PENGGUNAAN RUMUS PENGGUNAAN RUMUS

( Senarai SPM)
Program Kecemerlangan BAKTI Program Kecemerlangan BAKTI
Matematik Tambahan Matematik Tambahan
Program Kecemerlangan BAKTI Program Kecemerlangan BAKTI
Matematik Tambahan Matematik Tambahan
KOMPONEN
Senarai Rumus di susun mengikut :
ALGEBRA
GEOMETRI
KALKULUS
TRIGONOMETRI
STATISTIK
KOMPONEN
a
ac b b
x
2
4
2
1
=
1
tidak boleh
difaktorkan
Kenalpasti nilai a, b dan c
susun ke bentuk am:
a =²1 b =5 c = ²3
ALGEBRA :
Persamaan kuadratik
ax
2
+ bx + c = 0
5x ² x
2
= 3
² x
2
+ 5x ² 3 = 0
KOMPONEN
z
2 a
m
x a
n
= a
m + n
3 a
m
÷ a
n
= a
m ± n
4 ( a
m
)
n
= a
m n
i. melibatkan penggunaan
nombor indeks dengan
asas yang sama / yang
boleh di samakan.
ii.Tidak melibatkan operasi
penambahan / penolakan

2
ALGEBRA : Indeks
a) 2
x + 1
. 4
x
= 16
b) 2
x
= 5
c) 3
x
+ 3
x ± 1
= 12
2
KOMPONEN
ALGEBRA :
n m mn
a a a
log log log !
n
n
a a a
log log log !
7 log
a
m
n
= n log
a
m
5
6
a
b
b
c
c
a
log
log
log ! 8
TUKAR ASAS LOG
- Ringkaskan log
- Selesaikan log
Logaritma
KOMPONEN
10
9 T
n
= a + (n ± 1)d
? A
d n a
n
S
n
) 1 ( 2
2
!
T sebutan
S hasiltambah
ALGEBRA :
Janjang Aritmetik
Term
Sum
a = sebutan pertama, d = beza sepunya, n = bilangan
. sebutan
d = T
2
-T
1
KOMPONEN

1 ,
1
1
{

! r
r
r a
1 ,
1

!
g
r
r
a
S
12
11 T
n
= ar
n ± 1
13
ALGEBRA :
Janjang Geometri
T sebutan
S hasiltambah
Hasiltambah
ketakterhinggaan

r
r a

!
1
1
S
n
1
2
T
T
r !
KOMPONEN
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
uv y ! ! , 1
2
, 2
v
dx
dv
dx
d
v
dx
dy
v
y

! !
dx
du
du
dy
dx
dy
v ! 3
c) Diberi
y = 3a dan x = 1 +2a
Cari .
dx
dy
KALKULUS : Pembezaan
3
2 x
x
y

!
b)
a) y = x
2
( 1 + x )
3
KOMPONEN
´
!
b
a
dx y
´
!
b
a
dy x
4 Luas di bawah lengkung
´
!
3
1
2
3 dx x x
´
!
2
1
2
) 2 ( dy y
KALKULUS :
Kamiran
di paksi-x
di paksi-y
1 3
y = ±x
2
+ 3x
y
x
´
!
3
1
dx y Luas y
Luas =
´
2
1
dy x x
2
1
x = (y ± 2)
2
± luas segitiga
= luas
Luas
berlorek
KOMPONEN
dy x ʌ
dx y ʌ
b
a
b
a
2
2
´
´
!
!
5 Isipadu janaan
KALKULUS :
Kamiran
di paksi-x
di paksi-y
KOMPONEN
GEOMETRI : Geometri Koordinat
AB: A(x
1
, y
1
), B(x
2
, y
2
)
P
Q
R
-
n
m
(x
1
, y
1
)
(x
2
, y
2
)
2
2 1
2
2 1
) ( ) ( 1 y y x x Jarak ÷ =
´ )
¹
`

'
'
÷ ÷
=
2
,
2
,
2
2 1 2 1
y y x x
y x
tengah Titik

¹
º
¸
©
ª
¨

!
n m
my ny
n m
mx nx
y x
2 1 2 1
, ,
3 Titik yang membahagi satu tembereng garis
KOMPONEN
GEOMETRI:

3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1
2
1
y x y x y x y x y x y x !
1 3 2 1
1 3 2 1
2
1
y y y y
x x x x
Titik A B C A
4 Luas segitiga
Geometri Koordinat
KOMPONEN
GEOMETRI :
2 2
) 3 ( 2
Vektor
Magnitud = jarak
Diberi u = 2i ± 3j
Maka, ` u ` =
19 !
2 2
y x r
2 2
~
~
Ö
y x
j y i x
r

!
5
6
Vektor unit
19
2i ± 3j
Ö
=
r = xi + yj
KOMPONEN
STATISTIK:
N
x
x
7
! 1
f
fx
x
7
7
! 2
Min
Statistik
4, 5, 5, 6, 8, 12, 15, 15, 17
4 +5 +5 +6 +8 +12 +15 +15 +17
9
Markah
0 1 2 3
Bilangan
2 5 4 1 f
x
2( 0 ) + 5( 1 ) + 4( 2 ) + 3( 1 )
2 + 5 + 4 + 1
KOMPONEN
STATISTIK :

f
x x f
7
7
!
2
4 W

N
x x
2
3
7
! W
Sisihan piawai
2
2
x
N
x

7
!
2
2
x
f
fx

7
7
!
Varians
= hapuskan punca
kuasa dua
Varians
= hapuskan punca
kuasa dua
Statistik
C
f
F N
L m
m
¹
¹
¹
¹
º
¸
©
©
©
©
ª
¨

!
2
1
5
median
KOMPONEN
STATISTIK :
100 6
0
1
v !
Q
Q
I
i
i i
W
I W
I
7
7
! 7
Penggunaan Nombor Indeks
Indeks Harga
- Q
1
= Harga / Kuantiti tahun dinilai
- Q
0
= Harga / Kuantiti tahun asas
Indeks Gubahan
- W = Pemberat (Weightage)
KOMPONEN
!
!
8
r n
n
P
r
n

!
! !
!
9
r r
C
r

!
STATISTIK :
Pilihatur
Gabungan
n = bilangan keseluruhan, r = bilangan yang dipilih
Guna Kalkulator
Pilihatur & Gabungan
KOMPONEN
Peristiwa yang ada silangan; Peristiwa yang ada silangan;
STATISTIK :
B A P B P A P B A P ‰ ! Š 10
Kebarangkalian Mudah
A
B
KOMPONEN
STATISTIK :
1 , 11 ! ! !

q p q p C r X P
r n r
r
n
npq ! W 13
W
Q
!
X
Z 14
12 min, Q = np
Taburan Kebarangkalian
TABURAN BINOMIAL
TABURAN NORMAL
Apabila diberi kebarangkalian
kejayaan (p) suatu peristiwa yang
mempunyai dua kesudahan sahaja.
Simbol untuk min
Sisihan piawai
Z= Skor piawai,
Mencari nilai X mesti
tukar ke skor Z.
KOMPONEN
TRIGONOMETRI :
1 Panjang lengkok, s = jU
2 Luas sektor , L = Z j
2
U
Sukatan Membulat
U adalah dalam radian
KOMPONEN
TRIGONOMETRI:
3 sin
2
A + kos
2
A = 1
4 sek
2
A = 1 + tan
2
A
5 kosek
2
A = 1 + kot
2
A
6 sin 2A = 2 sinA kosA
7 kos 2A = kos
2
A ± sin
2
A
= 2 kos
2
A±1
= 1± 2 sin
2
A
8 tan 2A =
A
A
2
tan 1
tan 2

9 sin (A s B) = sinAkosB s kosAsinB
10 kos (A sB) = kos AkosB sinAsinB
11 tan (A s B) =
B
B
1O
s
O
Identiti asas
Sudut Berganda
Sudut
Penambahan
Trigonometri
KOMPONEN
A
B
CC
a
cc
b
TRIGONOMETRI:
B
b
A
a
si si
12 !
Hukum Sin
Penyelesaian Segitiga
C
c
sin
!
C
c
A
a
si si
!
C
c
B
b
si si
!
13 a
2
= b
2
+ c
2
± 2bckosA
14 Luas segitiga = a b sin
2
1
CC
Hukum Kos
C = sudut kandung
,
S E K I A N S E K I A N
KOMPONEN
9 sin (A s B) = sinAkosB s kosAsinB
sin(A + B) = sinAkosB + kosAsinB
sin (A ± B) = sinAkos B ± kos AsinB
10 kos (A sB) = kos AkosB sinAsinB
kos (A +B) = kos AkosB ± sinAsinB
kos (A ± B) = kos AkosB + sinAsinB
O

KOMPONEN

Senarai Rumus di susun mengikut :

ALGEBRA GEOMETRI KALKULUS TRIGONOMETRI STATISTIK

b dan c ² x2 + 5x ² 3 = 0 a = ²1 b =5 c = ²3 .KOMPONEN ALGEBRA : Persamaan kuadratik ax2 + bx + c = 0 1 b s b 4ac x! 2a 2 tidak boleh difaktorkan 5x ² x2 = 3 susun ke bentuk am: Kenalpasti nilai a.

Tidak melibatkan operasi penambahan / penolakan a) 2x + 1 .KOMPONEN ALGEBRA : Indeks i. melibatkan penggunaan nombor indeks dengan asas yang sama / yang boleh di samakan. 4x = 16 b) 2x = 5 2 c) 3x + 3x ± 1 = 12 2 . z 2 am x an = a m + n 3 am ÷ an = a m ± n 4 ( am ) n = a m n ii.

Selesaikan log 7 loga mn = n loga m 8 log c b log a b ! log c a TUKAR ASAS LOG .Ringkaskan log .KOMPONEN ALGEBRA : Logaritma 5 log a mn ! log a m log a n 6 log a n ! log a log a n .

n = bilangan sebutan d = T2-T1 . d = beza sepunya.KOMPONEN ALGEBRA : Janjang Aritmetik T sebutan 9 Tn = a + (n ± 1)d Term 10 n? Sn ! 2a (n 1)dA 2 S hasiltambah Sum a = sebutan pertama. .

KOMPONEN ALGEBRA : 11 Janjang Geometri T sebutan Tn = ar n ± 1 12 a r 1 a 1 r ! ! r 1 1 r Sn .

.

r { 1 S hasiltambah T2 r! T1 Hasiltambah ketakterhinggaan 13 a . . Sg ! 1 r r 1 .

!u v dx dx dx d dv dx dx v2 2 dy y! ! .KOMPONEN KALKULUS : Pembezaan a) y = x2 ( 1 + x ) 3 1 du dv dy y ! uv . v dx v b) x y! 3 2 x dy dy du 3 ! v dx du dx c) Diberi y = 3a dan x = 1 +2a dy Cari . dx .

KOMPONEN KALKULUS : Kamiran y 4 Luas di bawah lengkung ! ´ ! x dy ´ a b y dx d i paksi-x di paksi-y y = ±x2 + 3x x b a 1 3 x = (y ± 2)2 2 Luas ! 1 Luas = ´ ! ´ 2 ´ ´ 1 3 y dx x 2 3 x dx 1 x dy 2 1 3 1 ! 2 ( y 2) dy Luas = luas berlorek ± luas segitiga .

KOMPONEN KALKULUS : 5 Isipadu janaan b Kamiran ´ ! ´ ! y dx b 2 di paksi-x a x dy 2 di paksi-y a .

KOMPONEN GEOMETRI : Geometri Koordinat AB: A(x1. B(x2. y1). y2) 1 Jarak ! ( x1 x 2 ) 2 ( y1 y2 )2 2 Titik tengah ¨ x1 x 2 y1 y 2 ¸ .

y1) ¨ nx 1 mx 2 ny 1 my 2 ¸ . y ! © . ¹ 2 º ª 2 3 Titik yang membahagi satu tembereng garis Q RP m (x1.x .

y2) . y ! © .x . ¹ mn º ª mn n (x2.

KOMPONEN GEOMETRI: 4 Luas segitiga Geometri Koordinat 1 ! .

x1 y2 x 2 y3 x 3 y1 .

x 2 y1 x 3 y2 x1 y3 2 Titik A B C A 1 x1 2 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 .

KOMPONEN GEOMETRI : Vektor 2 5 r x y 2 Magnitud = jarak Diberi u = 2i ± 3j r = xi + yj Maka. ` u ` = 2 2 ( 3)2 ! 19 xi y j 6 Vektor unit Ö r ! ~ x2 y ~ 2 Ö = .

15. 8. 5. 6. 12.KOMPONEN STATISTIK: Min Statistik 4. 15. 5. 17 7x 1 x! N 7 fx 2 x! 7f 4 +5 +5 +6 +8 +12 +15 +15 +17 9 Markah Bilangan x f 0 2 1 5 2 4 3 1 2( 0 ) + 5( 1 ) + 4( 2 ) + 3( 1 ) 2 + 5 + 4 + 1 .

KOMPONEN STATISTIK : 7.

x x 3 W ! N 2 Statistik 7x 2 x2 N ! Sisihan piawai Varians 4 W ! 7 f .

x x ! 7f 2 7 fx 2 x2 7f = hapuskan punca kuasa dua ¨1 ¸ © N F ¹ ¹C 5 m ! L © 2 fm © ¹ © ¹ ª º median .

KOMPONEN STATISTIK : Q1 I ! v 100 Q0 Penggunaan Nombor Indeks 6 Indeks Harga .Q1 = Harga / Kuantiti tahun dinilai .W = Pemberat (Weightage) .Q0 = Harga / Kuantiti tahun asas 7 7Wi I i I! 7 Wi Indeks Gubahan .

KOMPONEN STATISTIK : n! Pr ! .

n r ! Pilihatur & Gabungan 8 n Pilihatur Guna Kalkulator 9 Cr ! .

r = bilangan yang dipilih . ! r ! r ! Gabungan n = bilangan keseluruhan.

KOMPONEN STATISTIK : Kebarangkalian Mudah 10 P .

A Š B ! P .

A P .

B P .

A B .A ‰ B Peristiwa yang ada silangan.

KOMPONEN STATISTIK : Taburan Kebarangkalian TABURAN BINOMIAL 11 P.

X Q 14 Z ! W . Q = np Simbol untuk min Sisihan piawai 13 W ! npq TABURAN NORMAL Z= Skor piawai. Mencari nilai X mesti tukar ke skor Z.X !r ! Cr p q n r nr . p q !1 Apabila diberi kebarangkalian kejayaan (p) suatu peristiwa yang mempunyai dua kesudahan sahaja. 12 min.

KOMPONEN TRIGONOMETRI : Sukatan Membulat 1 Panjang lengkok. L = Z j2 U . s = jU U adalah dalam radian 2 Luas sektor .

KOMPONEN TRIGONOMETRI: 3 sin 2A + kos 2A = 1 4 sek2A = 1 + tan2A 5 kosek2 A = 1 + kot2 A Trigonometri Identiti asas 6 sin 2A = 2 sinA kosA 7 kos 2A = kos2A ± sin2 A = 2 kos2A±1 = 1± 2 sin2A 8 tan 2A = 2 tan A 1 tan 2 A 9 sin (A s B) = sinAkosB s kosAsinB 10 kos (A sB) = kos AkosB OsinAsinB s B 11 tan (A s B) = 1O B Sudut Berganda Sudut Penambahan .

KOMPONEN TRIGONOMETRI: a b Penyelesaian Segitiga c 12 ! ! ! si A si B . si C sin a c ! si A si C B Hukum Sin A c b a C 13 a2 = b2 + c2 ± 2bckosA 1 a b sin C Luas segitiga = 2 Hukum Kos 14 C = sudut kandung .

SEKIAN .

KOMPONEN 9 sin (A s B) = sinAkosB s kosAsinB sin(A + B) = sinAkosB + kosAsinB sin (A ± B) = sinAkos B ± kos AsinB 10 kos (A sB) = kos AkosB O sinAsinB kos (A +B) = kos AkosB ± sinAsinB kos (A ± B) = kos AkosB + sinAsinB .