunseling juga tidak akan berjaya. Ini kerana, di
peringkat membuat penerokaan, kaunselor perlu memahami bagaimana klien
mempersepsi masalahnya, jika kemahiran memberti tumpuan diabaikan maka
tahap membuat penerokaan ini tidak akan memberi hasil yang diharapkan oleh
klien.
Kaunselor yang tidak memberikan tumpuan kepada klien semasa proses
kaunseling berjalan akan menyebabkan klien berasa tidak dihargai dan lebih
membebankan klien dengan masalah yang sedia ada. Jika klien berjumpa
dengan kaunselor untuk meminta pendapat atau bantuan, tetapi kaunselor tidak
memberi sepenuh perhatian terhadap masalah yang dikemukakan, masalah
yang dialami oleh klien mungkin akan bertambah teruk. Hal ini seterusnya
menyebabkan klien bertambah tertekan dan cenderung untuk melakukan
perkara negetif seperti membunuh diri.
Secara kesimpulannya, kemahiran asas komunikasi dan kemahiran
memberi tumpuan amat penting dalam mencapai matlamat kaunseling. Kedua-
dua kemahiran ini perlu dikuasai oleh seorang kaunselor untuk menjadi seorang
kaunselor yang baik dan berkesan. Nyatalah bahawa dalam sesebuah
kaunseling, pemahaman tentang diri dan kehendak klien sangat mempengaruhi
tugas seorang kaunselor. Kemahiran asas komunikasi dan memberi tumpuan
dapat membantu kaunselor untuk mengetahui keadaan kliennya, maka lebih
mudah untuk kaunselor melihat latar belakang dan alam sekitar kliennya.
Seseorang klien yang datang kepada kaunselor mempunyai berbagai-bagai
perasaan, pengalaman yang tidak menentu, menghadapi kekusutan dan tidak
berupaya untuk menggerakkan diri kea rah perubahan tingkah laku yang yang
lebih baik. Untuk itu, kemudahan yang disediakan oleh kaunselor lebih
membebaskan klien meluahkan masalahnya dengan lebih terbuka.
INSTITUT BAHASA MELAYU MALAYSIA

NAMA : NOR FAIZAH BT ARIFFIN


NO K/P : 860506-26-5672
NO MATRIK : PISMP KPM OUM 6961158
KELAS : PISMP 1B
SUBJEK : BIMBINGAN DAN KAUNSELING
UNTUK PERHATIAN : ENCIK LEE TOW HAI

Anda mungkin juga menyukai