Kunci Kira-Kira Format “T”

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 20X3 RM RM RM Ekuiti Pemilik X Modal awal X Campur : Untung bersih X (atau tolak Rugi bersih) (X) X tolak: Ambilan X Modal akhir (X) X Liabiliti Bukan Semasa X Pinjaman bercagaran X Gadai janji X X Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf bank Belanja terakru Hasil terdahulu

RM X X X (X)

RM

Aset Bukan Semasa Tanah Premis Loji dan mesin tolak: Peruntukan susut nilai Kenderaan tolak: Peruntukan susut nilai Lekapan dan lengkapan Alatan pejabat Perabot

X

X X X

Aset Semasa Stok akhir Penghutang tolak: Peruntukan hutang ragu Belanja terdahulu Hasil terakru Bank Tunai

X X (X) X X X X X X XX

X X X X X

XX

Format Penyata
Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 20X3 RM Aset Bukan Semasa Tanah Premis Loji dan mesin tolak: Peruntukan susut nilai Kenderaan tolak: Peruntukan susut nilai Lekapan dan lengkapan Alatan pejabat Perabot RM X X X (X) X X (X) X X X X X Aset Semasa Stok akhir RM

X

Penghutang tolak: Peruntukan hutang ragu Belanja terdahulu Hasil terakru Bank Tunai Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf bank Belanja terakru Hasil terdahulu Modal kerja X (X) X X X X X X X X X X X X XX Ekuiti Pemilik Modal awal Campur : Untung bersih (atau tolak Rugi bersih) tolak: Ambilan Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bercagaran Gadai janji X X X (X) X X X X XX .