Anda di halaman 1dari 297

KUMPUTAN DO'A

DANDZIKIR NABAWI

Oleh:

SyaikhulIslam lbnu Taimiyah

Pentahqiq:

MuhammadNashiruddin
Al-Albani

DAREI.HUJJAH
Jakafta
,-.LrlJ<4|

l*Ot>t-YCr,.-:rf
;tlYulr,.t*:6;i

Judul Arli:
Al-Kalinu Ath-Tharyib
Paruli!:
Syaikhulltlan lbnu Toimiyrnh
P.otrhqiq:
Muhamnad NashiruddinAI-Alban|
Pcncrbit:
Al-Makab Al-lslany
Edisi Indonesir:
Kunpulan Do'a Dan Dz*r Nabowl
Penerj.mab:
Abu lhson Al-Atsa Al-Medani
Mursjr'rh:
Anan Abdurrahrnon,LC
Editor:
Unmu Abdillah
Setting:
Tin DAR EL-HUJJAH
DessinSrmpul:
Shtdio Rafrsuol
Penerbit:
DAR EL HUJJAH.Jakada
lsuqonah di atas Sunmh
JI Kana ksbri Blok J/19 kbak testtr
LebakBulusJakarta Selalan Telp.,Faks02I - 75I 002j

CerakanI, Sya'banl122ll, t\iarenbet200t11

Dllarang
memperbanlakisi bukurnrlanparzrntenuIsd6rrpenerbil
HakterJemalr
dilrndungr
Lindang-unoans
AU RtghtsResened
KATAPENGANTARPENERJEMAH

Alhamdulillah, denganizin dan inayah Allah {s


'thayyib
;.ra penerjemahanbuku Al-Kalimut ini dapat
r'irampungkan.Buku yang memuat kumpulan do'a dan
r.zikir ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap
rrruslim. Betapa tidak, hampir separuh hidup seorang
nuslim itu dipakai untuk berdo'a cian bermunajat
kepada Allah Sg. Do'a merupakan ibadah, bahkan
termasuk ibadah yang sangat agung. Allah S telah
memerintahkan hamba-hambaNyaagar selalu berdo'a
kepadaNya.Allah ig berfirman:
' . u a; 1
/
i',t"--+sL"J-' t/''-'
"'
"
-t ... --- -:,.,..
\ J';' t -:17 ;;- r,:-: f ,r j:aft
"Dan Tuhanmu berfrman. " Berdo'alah
kepadoKu, niscaya
okon Kttperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orong yang
menyombongkandiri dari meryembahKu akan
masuk neroka Jahannqm dolam keadaan hina
dina." (QS.Al- Mu'min: 60)
Hampir seluruhaktifitas yang dilakukanoleh
seorangmuslim dian'ali dan diakhiri dengando'a. ltu
menunjukkanbahwasetiapsaatseorangmuslim selalu
membutuhkanAllah $6 dan butuh perlindungan
dariNya. Sehingga do'a tersebut selain sarana
mendekatkan diri kepadaAllah d6,juga sebagaiusaha
melindungidiri dari segalamacamgangguan.Dalam
ayat di atas secarategasAllah tE mencelaorang-orang
yang engganmemohonkepadaAllah Yang Maha Kaya
lagi Maha Memberi. Maka sungguhsangatnaif bagi
seorangmuslim yang mengakuberimankepadaAllah
{6 namun tidak mau memohon kepada Rabbnya.
Seolah-olah ia tidak butuhkepadaAllah *, tidak butuh
p€rtolongandanperlindunganNya.

Buku kumpulan do'a dan dzikir karya Syaikhul


Islam Ibnu Taimiyah ini merupakansalah satu dari
sekian banyak buku-buku kumpulan do'a dan dzikir
yang dikarang oleh para ulam4 sepertiAmalul Yaum
wal Lailah katanganIbnu Sunni dan An-Nasa'i, ld-
Du'a karanganAth-Thabrani,Al-Adzknr karanganAn-
Nawawi, Al-Wabil Ash-ShoWibkaranganmurid beliau
Ibnul Qayyim dan buku-buku lainnya. Dan merupakan
salah satu kelemahanbuku-buku kumpulan do'a dan
dzikir tersebutadalahkurang selektif dalam memilih
nabi.Merekamencampuradukkanhadits-
hadits-hadits
haditsyang shahihdenganhadits-hadits dha'if bahkan
ii
maudhu'! Tidak terkecuali buku yang hadir di hadapan
pembacaini.

Dan alhamdulillah buku ini telah ditahqiq oleh


Syaikh Al-Albani. Tahqiq ilmiah tersebutadalah salah
satu usaha menyeleksi hadits-hadits yang tercantum
dalam buku ini. Dan terbukti ditemui di dalamnya
beberapahadits dha'if bahkanmaudhu'.

Buku ini sempat diragukan penisbatarnya


kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, namun setelah
diteliti temyata penisbatan tersebut benarl Buku ini
memang karya beliau. Adapun pertanyaan yang
mungkin menggelayrt di benali pembaca, yaitu
bagaimanamungkin ulama selevelSyaikhuiIslam Ibnu
Taimivah mcncantumkan hadits-hadits. dha'if dan
maudhu' dalarn bukunya ini? Syaikh Al-Albani telah
menjawab pertanyaan tersebut, silakan baca
muqaddimahbeliau.

Demikianlah, setelah melalui proses yang


panjang akhimya terjemahanbuku Al-Kalimut Thalyib
inr clapathadir ke hadapanpembaca.Kritik dan saran
dari pembacasangatkami harapkan.karenakami.juga
n.rengakuiketerbatasandan kekurangzrnkami selaku
manusia. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
segenap kaum muslimin. Hanya kepada Allah Cs

lIl
sajalahsayamemintasemogaamalini ikhlasbagiAllah
JCsemata.

Penerjemah

lv
KATAPENGANTAR
PENERBIT

Bi smi IIuohir r ahmaanirr ahii m

Segalapuji hanyalahmilik Al.lah.Shalawatdan


salarnsentogatercurahatasRasulNya.

Antmaba'du.

inilah kitab berjudul ,lt_Kalimut Thayyib


karanganS_r'aikhulIslam lbnu Taimil.ahrahimtthullah
:eng krmi hidangkankc hadapanpembacadari segala
rapisan.nulai dari ulama sampai masyarakatumurlt.
'iarena
kilab ini ntengandung
iaedahr,angalnarbanyak,
Jiantaranvaadalah mengingatkanmereka agar selalu
.lzikruilun. Sebuah perkara lang banl.ak dilaltrikan
;:anu oanyak. Ada 1,ang meninggalkantlzih.ullah
!i;rna rnaiasdan menganggapnya sepele.atau karena
iilr( i"1-,l-t
apa \ang harusdiucapkansebelummemuiai
.:lall rnenvuciahi satu aktifitas. Ada pula yang
:nefalaikan rizikrullah .vang telah diperintahlan dan
nenvibukkandirinva denganwirid_rvirid.dzikir-dzikir
,lan clo'a-do'a_u-'angsebagiannvabertentansandengan
keridhaanAllah. sehinggaia menyia-n1,iakan
apa yang
Cipintanya. benarlah orang yang mengatakan:
"Tidaklah ditegakkan sebuah bid'ah melainkan akan
menyebabkanditinggalkannyasunnahnabi."

Keinginan menerbitkanbuku ini dan buku-buku


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lainnya sudahada sejak
pertama kaii didirikannya Al-Maktab Al-lsiami.
Pencetalianbuku ini dimulai di Damaskusdan Beirut
secara sederhana namun kami harapkan akan
bermanfaat. Saya memohon kepada Allah agar
mewujudkan seluruh harapan kami dan mudab-
mudahan dengan demikian kami telah melaksanakan
sebagiankewajiban kami dalam menerbitkanwarisan-
warisan Islam yang berhargasebagaipusakabagi anak
cucu kita.

Keinginantersebutmuncul kembalipadatahun
li8i H. Mulanya dari seseorangyang meminta
beberapanaskahcetakanbuku ini untuk dibagi-bagikan
semata-matamengharappahala di sisi Allah. Namun
sayangnyapermintaan tersebut belum bisa dipenuhi,
padahal kitab ini telah dicetak berulang kali. Setelah
memeriksa ulang naskah yang telah tercetak saya
menilai bahwa pengeditan dan pengecekankitab ini
belum digarap dengan baik. Sayapun memutus[an
untuk segera mencetak ulang kitab ini. Hal itu
memaksa saya untuk memeriksa beberapa naskah
manuskripnya. Pada mulanya saya belum berhasil
menemukansatupunnaskahmanuskipnya.
vi
Peristiwa itu secara
tidak langsung
mengingatkan saya pada dua perkara, dengan kedua
perkara tersebut para pembaca dapat mengetahui
rahasiadibalik tersimpannya
sebagianbesarkitab-kitab
Syaikhul lslam Ibnu 1'aimiyahrahimahullah.

Pertama: salah
seorang penguasa yang
berdomisilidi Damaskuspada kurun waktu yang lalu
adalahseorangyangmemiliki kekuasaan
dan kekayaan.
ia mcngumpulkankarangan-karangan Syaikhul Islam
'faimiyah
Ibnu dan murid beliau, Ibnul ealyim, lalu
membakarnya.Jika ia tidak dapat memaksapemilik
kitab untuk menyerahkannyauntuk dibakar maka ia
rela membelinyaatau memintanyasebagaihadiah. Dan
kadang kalaia memakai cara-cara lain unluk
memusnahkan
kitab-kitablbnu Taimiyahdidorongoleh
semangat membela madzhabnya, yaitu madzhab
htrluliyah dan ittihadiyah. Keduanya merupakan
madzhab yang telah dibongkar kedustaannya oleh
Syaikhul Islam dengan hujjah-hujjah yang kuat dan
jelas.

Tindakan penguasa itu mendorong seorang


ulama pada zaman iru yaitu Al-Allamah Syaikh Thahir
Al-Iazaairi untuk menyalin ulang kitab-kitab Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah dan menjualnya kepada orang-
orang yang punya pengaruh dan kekuasaan,hasilnya
diserahkansebagai upah penyalinan kitab dan ongko.s
vll
membeli kertas. Semua itu dilakukan agar kitab-kitab
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dapat terselamatkandari
jamahan penguasa tersebut dan orang-orang yang
sepahamdengannya.

Kedua:Selahseorang)ang menanganiurusan
fatwa berusaha menghalangi pihak Al-Maktab Al-
Islami yang mencetak buku-buku Syaikhul Islam dan
ulama-ulama lainnya. Dengan alasan buku-buku
tersebut dapat merusztli pikiran. Hal itu berhasil
dilakukannya sehinggabeberapabuku terpaksaditunda
pcnerbitannya.

Setelahbuku-buku tersebutsayateliti ulang dan


berlangsunglah pembahasan ,vang r:ukup alot
dengannyadi hadapanbeberapaorang ulama. barulah
ia berkata:"Silakan mencetakbuku-buku itu asalkan
beberapabariskalimatdihapusdan dibuangil

Saya menanggapinya: "Yang bertanggung


.jawab atas buku ini adalah seorang ulama besar.
Anggaplahdi dalamn.vaterdapatbeberapakesalahan.
saya mohon agar dibuatkankorcksi atas nama Anda
sekalian dan dicetak di catatan kaki. Adapun
menghapus beberapa kalimat, saya tidak akan
melakukan hal itu dan saya anggap itu adalah khianat
ilmiah. Sementaramenebarilmu itu merupakanamanah
dan tanggung jawab. Ketika itu ia berusaha

viii
mempertahankan pendapatnya dan mencari_cari alasan
bahwa penisbatan buku tersebut kepada para ulama
masih diragukankebenarannya,begitu komentamya.Ia
juga berkata: "sekiranya penisbatankitab
ini keDada
lbnu Taimiyah memang terbukti benar. maka *ajib
bagi kita mengikutinya,sebabbeliau adalahulama yang
terdekat zamannya dengan kita dibandingkan ulama_
ulama yang lain, dan derajatnyalebih terdepandaripada
kebanyakanulama lainnya. Beliau telah menelaahapa
-v*angbelum ditelaah oleh ulama lain. Maka fatwa apa
saja yang shahih penisbatannyakepada beliau wajib
diikuti apalagioleh orang sepertisaya.,'

Saya katakan kepadanya: ,.Apa yang


menyebabkan Anda meragukan penisbatan kitab ini
kepadaIbnu Taimiyah?"

"Karena mayoritas kitab_kitab Ibnu Taimiyah


telah dibakar, dirubah dan dimusnahkan pada kurun
yang lampau."

Maka sayapun menulis surat kepada beberapa


ulama meminta tolong kepada mereka agar saya bisa
mendapatkannaskahmanuskrip kitab ini. Namun tidak
ada jawaban kecuali dari seorang ulama yang
berkecimpungdalam ilmu hadits. Ia mengatakanbahwa
kitab yang telah dicetak sama sekali tidak

lx
memperhatikanamanah ilmiah khususnya dalam
pencantuman hadits.
matan-matan

Sebelumnya menyelaraska:r
kami telahberusaha
buku-bukuyangtelahtercetaktersebut.Dan kami juga
yangdapatkami periksaCi
telahmerujukhadits-hadits
sumber-sumberaslinya. Kami temui apa yang
dikatakannyaitu benar.
Olehkarenaitu kami berazamunrukmenangani
penerbitan kitab ini secara benar. Maka sayapun
menulissuratkepadaUstadzkami yangmulia, seorang
ulama dalam bidang hadia pada zaman ini, yaitu
Syaikh NashiruddinAl-Albani, pengajardi Jami'ah
IslamiyahMadinah Munawwarahketika itu. Dengan
harapanbeliausudi mengoreksidan mengeditkitab ini
serta hadits-hadir yang tercantum di dalamnya.
Alhamdutillah beliau menyambutnya.Beliau mengirim
naskah yang telah teredit dan diberi komentar yang
bermanfaat. Dan kami tambahkan pula beberapa
komentartentangbeberapahaditsyang adadalamkitab
ini. Kamipun telah berusahamenatadan menyusun
kitab ini dengan menyertakan komentar-komentar
tersebut. Kamipun mengirimkannya ke Damaskus
untuk disettingdandilayout kemudiannaik cetak.
adalahSyaikh Al-
Kejutan yang menyenangkan
Albani mendapatkannaskah manuskip kitab ini di

x
H gg€l ueqpeur?uIB rE lnJleg
urrwDlDD,lrqqD.t
ntbttlppuDtllD ued?rn rl?lEpzIruEI B,op]rp{v
'lsrlrpp u?pemnpue)II?qeI
l€deplatefuulepp rp 3u€,(
'lul Suef uerp epedel
Jlueq enuresclq uells{epuoru
qelyy e8orueg .qnef Suef ludruel uep ururuDlnur
umel deua8esInlun uep e,{us 1n}un uurTulas€puv
Fep {pq Suef e,op ueldureq8ustule8uusufeg
'qDllv D,(sut
leuJrreuraq
uSoura5 'eceqruedupedel uu>iqequrasrad rrue>ll€dep
3ue.,{ rueqly-1y relueuol-pluauo{ uep qefturel
nuql urelsl InW{lE.{Sueducn-uedecn,erJnruBuei rqeu
slrpeq-slrpeqqpldruInJ .rurs rp ule{ Buefuefuaduraru
ur8ur 4ep1te,{us'ueurpnq Eue.{ucequrede.teg
'ecuqurad
ered
qelo n33m1-n33rmlrp €ruel qe1e1u,{un1ua1uep q?lrull
emtasbfiqotp qe1a1 Suef ur ecequreduudepeqrp epe
8ue,(n4nq qelrlpeqntl qB,{edqr.refuep yrseg
.II")I
3ue1ruaqudulno,{u1aru
uep Bur11e,{uaur
snreqe88urqas
qreq:adrp uup rslerolrp lleq Bueln:equndrur qelr1
e1ey1 'bfiqoged qerurppebnrurp n€tlaq uernlnued
rpues ereq ue{ells .g€f}{q€qz uee>ielsnd:ed
KATAPENGANTARMUHAQQIQ

B i smiIIaahirt ahmaanirr ahi i m

Sesungguhnvasegalapuji hanvalahmilik Allah


fi. Kami mcmuji. memohonpertolongandan meminta
ampun kcpadaNya.Kami beriindung kepadaAllah dari
keburukan jiwa kami dan kejelekan amal perbuatan
kami. Barangsiapadiberi hidayah oleh Allah niscaya
tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya'Dan
barangsiapa disesatkan olehNla niscara tiaJa
seorangpun yang dapat mcmberinya petunjuh Sayzt
bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah
dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahu'a
Muhammadq adalahhambedan ufusanN\'3'

Ammaba'du'

Di penghujung tahun 1383 H telah datang


sepucuk surat kepadaku darj Al-Akh Ustadz Zuhair
Syawais. Dalam surat itu ia meminta kepadaku agar
aku mengedit kitab Al-Kalimut Tha15'ib karangan
SyaikhulIslam lbnu Taimiyahrahimahullah Ketika itu
saya mengajar di Jami'ah Islamivah Madinah
Munawwarah. Saat itu saya tidak memiliki s'aktu dan
xii
kesempatanyang cukup luang untuk mengedit kitab
tersebutsebagaimanaidealnvaatau yang selarasdengan
etika ilmil'ah. Namun dalam hatiku berkata: "sesuatu
r-angtidak bisa diraih seluruhnyatidaklah ditinggalkan
sama sekali!" Oleh karena itu saya berazam untuk
rnemenuhi permintaannyaitu dengan modal tawakkal
kepadaAllah de.

Pengeditan
buku ini terfokuspadatiga point:

Pertama: Mengedit dan membenahi beberapa


kesalahan cetak atau kekeliruan penulis naskah
sehingga dapat kembali seperti aslinya seperti yang
iitulis oleh Syaikhul lslam Ibnu Taimiyah
rahimahullah. Kecuali beberapahal yang teluput.

Kedua: Memberi catatanringan pada beberapa


)oint penting. Misalnya penjelasanbeberapakata-kata
.rsing, syarah beberapa kalimat dan pencantuman
beberapafaedah.

Ketiga: Memeriksa hadils-hadits yang tersebut


,1i dalamnya. Dan memisahkanyzrrg shahih dari yang
dha'if dengan pembahasanyang ringkas kecuali di
beberapa tempat yang harus dibahas agak panjang,
namunifu jumlahnya sedikit.

Dan point terakhir tersebut merupakan point


terpenting yang saya tangani ekstra serius. Sebab

xlll
banyaksekalibuku-bukuyangdisusundalammasalah
ini (yaitu buku-buku kumpulan do'a) -saya tidak
mengecualikansatu bukupun- tercantumdi dalamnya
hadits-hadits dha'if dan lemah sekali tanpa
diperingatkanoleh penulisnya. Termasuk juga di
dalamnyapenuiiskitab ini, yaitu SyaikhulIslam Ibnu
Taimiyah rahimahullah.Oleh sebabitu saya sangat
memperhatikan yaitu
sisi ini secarasungguh-sungguh,
denganmenetapkanderajatyang tepat bagi masing-
masinghadits,apakahshahih,dhaif atau derajatlain
yang sudah dimaklumi dalam ilmu hadits. Setelah
melakukanpenelitianilmiyah terhadapmasing-masing
sanadhaditstersebutsejalandengankaidah-kaidah ilmu
musthalahhaditsdanulasan-ulasan paraimamjarh dan
ta'dil -semogaAllah membalasmerekadenganbalasan
yang baik atasjasa merekaterhadaphadits dan ahli
hadits-.
Khususberkaitandenganpoint pertama,saya
menemuibanyakkesulitan.Sebabsayatidak memiliki
manuskripkitab ini yang asli sebagaiacuan dalam
mengeditnaskahyanghendakdicetakulangini -mesti
dimaklumi bahwa ketika itu saya masih beradadi
Madinah-. Naskah tersebut cetakan Al-Muniriyah
Mesir. Sayaterpaksamengecekbeberapakalimat atau
lafal yang sulit dipahamike kitab-kitabaslinyayang
disebutkanpenulis. Sebagaiacuannyasaya memakai
xiv
beberapakitab kumpulando,a,sepertikitab Al_Adzknr
karanganImam An-Nawawi, Al-Wabit Ash-Shayyib
karanganIbnul Qayyim, murid Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyahdanbeberapakitablainnya.
Dengancara demikiansayadapatmengoreksi
beberapakesalahandan kekeliruanyangterdapatpada
naskahMuniriyaft.Namun sayamerasamasihbanyak
sekali kalimat yang harus diperiksa lebih lanjut -
terutamakalimatyang berasaldari perkataanpenulis-.
Hanya saja hal itu tidaklah mungkin saya lakukan
kecualisayamendapa&an naskahmanuskripyanglebih
baik lagi.Dan saatitu, hal tersebuttidaklahmudahbagi
saya, sementaraketika itu saya beradadi Madinah
Munawwarah.Maka dari itu sayapunmerasapuas
denganapa yang telah Allah berikandan mudahkan
bagikudalammengoreksikitab ini. Sayapunmengirim
naskaheditantersebutkepadaAl-Akh Zuhair Syawais
untukdicetakataumeninjaukembalikelayakannya.

Setelah selesai tahun ajaran di Jami'ah


IslamiyahMadinahMunawwarah,sayapunkembalike
Damaskusuntuk menghabiskan masa liburan musim
panas,tepatnyadi akhir bulan Shafartahun 1384 H.
Sayapunmengurungdiri di kamarkerja sayadi Darul
Kutub Zhahiriyah Al-Amirah untuk melakukan
penelitian
danmenulisbuku.
Ketika sayatengahmembolak-baliklembaran-
lembaranmanuskip dalam lemari perpustakaan tengah
membahas-semata-matamengharappahala Allah-
beberapahal yang barangkalibisa menyempumakan
sebagian kitab-kitab yang tercecer beberapa
halamannya di perpustakaan.Tiba-tiba mata saya
tertumbuk pada sebuah potongan kertas kecil, di
dalamnyatercantumbeberapa haditstentangdzikir dan
do'a.Ketika sayateliti dengancermatdan sayabolak-
balik, segeralah sayatahu bahwaitu adalahmanuskrip
kitab Al-Kalimut Thayyibini. Bukanmain gembiranya
saya ketika itu. Segerasaja saya cocokkandengan
naskah cetakan Al-Muniriyah. Dengan begitu saya
dapat mengoreksi beberapa hal yang terluput
sebelumnya. Disampingbeberapa hal yangmemperkuat
kebenaranbeberapakoreksiansaya kemudiansegera
sayakirim kepadaAl-Akh Zuhair untuk dicetak.
Akan tetapi disebabkannaskahmanuskripyang
sayatemukantadi hanyaberisisebagian kecil dari kitab
ini, tentu saja tidak cukup untuk mengoreksikitab
secarakeseluruhan.Masih tersisabeberapahal yang
perludikoreksikembali.
Kemudian Allah menakdirkan saya tidak
kembali mengajardi Jami'ah Islamiyahpada tahun
dari pagi
berikut. Maka saya melazimi perpustakaan
sampai petang sebagaimanayang biasa saya lakukan
xvi
sebelum saya menjadi guru di Jami'ah. Maha benar
Allah denganfirmanNya:
,,: '-
t i,. i. ' . . t.,, :-- t 4'- . . ,. .'
J'vt /-- i--t,-:'"; lr-r-; --1r
:/l,y- tut: f

,4ih+
"Yang demikian itu adalah dari keraia Allah
kepadaktmi. dan kepada ntanusia (seluruhnya);
tetapi kebanyakan manusid ri ti.lut
" (QS. yusuf: 38)
mensyttkuri(\'ya1.

Sebelurlliburanmusim panastersebutherakhjr,
1\,f
ujamma' Ilrniyah Arabil ah di Damaskus meminia
saya untuii mencetakulang indeks terbaru manuskii.t
l\{aktabah Zhahiril'ah Al-Arrilah. yang mana sava
telalr rnenfisiirkal waktu sa1,aselama scpul_ih tahur
untuk menvusurule melalui perjalananyang sai)gai
nenarii: untuk ciisimak.sebuahperjalanan_,-angdape.1
jipctik oannl:t buah ketabahanrian kesabaran
di ata.,
.iaiui iimu. Sat'eakan mencerital:an
pe{alanantersebur
Ci muqaddimahbuku Indeks tersebut.rSaya banvak
menemukan beberapa manuskrip berharga ).an!
bebcrapa atau ban)'ak diantaranya tidal: diketahui
karena suciahusang.Pekerjaanitu memaksasa1-.a
untuk
memeriksakembali ratusanjilid manuskrip tersebut

I Sampais€karang
telahdicetaksebanyak
s€puluhedisi.
xvll
guna mencocokkannomor dan beberapakriteria yang
diperlukan dalam pen]'usunan indeks dan
menambahkan beberapa koreksi yang terluput
danperlu dimasukkan.
pencatatannya

Ketika saya memeriksa sebuah manuskrip


bemomor8778,pandangan sayatertujukepadasebuah
lembarandenganno: (2123)"Pasal. Do'a memasuki
WC. Dari Abu Hurairah.*t secaramarfu' danmauquf
segerasayaketahuibahwaitu adalahbagian
akhir manuskripkitab Al-Kalimut Thayyib.Itu adalah
pasal terakhir kitab ini. Manuskipnya tidak tercatat
dalamindekskitab MaktabahZhahiriyahkarenabagian
awalnyasudahrusakdantidak adapetunjukyangdapat
digunakanuntukmengenali judul dannamapenulisnya
Sekiranyaketika itu sayatidak mengoreksikitab ini
niscayaakan terluputjuga dan sayatidak akan dapat
mengenalinyakecuali atas kehendakAllah. Karunia
dan anugerah hanyalahdariNya.BagiNyapuja danpuji
sertarasaslukur atasnikmatyangdicurahkanNya.
BentukManuskiPTersebut
Naskah ini tercantumpada au'al jilid yang
tadidengan
disebutkan nomorurutnya:(1-22Q,l9-21S'
17X5cm).

Jenistulisannyanaskhi,pasal-pasalnya tertulis
dengantinta merah.Sepertinyanaskahini disalin dari
xviii
naskah yang ditulis oleh Syaikhul Islam. Naskah
tersebutditulis empat puluh tahun setelahbeliau wafat.
Seluruhjilid kitab ini disalin oleh Utsman bin Abdullah
bin Syu'aib Ash-Shuwaiti pada rahun 768 H.

Naskah ini lebih baik daripadanaskahterdahlu,


apalagi dibandingkan dengan naskah Al-Muniriyah
Mesir. Meskipun tidak terlepas dari beberapa
kesalahan.

Hanya tiga lembar dari naskah ini yang rusak,


dua lembar pada awal kitab hingga pertengahanhadits
no: 12, dan lembaranlain yang terletakantarahalaman
6 dan 7, mulai dari akiir hadits no: 7l hingga awal
haditsno: 81. Di akhir naskahini tercantumperkataan
penulis (lbnu Taimiyah) yang mensyarahsabdanabi *
berbunyi:

((.1;'A' ,))
"Keburukanitu tidaklahterpulangkepado-Mu"

Menunjukkan sambunganyang terdapat di awai


lembaransetelahnya
(17)yangberbunyi:
"Seluruhnyadari Allah, dengankehendakdan
takdirNya".

Tambahanini memiliki banyak faedah yang tidak


ditemui pada naskahlain. Sayatelah menemukannya
dari kitab Al-Adzkar karangan loam An-Nawawi
rahimahullah. Saya telah mencocokkanpotongan
kalimat tersebutdenganucapanbeliaudan sayadapati
temyata memang cocok. Mengertilah saya bahwa
penulis menukil ucapan beliau dalam menafsirkan
haditstersebut.Maka menuruthematsayasangatbaik
kiranyajika saya gabungkansyarahyang ada dalam
kttab Al-Adzkartersebutdenganpotongansyarahyang
adadalamkitab ini. Tanpamenyebutkan bahwasyarah
tersebut berasal dari ucapan beliau- Karena berat
persangkaan bahwa penulis (Ibnu Taimiyah)tidaklah
mencantumkannyaseperti itu. Tambahan syarah
tersebutsaya beri tanda kurung yang menunjukkan
bahwa sebenamyatidak ada dalam naskah asli.
Sekiranyainisiatif sayaitu benar makaalhamdulillah
ataskarunianNya, jika keliru makakekeliruanitu dari
saya dan saya meminta ampun kepada Allah atas
kekeliruantersebutdankekeliruanlainnya.

Setelahselesaimenelaahnaskahtersebutdan
memutuskan pendapat yang benar tentangnya, saya
dikejutkandengandikirimnyacontohnaskahbuku ini
yangakanditerbitkanolehAl-MaktabAl-lslami Beirut.
yang dicetak berdasarkannaskah cetakan Muniriyah
lainnyayang bersandarkan
Mesir dan cetakan-cetakan
kepadapotongannaskahyangtelahsayasinggungtadi.
Disertai dengan kata sambutandari Al-Akh Zuhatr,
maKa segera sa1a sava selaraskan dengan naskah
manuskrip yang baru saja sayatemukan tadi yang saya
jadikan sebagaipatokannya.Tentu saja contoh
naskah
yang akan diterbitkan '.adi harus dibubuhi beberana
tambahanvang sangat berhargr. Sudah pasri hal i'Lu
sangatberat khususnyabagi pcngeiola penerbitanyang
tertunlut harus iebih seriusdan sabar.Namun hal itu
tentun)a boleh-bolehsaja. Khususnl,abagi penerbit
selevel Al-Maktab Al-Islami dalam rangka
rnenegakkanamanahilmiah iang relah diperintahkan
oleh Dienul Islam,Rasulullahbersabda:
-;
{('A.i}'"e gLi ': ';3'it))
''
Sesungguhnya . I Iuh menyui<a
i .,eseor ang yang
upabila menangunisesuatu muka ditanganinya
denganproJbsional."

Oleh sebab itu saya berharapagar saya diberi


kesempatanuntuk menerbitkanbuku ini tlengandisertai
koreksi iian eciitan sehingga iebih seiaras dengan
naskah)ang ditulis scndirioleh penulisnya.Segalapuji
bagi Allah yang dengan nikmatNya amal_amal-"halih
dapatterlaksanadengansempurna.

rxi
Pertanyaandan JawabannYa
Para pembaca akan dapat melihat sebanyak
empat puluh hadits dha if yang terdapatdalam buku ini,
ada yang dha'if dan ada yang sangat dhaif sekali
Namun penulis tidak mengomentarinya. Beberapa
orang bertanya-tanya:"Bagaimanahal itu bisa terjadi?"
Padahal penulis ini adalah Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah yang telah diakui keilmuannya dalam ilmu-
ilmu syari'at, termasuk diantaranya ilmu hadits oleh
lavr,annyaapalagirekan pecinta beliau dan orang-orang
yang mengakui keutamaanbeliau. SehinggaAl-Hafizh
Adz-Dzahabi berkata: "setiap hadits yang tidak
diketahui oleh Ibnu Taimiyah maka ia bukan hadits "'

Bahkan beliau dianggap sangat ekstrim dalam


pendha'ifanhaditsoleh la'uranbeliaur llal ini sangar
tidak sesuaidengan diamnya beliau terhadapbeberapa
hadits dha'if dalam buku ini!
sisi:
Jauabankami dari beberaPa

Pertama: SesungguhnyaIbnu Taimiyah telah


mendha'iflian hadits-hadits tersebut. Beliau
mengisyaratkannya dengan perkataan:'Yudzkar'
(konon dirin'ayatkan). bentuk seperti it': biasa

'?SyadzaratAdz Dzahab(V/82)
r Silakanlihat Ar-Rafu wat takmilkarangar Abul HasanatAl-Laknawl(hal
90 dan 135). Tahqiq Al'Vstadz Al Fadl|l Asy'Syaikh AMul Fattah Abu
Ghuddah.
xxii
digunakan untuk membawakan hadits-hadits dha'if
menurutterminologia i hadits.Oleh karenaitu tidak
menjadi masalahbila beliau membawakannyadengan
bentuk seperti itu. Hanya saja sayasedikit rnengkritik
beberapahadits yang menurut penilaianku maudhu,
(palsu). Seharusnyabeliau tidak mencantumkannya
sama sekali atau mencantumkannya dengan
menyertakan penjelasan tentang kedudukannya.
Barangkaliudzur bagi SyaikhulIslam Ibnu Taimiyah
dalam hal ini adalah belum tampak bagi beliau
kepalsuannya.Demikian pula beberapahadits yang
belum jelas kelihatan kedha'ifannyamenurut beliau.
Maka beliau hanya menyebutsumber aslinya agar
dapatdiperiksaolehorangyangingin menelitinya.

Kedua: Kadangkala beberapa derajat hadits


tidak diketahui oleh sebagian ulama. Disebabkan
mereka tidak punya banyak waknr untuk menelaah
sanad-sanadnya. Dia (orang 'alim) dapati para imam
ahli hadits terdahulu menyatakanshahih atau hasan
sebuahhadits,lalu ia mengikutipenilaianpara imam
tersebut.Sehinggaia merasacukupmenisbatkan hadits
tersebutkepadamereka dan mencantumkanpenilaian
merekatersebut.Dalamhal ini merekamendapatudzur,
apalagi imam yang mengrx$ai seluruh ilmu-ilmu
syari'atnamur tidak khususmenekunisatubidangsaja,
seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu

xxllt
sangat wajar jika ia berpatokan kepada ulama lain
dalam bidang-bidang tertentu. Boleh jadi yang
mengambil hadils-hadits tersebut dari mereka adalah
orang-orangyang terlalu gampang dalam menyatakan
shahih atau hasan sebuahhadits, seperti Ibnu Hibban,
ArTirmidzi dan selainnya.Maka orangyang mengikuri
juga jatuh dalam kesalahanyang tidak pantas ulama
muhaqqiq setingkat Ibnu Taimiyah rahimahullah
terjatuh di dalamnya. Sesungguhnyakema'shumanitu
hanyalahmilik Allah semata.

Ketiga: Dari hasil penelitian saya terhadap


pasal-pasalyang ada dalam kitab ini serta hadits-hadits
yang dicantumkan oleh penulis kelihatannya beliau
meringkasnya dari kitab Al-Adzkar karangan An-
Nawawi rahimahullah. Seringkali saya dapati penulis
membawakanlafal hadits yang dicantumkan oleh An-
Nawawi begitu pula takhrijnya sertapenilaian terhadap
hadits-haditstersebut.Jarangsekali penulis menyelisihi
An-Nawawi dalam hal ini. Misalnya hadits no: 27, An-
Nawawi juga tidak memberi komentar apapun
tentangnyasamahalnya denganpenulis (lihat hal 79-80
buku asli cetakanAl-Halabi). Demikian pula hadits no:
28 dan masih banyak yang lainnya yang tidak
dikomentari oleh Ibnu Taimivah sementara hadits-
haditstersebutielas dha'ifnva.

XXIV
AXX

s1p€q-slpeq uolunluucueu e,{uqaloq Suepuerueru


8ue,( Suao ueSuap ledepuedes leprl rure;
'rur
Ipq urepp p\€,^deN-uvIln{t?uau (qefiutrel
nuql n1m,{) sqnued 'e.tes 1€uaq trunuol l
'pruo plnqpot qequrepp qplpseruqeluqnq
nlr Fq emq€q neryoq uuur>pfe4 rmp e\ubtbqnpetu
Intrm nerTaqueludurasal eiuepe 1epr1qelupe nll urel
3uuXro1>p;nllrunuetu'ulel rolIBJ nele 1ndn1:e1
eueru>1
qslspu slrpuq eduaqeq ueluaruo8usur {Eprt nerleq
qeqos e.\\r{eq ue4e1e,{uau qelel .r,tre.tr€N-uv

,, urpl tol{eJ euaml undnelerndn;.r:reua:e1


'rftluauro)l e,{es
lepr1 8uu,{ nule Jr,uqp nu1p ueseq
'qrqeqsue:p1e.(uefes 3ue,{ slrpeq-s}rpequu{e^\Equour
e,{es rur n)Fq UEI€p eueJEI rut lesed uelumluecuaru
efeSues e,{e5 '(nspd) ,nqpneu sllpeq uolnq
etrrclespwo lnlnqpof ,qepseururslep uempuesre3eqes
slrpeq-slrpprluele\requeul ue4nfuerp uc{qeq qJIoq
:e1eryaqqrbg llqe wp slrpeq rlqe uer8eqag,,

:Bl€)lreq
ne\oq 'Dlzpylf, qelp{ q€rulppebmuurepp €,{usr1ntlp
3ue,{ psud q€nqes urelep e,{uue4elefurp qepns nll
pq 'Lre^\pN-uV ureurl e,{uereluerp{nsBuJoI .qtbouow
'1owo pltotlpol geq velep
1D evas qlLuq rlep q1qtuo1
Jr,sqp slrpeq-slrpsqup{E,trequleu1e,{o.r nlElle} sllpeq
rTqs re8eqos e,rq€q rt.ml{erurp eueulre8eqog
dhaif tanpa menjelaskankedha'ifannya.Dan menurut
kami tidak ada bedanya antara bab ahkam dengan bab
.fadhailul amcl, bukankah semua itu termasuk perkara
syari'at? Ahli ilmu tentunya sudah memaklumi bahwa
hadits-haditsdha'if yang dicantumkan dalam kitab ini
memberi kesanbahwa do'a dan dzikir yang terkandung
di dalamnya termasuk dianjurkan syari'at. Karena
memang itulah tujuan pencantumannya.Dan sudah
dimaklumi juga bahwa hukum syar'i tidak boleh
ditetapkan kecuali dengan nash yang shahih.
Bagaimana mungkin menetapkannyadengan hadits-
hadits dha'if sepertiyang Anda lihat dalam buku ini?

Ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu


Taimiyah sendiri. Barangkali beliaulah yang memiliki
kelebihan itu pertama kaii -setelah Allah- yang
memperingatkan hal ini kepada kita. Beliau berkata
dalamkitab Al-Qa'idah Al-Jalilah hal98

"Tidak dibenarkan bersandar kepada hadits-


hadits dhaif yang tidak shahih dan tidak pula hasan
dalam menetapkan perkara syari'at. Akan tetapi Imam
Ahmad dan ulama lainnya memberi kelonggarandalam
bab fadhailul amal penggunaan hadits-hadits yang
belum diketahui pasti keshahihannya,selama ia tahu
bahwa hadits itu bukan maudhu' (palsu). Karena
apabila diketahui bahwa sebuahamal itu disvari'atkan
berdasarkandalil syar'i dan telah diriwayatkan tentang
xxvi
IIAXX
n€l€ eleq€d dereqreq e1]I 1rlp e,{urge ;r,eqp slrpeq
uell€supreq rm?uappwo,tag,, :€ls)Jeq qei(rulu1 nuqi
ure1s11n91rc,{ge,{ue1u>y
rruDlruroq qrgeqs1l1epue8uap
ue1d4 elrp snreq uellerefslp ryp! ptuo pluqpn!
qeq ruelcp uuerel 'ueInIEIIp efes qeloq-qelog,,
:uie>1:eqrsrpbery-lv puruu€qntr{ nqy q4a,{g,,

:qrqs€]]eleqs3uu1ue1
eurep ledepued
ede:eqeq ueltnqa.{ueru qeyers (179177)ElD,y&X-ly
qelD1ruspp uelele8uatu qen.r-rnurq llv rpllefs

nelu uerynfue8ueurq€llv pl\quq


..'e,(uSuereleru
n1r e,{uuelnpnpel rnqelolrp r{epll 3u€,{ stpeq ureles
urBI lrlep rnleleu rnqelolrp qelal lere{s ue8uepunure1li
'qrqtq uep
Eq8nl qeq urelep nspd strppq uelnq
lnq"lolIp 8uu.{slrpuq-slrpeque11e,(e,trrraruqayoqundul
'e,{uue11e,{ur"ruoruqeloq el e{eru 'ns1edslrpuq uulnq
nl! srlp?q e.&qEqnqEl el uep e,(unTeledsele ueuecue
3ue1ue1
rm4elrrequrau3ue,{slrpuq r{pnqesue1le,{u,trurp
q€lal uep ue{urejeqlp qelay erel:ad nlpns B/y\q€q
nqe1€r u;lrf rmurElrl r.ru(s plep uu8usp rl?noel nlunsas
uelurereq8uaru uelueueryedrp rypp elnd uet{tuleq
'.eru[r rqrsqe,{uaruqele} er E{etu uur{ruep
ledepued:eq
edurs8nereg'qDLlDlsnwnele q1fu,r umlnq uoldeleusu:
urelsp JI,€qp stlp€q ueurmSSued ue)Fleloqworu
3ue,{ erueln und8ue:oes €pB {epll .epe l€uoq
-r€ueq rul Fure rrep epqed rpet qeloq e)ieru .,nqpneu
stpeq ue{nq Inqu}e{lp Suef qrpeq qunqesu"eruptnel
khawatir atas sebuah ancaman azab. Demikian pula
halnya menetapkm targhib dan tarhib dengan kisah-
kisah israiliyat dan mimpi atau sejenisnyayang tidak
boleh diangkat dengan sendirinya dalam menetapkan
hukum syar'i, baik hukum mustahab ataupun lainnya.
Akan tetapi boleh mencantumkannya dalam bab
targhib dan tarhib selamadalam perkara-perkarayang
telah diketahui bagus atau jelek oleh dalil-dalil syar'i
yang lain. Sebab hal itu ada gunanya dan tidak
membahayakan.Adapun meyakini kadar pahala dan
berat hukuman hanya boleh ditetapkan dengan dalil
syar'i yang shahih."

Saya katakan: "Itulah pendapat yang dipilih


oleh penulis rahimahullah. Bahwa tidak dibenarkan
menetapkanhukum syar'i, baik hukum mustahabatau
hukum lainnya dengan hadits dha'if. Itulah pendapat
yang benar, selain itu jelas salah.Konsekuensinyatidak
ada beda antara hadits-hadits tentng.fadhailul amal
dengan hadits-hadits tentang hukum. Tidak ada
dispensasi dalam hal ini. Kecuali setelah dipastikan
keshahihannya,atau harus disertai penjelasantentang
kedha'ifannya (jika ternyata dha'if -pent) meskipun
dengan memberi sinyalemen, sebagaimana yang
dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap
bebcrapa hadits dalam kitab ini. Itulah madzhab
mayoritas ulama ahli tahqiq, seperti Al-Hafizh Ibnu
xxviii
XIXX

neru 3up,{ 3ue:o-3ue.lorieq dnlnc qepns qrquqs


8ue,{slrpeq-slpuqqeqas qe1ue11u33uu elpur qrqpqs
'qn3e1
{Bprt ulrf ue8uapur qel3ue3aduup qrqpqs
ue1u1e,{urp{ela1 8uB,{stlp€q-sllpuqrn1uap puo.tag
ue)plrs 'rur qe1r4btbqnl e,{u.rrpeq
uu8uapeg1 r8eq
uelqupnurpqplelntl 1eqnfnueuue1u1 .e,{uueqrqeqsel
uel4sedrp qelalas lluncel e,{uurepp rp epe 3ue{
slrpeq-slrpequelluruu8uaurrunq-runqral{up!t re8u
qelrquup rur q€ul eJ€qurau3ue,{Suero-3uu:o
e,{uure1
epedalue4uqrseue.,(es 'se1erp
Ieq uelfts€prog

leq!seN

..'eumsroqIuml{eu u}rl qepnse,{untual


qcllv s€le epe-epe8uaru 3ue,{ Suero sele upun{nH
'e,(pqo1oue{e1ul
Wprl 3ue.{nlensesI{BIIV spte epe
-epe8uaur Inseuuele;pru {epp E{lt qrqeqs8ue,{qeffnq
ue8uap rTencal e.,{ur:epnlunses uelrer,{uaurqeloq
{eplJ epaq€pu {epll uurase,{uqnmlasr,refs urnlnq
-un{nH,, :elBIJeq nerlaq 'qo nLlDwtqDrruulne,{5
-Xsy urerul uup lepuad ueele,{u:adqenqesue8uap
rur ueseqeqruad qepns e.{eg .qu11ye.{surn}l {niun
ueludruesalepv'rursrp €Ieroru ueplolJed-uee1e>1.rad
uefunlueJrp n1:sd 4epr1 e.rr>1e,{ug .e,{uure1egas
npfg peuureqnrurplle{S uep ue{X uesu6 brpprqg
qeursllv-lv'ruzope,{g-,{sy ureuy .ruelebsyJv re[€H
beribadah. Bahkan saya meyakini sekiranya seorang
muslim diberi kesempatanmengamalkanseluruh do'a-
do'a dan dzikir-dzikir yang shahih dari Rasulullah&
niscaya ia termasuk lelaki atau wanita yang banyak
berdzikir kepadaAllah d{.

Dari keterangan di atas para pembaca yang


budiman tentunyamengetahuisikap yang harusdiambil
terhadap do'a, dzikir dan shalawat yang tidak shahih
dari Rasulullah H. yang diada-adakanoleh orang-orang
zaman sekarangl

PesanTerakhir
Kemudian setelah itu. barangkali di antara
hadits-haditsdha'if yang dimuat dalam buku ini secara
zhahir bertentangandenganaqidah tauhid, sepertiyang
kita ketahui penulis termasuk pengibar panii-panji
tauhid. Misalnya hadits tentang seruan: Yaa
Muhammadno:235. Hal itu mendorongsebagianahli
ilmu bertanya kepadaku: "Benarkah penisbatan kitab
ini kepadaSyaikhulIsiam Ibnu Taimiyah'?"

Saya katakan: "Benar. itulah yang dikenal di


kalangan uiama. Penulis kitab Kaslfuzh Zhunuun telah
mencantumkan kitab ini sebagai salah satu karangan
Syaikhui lslam Ibnu Taimiyah. Ia juga menyebutkan

xxx
IXXX

Jr,eqplnqasralIesEdr.uelep
slrpeq-slrpPqqrunlos eucrsl sn3eq le3uus nlr nerloq
'99-tg 'rur qeltl tuelup
Jrlursrul Ipspd pped ruedes
I€sBdBdEroqeq uelSuelrqSuaru sr e,{uelel epv qtqsul
ueleunSSuou eppduep lluq qlqal nI ruados erer
uep 'rJeuef u€f ue8uepJrlrzp Surulq8uau
e,{uese,aa.q€q
Suerucl 99 lusud u,tu1esr1,14 qellnlnsuy e,op
-e,op uelndunq 3uu1ua1sllpeq-sllpeq 'tr rqeu tu,\\eluqs
3uu1ue1slrpeq-strpeq uep pnqqeisel 3ue1ue1slpuq
e,{upsrru 'utel strpeg-strpequep ru€q psed ede:aqaq
q€qtueuotuuges qe,{rure1 nuql ruelsl 1nq4e.{g nlnq
urepp epe 3ue,( lesed-1esed selr:o.(uuru€Uns€uleur el
(rJrpuas
eles e,{ueq urplaq lnqasratq€lr) :€npe)
',qeru.{sqelr>1.
quplsr
Suuluel nrulr ryqer8olouru.ue1
lmnuou qere,(s1nseu.ue1
u€Inq {nsErrrJa} }nqosJol qell) :surEuad

:uBselusnp uelJ€s€preq
'J€ueq
{epD e.,(eslrunusru ue{qeg rlequol nulup1p
n1:ed rur rur.d(f lnuqq uuBur:e1 Ettoqg-qsy yqn11
-tV Fvq .qeru,{s qelr>1,ueeureuad undrlse4
'ql,ibqg-qsy pqo,y-
1y lnpn{nq
q€]H urel€p qe,{rzne1-1y urrl,{e} nuql :qu.{nure1
nuql plmru qeppe elubrbqnTteduep geuegqy rulyly
urpprup€g q€ruellv-1y qelo qerefsrp rur qelrl e.^Aqeq
Indikasi yang menguatkan bahwa kitab ini
adaiahkaranganSyaikhulIslam Ibnu Taimiyahadalah
bahwalbnul Qalyim menukil darinyadalamkitab ,4/-
lilabil Ash-Shayyibtadi (hal 115, 164 dan 183 -buku
asli). Berikut tiga rangkaiankalimat yang termuat
dalamkilabini setelah haditsno: 34, 115dan173.Dan
dari kitab Ibnul Qayyim itu pula kami dapatmenambah
beberapakekuranganyang terdapatdalam rangkaian
kalimattersebutsebagaimana yangtelahkami singgung
sebelumnya.
Terakhir, saya ingin menegaskankepada
saudarapenanyayang mulia bahwa kami ini bukan
'Iaimiyyiin (orangyang taklid kepadaIbnu Taimiyah-
pent). Sebabtidak ada kema'shumanbagi seorangpun
selain nabi Muhammad as. Dahulu Imam Malik
rahimahullahberkata:"Tidak ada seorangpun kecuali
mengoreksidan dikoreksikecualipenghunimakamini
*."
Tidaklah merupakancela bagi SyaikhulIslam
Ibnu Taimiyahbilamanaorangsepertikita mengoreksi
kekeliruanbeliau.
beberapa
Sungguhsangatindahkalimatpamungkas yang
dibawakanoleh Al-HafizhAdz-Dzahabiketikamemuat
biografi SyaikhulIslam Ibnu Taimiyahdalamkitabnya
berjudulTadzkiratulHulfazh(IY 1279),ia berkata:

xxxii
IIIXXX

peurur€qnl^
lueqlv-tv urpprurqsuN
:qelosrlnltC

'e(uuedecn
6e,tuqulesedu n1u1
Suenqrp uep Ilqurelp eirmplepe Suero der1e5
'n€rleq ruodJsSuero
leqrlsru qeuJedrunlaq e,te5 .neqaq
rzr{pFaru uep rundruz8uatu ueualJeq qellv eSouas
'e,tunurp uplnel tuulep
Lnrel ntt Fq unureN 'rre{qeJolrp
nerlaq u€lpuuoqel E,{ueueJel3ue,{ urul eureln ue8uep
epaq:aq 3ue,{ u,r\luJ-p,trle3
refunduratu ner1ag,,
g lusBd_
6t lrell tuelpr^l
epedunSueqreJ
elrle) e,oc

g lesed-
. . .rnpll
,t lupusHelqa) e,oo

t I€sed-
0Z Sueteduuc r8edrrlrzo ueurelna)

e lesEd-
0l .lrTqeJ
rlq{eJ uuc prurqEJ .qrqsuJusew€lne)

z lssPd-
g . ..Jr{rzcl uueul?lne)

I les€d-

1 qeurrppebnll-

rux brbbuqnll :uluu8ue4eley-

^ " 'lrqJauedteluu8uageley-

r " r{eurefteuedrelue8ue4e1e;,1-

rsl dvuvo
Do'a Ketika Melihat Sesuatu Yang Menakutkan
DalamTidumya...53
-Pasal7

ApaYangHarusDilakukanKetikaBermimpi...57
-Pasal8

IbadahPadaMalamHari.. . 6l
Keutamaan
-Pasal9

LanjutanTenlangDo'aKetikaBangunDari Tidur... 65
-Pasal10

Do'aKetikaMasukKe DalamRumah...69
-PasalI 1

Do'aKetikaMasukMasjidDanKeluarDarinya...72
-Pasal12

Bab Adzan dan Do'a Bagi Orang Yang


. . 75
Mendengamya.
-Pasal13

Do'aIstiftah...84
-Pasall4

Do'a Ketika Ruku', BangkitDari Ruku' Dan Duduk


DiantaraDuaSujud.. . 93
g IIce) undnel{
Jessg qEgrsnl{ edurual ?Irto) e,oo

zzIes€d-
Zt I ery1a;e,oq
leultN ledupuayrl

I z lEsed_
...uuqlqel_grqeFog UBC
6f I
qerua'I de,'1ls eduel tlpriel pulrJeuan

0z les?d-
...n33ue33ue4
Bueleguctesu>Jne)€,06l
961

6l [esud-
611'esen8ue4depeq8ua6l
€Irle) uep qnsn'\l ue8usp nruouog e,oq

8l lusud-
szl .. u{ncuep
rIPqrpesJ) 'ueqesns.) edru4rq tBeS e,oe

L I l€s€d-
6l I "q€rell)l4slteJuqs€,oc

9l lesBd-
gg1 " 'pnqqefseJ qeleles €,o(l

9l lesed-
-Pasal23

Do'aAgarBisaMelunasiHutang..
. 149
-Pasal24

Do'a-do'a
Ruqyah...
151
-Pasal25

Do'aMemasukiPerkuburan.
. . 158
-Pasal26

D o ' a l s t i s q a '1. .5. 9


-Pasal27

AdaAnginRibut...162
Do'aBilamana
-Pasal28

Do'aKetikaMendengarSuaraHalilintar.. . 165
-Pasal29

HujanTurun. . . 167
Do'aSetelah
-Pasal30

Do'aKetikaMelihatHilal (BulanBaru)... 170


-Pasal31

KeutarnaanDo'a Ketika SedangBerpuasaDan Ketika


HendakBerbuka...171
I I lesed-
' uruBurfl eIuE
/61

0f lesBd-

I6l tunurl{ UECuelBt{ ell13) e,o(l

6! Iesud_

681 ledruaf ntens rC qESSurS


Blrla) e,o0

8€ lesed-
' IloSoNnlens rlns€ruatl{
L8 I IepuaH u]r}e) e.oc

Le lesEd-

9gl SueltlI ueel€pua)elrqedv e,oc

9e lPsed-

t8l rel'I uuSuBSSunf


up/\\elluEl{eurluatNe,oc

sE Iesed-

zgl tE^elJoBe,oc

f. Iesed-

8/ I ueempuo) rlruuet{ elr}a) e,oc

tt les€d-
fll " reJes€,oc

ze [es€d-
UcapanSalam...200
-Pasal42

Do'aKetikaBersinDanMenguap.. 205
-Pasal43

Do'a-Do'aNikah...208
-Pasal44

Hal-HalMenyangkutKelahiran.. . 214
-Pasal45

Do'a Ketika MendengarKokokan Ayam, Ringkikan


KeledaiDanLolonganAnjing.. . 221
-Pasal46

Do'aKetikaMelihatKebakaran...
223
-Pasal47

Do'aKafaratMajelis.... 224
-Pasal48

Do'aKetikaMarah...228
-Pasal49

Do'a Ketika Melihat Orang Yung


Tertimpa
Musibah...
230
gg lesEd-
'uerolo)
ttz
uelSuelrqBualN Suza Suerg epede;q u,o(l

L9 lesEd-

liz qulpeH
uuldecnrq 3ue'{ u,oq
uequot\ iue,( 3ue:g epede>1
99 lesed-

Itz rtcullaSleJ ueB.r€pue)elue) s,o(l

s9 lesed-

6€Z uPlnuase) tle) elue) €,oc

ts lesed-

1g7 SunSuap.rag e,oq


e8utlel e1t1e;1

ts lewd-
ggz ru€Isqlegellle) €,oc

zs lesed-

tez uruueJrag€r{I}a)€,ocl

I S Issed-

I€Z "resEd{nsel l €,oc


0E lesed-
Do'a Ketika Melihat Buah yang Pertama Kali
Matang... 245
-Pasal59

Bacaan Ketika Melihat Sesuatu Yang Menakjubkan


Atau Dikhawatiri Terkena lln (Penyakit Akibat
PengaruhPandanganMata). . . 246
-Pasal60

TenlangFa'l Dan Thiyarah... 250


-Pasal61

PerihalKeutamaanKamar Mandi.. . 254


I

n|nru 'n,{NUSn[ uDp


lppruaa qD]tr
DdDtsBunnq uDe
nansop-D'^op nwdnq
tundwD8uau uDp tttuuDpaD-uop:uo ttunBnq
nlrDqtaduaw Llollri DD;{2JSrnuaq Suni
uDDtulJadqDlut lDtD! uDp qn V opntlay nruoq
qDlort1otraq 'uDwuaq Sunr( Sunto-EunJolDH,.

'A
\p G/.{V.v1 e,l cr-'t *-
- \'.)
i'-...::;t.':./
."'r' . - ^'2<
i:-, T,:::,,:(, e-,,i :-,'.: -
*' ' ' Y
1 "' ; U a' ', "- , , u < t t w c5; c - p ^ " ; --Q
.:',:.''r':'

:ltutuJrlJ:q
9F qallv ef5luesnlnuep Eqru€qqelcpe peurueqntr\
e^\quq rslesraqn{e upq e.t51r3eq unles ppe Iupu
'esE uqptrAl
3ue1 qe11yurelasbeq 3uu,{ uequgtuesas
epeu E^\r{eq rs{esleq nlv .e,tpueqrpd uquuq
rSequreps uep ie,{tel€rls eleuas qeJIV 4pru e,{ueq
lind eye8eg'erlnuuel 8uu,{ 'ntr41eqrueq
'puruueqnn
epedel tpmeleqs qeluelrlerno ,qellv ee1

HVI^|IOOVbnhl
" (QS' Al-
mendapat kemenanganyang besar'
Ahzab: 70-71)

Allah 4<juga berfirman:

4.iiror:^6:?prgil5t\.y
" ...KepadaNyalah naik perkalaan-perkataan
dan amal Yang saleh
yang baik
l0)
rlinaikkanNya.. " (QS' Faathir:

Allah berhrman {g:


I
, t , ,..". !-!csP\'t *
\ J\VH)|'-.-: "

niscal'a
"Karena itu' ingatlah kamu kepadaKu
dan bersyttkurlah
Aku ingat (pula) kepatlamu'
152)
kepadaKu, " (QS' Al-Baqarah:

Allah $ berfirman:
,jr
, 2,, /'- \;:n+:lj:rr37tffy
q\r':9\r'-)4\\t

"Hai orang-orang yang beriman' berdzikirluh


dzikir yang
(dengan menyeb nama) Allah'
" (QS' Al-Ahzab: 4l)
seba;nyak-banyaknya

Allah $g berfirman:

x9r26st;7itj2('t$fi
^:-l---.:l --<-/ : , , " , .( ^. a--/.
:,/)/ \
2/)-

,: .')---=-"<
\ a-i. ir'- a-aa/1'rt / , ,
' )r-'. 'l y) t, " -,

:u"LUluraq
e;nf qellv

(gp :1ueyuy1y 'SO) ,, Suaunraq


nanl IDBD Dtblotuoq+lDlunqas qDllb. bruDu)
qD nqas uDp naDl qolpq qnSauaq DlDru
'(qnsnu) unlnsDd tBuD)auaw nany DIlqodV
,,

..aT!F
A il4-
\ ',, '"
A . n. y3,(r
. , \ i \ ) -'c. * -2. / +)>ttn--"w
//
;
/ tt

:ueurulaq9Fqelff
'SO) "'Suuoqtaq
(161 :uurw1,-11y ,,
uoDpoalwDlDpnDlD\npnp notDlnphq lrquDs
qDIIV tD8uSuaw Suot tsuoto-8uDn (n Df,),,

4 r€Cn -+o
' ; " ' ' . ' D /
rp-n.rtgrcrr.rfri+- b

:ueuugreq$ r{BIIV

G€
:qczqy{v 'SO) ,, "'ttDilV @wnu) pqatuaut
tlniuoq 8un( uondaarad uDp qofplo.I ',,
" Apabila ktmu telah menyelesaikan ibadah
haiimu, maka berdzikirlah (dengon menyehul)
Altuh, sehuguimantt kunru meny'ebut-nyehttt
(membuttgga-banggakun) nenek molangmu'
atuu (hahkan) berdzikirlah lebih baryak dari
trr..." (QS.Al-Baqarah: 200)

Allah $s berllrman:

q itpi ;',-+:
"t;V",*a:Cl:'..--JjVF
,lungunLtth hdrlo-hut'lunru dun unak-
unukmu neluluikun ktutttt Lluri meng'ingul
Allah...." (QS.Al-Munaafiquun: 9)

Allah *e juga berfirman:


'7
"
-' . ' ) J.,.'4"_ *i:i!
,,-t9*\ur-) l- y " -)'ar' :

4 *1;tite5l'6t
" Luki-taki yang tidak dilalaikan oleh
perniagaundan titlak (pula) oleh.iual beli dati
mengingttt Allah' mendirikan shulat' dan
zakut." (QS. An-Nuur: 37)
membayarkan
(969 :yeur,y {y 'SO) 1o1o7 Suot Suoto-8uoto
tpsouot nwt4 tloluoBuof uop '8un1ad uop
8od nl4nu, rp 'otnns un4sotaBuau lDplt uoBuap
uDp 'tffilol osDl uDp tttp urrltlDpuanw ur:8uap
nartDtl ulDlop naqqDll (twnu) 4opnqas uoq,,

iq\ ]rc.:x9\ ')F


/;' , .. f1 ta

' :_r9'et>f
& a,r,€r'/ , /.(,:i'.-:o --, ^rlt't (cro*t+r'f
\ )'
Pasal 1

DZIKIR
KEUTAMAAN

l-Diriwayatkan dari Abu Darda' 'd. ia berkata:


Rasulullahbersabda:
. 2 , . . : . . ' < i ' i' . . ' :
" . " , , , , ' r,a ,l^l5/ ajr)' rP\Jt^t' r;.1 f-xr )'
\-'' : r,]Xs-I,
'."3 "*(;r'-r.,
r-: at),t =.^Jr itii: .*: J
,,
'i ''.
1r. ".--'. , ' - ' " " . 1' " a i
1,,)-
/.23 i lte J' J', -\
-t f+"-----:tt
'tr! !'.-tru;'
J- ;' ts: Ju .r-
" Maukah ksmu aku tunjukkan amalan yang
terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu, yang
paling mengangkat derajatmu, lebih baik
bagimu daripada menginfakkanemasdan perak
dan lebih baik bagimu daripada berlemu
dengan musuhmulantas kamu memenggalleher
mereka atau merekrt memenggal lehermu?"
Para sahabatyang hudir meniawab "Tentu
saja wahai Rasulullah!" Beliau bersabcla:
" Dzikir kepada Allah Yang Maha Tinggi "

6
L
'rqPqezo-zpv
uep 'lnqaslaluJDleH,lv
Llalo0PlPdasrp ploi teua8,, :uelelq e^ps
LUeLUI r

ntr ouarD! qalo Duu4


nlD lntuDq qDlal
wDIsJ|ntuDls D,luUnB8unsas
qn nlnsDYrDqnl|,,

'I
-?> . r!: -? ,"' ^ ,
1^: \ -. fl,,F 11 -l. r s

r'i^
' 'r" ;: - . ':'' ,(
' - :- rl\
*(< n- S:-/:. +f q."jj.
' r, i

:eleltaq r{el-rTE18ue:oaseIuqnSSunsaS:ute)taq
4- rsng urq '{cllnpqy uep uel}e.itr,.'rurC-[

(ur1sntrq.4y1) ,, tn1tzptaq
yolunq tsuot tlttuD,A uDp DlDl-t1Dl wnDX,,
.DpqDeaq qDllnlnsD[ tqDllnlnsDtr tDqDA
n1r unptttolnw qnYodryg . :\fuo1taq pqDqDS
Drnd ,,uDtlul tnlnq0puaw qDlal (DLaallsual
Suoi Dqrunl-DqanD unpurD{nru annx,.

ln-t < ie lfr, (:vritit-,Crr:r

-l ,rT'.ii q d 1 i'1 1' ". -, o ,T


i'.,'.'l . '' q ; e i ],;", S-f I

:epqeslaq
qBllnlnsEu :elelreq s' qerrernll nqv-z

,.,(t{!{uqs
z'(upuues rur sltpeH.. :ele)lraq urplEH-Iv
'qefe6 nuql uup rzprruttl
1u,te,nr11slrpug)
tunjukkanlah kepadaku sesuatuyang akan aku
jadikan pegangan " Beliau bersabda'
"Lisanmu senannasa basah karena dzikir
kepada Allah (isanmu senantiasa herdzikir-
pent) (PIF.' Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini
hasan)2

4-Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari +o


dari Rasulullah* bersabda:

"o-At'i-; *-1','|':.t ai1 4t !':: ai'";-


it'
" Perumpamaan orang yang berdzikir kepada
Rabbnyadan orang yang tidak berdzikir kepada
Rabbnya adalah seperti perbedaan antara
" (HR'
orang yang hidup dan yang mati
Bukhari)

5-Diriwayatkan dari Abu Hurairah **" dari


Rasulullah4€ bersabda:

2 Belumtepat, yanq benar adalahl"adistin' sanadnyashahlh Demikian


Adr DTahabi
p;rkataanAl Hakimdan disepakati
8
6
(OB-bLqeqlqerls-t/sv
tsDeHTVqelgts wepp p uqtnqaseles qetalupO
'L!llsnh
lelels lntnuaulqtqeJse^useluoleuJ
6ue,{tnlet re6eqtaqjeier,rJ
poeraqaqledeprettdelal ue)lv uespqpnMeo
nqv ppuesuep qrqeqs.

.UH)
,(pn.neq nqy
unlnsatuad uop Inrnq lnqDp ,unBuotmlasl n1n[
qDrlJ ,,qolly rrDp tulnstp 4npt7 Buo[ nlonsas
uoqtndnpuaa uDlD Dt nlou ,qo11y opndaq
rDllzpnq lDplt npl ,pdwa\ nlons ry Euttoqtaq
Sunr{ ndnts?un,ng .qo v lrnp (guouanp
t1np1tSunl nrynsas) qn l unllDdDpuaw uapD
Dt npa 'n{uwnlnp lp qDilv npodatl nqtzptaq
'pdwa1 nlnns
IDpll ryDt ry 4npnp ndorsBuntog,,
Pasal2

KEUTAMAANTAHMID, TAHLIL
DAN TASBIH

o-Diriwalatkan dari Abu Hurairah


Rasulullah{ bersabda:

jFJ . -r^+' ar,


J . '

AV ,t (( :-u -o ,"
",f J :-f
a*1- Jv ^?:sj +-'\i1 ,:.i J-r.iiJ U\s-

r\U-3r :.:)r lit-) ,+ -l;u'^:e"J;.


l"^
..r- r; -pu ;i -!(.1: ? Jui;:.,
; 5ir"". i,l:
" Barangsiapa me':mbaca: (Tiada
yang
sesembahanyang haq selain Allah Yang Maha
Esa, tiada sekutu bagiNya BagiNya kerajaan
dan pujian. Dan Dia maha kuasa atas segala
sesuatu) sebanyak serqtus kali dalam sehari,
niscaya ia memperoleh pahala sebagaimana
10
II
DuDW) :qDilr qap l,lurltp uDp ,uqaunqau
ry
iotaq unwDuuDSutp uoBuLtBuot torutytl onq,,
- t,,
trr,))
il ,1*l: (( ,----re ,n,6- '
' ' ''': '':' :l-1-o 1--;=C
T
jl:rr =i,-:f rr^1r-..r-.1ef ,::jc. -.<:r.
:€pqesloq# qelTnlnseu
e* rlerrurnHnqv rrsp
ur1sn4 e3n[ uep ueqlng_lv uelluie,lrr:rq-g

,, untnDltp qrnqqn[unqasundt:1saw
oluunqolnsayuoqnlnsay sndoqtaluotlnn,ln:tstu
/lul sntDras qni(unqas (n[,y1goq rInd nln]as
uDpqnlly trns oqDl,t{);DrDqwawodms7uotng,,

lTa1l:!i:(.ic t2{.f ,*
f.qi,: ( ?ri 1Tt .,-"r-o )) / ?i ) qe 4s
')i ' c'

:Epqeslaq
einf ffi nerl3g_1

(u11sn141uEp rrBrplng
'UH) yntruoq
,,'nlwtop qtqal o{uo:toqwaw
SunI Buoto rlDnrry )DSaq qlqal nloqntl
DitDqwawSunt undBuntoasopn ,unq
lDprt uDp
atos r:83ury a! !fiq npnd unps. lrDp Bunpurlatl
ofutSoq uDp ,um1a1alat1r-tttDtas. otutnp
sndnqtal 'uu!!nqa4 snlntas nt{ut4oq slryllp
\1npnq Suoto qryndas umlsnqaqwaw opqnd
suci Allah dan segala puji bagiNya dan tnaha
suci Allah Yang Maha agug) "(HR.Bukhari
dan Muslim)

9-Diriwayatkan dari Abu llurairah .& ia berkata


Rasulullah* bersabda:
",,.'".'
;-Jr ' ! ._J) ); +L --1,-Jr. "!' ..,t*-.,- )) :-Je' r)
'J-J , - ',: ' '>"'\'
J-:f' J- t - ,J: ---i tt .5t -')

" Memhaca(Subhaanallah, Alhamdulillah,Laa


ilaaha illallah, dan Allahu akbar) Iebih aku
sukai daripada seluruh dunia yanpi terkena
terbitnyamatahari.(HR' Muslim)

bin Jundub.$.berkataRasulullahig
1O-Samurah
bersabda:
. r..3 6 ,,tr,
:.:r1-1, *t\, 3r"rn r i;i"irrJ.{<\'-;i
q';i rtr,ilit ;-itr
,i';Arr{irie* ll
"(icapan yang paling disukai Allah adu empat,
sama saja engkau memulainya dari mana'
(Subhaanallah, Athamdulillah, Laa ilaaha
illallah,Allahu akbar)." (HR. Muslim)

12
fI

sni: n i? 't'f"i if n:q': nfl;


q,1:
-'\
' .r'
1. rC;q:. . ; + *]r.-l
<i l-
I l-loq
i
rC ,f-t' - l 'f t: rqt ^{c ' , -<r ,-.*-' f vf
' '1 "'r5.
. 't'
,nquo, nqo1
1o{tqpry ururuqnl^
Inrurun qe,{rrre,lrnl IJup ue4efe,trrrrq-31
.Ay1) unqn1osat1
(ur11sn141 ,,
nqtras uolln! t.rop sndnqtal uDp unlnq !
oloqnd nquas uot1o48nq np1ry nlocstu ,t1tt1
snlDrasqnlqtqsDuaq,, :DpqnsDq # qo nlnsoa
,, 1.urjllDq ! nloqnd nquas uotltodnpuaa onq
twnq nuowtoBng,, :ntunlnq tanl nwDsfiq
tlnpnp Sunt SuDtoas qo1o5 ,,;tnq douas'
uD4lDq l nlnqod nEtas unytndopuaw ndwnw
untlu! o.tDtuD tp Suntoas qDIDS qnplDptJ,,

( l-q rn ,rr- -A
),t-t -". 1,. r-
' _')
'<*-",'' 9li- -* . ni! r*t]' rS:^ P rtr^
' ":'., ,. .. ' '- .'1 ,1.,:i'

:€pqesreq nurle[J
'ffi qelplnsux euusreq rruEl rJBqnl€ns.! :ele{raq
ul
* qsebbel6 IqV ulg pl€SIrepue11e,{u,,n
rlq- 11
c,>-; ,;r-.rl ;;i Ji" :; r;J :r,rJ'Ju. c.-
,-.
'-i:"r.
:;+.;:- ,1'-,-j;--r!\r -(..
"^
u) I ?* \-.c) ) 4A; )-rt ' o-!.-'q -. - i-- 11
"lJ
'>tt'-'
( Y.CY +;'s

" Bahwa pada suatu pagi nabi * keluar dari


rumah selesai menunaikan shalat Subuh.
Sementarsia tetap beruda di tempat shalatnya.
Rasulullah /! kembalipada waktu dhuha dan ia
masih duduk di tempahya. Rasulullah
bertanya: "Engkau masih letap sebagaimana
ketika aku tinggalkan?" "Benar" jcwabnya
Maka Rasulullah # bersabda. "Sungguh aku
Ielah membaca empal kalimat sebanyak tiga
kali, yang jika dilimbang akan setara dengan
apa yqng engkau baca semenjak tadi pagi:
(Maha suci Allah, aku memujiNya, sebrtnyak
makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat
'arsyiNya, dan sebanyak tinta
timbangan
tulisan kalimatNya)." (HR. Muslim)

dari Saadbin Abi Waqqash.&,


13-Diriwayatkan
-i., : '. :,.
jo *' * Jr) tu'
:'r, r.L L ""Lt " . : ,- _r-' J.'-)

r-- -'J* i iuj .: ::j ,;'t( t"; U+ :; j

14
SI

ntl lD{uDqas qD Y lnp ulDlas uDpnl l


uDp DlDp npn lnplt uD(I DBn[ ntt ID{uDqas
qD y ulDps bnq 8un{ unqnqwasas Dpt)
t1t:pg n8n[ w1 ID{uDqas qnilV QDq rfnd np8as
uae DBn[ nlt tlntunqas ,tDsaqDqDLuqn V une
'uDyDtdlJotg SunI DdD
ID(uDqas n(1p[nu.taw
n1y 'nlunnpay Dnlun tp npD 8uD,( unp
'lLunq unp
lp tBuol tp npn 8uo{ n{rynlqtloa
t1o{uoqas Dt(NrfnwaruntD tlD1y nns DqD]4i)
;DpqD aq nnuag
zoantn qtqal unp nw8nq qopnur qtqal 8uo(
nlnnsasopodaqunryn[un1n1n nnqBuaqDFoW,,
;DpqDstaq # qnlpyts0y qlqsnuaq )fltun
uDlDunBot Sunt um[tqaqnop IDlu ! aDq-npq
D$Dqwawnit DttuDll n1tunt Suotoasmaauaw
# qollnlnsny nuD''Dq SuAnp n1 uDq n\DnS,,

i l 1 m ' q q f i ?) )
'r"^ Sfl?;K ir it ,no':^ tm tt i^ i1r--rc

\ntt ) f. t€ c-v,
)+ {,,n ,,,7:,'(
;;;-rc ,f '-( -.-i
1\ "e- "1 ;l c0. ;---l=e
^+
,r-: 1 it'- i '{-ll' ':Tr €.c \ --f- (
r
q{ ,eJ rna f .r, ,( ,ra-e e."r
. i. | ;.''
e . (( "---rc ,n"
.juga)."(}{R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. la
berkata: haditsini hasan){

14-Diriwayatkan dari Saadbin Abi Waqqash4;


bahrvaada seorangarab badui datangmenemui Nabi g
dan berkata: "Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku
suatukalimat untuk aku bacal" Rasulullahbersabda:

j-5' .4J -:^?r ! o-u--. eJt \'- \ );:-.;


"J,
'-,'*:
\ .!L-- ,o+;4 "* l^'=l-.'.J
/.\
:Jt--r . ((
.'. -,:,,,j r,r.,,. ',i.,,
i
--' :-i*: -r )):-! t"t -' :
*. i ) -+r
, :." .
(/
\\
) r ,r,r ' . 2 \:
:-b'r / - - . o > -' r
J :a

''ticapkanlah (tiada yang henar


se.sembahan
selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bogiNya. Allah mqha besar, segala puii hanya
milik Allah, mahu suci Allah Rabb semesto
alam, lia"i,.tdaya dan kekuatan kecuali dengan
Allah YangMaha perkasa lagi maha bijaksanal.

' Demikiankatanya.Namunitu sangatkeliru,sebabmasalahhaditsin


terletakpadaseorangperawibernama5a'idbinAbi Hilalmeriwayatkan dari
Khuzairnahdansa'id,dikatakanolehImamAhmad: 'tlapalannya kacau"
Sementara Khuzaimah menurutlmam AdzDzahabidan Al-Asqalani La
SavateJahmenjelaskan
trdaklahdLkenal. hal ini dalamSilsilahHadttsDha'if
no: 83.
16
LI
uleul peu.lqv qalo uqleleMutp lnqasral lelel unuleN .e^uue)lqseLuauJ
teqep Lunlaqer'.estuapv,lelpl undepv, :rueqnrlv esnh nqv uep ntrsrp
ue{nqasto e^utMe.ladqalo ue)jn6eltpqrseullnqasJal lpjel r!
lsnh le^eMr]
urele0 pputqv UJeLUIle^eMt] ulelpp ledepta) unuteu
,,(ueleupa)1n)1e
qe Daq) tulJev e/A,, :lejel ulnluellal lepl u]tlsn!,]le,ieuu uele6 :e6qay
.peLuqV
leJel pnd uet\wap ,puumlnlnnbe uryeew|e.l,,
ue\rq ,nllnlnnbv ueulep/et,, :lnqasjal u.lFnh le]el ulelpC ,"npa;

e,{upeues:el"iraq et (LbZlIDq!q6ref-lVqE!l urelep ,O"U,nr-,i"153


e^uno prqv nuql epeda)e,4luexleqstuau.l utzpunh-lv.96a
"tn, tou lUeL/9./V
,etuI qql\ ulelepeluue)lulnlue3uaut qelal e^ps .lqeqezo_zpv uep ulrleH
'
lV ueqqtHnuql qap qtqeqsue)jelelur6ueseqpeuEsuebuapeluurei
DUel el]as ppulqv uteull uep tbelltsglV /pnMeo nqv qalo ue)l]eIeML|O
,,.uelteqa)uebuapeluue6uEenpsl rqnuaLuaul
qelal er e^uqn66un$S,, :elDiraq * qellnlnsedr6Jadnlt 6up]o el[a)
,, ueleueal ueptlazat,qe^eptq nle qeluaq,nleqelrlpuJqel ,nle qettundue
qelv eeL :qetueldeln, :elqraq qellnlnse!,,.nDtnluneueurntel
'n)iqqeu
lntun nlr e,op-e,oc,,:etq]aq eI r6pltleqi.]]a) nlel r6radnlr 6uero
uetpnrJJe\ ,Uellq ellt eleA44nb eepr',,elneq eel teqlv nqelJv1!e//unpae!l/V
tlelleueqqns:qpteleg, :elellaq r qellntnsedetreqnlledepouei e,runjeo
n)e qelr.Jefe qeLU'ue,Jnb,NgJequrau.l lrqeul )iepq eles e,{uun66unses
'qpllllnseu ,eqe,i^, teleuaq
upp 4 .lellnlnspdepeda)itlel.r)iel
oueroas6usleo, :elelFq er eJnVrqv urqqellnpqvslrpequepuoBeieMltp
'rurqesq redrualuaululel qest)i
ujplepulnlue?lalet untuelllnqasel |e1e|
ueqPquJst eduet(S8IE 0gl/l) peuqv qap uofte^pMurp 6ue,{qelueqrurlp
'(g uj{snh
1) leIeMDuoinq,, .rbJadnlt Inpeqqe.lpe)ina),,lelel,, :eLuq]ad
:tutslpe\l[uqe] buqual rsialoltpnpad6ue^elofad edelaqaqepv .

.(urJlsntrt 1gH) ,, url4nq ! uz8uapnluuDBuDl


lqnuaruaw qolat Dlp qn88uns,, :DpqDs.fiq
'8.tad
# qnllnlnsny n mpog qDrD qDptas
/n4npnda4nlazat
qDlunlqornr uDp 'nnlDpnda! qn,ftJb, qnlttaq
'n1npoda7 yn[un1ad LlDItraq 'n\D
LlnIpwqDr
'n4o qoltunduo qD y
DDf) qn1urydoc7,,
;DpqDStaq
qDllnlns,t[ ., zrylwufl DuDwnlDl ,nYqqna)lwun
aI lDwUDt Dnuas,, :Dtr4.taqnlt tnpDg qDrv
l5-Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud '$;
Rasulullahbersabda:

"Aka telah hertemu dengan nabi lbrahim pada


malam Isra', dia berkata: " Sampaikanlah
salamku kepada umatmu Dan kabarkanlah
kepada merektt bahwa surga itu sqngal harum
tanahnya, tawar airn,,-adan tanah r-ang sangal
luas,tandmonn!-a adalah subhaanalluh'
olhamdulillah, laa ilaaha illallah' dan Allahu
akbar. (HR' Tirmidzi, dan dia trerkata:
"Hadits ini hasan'")b

16-Abu Musa Al-Asy'ari +' berkata: Nabi 9€


bertanya kepadaku: "Maukah engkau aku tunjukkan

l"1us||m membawakan lafallalnsetelah membawakan lafald atasdarilalur


aOuVutit lt-atyiut daribahwaayahnya rnendengar '! ketika
Rasulullah
'^wahaiRasulullah'
t"or.nq i.fi-fukl'iut.ngmenemui beliau dan berkata:
fuucapkan b la akr,memrnta kepada Rabbku)" RasulLllah+
aouvaiq nurus
'xat"tun'.h: '^Yaa
llljoJi, Allaharrpunilanaku, rahmablah akL, berilah
t"inuu" danrezeki." Beliaumefapatkan jarijemaribeliaukecuali ibu
"f,u 'sesungguhnya kalimat tersebutmengumpulkan baglmu
iarroan oert<ata:
kebaikan duniadanakhirat"
; g;u|- katabeliau, adaduapenyerta laindarihaditsAbuAyyubAl Anshan
'anhuma. Sayatelahrnembicarakannya dalam
oun Ibnu Uma|.Radhiyalahu
Sllslah HaditsShahihnot 106
l8
6I

(ur!lsntrAl
uep rrBq{ng '}jH)
,, (qDilf rrDp DtuBuaDp
tlnnJat uDlDnlal uop D{np opnt, qDillq
Dllt olotLAnh DDlottr Dlnoq DDI qDpnldDJn,,

t-: (( & J^;1e{"


- q| ,]\ ... it r-
|]\ |lL l)

:epqesrcqnerleg .n1qe,ref*qellnlnsudrequ,refes
n1ua1.,,,6e8rnsueureqepuaqred r:ep ueeruqepueq:ad
Pasal3

DZIKIR PADAWAKTU
PAGI DAN PETANG

Allah berfirman:

4 (p P)it tu'z-^it
1;1'; 6( n
"Hai orang-orang y 1t: beriman, berdzikirlcrh
(dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang
" (QS. Al-Ahzab: 4l)
sebanyak-banyalorya.

AI-Ashil adalah waktu antara ashar sampai


maghrib.

Allah berfirman:
'.. ',
. ''.'-, '.
. - : . ,. 1z) .7 , ,€ t.

Ji,'i?t jtt)--t o"."'Y :


i-r^/-:')

6 :*6f ; .<;Y, :Gvr, ; ";1.l',it'


\ e.2 \J9

"DansebutlahA"., ^*O*, aaoi, na'i*,


denganmerendahkandiri dan rasa takut, dan

20
tz

,t9
/'t"-'.<-1s-a y'n oc
;| c- /t\ ,q4
r ) - , , - oaf
,tic; ,),)")t-, $-r,#
",

(6€ :JEEO'g0) ,, (niulwnuaqnt anpqas


unp tfiqDtDa trqral wnlaqas nutqqny t[nruaw
ltqans qnlqrqsDuaq uDp uDlDlry mlanlu
8mI ndo dopnqtal nruml 1Dunqnsraq DlnN,,

r a-1 lF- i.r d1

1A ,..\ - : '.^-
,4.xI-, { :Y f ';= 7*' :F fr-y +tr7
. 7- 1

:ueu.lgr0qqellY

(99 :uru,n1411y'g(y) ,, 8nd unp 8un1at[np1n,u.


nynd nwqqny rlnwaw n.(ntas qDlqtqs'Duaq
unp ntuDsop lnun unundwo qDpoqou
uDp 'nuaq n qryilv lluD! DtruqnSSunsas
Duafi4 'nruDl qDuDqDsraq ryDw,,
- ..-:-;.
\v::y.,::" y
, 1,1^- -rr. - i:. .;
6\ , ' tfl- . . r',. l li tf lit<r" i la'r- faFYar-'-r.,<-r " .\i

(967 :;uur,y1y '<l) ,, n1n1SuntSuoto


-8uoto1nsnruta1nrun1qoluoBuoIuop'Suotadunp
8nd nqou tp 'DJonsuntlsotaBuaw lnplt unBuap
"Dctn .janganlah kamu mengusir orang-orang
yang menyeruRabbnyadi pugi hari dan petang
hari, sedang mereka menghendaki
" (QS. Al-An'am: 52)
keridhaanNya.

, ,: . --'.',
\':7s2;u'--'

"lvlaka ia keluar dari mihrab menuiu kaumnya,


lalu memberi isyarot kepadamereka,hendaklah
kamu bertusbih di v,aktu pagi dun petang."
(QS.Maryam: ll)

l,- ,^." -. ,;.. . .


$. ,t l\ /^..t J 42:-J i\ ,ql I

" Dan bertashihlohpo',ionynpoTo ,rit"rooo ,o*


di malan hari dan di wuktu terbenam binlang-
bintang (di waktu./ttlar)." (QS. Ath-Thur: 49)
'-,-1.
,<, ,.:. //.,,.:/ 're<til 1
4' \ e*n l>r i *..r "
\ .>.---", Cn

"Maka bertasbihlah kepada Allah di u,aktu


kamu berada di petang hrtri dan waktu kamu
berodadi waktusubuh." (QS. Ar- Rum: l7)

Dan firman Allah:

22
tlnn) l lDsaq qrqal DloqDd n Dqwaw uDSuap
tDwnDl lnq DpDd Sunpp Bunr{ und&uotoas
opo s7np4 o{otstu .tlnl snfiras
1ofuoqas
(o,(lrpBnqt fnd nlnBas uDp qD V r.ns DqDn)
IqlpaoqlqDtfi qDllouDDqqns D)Dqwatu lnq
alos uDp tSod nplott npod BuoI ndotsBuntng.,

"t.

fqc'^ -r'1'a 'i( q- -l^.\ , -r--ra


;; : , : j .,-r
."'r , , _ l . . ,r(
' frc

'':-"rc )) 'tr --i'I ,-1.


i-
-r,{T.t,.--}.
f- o\7, 2^ tu;) (4r -*5.
.:,\. .;. ;-.-'..;-" . (( :-:3f tfll

:EpqesJeq
qellnlnsBu ululraq *' qetrernH nqv_/I

(ltf :pnH.SO) ,, t1ntnqBuot


uolnnq.tad-uolonqtad (osop) uttysndnqBuata
nl! IlDq 8un,( unpnqtad-unlnnqtad
ntuqnSSunsag unlnw opndttop urnlnrutad
un8oqnq opnd uop yBuolad ur:p Bnd) Buors
1da1onpa4 opod ny JDInqs qlipnlrtlp une,,
, -.,.\ I _,
.c e-. lf'-l(1 &
,r t/ /
28)

& cir-- v-v:qr'f t6/ (/rn -f,{iare...-r,i


orang yang membacanyasama atau lebih
banyukdorinya. " (HIl. Muslim)

18-Diriwayatkandari Abdullah bin Mas'ud +,


ia berkata: Padawaktu soreRasulullah49 membaca:

dr':1j; t ^is.t;r,ir-iriJ' ;:i't'z;r >


rr a) L"--r'lr.Uj'l I *r; \ !-^-.
' ,i:.,
J.. ) g : al-)l r-Ls ,:t iIt-t n+u ;s .+- _o

:t--.';
;i ;t'";a, u';':g, :: "; i
"r
i'- :', 31. r1lt o,) -d!' r {' ,. ,,L*('' :,

tt #'*+ :is'r'*?
"(Kami telah memasuki v'aktu sore, kerajaan
'I'idak
milik Altah dan segalapuji bagiNya. adu
sesembahan yang benar selain Allah Yang
Maha Esa, tiatla sekutu bagiNya. BagiNya
kerajoan dan bugiNya pujian. Dialah Yang
Maha kuasa atas segala sesualu.Ya Rabbku,
aku mohon kepadaMu kebuikan di malum ini
dan kebaikan sesudtthnya. Aku berlindttng
kepadaMu dari kejahatan malam ini dun
keiahatan sesudahrya- Yo Rabbku' aku
berlindung kepadaMu dari kemalusan tlan
keielekandi hari tua. Ya Rabbkuaht berlinduttg
kepadaMudari siksaneraka dan siksakuburl "
'1.1
;DpqDStaq nDllag,, lunlDtryl
ntDS snfiq Sunt ndy,, :n(uoltaq uDrpnw
l
qh' ,,iqoluulntDx,, ;:.3n1 nlmltaq notlag
'DdD-ndDuoqolo8uaw )tDplt
dDtat n4D unwDN
,,iqDlunlntDx,, ;:dn1 opqtaq nn4ag odtl-oclo
un4op8uaw yDplt ruln unaDN ,,iqolunlorox,,
.DpqDs,taq nDrlag n,luuoSuap nw4hq
urtdtuoy 'lopqs twu! twowtBuaw ryns nDua(l
n8o # qnllnlnsoy tto)uaa lopuaq untnq
untnl pns dnla8 uDq uDput npod nnlaq twny,,
^5t
/-r- !5r.l?', -,
;-ll I'r 4^
ai 9^ f i ,;p r-r J,d.:-^ tir^ r.*3- :.<n:
q* 1c-r^
r-:r
, , :, lff
r,^ 6!^-:. i.:-:,ff" n lt{f
:. 'i; . ;'-" ' :. .;:

q*,c{^ :'-:r J cC
,,-t-J j : . ra, , : -er.
.,.:: .);,
"t "rJ,c1^ . " , ; - : , ,oT
.4.
"o.:.
'q'f 't* rv t:f f'f nrli:-n;rlrp
nf <.? f (:-11
rX'-1 3n-9
fr-4 T:
:BlelraqetrqlBqmDurqqsllnpqv_61
'1g11) (ttDltv
(ur11sntr41 ,,
yt1tut uoofntaq 't8od nlnsnwaruqDlal !utDX),,
z ,-'l
(( la^'v-1 | 1a'* lfym l-rF ,)

zpe;e1uu8uep
u,'{uucequeru
e8n[ nerleqriud n11e,uepeduuq
"Bacalah Qul huwallaahu ahad (surat Al-
Ikhlash) dan Al-Muawwidzatain (surat Al-
Falaq dan surat An-Naas)pada waktu pagi dan
sore hari sebary)ak tigo fuli, niscaya akan
mencukupi engkau dari segala sesuatu." (IIR.
Abu Dawud An-Nasai dan Tirmidzi. Dan dia
berkata: haditsini hasanshahih)"

20-AbuHurairah .g; menyebutkan bahwa


Rasulullah * mengajarkan kepada para sahabatnya,
beliaubersabda:"Jika salahseorangdari kalian masuk
waktu pagi, maka bacalah:
'!--4)
t--+J :L) q-Ji'$'r &:*i J.I? r{jJr ))
'.Al:tr
((;.l5r

"(Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu


kami memasukipagi, dan dengan rahmat dan
pertolonganMu kami memasuki waktu sore.
Dengan rohmat dan pertolonganMu komi
hidup, dan dengan kehendakMukami moti. Dan
kepadaMulahkami dikumpulkan|."

Dan apabilamemasukiwaktu sorebacalah:

7 Benarkatabeliau,sanadnya
bagus.
26
'qtqeqs
qelal ples /sn6eqelupeues
qlpeH qellsltsqelry ureleppluue)splafuaul
uep qeteh nuql te^pMuqpleperut ueqequJel.netlaqLlalouqtpleMl]rp
)epq ,, ueq atos eltqedeupp,, :leJelunuJpu,nerlaqelq reuaS
"

'fr{,- .trf : ( f r
i\ r.:. )) qf f rc+-.r
"r.:.----r
:
.;.1. t:.: tr n-f ln f. ngr:r,
"l'
)trya' f.', r -c"{, ) o::i, rt.: fn
[?' rli.ii. *g' :rt o€ 4fF.it:---r
:i ,r;7rl )c.I.f : Kl);f .i rir---i[
:Ppqesreqtr qellnFsud
6' snv urq peppu,{g uep ue1le,{e,tu:rq_1g
'r({l{eqs
uBsEq slrpEH :efE{req Etp uEo .tzprrrrrrl
'11H)
,, qnlrylow Dnwas llDqw ! 1ndwa1
qolnqopndatl un1 1!ow twn! nlplDpuaq l
uo8uap uop 'dnplq lant nTyunBuololatl
uDp pru4u unBuaq '8nd IDIDM Dfi,^Daaw
rwm1 nTyunBuololtad uop pruqot uo&uap
uop 'alos tynsDwaw twoy nlyun8uololtad
uDp tDwqDl uo8uap ,qDilV zD,l),

-C- (iiL
. . r ' ' rz-;r
: ))
((,tfr 11
tT-Ti'rt l"i:a:.t; r;r i--rr
"Sayyidul Istighfar adalah (Yaa Allah, engkau
atlatah Rabbku, tiuda IIah yang benar sek n
Engkau. Engkaulahyang menciptdkanaku Aku
atlalah hambaMu. Aku akan setia pada
perjanjianku denganMu semampuku. Aku
berlindung kepadaMu tlari kejelekanyang aku
perbuat. Aku mengakui nikmalMu kepadaku
Dqn aku mengakuidosa-dosaku,oleh karena itu
ampunilah aku. Sesungguhnyalidak ada yang
mengampuni drtsa kecuali Engkau)
Barangsiapa yang membacanya pada waktu
sore, lalu mati pada malam harinya' niscaya ia
masuk surga. Dan barangsiapa membacanya
pada pagi hari lalu mati puda siang harinya'
niscayaia masuksurga "(HR. Bukhari)

22-Diriwayatkan dari Abu l{urairah '4;, bahwa


Abu Bakar Ash-shiddiq berkata: "Wahai Rasulullah
ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada
waktu pagi dan sorehari!"

Rasulullah"4 bersabda:

28
oc
e! uep lzplri|Jj[-]v Llalo uqte^pMurp 6ueA eanque, lelp,,qped wu
urq qellnpqv sltpeq uep unureN islnuad uptern uep dp)i6ue]rpledep 6upl
eueuip6pqasqf qeltelnH nqv qtpeq uep qpluqnq eluutel leieMu undppv
'lnqaral rnlet uep pnMeo
nqv qalo e6nf uqtp^eMurp/npttaqele) leua8 a

o("{!{tqs
uEseq sfrpBH(. :Elu)lraq et( 'lzpruutl .uH)
,,lnwun8uuoqwad ry npotaq no48ua pos npod
Duas uDq atos uDp tSod nqou, npnd ryr qnp)D{J
(n{uopnday wrFna Suotoas Suotopuaw
nDn nrltrtp dnpnqtat uo4a1a[at1
u2lnlnlaut mlD
nDto) :utn1 1o{n,tttt wopq '(ntunnqat Dpq
unp uotas unloqofaq !.tDp urlp nyurp uoloqnlatl
uop nyyopndaqSunpu4taq nsly notlSuE nolas
bo7 8un,( unqnqwasasnpo tloplt D$qnq ls1nsraq
ru1V o,{unfntaw 8un,( uop nlnnsasoln?as qqny
'tanq uDp qqng nqnlq n1o{u SuoI unp
113uo1
qroqB8un{ mqnlaBuawoqnp13un;1qo11y, nntr),,

:a:::ra
qe : cp icr p-.<-j ai(, r'-.----: ii.,' ,*-_--
;;' '' ' t :'
"

l-i l.tc

..:
23-Utsmanbin Affan + berkata Rasulullah
bersabda:

"Tidaklah seorang hambc yang membacapada


setiap waktu pttgi dan sore hari: (Dengan
nama Allch yang bila disebut maka segala
sesuatuyang ada di bumi dan di langit tidak
akan berbahuya.Dialah yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui ) sebanyak tiga kali
kecuali tidak ada sesuatuPun Yang
membahayakannya.(HR. Tirmidzi. Dan ia
berkata: Hadits hasanshahih)ro

24-Diriwayatkan dari Tsauban ,& dan yang


Iainnyabahwa Rasulullah4i bersabda:

))

berkata:"Haditshasan"Menurutsayasanadnya juga
shahih.Diriwayatkan
dari haditsAbu Malik,itulah riwayatyang populermenurutAbu Dawud
dengan sanadyangshahih.
rosanadnya shahih.
30
LL
uep roedepedrqr ,)irzp ue)def,noueu,
eders6uereg,,,*uft"f,"r"tii
le^eMuuJelece^uuelnqaluadue)ir,{unquJa,{uauJ
nlele,(uuepue11e,4er.luau
ueqezlh nuql ut)i6unul leprl ue\ng lnqtew tMetad e ,qel(eN
urq brqeseuJeulaqtMpJad lpdeplaleiupeuesulelepetese,{ueg.urzpun4
1V uee]Da0 Uadas lepD u,el .tnlef upp ueHeleMuaLuqelal eluutel
uep pn^4ecnqv bueuah .lleuguq oe'uap pluue)neleMuaul er tutleleMtl
LUeleO:uoiEel e\es,Ftlepnu!,eq1,, qubel-lv wepp sloiraq qzueH
'ueqezrihutq pLeSnltel ,tut N
sltpequqqtqeqsuaultbpledeuDiuespq6uaul
lnlun sllppq nullt nqel 6ue^ 6ueto le[ue66uau]6uei tMejadledeplal
elupeuesu-lelepeuale) .leuaqetp uep ,ulzpunw-lvqalo n.llal d?66uerp
unweu lzpnll-lv upuns Ue\qseuuetoeqasuep qeleperuts tp stlnuad
qalo ll)inulp6up,\ .rzplurr[-tv Vep (\ZZ|D qtq,JeL]V welep ntzpunt^)
1V qalolqnurp6ue^qelnl ueo.uereuaqa) Bp)apuaul qrqal6ue^qelnll
'EJeqb ueseq qlpeH,, : qaslal beng \Juenp\ EptwJll_JVueuns qe\seu
urelepe]eluautaslnqas]al qelDi uelep Lunluellal6up^ qeluetlrluec
,,

(( tff+! iI1 rd^-'.-.r


';.r v. .
3ai

:epqesJeq
qellnlns€u e seuv uDp {re{1e,{e,rrrrc_gz

r r(IIIqEqsuEsEqEIpEH :BlE{req

unpDdDpuaw yDtqaq Dt DIDW ft.tD1v


qap snfiry 8uo{) rynu nSnqas ponwoqnyg
uDp owoBD toSoqas wolsJ ,(uro1Buoto qn1un
uDp n4lnqn) qqoy nSoqas t1o11ynlat n1y)

:DJDqAaw
aros IDIDM Insoa o4!ta4 8uo{ odtlrsBuong,,
--l-i r,.r'
,*r:'.,i'i). ;ut
'. '-- : -a, ',-'.,j
,t!\ ., aJlr 4r3r L'JJ| LPl, Jr9

"Barang siapo yang podo *-aktupagi ,lon ,urn


hari membaca: (Yatt Allah, sesungguhnyaaku
di waktu pagi bersaksi kepadaMu, malaikat
yang memikul ArsyMu, para malaikat dan
seluruh makhlukMu, sesungguhnya Engkau
adalah Allah, ridak ada Ilah yang haq kecuali
Engkau Yang Maha Esa, tiada sekulu bagiMu,
dan sesungguhnyaMuhammad adalah hamha
dan utusanMu). NiscaYaa Allah akan
membebaskanseperempat hadannya dari api
neraka. Barangsiapa membacanya dua koli
niscaYqa Allah akan menyelamatkanseparoh
badannya dari api nerako. Barangsiapa
membacanya liga kali, niscaYaa Allah akan
menyelamatkantiga perempal badannya dari
api neraka. Dan barangsiapa membacanya
empdt kali niscaYaa Allah akan
menyelamatkannya dqri dpi neraka." (HR.
Tirmidzi. Dia berkata: Hadits hasan)12
rzPernyataannyaperluditinlaukembalidaribeberapasisi:
tidakmeriwayatkannya
Pertama:At-l-irmidzi denganlafaltersebutNamun
dengan lafal: "KecualiAllah mengampuninya atas musibah yang
menimpanya pada hari itu. Jika ia padasorehan maka
mengucapkannya
Allahmengampuninya atas musibahyang menimpanya padamalamitu "
Yangmeriwayatkan lafaldi atasadalahAbu Dawuddan lbnu sunni serta
selainkeduanya.
LL
'snOeqeiuppues'6uelad uept6ednlleMuesnsnLll6uad eppeduel.*
qejrernHnqv uepfelpelsnl4-lvqelt)juelep tul p,opInu]aleles uetpnula)
'pe4nw
t,nqelq /nqepvqetl\ Luelepledepralrul
ueqeqwel re,4seelolepqea,, :nlre^/u el ueLlpqutel
to?lppv eles
uoldrsrsrpe^ueqnlr e]q eies .undeupur slrpeqqelt) Lueleptnqaral lelel
uolnLuauaul unlSq eles unweup)y'ensnJe/r %lpqnlrye/r,, :ueqequjel
lPoepJal qe utunu Llelseuueleo l!,eqosltpeHr/e/6/tsLuelep ples
ue)iselal
Llelal6uel pueure6eqas eluueleuleppdtsla^oluo) lpelralueo qeMtbeB
sele lp lMeladn\e^ lnqtea tMpladbueloasledeplal eiuppupsuletep
qeqas reuaq6ue^qelnl qlreqbstlpeH :ete)raqnerla€e|wolJtPqpuaa
uelqeq eluue)ueseqbuaut )pp!l tzpll].ltl'IlV ulpLul :enpa)t

Dry qnSSunsr,loa 'uDq atos DpDdntuD)Dquaa


DdDtsBuntDB u! lnq Dpnd )nlntsraq
qoPr nrp qnSSuns ntDw (ny:Yryqt1ow
qnrnlas uDp) tn4nr{s unpfuod nTyopodatl
uDp '!/nd np8as nygBng nW!8Dqnfilas opDlJ
'DSgoqDrunoq8ug 'nlyuop qrsppn
rut 8od ry
nrylnlrylDu DlDtuD rp Suntoasasqap Drurratlp
nDtD Dwlnl nqo Sunt pwyru 'qD y DDf,)
:oJnqwaw uoq 8nd opnrl 8utl[ odotsBunng ,,

ia --:t eor
' : - , ' )r.t
r
r:i , i{' n:o
,)

' r 1 ' )) iY-r


rr-:'S' rcf *\' d4,:a:, nC -.- Si-6.
.'.. ;- '.1

TTar.1rtr\ is F, r-e r:i-: t-c


f qa -.]: ,o'-.,--:(( ,n}! n ,o*i I ...,---n
"r-
:epqesJ3q
qellnlnseu *l uetrueqD urg qellnpqv rrEc-gz
telah bersyukurpada malam itu. " (HR. Abu
Dawud)13
'anhuma
27-Abdullah bin tJmar Radhiyallahu
berkata:

Rasulullah E membaca do'a-do'a ini pada


waktupagi dan sore hari;

(Yaa Allah, sesungguhnyaaku mohon kebajiknn


dan keselamatandi dunia dan di akhirat. Yaa
'Anbasah
rr Sanadnyadha'it Imam Adz-Dzahabi berkatar 'Abdullahbin
juga olehAn-Nasai
hampirtidakdapatdikenali.Dikeluarkan dalamkitabAt
Targhib(U229) dan tambahandalam matan hadits inr adalah dari
Ibnu Sunnimeriwayatkannya
riwayatnva. darilalur lmamAn-Nasai (no: 39)
namuntanpaperkataan:"Barangsiapa mengucapkannya ketikasoreatau
pagihari....."
Demikianiugadiriwayatkan olehlbnu Hibban(2361)namun
tercantumdalamriwayatnya itu: 'Abdullahbin Abbas,bukanAbdullahbin
Ghanam,itu jelas kesalahancetak sebagaimana ditegaskanoleh Abu
Nu'aimdanlainnya,
s€ 'reuaqe uenpa)ueprqeqpzo_zpv
ueutl qaloqoiedastpueo lr

:ueq r8ed€33urqq€qlsnurudurUal uury ryprl


ur B.ecsru ueq alos epud €,{uuB)dernSueuledersSuu&q
'ueq e:os e83urq qeqrsnru
edrurUol u€r{u {epu
ur e,{ecsrur:eq €ed rp efuueldecn8uaru eders8ue:eq
'ffi qullnlnsu1 lrep:e3uap
efes 3ue,t 1erur1u1
ede:aqaq
euere) inlr pq u?Inleletu qel{uprl qellv .teryqlol
qBIIeplJ.. :ele{req .epreq nqv iru)€qrot sn8ueqqeyal
nluqeluru .eprBc nqv leqe,,l[ ,. :elu{req uep
,eprec
nqv rntueuetu 3uutep r>p1-qe1 Bueroag.. :elelraq
el qlqeH urq b1eq1 r:ep ue>llefe.urrrq-g7

o,({!{uqs u'{uPeues
:EtE{raq uHuHl} .qEIBI
I nuql uEp
cpnArEe nqv .UH)
!(Es"N-uv ,, tLunqrDsnp
at1 urrlunlaSSuaqp ntlo4., .Dlry)a(l , blDl4
wDwl (anq LuDlDp ! uoqruo1aBBua1ry qop11
nqo n8n 'nryuo,nsaqal unBuap Bunpurpaq
rulsDlD uDp ,!rp! ,uDunl 'Buoqnlaq
ryy
'Dlna qDn
ltDp rulo qnpnqtlad qo11y
nDf, rytloq tp uDwDrtuat ! qoluaq unp ,(Buo.to
pqlpp ry{o1 4np11 Suot nlonsas olnEas unp
q!D) qp.mD qopdn1n1qD v Dq4 .nlot.tDq uDp
n3,nn1a1 'ntunp 'oruo8o ruDpp uuDtDwqasal
unp uoql{oqa4uoqou nyD ntuqnB&unsasqo11y
"Yaa Allah Engkau adalah Rabhku, tiada ilah
yang berhak disembah dengan benar kecuali
Engkau, hunya kepadaMu
saja aku
bertawakkal.Engkuu adalah Rabb pemilik Arsy
Yang Maha agung. Apa yang Allah kehendaki
pasli lerjadi dan apa yong tidak dikehendaki
olehNya niscayo tidctkakon terjadi. Tiada daya
dan upayu kecuali duri Allah YangMaha Tinggi
dan Maha Agung. Sayctmengakui huhwa Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu dan
sesungguhnya ilntu Allah meliputi segala
sesuatu. yaa Allah aku berlindung kepadaMu
dari kejelel.,undiriku dan dari kejahatanseluruh
makhluk yang Engkau kendalikan
SesungguhnyaRabbku berada di atas jalan
yang lurus."15

15Dha'it d[iwayatkanolehlbnu Sunnino: 55, di dalamsanadnyaterdapat


Al-Aghlab bin Tamim, Imam Al-Bukharidan Iainnya berkomentar
tentangnya:"Munkarul HadttsKemudian d riwayatkanjuga denganmatan
yangsenadadengannya dari seorangperawiyangtidakdisebutnamanya,
dan Ma?n Abu Abdullahyang menwayatkandarinyabelum kuketahui
identitasnya!
36
LT
:e]"{Jeqer DquDl
nqD D&qpDa qu,(srv. rrPp uuItu.{e.&urc-0t

(1q1u1c,
unbulu11n4)
,, (uo4tn18uoEp Dt!4 qnp(11ttpodat1
unp Dtp! uDrlDtu ! qopps Dtb! uoqdnprq8uaw
qDpt 3un{ qDily
lltlw n(unq ![nd
opBag) ;unqdotnBuarunotlaq npu uop un8unq
nDlpq nllt ((un8uDq) tpqwatl dnptq uop
Qnpll ltow nlD nWDwDuunBuap 'qo11yona),,

I lTr ti-:r ' ,,,

lf11 f \trn\a)Nn a ))i--\'


:ti 71.,<(
(( r:-r? 'fr?:
' ; ' . r:"i
i,i )) ;icr r'j,a\ ,-?.
,,' , 'r '

:e,opraq
nerleq
mpn r8rad lepueq # qeylnlnsege1tqudy.,
:ulElroq €.f'qeJrczpnH-
6z

unoil )voNlH v)|IlI) v,oo

t lesBd
'1;,i-
->u :-U; *i;',,.,'S3i
"Apabila Rasulullah w hendak pergi tidur di
pembaringan, beliau merapalkan kedua telapak
tangannya. Lalu ditiupnya dan dibacakan Qul
Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil Falaq
dan Qul A'udzu birabbinaus. Kemudicrndengan
kedua telapak t(tngannya beliau mengusrtp
bagian tubuh yang dupat clijangkuu dengan
tangannya. Dimulai duri kepala, v,ajah dan
tubuh bagian depan. Beliau melakukannyatiga
kali. " (Muttafaqun 'alaihi)

3 1-Diriwayalkan dari Abu Hurairah ,+,


bahwasanyasctiap malam ada scseorangyang selalu
datang mencuri hatla zakat. sedangkanAbu Hurairah
adalah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk
menjaganya.Padamalam ketiga Abu Hurairah bcrkata:
"Sa-va akan melaporkanmukepada Rasulullah *1"
Orang itu berkata: "Biarlah aku mengajarimubeberapa
kalin'rat semoga bermanfaat bagimu. Para sahabat
adalah orang yang paling semangat dalam mencari
38
6E tZ N hnotn ^aqr;o-l t"\ n
" ),,ri/.Y?1 h 1b15 u,4.ly
"r'.4'4t
.,-1.174 W n4 vP)O '"tzng tP V,lt- X,*4 -
., qerebeg
-lV leJns rJ€p Jtplutal te,{e e8rl eJeqtuetu unJoqas
:npr1 r8rad leqas l€Iereq 3ue,{ 8uu:oas epe qellcprl
n{trunuot^{.r:s}e{reqs" qlleqJ Iqv ulq llv-t€

(!q!etu,
unbulupnl,n) ,, o(utdn4ntuaw qDpj fiqaeal
1n[o onpatl Dpw LuDlDwdoqasrpqo.nbogly
ioJns nqyDnt Jn{o Dttp o)Dqwau ndntsBuntng,,

f err r[ 4:,]

:epqBsreqnerlequ.rqeq h qellnlnseu uep F


rruqsuv-lv pnlsel4l nqv r'tep ue1te,{e,nrlq-3g

(r.rug4ng1y.gg)
,,inlsnpuad oiutnuaqa,l m pqnpod nanpnrlatl
n[n[ n1otltaq qDpt Dt 'uaas qDppn nL,

:EluIJoqnsrlaq
ff qellnlnseg epedal uu1e1:e3rpnlr lpq qelctas

.,.!eq
rSed e8?urq u€tes qelo rleloprp uelu lepu neq8ue
uS8urqes qellv snlnrp 3ue,{ 1e4e1uurSueroas qalo
nru€I efuqnSSunseg.reselese88urq
e8e[rp npyas ue>1u
(wnKtnj p6o11 punq D t DqDDltttDl nqo V) :rsrrr:1
lu,{e eoequaur ne13ue qellepuaq nurue8ur:eqruad
e>1r1.,:E}e1roqn1r3uur6 .uu4eqe1
{Suetepuerune>18ua
34-Diriwayatkandari Abu Hurairah+a bahwa
Rasulullah4€ bersabda:
j"^Z-,.J.'e: ,u ,)'
y :>:, eJ :,.: _: p,r,_'
l,l ' ''.
l)p e-r&
" "
+r ,.,i.l-. t J)+ ) 4ip j,r,. J).; ojrjl
'el---,'r
,;'c:b) ;i $J-r,, ;fr;'t"tr"'
JIJ --r;*;u g-\wr '9 1,rJ;
J------"""!

!':G-+'Li;
(( ..+J_fur a\iLt\\)
'..b-a
.) I

rULt <-lll 4 l J -I^'Jr h.:'.1 l)te


)) : uir-re !
.:
'..i ' .',1'"-." --
a( o)-rr,t?-r J)l t,<>t) <rt )l! J,t-"".':

",lika salah seorang drtri kamu bangkit dari


tempat tidurnya kemudiankembali hendaklah ia
mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung
kainnya sebanyaktiga kali sebab ia ticlak tahu
apa yang terjadi sepeninggal dirinya. Jika ia
ingin berbaring hendaklah mengucapkan;
(Denganmenyehutnama Engfutuwahui Rubbku
aku meletakkan lambungku dan dengan
menyebut namaMu pula aku bangun
daripadanya. ,Iika Engkau menahan ruhku
maka berilah rahmat padanya. Dan jika Engktu

40
Ib
(09-61) L!rtsnhuep
' nlqnqnl ue))ietalaur
fui, uep 09IlN) ueqyg lV ulqetls)eqtlu?lelrs,,
nle nheueu lnqaiuaur uPbuap'n)qqex qPllv Dns eqehl, :etequlaul
er qellepuaLlueo ueuel qelaqaseluqnqnl eped ndi.lnl.raque6uep
buupqJaq qpDlepuaq 'buueqraq er eltqedeuec eluleoouruadas e^urnsol
sele rpeLal0ueI edenqel)eprl erqeqas/Upllru]srq plequJaur erqeHepuaH,,
:ue)qequreuaLir urlsnh ueurl ueQlnglv tllqeqs Llelepleoepralunure!
'ulusnu lflqeqs u.relep p)el uee
lnqasral lepq \nqasa! ,//et e6D)/e,,fueqas,,
'enpJl teJelurnluelJJl
leprl urlsrh uPpueq)in8 rv qel)r urelec . porla)l
(6:ou)ruunsnuqlqatoebnt
ue)le^eMurp ,,snbeqelupeuet ;Uelelq eIeS ueseqqrppq,, :elqlaq
lzpLUrLL-IVuerpnLUa)i /(90T/xI)
ry8 lnqle] urelepJefeq nuql qzueH
-lV qalouelse6allpPueurebeqas 'e(uuel LlelltssnqnlDl srlnuade.reduep
urelbuel qalouoJ]enla)rp leprl 6ue^plulp^eMuqplepenlr le^eMuueo
(beln€ueletar 'LbZlli e,luueunsLUelep rzpiurlll-lv LueurlqelepptrlduJo)
eJelaslnqasra]lelel ue6u3puelleleMuaur6ue^ qeqas uet)turapleusq
'(OtI
leprl lPqepPd leq) EA,4ett,-tlsy ltqer'/Hvwegp urMeb Inuqt qato
unl|p uep 'urllsnh uPpr]Pqln8v epeda)rurqlpeq uP)tPqsluah :enpa)
'eluel]ad6ue^
leJeluepueln(ueluqednraurenpa)i6ue^lejelqeqas etes
lejel nles e^u]euaqas lellepedlejel enp rurslrpequoilpetueld, :eue]Jad
:r$laJo)rp rl.rad
6uel turodederaqaq epv
",

:eleIJeq
et ?*r qllsqJ Iqv ulq IIV uep u€I1e.{€.4\rrrc-9

(o(NtoButBuawlntun ntlunqutz8uaw
nr,,
Duas nlqtu uo4rloqwaBuaw unp nqposo[
DrDtlrpruaa qn1a18un,{ qn11yfinq ttnd nT8ag)
:um1docnBuatu qoplopuaL!o{u rnp! I
unp tq8uoq nwDl ttop Suotoas 1DIDSml[,,
:uullnqesrpurel le,{e,,r,ru
rueleq

(rq1z1e,unbe;e1rytrq),, (qtpqs 8un[ nTynquoq


-Dquoq DJDqllaruaru noqBug nuowto8nqas
ot qn1o.nq11adntpa ttnqu l ot(uunysndalaw
"Fathimah Radhiyallahu 'anha dalangmenemui
Rasulullah { untuk meminta pembantu (khadim)
namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ia bertemu
dengan 'Aisyah Radhiyallahu 'anha dan mengabarkan
maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib .*"
menuturkan: "Rasulullah S datang menemui kami
ketika kami telah bcrada di pembaringan.Beliau
berkata:

I ";:ji 1))lfjr:r ul r _r'u./' u<Jli!i


(J,!___;)UJ
L-;)Ut-i----,+-r, u)J LJ Ji
"9,J
r)l-. .J..L.<J!; r-q,,.;>G, i,,i t]J-. a:'L1
" Maukah kalian aku tunjukkan se:tuatuyang
lebih baik daripada khadim?! Apahila kalian
mendatangi pembaringan kalian ucapkanlah
subhanallahu sebanyak 33 kali, alhamdulillah
sebanyak33 kali dan Allahu akbar sebanyak31
kali. Sesungguhnyaitu lebih baik bagi kalian
daripada seorangkhadim."
Ali berkata. "Kami tidak pernah meninggalkan
kalimat itu semenjak kami merulengarkannya
dari Rasulullah e Ado yang bertanyo
kepadanya; "Tidak juga pada malum
peperqngun ShilJin'?" Ali menjawab. "Yaa,
cl,
'netlaqelq leuaS
8r
)eprelusnrpqas upderl.reseraq
rurruadas qe)pders
',.'rtlil:ffjfrHXi
eles upp rut upltlnuadei{uuDlu.tnluellp
pnqeu UabuaulLunlaqeies
/i

.eF

qqruzpnH rnpl rrep efuueqle,{ea,rrraur


e8nf e1

,,(tl!{uqs uEsEqslrpeH :ElE{raq rzplurJ!I-lv


ruerrll 'pn,re( nqv .UH) !!DI oBtJ 1o,{unqas
(nyptquoq-oqwoq uo4tryBuoqwaunoyBug unq
npnd nTyqozo u,rp nlD qn113unpu11 qn11y ooa)
;D)Dqwaw uotpnutat1otu tdtd
qo$nqtp o(uunuo4 un8uol uoytlolapu nDryaq
np4 8nd lDpuaq # qDIflnsDV n11qndy,,

7in'.e.))
J t\l: (( ,"$ F . o..,.n:' '{. - -- -
;..... , ; , . . , . . -:-l l---l!E]'"
,c ,f1 SC iqr r.rc jrC "1. (.a too j--:- (r.^-----v
.j
!6''/,,; ,:._

:plalreq €r nquo, nqn11o{tqpr}rururrqnn


Intutun qeqsJeH lrep ue11u.{e,urrrq-9
g

e,{rrue1euade1
,,'efta>1eq rrup ueqr1ale1edurrlrpue>ie
{€prl er ?)eru ur}ru ElEceslnqosJal l€rurTe{ eJuqrueu
edurs8uereq u,'rnqeg ue>lule8uaru Bue,{ epy

(;qru1e,unbeyzpnl4l)
,,iu{Iltts uoButuadad wnlow opod n8n[ 4npr1
"Apabila Rasulullah H mendatangi
beliaumembaca:
pembaringannya

uuiy .uay ' *il si'.ir I-j' lt


. r---.-'rir
((J,r !-.1tir ii:;c
" (Segalapuji bagi Altah yang tretoh.u*brrf
kami makan dan minum serta telah memberi
kami kecukupan dan tempat berteduh.
Sementara berapa banyak orang yang tidttk
memiliki tuhan yang memberi kecukupan dan
tempat berteduh)." (HR. N{uslim)

38-Diriwayatkan dari Ibnu Umar 4; bahwa ia


memerintahkanseoranglaki-laki untuk membaca do'a
ini setiapkali hendaktidur:

ra-i'::lr|iALu'a^Li"oy. ut rJ'|
g4'et'dui j1"*tt
" (Yaa Allah Engkaulahyang lelah menciplaknn
diriku, Engkaupulalah yang mewafatkannya.Di
tangan Engkau hidup dan mdtinya. Jika engkau
membiarkannyahidup makn peliharalah diriku,
jika Engknu mewafatknnnya maka ampunilah

41
9V

undnlsaw uDp tDdwDtlJal Sunt .usnd untrlnq


t1o,(uoqasundt:1saw 'u1fiol tp qrnq qotuoqas
undnlsaa otuosop rundwo8uaw uqD qo V
olow ltn! o31t 4nKuoqas (ntpnpodatl pqfiDuaq
or{ns uop 'ttryuas Hrp,tag uop dnprg nqn1,y
8uo;q 'o1q rpnr ! rDuaq un8uap tloqaanp
'8un7y oqoTy7uotr
loqtaq SunI qoy opo4 8untr
qn11ynpodatl uoundwo nlutuaw otng) :fipll
IDpuaq D!!p4 tut tnltzp D)oqwaw odorsBuott:tg,,

;iC S=. l-r<i(c,r-,-;. tic S-i ,.r:. .:i


/,r: fic J '- ..
td ,fi'fv cJ+ cr.-:

,n-t ' 'I ' iry ir c.r ,J ,ft{) C,{.- iro ----rrr-
':'? ' . t , ")) ':'.
;' l' "; '' :'.: ' 'i, ' :
'c fl1 -n \Cf il ( e-, (( r-?tr r{\' rF#
"t

:Epqesreq4 qsllnlnsed :elelraq


pr eS-upnq)-lv pl.uS nqv lrup uu11e.{emr:rq-69

(u;1sn61 .dH) ,,# tqolplnsDy rrDp


n,fun8uapuaw o(nq,, :ele{Joq qt' Jeurn nuql

,, (nTyopnda4
unptJoatl Dtutwau ofus qn11y ntr ru!!4p
:::1..':)','khil,:rtgstthttri " {I,:atn "1t-Tirnridzi
lr:r!:ti.r: Hedits has;n gllarih)'e

.,, i-:;ri'''a)atkan daii -"rbu i{i-.rarirh +" dali


R r'.rlrll.'Lil Ll bah'*a apabila beliau mcndatangt
g-r;rriti; ilgltl lrelieunrcmbaca:

.- : .r-i.Li ))

"Oa Alktit Rabbyang menguLtsaiiurtgitzttdon


btrtti2t, Robbyang menguasaiArsyyang ngung,

L'q Saya katakanl "Daiam sanac.ya terlailat kelenahan K?ieia


dinwayatkanoieh Athiyah Al-Aufi, dia adalah seorang geia\\i dha'tfkarena
hafalannya.Kemudan dia juga sevang mudallisCenganbci't;k fad'syang
sanqat buruk. Sebagaimanahai itu telah savajelaska!1dalaii SllsiiahHadtts
Dh;'if. Dan perawr darl Athiyah, yaknr Al washaf, l\-)gaitali n:'"']n ad3
penyeda baqlnyasebagarnanadileiaskanoleh Al-Mundziiiladr musiillr
sanadInl terletakPadaAthLYah
pula
Catata.: lafait "AljAzhim"terdapafdalam naskalresi Demiiran
dalam naskah At-Tirnridzr.Akan tetapi tidak tersebut' ')an '4t'Adzkar
karanganAu-Na$a'!.
;1 Im;m Ahmad menambahkan: 'Yang tljLh" saoadny3shahrhsesuti
dengansyaratr4usl.n. Diriwayatkan oleh Imam l4uslimdalan rlw?yeil'l |i
6ari Ab! lii,ra,rah4
46
L?
'urlFnh
le^P^Aurlelep ledepJallepq e^uteJel
uer6eqasuep (9€Suep
peurqvuep lzpruJJll 'pnMeo nqv qap uqleleMurp end ,0b'IgEht)
upt)trurec
lv .,
rpurs-sv up,l,ulac.nhepeduep
ueseHInqvqdloue)ielpltp
dunqu-rasralqlqal 6ue^ nlensas epe e66utqasnh6uqelaqtp nltp/
'nNlleMeqrp undnlensasepe )tep[) nhupjiL]pLlz
elleuJ3luepulndulasa]
burduesrp 'nhlezO loiqeq Inqela6uaulndu_teuJ 6ue1 undbue.toas leptl
e66urqasnwuplesaqa)ueeu]ndLuesa)i upp nhue6un6eolueouapnIeI rz
',,(nlensas
ele'as)ulE4Srlnx,. :Iqasral urrsnh leJelulelpo lzprulill-lv uep pnMeo
nqv le^eMuu€lep elndueDllujap'pe{!qv
leipMl}L!plepledep]altutlejel z.
'peulqvqaloue)fleieMurp
nqasral lelfl ,,rLllnq
-rung,, :$qesJalnerEqqaloue)lrltqeqsp uep EplulJ[-]v leie,\ u utelec'

fsr-:,, ,frfT"
'f rzr1r,(.rr T{int'
isry': 7=7J; da;1 catS f^{,-, l.e3Q
:n1epede1e1eryeqffi qpllnlnse1., :?lelreq
er * qrzv ulq .er€glv uep ueltefentgrq- 1y
'UH) ttop sodaltal
o.(uflsntr{ ,,'(uo.u4olat1
ttuotl o3&utq ryo4 opodatl uoo{r4aq LlDlr.taqunp
twml 8un1nqqolsDunl 'nl{qDADq lp undnpnsas
DpDtt n1oq 3uotr t1opo48uE 'nWsDfDlp
ttuttDg
undnlonsas DpDlt llqDqz oqoVy3uo;1 qolnt:1&ug
'nryqDpnsas npnsas DpDll tltqqV ot1o1,,g8untr
noqBug 'nygutnlaqasnwnsas Dpott loMV D1DI/I
3uotr qopotlSug qD V DDf, ntuunqn-unqn
Suo8awawno48ug Suot yryq1ow nln?as
,1oqn[
un1n4nfay unp nT,yopoda4 Sunpu1toq ns1y,
'uo,nf,1y uDp 'ptnDJ uD4uunuau Suot
I!{q
qqDV 'uDtlonq-qDnq uDp unwouDtrftq qolaqwau
8uo,t qqoy 'nlonsas op8as qqDAuDp lutot qqDV
.; , .. , ?. i,. ,, ,; , -.
i-j; ,.lIJl S it r\2)\ j ,.41 "S .t :' ";^ o '
'.:J\. ';
-Dt'lt_-:l-;i \'r'At\,':))\.,+)')
.' .t" .i .' i":. i.,.,'
iF (( -:-t- jl JIr J-I.rJ.Jj,'J-ur J-l,u>J

1ilu,,;r' l" -' J


J",v',-;
"Apabikt hendak Pergi
kamu tidur
berwudhu'lah sebagaimanawudhu'mu ketika
hendak mengerjakan Kemudian shalat.
berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan
lalu bacalah: lTaa Allah aku menyerahkan
diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku
kepadaMu, menghadapkan wajahku
aku
kepadaMu, aku menyandarkan punggungku
kpadaMu. Karena rasa senang dan lakut
kepadaMu, sesungguhnya tiada tempat
berlindung dan menyelamatkan diri dari
ancamanMu kecuali kepadaMu. Aku beriman
kepada kitab yung telah Engkau lurunkan serta
nabi yang Engkau utus). Apabila kamu mati
pada malam itu maka kamu telah mali di atas
fitrah (lslam) Dan jadikanlah kalimat itu
sebagai ysng terakhir kamu ucapkan
(Muttafaqun'alaihi)"

'zsLafaldi atasadalahlafalAl-Bukhari dariduarawayat


terkomposisi
48
l)
.eiutnlef uep
uellpleMuaul e6nt tuuns nuql,pluleieMu
rqeorp nljad lepu", :uqelebuaLu rutqnbe]pc_pv ,uqsrh,lv prleMJV
ulq qpllnpqv eureuraqlMp]ad ledpprat plupeups wepp p
?,eqp atpe+ e?

:uEId€JnBuourqel)ppueqe,{ulnprl
uep un8ueq nrupl rJup Bueroasqeyuse1rqedy.,

:epqesreqnerl0qH qellnlnseu
u€p f qutrernH nqv lrep uellefu,nr:rq_gy
'UH)
,.(pnueg nqy ,, fttaqwa7y
nqny13un1 qqDUqDppD no4&uEotuqnB*unsas
nr[tsls tlDp tDtaqu blD qoltraq ,qotoptq
ttaq no13u7 qDplas ruluDq uoryosas noqBug
qolun8uoI uop 'n1nwy ntl8oq qDruDqtuDt
qo11ynf 'nJ4{pwqDruoqoaaa np ,mlnsop-DSop
solo nyJnpodatlununduo Lroqowaa ntn ,qn y
nt notlSuE trns DqnW 'noq4ug utolas nuaq
unBuap qoqutasry yDqnq Buo,( qnp npntl),,

r{*r-
:'.
))
. . rc--. - ll . ,n-.r:
i.' ; *-.tt. r-
, , . ' . " - i - - }f f , i - - - - -

:eseqrueunerlaq ueq ureplu


eped un8ueq.rag
4 qullnlnse1 elrqedee,,(uese,tqeq oquDl
nqollntt1pny qe.(sry. rrep ue1te,re,n l.rrg-ytr
)J J-ui .rir -r..'Jr ))
q- j_UV S €- : ) jre

(qi;

"(Segala puji bagi Alltth yang telah


mengembolikanruhku dan memberi kealiatan
,, ''29
podoJdsaaKu).

46-Diriwayatkandari Anas .$; ia berkata:

"Kami diperintahkan supaya mengucapkan


istighfar sebanyaktujuh puluh kali setiapmalam."30

'?sHaditsyangbagus,telahdisebutkan 20i 34
takhiiya te-dat\ulu,
s Sayatidakmengetahutnya, dan menurutperkiraansayariv,/ayattersebut
trdakshahih.
t9
'n[utstas unp
uDp qnfu Sunt nunq otnquawad
qnht Suot ttBuol onqtlawad qqny qrt11yooa),,

(( ,n+.r r.,- rT -.,1fr.: ,r-'


' ' : , .
f ----.1g1----1-' ( | --
' , '
" ' d

:qeleceq
e)I€u nurue8ulJBquadlSuei€pueu nulSue eIII

:e.{uepBdeIe}eIreq q€llnlnseu
..'Fq nl€nsosuuerel uuq ueleu uped Jnpll ledep )eptl
efes 'qu1lnlnsuAIeqel6,. :elelleq Ireqtuosqellnlnseg
ppudel npeSuoiu 3ue1ep plle,46-lv ulq pllet;1l.,
:elelraq er rts qupre:ng uep uelletr€^\ulc-l,t

Idl^lll{ l{\nVO NVXIn)VNll{ 9NVA


nlvnsSs rvHl-llhl \nlgvdv v,oo

9 lPsed
seisinya, Rabb penguasa setan-setdn dan
seluruh yang disesatkannyo.Peliharalah aku
dari kejahatan seluruh makhlukMu yang jahat.
.langanloh biarkan mereka mengganggukuatau
berbuat.jahat terhadapku,mulialah hambayang
Engkctu lindungi, Maha Agunglah pujianMu
dan tiada ilah yung herhak disembah kecuali
Engkau dan tiado ilah yang berhak disembah
dengan benur kecuali Engktni." (HIl. At-
Tirmizdi)31

48-Diriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari


bapaknyadari knkeknya,yakni Abdullah bin Amru bin
Al- Ash Radhiyctllahu'anhuma bahu'asanyaRasulullah
q! mengajarkannya
beberapakalimat apabila ditimpa
sesuatuyangmenakutkan:
',.'''',
arL:Jr.)'.)L.D!
:f ) t)+ r) * r )Jr' ))

((i;;;-'i: '.+J' :'*


" (Aku berlindung dengan kllimat Allah Yang
Muha sempurna dari kemarahanNya,siksaNya,
rr ImamAt-Tirmidziberkata(IV/266): "sanadhadLtsinrtidakkuat,hadits
haditsAl-Hakam binZhahirbanyakditrnggalkanolehsebagian ahlihadits."
Sayakatakanr 'Al-HafizhIbnu Halafberkomentar tentangAl Hakamini:
"Matruk.diluduhoendustaolehIbnu Ma'in"
Jadi haditstersebutsangatlemah.Sungguh sangatmengherankan bila
penulis tidak mengomentarinya padahal Imam At-Irmidzi telah
mendha'lfkarnya. Kemudiansaya menemukanpenyenalain dari hadlts
Khaliddiriwayatkanoleh Ath-Thabranidalam MuJamAl-Kabir(I/192/l)
dengansanadterputus.Kesimpulannya haditstefsebutdrdi'f
55
',,elulpuabuaul e,{es,,:ele}raqulneHnqv /,UeMutq
)epD
uPurslneureu.laq rMeredepe)iepl eluuleleplp e^uelDlas qtqeqseiupeues
,, eiuuel6unle6ueul
nP]plqes 6ueroepede)e^uueNujnutLuaul nlplup,lnb,NontueLu6uetetauj
er eMqequqseg-MuespH-Muep uqlelpMuau] pteqn nqv uptpnLua)
,, nlr leqDuaqulaul
nexaqe,(uuPteqrla) 6ueI uJeulap
aeluapn)t ltlp^uaduqqnqu.laiuaur tnlun
(6,9:e,(!quV-tV'Sb) ,.uuleJql6eq
qeluelewelasaN rpetuewuep 'rlepbutp pe[uaw de 4-1,,:uewJ!!!aqtwe,
tt :ou Dleluelelel st leLlleie qerv
:rurue.Jno-vlele 6unlue66uaLU eles Lle)qalo8,, trutqelqlppeda)
e^ue]]aqqeurad pies,, :elqraq lqqeqo,qpvu]sbnh urq qejq6nhl-lv
,, eluulelasuepundneurue,rnbIV uep(lelbueuadueplewt1qewuel
'uuepw lellnwnqewftleY leqeqes elpd ru)iei- e)iarahr, :ele)iraq
nellaqeMqeqerlnu.r 6ue/{Lqel 6ueJoas- req)jeN-uv u.ltLlerqlLep qrqeqs
6upl peupsuebuapuelleleMDaurpleqn nqv (I/IITb) ue,JnO/nl?qpef
qPlll urelPoz(uueps uepMelezpLlle,nh! ue1uap/.Je/G qelbn.tsndeqouaul
PSrqlnqasraluqqaloqLuaL! 6ueI ledepuedtsuan)asuolueo * qellnlnse!
uepqrqeqs 6ue^lilepepe)ieptlpuale) qtltdettl 6uel qelnll eluouptelaul
!6el ue!6eqas uep e^uuelqaloqLuaul p)jatauluetoeqastut qelpseu.l Luelep
ledepuadepaqraqelajaur urelasuep ut,tqelueouelq uep weqs snjeles
,, uesele
uellpetrpesrq)ep0 rpel nrLUVurq Llellnpqvuedeln nlt uep e)jew .leLutr
ue)Ounlue66uaur upbuereladue)Untunuaut 6ue/ le^eMt-tllnulp qelatr,
:PlP)iraq
rue)neIs-AsvllPttnLl
uellpellpesrq)eprl e)eN lnbnew tnqa aT]eleMDl6el qequrelrp/nrwv
nuql uep e^ule^eMuups )iepqqeqas',ue,lnblv lple uebuoloduep leutt
uel6unlue66uauJ uelqaloquau 6uei qettnqre6eqaseluqtpeq te)euraul
qaloqlepll 'qeuque,ue6]apeluuP)ilpleMueuqep) uepsLppnw 'uuoas
qelepeerp'beqslulq peurureqnh eurpuraq rMe-radledeptale^uluelep tp
qeqas'nrulv nuql epeda)redu.res qrqeqsleprl elupeues,,:uelelq eies ,r

'dH)
.releraru raqayeped Iur leurrlel uelSunle8ueru
nerlaq e)pru rgaSueur urnlsq 3ue,{ undepu rye8ueru
qupns Suef e,{n1eue-qeueepudal rur e,op uelmfuiuau
nruv ulq qellnpqv eaqeq uelinqasrc
'(nlnpodatl otlataw
,,
unBunlnpaq rnp DUas (of,uuoqtsrq) untas
uonpoB unp unp n(lJnqwnq-oqwnq unpqn[at1
Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau berkata:
hadits hasan)33

" Sayakatakan: Yakni)hasanli ghatflhi,benatlahyang beliaukatakan.


Sebabada penyertalalnyangdiriwayatkan secaramursalolehIbnu Sunni.
Ucapan At-Tlrmidzi tadi mengindikasjkan adanya kelemahanpada
sanadn/a.Sayatelah menglsyaratkan kelemahan tersebut.para pembaca
mungkinmemperhatikan bahwamatanhaditstidak selarasdenoaniudul
bab, sebabtidak disrnggung dr etu hat yang berkartan dengin tidur.
Riwayat di atas adalah riwayat Abu Dawud, seharusnyapenulis
membawakan karenadi situ disebutkan:,!ika
lafal riwayatAt-Ttrmirdzi.
salah seorangdari kamu terbangundari tidurnya,hendaklahia
mengucapkanr ...."
56
L9

,, (tqo11y
otsul o{uuoqnft:tqnqutaw
uDlD lDpli np tdwtw ntuqnSSunsas ouatny
(zpnun,o1 umldotnBuaruaBuap) n(uuoyntnqatl
ltDp tlDllv DpDd ! Sunpu4aq uDp unBunqtal
DYUat Uut D8!t u!4 a4 qDpnpw Dl LlDplDpuaq
tryDu uoqBunua(uaut lDplt 8uo{ ryonsas
rdtutwtaq nwD4 trDp Suotoas qops oyqadn
'uDps trDp
lDsnraqyntnq Suat dutrw Dtoqawas
Llpltv Utrp lDsuaq IlDq 8w:tt tdwtfu,,

/. . (:' ('r'i q .l a'*-t'{A t g-'.


-'r; " .i.
\ - -.
!:tt T >.Y ffi *-l:;=r :-N.r
t'fd'-: 'F;-7tf 'rif
.l .
rfr{i ilr
"..rrr''
:Bpqusreqffi qellnlnsea;e8uepuaur
e,{eg :e1e1;eq
l.qed ulq qepete} nqy:e8uapuaure,{es
:€]olreq ueuqexnpqv urq qEruBlesnqv-6t

IdhUhlU:lS \nIS
Nv)tnx\nro9NvAvdv

z lPsed
Abu Salamahberkata: "Aku pernah bermimpi
sesuatu yang lebih terasa lebih berat bagiku
daripada gunung, begitu aka mendengarhadits
ini aku tidak mempedulikanmimpi tersebut."

Dalam riwayat lain disebutkan: "Saya pernah


bermimpi sesuatu yong memberatkunku,
sehinggaoku mendengarAbu Qatadah berkata;
"Aku juga pernah bermimpi sesuatu yang
membuatkujatuh sakit sehinggaaku mendengar
Rasulullah berkata. "Mimpi yang baik berasal
dari Allah jika seseorangdari kamu bermimpi
riesuatuyang menyenangkanmakajanganlah ia
ceritakan kecuali kepada orang yang suka
mendengarkannya.Dan hendaklah ia meludah
ke kiri sebanyak tiga kali. Dan hendaklah io
berlindung kepada Allah dari keburukannya
yang dilihatnya dulam mimpinya itu (dengan
mengucapkanta'awudz) Karena sesungguhnya
mimpi itu tidak akan membahayakannya. "
(Muttafaqun 'alaihi)

5Olmam Muslim meriwayatkan dari Jabir +a


dari Rasulullahg beliau bersabda:

58
b!
'eluUerooquqledep eles ulnlaq
'9 esnh nqv strpequeplnqasjalpeuesulelepruunsnuql q)tels
loetatuole (691 :oN) lqes nuql rurv nlel ruuns
nuql q3p uDile^eMl)to,qubeLlv qplll ujelep uqlnqaslp eupultebeqas
In4eu wuad qelepp erp ,tuJezv.lv uelttpreqnutq ppLuLleqnh
elueureu ueezzellv lelatr ueqelesal uDiedruauj sela[ nlt unuleu
,,ulueeMeb-v. :stlnl-talutel qqseu ulelep 'ueezzej-lveueueq me]ad
qelepee^uqeqa^uad sln€d qap ue)oelp^sp qeFl euewp'eqaslt,eqo ..

odwruaw uDlD 8uD,(uo)lntnq ! uDp qaprad Dp!


ut4o 3uo{ LlDluDllDqaX nwuDp unyDpurqry
3uo{ olnd unlnrnqal uop tlodop no1&ua7uotr
qDluryrDqay.. :upltnqssrpurel le,renr: ureJe6
guo{ nlnd uDlrDq uop n
bt,,tp0rat uoYo !
rdwtw ruopp 1oqt1nn48ua Zuo( qopoyoqay,,

:epq€sreqnurlaq
'nBrlaq epudo) efurdrulru uulg]rJaJuatl]
8ue:oeses
€^\quq ff r{BIInlns€U uep ue11e.{umrrrq- 1g

,, otfutsrsodqoqn,tawuDpllol Dglt lDfuDqas


ouas unnSSuo8UDp qD y opnda4 zpnnnnltaq
'1pq n31tt1o,funqasuD! ! qDpryawm qDplDpuaq
tqow o(urtuaqry 8uD{ nlonsas otutdunu
ruDpp tDqtpu nwn! t)Dp Suotoas qDps D!f,,

;.-) In-r 5c ttf


'til::'! .6.f i
r(r ': f
':. - ., 1ffo rf._1t{lf
., ) : :-; 'i';;ip .'.
1-l

|q, frf ^d
' r ' .n, ' 1 o-h
r-<r-d r/f ,;"."a t-a'------ i,
: t'.i' ,'"1,'.
musuh-musuhkita dan segala puji bagi Allah
Rabbsemestaalam."35

t5 Dha'if juga oleh Ibnu sunni akan tetapidari jalur


)iddan,diriwayatkan
yanqlain.Di dalamsanadnya terdapatperawibernamaSulaimanbin Atha'
dari Maslamah bin AbdullahAfJuhani,Imam Al-Bukhari mengatakan:
"Banyakterdapatkontroversidalam hadits-haditsnya" Dalamkitab Adh-
Dhu'afa'lhruHibbanberkata: "Meriwayatkan dari l'laslamahbin Abdullah
haditshaditspalsuyangbukanberasaldariperawi-perawi terpercaya.
Saya
tidaktahu aoakahoemalsuan itu dar| Maslamah ataukahdari Sulaiman?
YaitusebuahhaditsdariIbnuZimal,namanya Abdullah, dikatakanbahwaia
seorangsahabatnabi. Hadltsini lelas menyatakanbahwa ia seorang
sahabatnamuntidak shahihsebagaimana Anda ketahui.Dan tidak ada
oenyebutan lain kecualidalamhaditsini saja." Oleh karenaitu Al-fairuz
AbadiberkatadalamQamusnya;
'Abdullahbin zimal, seorangtdbi\ majhul tidak lstqah.PerkiraanAsh-
Shaghaani raadalahseorangsahabatsangatkellru."
bah!.1/a
60
I9

:ueulrJJoqqellv urel l€fe tueleo

(S-I :IuluEzznl4l-lv .SO) ,, ln;ag


SuoI uonlotpad nwopodaq uo4un)nuaw umlD
twoy ofuqnSSunsas'uzqDfuDqoltad un8uap
ny uo,tnjly qDp)Dq uDe 'ryt nnptadas unp
Llrqal naD'lultpas ryr nnptadas uop qop8uotnq
nDlo D{uDnpradas(n1pf '(otuopodrtop) t\t11pas
rpnra4 'uoq wDpw rp (1npqs4ryun) qolunBuoq
'(powwoqnq)
fiuuasfiq Sunt 8uo.to tn1J,,
/4"
?t 2ft"fA,lxt' j f
'rt-'
-^2. ,' , ^:.-/-6.J,,o -r';< t.,.\in
ilerr( l.rlfi:lTyA \r,,,,,", .,
), y,
4.sgr$, {}
$r$, trlT,f,wr'(, * yrf \r4
{r}
r \f,w''rk \Y1,
:tmrulgJaqr{ellv

IUVH t^llnvhl VOVd


HVOVSINWt{VInt)

I lesed
/t:.', >',i.-.1 -.',::,.,.,
!-,.4. t i, i,- -,,.
dtJ,/..jr.is i\ r-e $ -*,14\,:t: F
eu i)t '
, ar,a
R lf^,l,

"Dan pada sebagian malam hari shalat


tahajudlah knmu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu; mudah-mudahan RabbMu
mengangkat komu ke tempat yang terpuji."
(QS. Al-Israa': 79)

Dan dalamayatlain pula Allah berfirman:


. ./ / / / a
/ ' ,.'
4 )&ria)\-Je>.-r4,re.-l: lJl ,.r 4

" Dan pada ,rtogio, i*, -^t^, maka


sujudlahkepadaNya pada bagianyangpanjang
di malamftarl." (QS.Al-Insaan:26)

52-DalamShahihain(Al-Bukhari dan Muslim)


dari Abu Hurairah .& dari Rasulullah * beliau
bersabda:

J.,- !i-ur ct -Jr J, 4Lf j JI'JJ :s:tt VI J 2

--...r--'t )fi- -f :Jr;, ,-)r -+'U r*


, ..i. 'r , i. rr r
4J _Jt't J /ii;"-r ,a-.bt\e -r .cJ
.. .?-JL".?

"SesungguhnyaAr-RabbTa'ala turun ke langit


dunia setiap malam pada sepertiga akhir
oz
t9 'uelelq qalau.l
6upl qeleuaq uep /lqeqezo-zpv qalo Intnlastp uep utFnh u.leu.llleteis
up6uap rensasurDteH-lvqalo Llrqeqsuplelelurp qep, :uelelq e^ps oc

:€pqssroqff qellnInseu
re8uapuelu p,{€S :ulpllaq f rlqet-ts

nr(q!qeqsuBsoqsl!PuH
:BfEIreq lzplurllJv uruurl) ,, 'qopblnpt
Dlou ntt pns npnd .tDltzpnqndwou notlSua
Dltf wolow tqtp opod qolopn otlTnEuoq
opodaq plap qlqat qn11y 3uo( n14or1q,,

i" ,* ' ',c r.C e rf .r { rrs E. ; -.;


'',4
^{c ' ' f ,rr f 1.r rii
!rr'-
; ' n ' a , rf-.1 r 1-.---
:Bpqesroqqellnlnseg reSuopuaur
er B,trqeqqesqv urq turuv u€p ue{lp,{€,l.rurq-ES

,, D,{ut8oq
uoundwn lnq rulV o[ocsru nyopndaq uoundtuo
Dlulwaw Suot qoqodnts 'otuun4uaqutaw
nyy o[ocstu nyopodaq D]utwaa 8un( qolodns
'uDlUqD! nlv n{Drslu nynpodatl uoqoruaa
8uo( qot1odnry,, :Dltjlraq qo V 'urnlDu
..',t' ''," '
l€:;lJJ) ra;tJ,l=lJt
4ir J L-4 Jil
f.I^..-r
l', -- r', ,'s',r,'i
-lt rUrJ .;Ulo lJ4tl t) 67 tl) 2-l.l\ /t

" Sesungguhnyadi malam hari terdapat satu


saat tidaklah seorang muslim meminta kepada
Allah kebaikan dunia dan akhirat pada saal itu
kecuali dikabulkanNya. Dan kesempalan itu
berlaku setiap malom." (HR. Muslim)

Allah berfirman:

&. 1 -cJ<i',;r:i(
pf . b
"dan yang memohonampundi waktu sahur."
(QS.Al-Imran: 17)
dari Anasbin Malik '& bahwa
55-Diriwayatkan
ia berkata:
"Kami diperintahkan supaya mengucapknn
istighfar sebanyak tujuh puluh kali setiap
malam."

64
s9 'ruunsnuql
lejelLlelepe
ssle
tp qlpeqteJ€'t
(s, ueps€ :oN)e,{u$npqas qelallut sqtpeH,,
uelsetefrp

:epq€sraq# qellnlnsPd
u.^dqeq F qerrernH nqv lrup qlsehl-/s

.r({!Qtq. sllPEH),, (o[lgto8u8uaw


Iniun nquoqurztBuaw uDp ntlposn[
npod uopttoaq Ltaqwaw 'nqqnt uotluoqwaBuaw
qDpr Suot qDilV !8Dq f[nd nlnBag)
:D)0quaw qDftDpuaqn{unp1l
uop un8uoq nwo4 trDp Suntoas qops t4rf,,
'f,',y
.,f-
-*ir^ . c,r,r, ,,c
F ( \;?
..c .i r. .
t .t.
:!; ))
; - -
. ,/ '\ /\
!]qrr::.*T' cfi1.: t( r!AT. rq rlTa 4ai. f-J,
:epqesroq
nurleqe.t\qeq# rqeN
uep F q€rr€JnHnqv uep ue>pe,{e,trurq-99

unoil ruvo NngNvs\nlsvdv


vf,vslo 9NvAv,oo-v,ooNvIntN\n

6 lesed
"Tidaklah seseorangbangkit dari tidumya lalu
membaca:

" (Segala puji bagi Allah yang telah


menciptakantidur dan bangun darinya. Segala
puji bagi Allah yang telah membangkitkanaku
dari tidur dalam keadaan selamat dan sehat.
Saya bersaksibahwa sesungguhnyaAllah Maha
Kuasa menghidupknnyang mati ddn Dia Maha
Kuasa atas segalasesuatu)."
melainkan Allah akan mengatakan: Benarlah
hambaKu itu! "38

58-Anas bin Malik berkata: Rasulullah *


bersabda:

"Barangsiapa membaca do'a ini ketika keluar


dari rumahnya:

rB Dha'if jiddan,diriwayatkanoleh Ibnu Sunni No: 13 dalam


sanadnya
terdapatperawibernamaMuhammad bin AMillahAl-AzrahAl-Fazzari,
ia
adalahseorangperawiMatruk,sebagaimana telah dijelaskanpadahadits
no: 51.
66
L9
(Sl€Zrou)eiuqtqeqs urelepueqqrH
nuql qalop6ntuqlpleMuto l.lltlpqsrurstrppquDiqeq,netlaqelel Jeua€
6e

:ulu)iJequerpnrual
]r8uel e{ €,{ueledal uelqepESuouourTencolp,{uqeuru
lffp r€nlol qpllnlnsuu qelrypll.. :uelrnlnueul
DquDl nqD DftqpDu q?ul€l€s nruurll-69

ur(.u,luqs
uBsBq sltpuH :ElDlreq B! .fzprulJll-ly
utp l.€suN-uv 'pn,$u(I nqv .UH) 2.;gunpu111p
uop uodnyncatluaEp 'qolnptq uaEp qolat Sunl
Sur.uoasasn33uo33uaruwdop unt1n1 ury?unw
outlwnBng,, :o,{uun1 uolas npodatl unlDIDIlp
unlD uo1 nauop uDps uoyqnoftp umlD uDp
qotopry uaEp 'Bunpwltp 'uodn1nca4 tnEp
qo1a1nnqBug :o,{uopndal untDtmllp unlD DlDw
,, (qn11ylttp tlontaq olndn
DpDltuDpn[Dp DpDt]'qo11p,npodayp)plD&Dlraq
mf) 'ttDllv DwDu un8ua1),,
tnqa{uaw

('r rqTt rtc


i ..{
r.r . : ' ' ' ' . : -;{C
' ' . "rE-?,nC . . , : , ' r-qti
. ,l: sr- m / -1^ rr
.1T, )) 6:nl tr: C- <!.--:- ( aT?-:.(( r-: .( -.€

(( ,*-i ,n,. 4 s,-:. :rt ( Ja ( r t1c ',x


,n!.
,rL r\ . ol _L\ : -- rt\
",.{.t',.r,:' !,; tt.t:.ti,
J.)' Jr J)l )t Jbt tt J.;' ,' ,rr\ ,J)
' + ftll )
-.' ...'.:;tr; i;.,
";",
{t uV 1.4^., )t J+-' )t lb, I lb' s,
" lTaa Allah aku berlindung kepadaMu dari
perbuatan sesat atou disesatkan, lergelincir
atau digelincirkan, dari perbuatan zhalim atau
dizhalimi, dari perbuatan bodoh atau dibodoh-
bodohi)." (HR. Sunan yang empat, Imam At-
Tirmidzi berkata: Hasan shahih)ao

4 Benarkatabeliau,dansanadnya
shahih.
68
69

lopll D! mltf ,, wnlnwraq pdwat uDlnwauaa


qDlat uDtlDx,, :Dtrytaq uD4Duqas DTDaqDwnl
lnsDw ulr! l qD y opnd ! nllzwaq lDplJ
Dtlt!u! tqdwat ry uDqnl 8Dq u.olDw uopv
uDp u0louhq pdwat DpD loprJ,, ;DlDlDq
uDtas mtDa uDlDtu )tDpuaq Dtll t uop Ins0a
D1@t qDily npoday ntpzptaq n1n1 otuqount
wopp al 1nsDrunruDl unp SuntoasqDps ml{,,

,e-:---: f,rr.^rI

,r-? '(iq' :'r- I'r'qf : J:'J--=!


d l{ f
.{ # r ( rnr ar .Jp' oe ,r:--qre: ,cr cr

'finc: ( o:- 'iicr


{'\*'irf "'-. D:;f l
i., .-i ,d -1^ ---o' n- { ,no +r <4r-, (.t:---r

:epqesraq# q€llnlnse1 re8uapusru


e,{eg :ele{req f qulFpqv urq rrqel-69

Hvhtnuhtylvq t)| )nsvht v,oo

0l lPsEd
menyebutAllah ketikn makan maka setan akan
berkata; "Kalian telah mendopatkan tempat
bermalamdan makan malqm." (HR. Muslim)

61-Diriwayatkandari Abu Malik Al-Asy'ari .{.,


ia berkatabahwa Rasulullah4 bersabda:

"Jika kamu masuk ke dalam rumah hendaklahia


mengucapkan:
o. .1\lece2..t\'
Jr ,.r-
& . , ; - J t ' , o ' , f_-,J J^Jt-l
\r,: fi-Ul ))

(L-1?'; \:', at Ge) ) o , - ; ' ,

'v f cxl [nJ d,']I


' trJ_r
,"i ,- | ,,'':
T'.r- d1 r
" (Yaa Allah aku memohon kepadaMu sebaik-
baik tempar masuk dan sebaik-baik tempat
keluar. Dengan menyebut nama Allah kami
masuk dan dengan menyebut namaNya pula
kami keluar. Dan kepada Allah kami
bertawakkal)."
Kemudian ia mengucapkan solam kepada
keluarganya.(HR. Abu Dawud)ar

62-Anas bin Malik .$ berkata: Rasulullahg


bcrkatakcpadaku:

ar Sayakatakan: "sanadnyashahih"

70
rrpllrqeqzqeqeyeurrp rderuedlurs.rar
qrseLrr rp"r i;l)*t'
rnqas.rar
rur slrpeq uplndLlEallaq netla€ lDal znc qenqas utelep te(eH nuqy qz,JeH
lv qa)o uetlndnJn)itp qelal )nqaral stloeq-sllpeHtu, 'ltpel ue)itpnDuer
DUe^ urel lnlet lelueq eualel ,nerlaqelel leua€,, :ue)iplel eIpS
,"

,o(Q!tluqs
ucssq sltpeH :els{req rzprrulrl-1y uerul)
',,uoqo1raq
l ytdopuaw umlD nwnBnnlaq
unp nrum! D{DJStu ,Dla.taw opndatl wnlos
ut4dntnBuatu ru48ua qogopuaq nwo4tonlaq
tnwaudlu lnsow nntlSua oy[ ,nt14ouotoqnry1..

r''l 1g; ' 3;


i .f is' .'-r:' r'r rr-,1?f*t :, tT?
. . t, ) ) )ir
Pasal 11

DO'A MASUKMASJID
DAN KELUARDARINYA

63-Diriwayatkandari Anas bin Malik "e; dan


lainnl'a bahwa apabilaRasulullah* masuk ke dalam
masjidbeliauberdo'a:

" (Dengan menyebut nama Allah, yaa Allah


berilah shalowat kepadaMuhammad)."

Ketika keluardarinyabeliauberdo'a:

" (Dengan menyebut nama Allah, yua AIIah


'al
berilah .shalav'atkepadaMuhammatl).

olehIbnuSunni(No: 86) dengansanadyang


"r Haditshasandiriwayatkan
dioyalakandha'if olehAl-Haflzhlbnu HaiarAl-Asqalaandalam Takhtulul
Adzkar (tIl'gl), silakanlihat LisanulMtzan(II/316) Akan tetapi ada
Denvertadari hadiGFathimahRadhiyalahubrra yang diriwayatkan oleh
lbnuSunnidan ia
At-Irmidzi, berkata: hasan.
Hadits
LL
',8' :AUpn^4eonqv qtqpqsqelr)
u.lelep
uqLuntu€l
eles qelal ueo Ll||.lpqs
nele uespH6ue^peuesue6uep,ptlspuluep ]enla)
elqa) urelesuedeln,uelLlpqLUeuaul uppnellaqqtqpqsLUelep qpueMnnqv
elndupDirLuap 'seletp
leJeluebuaptu sltpeque)le^eMuau pnMpcnqv $

li:-.ni: -<-,rT f lf- r--:

.? ,r:"a-'..':--* ^
ll 91^: n;cr s---1 c:-? gl^

(( -.<-'-,---'o:r.gl
lT.t l" 1t:;'n
:erequlelu nell0q
'prfseu tuelep e{
InsELUH qe11n1nse5 elqedy :u1uryaq
€r e nruv ulq qEIInpqV uEp uulle,{e^\urc-99
'llE)
oo(rullsnl{l ,, (nnrrwtlDt uDp
unEoqas ny1npndatluoqoaaa nyo 'qn11yool,,
-^
,,
(( ^ 1,.a
lffr*
. rr- , \1ci',^ 6/-ll? ))
I. ' '|
)

:qelueldecnprfseruuep .ren1e:i
eyqedeueq

,, (nryJnruqntnluul
nplaun qDluulmlnq qoilv nntr) :unldncnBuaru
uDp tqDu sDtDtot^oloqsDq nr qoplnpuaqptfs'nru
wnpp al InsDa nruoy rnp SuntoasqDps bltf ,,

^l_'\6...
I Tc : (( rlr}* 16:"'rl" 11,.1 , .<-e1? ))

\,,\14.):\l,rr.r tfi T--" ,rf ffi r


:upqesreq
qellnlnseu :€leIroqur ss?
prcsnnqv
uep nulee$.preurngnqv rJepueqlefe,,urrrq-tr9
"(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha
Agung dan wajohNya yang mulia, dan
kekuasaanNya yang terdahulu dari godaan
se|ant{u1g |erkuluk)."
Beliau hersuhdu. "Apahila seseorang
mengucupkan demikian, muka setan akan
mengatakan; Orang ini dijaga dariku.seluruh
'
v,aktuhari lnl. (HR. Abu Dawud)45

"s Sanadnyashahihsebagaimana
sayalelaskandalamShahihAbu Dawud
no; 485dantelahdinyatakan
hasanolehAn-NawawidanIbnu Hajar.
'7A,
9L

i--"-- 1p1cf, dCrgcF rir-l. jr-t' --{ itr -{- +

fq1{c5. n-..6. 1cr lggt if q-q -€ K


:epqesreqx qellnlnsEu :BiPIreq
er 'e8nf qerretnH nqv uBp ue1lu.{e,lrr.rrq-19

(ur;1sn141IrEqrlng
'UH)
,, tpunBuaw uDID Dyanw o(nts.tu
'n,{utpun8uawunBuap
rlnntatl ntuuntltndopuaw
nstq loplt D4araw LlDp '1n,r,nJoqs uDp uDzpn
uoDwDtnq tnqolaBuaw DrstruDw or(urntyag,,

ii\ lC -+"{ I .'f'} K-:t-'r


":1 'n',
f I f rfirrr . 1"-l; '[tT : I i-<-ci,

:epq€sroq
:* qPJInlnsPu:Pler{trq
t;r P qeJrernH nqv rJep uu>1te,{e,rr:rq_99

vANUV9NlONtht 9NVA 9NVUOI9V8


v,ooNvoNvzovsvs

zl lEsed
tt)-"b.JJ Jl-ul ;\,u
C-----4 ! G-----'-
"ri
Jr ;o-- *t- j;\.4;:Jr rlj 3.- c;,!\:Jr
" "..;'i
;5 I u .vs f ti , (r,i<t;i :j t;'-,^*; t
* € Otn" il J'--Jl J"L: .s- f t

"Jika adzan dikumandangkan,mak{tsetan akan


Iari terbirit-birit scmbil kentut agar adzan lidak
terdengar. Apabila adzan telah selesai selan
akan datang kembali. Apabila iqamat shulal
dikumandangkan maka .telan okan kembali
pergi. Dan apabila iqamat selesai
dikumandangkan naku setan akan kembdli
untuk menggong€:u orang yang shalat, ia
berkata: " Ingatlah ini dan itu, yaitu perknra
yang tidak terlintas dalam pikiran sebelumnyo.
Sehingga ia tidak menyadari .iumlah rakaat
tung telah dikerlukannya." (Muttafaqun
'alaihima)

68-Abu Sa'id berkata: "Saya mendengar


Rasulullah48berkata:

rti--; r-.l-1:,,]o J)l\ :rt .rr" l..-! )

c,LJt a" d Ja-jl

76
'mlsDtD uDllDI qDuD/,rDlDqsraq
iiqns
uorpnaax o{uqa1ouo4dntnry SunI undas
qnluoydntn nyow uozpn unqBuopunwnBuaw
utzpzpnntu Suotoas nBuapuaw uDltDI D!1t,.

:epqPsr0q
tr qpllnlns€U.re8uapueur er p^\qBq p nrurv urq
qellnpqv rrep ue1te,{e.trrrotu
urlsnhtrureu{-gl
(rq1e1u,
unbeyel1ntrq),,utzpzpnnw
qalo uoydntntp Sunt tltadas qopoqdnn
mlow uDzpDunntas toBuapuaa uDtlrrl Dltf ,,
a \ .- ^
isr":Tl'tr':
ff.'f . {t f::
:epqesreq
+ qellnlnsuu :elslroq ?*' pr!es nqv-69
(uswlnglv .1511) uoq npod
,,.tDLuDb!
otfu8nq rlos tpn[uaw umln 4nntatl o(uutn1
Suoi unp D*ru,nw 'ur[ ns8unq qa]o utzpzpnrutl
Suntoas uozpu Dtnns nBuaptal qDHDplJ,,
burangsiapa yang bershalawat atasku maka
Allah akan membalasnya sepuluh kali lipat.
Kemudian mintalah wasilah bagiku kepada
Allah. Karena sesungguhnya itu merupakan
ketludukan di surgu yang dikhususkan hanya
hagi seorang hamba Allah saia. Saya berharap
semoga sayalah hamba tersebut Barangsiapa
meminta kepadaAllah wasilah bagiku maka ia
berhak mendapatsYaJaat."

71-Umarbin Khaththab4. berkata: Rasulullah


bersabda:
'-Si Ji'Fi ^i '';!1,iu r;1
ii r< ))
,i ,+ri l) Ju- ((';;;t,';t iir',,,iLi
ij'i: 'l: !
r ,, ;' i: "l:L: ,j;i 11:jL; rt
'ir:.i
11:'ju (( ^l' J,;l ii;l'u( !:i)) ,is
'ls- tr.i,'J';;iiJJ3i
:>2,J'i t>
:Ji"i 11.rr-.lri:,itJ'r I ;; ,ju 11
1 1; ; f , -r '-L; 11
\rl \\
; > " i l '3 o ' l
i' 11:-r--i U'-5 ^ F: "i,' ll Ju c' 11n!

:,Lj 1 1; ' ) , " l ' : ) ) : J t t , ' . 1 1; i ;' ;i


'^A,'y;ij:,
t<"l',*t4l ll

78
OL

et,onNaI_'reJqv
nnm. qetrr
r,.',prep
,.,nurnr-,'
;"ll?#:t#[n:fr
peewt weppue)i6upra1
eles q"pr
'p^uulpl
1,i.)::)^.tl|--,*-/!!q9
sllpeq qelll.qeltl "*r,*6nq",
urplepetnd leDtl uep w4sn4 r1,tfetl5 wslBp
Pqeped (19/D uJusnbtq Jetts epeoal rnqasraru-eqeq..rJi
]:T:l
ueouap fl!
qlpeq uelleqsruau/qes snJeue4 qelrl srrnJad..ueqe/pqt,
'rninij-""
leJel ueqequet upbuap ue)le^emrrpqe,4ulunw-Mq"lr*

(utrtsnI,\l
'UH) ,3/r?r
,, Insnw Dr DlDu Dtrwpq uDSnflpI
uD8uap
e/nqqlDll! DqDn ool uoqdncnBuaa
tury Dt '(nqoilDll! DqoDIl DD uttldocn8uaa
utzpzpDnw nllqndn uDe .eoqqo nqD
V
rDqln nqo y) uoqdotnBuaw fi.mt m ,(rDqlD
nqD y rDqtD nqo11V)uo4dotnBuaw utzpzponw
DItq uDlpnaax -(qDillq Dil! nlnuunb no1 nu
olnDq Dn ut4docnBuaw il ,(qDlD!
lDlD, ottbt!)
uoqdotnBuawuEpzpDnwoltq untpnwaa .(qo1pq
n11rnlouunb oD! nlA Dlnnq ool unqdotn*uau nr
'(tnlDqs sDlD,
ottotl uoydotnBuaururzpzponw
ollqndy '(qn11n1nsot
tDpDLuwDqnW DuuD
npoqf,sr:) uoydocnBuaw firnt m ,(qo11n1nsnt
rDpDawoqnry ouun npoq(so1 unqdocnBuaw
utzpzpDnw ollq uDtpnwax ftqo1yt111
DqDDlt Dnl uo npnq{so) ursqdocn8uaw ptnl ot
'(nqoilDlt! DqDDf
DDIun npnqlso) unqdrnn4uaw
utzpzpDnu ollqndo uDtpnwax ./o(pg)
nqD y tDqlD nqn11y )uoqdntn7uaw p.rn1
nwrry ttDp Suotoas 1DlDs npl ,enE1n nqollSt
)Dqto nqo V ) .uo4dtccn8uawuzpzponw o)ltf
,,
72-lmam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir
*p bahwa Rasulullah*€ bersabda:

"Barangsiapamengucapkando'a ini setiapkali


selesaimendengaradzan:

.,1 a--;iijr ;>-eltl ^1rtr;riilr '-ri' ot';lt y

" (|'aa Allah pemilik panggilan yttng sempurna


ini dan shalat yang ditegakkan ini berikanlah
wasikth (kedudukanyang linggi) dan kemuliaan
kepada Muhammad #., Serta berilah beliau
maqam mahmud yang telah Engkau janjikan)
Maka ia berhak mendapal syofaat dariku pada
Huri Kiamat. "41

73-Diriwayatkandari Abdullah bin Umar +;


bahwa seoranglaki-laki berkata: "Wahai Rasulullah
para muadzdzin telah mencapai kemuliaan yang lebih
tinggi dari kami!" Rasulullahbersabda:

47Demiklanlah yangdirlwayatkan olehImamAhmaddan lalnnyatanpa


'Ad-Dara)aturRafrA/1meskipundalam beberapabuku
tambahankalimat
tambahan tersebutdinisbatkankepadalmam Al Bukhari, sepertidalam
kitab AtTawassulwal Wasllahkaranganpenulis(Syaikhullslam lbnu
Tarmivah) Ke|hatannya tambahanitu merupakan sisipandari penyalin
'Innakalaa
naskah.Adapuntambahan yangpopulerdi tenqahmasyarakat;
tukhliful Mlbd di akhir hadits diriwayatkanoleh lmam Al-Baihaqr.
Sayangnya tambahan tercebutsyadzsebagaimana yangtelahsayajelaskan
dalamIrwaul Ghalilno:24.
80
I8
(tll LD reUVlntreeleNurelepLtzUpH
-F qalolqedaslp qelaluep ueqqrHnuql rqpLuteznq) nuqt qaloqrqeqs
uqetelulp qelal lnqas]alqrpeH M ',ou,eMI-lV u?tep e(vtuqfejuaw
qPlal Ples llele,opJaq efew tewebt uep uezpe eJeJuple/opal uere
,ep] e,oo,, :lelelqPlPpeqrqeqs6uel !1eqp e(uenpa\tulLllv-lvpez uep
uPniPllv ulq e^qel eueuraqrMelaolpoeptalel.l'lpeues JJeleptQ Jt,etlp
qPtepesele rp teJetue6ueplnqas]atqtpeq e,{u6ue1es,, :uqelq eies <"
(s6zoN)upqorH nJalqaloqrLleqs
uelelpiJrpqpal uepJespqeiuppLps.,

:epqesreq
fr*qellnlnseu:elelloq
er.* p,es urq FIIES u€p u3>lle,{e,uurc-g/

oo(tIl{uqsuEsBqsfIpEH
:Eturyaq tzplurrl-lv '611) nttqt1n tp uop
,,
nlunp lp uDpaopsa4 qn11p,opndatl qopruu4t,,
:Dtnlraq nDtlag , iqD nlnsoy tnqDt unydotn
nany Suol ody, :niuopaq pqDqDS DrDd
,,.1OaOht
unp uDzpDDft4uo Dtop )tDlouat u04n !nptJ,,

(-{? r?i srl -t'' y'Prcl f (


ft \J:
trnt K / r a^,f q,: (,(o'.v od. e-rc. +;^ i-r

:epq€sJ3q
ffi qellnlnseu :elelroq s' Illehtr ulq seuv-tl

nqv 1111) ,, o,(11qa1ounypqnpp"(Pn'tuo


o{ncsru
qo11y npndatl qDf4urw DyDa nsaps qnpt
np[ 'utnldntnmla.taw8un( rltadasqopotldocp,,

:^ n t'f e risrr;f1 --l


ry
,r3r-U.ecG-Ul :Jl)i t J 'I
J')J J J4

'2 \' '- irL


^-2a4 ^)- ?al

" Duc macamdo'a yang tidak akan lertolak alau


jarang sel.,ali tertolak. " Do'a selepas adzan
dan do'a ketika perang, sctdt perang
" (HR. Abu
berkecomuk. Dawud) 50

76-Dirin'ayatkan dari Ummu Salamah


Radhiyallahu 'anha ia berkala: Rasulullah 43
mengajariku apa yang harus kuucapkan selepas
mendengaradzanmaghrib:
1 - '",
,:-,\-,----,a\I !-,1-j ,l->'.. J4 Jtr: '-t" i+' ))
'llu 'r'r".-
(( J :r r^- , :Xv',

" (Yaa Allah malam hari te':laht)atang. .si'ang


hqri telah pergi, itulah suara panggilanMu
pertanda waktu shulat pun lelah hadir, maka
dttri itu ompunilahdaku)." (HR. Abu Dawud
dan At-Tirmidzi)sl

77-Diriwayatkan dari sebagian sahabat nabi


bahwasany'a Bilal adalah sahabat yang befiugas
50Haditstersebuthasanshahihsebagaimana dilelaskan
oleholehAl-Hafizh
dalamNataaiulAkar(77ll) Sayatelahmenlelaskannya dalamkoreksrsaya
tethadapkital' At'Targhib.
s' Dan dinyatakandhd'if oleh At'TirmidzidenqanucC)annya: 'llasan
gharid' di dalamnya terdapat perawi majhul dan dha'if. SaYa telan
menlelaskannya daLam Abi Dawudnot 85,
kilabDha'ifSunan
82
t8
rutqeleseul uelepqeouel 6ue^ 6uero
-ouejo ,,u|zpzpenwqalo upNEolp 6ue.1uadas qeperylex,, lplueq
:* qellnlnset
r.rPpunLun |lep tqtstlaluau eualel rut sltpeq ue)]esep.taq
qeloqlep[ :luls lp uolqequre]e(es 'v8 :oupnqeo qv ueuns Fuletag
ltteln
,tbe!]teg
uelpp e^uue)sela[ual!qelal e^es tueplpbsv.lvuep tMeMeN,uV
-M qel9!,eqpue)ieleiurpntrqeqasqal) lt,eqp t/'/.E:,ad
6ue/oenpuepJt,eqp
lMp]adbueroasledppralp^uuJelep e !t,p!lp e(upeues,,:uoletel e,teS,.

'uH)
z((pn^rE( nqv ,, (D({uuoltpDqDSualu
uop uryplDBauaw qryily DSoaaS),,

(( rlrf rw
*.rA))
:uelducn8uaru
g q?lln1nseg .qDDpqsqs4Dwnoepnfi
:ueqducn8ueurer eIrlel,qeurebr uel8uepueum8ueru
Pasal 13

DO'A ISTIFTAH

78-Abu Hurairah .+; berkata: Apabila


Rasulullah* memulai shalatnya.beliau diam sejenak
sebelummembacaAl-Fatihah. Saya bertanya: Ayah
dan ibuku menjadi tebusannyarvahai Rasulullah, saya
melihat engkau diam sejenak antara takbir dan
pembacaan Al-Fatihah, apakah yang engkau baca?
Beliaumeniawab:"Savamembacado'aini:

-J -lttr .-.r-Ljl \ I
9 -. :
I r ,-
!srrrl.|lJ !, J,.:.^ll

' . ' c .l 'i, ' r


j a , J c a t \ 2 P \" . , ,

) rl ! --l:l
t\ ! aLaJU

" (Taa Allah .jauhkanlah antaro aku dan


kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan
antara timur dan barat. YaaAllah, bersihkanlah
aku dari kesalahankusebagaimanabaju pfiih
dibersihkan dari noda. Yaa Allah cucilah
84
98
lste :ou).!euel47vwelepeiuueltnqeluau
qel3l eles tnqasrel strpeq rbeq et]aluad
leiueq ,qlqeqs sttpeH E5

nerreq efulepqs p{nqueru *


un,,nrnrn;nt:i0,.;;;
e,rrquqe.,{uenpaq
urulaseges p pl,us nqy uep nquDl
nqolptftqpoy qe.{sly, r:ep ue11e,{e,nrrrq_6g
'uuuseurq0{rnp,{ nqnzuequeprru,{s
ru1e.{nqnsgeu ,uu8uoquosal lu1u.{nqng4e51
.uH)
,r(pnaeo nqy ,,'(otuuDopo|
uDp ub!!s!q 'undn4 uop jlryrynt Buo{ uqas
uonSSunBlnp tlDIIy npnda4Bunputltaq otog)
ftptl oBtt 4otunqas) .18uo1aduop tB\d ryqnn
tp qD V r)ns DqDWilDfuoq Bun,(uot[nd uo&uap
qn11y13oqtfnd oln7as ,tnsag oqnry qo11y),,

))

:eJEqrue(u
nel[6q
'1epqsuuyelrs8uaru
ry qullnlnseu lPqllJtu el P,.flguq
rul.qlnhtr ulq rrBqnf uep uu1le.{e,,rrrlq-61

(rqre1u,unbe;e11n141)
,, (n[ps unp to ,sa uo8uap nyunqoptsaq
it- z'

"(Maha suci Engkcu yaa Allah aku memujiMu.


Maha suci
namaMu. Maha Tinggi
kemuliaanMu.Tiada ilah yang berhak disembah
dengan benar selain Engkrn). " (Diriwayatkan
oleh penulis sunan yang empat)54

8l -Diriwayatkanoleh Imam Muslim dari Umar


+, bahwa selepasbertakbir ia membacado'a istiftah
tersebut."55

82-Ali bin Abi Thalib .+, berkata: "Apabila


Rasulullah 9! memulai shalat beliau membaca do'a
berikut:

";'*() '"' e( . t(
:t J ) !:!r. !ir

)1 ., r,rlt -J -r:tL-, !.lr

s" Haditsshahjh,sebagaimana
telah sayasebutkandalamALManar(nol
334)
55Sanadnya shahihselainyangdikeluarkan Adapunyang
Imam Muslim.
dicantumkanolehpenulis
sanadnyaterputus.
86
L8
Sunt opntl ni(uqnSSunsas,pqnl. Buot u:tBuotatl
uDp mlo qoluryqnnt uoq .nny8uE rloncatl
n{ut4n[unuaw pdnp Suol opn qnpoptl ,ttndtal
3uo( ynlqyn opoday nyo qolqntunl nny4ug
ulops osop tundruo8uaw pdop Buo{ nporl
n,(uqnSSunsas'nlDsop-Dsop qnnlas ?npundwn
nlt DuaJDt qalo 'mlDsop-nsoptnlnBuaw unp
ulpuas nlurp twtlDqzuau qDlat mlv .nh{nqaDq
qDlDpD ryn uDp qqqDy qnlnpo no4Bug
'noyBug utnlas nuaq
unBuapqaquasry IDWaq
8uotr qnp opn11n[oy qnlnpn nmlBuE 'qo V DD;I
'wt1snruBun{ SuD )
lnsDwol ntln unp nqnpndal
uolqouuadtp Suot 4o1n11 .nl118oq nlnqas
Dpott 'WDIDuDtlDlas qqoa 'qDtty lnqn q1ppD
ny4nw unp dnptq 'unqqaqwatuad ,ppqs
nr{uqnSSunsag slt.uis lonqtaq 3uo{ Bunto-Bunto
lnsnarat qoluqnq ruln unp Jtunq SunI uatp
SuoBaaaa unBuaptanq unp tBuol umlnldrtuau
Sunt qqoy npoday nyqntnu uoydnpoq ntlV),,

(6- iir))
':i .r? tif,? 'ri-s= ;r.r;: 'tl:,t,f
,,*^ :;f.
'T '6-..rf
rf- ? f ,r+/
' cp f +-.r: .(,c:-
" i,,
'( -+r . -r
(: ,a.! 6- rJ K t^ ot *---3r ;f
'' ''.ri. ^ '_t
tii ,\:-: 1\i5e f i 6.-*h ;6
dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Aku
penuhi panggilanMu dengan penuh rQSa
gembira, seluruh kebaikan ada di kedua
tanganMu dan kejahatan tidaklah terpulang
kepadaMu.Aku hidup denganpertolongan dan
rahmatMu dan kepadaMu aku kembali Maha
suci Engkau dan Maha Tinggi Aku meminta
ampun dan bertaubat kepadaMu) " (HR'
)\Iuslim)

Disebutkan bahwa Rasulullah membaca do'a


istif,ahini padashalatmalam(shalattahajjucils6

Ketahuilah bahwa manhaj ahli kebenaranyaitu


ahli hadits dan fiqih dari kalangan sahabat,tabi'in dan
ulama-ulama kaum muslimin yang datang setelah
mereka adalah meyakini bahwa semua yang terjadi di
alam ini. yang baik maupunyang buruk. yang manlaat
dan yang mudharatadalahberasaldari Allah {k dengan
kehendak dan takdirNya. Maka hadits ini harus
dijelaskan maknanya. Para ulama menyebutkan

e6DalamhadiEtersebuttrdakadapengkhususan do'aistiftahtersebutpada
shalat malam saja sejauhyangsaya Ada
ketahui. dua lafalbagihaditsini
eertama: Riwayatl4uslimdi atas, disebutkan secaramutlaktidak ada
'Dalam shalatsFalatmaktubah
p"n-gkhutut"n.kedua: Denganlafal:
ifarinu)" d'nwayatxanoleh Ad-Daraquthni dengansanad yang shahih
i"ru", d"ngansyaratl4usllm,At-llrmrzidan dinyatakanshahlholehnya
Olehkareni itu ucapanAl-HafizhIbnu Haiardalamkitab EulughulMarafi
'DalamriwayatMuslimdisebutkan bahwado'a itu drbaca
tertolak,yaitu:
Rasulullah* pada malam"
shalat meskipun kekeliruan itu diikutioleh Ash-
danAsy-syaukani!Sesungguhnya itu merupakan kekeliruan para
Shan'aani
ularna.
88
68

r;-::'1'r':- i 16.',{ '.J-ll ',i-


r,T- ; rr-i--n!g
(( ,fj
' ; ' - i-:' *.',-i 65f-i (i:--',; .;{
' //''
:EJuquolx nprlaq luEIurulpJsqsElnqulatu ff ilDllnlnsed
e1tqedy.. :etelreq Br nqttn, nqn11n,lq1rry qeisry.
qelo ue11e,{u.trr.rrp8ue,{ qelppe ueleru 1e1eqs uped
qellnlnsu; uceqrp3ue,{ e,op-u,opEre}uurq-[g
'e{Bleqers-elseJuces
nlpnsosueleldnuaru 1upr1
ne13ug u,(uqnSSunsas uue:e1 .nul8ug uueuuslufrqal
tnrnuaurInrnq qelryplJ :1edruoe1
ueselallo4
'e,ruueleldrruau
3us.{ qel-el6l undrlsaru ilqeq e}drcuad leqp,41..
:ue{plelrp qoloq lpprt eueuue8eqeg.e.,(uueleldrcueur
8ue,{ qEI-r?lC undrlsaut 'ueleqefaq eldrrued
Ieqp,41 :uer{slulrp qulryprl'n1,,qepeda1u€IrBpur?srp
qulloprl plrta urpJaS :e3uaq uuselalua4
'4eq 3ue.{ueele1.r:rd-uuu1e1.red
qelu,{ueq
qe11y epedal 1e13ue:a13ue1 .n1,qepeda1rulirre:a1
upIE IepD nlr uelnJnqa) :unpal ueselalue6

.,.n61upede1utp uullelepueur
pueres uelrpelrp ladup qelluprl u€Inrnqal
e1eia5..:qe1er e.(uru1eu: e.{ucsenqrqu.iuqe1e1:ctucrur
ured uep luurn ig urq leqpeN-uy rrep ueselafuecl qeler
rnqi(suur8ur1eduup urueued3ue,{ .ueselafuedederaqaq
. !,/, '., ,- ''''2"
. jJ)qt :
Laj p-\.ol. !) '4L:t', aJ l/D t^J
;,* f}"

.s--.Jj ..".- _/ +-t, ,*,ru.'1r."-"^,ii*,


(( ea:-, -b\ )e
i.

"(Yaa Allah Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil.


Yaa Rabbi Pencipta langit dan bumi. YrtaRabbi
yang mengetahui perkara ghaib dan nyata,
Engkttulah yang memutusknn apa yang
diperselisihktn di antara hamba-hambaMu
Tunjukilah aku kepada kebenaran dari apa
yang mereka perselisihkan itu dengan izinMu
Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk
kepada jalan yang lttrus bagi hamba yang
Engkaukehendafr." (HR. Muslim)

84-Diriwayatkan dari Ibnu Abbas + ia berkata:


Sesungguhnya apabila Rasulullah *8 bangun pada
malam hari untuk mengerjakanshalat,beliau membaca:

EJ i; ii i:-j' :l $'rt
">"r\,;.:-,r'r*it
1. 'i i:;j' :u, uo"'\l .,i4t iri Ui i;j'

90
I6

qnl! opDlJ nlqq0a qDppD nDlSuE .u03uua1


-8unta1 undnolD ruDrp-w)Ip DJnJas uoynyDl
nyn 8un( '8unpp uoyn SunI ntlosop-osop
uDp npl qolat 3uo( nlnsop-Dsop qnyunduo
'nynp qnlrundan o7o1y
uosnlntlatl pqwnBu,tw
ntlo qnloBnl nllopoday npoBuaruntln qnloBnt
nVynpnday !pqwa)! nqn qnloBnt nTynpodaX
'lnplD nuaq nlD 4op8n[ nl,ynpoday
'uDtarnq ntln qopBnI
nTynpoday .qDtashq
ntln nyynpnday oluo11 iqD1v D;{ .nuaq
qolDpD tDLuDlX t.tDH .tDuaq qoloplr DlDtaN
tDuaq qDInpD Ddtns tDuaq qolDpD (tortrylv
rto111nVyun8uapuoodutnfuadD*rtstral ..Duaq
qDlDpD nWuDarU rnuaq qDlopD n/{!lunl
tnudq qDlnfD nnt18u.J n.tuonpstl DrnMD
tp Sunpuoltal 8un,(onua"^nttas uanq unp uBuol
lp qqDA qolopn noqtsuq nyiSoq qnlorfuoq
rlnd nln8ag ranq ry uop tBur:1 ry lnru)lnw
uosntn nln8as tnlnBuau 3uotr qn1not1,3u7
'ry11poq r[nd olnBag rulnq
uDp 1t8uo1o{oqnt
qolnpn nnq8uE qn11ynoI nTyBnq t[nd olo?ag)

'rry
i,t1;i ))
)-,f,i
qZt t .t cr'-':' i n,-/.-:. ! ,t,J ( -: (.,rr-----:-

{41 ti';t fi lrr i1:?;ir:ri -r;:--l


yang berhak disembah dengan benar selain
'alaihi)
Engkau)." (Muttafaqun

92
t6

'rpq eBrl
lefueqss
oqoTy8uotrnqqqoynns oqnfu,,
,,(1BBu11

((;3! rl ,1at ))

:ur€quetunerleqpnfnseIDaI ueq
'qe>1u8rl
1u,{ueqes

,, (8un8y oqnpg8uDf, DlqqDll nns D1DN),,

(( '--''.-rer.n ,oo,J 1;

:.nlnl €{rtel eceqruourff qullnlnseg :e?uepuaru


uI e,{qeq f qe;rezpng rrep uu>pe,{e,urrrq-Eg

ontnsvno
vuvlNvIo )nono v)tilt) Nvo
ontnsv)tilt) trruruvo lugNvs
',n)nuv)tlrt)| v,oo

t I lesed
(Diriwayatkan oleh penulis sunan yang
empat)s7

86-DalamhadirsAli bin Abi Thalib 4; tentang


sifat shalatRasulullah4Ebahwaapabilaruku: beliau
membaca:
"; ii
. --.1 :I;. ::t ):) !-i' :-^."--
i*))
J; q:,-. ,:_a;: .:;J
€- t. 9 /-_-a. -. *.*

('#')'€b'j
"(Yaa Allah hanya untukMu aku ruku', hanya
kepadaMu aku beriman, hanya kepadaMu aku
berserah diri,
seluruh pendengaran,
penglihatan, pikiran, tulang dan urat syaraJku
tunduk kepadaMu)."

Apabilabangkitdari ruku' beliaumembaca:


.'i,. t"'', ,:.t.;t".
J)t, cy) J'..L&rr c} -rr>J ,!U !),,<Jl ))

(( r+ v c1"; vaa v e).1


:g;- q -
".;.,'",.
" (Semoga Allah mendengar pujian hamba-
hambayang memujiNya,yaa Rabb kami segala
puji hanyalah bagiMu sepenuhlangit dan bumi,
sepenuhopa yang ada di antaro kedtunya dan

s7Haditsshahihdengan
didukungoteh syawaahjhya (penyertanya)
94
96
:tF qellv wrulg nlrP^

(rqrulu,unbu;e1yytr),,.uo,
nfi-1y tnto
aDIDpuryqDtutradrp
Suot odo 4nq8uau notlag
'(nlDsop
qD V DDf .n1,ngtfnwaw
qoltundwn
ntD ttuul qqDU qDily t;t:t{ nnyBuE nns nqopy),,

(( :;rr,fl r:,r;-1F r(:,?r.: ))


fl
:pnlnsuep ,n1n.r
elrlel rul e,op ureqrueru>pfueqraduaru # qe11n1nse;,.
:ele)roq Dquryl nqo11n,{tqpny qp,(slv.-l.g

1gH) . (Dtdtruadynq-ynqas
(urr1sn141
qn11y nor( notlSuE tcns nqnyy unlnqtlaBuad
uDp untn8uapuad un1oqruaw qDpl
8un( 'o{ulnluaqwaa uop oluuoyoldtcuaruqo1a1
3uo{ pz67 opndatlpn[ns nqqnblq .rnp tlonsnq
n1n nl,yopndatlotuor1 'unwttaq ntln nqnpoday
n{unq 'pnfns n1o nr\plnvn qDily nD.l,,

( --'0,.1(.F,q
;1*l Ffr:: tl
"--"r a-$' . ' ' . .*St -.* (a--1Cct ( r--l ,,------*
''

:ecuqtueru nuqaq pnfns ellqedy

,, (n1!
qDplas qDpuaqatl noy8ua tsun( ndo qnuadas
-1 t4,"<t. '4'"."., ,- , -.'1
\ e.it a.- 4 |cr':v' aI ' 5r
t-
Y
)*ft!

" Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu


dan mohonlah ampun kepadaNya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima
taubat." (QS. An-Nashr: 3)

88-'Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata:


Rasulullah * membacadzikir ini ketika ruku' dan
sujud:
.r,. ,_, ,_,jj ,_j-
( gs)'sa<;>r_!,
, ,.,
" (Maha suci Engkau yaa lllah dan Maha
luhur, Rabbpara malaikatdan ruh (Jibril))."
(HR. Muslim)

89-MasihriwayatMuslim dari Ibnu Abbas-$


ia berkata:Rasulullah* bersabda:
'.
,.i , , i , ,- . . ; " I , , 1 : : , " . '" : . .,:
L----r\e-b- Lr J t-'J J'l.J' 'lr Jr \:-i+ )r
+-L -.
. :, ,,J, 'J
)i4 !. .: v. r: J+ ". ; i ' ,.-
J' -.-#" J--4'r i
.at c ''iu j,.
! - ,
F\' -i-t:--9 - .'*
_,-J:

" Sesungguhry,,aaku dilarung membaca Al-


Qur'an saat ruku' dan sujud. Adapun ketikct
ruku' hendaklah engkau agungkanloh Ar-Rabb
Ta'ula, adapun ketika sujud hendaklah engl<au

96
LO

,, @q\,[tfnwaut
Suni nqwoq-nqwnqfiBuapuaa qn1p,nBotaafl,.

(( -- lce-l -r-. D

:etPqruaLu
+ t{Ellnlnseu :ete{reqe} qsrrprnHnqv-16
(r.usep-uyuep pn^re( nqy .gq)
...pnfns
e1r1a1eSnfnlr €,opeJuqtuelu
nurlequErpntua)
,, (uoBun8oatl
unp uo8uoqwosa:1 'unr:tfrua1
n[undaaw
'nsnqad oqoTy
3uo1 qqDA trns Dqon),,

:eceqruotunurJaq.lrrpraqnerloqBueluedas
,n1nr
nerJJquetpntue) .qu11yepudal ue3unpurpedu1uruatu
zpnK D.DtJaq uup rluaqJaqnerleqqezpeusumsuersrJsq
teiu etpqruaur r1e1durlas ue6 .qellv epedel elunuaru
uep leueles lluaqreq nerlaq lptuqer edn:eq e.uqua8
reqe{ rsrJeq 1e,{e ucequau rlBI deqes .q€rebpg
-lV lerns ereqruaru wp
leleqs uelzfta8ueu: lrl8uzq
nlel nerlog .ueq tll?plu eppd # qBllnlns€u pur€staq
un8wq e,{eg :u}elraq e.
IIIBAI ulq JnV,-06

,, urylnqqlp
nwDtop uoqDpnw-qopnw,n,optlotuoqtadwau
ketika bangkit dari ruku', kemudian setelah
terakberdiribeliaumembaca:

11";Jr :.i11rJ; y;
" (Yact Rabb komi dan segala puji hanyalah
bagiMu). "

Dalam lafal yangshahihberbunYi:


t",i i *
(( _i.^,..Jr J! tJ) ))

" (Yaa Rabb kami segala puji hanyalah


bagiMu). "

Lafal yang dibau'akan oleh Imam Al-Bukhari


dan Muslim dalam kitab Shahihainmerekaadalah:

1i llJt elJ I Ui, yy

"(Yaa Rabb kami dan segala puji hanyalah


bagiMu). "

Dan:

11il-rl el f,, cirJ,;


"(Yaa Allah Rabb kami segalapuji hanyalah
bagiMu)."
dari Abu Sa'id Al-Khudri 4; ia
92-Diriwayatkan
berkata: Apabila Rasulullah}€ bangkit dari ruku'
beliaumembaca:
98
ob

((:i r['r!.::: ))
eJeqluelunerleq ,nInJ u€p
1t13ueqe1r1a; + qellnlnse1 n-ueleleqrp tEIEqsnuul
Iffq nlens ppud :el?{req .ued ulq qB.BJIU_t6

,, (nJ,\[D$lts
rrop n{utttp uotltownla,{uaw
ttduttru yDplt n4 nluunlnrutoqay
'uDlDrunqal
Dltltruau BunI Buotoas unp
'ryn8atnotlSuE
Bun[ ndo t.taqwawndwow Buol.
Dpnlt une uoYuaq nntlSul Bun,(ndn qn]acuaa
ndwow Euo[ DpDlt qn V onf ;nNt)qwDq
qoppn o{uqntnlas rwrry uDp DqaDtl Buntoas.
qalo unldntnry o(ut1otro1asBun( pwpy
'uoyBunSorp
uop 1lndp yo{o1 Bunt qqoy
Dnf a! qopps DlDpuaqal no:18u2 Buot odn
qnuadasunp olunnpaq D.tDJuD tp npn Buo,( ntln
qnuadas 'ttunq qnuadas ,1t,3uq qnuatlas uor[nt!
uoBuapry,yrlnwawrup ,tunl (lqoy qDilv Dof,),,

( rd (.8I? rF:I' -f.", try-1c-r-'


c.-J"
" (SemogaAllah mendengarhamba-hambayang
memujiNya)."

scoranglaki-laki menyahutdari belakang:


.:- 'i-, ';s
(( I s ,r!" !- t-t* -t^>-r JJJJ uJr ))

"(Yaa Rabb kami. segola pryi hagiMu, aku


memujiMu dengan pujian yang ban-,-ak.yang
baik dan penuhberkah)."

Tatkala beliau selesai shalat terus bedanva:


"Siapakahyangberkatatadi?"
"Sayal"sahutlaki-laki itu.

Beliau* berkata:
'-iri45.J+rr{ "6.i
a>; t'^,-4r\ )
"Saya melihat tiga puluh sekian malnikat
berlomha-lombo .siapakah di antaro mereka
yong lerddhulu menulisnya. " (HR. Al-
Bukhari)

94-Diriwayatkan dari Abu I lurairah -&,


bahwasanyaRasulullah* bersabda:

c Lt-!l lr 5 L9 JP t .rtr

100
t0t
lrDp nwltDDqptDl uDSuap nl4tDpDdr!
Sunputltaq n4n ntuqnSSunsas 'qDlly Dnr),,

' (l . ' ' :tt


;l,:---:-
-.-..f.
))

.:o::1 ';,ol , t? ,.:r? '( ,-<r_'" r r . r : ? .1.__


-,",
(( .f:] r'"S : -^. '-'5a11- 'i -:qn..i ,-^
.,.',,: "17
:ecequrstunerlaB ue)IeSrlrp
netleq rIeI ledelet enpal 'pnlns iuepas nurpq
uluiural 'nelleq t)elIedpl.lt qnlua,{uetu nlue8uel
nTel 'nerleq rJetuJul undnlv eiuueiur:eqruad
rp:+ qellnlnspu rledBpu u Iuprl nla urEleurntuns
epud :elelroq nuun, nt4ollottqpry qer\sry.-g6

,, (tr(unqtuasta1
SuDl undnDa
uo8untal-8unta1 Suoi lryqn 8uo,( undnotu
lnKn SuDf nsaq BuDtr undnnu 1rtas1]ut);
'nlnsop-nsop
4ntnlas qnyundtuD qn y Dnf.),,

{ 5,1':v iJo )7

(( 'r.N ,;"/ i ..t <r cc' i --n. i ,( p, ( ,-J a.


" " :'''
i-' :'
"'
:ecequeut# qeyynynseg
pnfnse1ue1
e.{uese.t\q€qei qeremH nqv uup r{lsehl-96

,, nt! Dylt l o,op qopn[unqtad


nlow 'pn[ns D! nl!@t qDppn D{uqqDA Dpnd !
nqwoq Suonas DrDluDpyap Suqnd 8un{ png,,
kemarahanMu dan dengan perlindunganMu
dari sil6aMu, Aku berlindung kepadaMu dari
murkaMu. Aku tidak bisa menghitung pujion
kepadaMu. Engkauadalah sebagaimana
pujianMu kepadadiriMu). " (HR. Muslim)

97-Diriwayatkan dari Ibnu AbbasRadhiyallahu


'anhumaia berkata: Rasulullah
* membacado'a ini
ketika duduk di antaradua sujud:

,"1 r+l ))
"i
(( ;J,,\.

" (Yaa AIIah ampunilah aku, rahmatilah diriku,


berilah aku petunjuk. cukupkanlahuku. berilah
aku keaJiatandan berilah aku rezeki.)."s8

98-Dalam hadits Hudzaifah .& disebutkan


bahwa Rasulullah4j membacado'a ini ketika duduk di
antaradua sujud:

I rtl .J, )\

"ftaa Alluh ampunilah daku, Yaa Allah


ampunilah daku)." (HR. Abu Dawud dan
lainnya)5e

'3 Hadits
Jawid (hagussanadnya),
didukungoleh tiwayatmauqufdari Ali
binAbiThalib.*.
102
g0t
'eluenpa)ulelasPlas ebelunr,t
-M ue9p p el nuql uep urlsnh LrieLUI
qalo ue)le^eMDrp'rlrqeqs
i,
'tqeN
le/eqs leJtqs
qelal e^es 'qlLleqs
tuelel u.]eppp^uue)iLUnluefualu sele rp strpeqenpa) 6e

:l€pqs tlIulep rp IIn u,opuJ€qrueurF qellnlnseu e,rqeq


DquDtnqD Dflqpru qe,{srv. uel}u,{3,\\r]l(I-00t

\)e,,lDllbo utrrlqnl l
trDp Duas uDtlDw ! uDp uDdnprq l L,lDutl/
uDp 'Jnqnl DS14ts
trDp 'wDuuDqof qozD rrDQ
:Drnlrad tDdaa uDp qD V DpDd ! Bunpuryaq
ot rlDplDpuaL! 4rylo pnqntsq Droqwaw
ro'^alas naDl rnp Suntoas qnPS ry[,,

'f-1lt | ,Tl.:' 't


:"- ':,..,'.- r[a]
",
-1i* ', ';r:
,(.n'. .:".T'-
jo' "l 4-,- *; q:--
: .--\ ; .ci./c
:(r
'. / . ,-<\-(4 ,- rc-_-+r
,.
rK
,:
J -"'.
1rr----r.-^
; tz. , :

:epqesr0q
* qellnlnseu :€tB{raqs' quJtemHnqv-66

onHv^svrH\nt+tsv,oc

9l lEsed
r:1p;ri1 :ju (drJrJP U l;^-Jl ;f #
'-i---i *'r't
,:-':K o:;'i,'
" 17cta Allah aku berlindung kepudaMu dari
azab kubur, akujuga berlindung kepadaMudari
kejahatan Dajjal, aku berlindung kepadaMu
dari .fitnah kehidupan dan kematian. Yaa Allah
aku herlindung kepadaMu dari perbuatan dosu
dan lilitan hutang).Ada seorangyang bertanya
kepada beliau. " Mengapa Ando sering kali
berlindung kepada Allah dari lilitan hutang?"
Beliau menjawab; "Sesungguhnya apahila
seseorangterlilit hutang maka bila berbicara ia
akan berdusta dan bila berianii ia akan
memungkiri."

I 0l -Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ,+


bahwasanya Abu bakar Ash-Shiddiq berkata kepada
Rasulullah 4: "Ajarilah aku sebuahdo'a yang kubaca
di dalam shalat."Beliau berkata: bacalah:

104
90t
'ueq)in8-lv
qalouqlpieMurp)eptl,Lutlsnh
u]Prulqelo uollP^eMutp
e^ueqf qe.rPrnHnqv qlppH :ue)etq eles !e

Sunt unp uot1t1odan1n18uo{ ,uoyntsnqonq


Sunf nsog '8un1op unln SunI unp Dmal
qDpt 8uD{ nlDsop-Dsopqnpundan qD V DD ,,

i* ir ,a \\

',t7'7 'i4 '(-',--- ',.=


tJE: rrr* o, '"t ,..o.
i... . .,. i , ;. i,l , ;. t; :,-,,
(( ,rfl rt r i -, *- lq rl ,:. '(4,--rr,^;^
';''
, ''' :'" , :.'
:qulepeulrlsel
uup pnqu,{se1eretue teleqs uulep eceq nerlaq 3ul?.(
rr{pleJel e,op e,t{r{uqff rqeu }€pqs leJrs uelselslueur
3ue,{ q* qllugJ IqV ulq llv slrpeqtuPlec-z0I

re(lqIEIB,unbBJErnI4l) ., (8untrotua4
nqDn !8Dt uounduo uaqluan Dqnn
nDISuI DtuqnSSunsasnlD qDfputqDt nn:.lrs
rnp qnt(q3ow nlo qD!fiq 'nyn qopundwn
Dlnl[ nrnlEug unlas
DSop tundwoBuatu
DSDuI 8uo[ DpD yop!] o(uqn8?unsas.'tnpuas
nTrrlp tatlDqzuaa lnfuDq qolat rulDqn y DDf),,

iro rrr ur{' \{a ))


rn^faiK\-, q'-'{.'f"f.2. t ., o-yF., ,.\'
i e.
.-
.-::
c\
"
(( lffr! ir {r.:r g+ qT"1 q:-J i (g *nJ
')
; "'
kulakukan secara berlebihan serla dosa yang
Engkau lebih mengetahuinya drtripadaku.
Engkuu adalah Yang Maha Terduhulu dan
Maha Terakhir. Tidak tda ilah yang berhak
disembahdengan benar selain Engkau)." (llR.
Muslim)

103-Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan


bahwaNabi E pemahberkatakepadaseoranglaki-laki:
"Do'a apa yang engkaubacadi dalam shalat?"

Dia menjau'ab: Saya bertasyahhud lalu


membacado'a:

.( t6\t $'t";\,{)t'ettc.i J r*.u'l;


"(Yaa Allah aku memohon kepadaMu agar di
masukkanke dalam surga dan aku herlindung
kepadaMudari siksaneraka).
' 'l'' t'":
.. >l-r,,ijljr );.JL;rl> -l-l ) J) t,'

Saya tidak dipat meniru bacaanmuatau bacaan


Mu'adz!" jawab laki-laki itu.
Rasulullah4 menjawab:

J$r; \cf

106
L0l
-V uepmeMeN
uVqaloqrqeqs qepl
uelele^utp n^"prr* Ulil;;;1:
""0

mqDpBuaIN DTDW nD!8u! DtuqnSSunsas


lnqD@l nD+8uI SuoI tlsop-Dsop ltDp
nL,,Jnpndat1
uDundaD uoqowaw nlv nqDl l
nn13u7 8un{ uopqn[ay 4ntnps t)Dp nyinpoda4
Sunputpaq nlD uDp mqo1a1 noslSuE Sunt
umlmq ! ltaqtp n8o nryDpod ! uoqoualu nlv
n[n[ Suot uDsrl 'qry]aq 8un( gnq nruunltp
nBn nTyopodatluollowaw Dlv nnopDda! tllDq
un8uap qnpnEta(l 'nWpuulru Ltnlntsuaut ryDps
to,3n nTyopndayuoqowaa m1V unBurqwtq snln
lp uDqndapl ',unsun wDlDp lp uDqDnDbr$tal
nwDpDd! uoqowaa filD qDilV DD.4-),,

inr.\|,fl- ))
rTl;lTr -i *:'i il '-,f"':--- q*1
t t,T :r1 t :!:,'17 r .: )
);liri'^:r) t,l ^
of
- (-r! lr11n';
' ) ' - : ' ' i;.- f,..:f i-:.-\c.--t?.
i' '-,

(( rn+":t
' " " r ' : ,-:tfi?r:-1.:-f rK/ (,-r11; ,e{:--
"i'
:leluqsumlEplur e,opecpqruau * qellnlnsea e,nqeq
!ts snv urq peppe.,(Suep ue11u,{e,nrrrg-tr91

iD)Dq taoq 8un{ o,op qoplt t1tadag,,


ze,,
perkora yang ghaib). " (HR. At-Tirmidzi dan
An-Nasa'i)63

dari 'Atha' bin Saaib dari


105-Diriwa,vatkan
'Ammar bin Yasir
berkata: Suatu kali
a-v-ahnya
mengimami kami shalat. Beliau mengerjakannya
denganringan.Sebagiankaum berkata: "Engkautelah
meringankanshalat!"'Ammar menimpali: "Itu tak jadi
masalah.sebab saya telah membacado'a yang telah
kudengardari Rasulullah9." Ketika ia hendak pergi
seoranglaki-laki mengikutinya dan bertan-vakcpadan-va
'Ammar membacado'aitu:
lentangdo'atersebut.

f, I j!'-lr --=!'
J-f. . ,Ss 5:u: $.J.'?
f+'))
, . : 'r''y':'J \; -c:"Je
\ ---; ;ti''J\3-lri r;1 36J\
.)r € ; r rq

,,', ..;. ,.- - . li''


5t-'.. .------.1' t L, t' " 4--D -.UL-'_.
Je _'>-Lr
".
'€
:.ULiy .i"+ ! \-: JJLiJ ,-,: ...J' i--b'

:uU..u-r'' L,.'.) r!'Li-.i:t* \ ini)


,:C.'-.rJl .-Li' ;,J 3.rJ'uiy-F ; F ,"'
i *\ j ;.-.-;,'r- ."e3 Ju] -. -,y*'..
" . , , : . ,lr-Ln
(( _-_+ . ' " . .Lr'>-'J
, : , _ ' rtr_)' j g+'
"- r !

63sanadnya dha'if.

108
601

3un,( qotoptq npndayqntunuadtwo4 tloluoytpot


uDp uDuDut / uoBuap twoy tlDllsDry qD
v
nf uultDsaf,uawSunt qnul{' unp un4qosn,fuaw
?un( unntrt;tpuad oduol nnuDduap
nruauaq unnpurr l '(D8rtts
lil nTyqo[o,n
tDqtlaw uDtDzalatl n4opnday uoqowaa mlV
rtDu mlo qolatas.uulqnfa{uaru Btn( uotlnptqatl
nVynpndatluoqoaaw blf rryIDt dnpnq*uatu
aDlop uDDqpuay loqlp tnBo nTlopnrlaq
uoqowau n4y snlnd opnll Buoi un7unualaq
nVyopodaq uoqouaw nly .s!(lDq Dpnlt
Suot unlowyruaq nlyopodatl uoqowaw nIV
'n{nq undnop
uplslu Dloy tp uDDuDqrapas
!
nyyopoda4 uoqowau DIV .tlD,tDutt1DlDDqpu
nlul tp uDtDuaqatlqnBal Bun8awaw pdop nBn
nVynpndatluotlowau nyy unnwntaq qnBuat
tp undnnln !4pud;^ n/D! tp nTynporlal nyol
DsDtlunuasn4n n8o nyynpodayuoqoluatu nID
n[uqnSSunsasqD V Dnf, n48nq qnq qtqal n
uDuDa l nlyuonqqaBuad tntnuaw ouDw o7q
otaBas uo8uap nlD unluza uoq .n1goq yoq
qlqal nt! uodnptqatl nVyuonqolaBuadnrnuaw
DuDw oltq nqdnplq qol7uofuorfuarl 'ryHrya
utryotdgtuau t1ryun noy&ug unn,^DfilDqowaI
nBuap uDp ,qfDq? Buo{ dopoqtal
noyBug uonqnloqouay uoBuap qn11y nn1),,
memperoleh bimbingan dariMu). " (HR' An-
Nasa'i)ba

106-Tsauban+ berkata: "Setiap kali selesai


shalat Rasulullah € mengucapkan istighfar sebanvak
tiga kali lalu membaca:
'. '' z -
J)GJI \; ! 5
";2t1,
rtr t)LJi e!'r l)-Jl c^]1 .-i-ll\ ))

(( rF)iJ
''(faa
Altah Engkauluh Yung Muha Sejahteru
dan hanya dariMu saja keseiahteruanitu Maha
suci Engkau wahai Rabb YangMaha Agung dan
lvlahu Mulia). " (HR. Muslim)

1O7-Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin


''Apabila
S.vu'bah +, ia berkata: Rasulullah 4
shalatbeliaumembaca:
mer.r,velcsaikan

iJ; l-i-il' Lt':i;7 i-r-yl'rr11.1 : ;;


- ' ,'2 . !s.' ''. :,
I ' -r-c'2L
L; ) n-{*' " . : ,g-
" , , -r-! J le
:tr

:.- *;' , !i \-. .i* t- s*':; ':-a:)


((!i'
" (fiatla ilah yang berhak disembahselain AIluh
semata tiadu sekutu bdgiNya Kertiuan dan

6oSanadnyashahihdan telah dlnyatakanshahiholeh Al-Hakimdan Adz


hafalannya
sebelLlm
Dzahabi.Atha'meriwayatkannya rusak'
110
III
leultlel ueunsns
upbuapsp.relas )epq uep zpeis Llelepe
tnqaeat leleli6elle^s lepq,,!le6aJ
ne)6ui 6uel ede uaqurau] ledep 6ue^ epe )pp[, :le]el que6 rebeqas
p/erunH ulq pqv peusnu uelep ledeplal nlt upqeqluel ewqeq lueg
fiqeJ
urelepeluuqlnqa^uau LlelalqzueH-M [ojas eues u.J]snhuep ueq:n8
lV lp^eMuLUelep epe )epq unueu,,.ue)jdelalne)6ul 6uel Jrplel lelouau.l
tedep 6ue/ epe leprl ;uelqpquettp )sail rle,4uunt Lle)lseuujeleo (q

(;q;u1u,unbu3e1y61),,((u ad-qtpqs
IDuD qDlDiuoq nluuntpnrunlaluaw ?uo{)
n/[D$!rs tnp nlutttp un4wwolatuaw ndwoa
'uolDw)oq Dlrqwaw
IDqU nt! n{uuopwtoqa4 !
Suot Suotoas unp '.eqo8ar nDifug Suot
odn uaqwaru ndwnw Suot opDu uDe unlt.taq
nm18ug Sunt{ odo qoBatuaw nduow Bunl
DpnlJ qD v DDf, npnsas. nlnBas snlo osony
oqDn Dte uop n[1gt1t1tw
qnp(uoq uotfnd nytBas
" (Tiada ilah yang berhak disembahselain Allah
semata tiada sekunt bagin"ya. Kerujaan tlan
segctlapujian hanyalah milikNya dan Dia ltlahu
Kuasa atos segala sesuatu. Tiada daya dan
liadu upayctkecuali dari Allah, Tiada ilah yang
berhak disembah selain Allah, fumi tidak
menyembah kecuali kepadctNya. Kenihrulan
tlan karunia hanyulah milikNva, dan han,,"a
bagiNya pt4ian-puiian yung indah. Tiada ilah
yung berhak disembah selain Allah dengan
ntemurnikan keta'atan kepudaNya dalant
(menjalankan) agoma ))ang Lurus meskipun
oran2i-orangkafir benci1."

Ibnu Az-Zubair .4; berkata:

" Rasulullah * rulin membacodzikir tersebut


shalat." (HR' Muslim)
setiopkali sele,sai

109-Diriwayatkandari Abu Hurairah"+,bahwa


kaum fakir dari kalangan N4uhajirin mendatangi
Rasulullah* dan berkata: "Orang-orangkala telah
pulangdenganmemperolehderajat-derajatyang tinggl
dan kenikmatan yang abadi. Mereka mengerjakan
shalat sebagaimana kita mengerjakann.va' mereka
berpuasasebagaimanakita berpuasa,mereka memiliki

112
ilI

(;q;u1e,unbu;e;tntr^l)., llel gg Sursetu-Surseru


reqlE nqellv uep qelllnpureqlu 'nqelpueqqns
uedecn nll€I,. :€t€rgaq qlleqs nqv
,, t1ttyEESutsow
-Sutsow tDpqs tnsalar^rlul dntlas pruqnl uop
)tqlnt qlqsDJqnloJDg,, .DpqDsraqqD nrsD[
't\ataw
Qowl ,,iqD nf sDAnqon nfns n1ua1,,
,, i.llonqtad uarp4 8unt.
tl.tadasumlnqolawSunl rlnncay un11o4npndnp
DwDtn ryqal SuoI und8uotoas npo lDptl
DJfts untlul qolalas 8un1op SuoI Sunto-8un.ro
tnlnqDpuawuDp uDtpl rnlnqDpuaa 4o1a18un[
Eunto-8uoto psntruatu ytdnp uorptl oluuoBuap
Sun{ t4nns'a"^ tnlb ntln umpl qnlnDn,,

.r--a C i:S. ;C i:'.--r, e fl'^ 5 -',(.' :,(:r

{ . -:". al,: -' 'i,- |,t- e--r::


rl .n- i 't' -<- r- .-" 5ai ,:.5* i1 -i .'--
' ' ' , 'c*..
" L, ";
;.^ *-et 5::-r'. 1
;'\ ;"1)1 ? x',jr . ".
:spqEsroqffi qellnlnsed,..q€Iop0sr0q
uep peqrt:eq 'rlurrun u€p l!"q qepeql uulreunuotu
esrq elaretu 'rIrl{ru elalo{u Suef egeq uep ueetuulnJ1
I 10-Masihdari Abu Hurairah.*adari Rasulullah
4 beliaubersabda:

."r---,:;,- e. l!.j, l-. :_i:i, t .t :n-


-r,'-:,
.t-' 4 ; ;t .:- D J: r ou\.a>: __r _.ir _J_r-f

"Bororgsiopo brrtasbih sehanyak33 kuti


setiap
kali selesai shalat, bertahmid sebanyak33 kali
tlan bertakbir sebanyak 33 kati, dan itu
jumlahnya 99, kemudian diakhiri sebagui
penggenap100 denganucapan:
''Tiuda
ilah yang berhak disembahseluin Allah
semata tiada sekutu bagiNya. Kerajaan dan
.segolapujian honyalah milikNya dan Dia Mqha
Kuasa alas segala se.suatu.
"
Maka akan diampuni dosa-dosanyanteskipun
sebanyakbuih di lautan." (IIR. Muslim)

I I I -Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru .&


dari Rasulullah4 beliaubersabda:

l14
9II

uDsll uDSuap44lzp ltnl 00 t tlDldDua, 'npu


Erad yDpuat!tlD4 dDuas tpl ,t ryqsanq uDp
tpl tt ptwqa.taq 'llry tt lD{unqas tlqpuaq
uoq Qowo uo8uoqwtll uoztu UDIDq uqloqa4
npqod 969y rolru.taqSuoI uosrl un8uap trtlzp
llnt 0_cI qnldnuag uul 0l ttqp aq uDp llrn!
'tyn1 y tDsaps
0 [ ptwtlataq 6 ry[uoqas IDIDL1s
tp4 do4as qrqsouaq nln'{ 'ntuunyn1o1au

nnu 3uo{ Suoto lrqtpas do1 4npnw pBuns


nr uDlDwDnnpay 'nBtns tlnsna 4snd Dl mlvu
ntuuoyohaBuaut uuu ullsnw nqwoq Suonas
DuDwnllq uDpwD onp nolo otoqtad ong,,
yang bernilai 1000 pahala kebaikan dalam
mizan."
Abdullah bin Amru berkata. "Saya melihat
Rasulullah * mengisyaratkannyadenganjari
beliau." Para sahabat bertanya; "Bagaimana
mungkin kedua amalan itu sangqt mudah tapi
sedikit orang yang mau melakukannyc?" beliau
meniatrah; "Ya. karena seton mendalangi
salah seorang dari komu dalam tidurnya
:ehingga membuutnya semakin lerpulas
sebelumsempat membacadzikir tersebut. Lalu
.gelun mendatanginya ketika ia sedang shalat
lalu membuatnyateringat kepada keinginannya
sebelumia sempal membacadzikir tersebut."
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i)6b

s Dalam rjwayat Abu Dawud disebutkan: "Beliau menghitungbilangan


tasbthdengantangankanai'menurutkusanadnyashahih.DanImamAn-
Nawawi telah menghasankannya dalam Al-Adzkar.Akan tetapi ia
menrsbatkannya kepadaImam An-Nasa'i, dalamhal ini ia keliru.Karena
yangdiriwayatkanolehAn-Nasai adalahri$/ayatyangpertama.AdapunAbu
Dawudmeriwayatkan keduanya. Al-Hafizhlbnu Hatarberkatadalamkitab
NataaiulAfkar(l8ll): "Haditshasan,Oercwinya tslqahkecualiAtha' bin
As'Saarb,hafalannya rusak.Sementara riwayatAl A'masydarinyaadalah
riwayatsebelum hafalannya rusak,sebabla termasuk seangkatan dengan
Atha'."
Sayakatakan:"Riwayatnya telahdlsertaiolehHammad bin Zaiddengan
lafalyanqpertamatadi.Dan Hammadmendengar riwayatini dari Atha'
sebelum hafalannya rusak.Jadi,sanadhadltsini dapatdipastikan shahih.
jugaolehIbnuHibbandalarnShahhnya(no: 2343)Al-Hafizh
Dirjwayatkan
Ibnu HalarAl-Asqalaanimemusatkan pembicaraan padariwayatpertama
karenadi dalamnya dinyatakantentangmenghltung tasbihdengantangan
kanan.Meskipun zhahirnyariwayatpertama taditidakkeluardari rnakna
ll6
LII
'sulepna1uuoosqelepeet elpluautss
'tre.rnt nuql L/eueuv,
leAeMDledepral upp snlndtal selp tp gtpeq
peueseuor?)'rlequ.ra) netuqrpnFadlnqaral uereluad:ueleloi eles se
rrPqqtHnuqlqaloqiqeqs uqelelu p
qeal uep qLleqspeupsuebuappeulqvUeLUIqeloe6ntUe)ileleMt_t C re
l,etuqsIaq
)inlunuepbunprqr.rep JrpbuenqulaLu)nlun e,{uue)eun6ledtp6ue^ue6uel
ueouapqrqsp}]aq uJrlsnurouetoas6eqlplpl LJpfepll q€uunstqslieluaul
ue6uel enpa)iue6uapqrqsel bunltqbuaLu 'nlr I]ep eleh .lnqas]al

8e(uEssq sllpEq
6rzprrurll-lv .lJlt)
:el€{req Er ,, nqpni ptoqs
-ppqs srydalasDlop unp ruDpu LlDSual op1,,
ry

A r- i! r\J . f q/ ,.--d .:. rr1{


'. /,' t.:-

:qe,{dufuau
nerTag .,eqEIIV qalo re8uep rp 3ur1ed8ue,{ qe>pueru
e,ofl.. :e,{uulp qeued ff qellnlnsud,. :ulplrf,q
Er f qeuletul-l nqv rrep u€Ite,{e,rurc-t I I

(luad-seeu urqqulrqnzpnn.V
1nf wp be1e3
lrqqerrqnzpnn.V 1nf lems ntrel)

tg,,IDlDqslDsalasrpl dotlas unvzplwNo, nyi


n)Dqwaru n8o nqqntntuaw # qo nlnsDy,,

:elelJeqer qtsJtruv
ulq qeqbn, r:ep uu>11e,{u.ttr:eu
eBn[eqs:a11-711
114-Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal S
bahwasanyaRasulullah* memegangtangannya lalu
berkata:

"Wahai Mu'adz, demi Allah saya sungguh


mencinlaimu, maka janganlah lupakan membacado'a
ini setiapkali selesaishalat:

(( ji)qr ---! . -l <, -. -l -f, ,r"


*rri n-*-' D
''(Yau
AIluh, hantulah aku agar selalu
mengingatMu, mensyuktu'i nikmutMu dan
beribadah tlengan buik kepaduMu)." (HR. Abu
Dawud dan An-Nasa'i)6e

6eSanadnya
shahihdanperawinya
seluruhnya
fsli7rr.
118
6II

(( rfft-Jia,--.t. an-1^,f-,...
:'),.',' ; ;,,t' :'' l : T ' , l t -T - T ' : T i '
:rure,opecequreru
uerpnrua) 'nqprq
leleqs ue)Inq lep{pr ?np lelBris
uuln{eleru q€l)epuaqnlznsasuu4eLrsSuau €uBcueJaq
ntue>Ie:ulup rp Suaoas upqedy.. :epq€sraqnerlag
'ue.Jnb-lv rurel rrefe8uaru
nerJsqetmrure8uqas nl€nses
e1e3ssuelsnlnuout urplep qBrerplnsrleJpqs rluel
rmleSueuff qellnlns?u., :Ble)lreqf rlqef-sl
I

HVUVH)IJSrV,OO

9l lesed
'-+j,';.'rirt ^-
e,>u
((!

" (Yau Alloh, sesungguhnya aku memohon


pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmuMu,
aku memohon kekudtan kepadrtMu dengan
kemahakuusaanMu,aku memohon karuniulvlu
yung besar. SesungguhnyaEngkau Maha Kuu.sa
sementara aku tidak kuasa. Engkau Mr'thu
Mengetahui,sedung aku tidak mengetahui,dan
Engkaulah Yang Maha Mengetdhui perkara
ghaib. Yaa Allah, apabila Engkau mengetahui
bahwa perkaro ini (dan menyebutkan
perkaranyu) baik bagiku, bagi agamaku' bagi
hidupku dan boik akibatnya terhadap dirika di
tluniu maupun akhirat, maka tetapknnldh don
mudahkanlah bagiku. Dan berikanlah barokuh
untukku di dalamnya. Dan sesungguhnyajika
Engkau tahu hahwa perkara ini buruk bagiku
bagi agamaku, bagi hidupku dan buruk
akibatnya terhadap diriku di dunia maupun di
akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku
dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanloh
kebuikan untukku dimana saja aku berada,

1.20
tzI 'eluUpr60rquelelelue)nulauaur urnlaqe^es
'ueiurlH-lV qellnprpqn p6nte^uLuelpp
lpdpp.rat lp,,leual!p)epLL, :elqraq
rqpqezo-zpv Lueu.rle^!)aloi epedal ue)leqsrurp er eluuadas 'Ils!{ utq
seuv uq.reqpeN-uveueujaqrMeradledepralelupPuPsu.ielepro (99l/lx)
ueq lnrlle! ureleptueelebsv-lv reteH nuql LlalouqselatrpeueulPbeqas
'rlp)asqelual6ueipPUes uebuap (z6s :ou)ruunsnuqlqaloue)te^eMuro ,r
'urelenqelleil^efesqaloq-Llapqnlr [Jadasleqn)i]runuahudnual
6ueI lplel undnlesepe lepq /ueqeu leJplqelepeeluueldernrp6!eI
e,op lelpl eMqequrle/ ]euaq-reuaqe,opraq6uel 6uerore6e e,{uuenfnl
'lnqasj?l !en6c.Ja\,n!JeaeJef,ase^uuPlLlnluerua{ri nlel Pure}rad
lMe.rad
lpIeMUlejelLuplepa) lnqasjalueqequrpl uqdrsrluaubuei qelsrlnuad
llelbue]pE n6e] e(uwuad lq\tee e^4 uwe rylee, :eleeb e /Jwe
nleqlbv, :lPwt'r.\ qelatasntrPl 'ptqne_!-lvuep lee/ie,eo-pv qet!)ieped
eluqlqpqsLuelepwn)ue]]a\unweu,eqlllnl, ileJelnls rp u]nluPlrallepq
etes p^upHlej lnwe/ta qeg urelepueqln8-F ureuJlLlaloue)leieMurp
6uel luadassrsradeureseluleJq rFe qqseu uJelepsln]]al uetltulaool

q?rp,r€,{snuuoqnpl €,{uqqegep€da{ ledo} 3ue.{ueqtltd


elurruotu SueX Sueroas lesa,{uaul u€)P rypII

.I L...-oiuopnd npo umlpqil!


"
n{u1n88unsas Dualm! 'nw\ol! wolop l\aqnl
trtl nuD1tad SuoI odo tlDllDtlll uDlprut !
1pI qn[ry 4otuoqas qo11y opoday pdat 8un'{
uDqllld qDPMlw nlDu nlDnsas uo{nftaBuau
'sDuV
DuDJuaraq notlSua nl![ !Dt1o,44,,

'ft lf ia TT'i: '1 T


N,(."f _ tJ
h' i r,*^ . iq, cr*.:. .lrj a.a
a*i v a ;n g:.
' , ). o.'
,

et€Iraq# qBllnlnseU
:e,{uepedal €.ttqeq
* IIIBI I urq spuv rrep ue1le.4e.r,rutq-91
1
(n{uoruuauaw
0/(frer{rn8{v'411),,
qqpu qrrlp tlDluo4lpD! uDtpnwE
dengan orang lain komitmen dengan
urusannva."72

Allah Ceberllrman:

"...Dan bermttsyav'arahlcthdengttn mcreka


tlttlumurusunitu. Kemudianapabilakamuteluh
memhulatkan tekad, maka bertawukkallah
kepadaAlluh.... (QS. Al-Imran: 159)

Qatadah berkata: "Tidaklah suatu kaum


bcrmusyai.varahkarena mengharapridha Allah kecuali
merekapasti ditunjuki kepadayang terbaikdari urusan
mercka."

72Tambahanini kamitemukandalamkitabAl-WabilAsh-Shawib
katangan
IbnulQayyim.Sebaglannya
dapatditemukan
dalamnaskahMuniiyah.
tzl

(;q1u1u,unbuyultrl.1,11
,, (o11nu
8uo,{ Isty qtltwad oltas rwnq uop 18uo1
4tltwad qn11ytpnr l nuaq wBuap qoqtuasrp
tlo1taq 8uo( qDl! DqD1J 3un3o 8un[ tsty
tpywad qn11p,tpnr ! rouaq uDBuapqDqwasry
)pqoq BuDt( qDI npnlJ unlunlual oqoy,t;
uDp SunBV DqoW 8uDf, qD y lpnr l nuaq
uD8uap qDqwasry lDpaq 8un( qny npotl),,

- :.-. .: :i..
I. ,t' r. .{' '/1 . ' ' ) .t/ ( . - roi I r . . a- r ) )

,{{ rrn'f, .- ,r-1i r.:-(r.-


i,- if, ,c----..r, r '
I r" i

:ueqesnssludlxrlrpe{rlel rure,ope3€qualu
nlPlrs rd qellnlnsEu ul qeq DwnquD, nqnlp,fiqpny
seqqv nuql Fep ue{1e.{€.rrrrq-al I

v)tncNvoNvHrorsrx
'lrtvxvsnslx vdlr'tilIo Iws v,oo

/l lesed
I I 8-Dirirvayatkandari Anas bin Malik + dari
Rasulullah t bahrva apabila bcliau bersedihkarena
suatupersoalanmakabeliaumembacado'aini:
., ,..i- j
((-:');^'-r':r U+-t-))

" (faa Rabb YangMaha Hidup, Yaa Rcbb Yang


Berdiri Sendiri, tlengun ruhmutidu uktt memintu
pertolonganl."13

119-Diriwalatkandari Abu I{urairah +- bah*a


apabilaRasulullahditimpa sesuatuyang men.vedihkan
kepala ke langit lalu membaca
beliau menengadahkan
do'a:

11,=2.Jl.irt r$ lt
''(Maha
suci Allah YanglvluhaAgunEN."

.lika beliau sungguh-sungguhdalam berdo'a


beiiaumembaca:
t . ,.

"(Yaa Rabb YangMaha Hidup, Yaa Rahh Yang


Bertliri Sentliril. (HR. At-Tirmidzi.yT{

'3 Haditshasan,dlriwayatkan (IV/267)Ar-Raqqasyi


oleh Imam At-Tlrrnrdzi
namanyaadaah Yazid,sebagaimana terteradalamAmalulYaumiwalLallah
Ibnu Sunm (no: 332) sayangnyariwayat tersebut dha'tf, namun ada
penyertabaglnyayangdiriwayatkan olehImamAl-Hakimdalan Mustadrak
(r/s0e)
124
>tt
'qubeL)Vuelep)eteqnuql qaloup)selaftp eueurte6€qa
'rru)ehl t,i.uedbueioaser
lqpelJv utq ullqerqleuteuloqtMeladledepral
e^upeuss uieleptO llolesqeutaltp6upsenp3l le^eMuundepv.e,(u6uelua
uesqeqluadnlnqppJatuoilnqesrpqeFt eulelad )e(ewu lt,ptlp E\eA
tqueqogpeH isplprp
leieMu enpa)buptualele)raqrzgtriull-lvueLul b,

,, (nt1;opndat1
4ittts pnqtaq
unlD lDplt rulv TqqqDlI tDqD!^DID qopuo1o11,.

((,qo.,p(f r,,4c I,; li

edrullrp pItlel ueqdecnnuul Bue.{


,.iue1rynse1
lururpq ude:aqeqlr€ie n{€ nup) riDlnehi!. :nlepede>1
ulelroq ff qellnlnsuu.. :€t€Ireq er DquD,nqD D[tqpDA
slerun Durq leursv u€p ue11e.{e,rr:r6-191

,, (noyBuTtpntal
tnuaq uoBuapLlDquasryynqtaq Suot qop npotl
'mluDsntn qnfilas qnlultDqta1 npw do[aqas
nolou nryut:8uo1o1tad oduq ntpt umlntq
no48ua rlnpn8uDl n ouanl 4a1g unqdonq
nqo Sunt nh{paq oiunq 4ni1V oo.l.,
: .--^
4 ' :':*" l. :1f .:ry ( if' 1t 'r:'' ))
(( 'rrl i::=rt
r:a..Klr{ if f-.<.-
:gPlepe
uulrouesa)elel rpe,oo.

:Epqssreqh qellnlns€u
e,ttqeq* qeDleg nqv uep ue4e,{e,,'turq-671
Dalam riwayat lain disebutkanbahwa kalimat
itu diucapkansebanyaktujuh kali. (HR. Abu
Dawud)75

122-Diriwayatkan dari Sa'adbin Abi Waqqash


,.*",
ia berkata:Rasulullah*8bersabda:

"Do'a Dzin Nun yang diucupkannya ketika ia


herada di dalam perut ikan ialah: lTiada ilah
yang berhak disembah dengun henar kecuuli
aku
Engkau. Maha Suci Engkau se.sungguhnyct
termasukhamba yang berbuat zhalim). Setiap
kali seorang muslim memanjatkando'a tersebut
dalam menghadapi persoalan apa saja pasti

)5Sanadriwayatpeftamahasan,dandinyatakan shahiholehlbnu Hibban


(No: 2170)Adapunsanadriwayatkeduaadalahhaditshasan.Di dalam
sanadnva terdaoatHilalMaulaUmarbin AbdulAziz.Dicantumkan olehlbnu
Abr HaUmdalam kltab larh wa ta'dil dan tidak berkomentarapapun
tentangnya.Eeradria adalah percv\\malhul.Anehnya,penuhsbiografi
perawi-Derawihadils kutubusstttah sepefti At-Tahdzib,Al-Khulashahdan
At-Taqib tidak menyebutkannya. Akantetapi haditsinl ada penyertany
darihadts'AisyahRadhiyalahu ?rra d riwayatkan olehIbnu Hrbbandalam
Shahihnya (2369)dan di dalamnya terdapatpengulangan lafal.Adapun
riwayatyang menyebutkan bahwado'a itu diucapkan sebanyak tujuh kali,
sayabelummendapatkan riwayatnya.Ibnul Qayyimjuga menyebutkanny
dalam kitabnya.Sepertinyalafal tersebutmerupakankekeliruan,yang
benaradalahtiqa kali sebagaimana diriwayatkan olehAth-Thabrani dalam
kitab Ad-Dua'.
126
LZI
rle)asqeluel6ue^peuesue6uap (B€€)ruunsnuQIdH /l
'p^uenpa)plq qeLteua€tqeqezo
zpv uleuli
qato qe)edasrp elraseiuqaloqlqeqsue)etplurpuep (E8t/II) ulteH_tv
'(0lIlI) peuqV 'hgzlN) e^uueuns
ureleprzpruJj-t-lv
qatouelteieMurOer

,,".,<<
,, 'lT: ' ' ,i,
i. "Tq :. r]f l.-ti- 1--.'.
:ruru,opP3Dquounpl ueqrpaseluep
ueqesnsal edurrirp equeq Sueroas eueurelrg,.

:€pqesroq
nPrl0qH rqeN rrup
*' pn.se11urq qpllnpqv rwp ue11e,{u,rr.rrq-g31
'nlnnpnns n,op nlrot
LL"tETfsnunf
'nll uDillns tnp n{uuo4sndapru
l uDlD qn v
DDI D)r'tlt uDlllns ! ndw111poy11at1uoqdntnp
DItqDdn 8uD{ Dpp nps mqola?uaw o(og,,

:uellnqosrpurel le.{e^\rJrrrepC

nr(!zP!urru
-lv 'Uil
,, Df,uuDluou lradwaru uo4n ryo11y
" (Taa Allah,
sesungguhnya aku adalah
hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak
humba perempuanMu (Hawa) [ibun-ubunku di
tanganMu. HukumMu telah berlaku atasku.
TakdirMu teloh Engkau tetapktn dengan adil
atas diriku. Aku memohon kepadaMu dengan
seliap nama yang telah engkau gunakan unluk
diriMu, yang Engkau tttrunkan dalam KitabMu.
yang Engkau ajarkan kepada salah sectrung
dari hambatrlu, atau yang engkau rahasiakan
untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. Maka
dengan itu jadikanlah AI-Qur'an sebagai
penenteram hatiku, penerong dadaku,pelenyup
lara dan penghilang kedukaankul. Niscaya
Allah akan mengganti kesedihannya dengan
kegembiroan.(HR. Ahmad dalam Musnad
dan Ibnu Hibban dalam shahihnya)78

'3 Haditsshahih.Sebelumnya saya tidak menilaidemikiandalam taliq


hadib'hadi9 SyarahAqidahThahawiyah.Kemudiansetelahsayateliti ulang
denganpembahasan yang sangatdetailternyatashahih,sayaberencana
mencantumkannya dalamSilsllahHadttsShahth.
128
6Zl
'iqeqezc-zpv
qalotte)edastp
uep uJ)eH-lv qalo qtLleLlsup)jeleiutp qelal uPp 'elupeuesqtLleqs
6.

:qnsnu ueSuopnruoueqeltla{ rur e,opu3€qluoru


nerlaq er{qEq ff rqeu rrep uelle{e,rr:rq_c71

ur(!,eseN-uvucp pn^{u(
nqv 'UH)
,, (DlafiM uotnqofayuop nTynpodaq
Sunpulltaq !wm! uDp (n:1ataw SuopnqBuata
noqBug n3o1 mlataw undopnq ry notlBug
uo4tpofuaw twttl nluqnSSunsas qD V nn;{),,

{,'.t*"D
(r ,fi iir f1: e.l .,.,..'y:.;T-.r --1",-"

e,opJeqnerl0qrunel nlens
ueteqafal depeq.rel1nryl f rqeu elqedu e,{uese.nqeq
g rru,isy-1y psnhl nqv rrupuu1le.{u,turg-p31

vsvngNtd dvovHgNS!{V)tilt) NVC


Hnsn!{ Nv9NlOnhHlulg v,oc

8t lessd
t,,r/,, t\"i *atl,
\ t.,
"
JP\ AtS irtet'.'4r-) ctJ-,:r c^jl frJl ))

tt ,-ufrur
"(Taa Allah, Engkau adalah penolongku, dan
Engkau adalah penyelamatku, dengan
bantuanMu aku bergerak, dengan bantuanMu
aku menyergap dan dengan bantuanMu pula
aku berperang)."Eo

126-Diriwayatkan dari beliau * bahwa dalam


satu peperanganbeliau berdo'a:

" (Taa Rabb Penguasa Hari Kemudian. Hanya


kepadaMu kami hanYa
beribadah dan
kepadaMusaja kami memohonpertolongan)-"

Anas berkata: "Sungguh sayamelihat beberapa


orang musuh terbunuh dipukul oleh para malaikat dari
depandan dari belakang."sl

30HR. Abu Dawuddalamkilab A/:lihaddengansanadyang shahihdari


QatadahdariAnas+. Diriwayatkan juga olehAt lrmidzi danAhmadsecara
ringkas.Dandinyatakan shahiholeh Ibnu Hibban(1661)Adapenyertalain
dari haditsShuhaib, diriwayatkanolehlmam Ahmad(VI/16)dengansanad
yang shahih. Maka tjdak perlu dibawakandengan kalimat yang
mengesankan kedra?,6nnya sebagaimana yangdisinyalirolehpenulis
3\ Dha'it dirivtayalkan
olehlbnu sunni(329)dari Abdussalambin Hasyim
AFA'war,ia bukanperawiyangkuat hafalannya, sementaraHanbaladalah
IbnuAbdillah,ia adalahseorangperawi/ralhul
130
til
uepqerepp urprep
rnqas.ral uet)eqwe!
lLettpru"rrd:l;t l|;ifi",ili
uep rpv nuql Llaloelsnpraqqnpnltp?.eqj,, :ele aq refeHnuql qzueH
1V qlJbeltv qelr)i u.telpO.tupeulel!eg,lv
ueu_tr.lprnpqv
urq peurule!nh
ledppral eluu.lelepte .uepp{.Jt,eqp peues uebuapruun5 nuqy .1g
,,

,/ - --^,
.6, <-1 db
\ / ' . " \ . /l i'? r l ! _ . t f ' : €1 '
"

:PIPIJAq
nwnquDtnqD D{lqpDAseqqv urq qellnpqv_gzl

(nn:l8uTurDps tDuaq
,r.,
uDBuapqDqaasry lDqnq SunI tlnp DpDlt uDp
nm18uqumfnd qDplpru 'Bunpuq nryBuq Bun,(
nqwDq qDpllnw 'noyBuv anlas nuaq unBuap
qnqraar'tp qnqtaq 3untr qDl! DqDIJ ,Bun]n
8un( tstltosonBuad uop qntnl BunI yBunl
DrDqtlawad qD v nns DqDh[ Dt]nn Dqnw
unp ounsqnhg nqoTy 3uo1 qollv unlas rDuaq
uonuap qDqwar^rploqraq 8un[ qnp npnta1,,

4- 1,,.; ( -. f. ' .tr :p ;rr ))


":1{.,,i
rqt'ro rr:i '.'.2,{.n 'r-# ,<,qi,l lt-
(( & ;Pir ,r>j,D-'1
r :-:.\f ,ryfa
:qelueqdecneleru Buuroasasnele
esen8uedrdepuq8ueru:elue8 neq8uc elrf,. :epqesraq
S qellnlnseg :etulreq er Dlunqunl nqollnlrypoy
rerun urq qpllnpqv uep uu>1ge,{r,rrlq_171
"Cukuplah Allah menjadi Penolong knmi dan
.4llah adaltthsebaik-baikPelindung." (QS. Al-
Imran:173)

adalah kalimat yang diucapkanNabi Ibrahim


*!i ketika dilemparkanke dalamapi. Dan juga kalimat
-vangdiucapkanNabi Muhammad 4 ketika orang-orang
berkata kepadanya: "Sesungguhnya manusiu teloh
mengumpulkanpasukan untuk menyerangni.r"(QS. 3:
173)8r

33HR.Al-Bukhari
dan selainnya.
132
EEI
:. -ir:<r
s-\a c ' i.!-j}r/

(( r/< .rro 'r*'


'e 1f-3'-{
t.,; I "

: I U lE , O p
uuldeJnSuaruqeuad nerloqe,r\q€qH qullnlnspulJl?p
e{uureluep pl.uS nqv uep u€Ile,{e,ldur(J-62I

(96-t6:unultu,nW{V'SO)
'nlqqnll
,, filDpDd l Dl aw uDBuDtDpl rrryp
Dt nuQug DpDd l (DUd) Sunputltaq nlD utie
'un1tnf,suntpstq-ublrslq Lnp nmlBuE opodatl
Sunputltaq rulD ntqqDy DDf '4npopJnl uDe,,

n-7.
-iif.f-.".'lv\
If
,4 /adc.
' a1l t - . , , \ rT ' €)irr;.+
//./ {,rr} !:-r rr
t/)

:uPuuuraq9sqellv

n99NV99Ntt{ 9NVIVO
NVITSV)|II]) V,OO

6l lesed
'' (Aku
berlindung kepada Allah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari
gongguon seton yang terkutuk, dari tiupan,
bisikcn tlan godaannyal. '8a

Dan juga berdasarkanfirman Allah jg:


' ., -,..n'-, .,,1(,.,i t,, -' 1-
.t.,,
-)1 Y "Jl-v -,.w;"u \r f
u.J' r. V r]'.;4:Jt

{ ^#,
"Dan jikn syaitan mengganggumudengansuatu
gangguan, maka mohonlah perlindungan
kepada Allah. Sesungguhnya Diolah
Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(QS. Fush-Shilat:36)

Dan seruanadzandapatmengusirsetan.

130-Rasulullah49bersabda:
, . : ,:,.,,..,. ,i. ,..; ,.,1":i;y![,
r)P -at .r) J\k-r\"" ,jr
\j-.4, )^.a
'-- "ii
A, +ro, ,)p ili ;)..-tq ,i 'rr-.,;i , 'j,

J,i
",Jika adzan dikumandangkan,maka setan lari
sambil membunyikan kentutnya agar adzan

u'Shahih,
telahdisebutkan (no:79)
fak rlya terdahulu
134
9Et
(19 :ou)nlnqep]at qetaleueLure6eqas'qrLtpL.lS
uqtnqesrp ..

rp uezpe uelSuupuelun8uelu JeSE ue{q€lulloruorl


el e{etr^l uri )p,{u€q eues rp u,\\r{eq elrJecJeq
3ue:o-3uer6 urppi€I4l rp rnu:eqn8 rpefuaur 1e>13uerp
€r €,ur{eqru€lsv urq p\ez \rap u€I}etre,rurq-Z€I

(|rrllsnlAl'UH) ,, 1.111
uDln unla'^DlDw
unlSuopuDwnlry unzpnoltqodo otuqnSSunsag,.

\ C tf.-?ttf
'.r:, i(l ,{c5r
.
1p-60
,. - ) -1<{
,

:epqesreqnerl0qe,{\q€q* qulJnlnseurreprI€Ieluecuorx
.f qerrernH nqy :e8uepuaru nIE suJrel uezpe
uellSSuedqeluulSuepueu:nleleu erens .mSuepueu
nBISuo elrq rdelai ueIV nrusnlnSueru uery I€pti
n>p u{ucsru ueDlrrueprtuele8ueruuule ne18uenqe} nle
nep).. :€telraq er 'n{q€fe ppedal nlr pq u€Ietrrocueru
nlv undeders leqllau Iuprl unuuu nlr erpns
qeJe t8u€tepueu undel Surpurp Irlpq lrep e.{ueureu
]nqa,{ueu 3ue:oeses eqrl-r:qrJ ruel lepnq 3ue:oes
euesreq qeslrrell rtrzg ueBundueryed a1 n>lsnln8ueur
n{qe,{V.. :etelreq qrleqs lqv ulq IIeqnS-I t I

uDlD uops DlDw ur4Sunpuntun4tp


s8,,lpqw l
tDsaps ptuDbt oltqodo uog Etad tlnEua4
uDlD uops otlon uotlSunpunanlry ppqs
totuobt nltqndy lpqruay 8un1op utlpt uolas
tnsalas qDlat uozpo nltqody ltDBuapnt lDptt
setiap waktu dan memperbanyakseruanadzan. Setelah
itu merekatidak melihatkejadianapapun."86

133-Abu Darda' ,+ berkata: "Satu kali


Rasulullah i€ bangkit mengerjalian shalat. Saya
mcndengarbeliaumembaca:

(( gt. nr,lpi ))
'' (Aku
berlindung kepudtt Ur,,*' tluri
gangguanmu)"

Kemudianbeliauberkata:

11.1r*ieHi;;
" (Aku mengutukmudengankutukanAllah) "

sebanyaktiga kali

Lalu beliau membentangkantangan beliau


seakan-akanbeliau mengambilsesuatu.Ketika selesai
shalat kami bertanya kepada beliau: "Wahai
Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan
sesuatudi dalam shalat yang sebelumnyakami tidak
pernah mendengar engkau mengucapkannya. Kami
melihat engkau membentangkan tangan." Beliau
berkata:

36Sayabelumdapatmemeriksanya.
136
LTI

:€t€IJeqff q€llnlnseu !..n+reereq


n33ue33uaru uup teleqs u€Iefta8ueru Buepas n4e
erlnal nln33uu33ueur uelas e,{uqnFBunsas.rJellnlns€U
IsqDA.. :elelraq qsv IIqv ulq uuLuslll_tgI
(urlsntr4i '1111),, t1nu1po7;
ynpnpuadt1nun-t1nun
unutnwtad unqnq ryn[uaw oBZwqas p1tn1
qDPl Wt srlqt n{ntsru ,t7fr uoutlDrs ,nlDrDpnDS
o,op Duatq lDplt qnlnDpl qDilY ryap
'ntudnySunuaw DqDsnJaq
mlD t1lD7 rtrpunw
nBn! yop11ot unwDv fp! DBU4ntunqas (qn11y
unqnlnl unBuap nwlunBuaw nly) .unlan!
nlo uDtpnruax lpl D3! yn{unqas (twunnBBunB
UDp q0ilV npndatl Sunpu\nq m!y)
:umlDtnl ryD bpm nyqn[ou at1 uoyndwapp
qn1un dn uop qouod ounqwaw uoBuap
8uo1np 'qo11y qnsnu ,stlq nluqnB\unsag,

# ' . rFr,-J,fr:]
rl{' /:n .o fr1r.,v1
'i e . ] . ' , ' t- ,
, ; , i,

71.i f:.1)1\,:'f.\':i ral ;lrc


{t ,,]? .K-:-
1a: Ft ,T ,fi1 )) "'- r1--.'
(-$ eor-:,:(( ,4<
:,)' ' )"J
io a-f ,rc i.{ -r,' -
" a '''
"
3ri

"ltu adalah setan bernama Khanzab. Jika


engknu merasukan kedatangannya maktr
berlindunglah kepudaAllah dari gangguannya.
Dan meludahlah kecil ke kiri sebanyak tiga
kuli.'
Setelah aku mengamctlkannya Allah
meniauhkan gangguan itu dariku. " (HR.
Muslim)

135-Abu Zamil berkata: "Saya bertanyakepada


Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhuma: "Bagaimanakah
cara menghilangkan kcraguan )'ang kerap kali
jiwaku'?"Beliaumenjawab:''Ucapkanlah:
men.vusupi
,,.i, ,,i,,', '',r.i.
r,i
_oU' J ,,oU' , f\\l l_.)' 9 )i

<<'*:"o
"(Diulah Yang Maha Au,al dan Maha Akhir,
Yang Maha Zhahir dan Maha Balin dan Dia
Maha Mengetahuisegala sesuatu)." (HR. Abu
Dawud)87

37Sanadnya
hasan.
138
6il

-Dwnsoq dn7a1ula.taw nn1oy,, .Suntadtaq


Dlataw n0t0 rwnq
lp unuopftadDlnw
umlopo8uaw nlatatu oltqndn ularaw D.npnDS
-ntnpnos opodaqumlopBuautSuoK ,n1t(tltJounut
Sunto-8unto) tt/by 8un.ro-8unto t\.tadasnwo4
qnpoBunf 'uzwuaq ?un[ Sutuo-Bun)o tnH,,

;Jr';-q','i.r
| .1
q.f ,.x, U
, ,.2. /)2t/,t >/ , ;

i-: sl!,J * (ff.v,sr ::3 i t u, rv


Vl/taV

fiv:it *,'i w:i,l=f, f f =r


*:pv9f,aryt7yla:,rf,
:ul?r.uluJf,q
qellv

I'tnodld )volr Nvo


HVhI]] dDIIS I9NSUVSIOVdNVI
H\nlV UIOXVI.VHrUtNthl

0z lBsBd
sama kitu tenlulah merekt litlak mati dan tidak
dihunuh". Akibat (dari perkataan don
keyukinan merekal yung tlemikian in, Allah
ntenimbulkan rasa penyesalan "yong sangal .li
dalam di hati mereka.Allah menghidupkandan
mematikan.Dan Allah melihat apa yang kumu
kerjokan." (QS. AI-Imran: 156)

136-Abu Hurairah + berkata: Rasulullah*


bersabda:

J\;lii, *'opt t'Pt


/*,:/
;e(;- c ,*"sit ,".'J? .r.--:1c-n#t
"j ,-f x '; '!:L?i'i\ i7.: \1;,c ii-'r

ir--,6'r;ut"i ;; '1,j,'r<, ;k'r'Lt ;i


'ri
glL.,rrJ-; !-; 1gj;; (J*

" Mukmin !-ang kuttt lebih haik dan lebih


dicintai Allah daripadu mukntin tang lemoh
llasing-masing ttda kebaikunnya. Berusohaluh
meraih apa yung bermanfaal hagimu dan
mintalah pertolongan kepadaAllah dan .iangan
bersikap lemah. .lifur engkau tertimpa salu
rnusibahjanganlah kotakan; Seandctinyaaku
berbttat hegini tlan begini niscoya hasilnya
akan lain. Akan tetapi katakanlah: (lni adaluh

140
Iil 'rlnp€d
lepD lqPqPzc-zpvunurPNiqPrlsJ
p,(LrLelpleiuaLuelJpnpal 'tMerad -elPp rlfl.-V
ered lsepJauro)ia-aur
uepueqqlH nuqluele66uola)i ue))ntunuaru LuL,luelele)e^es uep,eN ulq
p leq) e^ueqeiuuep ue)ileleMusLu 6uPI e.leluaulas leua)llp
,,e^usPllluapl
zpv qalo r]eluauo)lplulels lsv Jles?,eL/pe(upeuesss
Nepl-l-,:lqeLlezc

'uH)
,r(pn.nuonqv
ltDqllnqas qDppD qD V unp
,,'18unpur1a,J
nyBuoloua1tpo[uaw 4n11yt1opn1n3) :uDyotu!
qnptnq 4t1adunloosnd nlons ndw4tal nn4Bua
otlu' nuns1oliq do1ts,taq noy8ua nluynpuap
itlnwal dotlts Dpruaru qn11y nf,uqn88unsag,,

?-:" (i.qr: (t ---'r,ry (* 'lJi ))


;e y -r- r; ;r' ,9-f- lfS; -fr lDl^ "iS'
:Elelroq tr qellnlnsed
'..3unput1a.1
Ireq-Imqas qelepr q€llV uep
n13uo1oua6rpeluau qu11yqe1dn1n3,, :ela)laq IS{ws
eual:c1 8ue( Suero 8ur1efuaqeqrle; e1e13uas::q
8ue.{ 8uuJo €np er?l.uee;e1.led uelsnlnujoru * lqeN
e,trqpqf Irlehl urq JnV. uep ue>11e,{e,turq-1g
1
'a11) uolas ntuul o4nqwaw
(ur;1sn141 ,,
ryt mpun-npuoBuaw qoqas ,, (poltal 4sntl
Bunt ofos ndo 'qn11y ttpqnl
ntr1'Tnlopuaqatltp
Pasal21

DO'A KETIKAMEMPEROLEH
NIKMAT

Allah berfirman:

6;tvi;vi,-'?"-u -'.it .,+ -'-b:i" :t"<r.


!-lr!i\;> fj_:
t'
f

"Don ^rn'.rooo komu tidak -rrrr"orkon


tatkala kamu memasukikebunmu "Maasyaa
Allah, laa quwwatqillaa billah" (Sungguhatas
kehendakAlluh semua ini tenrujud. !iada
kekualankecualidengunpertolonganAllahl,"
(QS.Al-Kahfi: 39)

I 38-Diriwayatkandari Anas bin Nlalik +, ia


berkata: Rasulullah* bersabda:"BilamanaAllah
menganugerahkannikmat kepada scorang hamba
berupaistri,hartaatauanaklaluia mengucapkan:

<<;,l1!i ;1ii i, ,r; c 7;

112
ttI
(puaqtp),nqe)/e,4,plel ue6uapruunsnuql uepqefeNnuql te^eMrl
LUeleC(elulruaqlp),nLlnquleA, :leJelue6uap ue\)e(ew)tpqe^uunu
qelseu !!elPo dulsnueul qe)seu pnp LUelepLunlueltal uetltLUao16
(tqup'p)nqEqnA :lejelueouapue)tp^eMutp
ruunsnuqluepqetehnuqlleleMuulelpo tFeqelseuutplepuet)tLuao 05
'reu3qqel)epqnllrunuaul lutsltppH,,
,,l.ltqeqs
:$b teq)[/V lOe!ils wepp u]rMeb Inuqt ueete^ured,,:ue)etq e^es
lt,eqp twE"]adquunz urq)tleh lnpqv" :elqraq rurpsteH
1V,ewteu-lvueleo e^usllpeqqtLleqs )iep[ i' seuv upp qe]ernzutq]tleh
Inpqvuepuepunv,urqesl, relqraq tpzvlv tuej InqvqzueHv- :ete)raq
r|stP) nuql qzueH-Ne spuv uep qere.tnz uq lrleh lnpqv uep unv,
urq esl :eLueuraq lMeladledep]ale^upeuesLueleptQ z\weusna welep
lllqsneh-vetpl nqv '(09t rou)tuunsnuql 'qlesnvlnuetn4 uretepuep
(zzt lpq)) /6eqssnae[zzl Luetep ruerqeqt-q]V qalouqteleMurpTpqd aa

:ueldecn8uauln€rloq
r6uelSu€ua.(ueu
rypU 8uu.{ nl€nsas leqrlolu netleq elrqudv

,, (DunqDual
tDd,p qlpLls lDwD-pruo DINJDutIIu
uD8uap SuoI qo11y !8Dq 1{nd n1n8aj,,

(( rC,<-"'rrp 165- e--- 5J 11*131.: ))

:u€ldecnSuetU nerleq u{3ru


3u€,{ n}€nsosleqrloru nerleq ulrqede
06ue{ErrquaSSueru
€^\qBq # qellnlnseu rrEp ri€I1e,{u,ldrrrc-6
€I

68..uellPuel qeqrsnur
urulas qeqrsmu edruruel uEIe r{epll er u,{eJsrN

,, (qo11Yurt8uololtad
un8uap rlDn) l unpru! ! DpDli 'pnfnuta1
tut Dnaas qD y lDpuaqa4 solo qnSSung),,
(( lb-'; ! nl i,i, ,'

'' setiop
(Segala puji bagi Atlah aolo^
,,,9)
Ke0Lloan).

e'HR. Ibnu majah(ll/422)dan Ibnu sunni(372)dandinyatakan shahih


oleh Al-Hakimserta selainnya.Namunperlu ditinjaukembali,sayangnya
kesempatan kaliini tidakmemungkinkanuntukmenjelaskannya.Saya.luga
telah menemukansebuah penyertayang dha'if bagi hadits ini yang
memungkrnkan untuk mengangkat derajatnyamenladihasan.Akantetapi
sayabelumbisamemutuskannya seKarang.
144
9nr

:epqusreqffi qellnlnsug
,*
e,rquq qerrprnHnqv uep ue1te.{u.trrrrq-6tr
1
0Sl_SSf :qu.rebug
'SO) t1nfuryadpdopuaw 8uo( Bunn
lV ,,
-8uotoqnpy Dlarawuop 'nfuqqoy uDppaqo.t
unp nundwas Sunt uwnpaqaq uoqvdopuaw
3uo{ r,1o1wr
oqa.taVy,,unn1[oDrrqDI DDuutDtur
blanru ,LlD(fsruu
tqD ll oDuuJ,,:uotldocnBuaw
odw1tlp opqodo 8un,( Suoto-8utuo (utDtr),,

f.iff.!{ror)x}
-^:
. ..- -: -
I| Lo
- - \. tI lf c / _ ' { ryt'-' t c-f
\ t A1. t(?/. . 0--- (r'<-tc( ti
,. -,\) z - _,-tr),y'},t.,
,/.\ "
,r -r'.'
* lfr.. lcr r4aF?'--.,?--.16tFr
: . ; , , , . yrr'\
t ,ifrni"ilrl'<A
i+),\ ) , >

:uErrugJeqrJellv

lIf,Dl NndnVlV UVS:IS


HVSISnhtVd!{Ird;tl v)II3)t v,oo

zz lBsed
.1: ,.. .
L#P 4.).- a*

" Hendaklah seseorang dion oro Oo^iu


mengucapkankalimat istirja' (Innaa lillahi wa
innaa ilaihi raaji'uun) pada setiap musibah
yang menimpanya, hinggo talkala tali
sandalnya93putus. Karena ilu juga terma.suk
mustDan.
'anha

"Apabilo seordng hamba tertimpa musibah lalu


membaca:(Sesungguhnyakami milik Allah dan
kepadaNya lah kami akan kembali Yaa Allah
berilah aku pahala dari musihahku ini dan
gantilah dengan sesuatu yang lebih haik
daripadanya)." Allah pasti memberinyapahala

sr Yaitu salahsatu tali sandalyang diselipkanantaradua jari kakj, lalu


ujungnyadisematkan tepatdi depansandal(lihatAn-l'lihayah)
q oleh Ibnu Sunnidengansanaddha'll akan
Haditshasandiriwayatkan
Letapradar,wayatlarnyangmenyertarnya, namunrlwayattersebutmursal
146
Lnl
rurupp'te^pMu
qetepp enpueouap
teJet (8€telIII) ne'aq,,r"i'Jffi:.t::

,rf ,r! ? I {, c{( p; ))


';..
o
- a
:t
. -6 .'t, jt
..

t,-rqo F ;.i
'j.' ,",,'/f (,.1./
.: .n('r'-;;'1tr!.
"'' :'
(( rq# rrol tri 1-t - f ,rr-'-
';,-,,;q . " .. : l f 'r+-r'.<c'

:e.opJ3qn€rl0querpn{ua)
'ueI€]€I nuel 3ue,{ ede uolurure8uou t€lreJeru
e;ed eue:e1 '1luq 3uu,1u.op-uropuu8uep rlencal nrur'trp
uule,opuatu qu1ue8ue1., :€lslroq # qellnlnse1 eleru
'qeruups nqy u8renlal qeHIuBd
...pesef rrup :unya1
lues eped qn.r qn4Suaur nl€Josuele eleru ue8uepuud
u,{uqn38unsog., :el€{roq Irques e,{udnlnueut nerlaq
nlel leleloqrat e.,{ueleruue8uepued e)rte) q€tueleS
nqy lnSuaiuaru 3ue1epg qeJlnlns€U!, :rr€t{rnlnuou
DquDl nqollt tqpoy qetll€les nuun_Z,I

'UH) # qD nrusDa
,u(urllsnw ,,
tutlot 'o{uopotltrDp
IlDq qtqal Buo{ unBuap
or(ut1un88uaw qqlv DIDW # qD rynsDA
qalo unlnluDtp 8ur:I tltadas fi(las,tal pwtlnl
ur4docnBuaw ntos ,\n{nu (o(utaons) qDuolDS
nqY ry|tax,, :olua).taq qDwDlDS naan
,, n{uopodttop ymq 4tqa1Bunt nvnsas
un8uap o,(uquoSSuaauDp ryt ntuqoqrsnw snlo
" (Yaa Allah umpunilah Abu Salamah.
Angkatlah derajatnyo di antara orang-orang
yang mendopat petunjuk. Dan jadikanlah
baginya penggsnti untuk (memelihara) anak-
analrnya di antara orang-orang yang
ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah
'alamin. Lapangkanlahkuburnvu
tlia ya Rabbal
dan berilah dia cahaya dalam kuburnyal."
(HR. Muslim)

148
6nl

DpDd l Dlulwau )toplt mlD nSSutqas


nnuDprullu l un8uap nln qnPmPttnY
wnnq 8un,( IrDp tDpulqral n4n n88utqa"^ploq
Suot nlazat uoBuapnqn qopdn4nc qD Y nDI),,

4n -\G ,)

:qelueldecn
1;efurseunleur u€Iu qetlv u.,(e:stu Sunun8 t33ut1es
8uelnq r4lturau ne>18ue 8ue{ 5 q€llnlnseg
e,'(uert>1os
lerp 8ue,( ]ururp>1nles uefe nI€ ntuel q€Inel\.,
ue1.re
:e,{uepedeqetelroq qII€qJ IqV ulq llv ., nIB qelnlueq
ul€tu nIIJIp uesnqeuod ls€unleu r8el ndueru 1ept1
n>p e,{uqn33unsag,. :ev1.req (qDtnlnpl-1y) efuttrp
uesnqauedIscunlau urSur 8ue,{ lepnq Suuoes e,trqeq
* qlluql lqv ulq llv Ir€p ue>1tu (u,nt:tq-g; 1

gNVrnHrsvNnllhlvsrguvgv v,oq

0z lPsed
selainMo. " (At-Tirmidzi berkata: Hadits
hasan)e6

% Benarkatabeliau.
150
t9r

:e1€IJeq
Br * rrpn{x-lv pl.es nqv rr€pu€){te,{e.urrrc

HVAbnUV,OO'V,OO

tz lesEd
;j''i; ii;u J\i "r c us s*3Uu l*
s*-i' ju, t i;t ,a;i- * iia ql,
n* t:+ lir -- ; ; 'r \ -,,
i-', J't|i r:')ti'it "i' re s^),I';"ia
J! t-t--- t. -r].ir 4 'Ji -).,J-J 4.1, *' ,- -'
" i. . :,,.:"-,.:"!li,,t
n-* rt

f ) "=* aj.ir-r*, d! . f ) :+;r!'^+-

" Sesungguhnyabeberapa orang dari kalangan


Sahabat Rasulullah # sedang berada dalam
perjalanan. Mereka pergi ke salah salu
kampungArab dan merekaberharap agar boleh
diterima sebagai tamu penduduk kampung
tersebut. Namun ternyata penduduk kampung
ilu tidak mau menerima mereka. Kemudian
ketua atau penghulu kampung ktmi disengat
binatang berbisa. Mereka sudah mengusahakan
berhagai macam pengobatan namun tidctk
mujarab. Salah seorungpenduduk kampung itu
berkata: " Bagaimana jika kalian temui
rombongan tadi, barangkali mereka memiliki
sesuatu yang dapat menyembuhkan!?"
Penduduk kampung itupun datang menemui
merefutlalu berkata: " ll/ahai rombonganyang

t52
t9l

qDsD!t2Suapuaw qrypps .nqasral u\tuDlDSuad


uulnlunuaw uop qonnlnsoa lnwauaw Sunrd
undnlafiM ,, innpq qDluuad odn n&Bunuaw
Dt!4 unp rpnfta1 qolal BunI ndo ublD b) otDl
'qD ntnsoa DpDda!
umuodDl DlDl uqaqas rynp
um113nqun8uo1,, :llDdwtuaruryq qnlhntaw
8un,{ pqoqos ,,lny Butqwnl-Bulqwtq qn114og,,
:nlnlJaq uoBuoqwot t:loB&uo Bunxtas
qnlog uotfunf.taduDBuapnnsas Burqwo4 rc4a
odotaqaq uaqp undwlarary BDI 1DIDSosDral
oduot npy ntpas 4tadas unlohaq wdnp qnqwas
tnqasral 8undruoY DryaY uDrynwaN .qDqlpl
-lv tDJns ut
lD)nqwau uo8uap oturdtuo[uau
uDp tnqas'Dl Sundwnq on1at1mwauau undnt
n1n'J Sutqaoy rct1aodntaqaq ttaqwaw pqodas
und tqatal,y ,,11wt4 opnday uDlDqrutnpnsas
Lraqwau uDunl o88ury otuuoqnlnlaw uoyn
yDpU lwul 'o,(uyo1ouawuDtlDy unruDu nwol
nBnqas tanq Dwrlauaa umpl ntutwaw ryDt
taml unwDu 'otuqn{bntaw ndwnw otros qo11V
twag,, .qouofuaw pqDqDSunp Suotoas qolog
,, i,t uutqqnqwa{uaw qnlun nlDnsas Dltllwaul
Sunr( opo uDtln! tJDp Sutttoas qops qotlndn
'Jnluoa
4Dplt unutDu uDlDqo8uad ruocow
mBnqtaq uo4oqnsnBuawqDpt twn! 'Dsrq)aq
SuolnutqpBuastal ruoq Sundwtryolodaq 'ot1nw
mereka itu Rasulullah bersabda: " Trthukah
engkau, bahwa Al-Fatihah itu memang
merupakan ruqyah." Kemudian baginda
bersabda lagi. "Tindakan ktlian benar,
bagilah pemberian mereka dan pastikan aku
mendapalkan bagian bersama kalian. "
(Muttafaqun 'alaihi)

'anhuma
145-Abdullahbin Abbas Radhiyallahu
berkata:"Rasulullah pemah berdo'auntuk perlindungan
'anhumadengan
Al-Hasan dan Al-Husain Radhiyallahu
membaca:

, uLn I J l-l2j t)

" (Aku meminta perlindungan bagi kalian


berdua kepada kalimat-kalimat Allah Yang
Maha sempurna dari segala gangguon setan,
binatong berbisa dan dari pengaruh penyakit
'ain (penyakit akibal pandangan mata) yang
jahat). "

Beliau berkata:

ol-*lJ J:'rer ui';- tr Ltli jl

154
991
(99S)luuns nuql plnd uet\twep1qele7py'/l nwneA-M welep
uPpqpteurnuql ,pnMeonqv Llaloe6n[ue)fleleMulp
r,eseu-uv lul qlpeH ,^

A,
i,( :-?rr,,E'
,ffll.' A.;-.''\' :-t: .\,"f.i Tr ))
( ,tl] '.': gr-' {.' (.'t:--
;lF ,r- !-'i
:€Jeqrue{unlBI
nerlaq ueuel ue8uul desn8ueruue8uop nerleq u8:en1aq
r8eq ue8unpurpad uelelurrueu ff qullnlnsed errqeq
oqun, nqnptfuqpny qe.{sry, rrep qrset!-/tl

t6,,(!wo1 qqoY urztasuoBuaqt


unyqnqwastp lodop uuml rylDtuad uDqDpnw
-qopnu tam! qopnl un8uap uDp twn! lwnq
qnuq qaltut 'qD V Dwsn lnqa{uaw uDBuaO),,

'r ))
rt -j rq {.i ,,..- i * y'37' --r--l .iqO

:BcBqlualuff nerlaq uelpmual (u,{u1e13ue8ueru


nlel qBu€l Ip e,{uuuuref IrEf uep{€lol3ur
rmSuapefuueleSuredursu qeure,{n urq w,Qng) :lul
rpadas uelnleyeru nerlaq Blnlrol nule ir1e,{usd nlensas
uerlqn;a8uer"u
Sue,r.
3ue:oasescpe elrqeciee.\\qeqnquD,
nqnlp[rqpny qe,{sry, r:up ue4u.{e.t\rlC-9t l

(rreq{nglv .Ay1) bnqsl uDp


,, llDwsJ
8unput1aru lnqn fiqasrat n,op uotlnunSSuaw
Dnp)aq uDltt ! tlndoq otuqnSSunsag,,
"(Yaa Allah Rabb sekalian manusia,
hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah
sesungguhnyu Engkaulah Yung Maha Kuasa
Menyembuhkan Penyakit, tiada penyembuhan
kecuali penyembuhan dariMu, penyembuhan
yang tidak disertai penyakit. " (Muttafaqun
'alaihi)

l48-Diriwayatkan dari Utsman bin Abil Ash


bahwa ia mengeluhkankepada Rasulullah * penyakit
pada jasadnya yang dideritanya sejak ia memeluk
Islam.Rasulullahberkata:

"Letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang


terasa sakit lalu ucapkanlahBismillah tiga kali lalu
bacalah:

" (Aku belindung kepada Allah dan


kekuasaanNya dari kejelekansesuatuyang aku
jumpai danaku takuti)." (HR. Muslim)

l49-Diriwayatkan dari Ibnu Abbas


Radhiyallahu'anhuma dari Rasulullah4.bbahwabeliau
bersabda:
"Barangsiapamenjenguksaudaranyayang sakit
yang belum tiba ajalnya lalu membacado'a ini di
sampingnyasebanyak tujuh kali:
156
191'rqeqezo-zpv
qaloIntnlasrp
uep1]eQjn8-lv lereisue6uap
rensas ul|leH
lv qaloe6ntLlrqeqs
up)elpiurpqelat/netlaq
elq reuag :ue)ieleleles qr

86(uBssqsf!pBq
:Blu{raq uBp lzptrurrl-ly uBp pn^reo nqv
'UH)
.,'e,{uuu{qnqua.{uou uele qEIIV e,{ursrN
'(nwlryotuad uolqnqwatuaw
n8o SunBo Suot (sty ytlwad qqDA '3unBy
D1DW SuDf qn11y opndatl uotlowaw ntly),,

(( r".ll rcr,,aq) r -'- ,{{


L o r'4n,r. .:-'.ra- ))
, .;, - ' r l
Pasal 25

DO'A MEMASUKIPERKUBURAN

150-Buraidah .*, berkata: "Rasulullah *


rnengajaripara sahabatdo'a yang diucapkan ketika
memasukiperkuburan:
',/c-'1-
. 'i " . . i , - .: t'-
. -r"urj .r- P\ af r;vrJt ,[t A-lt .)t!r ))

Jr'uni:tf .' i;rA,.i,r,c 31f;


(( o+,-,,
''(Salam
kesejahteraansemogaiercurah kepudct
kaLian wahai penghuni kubur dari kalungan
kaum muslimin dan muslimin. Sesungguhnya
kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami
memohonkepadctAllah keofiatan bagi kami dan
kamusekalian)." (HR. Muslim)

r58
6SI
rMeMeN-uvqa o e6nf
qrqeqsue)ieleluipqelal upc ienpraqe)atau p19i tpua8 rqeqezo-zpvqalo
nlnlasrpuep urFnh uPp ueq)in8-vle.te^slpbuap €nsasqlqels :ete)i_taq
pr 'LurleHv uep pnMec nqv qalo ue)leleMLtp 'qlqeqs eiup€ues
66

epBdol npe8uaur Suero-8ueJo,, :elBlreq et nqunt


'tqnllltfi4pn qe.isrV. uep uelleie\\ut0-!-SI

66..unJnl uele u€lnq "puuued


Sunpu:ru rpeiueu qeqn;eq uSupl pqn-eqtI
'(DpunrDpunlrp
lnplt nlundatas uoqotu
twDy un4or{nqnqruawYDptl uop lDtlut:nutaq
!8nt untpnqnluaw 'uoytn?atuaw DiDfiw
8untr uofnq lwnl sDtn qopoqornr 7DIIV onI),,

n-K {. \i .,)
(( ,-,1 ,?l ?F
:-'r -l .1.1 :,qn,- n,
:u,oproq# qellnlnse6Qued-epuelaru
3uu.'(ue8uualal
qeqrsnru eue.teq) sr8ueuou Irqups ff qullnlnseX
rnruoueru 3ue1ep ulruu.u ue8uoqruo11,. :ElEIJoq
pr.fr q€llnpqv urq lqel rrup uu>11u.{emurq-
1c1

,vosrrslv,oo
9Z lesed
Rasulullah karena musibah kekeringan yang melanda'
Lalu beliau memerintahkanagar mimbar diletakkan di
tanah lapang tempat shalat. Kemudian ditetapkanlah
hari mereka berkumpul di tanah lapang itu. Rasulullah
4! keluar menemui mereka ketika matahari telah
menampakkan dirinya. Beliau duduk di atas mimbar
lalu mengucapkantakbir dan tahmid kemudianberkata:

"sesungguhnya kalian mengadukan musibah


kekeringan yang tengah melanda negeri kalian dan
keterlambatan musim turunnya hujan. Allah d{ telah
memerintahkankalian agar berdo'akepadaNyadan Dia
telah menjajikan akan mengabulkannyabagi kalian
KemudianRasulullahmembaca:

'i '., t, ' ',' (' r,


dJi ) 4!' !:--J"ri " i t , (+
r_€rrr ;.6'.y-"ir lt dt ) ( J x" ',

',".,'
" , i ,, : i ' -"aJ'.
lrr!-! , --:r.J, +
r ,i 9\ raAl 2- ) <P
, -?i rtr

' i - r r, l
(( ..>- Jl Le)" q o.J U c J l r L,

" (Segalapuji bagi Allah, Rabb semestaalam,


Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang
menguasai hari pembalasan. Tiada IIah yang
berhak tlisembah dengan benar selain Allah
Yangmelakukanapa yang dikehendakiNya Yaa
Allah Engkau adalah Alloh yang Tiada llah
yang berhak disembah dengan benar selain
160
I9i
uep urUeHlVqaloe6n[uof]e^eMuro
IntnFstpnlPlnertaqqap u?)r.lrqeqsrp
'ueseq sltppH
,,(snbeq) pLlle! e(upeues,, :qe)iraq pnMpp nqv lor

(Pn'tzc
oo,
nqv 'UH) ,, e,{ppser u€p €quruq q?lepe
nle uup nlensasep8as seleesen) €guhl qelry
e,trqeqrsl€sraqef€S., :elerpeqn€Ileg qnpaueq
ledusq e1 rJul-rJ€lJaq eliareurleqlletu €{I}eI
nurlaqrBrBueleqllel u38urqefese.tteualefueq
nerlcg eueru-eueur rp SueueSSuau: qepnsuelnq
rrc prlserua{ rlpqtuel nerloqt8el urnlog q€llv
urzr ueSuap uelnq qelumnl uerpnrusl rtled
uen€lDltruprnlun8 t8utrttpnlul ue,ln€tuut8usru
qellv u€rpnuol uuel ede:eq IpprJ leuler
€np leleqs UEI€uESIelaul uep leqlullx llEp
unJn] nlel eqereu epedel depeq8ueru netleq
e,(u1n[ue1as'neqaq ue8uel unpel telSue8ueur
de1a1rrequas nutleq Suepuayesuelllleqtuaru
n€rlaq uerpntue>13ue:o-8uuro tSuelelequreru
uepuq uellrl€qtuoru nelloq uelpnuo)
'nprTaq
Ierlal qrlnd 1edue1 eSSurqasnerlaq
ue8uel enpel lelSuu8ucru n€Ileq uelpnua)
'(nWaUaltPIDtrtsDtoq
n88ury tany 8oq pqaq uDp uopnl ! tpo[uaw
n ubluuu noqBug Sunt uo[nq qoyoytpot
unp uolnq twoq opndaq 4o1un7qotn3 tryol
qDppo ranl Suopas oiny nqny1 3m1 notlSug
Pasal27

DO'ABILAMANAADA ANGIN RIBUT

153-Abu Hurairah .4;,berkata: Sayamendengar


Rasulullah49bersabda:
t' \ r cr.
t:u ,.,tJir."j.it:', " .iti
9.
.axr :,- r, r .-r a )Jl
>rr r _-
\. '., - .. 1 ,". - - it
,r-!U lr-Ll:,,]J Lar>- 6l \rl:l - 1 . J t^F
t^ *;
:1
)\r LAFI,
\l
,u-
L-r ^il

"Angin itu termasukrahmat Allah ydng datang


membawa rahmat dan kadang kala datang
membawa adzab. Jika kalian melihat angin
rihut janganlah kalian memakinvaMpi mintolah
kepada Allah kebaikannya.Dan berlindunglah
kepada Allah dari kejahatannya." (HR. Abu
Dawud dan Ibnu Majah)ror

oleh Adz-Dzahabi.Namunsebenarnya hanyasanadnyasaja yang hasan.


Adapun lafalyangsebelumnyaadalahshahih.
r01Demikianpula diriwayatkanoleh Imam Ahmaddengansanadhasan
sebagaimana dikatakan
olehAn-Nawawi,dandinyatakan
shahih olehularna
larnnya,
162
t9r

(( rirP -i -.a ))

:ue{decn8uerxn€rlequrunl rrEfnqsltq€d€uec

,, (or{uunpqo [at1
unp nti{Dpndal Sunpurltaq np qD y DDr ),,

t( ,ryF 1.r 1:{c 1; -^ ar*',' 11


.;,..'',,,
:eoeqruaurnurlequ€rpnua) teleqsSuupasnerlaq
undrqseu selgrlle qnJnlosu€Irtucq8uaurneryaqqngn rp
u€,tleuelere luqrlau ffi qelFlnsed eyqedeexqeq nquo,
nqnlpftqpoy q€,{srv, u€p us)}s,{e,rurq-g9 I

(urlsnt\l 'A11) ,, (n{uqa1on,tnqry Sunl


uDpqD[ l unp o,funpnd opn Suot uD]DqD[l
'D[uuDpqDlay nVynpodatl Sunputyaq
lnp
n1D utte Dtuqap nuoqrp Sunt umllDq !
unp otuopod opn 8uo,( unllDq ! 'n,(uuttynqay
nqnpnday uoqowaw mlD qDilV oD,tr-),,

n la"f-:., ; ))
n 'ifl,l f -l r--n' :4 \ c+,-;:--
,,,-F. -
(r,fF ii r?11 ' ;{'e
' "' i { ''' n qtr'
:1 ""-'j
: ";
:E,OpEJ€q{Uetu
q€llnlnssg Suecuel snqueqraq ur8ue elqedy,,
:ets{req oquDt nqnlpftqpny qe.{sry,-yg 1
"(Ya Allah turunknnlah hujan yang
bermanfaat)." (IIR. Abu Dawud, An-Nasa'i
dan Ibnu Majah)ro2

'02Demikianpuladiriwayatkan dengan
olehAbu tjrr/anahdalamShahihnya
sanadyangshahihsesuaidengansyaratMuslim.
164
99r
;n4?reuluqasJal)ileh leAeMlJ qlpeq
p66ulqasirleqnz-zvulq qellnpqvuep srlnllal \ep\,eUlLqeMnWqe\seu
uretepunLueNf rreqnzurq qellnpqvlep qrqeqs6uP^peuPsuebuap
kgtll]J) sqnx lnueuns wptep beqeqlv'pe4n4 nqPpv qelt\ ue9p
eluuep uqte^eMUa[!ueqlng-lVu]eLuluetpnLlal'(tS1/III) tlPlpl/eatqe.t
lleh uleul qalo ue)|]PleMurplnbnew Plclas qrqeqs elupeuPs r0r

Jelullll€q IJepu€)ll€IxeleslpuPIe eI elutu


t0r,,'lnqosJol
rpI €3D {e,{u€qos u,{uuu:ideJnSuerueders8ue:e9.,
:e]€Iraq er qu,e) ppp uel]€,{e,rrrrq-Lg l

(ntrNoPndallnlDl Duarn\ lt ltDlDw


,0r,,
ond nlnd n18aq uttp tt{1p[nruau un8uap
qlqsDuaq nrtulllpq Suot qo11Vtrns oqDW),,

({ a. ,i<\

:ue>ldecnBuau
uup ueeJeclquedueltluaq8ueur nellaq J€luIIIIerl €J€ns
re8uopuaur€. r€qnz ulq qEIlnpqv elrqudy-og1

uvrNr'tnvHvov v)lrrl) v,oo

8Z lesEd
l5 8-Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar
Radhiyalluhu 'anhuma bahwa Nabi H apabila
mendengar suara halilintar dan petir beliau
mengucapkan:

r_tG'. .J-t,i; L5J+ \J .iJ;; i-t:,j \ nJlJI ))


-
(( .rt. ,';

"(Yaa .4llah janganlah Engktu motikan kami


dengan kemarahanMu dan .janganlah Engkau
binasakan kami dengan adzahMu dan
kami)." (HR, At-Tirmidzi)r05
selamatkanlah

rs Riwayatini naqthui Al-Hafizhlbnu Hajarberkata: "Mauqutsanadnya


hasandan diriwayatkan silahkanlihal syarhulAdzkar
olehAth-Thabrani..."
karangan lbnu Allan(Ivl286)
'as Hadits dha'if, dinyatakan dha'lf oleh Imam At-Tirmidzi dengan
perkataannya:"Ghaib, !€mi tidak mengetahuinya kecualidari ]alur ini."
Sayakatakan: "Sebabnya adalahAbu Mathar,ia adahh perawinajhul,
sebaqaimana dikatakanoleh Al Hafizh dan lainnya.Namun meskjpun
demikianhaditsini dishahihkanoleh sekelompok ahli ilmu,namunitu lelas
tertolaklNamuntidaksekarangWaktunya sayaielaskan,insyaAllahdalam
SilsilahHadiEDha'if
166
L9l

Dtp olDru 'nlt SuDutq nov rut Bunrurq nuatoY


oti4 opnda:1ut:tfnq un.tn1qn1ai,, .unynln4uaw
Sunl Sunto uoy8unpag Suolutq-Bunlutqnpotlatl
ttlt1 uop nvnpodatl uDurraq Bunl nynqwnq
qDlolp ',qDlly lDuqDt uDp Dtunro\l iD'Y,taq
Dttlt DpDd / uDinq u.nrn! qDjal,, :unlopBuaw
Suot Bunto undnpy ..upy Bunl nlnd npt
uDp uourlaq Suo,l npo nXDawDq,.oJun rp Ltl
8n4,, :uow.r1!taqqDilv ;npqDsDq WIFlnsoy
,,io[utnqnta8uaw ?uo{ qniott:ts n,(,y1nsoy
uDp ttDllv,, ;Dtutraq Dl)raw iuDrlD! qqDa
4a7o uoluowt(ip Suot odn uDrlnt LplnqDJ.,

:e'lel.r3q
uep
3uu:o-8uero depeqiuaru nerlaq tsluqs seclsle5 .ruuleru
lpEl ue!.nq]uqr1e Ioroq Suei qeuel sele rp riuirqrepnil
Ip qnqns rulEqs rulul truururSuaul g qEllnlnsud:.,
:eleryeq f iuqnf -;y piiurD{ ulq plez-69 t

ruilun.i.
NvrnHH\ntI3S V,OO

6Z lBse.J
kafir kepadctKudan beriman kepada bintang-
'alaihi)
bintangitu. " (Muttafaqun

160-Anasbin Malik "S;menuturkan:

"Sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke


masjid pada hari Jum'at pada waktu itu Rasulullah 4€
sedang berdiri sambil berkhutbah. Orang itu
menghadapRasulullah 4 sambil berdiri. kemudian
berkata: "Wahai Rasulullah!Segalaharta bendatelah
musnah dan jalan-jalan menjadi terputus (karena
jeleknya musim ketika itu), oleh itu berdo'alahkepada
Allah agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada
kita. Rasulullah { lalu mengangkatkedua tangan dan
berdo'a

(,ii("&i gi'"&igf .*ril


Ea Allah! turunkanlah hujan kepada kami. Ya
Allah! turunkanlah hujan kepada kami Ya
Allah! turunkanlah hujan kepadakami)."

Anas berkata: "Demi Allah! kami tidak melihat


di langit ada mega atau gumpalan awan. Padahal
pandangankami tidak terhalang oleh gunung Sal'106,
rumah ataupun perkampungan (untuk melihat tanda-
tanda akan turunnya hujan) Tiba-tiba muncul arakan
awan bagaikanperisai dari balik gunung. Ketika berada

'6 Yaitugunungyangtedetakdi sebelahbaratlautkotal'ladinah.


168
691
'nlqesueqPpPd
'uqad derlesntrei /nlqes derlas,pqnbptlseu nsauruelnq
t6unfun6ueuelupsprqr(
qellnlnsetelueseMqPB slrppqpueln uet6eqasqalouoijsjeltp upt)tru3or^,

(1q1u1u,unbuye11n141) ,, rreqeterul€uts qe,trsqrp


uuluftaq 'runya>1
tudep rue{ u€p epor rmd uefng
'(unuoqodado(uqnqwnl
pdwal unp ququal-qoqwallp 'tptnqlplnq uop
8unun8-SununBsotD tp ut unfnq 7o1urrs1unn1
nnqBuE1t1o11y ntr wotl npndatluDlnq uop twnl
rDtDlastp uotnq qopoquuu in1qqDy !Dt!D,4),,

t.|f f t,r.t,.1 t.1-: 1S-."2))


(( 'fl j'q1 le,:*,r,fr1i€,&5J,,dr-
:e,oproqseluel ue8uelBnpel lelSue8ueruund
'ru€{ rJep uefnq ueqeueruusuelJeq
ff qellnlnsea erq
re8e qu11y epede>1qelu,oproqnlr euore) qa16 (uefnq
Ie,{uBq n€dueFal €uorel) snlnd:a1qeyeluelei-ue1efuup
esaurq 8rle,{ €puaq €ueq ry.{ueq ;qe11n1nseg req€/d..
:elelreq nlel 'rJrpleq
Itqu€s nerlag depeq8ueu n1r
3ue:6 qeqlnql:oq Irqruesr:tpraq Suepash qellnlns€U
nlr elrtol 'Bur€s 3uE,{ nlurd rmp r1e1-lpy Sue.ross
elnd lnseu u,{u1n1lraqle runl rJuqupe.1(sn:euau sn:e1
unJnl u€fnq eua:e1)
,o,ueqedoseruelesrJeq€leu]uqrleu
IEpp nu€{ iqellv rruoq uefnq uerlun:nuau uerpnwe)
rcqeleru relnru nlr ue,re '1r8ue1 qe8uel-qe8uel rp
Pasal 30

DO'A KETIKAMELIHATHILAL

i 6l -Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar


Radhiyallahu 'anhuma berkata: Apabila Rasulullah 4
melihat hilal (bulan baru) maka beliau membaca do'a
berikut:

-):J,, u: ;;i ;rL' ii


:L.j),,_rvl "ir' ))
t". - ! .I ! r
(( d' JJ";.' Y-t.,s. "i:, . .->', t- rpP; p)-).r.'

"(Allah maha besar, ya Allah munculkanlah


hilal itu kepada kami dengan membawa
keamanan dan keimanan, keselamatan dan
Islom, membawa taufiq kepada apa yang
Engkau ridhai, Rabb kami dan Rabb kamu
adalah Allah). " (HR. Ad-Darimi, adapun At-
Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits
Thalhah)ro8

'03 Haditsshahihdenganpenyerta-penyertanya,
dinyatakanshahiholeh
IbnuHibban (2375)dandihasankan
olehAt Tirmidzi.
170
tLl
srlnllalleleMu uelep :ele)iraq
,,(p66urqas),e#pq,
lMeMeN-uvG\qa\) ,eulu, srlnlal e^uureluep lFe qe)seu u..leleo60r
,, reqlv nqellvueldelnouaur uepburledraq
er elulepuaqrdelsluele'lelrq depeqbualu urpraq6uerelaur er eMqeq
eunque,nqelle^lped seqqvnuql l.repue)ileleMuro,,qellvqPlepenuqqet
uep n)qqe!,, :uqdplnbuol!upbuapLleldnlnl'eluepeda)depeqbuaur
uerle)eledel uelqepeouet uerlol qeluebueioleur lelrqleLlrlauuerlp)
qrc, :etP)iraqPre qrtPqlrqvulq||v uep(II/B/IIX)qeqre^s rqvnuqlqato
ue)ieMeqrp 6ueIle^eMueluqeput qel6uev ,,qellvepedalllenra)e,opraq
e)qal ntPnsasepedal depeqbuaurqaloq )eprl,, eMqeqle,uels qeple)i
LUelepue)delalrpqelal6uel eueL!re6eqas uolqaloqrp leprl nlr +radaserel
prel'(lrleuruqe,opuauelrta))rnqn)idepeqOuaur p)ia-raLu
eueLureOeqa
rure,opue)ldefnbualu 6upi 6uero)e,{up€ :uelelel
e)lla) lelrqdeppLlouaur

SunI Sunto nlop uop ppn SunI ruDtul 'nlnqraq


osnndtaq Suopas SuoI 3uot6
uo,o33r!q
:o,(un,op )plouat lDptt 3uo,( Suoto o8t,1,,

'-!?-:rrTr,
1 ( 3 i .l (: cift; '-1t' '-':'r-a" i,(1.,6nc^'

:epqesloq* qellnlnsEd eiulroq


ur S qeJreJnHnqv rrep uulle{e,t\urc-Z9l

vsvndvxnsdtSv)IIt) v,oo Nvo


vsvndurggNvols v)|rr3)
v,oo Nwhtvrnt)

It lesed
terzhalimi." (At-Tirmidzi berkata: Hadits
hasan)llo

163-lbnu AbiMulaikah meriwayatkan dari


'anhuma bahwa ia
Abdullah bin Amru Radhiyallahu
mendengarRasulullah* bersabda:
"Sesungguhnyu orang yong herpuasa diberi
sebttahdo'a tidak tertolak ketika ict berbuka."

Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Saya pernah


'anhuma
mendengarAbdullah bin Amru Radhiyallahu
mengucapkando'a ini ketika berbukapuasa:

lf;i
((; /",,

" (Yau Allah soya memohonkepudaMu dengon


rahmatMu yang meliputi segala sesuatu agar

rr0Demikian yang dikatakan olehAfHafizhlMenurutsayahal itu perlu


ditinlaukembali.Sebabpersoalannya terletakpada perawibernamaAbu
''tldak dikenal".Memang,Al-
Mudillah,Imam Adz-Dzahabi berkomentar;
Hafizhmenyebutkannya jalur-jalurlainnyadariAbu Hurairah"6, sayangnya
selwuhnyadha'il Ditambahlagi malannyamudhtharib. Sebagianriwayat
'imamyang adil', sebagian
menyebutkanssss"do'amusafr/ sebagatganl
'do'a orang tua kepadaanaknya'sebagianlagi
riwayat menyebutkan
'do'aseseorang untukdirinyasendiri'.Itu mengindikasikan
menyebutkan:
bahwahaditsiot dha'ifdantidak konsisten sehinggaseorangulamahadrts
tidakdapatmemastikan manakahyang benardiantaralafal-lafaltersebutl
Silakanlihal Syarahlbnu AIan (lV 1338)
172
tLl
(I06 :ou) rleqgln,eMilu.telep
qplal eIeS pule]rad6ue( epeduep
eluue)sela[uau.] !,eqp qtqalrurenpa)
6ue^leIeMU 'eanque,nqellp,hqped spqqvnuql slrpequep enpa)teieMu
'ed seuvqlpeq r.repputeuad
leleM|.],eIu]eIeMU.tnlp[enpa\uep?,ern z,l
,, qellve^sutuq0elaltp
6up^eleqedqrerpqelatueplern-lelnqeseqqelat,pbprlpp 6u€lrqqelatr,
-r 5r.T- . .li
tf1: tf5 661 5l'- tl\r<. tnb
:qeleieiui qeq'ueiepq'Lrp,rs'5,re,{
st,oeu
'1t06 :ou)
/4er/9/ne^4JJuepp |eFpuauJelelas tut qeleseLu seqequlaLu
qelateies nrrla)et unureu'uteqsng-Nqeloue)LltLleqsrpueptpee npeez
urelppLulMeblnuql qelo up)jte.teilsrtp
qelet nlt pq !,erp e(upeues$l

=rr,, (!n4waBual't7
DqDw!8Dl tD*uapual{
D1DI,{ nm!8ug r:{uqnSSunsas lwn! pwD
qDputrra! ryDw 'Dlnqr?q trun1nVyryazatunBuap
unp nsondnq tanl nl[ouany qnilv DDf),,

--'\ - L.
1f':. tT--"'Y trrr* .r,
(( rrfl ref ((er? sdq c;f
' . . r : ry; e-1 n i--r:.
:;:* .,-..

:r,{unq:equrc1tefe,tru ruepq-gg l

,. (mlnqtaqnqo ny,lqazat un8uap


uop D'^Dndnq mlD nWDuatD! qDily Dntr),,

(( ,rP 13 (', ((.tl: ,q4,-:-\)


1:1
:esende>pqrsqElrloI rure,opecuqucrunerleq
€.t\qsq # qellnlnseu uup ue11e,{u,trrJlg-;91

uup
, , ,(u,{uurel
qe[EI I nuql 'dg.)
,,'(nlundan8uaw noqBuT
Pasal32

DO'A SAFAR

I 66-Diriwayatkan
dari Rasulullah *! bahwa
beliaubersabda:
-,..'( ''
\-#,r " t'l
4!6r -r:' g4r> L'
FJ

rA)\ 4j Jr'- e.I:'

"Tiada bekal yang lebih baik vang ditinggalkan


oleh seseorang, bagi keluarganya daripada
shalat dua rakaat yang dikerjakannya ketika
hendak berangkot sa/br." (HR. At-
Thabrani)rr3

167-Diriwayatkandari Abu Hurairah e; dari


Rasulullah 4! bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa
.vang pergi bersafar hendaklah ia mengucapkan do'a
bagi keluargayang ditinggalkan:

113Diriwayatkanoleh Ibnu Abi Syaibahdalam Al-Mushanna[sanadnya


dha'if sebagaimanadiisyaratkansendirioleh penulis,sebabnyaadalah
keterputusansanad,sayatelahmenlelaskannya dalamSilsilahHadttsDha'lf
(372\
174
9Ll
.p6ntqrqeqs 6ue^
ppupsueouapurelrnlefuep (Zl€Z)ueqqlHnuql qaloebntue €ieMutp
uep'(18/lD ppu[{V ueu]l qalo ueneleMurp,eluppuesqlLlpLls
slpeH
'qzueH_Fqep ueseque)iple^urp lrr
Ltelel
PtiaspeLuqvupp tuunsnuql plnd uer)tutap'qeJ!e1
le nwne^-iv welep
r,PseN-uvuPpqeteh nuql qap uqleleMuro .eluppupsupseqlu! sltppHrrr

nerlaq plelu 8ue:oases sedoloru 4 qEllnlnseu


elrqedBp\\qeq upllnqeslp urnl le.ip,\\rJLUpIEC

,, (ff tlDily opDdil! nqtloial Suoi nw1nrun


uop nwpuDtuD 'nwowo8n uoydrlruatu nyy),,

(( '-:; c;- rw
-_c,,'
e.l? ir-li:l? i-",:1:l; D
: . , - ,)

:ueldecn8uau
H nerleq 'nue1 sedeleu tr qullnlnseU euerure8eqas
r3:ed nusedayaru ueIE u,{es qeluurxo).,

::e3es13;edlepuaq 8ue,(8ue;oasas
epedo) ElDIraq quurad DutnquDt nqolln,Oqpoy
lerxll urq qellnpqv :slelleq ulles-69 i
'911) otunBnluaur
,,,(u.{uuluyesuep peu.rqy ,,
ubltt Dte nIDw ntonsas !d7!t!p qDltv npqndy,,
:Ppqesraqnerlsq €,t,rquqff qel1n1nsel uep DlunquDt
nqn11o[1qpnyruun nuql rrep ue11u,{e,trr:rq-g9
1
(n,{Nnpndal uoqdl1g11p
, r r,,
Suot npnsas olnBas ots-ntstat unlD 4Dp1l
Sunt qn11y opndatl uotlosl uotld4ruaw nyy),,

(( r.:{.c:1? rF, 'J.1 ( ..?":: ic p! ))


memegang tangannya dan tidak akan beliau lepas
hingga orang tersebutlahyang melepastangan beliau.
Lalu beliau membaca do'a di atas. (AtTirmidzi
r6
berkata: Hadits hasanshahih)r

17O-Anasbin Malik 'g. berkata: "Seorang laki-


laki datang menemui Rasulullah * dan berkata:
"Wahai Rasulullah saya hendak pergi safar. bekalilah
aku." Rasulullahberkata:

(( rF''i,l i'ir ))

" (SemogaAllah membekalimudengantakwa)."

"Tambahilahbagiku" kata lakilaki itu.

Rasulberkata:

('t:i'Pi ))
" (Danmengampuni
dosa'dosamu)"

"Tambahilahlagi bagiku"pintalaki-lakiitu.

Rasulberkatalagi:

(ck +',:;, -t'*.'t >

116RiwavatDertamashahihsanadnya, itulahpernyataanlmam At-llrmidzi:


'tfasan shahih". adapun riwayat keduanya,beliau dha'iKan dengan
pernyataan: 'll'asangharid' silakar bacaSilsilahHadiEShahih(I4)
176
LLI
GLtzuepBc.dupqqrH nuqrqaloe6nr ,l?il'o')"lrl13J#::
uDiqrqeqsrp
'qzueH-lV ,nelFqelq leuag
qalouqueseqrpelndueDirrlrap
Ar

srr(uEsBqsflpeH
:Bfu{rrq rzpgulra-1y) ,, (o(u18nq tnqasral
ununpftad qD]unlLlDpnw uDp qnnf Sunl
w:sun1o[tado{ut3oq qD]umpqap qDilv Do,l),,

:e,opraqn€rlaq ]BlSueroqntl I)pl-lryl elpe)

.! rlepueru
ueleI qndruauerur1e1derleslrqryuaq uep qel1y epude>1
u^\)€ueq de1e1ne13ua qellepuaH., :elelJoq nerleg
'rejes r3:ad >ppuaq e,{es
,, n1epede1 lers€,r qeluaq
'qullnlnse1mqul6., :Etulreq
l)pl-llel 3ue:oog :e1e1.raq
€r * q€rrernH nqv Fep ue) ef€.lrlurq-l/ I

,,,(eyuqi ussuq sfrpeH :Elu{req rzprruJrl


-lV),, (Dpuaq naml nlns Dunatp unlllq
l
lnnqtaq notlRua uDlqDpnaaa qo11ynSoutaj,
Pasal 33

DO'A KETIKA MENAIKI KENDARAAN

172-Ali bin Rabi'ah berkata: "Saya pemah


menyaksikan Ali bin Abi
Thalib 4, dipersilakan
menaiki hewan tungganganyang dipersiapkanbaginya.
Ketika ia meletakkan kakinya di pedal pelana ia
mengucapkando'a:

"Bismillahi" (DenganmenyebutnamaAllah)

Dan ketika telah duduk di atas hewan


tunggangannyaia membaca:

"Alhamdulillah" (Segala puji hanyalah bagi


Allah)

Kemudian ia membacaayat:

178
6Ll

-esop qelrundru€rqquu €e^.t :elElroq 8ue.{e{p.equuq


epedal qnilel 9S qpllv e,(uqnSSunses
EUeJE)..

:qu,trulueur
epuy ude8ue11,,
ffi nerTog..aq€llnlns€d reqe.^d?.^&Puel
:e^rmuaq n)iv'€,.\\€ual nerlaq u€rpn(uol u€lnlel n)p
3ue.{ ruodss uulnl€loru ff qellnynseSleqqoru qeu:ed
nlp puerel e^\euel nlv., :qe,nefuau !lV ..,,p\^euol
upuy ede8ueruururuDlnl lrurruv req€ld.! :u.,{uegaq
8ue,{€pV 'e,reuot qrTpr{JIqV ulg IV uerpnwe)

,, (noy8ug uops Dsop-DsopundwoBuaw


pdop 8ur:t npo lnp!! Duafi)! n4n qoyundwo n
unp mtDw tltpuas mturp twrlDqzuaLuqDlal rulD
otuqnSSunsasqo11Vn,( nn13uE tcns nqnVy),,

r1 rc{,- in rr ))
c 6.

:esEquJrunlel
r1e1e8rt 1e,{uuqesleq)p nqellv u€p rlel e8rl lefireqes
qD rflpuDqp ueldecn8ueur er uerpnua)

(tI-€I :Jnrq{nZ-zV
'Sb)
,, !wo4 qqny opodatl tpqw ! ut lD trurn!
o(uqnSSunsasunp nt(utosonBuawndwnw qnptl
truoy o(uutn1aqaspqnpod two4 8oq tut Dnwas
unplnpunuaa qnlal 3uo,{ Dte IrnS D1DW,,
dosaku, ia mengetahui bahwa tidak ada yang dapat
menganpunidosaselainAku."

(HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-


Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan
shahih)rre

173-ImamMuslim meriwayatkandari Abdullah


'anhuma bahwa apabila
bin Umar Radhiyallahu
Rasulullah 4! menaiki unta beliau hendak bersafar
beliau bertakbir sebanyaktiga kali kemudianberkata:
'",,,'/- .r,
1.* , ,. t..,<z t4..-z .,,<r- ,,
U! I \Y l Cr'.-d,a v:v t l.L6u]r'.'BJxrr;\'e F

$ 1:t1i,j1;iir.S
"Maha Suci Dia yang telah menun;kkct;
semua ini bagi kami padahal sebelumnyakami
tidak mampu menguasainyadan sesungguhnya
kami akan kembali kepada Rabb koni". (QS.
Az-Zukhruf: l3-14)

"Yaa Allah sesungguhnya kami memohon


kepadaMu kebeikan dun taKwt*a dalqm

I1eBenarkata beliau,dishahihkan oleh Ibnu Hibban(2380dan 2381),


begitupulaAl-Hakim, An-Nawawi dan selainmereka. Al-Hakim(ll/98-99)
meriwayatkandarilalurlaindariAlibinRabi'ah,adapunlalurpenuliskitab
kitab sunantersebutterdapatcacat,yaitu anbnah Abu Ishaq As-Sabi'i.
Terbuktibahwaia telah menggugurkan dua perawiantaradia denqanAli
sebagaimana
bin Rabi'ah, telahditegaskan olehlbnu Halar(silakanlihat
Syarahlbnu AllanVlI25)
180
I8I
e)rt'rqleUaqrure)eleur llepuau.ruelefInlelaLu
qndu.rauau.l rl]]e)jPllqedv,,
:lPlel ue6uapunu.reu',* IqPt qlpeq r.ep 'tetl)lnglv qlqeq, p\e^ ozr

.-, qrqEqs
oal "' '"
qBlr{
' ' tuelep ue{lu.{eMulp
lul sllpEH

,,(nqoTpunqoqns
ue>ldecn8ueu) qrqs€Ioq eIeJeIu unrnuoru eyqude
uep rrqleueq eIaJeIu lI€puoru ueueplrad qnduoueur
nerlaq l€qeqPs ered uzp h qellnlnsea eltqrde
e,trqeq upltnqeslp urEI le.(emu [u€leC-tl I

,, (lant qqDv
tfnruaw n1o1asuop LlDpDEraqdo1a1'pqnoltaq
unDpD ! wolop lpqu ! qDpl !uDx),,

( ( r a f o , 1{o' n;1f1' {"r -t-r-fc ))

:rrE)lq€q(Uuueul
uup
selu rp €,op ecequreurn€rTaqrpqrual eltqedy
'oBr nlaq

uop DuDq ndwtuaa 3uo,( qnqtsnw uDp In,mq


Suot uoBunpuntuad 'ptaq Sunt uouolnhad
UDp nl,ynpodaq Sunputltaq n4D qDItV
ntr nynBnnlatl o8ofuau 3uo,{ uop ununlnf.tad
tuDlop uDwal qn1no48ug IIDIIV D,I rmlap
tlDp-qDpas Mt qno[ 8uD[ uDunlnftadqnpotlpoI
uop 1u! !wD! unuop[.tad qDlunlqDpnw
qDilV D;1, t)qpt.t nllpnqruau Sunt uopnq.tad
ny,lopndatl uoqouaru lwDX '!u! unwlofuad
Pasal 34

DO'A BERLAYAR

175-Diriwayatkandari Al-Husain bin Ali


Radhiyallahu 'anhumo ia berkata: Rasulullah 4
bersabda: "Umatku akan terhindar dari musibah
tenggelamdalam pelayaranmereka apabila mereka
membaca:
o a n :-,' - , ',t,a , /\., !
-f
q. y^ J.v^7Ji\''-)r'.,
trt.
t'),4) y, *-
!
7
-/,..
"Dengan menyebut nama Allah di waktu
berlayar dan berlabuhnya". Sesungguhnya
Rabbku benaar-benar Maha Pengampun lagi
Muha PenyayanC" (QS, Huud: 41)

, ,1:.7,, , .-,.. '


&\ . yr -,r, i><tlllr -,r,.t\,.r dr

lalanmenurun, kamipun Adapun


bertasbih." lafaldi atasadalah
daririwayat
Abu Dawuddari haditsIbnu Juraij secarcmu'dhal(terputussanadnya
karenadigugurkandua perawidari sanadsecaraberurutan),disisipkan
haditsIbnu UmaryangdinwayadGn olehImam Muslimke dalamhadiLs
riwayat Abu Dawud, ini merupakanbentuk idraj yang paling samar,
sebagaimana dikatakan
olehIbnu Hajar.SilakanmerujukkitabSyarah[bnu
Al/an(vlI40)
182
t8r 'sllpeqnsleuaulqnpnllpe UPnpa)'uillesurquer!^lehlep
eelv.-lvulq e(qe^ tep l!,eqp rMeradet /se eqbny'lVulq qereqqefeueu]aq
lMpradledepral elupeuesLuPleo vP\ueq '|€\es !,eqp 6ue(
ppuesue6Japrlr]sr,rvF elel nqv uPp rLunsnuql qslo ueueleMuro(l
"nqpnPu

, . ,( I 6
:rnB,uV-ly'Sd\ n,(u!lsawasuolorutoqBuad
uoBuapqo11V4nwtoqBuawloplt mlanru UDO
Pasal 35

DO'AMENJINAKKAN
LIAR
HEWANTUNGGANGAN

I 75-Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata:

"Apabila salah seorang dari kalian berada di


atas hewan tunggangan yang liar bisikkanlah pada
telinganya:

-,, . l. i. '-'. - -.i '


o\ 1*-:t u!,rS- aJ-- IA-.iJir+ .-\\e: v.+t |'
.t.- 2,-r j (<t,'. .,r'( . ''<l
\ jf-./r-::9 'h/-) -so ,' o ':
f

"(Maka apakah merekt mencari agama yang


lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah
berserah diri segala apa yang di langit dan di
bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan
hanya kepada AllshJah merek{l
dikembalikan)." (QS. Al-Imran: 83)

184
s8t
ue]epuesre6eqas
le,|..le^s le)i6uerp
ledpp)eprl upluelebuad rdelalue)lv qe^ruJle_Lnuql ureFl Inq)reISuedeln
qeepentl eMqPq(I^ lel) q4.,1,eqs-Ltsv lqet4 M wePp rurleque)selaluaLu
Ltetal urrMeb lnuql ,, "elueqoruaur qelal luJe),, :eluuelelelulp
eueLu ebeqas',r.rpuase^ueqoruau]qelal nellaq eua]el sele lp leAPMll
ue)eMeqLuaLU stlnuad -!lpllnqlebpqas sltpeq
lel6uelplPdPplPptl,nLllbeut
e6nl wO lnq{ew rMerad bueroaser 'esl ulq lequrh-lvledep]alP^uulelep
lp /r.llqeqs tqebsl 6uel t,tqel6ueloasqelepe
)ppll eluepeda)peuesulweu
el pleqn ulq snunl uedeln uep leseraqeu e\ tnqlDew sllPeulul ar

'$ qellv urzrueSuap


llssqreqruueq
-J€ueq ele,{Illol uPp e,{ueqocuoruq€lo} ItuB)

qellV
zzr"FF
urzr ueSuepJrunuou ue{€ lnqesJolu€,t\oq qsed
Pasal 36

DO'A APABILA KENDARAANHILANG

177-Diriwayatkandari Abdullah bin Mas'ud .+;


dari Rasulullah4! beliau bersabda:

"Jika salah seorang dari kamu kehilangan


kendaraannyadi gurun saharahendaklahia menyeru:
. . i :r ', ' . , l
t_rf , rJ,*i' !0' >t-r !l ':r^-,n, drJ')L^t L ))
J

i1 i--*: :nw -o'r\'


" Vr/ahaihambaAltah ,onontolr,
*o'hoi ho-bo
Allah tahqnlah!" Karena sesungguhnyaAlluh
memiliki para malaikat yang selalu hadir
memberhentikanryo). "123

12rDiriwayatkan oleh At-Thabranidan Ibnu Sunnidengansanad yang


hal itu dalamSilsilahHaditsDha'if.
dha'it sayatelahmenjelaskan
186
L8l
nwDpud l uoqowau mlv .o{uu%lSu\qraup
8uotr qntnlas oltasaq urBuo nlo&uacl qqoy
'ut
lwsasnqataw8uo{ ndo uDpuops nsonBuad
'n(urst qntnlas D!.tasaqlwnq qn[n1
osnnBuad
qqny 'n{uuoBunnu aDpp opntaqSunKqntryas
oltasaq 3un1 qn[n1 nsonBuadqD f DDtr),,

rs"fi.{. rh ))
r.{.tih (.{,I *t c.t'.,;'F
r. r'"9 (.r-"
tr..:,(.,.:tr si:l r:rm T r-. rs."--}
,2 j,t. .,
:...1" ';,'

,1r.."q,-d ( q ,ati ( a.- ,-


"'i;:;'."i{:l!t---l:
(,rIL ( -1,r::,-,r:j tl 11T-:;:a
qBIaleIDeI rurp,opec€queu rlsed
:e,{uleqrlaru
nerlaq ue8au qenqesr{nserueu Iupuaq qpllnlnsed IIPI
durlese,nqeqf qpqnqs rrep ue11e,{e,tr,r:rq-g1
1

Idr9lN nvlv 9Nndhtvx


Dtnsv!{tw)tvoNtHv)trl]) v,oc

/t lesEd
kebaikan negeri ini dan keboikanpenduduknya
besertaseluruhyang ada di dalamnya.Dan aku
berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan
keiahatan pendudulnya beserta seluruh yang
ada di dalamnya) " (IHR. An-Nasa'i dan
lainnya)r2a

"" YaituIbnu HibbandanAl Hakjmsertadinyatakan shahiholehkeduanya


dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.Namun perlu ditinjau kembali,
penyebabnya adalah perawi bernamaAbu Marwan,ayah Atha'. Adz-
Dzahabimencantumkan catatanbioqrafinya katanya:'An-
dalamAl-Mizan,
Nasa'iberkata: Abu l'larwantidak dikenal.Siapasaia yang mengtrala
seorangsahabatmakatidakada hujjahbaginyakecualiriwayat-riwayat Al
Waqidi,sementara Al-Waqidi sendirlMatruk.walaupundemikian,Al-Hafizh
menghasankan haditsini, barangkalibeliauhanyamenghasankan makna
matannyasaja bukan hasanmenurutistilahbeliau,silakanlil'al Syarah
IbnuAIan (v1154)
188
68I

:rure,op€ceqlxelu
nerloq uletu tueleru npp,\\ eqr] uep J€Jesreq;uep3s 4
qPllnlnseuBlrqedv,, :elelroqer DwnquD,nqDlF)&qpoa
rerun urq qellnpqv uup uelle,{e./t{rrrc-0gI
(rullsn6 'UH) ,, nll ]uduraiuep lefueleq pr
eS,,aurq
e,{un33ue88uaru3ue,{ undnlensesepeg e,{ersr51

,, (nqnt Sutt'(t1n1qt1nw
lnlplDw unnSSuoB tnp ou"rndutas oqoyy
3uo1 qo11y 1owt1n1unBuap Sunpu4.raqnqy1,,

(( r"r. 'Sm.:' tfft lF:\nrr "? {,1:€D


:uuldecnSuerun1e1ledruat
n]ensrp qeSSurseders8ue:eg..:Epqeslaq# qellnlnseX
re8uepueru e,{e5.. :elelreq er oqun, nqolptftqpoy
turIeH rturq qelnery rrup uu11u.{e,trurq-611

tvdhtfr nlvns Io
HV9gNIS V)tI$t) V,OO

8€ lPsed
t. l"tt - 't" t."a'
V r) lf .Il? )rt'. .lj' 3!-lJ "j.) f ), u- ))
:/
';'4s .!+.
-r-' u
..r-...-L Ji' u'; t l+
, :i, ."7. ."i. i| " -, i"r:
:,,, '-=,fn') "4\ J ) .)rrJ -r- J.. !'!li )JrrJ
( JJ')6i n\')"t') GtJl\iiL

" lWahai humi, Rabbku dan Rabbmu adolah


Alluh. Aku berlindung kepada Allah dari
kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu
serta seluruh kejahatan yang diciptakan di
atasmu dan kejahatan yang teriadi di atasmu.
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari
gangguan singa dan orang jahat dan dari ular
ular dan kalajengking dan dari penghuni Qin)
negeri dqn dari bapak (iblis) dan anak
keturunannyo)." (HR. Abu Dawud)i25

Al-Hakimdan
"s Hadits ini dha'it meskipundinyatakanshahih oleh
olehAdz-Dzahabi,
disepakati sertatelah dinyatakanHasanolehAl-Hafrzh.
Karenadi dalamsanadnyaterdapatAz-Zubairbin Al-Walid.Adz-Dzahabl
berkatar HanyaSyureihbin Ubaid yang menwayatkandarinyalSaya
katakan: "ltu atli}ya ia majhul,bagaimana mungkinmenshahihkanatau
menghasankan haditsnya??
190
r6l

:spqesraqH qellnlnseg
:elelJ0q DquDt nqo11n[tqpny qe{slv,

(rqrulu,unbu;epn141).. nurrep ]elepralBue,(qulueryru


u€p upuel ueSuq ueSuap q€lu€{eur .qDillwslq
qeluc€q'{eue ruqe16,.:nlepudal elalreq tr rl€llnlnse1
:elelr3q c8? qeulelus lqv ulq rerun-I g I

(79 :qenbeg-ly.SO) . qnqwa{uaw


nruu! qnily opndaq otunLl fiuaq-rDuaq
Dt!! 'qDltynpnda4qolnqn{snq uDpnwnpoda:1
utn1uaqtwoy 8un,(qnq-:1nqBun{ tlazat ntnlun
rp qDlurjyDru'uDwtfiq Suot Sunto-Buon
DH,,

tr:'t6ie:7"9"n,11Y

:uururuJaq
qEIIV

hlnNIW NVO NV)lVl"lV)tIIl) V,OO

EEIEEE
"Apabila seseorangdari kamu hendak makan
maka bacalah bismillah. Apabila terlupa maka
hendaklahia mengucapkan:
, -, ':'i,
(( o,t-] a l y t c l t g -"" , :
J ))

" (Dengan menyehutnama Allah di awal dan di


akhir)." (Imam At-Tirmidzi berkata: Hadits
hasanshahih)126.

183-Diriwayatkan dari Umalyah bin Makhsyi


.+ ia berkata: "Seorang laki-laki tengah men.vantap
makanannya di hadapan Rasulullah yang ketika itu
sedangduduk. Laki-laki itu belum membacabismillah
hingga makanannya tinggal sesuap lagi. Ketika ia
hendakmenghabiskannyaia berkata:
t- .''i"i,. .
tt o.>l . a J t l a . ! 1r r ))

" (DenganmenyebutnamaAllah di awal dan di


akhir)."

Rasulullah * tertawa dan berkata:


"sesungguhnya tadi, ketikaia
setanmakanbersamanya
membacabismillah setanpunmemuntahkanapa yang

126Benarkata beliau,karenaada jalur lain yang menguatkannya,


silakan
lhat Syarahlbnu Allan(V/182-183)
192
t6I
reteHnuql qzUpH-lV sqeM urq qreH urq r^sqeMqelepeeluqeqa^uad
'ueqqlH nuql qalo qrqeqsuefelelutp undqsau
?,eqp e(upeues s?l
,,leua}pleprL,
:elqreq lqeqezo-zpvP]e)uawasntnlseu,, rele)l.laqqzupHtv r,eznq)
-N ueuJqP|npqvutq euue9nulv qelepp pluqpqaluad 'qlJetl6qpeH
:p^uuedernuebuapLIzUeH-V qalo uqle]els||p Uep) ?,e!lp eiuppues,,,

,.,({elehl nuql ueP Pn^ruo


nqy 'UH)
,, nqar'rat uDuDlDu opnd untptl
npndaq qoqtaq uaqwaw uo4o qo11y o{ocstu
'qD,DtltouaqqDIUDIDI^I,,
TDIIY DwDu qounqas

o -.:-J, tF <q^<. (,< {;, ,* ,n' rrr -rir r.c.

:€telloqi* qellnlnsed
'e1a:oruqe,re[,.i Juuou,,

sJEresuelelu uerJeI
,'rJrpues-rJrpues
r1e13ue:e9,, :eqe:eru epeda>1elelr3q 5f qpllnlnssll
,,13ua.{uo>1eseraru qeu:ad Wpll unrueu ueleru
Ituul'qPllnlnsuu reqe/d.. :e]e)lroqq€llnlnssu leqeqes
-luqeqese,rtqeqr,tsqu,11uep ue11e,{e,.rturq-gg
1
(rqrz1u,unbe3e11n141)., uu;11e33urt
nurlaq
luprl u4f uep ueleru nerloq preleseirl lle)as BuES
ueueletueloJuou qeu:edlepu tr rlullnlnsuu,, :elplroq
er .P qsrl€rnH nqv uep uEl1e,{3,t\rrr(I-tgI

,.,(I.esuN
-uV uBp pn^au( nqv 'gg) urelup
..'e,{u1rucd ppp
186-Anasbin Malik berkata: "Rasulullah €
bersabda:
' ' . -,'-:,. -l'.i
"i.
. LS-I' oJ.>J 4D )'_15 q J'-lr-'__e 4ljl Ji
J-, t

q=-;-rJ.-, L"Pt - O'ri

"Sesungguhnya
Allah meridhaiseoranghomba
yang mengucapkantahmid setiap kali selesai
makandan minum." (HR. Muslim)

187-Diriwayatkandari Muadz bin Anas .& ia


berkata: "Rasulullah 4 bersabda: "Barangsiapa
mengucapkando'aini setiapkali selesai
makan:

+)tS l$ ai J->Jl
J ,-:.:-.^bt JJJI
, ))
'',.":.,, ,,
(( .t iJ s"

" (Segolapuji hagi Allah yang telah memberiku


mokanan dan rezeki ini tanpa daya dan
kekuatanku)."

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanyayang


telahlalu." (At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan)r2e

berkata:"mastu/'.Adabeberapa lainnyayangmenganjurkan
hadits-hadits
makan bedama'ahtidak terpencar-pencar, silakanlihat kitab Al-Majna'
(v 121)
1?sBenarkatabeliau,dan disetujuiolehAl-HaRzh Ibnu Hajar.Diriwayatkan
'ary
luga oleh Abu Dawuddan lbnu Majah.Dalambuku asli tertulis:
syarlba' (atau minum) bukan 'thabaman' (makanan) Kelihatannya
kesalahanbersumberdari penulis,Karenamurid beliau,Ibnul Qayyim,
194
s6l
'.ourl
leqs slpeH qel]ls ulelepeluue)unluelueurLlelateles,qrqeqsOull
peupsuebuap(6St :ou) ruunsnuql qelouene^eMurp plnduerlrulac
'qEpqef-lvwepp qzupH-lV Il.
qelal6up^pueureoeqas
qal0ue)selaitp
'elu Merad eppd rpetral 6uel quqlql
eude\ ?,el/p e(upeues t

et)) qLuetls-Llsv
rceA47l uretepe6nttnqasretlelel ueouap,"4e,ter1.l8,i

'49)
,.,(eiuufef uep r(asuN-uv ,, (np;ntunny
npBas snln nTy8nq tlnd olo8ag undnpnlatl
uop qDiDpttl 'DtrDq uootrn1at1 'anu a
'uulDa uaqwaru Sunt qolnoqBug qoilV
DDf),,

i,+
': *" .m,e-.-,- 7f \,.ta---: ))
;
( s+) 977'.)-i= c.)T- (,)T7 (.ra-
:ueldecn8ueru
n€rToq
ruselesulrlol uepq€llpusJq
ueldecn8uarunerlaqepedel ueue{eruuelSueprqrprp1
durlasqulplnsug :e8uapueru€t e,uqeq4 qullnlnsea
wpDpl 8ue:oes lrep ue11e,{e.,rr:rq-6gy

or,(lzP!tn'tlr
-ly uBp pn,rreq nqy) ,, (wtlsnu Sunto
rruD!ublrpoluaruDUasunutw uDpumlqwtrun!
t)aqaau qo1a1Suot qn11ypoq ttnd olnBag),,

11'rT ))
T,fl l"-t-r;-nr f:--, :--
:ueldecnBueur
nerlsq
uelutu resalos ffi q€lln1nsuU r1u1 deries e,(uuse,trquq
3P pl,?s nqv Irep ue1le.{e.rurq-gg l
I90-[mam Al-Bukhari meriwayatkandari Abu
[, mamah .+ bahwa setiap kali Rasulullah selesai
menvantaphidangan
belinumengucapkan:
iL-tt. : . .l,*:)
-:' l-,1-.->.! " i.
: , -tr-arll
))

(( V ). are .r:^-, ).. ; ) +.

" l\cgala puli hagi Alluh dengan pujian yang


hunyak lugi haik dan penuh keberkthan, buktn
pujiun yang lidak mencukupi,tersia-siakln atau
yung tidak dihutuhkanolehMu yua Ruhbanal "

196
L6I

'DIaDLu Dpnd
l umluaq nolSuE 8urt,l nlazat
unp uDquuaqal DIataw qDlltaq qDllY n0,tr),,

(( ,nF, (lr.+a '( 6d ,F;rr<--F.


' ; ' . crc' " "P" i+1 ' ; " : "r,'
))

:e,opraqH nurlog

.. Iru€I qelu€I€,o(I..:elellcq
n1qr,{e nerlaq ueeftpuel tTcpua{ IIe} Suuiarueu
'nelloq sedalau
Irqurcs Wpueq EIDa) u,{uueucl
Surdruesrp eperaq 3ue,{ 8ue:o epuda>1 efuue4:oqrueu
nll qelolos e,{utunutuaut undnurlaq 'urnulul
:re uelSueprqrp uurpnue)'e(uuelludu:aru e,{e.rcs
qe3ue1r:e[ uep 1n[un1otr:ef ue8uepe,{urfrqSuenqrueur
uep e,'(rrue1eueu n€lleq 'eu:nl u€ISueplqlp
uerpnua) e,{udelue,{uau n€Ilog qEnI rndrueor:q
eruJnl uep ueueleu u(uepedal uelSueprq3ustu
undrue;,1 nlqefe qerunr a1 :tdururu qeuJod 4
qellnlns€u., :eleuoq ?'l rsng ulq qPllnpqv-l6l

Nr\n-Nr\nNvq nhtvrdls v)|Ill

0t lPsed
ampunilah don rahmatilah mereka)." (HR.
Muslim)

I 92-Diriwayatkan dari Anas ,$i, bahwa


Rasulullahg datangmenemuiSa'adbin Ubadah+:,.Ia
menghidangkanroti dan minyak. Beliau menl'antapnya
kcmudianbeliaumengucapkan:

,lrf',li'&L-:L'Tfr,'t";'At €'*',ai >


11.(ljr n>.^lt c-r, a

" (Orang-orang yang berpuasa telah berbuka


bersama kalian, orang-orang haik telah
menyanlap makanan kalian dan para malaikat
telah mendo'akankalian). " (HR. Abu Dawud
dan lainnya)r12

193-Diriwayatkanjuga dari Jabir ,4; ia berkata:


"Abul Haitsam bin At-l aihan membuatkan bagi
Rasulullah* makanan.Ia mengundangRasulullahdan
sahabat-sahabatbeliau. Ketika selesai menyantap
hidanganbeliau berkata: "Balaslahkebaikansaudara
kalian" Mereka berkata: "Bagaimana membalasnya
wahai Rasulullah?"Rasulullah* bersabda:

'r'zsanadnyashahih,sllakanllhat kitab Adabuzzifafhal 9I'92.


198
661
'elueueu uqlnqasrp
)eprl 6ue,{r)iel
-l)el oueJoas
upp uelle^eMuau, 6ue|!,pqp tMp]ad6ueJoes pt /tlpplepo-pV
pllPLDnqv plzel euleulaqtMejadledeprsleAuwepptp lt,pqp elupeues..,

t uuDsoloqqop
,rr,,
oqnw otuuo1n,opuaw n! nruu nlnl 'nwqDunt
'nruDn, duDJop
lp wnutw uDp uD|Dw npl
lp nwn! Dfi)luD tp SuotoasasqDwu rrltf,,

O .rn? i.1.:1r

i1("{.i:,:{ ;: li. yz (-{.: {.,r,y{"'


Pasal41

UCAPANSALAM

194-Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru


Radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang lakilaki
bertanya kepada Rasulullah *: "Amalan manakah
yang paling baik dalam agama Islam?" beliau
menjawab:

i ;', i? ; * i>t' l;'',ir;L,


JN

"Memberi makan, memberi salam kepada


orang yan€: engkau kenal dan yang tidak
engkaukenal." (Muttafaqun'alaihi)

195-Abu Hurairah berkata: "Rasulullah*


bersabda:

200
L0z 'peB
nqleJ LUelep.refeH
nuql uep (!))e!{ lv qellnanqewtqeaeHlv qeqPl)eurlp dDsnueurednraq
qtsew)Jeqsut-lvleqpef slpeH lq JeqlHV LuelepurppnJqsPN nuql qalo
ue)lernlpqelal euewrebeqasnrlaf selal n7tunweu,ryJewele]as eiuulPl
qao ebnt ue)1]eleMut1 qeuque,uebuape^uuqle^eMuaulet tut leieM|l
wepp tsllqpnwbuproase6n[ uep lesnr eluuele]eq'LrqeS-sV beqsl nqv
\en)a\ qebgJ elurMerad(61 letl),eelebn,pleqpneA wetepueqqlHnuql
uepQtlZ6tYeuLlYuJPlep qPqteIS
rqvnuqtqaloelup€ues u€)OunqLUesC
jnbnew uep belenw F'-]e)asireqlnB-V ueull qalo le)le^eMl-llo,!r

3uef ageq Ircp IP.]uIraq uep


rfl,. ]IIIpas
'ype de4srag
urel 8uu:o epedaq uelus ue>peqa,{ueru
:uuueurel elueped yndunl:at q€let el€ru 8ue:oeses
r:rp eped lndurnl:at epqede e:eryed eBr1.,

:elelreqf rsul urq lEruruY-g61

(urtlsny,q'411) ., un1pt1
DtDluD lp unps qDluwlioqal ;8uo,{n{uaw
Sutps uotln untp4 nlotsru umfilDl uDtlnl
npqndn Sunt nlonsas unlb np uDrlnl qnlnnll1{
8un'lo"^ qtsnl.taq 8ut1os uDqbt n33ut4a"^
unutrraq uqD 4Dpll uDl|ry UDQ uDaLtaq
n33nq nBns lnsDlu umlD IDqU uDrlox,
.'"i-J j
+J-t l),i.Jl :JEi ,( j:t'
'''- '
';": :JI JU'
''Seorong
laki-laki datang menemui Rasulullah
xi dan berkata. "As-Salamu 'alaikum" Beliau
menjawab salamnya. Ketika laki-luki ittt duduk
beliau berkata: "Sepuluh" Lalu datang laki-
laki lain dan berknta; "As-Salamu 'alaikum wa
rahmatullah" Beliaumenjawab salamnya.
Ketika laki-laki itu duduk beliau berkata: " Dua
puluh" Lalu datang lagi laki-laki lain dan
berkata; "As-Salaamu 'alaikum wa
rahmatullah wu barakaatuhu" Beliau
menjawabsalomnya.Ketika laki-laki itu duduk
heliau berkata. "Tiga puluh" (HR. At-
Tirmidzidania berkata:Haditshasan;r15

I98-Diriwayatkandari Abu Umamah.g. bahwa


Rasulullah4! bersabda:

"Sesungguhnya hamba yang paling dekat


kepada Allah adalah yang memulai salum

trs Benarkatab€liau,dan telahdinyatakan


hasanjuga olehAl-Baihaqi
dan
Al-Hafizh
lbnu Hajar.
202
t07,
unbeJPllnuJ
irqrele, uqqeq
uoiPlq eIPs urMeb lnuql Llaloqrqeqsuelelqlp e6n[ uelru]ao s,r
'e^uurele]lalued
-el]aiuad ueouapuqten)rp rdetstuolv ueqeurelslledepreteluluelep
lp unuJeu'rDet|e8lv uep pPuqv qalo ue)le^eMurpuPseqslrpeH r.r
'qlqeqselupeues srr

:epqEsreq
ffi q€llnlnseu.. :€le{roq f qerrernH nqv- I0z

,r,({l{eQs
st!peH) .r'Bleretu epedel rrrEIES ueldecn8uau
nerlaq 'urururoq Suepas 8ue,{ I€ue-Ieu€ rselurlaur
# qu11n1nse5..:EtEIraq )rlet\ urq seuv-002

Ltr,,o(us0lDqwaw
8uo{ st1a[ow oloSSun lnp ntDs' tlDlDS
qoldntlnt uDp ulDlDS uo4docnBuatu olataw
uop Suntoas qnlos qbpruTnc nqnut stla[oru
ntDSsDtutpw Tnpuaq unBuoqwot opo oyqndy,,
- :-
| ?.4. f t. rFT! / rC F c r-t-c-
.r"
;.; !...!
--4 i, { / (, ,C #
re*te i.r
: 1 t
t-.J.
i
, ;' ^
"t

:epqusrsq n€rloqe.\\qeqff qsllnlnseuuBp* qlleq,L


Iqv ulq IIV uep ueli.efe,uueur pn,r\ecnqv-661

,r,(uesu{slrpuH :cle)ueq
u! uep rzp.rlu'tll{V 'U11),,'uto1Sunto npodaq
:'r\,q
",lika sulcthseorang dari kumu menddtangisatu
majelis hendaklah ia mengucapkansalam. Jika
ia berkeinginan duduk maka hendaklah ia
duduk. Kemudian bila bartgkit dari mujelis
hendaklah ia memberi salam karentr ucapan
salum pertama tidaklah lebih berhak daripuda
yang kedua." (HR. At-Tirmidzi dan ia
berkata: Hadits hasan)l3e

t3eBenarkatabeliautersebut.
204
902
'uDlas
dnnBuaw lwt l uDp Suotoas tlDlDSDIII
rtop otuSuolop ny undontl undopV fttuot1
rpuqoraru qDltv nSowagl qD mlnuDqrD[
.uo1nlo7uaw qDHDPuaq n8uaPuaw
Suot wqsnlu dnuas uDp (IlDttltnpuDqq)
uDldo)n8uau Dl qoqPpuaq ulsaq nuut
tnp Suntoas LIDIos D!u' undoml nuaqwaru
uDp ursaq m1n,(uaw qo11y n(ut1n88unsag,,

,-;1'l l' ,i: ,1J icr n1'-. q-'<G? 'r:-Tt


r: rp-3c.iis, r-r,- l:l+ 5,::'r
{
_-.,*"
- '
,c.tur. f' re(( 1.-,r: ,w )) 611,Lria .iir
I . ; I .
r.::r \\ )l Zr-a f {" :4
)Z-?.,<l
il ,q -:,qnt i>: rg:ri--' qisr or*-
:€le{roq nelleq e,f qeq * qellnlnsEu
lr€p ue1tu,{e,tusur .,$' TIBJIEmH nqV-ZgZ

dvn9Nlhl Nvo NIsdlS v)lll:l) v,oo

zr-rEe
hendakluh ia menahan semampunya. Sebab
setun uknn tertawa jika salah seorang dari
kamu menguap." (HR. Al-Bukhari)

203-Masih dari Abu Hurairah +" dari Rasulullah


4! beliaubersabda:

]^--: ja r11.i, i,J..,-r


y1,
i _ _ Jl r ; t : r ; r r

(( o-:J! d-,a: I altt

"Jika salah seorang dari kamu menguap


hendaklah mengucapkan; (Alhamdulillahl.
Hendaklah saudaranya atau temannya yang
mendengarnya mengucapkan: yarhamukallah
(.semoga
Allah merahmatimu)Dan hendaklah ia
membalasnya dengan mengucapkan:
yahdikumullah wa yushlihu baalakum (Semoga
Allah memberimu hidayah dan memperbaiki
keadaanmu)." (HR. Al-Bukhari)

Dalam riwayat Abu Dawud dengan lafal:


"Alhamdulillah 'ala kulli haalin (segala puji
bagi Allah dalamseriapkeadaan)"r10

ro0Sanadnyashahihsebagaimana telah dinyatakanoleh An-Nawawi, dan


lainyang menguatkannya.
terdapatpenyerta-penyerta silakanlihat Syarah
(vll 12)
Al-Muhadzdzab
Faedah: Dalamhaditsno; 199 disebutkan: ryaka waiib atas setrap
itu merupakandalil wajibnyamenjawab
muslimyang mendengarnya....".
206
L0z
i86T:ous]rpequ.lplpplnqasJat6up^ulet?s
qeMefuaurupbuapeiuleqepaq]aq'rle)laseLueslrlep.taq
)pprl qelepeeluutpl
qplnbno eleu] 6ue]oasqelpsqalo qeMeftpeltqede
6uei splp ueqrfeMa)i
6ue^ efesqpIeJDiqrteMqplelueqe^uqeMp[uau eMqeq6up]ouqelueqel
updpbbup undepv elurpouapuoL!6ue^ 6ueto deqas f,eg lru,|sel

(ur;1sn4 'a11) ,,'o(uBnq gutsol uoldntn


qnynBuot Dpru loplt oqt[ '(nqo11ot1nwnq.tn{
undncn a!D{) n(u8nq t!rutrsDt orDqaaru
uDrlD4 qDplnpuaq qn tfpaDqln uotldncnBuaw
nlDl utsnq nwo! t,tDp Suotoas qDps o!ry,,

\ifp'
':
c( -{,
,. )t .

i,lr ';c"t -1.---.


:-\1.r.-r 19 r-:l
:Epqesroqffi qelynlnsea
:e8uapu
e,{u5., :e1e1:eque.,(sy-[V €snhl nqv-tgz
Pasal 43

DO'A NIKAH

Abdullahbin Mas'ud & berkata: Rasulullah4


mengajarikami khutbahhajatsebagaiberikut:
!, i"''.
" 4.:! t .t- t" .ftL4
14 Ai:dJ " . . ' | , ' . . ici,
o-r..>g -i-.tir
-J----r ) ) ))

J"-.y* i' ;,/ u.L.ii:,u-"-1u-;i,'i;


'. ' ), :,, ,, l,'..a,,.. i. 't . . | ".'" t ' ..
o-r-; crtl )) 4Jl ) il l3.i;la cal SrLr )ti ,)L;a'- -t;
,i ,.. , ,.. | , ,'.r t.'.i. ,i. ,. .. i,
.4f l-L-r!,
.tt o -\.t J' J#'J ta J). f I

, 't , ,. . ..1 :, ,. -...


a -r - l -, .r Ir_ro rl,_.jr ilu 4l-,' :o)Ui 4Jlt! J !
u-, ,.

i'.:v 6-6. a': i it g; Y i.yt:tt


1r ') t;i-
C; nr'j;- \ ;-- \t
'., . ' 2'-i. . ? ., ' , . + . ' - t ., , o , ,, . 4 , .
'rar
:-,) f -/ r>\!l-> #r' *J J'.r L6:'9
l- ..'. .,a.. ..., ., .:..
rL-;r l;:J )bj L<- c.t: V:j L{J .:Jt J
. r-.\. .,- | i' : .tt a.t , -at'
n5:lt
i-
Jl5 ,lJ' JJ f b ) )lJ a Jrt rr J-rJ ar' rt!'J

\tt't
208
602
odr:ttsBunng 't1nti.m1ad qaptadwaw
qopt nl n1nru ntl1psoy uDp qDilV tloDuaw
odntsButuog towDtx rtDH o33ut4asuoln8uuad
tnqaad uop nnqtua8 nqo4 nnnqwad roSoqas
uunuaqDl unBuapnntlaq '^ntnBuawqnlat 8untr,,
;unlqDqtuo|lp uro1oftt,tttt wo1nq
'D[NuDSnlnuDpnqrunqqoppD pDLuuDLlntrI

n,$qDqslDs.taq D,{Dsun(I o,{1,p8oqnflIas Dpou


Dpwas qDlll/ llanr ! fiuaq uoBuap rqttpoqtrp
:lnqtaq 3un,( qDnlt DpDtl nnqoq rctlostaq o{og
:1n[tm1adniuttaquaw pdnp 3ut:tt undBuptoas
npnll nin:ts1u ntr11qap wrltDsaslp Sunt
tndnp Suni
ntlnts3un.tnquDp'n,{uuD!1D'^,),{traru
nyt,tt nh,:sttr qn11yt1.t1r,
ttnclJun.tr'.,t 4n.inptt1
uaqrp odot"^'3uong tuu! lDun unlnJttq !
ltDp uDp lamt !4p unyalatatlttnp qn11p'npndal
Suttputpaq truoy nllinpnday unundtunnlutwaut
Dl.tas uo,3uoytltad uoqoruau 'nlgtfnwaw
nunl 'Dpuas qn11ydnq o{un7 tlntl npfiag.1,,

h,fr
'a "j'rn-f r..:fr r-fr ,rt 4 .oro Cr, l F ! - r -d. . i (/ \ | t r e
)" ";1 " '. - - ; - ' -
-. .t6r !
mendurhakai keduanya maka ia hanya
mencelakan dirinya sendiri dan tidak
membahayakanAllah sama sekrtli."
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada
RabhMu yang telah menciptaknn kamu dari
yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan
isterinya; dan daripada keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yong banyak. Dan bertaht,alah
kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
namaNya kamu saling meminta satu sama lain
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim
Sesungguhrrya Allah selalu menjaga dan
mengawasikamu.
Hai orang-orang yang beriman, bertahtalah
kepada Allah sebenar-benartaloua kepadaNya;
dan janganlah sekali-kali kamu mati meloinkan
dalam keadaanberagamaIslam.
Hai orang-orang yang beriman, berlakwalah
kamu kepada Allah dan katakanlah perkttaan
yang benar niscaltu Allah memperbaiki bagimu
omalan-antalanmu dan mengampuni bagitnu
dosa-dosamu.Dan barangsiapa menta'ati Allah
dan RasulNya,maka sesungguhnyuia telah
mendapat kemenangantang besar)." (HR.

2\0
TIZ
.lqeqezc
-zpv qalo [oiedaslp uep ulrleHlv qalo uole]oitp eueultebeqas ulFnh
lprpls uebuaplensasqrqeqse^upeues lnqastal nerFq elp)i teua8_zrj
lqeteeH
neqlM npnt ue6uap))elalrp qplat qe rlnplueqle,tur qqraq qnued
6ue^ qeqlnei ouptualsnsnq)jqelesuqenqasurelepuret qepaeJqepapl
euasoqenurasnlr ue)spla[uauqela]eles iuqaeal ueLlequlel ueleleMt.tad
!Je9p \esfi)?!fiqtea uv'ejed
1ueroas!,eqp qelepebunrnturptepuplleta
rLue)6ue^ urelle^eMu undepv ultFnh lpiels ln]nuaul qtqeuse^unles
qees'"t" pn,sehnuql uep.tnlpl]eduraepv iqrqeqsslrpequqqe8 r]r

:?pq€sJeqq€llnlnseu eft\qeqDwnquDInqq D{rqpDE


ruuv urq qellnpqv n1ru,4e,4u)Ie)i€Irr€p e,{uq€fe
u€p qre.n,(surq luruv rr€puulle,4u.rurc-/02
u€seqslrpEH(.
.0,..({Flu{s
:ulE{req lzprurrlJ urBrrlr ,, (uqtDqa)t
aDpp nnp,Dq nwotl uoqpdwn8uaw oltas
nwnpnd o{uuotluaqtp Suot odn-odo opoda4
unp nwnpndaqLlmlfiq uaqwaw qo11y,
nSowag),,

(( r.F
' ,q
- r i m'{rlr -f11'{J ->lr4 -"r ))
:ueldecnSuerun€rlaqq€Irueu rueq Suef Suaoas
epudel teuelas rraqtuatu qellnlnsed elqedy,,

:€luIJaq
Br eh qeJruJnH nqv IJep ue1le,{e.,nrrq-993

,o,(..ueseqsllpcH., :eleuaq
'ledue
lzplrurrl uruwy 8ue,{ uuuns srlnued
"Apabila s.tlah seorang dari ktrmu menikahi
seorang wonita atau membeli seorang budak
maka peganglah ubun-uhunnya lalu bactrlah
busmalah serta do'akanlah dengan do'a
haroksh sembari mengucapkan: lTaa ,4llah,
sesungguhnya aku memohon kepodaMu
kebuikan \t'unit(t ini dan kebaikanyang engkau
berikan pqdanla. Dan aku memohon
p erI inelungunkepadutr:ludar i keb urukun y,unita
ini drrn keburukcrn.tung tlitelapkan untuknvu)."
.lika ia membeli unta hendaklahia men.regang
punukn-va do'a di atas."(HR.
lalLrmengucapkan
Abu Dawurldan Ibnu Majah)ror

208-Abdullahbin Abbas RadhiyaLlahu'anhuntu


meriu'ayatkan dari Rasulullah x bahwa beliau
bcrsabda:

"Jika salah seorang dari kamu hendak


menyetubuhiistrinya lalu membacado'a:

lar Sayakatakan:Sanadnya hasan,dandishahihkan


olehmayoritasulama.
yangmenshahihkannya
Silakanlihat takhrnya betikutulama-ulama dalam
Adabuzzfafhal 17-\8.
212
ttz

(rqre1u,unbu;u11n111),,
ntunwofowDps
n[uuoqn{nqnqwalu ublD t1np4 untas ntncnu
'or{unnpayo,torun uoBunqnquDp
louD Suntoas
o{u.ntlDl uo4dnlauaw qo11y oltqndn ot1ny,1

,, (ruynpndaq
unlDruntnl no4Bug ytloq 8uo{ tlnuo LtDpuDps
qnpotlqnof uDp uDps lnp mlDp tyolunqqmI
'qD 'qD y DulDu
V qDf, nqatfuaLuuo8uaq),,

(frn ))

(( ;* ,gp' .1g+. <'1 qqqlr^ f ..:-^ l6-qlc ,---l


. .a! '.'o:
; ;.-
",.
Pasal 44

HAL.HALYANGMENYANGKUT
KELAHIRAN

209-Diriwayatkan dari Fathimah Radhiyallahu


'anha bahwa ketika hari ia melahirkan sudah dekat
Rasulullah * mengutus Ummu Salamah dan Zainab
binti Jahsy untuk menemuinya dan membacakanayat
Kursi. ayat:
'\ '
.t .,. , !r' .7: "
r' t t
2:'ti'' n';!i 6 tJ\^\'-+:/' J\ Y
- Cf
eg*;t6r#11'f, X6;:\:"^J,g
;v'*,t*rti;rF:;AcAc,,Sc
\"
t. ,'t.:,:. ,'.. ,."
&, ',-l trl i r-..r-dliJ,LJ

" SesungguhnyaRabb kamu ialah Allah yang


telah menciptakanlangit dan bumi dalam enam
'Arsy. Dia
masa, lalu Dia bersemayamdi atas
menulupkan malam kepada siang yang

214
cI7

(g :snuna .gl) ,, uo.toto1ad


yqwo&uaw
yDpU ruam! qo4odn o4nVy 'Dre LlDruDquas
npa 'naml qq0a 'qDilv qDUJI UDDltuap
8untr ntltJununatl opD qnpnsas lpnJ !
p,oJitts uaqutaw utryo Suoi undBuo,toasnpotl
'unsnn oyt8as tnlo8uaw
t1ryun (ouosoB8uts)
[stV, solo tp wotowastaq ote uDrpnwa! 'osDw
wDua wDlDp tanq uDp 1t8uo1 uttqttldnuaut
Butry qn11y qDpr nuotl qqny or{uqn33unsag,,

:'--
i1:rp-.v l--3 1:.c,.
$,L4\ y
,\,i

-r'--:
,1rr--r**t1,o7,nli;'1,,
,:.i ): ,r:,, -t --n -4i .
D >1 ) ,hi )' 7'\'.:-
/-.-.,* t j{
&" 'in
:c',
rr-ii*..,4 ' / t 2 c,^ "c-5
> . / "*-.,r,.4 )-
ir' 1i,-
:1e,(eueq

(pg :yzr,y1y 'gj) ,, wn1no$aaas


qqoy 'qDlly nns DqDW qoily )pq qn1n,(unq
unlqoluuaaau unp uoqnldttuau,qopnBuJ
n[1r,1qn1uuad
npndatl ynpunl @ursnw-Bwsnw)
Suoptq-Sungtq uDp uDpq 'uoqnpw (o1nrl
ot11uoynfip1p) uop 'wdac unBuap ntu4nqBuaw
Dan membacakanmu'awidzatain (surat Al-
Falaq dm swal An-Naas) kepadanya."raa

2l 0-Abu Rafi' ,+, berkata: Saya melihat


Rasulullahi: membisikkanadzandi telinga Al-Hasan
bin Ali Radhiyullahu 'anhuma ketika Fathimah
" (I mam Tirmidzi
Radhiyal Iohu' anha melahirkannya.
berkata: "Hadits hasanshahih")ras

211-Diriwavatkan dari Al-Husain bin .,\li


'unhumadari Rasulullah bahrvabeliau
Rodhiy,ulluhu *
bcrsabda:

"' Penulstelah mengisyaratkan kedha'iknnya,drikutioieh lbnul Qayyim.


Namun itu tidak cukup! SementaraAn-Nawawidan yang lain Udak
mengornentarinya,dan itu tidaklah bolehl Sebab hadits \ni saneal dha'if
sekali, bahkan Maudhu', ditiwayatkanoleh lbnu Sunni (no: 614) dr dalam
sanadnvaterdaDatDerawibernamal.4usabin Muhammadbin Alha'. Imam
''Sa
Adz Dzahabberkomentar tentangnya: ah seorangpembawabencana,
dinyatakanOendustaoleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Imam An Nasa'
'Tdak ts/qahl"Ibnu Hrbban 'Tidak
berkata: berkatar boleh meriwayatkan
dannya,1amemalsuhaditsnabii Kemudran be|au membawakan tiga hadits
r wayat lvlusabin l4uhammad,yang pertamabeliau kafakat Maudhu,yang
kedua: Batil,dan yang ketjgar "Dusta!"
Di dalarrnyajuga terdapatIsa bin IbrahimAl-Qurasyi, Imam Al-Bukhari dan
An Nasa'i berkomentar tentangnya: "Munkarul Hadi61" Abu Hatrm, An-
rlasa'i dan Adz-Dzahabiberkala: " Matruk" dan dia meriwavatkannvadari
Musabln Ab Habrb,Abu HaUmberkatat " DzaahibulHadttl.
'Tentu
Saya katakan: sala sanad seperti ni lelas Maudhul lmam An
Nawawisangatkejiru ketika mencantumkanhadits ini dalamktta5,Al-Adzkar
fanpa mengsyaratkan kedha'iknnya paling Udakl Sebagainranayang
drlakukan oleh penulisdi s nr. l"leskipun
sayaberharapagar haditsInrtidak
dicaniumkansama sekali.lbnul Qayyrmmengikutijejak mereka berdua
daan A/-Wabi/,dan yanq lebih aneh lagr, Ibnu Allan sama sekalitidak
mengomentari kedha'tknnya, wailahulmusta'anl
'05 Saya katakan: Sanadnyadhalt namun hadits tersebut Hasan karena
adanyapenguat-penguat baginyayanq diriwayatkan oleh Al-Baihaqidalam
As Syu'ab dari Ibnu Abbas Radhiya/lahu 'anhuma, silakan lihat fuhfatul
Maulud hal 16 dan Ituaul Ghaltl 1!59.
216
LIZ
'lnqaslal nelaq
Ee)i leuag 6)r
'llrEnh uJeurlqap e6nt
uolleieM,ip qelal uep ut6nh lelels ue6uap tpns3s qrqeqs eluppues
.|^eq srr
utnu
aI ue)pinseuip uerpnu.ra)i
leuinle66utt1pulq qelunbuaulqeppeyullel
'IZE tou!,erlo gtpeH qeltsltsuepp Lrj
l€q]| ue\etts relzpv-lv wptep4eMeN
uv qalo uP)0PleMUrp elnd uetlluec utpsnH-lvuep tur lelpMu uleleptp
unureu'rlv urqueseH-lvsltppl_lupplbeqteg-lvuJeul qap e6n[ue)l]eleMuto
'bll :ou qrpeq pppo e?\uutnlaqas up)ilnqesrpqelal yt,eqp e6\e\
6up^Meraduep'sltpeqnsleueutqnpnltp6uel rMetad6uPloenpledpplal
eluwelep lp peuesue6u3ptuuns nuql qep uptrelerliurp',nqpneU srr

nqv ?Jelnd rSeq ulrq€lql ulueu ueqrueur .rurq€Jql


n€rlaq €r3tnd u€{€ueualux qellnJnseu-tlz

(uEsEq
6,I
sllpBH :El"{raq lzprrnrll ruErul) ,. lqeIIIElp
uup €,{ulnqurpJ lnlnclp 'qnlnta{ rJuq €ped etu€u
ucqrp rrqel 8uu,{ leue 8ue:oes :e8e uolr{elurJeruatu
nerlaq e.\rqpqh qeylnlnseuuep 'nwnquD,nllDllDftqpDY
nruv urq qellnpqv n1rc,{ e,{u1a>p1 r.rup e,{uqale
uep qe.n,{5 urq ruurv r:ep uelgefe,urrrq-g17

(pn,tuO nqv 'UH)


,0, ,0,..'e{uqruquluau
uep efur8eq ueqelraqel uel€,opuou netTeg.lrqel nleq
Suef eq tr qel1nlnsu1epedaquele.,neqrpIJe>Inlens..
:etelraq DquDl nqollof,rtqpoy q€,(slv.-Zt Z

9,t,, uDps qa1onSSuoBrp


unlD tlDpU Dt nlDu n(utnt1 o8utlal lp JDuDbl
uop o,{uuouoYnBuUat ry uDzpn unl\stqwaw
nt n1o1doq Suntoas uDrrqDpy odotsBuotog,,
Musa, Abdullah bagi putera Abu Thalhah dan
AlMundzir bagi puteraAbu Usaid."ls0

2l 5-Diriwayatkan dari Abu Darda' .j, ia


berkata: Rasulullah* bersabda:
i. - .. ,i, i....
r etLJ rJ
r\tJ rNt-q

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada


IIori Kiamat dengan nama kalian don nama
bapak knlian, makt dari itu pergunakanlah
nama-namayo.ngbai*." (HR Abu Dawud)rsl

216-lmam Muslim meriwayatkan dalam


shahihnya dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu
'anhumadari Rasulullah bahwa beliau bersabda:
!e
';i
F1,*': yt!'-.i,rj1 "u.l,!r
"Sesungguhnyanamayangpaling disukaiAllah
adalahAbdullahdanAbdurrahman."

217-Diriwayatkan dari Abu WahabAl-Jusyami


ia berkataRasulullah#Ebersabda:

r'0 Kisah-kisah
tersebutseluruhnyashahih,yang menunjukkan
bolehnya
menggunakan nama-nama adapunnama sebelumnya(Abdullah
tersebut.
danAbdurrahman)menunjukkankeutamaan.
15r Sanadnya dratt sungguh telah keliru orang-orang yang
mengnasanKannya.
218
6ta 'wtlsnwqtqeqsutplep
ledepratrursttpeqenpa).(r
(t9l I :oL),pr,!l rVqP]rllnlnraurue\elslt.ptlp e,tupeues
,.,

qerydurg..:r1e1-r1e1
.!anru€tueu Sueroos
Ep€dc) e{ueuaq q€urodnErlag (.41yuet)qnllwop ueauap
(eryq.np) qnt1qsp,.eumu rlueSSueturlellnlnseg nerlaq
pqDS qelepene18ua.rypr1
plBI ,,i(ueqepntue1.)

..(qrpos),zrl1. :qe,trefuarue1

!,anrueurcur{€{edu1g., 11ey
-r1u1 8ue:oes epeda>1e.{uegeq nerlsg
,r,..(ueryeqa1)
r{€rug uell€88uruau r8:ad ulc :upelelrad
miuapueru elns {eprl n€rTag 'qeurcZ e,(uueleueuau
# qullnlnsey nl€l !,atrrpues rrrp rlnuroru urSur
er qe1edy.. :e1eq:aq3ue,{epe 'r{€rJ€geur€ruoqqeurcZ
nFqec 'Iruq 3ue,{ urueu-eureu u€8uep ry_rnq 8ue,(
erueu-eurBurlueSSueruqelal ff qellnlns€d-glz

,r,(!.useN-uy uEp qErrsrnH


nqv 'UH)
,, qD nW uDp qrDH qDIDpDlntnq
8ur1odSunt uop aDwwDH uDp st1tDH1VtlDlDpD
touaq 8ut1od uop 'uDaqDrtnpqv uDp qDilnpqv
qDppD qD y ro4nstp Sutpd 8un[ nwou
'tqou otnd DaDu-DwDuuo8uap
ownu qDIUag,,

C/o
.t.t

r.z: (.<-: ( e-.($ -r. -:. f or-rJ. ( ,i-.h


' ,^ :i','
J --
..
i': .'

1Tt;r\r1".):ittr' 'f '[ * 'q


-1r
"Ashram" jawabnya.

"BahkanengkauadalahZur'ahl" katabeliau.r5a

Beliau mengganti nama Harb dengan Silm,


Mudhthaji' dengat Al-Munba'its. Daerah bemama
'Afrah
beliau ganti menjadi Khadhrah, blkit Dhalalah
menjadi blkil Al-Huda, Bani Zaniyyah menjadi Bani
Rasyadah.t55

'5' Riwayatinl terdapatdalamSunanAbu Dawuddengansanadjawid


(bagus),sayatelahmenyebutkan takhrhya betikuthadib-haditslainyang
semaknadengannyadalamSilsilahHadiEShahih.
's5 Disebutkanoleh Abu Dawuddalam kitab AlAdab dalamSunannya,
secarcmubllaqlanpa sanad,namuntelah disambungkan sanadnyaoleh
Ath Thahaw dalam Syarah Al-MaA dan Ath-Thabranidalam Mu'jamul
Shaghirdengan sanadyangshahih.
220
tz7.
:?pqusJeq n€rTeqe,\\qeqffi
qEllnlnsed rr€p * rrqpf uep uer{l€,(€,\\urc-0zz

(1qru1u,
unbuSultnIAI),,'
rmlv ptu
pqlpw Dl n,(uqnSSunsasouanY ot1troruntn4
lnp qolt7 opodaq qnputw rt1otu tun(n
unlolol onns n8uapuaw uDllo4 Dlt[' uDps
pqt1aru Suopas nt nluqnSSunsasDuafiI uDlas
uDnSSunBlnp qtt V opnday qnppnw,nl.taq
'ropa1at1uoqt4Sutt tn8uapuau unlpl D!!t,,

,a ,o* i+^ ' rr.:. -r.<r


'i '':/:
.: ,' .';

ciff r,.:. r*m q licr --.-* a-i 2 ,1;e"


''
' ': q' 1*'/-
5.--1{, ,*
) : :"-

. 6:# c(,
;., '_---! .hC r-<-jl ' ';' 1q '._ rr:-_R]f

:Bpqusraq
nerleqe.\\qeqff qellnlnseu
Irup uBlls{E.ruoru * qerrernH nqv-6lz

9NIINV NV9NO101NVOrVOtltX
NV)til9NId'trtVAV NV)|O)OX
uv9N10N1!{ V)ilt)| V,OO

9t lPsed
"Jika kslian mendengar lolongan anjing dan
ringkikan keledai padu malam hari maka
berlingdunglah kepadaAllah darinya karena ia
melihat apa yang tidak dapat kalian lihat."
(HR. Abu Dawud)rs6

rs6Haditsshahih,silakanlihat kitab ALqusnad(t1V306,355-356)dan


AdabulMufrad(not 1233-1235)sertaIbnu Sunni(noi 307)
222
LLO
'qrP,nlsurqnjujv, Uep
le\as!!,eLlplPbues6ue(
rnlet uep (t€-IlAU) rDipsvnuqt'(€62-682)rterc1pM wneAplewv wetep
luuns nuqt \ruex1v wePp Pv, nuql 'eJe,nqo-qptr u.rPleprlrebn-v Llalo
uqle,(eMurOsrlnuedqelouoileJe^slp!lelaleueujlP6eqes/lPqp sltpeHrer

nll Jlq)i€l
rsr,.8,{uu€{uepeueut ludep
eruo8 euor€I (:eq1y nqe11y ueldecn) r{€llq{eueq
elelu uerul€qo) leqllaru u€IIeI eIIf..

:PpqesJeq
nerleq B,|(qeq* q€llnlnseH ep 'Dwnlpn, nqnllnttqpny
ruruv urq qEIInpqV n1te.{ u,{u1e1e1 uup B,{uq€,l.e
rrBp qru.n{S urq n:urv uep ue4efe.,tutq- 179

NVUV)|V8])| rVHI'lf N V,OO

9t lBsBd
Pasal 47

KAFARATULMAJELIS

ayatkandari Abu Hurairah +


222-Diriu ia
x bersabda:
bcrkata:Rasulullah
'."---.q 4-t - i+
-
,!-i ,'',9 ;\e _'-l-r,-,. J ,'u _,
J1,
;: --;r: :-"----.,".-r.J',:tL-=*t I :-.1,iai;-.
'l ,.t
- d ,r'' \: rt:-rJ) -,-;i, -!';lr-i 'ii !: "Jl)
l:, ul|' 3|rk
'Barungsiaptr
menghadiri sebuah majelis yung
hanyak terdapat keributan di dulamnya lalu
.sebelumia bangkit darinyu ia membaca:(lVuhu
sut'i Engkau ya Allah aku memujiMu, aku
bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak
disembah dengun benar selain Engkau. Aku
ntetnohonumptmondan ber|uuhatkepada|v[u1.
Pastilah Allah menghapus kesalahonnya1'ang

1)A
'08-rL touqtqeqsglpeH qeltsltswepp
uellunluereies qelal 6ue,(eluurelrnlef uep lpJelpcelaqaqepv enptaq
e)arau.r ejel qel.reuaq uPp 'rqeqezo,zpv qalo qeledasrpuep ,,drsnh
tere^suebuaprensas LlrqPqg,:elolraqn€tlaquep 'LUt)jeH-iV qladascrr
\IB :au)qtqertssltpeHqelsls 1eq|ue)Pltsenpraqelarau elel reuaq
ueprrqeqezo upV qaloqeledasLp upp LuLFnh lereis uebuaprensas ne aq
lalo Llrrl€rls
uelelelurpelras'LUDleH-v uep tue]qeql-illv'r,eseN-uv qalo
ue)l]e^eMurp 6uei u]llqnhurq.rpqn[slrpeLl uJplepue)0nqasrp ueDlrLuaC6sr
ie^uenpalelel qeleuraqueo rqeq?zczpv qaloIntnlaslpuepnerlaq
Llaloui lsnh lerP^suebuaprensasLlrLleqs uojele,4urpel]as Lll)eHlv upp
ueqqrH nuqle^uereluerp ',qe,euJet
qaloue)0e^eMlrc nerlaqele)i]puago(r

(u,{uuleluzp pnA{E{Inqv
on,
'd1g)
,, )tDpl nyanru 8nq unlosatuad tpo[uaw
uDlD uDp topala4ny8uoq unp qBunqumlnSoq
DI aw wrlulDlaw D[uaDlDp rp qn V quDu
pqa{uaa )pplt n4araw nunwrp BunI st1albw
qDnqas r.tDp tpQunq wnn! nps r1at1do1ag,,

6:,i t i
:. "f
) f.{.1t'
m qellnlnsEu:Blelraq
:epqesroq
er F qurrurnH nqv rJep ue)lef8,r\rrc-tzz

n.," e{ule:e3ei1
rpuluou nlt e,op E{Eu] u€r{elusolepu n1 srleleu uelep
c1r1 e,{ur8eq 'IlBq nll
lodluatsrpefulu nll e,opeleru
srloloruDIrI.. :ueltnqosrpUteIstrpequreleq-tZZ

,r,({!{u{s ueseq slrpuH :Efalreq


rzplufrfl ururul) ,, tnqasrat stlalbw tp ryn[tat
225-Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu
'anhuma bahwa ia berkata: "Rasulullah 4€ sering kali

mengucapkan do'a ini bagi sahabat-sahabatbeliau


sebelumbangkitdari majelis:
'-t-Jit
fe'J' ))
'!i\,.
t:it-- t :)3\b jr.
-"t. - , -.:.
U-tJl !jLa, L.]-c q, Jl€J L.

"i----t,L.'t,()t'i-Lt,e;i c a";, e,c;i,

_; l, {\tGj o'e"nrt cJ v g t'r\i


\-. ujr'; r::,,o1
-.--r. !-.Lj -5i f!' -;

(,:t";.,t j Ct'at: t, e^"


''tYaa.lllah
turahkanlah bagi kami rasu takut
kepuduMu 1,ang menjaukan kami duri berhuat
maksiat kepadaMu. Karuniailah kqmi ketautan
1'ang dapat membuu,ainmi ke surgaMu. Dan
berilah kami keyukinan yang dapat
meringankan musibah-musibah dunia yang
menghimpit kami. f'aa Allah hiasilah
pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami
selamakami hidup. Berikanlah karunia tersehul
kepada lumi selama hayat di kandung badan.
Turunkanlah pembalasanlvlu terhadap orang
yang mendhalimi komi dan tolonglah kami atqs
226
LZZ
irqeqezo-zpvqaloIntnFsrp
uep,,leqln8-lvLueurlle.relslnrnuauiqlqellt ;ete)tlaquep(gzs/l) uqeH
-lV upp(ott :ou)ruunsnuqlqaloebntue$e^pMurp 'nptlaq
Ee)iJeuag,.,

sl!pEH.. :slu{raq nulleq


1e1(,,uBsetl
uBp lzplruJrJ,-lv 'uH) .llwrrl tSuD{n|{uau
lopll SuDt Suoto ttuny solo ur4nsonslnnq?ua
qnpoBunl nltas rrurrynwlr uDtlDpnsq tpnluaw
LtDp fisaqnt Suni twotl unutS:::2q rpl)fuaa
Drunp uollipiif qDUDBuDl"uDp 'tuol uatp
npod qnqtsnw twtjy DpDd ! uotlndml noyBug
qDIuDBuDf taDy tqnsnwau Sunt Suoto-8unto
Pasal48

DO'A KETIKAMARAH

Allah berfirman:
' a,/',i'-, z, t,;" / n ta.,,/',f,-.tlr t
'...-.-Ji -.-AAJi4I'u "J*J? ,L \''b.-r\ jr \r9iJb tr
l2 .r/. ul

4"^+t
"Dan jika setan mengganggumudengan suatu
gangguan, maka mohonlah perlindungan
kepada Allah. Sesungguhnya Dialah
Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(QS.Fush-Shilat:36)

226-Sulaimanbin Shurad berkata: "Suatu hari


saya duduk bersamaRasulullah *, sementaradi dekat
kami dua orang lakiJaki saling mencaci.Salahsatu dari
keduanyatelah mcmerah wajalrnya dan menegangurat
lehernya. Rasulullah {€ berkata: "Sungguh saya tahu
satu kalimat sekiranya diucapkan olehnya maka akan
lenyaplahkemarahannya.Sekiranyaia mengucapkan:

228
6ZZ 'Luele,enqelleM'uPSPH qelepePAUUOinpnp3lqeLu
rurslpeq rbeqlenouaduep elaluad pppelrl elurelJeluaul6ue^ppe qrt
^lte^ lnqbel4, :qubPl-lv qe\\ urelepeloilaq leteHnuql qzupH-lv,,injlal
elp)buepp),, :nerlaq
updprnupbuapuelualuolnerlaq qseu undnlt/ueqqtH
nuql rlenf,a)qerlg Pluuqele,(u3!!6ue^ epe lpptl unujeN p)alalu qelt)
rMeradreoeqasqe,euretqalo rqedro 'rp,ps-svulq peuLueqnwurq qeMrn,
'(9ZZIAI)peuqv qeio ebnf uotleleMuro
]edep]alelupeuesureleprp ,",

nqy uH) ,, ,nqpnlAtaq


zer(pn.t.reo
qnpuaBas DlDw tlDJDru ruunl ttDp Suotoas
4o1osnyt m1n7g .uo uo8uap uotlwnpodtpwdnp
tdo o,togawag 1dn ynp un4oldtcrp nr uDlas
uoe uDps rJDpnu uDqDnua4 o[uqn33unsag,,

ff qellnlnssu :ulu:ueqer
:€pqesreq
q& qp,r\Jll,urq qe.{rqry,uep ue11e.{e,trur6-177

(;4u1u, unbuyu;1ntr4l)
,, z,{uueqereiual r{€l8wl${ e,(ecsru
,, (t1rynyta1
Suot uolas
unnSSuo81np qo11VopodaqSunpuutaqor{os),,

(( ,or..rrn,
f . ,e,"o'i ,( A ))
t"; I
".)
Pasal49

DO'A KETIKAMELIHATORANG
YANGTERTIMPAMUSIBAH

228-Diriwayatkandari Abu Hurairah.*; dari


Rasulullah4 beliaubersabda:
' , .:.. . .i. '. ' . ;. ',,'-: i^, t. .
L.....r 3ute JJI .rr r--.J\ )) :JU, rLJ d;rJ r
, r' :."..,._;.',',, k . l$,
r- (( >'=-i; J- :f . :. - li,iai
v.
'lJl Jl,; ,r:--

" Barangsiapa melihat seseorangyang tertimpa


musibahlalu membaca: (Segalapuji bagi Allah
yang telah menyelamatkan aku dari musibah
yang Allah timpal(nn kepadamu dan telqh
memberikan keutamaan kepadaka melebihi
orang banyak) niscaya ia tidak akan tertimpa
musibsh tersebut." (At-Tirmidzi berkata:
"Hadits hasan')163

rB Benarkatabeliau,haditsini memilikijalurdanpenyertayangbanyak
230
rtz
D{DrstN (npnsas op?as snlo osDnx D7DW
8untr qoplq uDp ut ltDq l olnBasotl1uoBunlrg
'ttDM utrlo
lDplt uDp dnptg 8uo[ qolmq
'uo4uDwaw unp uotldnprq8uaw
Suot(,otutltlttu
qnln[unq unr[nd uop uoofotay .o,$118oq
ntnlas DpDu 0lDuas qo Y uvps JDuaq
uttduap qoqaastp Toqtaq 8uo[ qn11opn 7op11),,

:epqesraqf# qelFlnseue.'!\q€q
*
quqlqleqlJ\/ urq rerull uep ue4e,{e.trrlq-693

uvsvd)tnsvwv,oo

09 lesPd
Allah aknn menulis baginya sejuta pahala
kebaikandan menghapussejuta dosa kesalahan
serta mengangkatnyasejula derajat. " (HR. At-
Tirmidzi)'il
230-Diriwayatkan dari Buraidah & bahwa
apabilaRasulullahS keluar pasarbeliau membaca:

"(Dengan menyebutnama Allah, ya Allah aku


memohon kepadaMu kebaikan pada pasar ini
tlan kebaikanyang ada di dalamnya. Dan aku
berlindung kepadaAllah dari kejahatannyacian
kejahatanyang ada di dalamrya. Ya Allah aku
berlindung kepadaMu dari sumpah yang jahet
dan penjualan yang merugi) " (Sanad hadits
ini lebih baik daripadayang pertama;r''

ra Dinyatakandha'if oleh beliau denganucapannya: "Haditsghand


Adapun Al-Mundzirimenghasankan sanadnyadalam kitab AtTarghib,
namun perlu ditinjau kembali!lldak sekarangwaktu menjelaskannya.
Namundemikanhaditsini Hasan,dengandidukungolehjalur-jalurpenguat
lain yang diriwayatkanoleh Al-Hakm(Ii538-539),Ibnu Sunni(178) dan
l,hmad dalamAz-zuhud(hal 214\
165 'ttanyasajahaditstersebutgrard Penyebabnya
Sayakatakan: adalah
seorang perdwi yang oleh lbnu Sunni (no: 176) dan lainnyadisebut
namanyadenganMuhammadbin AbaanAl-Ju'fi,Al-Hakimmenyebutnya
232
LLC
isenlLlrqalPlNtPUqer
uep rbel .resaqqqal qe v eruntel untleu 'lpsaq 6ue,( plptlpd rtuef
ug)l]nqasrp?AuurPlep rp undt)s3htut enpal Suei epeduepqtl]prlsLltqal
eies lnrnuaul€urelad 6uel peues ut,eh nuql \alolt,eqp uqeleiutp upp
,.ieualrp!ep[, .s!tt:l/e1)vurelepp]qlaq rqeqezozpv .ruujv nov ue6uap

:cJcqrueunBllsqel?ru 'u[ulorJaqnerleqBlrqed€*
'* ilv Bp w'ltu^e.$utc-i
li.luuc (uuse,rlqeq Iz

.. (atlsnru
Sunto-Stoto un8uo1o8lnsnulfiI nyumltpolitaw
rn:tp n,{uuoqsnSoqDdruaaLtDrynu ! nN (Ddtu)
qnlb,tr )iwueq unlDllnwaw uox nf,unln8uaut
oBni uotpnwat !!)plnluaq unlnutnriwaluaw
tinial 8un,i qDIty' :lritut qnlofuoi| ttnci nloBa!,,

))

i { ) d-:aa
.-_', I ..a

:u3eq{uelu
n€rloq eI€ru 'urruJecraqnsrTeqEirqsde ff qe11n1nse11
:eielroq erp 'o9' seuy rrep ue4u.{e,,rrFrq-1g3

NII{U]3U]8 V)tI$Dt V,OO

19 lEsed
"-l' " r ' : , - ' ,jr'-
' .r., -,',i. i,
(( c-.:-^> i! ,a-j
,jr,'- *r*t fi!'

" (Segalapuji hanyalah miiik Allah, ya Allah,


sebagaimana Engkou membaguskan telah
bcntukkumaka baguskanlahakhlakku1."t66

is Haditsini dan haditssebelumnya adalahhaditsdhait telah dikeluarkan


olehIbnuSunnidanselainnya. Dandi dalambabini dariIbnuAbbasdan
Aisyahoenganoua sanadvangoh,aifsetali,ya memangtelah-shahlh do'a
oelau! oenganperkataannya.r.-+b.,-^.>9 uLib ....".,"Dr'5 ,+Jl secara
muthlaqbukanmuqoyyadtentang bercermindan hadits-hadits ini telah
'A/-lMa"no. 73.
keluarseluruhnya di dalmktlab
234
9tT.
.e^upr6oq !,erfp tllt tl!|'u?d e,,.ueq
i:Jr unueu,"e1eo,;--'-'
u,:,::,":,i::7:1,
:::ff 1""1i",11?
r"d:l:1_11!p""' u -*ff"il;;il3
"u.4; "6#; ;; ;;'1;
li::!":;:!:,"
4uqr . ::\yAp
Jqpx nuar .tEre.! L]/p[Jp,(7e1e) ruun5
-,dr";;;l"o'i,1;;"a":r:
re^e'U urerpp uep ;,r"
elnd ueDlrurep

.9t.t'ru€Iaqraq
lulserpl ue{ledepueru uele ur elelu uru)eqroq )i€pu5q
eIrts) ISmI ip,{e eJeqluoili edersSuaug.,

:"pqBsJ3qnBrTaqe^{qeq# qellnlnsug uep


* qllut{J :qV qq IIV lrpp ue)l1€{u.A\Flc-re
Z

htv)|tsdt8 v)tlll) v,oo


Pasal53

DO'A KETIKATELINGABERDENGUNG

234-Diriwayatkan dari Abu Rafi' ,& bahwa


Rasulullah* bersabda:

".Iika telinga salah seorang dari kamu


berdengunghendaklahia mengingatkudan bershalawat
untukku sertamengucapkan:

"(Semoga Allah menyebut dengan kebaikan


bagi orang yang telah menyebutku)."t68

'8 Dha'ifjiddad Bahkansebagianulamamencantumkannyadalamderetan


riwayatriwayat Maudhul diiwayalkbn oleh Ibnu sunni, Ath-Thabrani
dalam Ash-shaghir (hal 229) dan ialam Al Kabtr dan Al-Aushath
Penyebabnya adalahperawibernamaf4uhammadbin Ubaidillahbin Abi
Rafl'.ia adalahDerawidraTf
236
Lt7, 'zzl :ou Diq u4eler
leLlrluoielrs peupsupplalpJ3d6ueJopnp
uPlnqalu3dup4n6n66uau.t er 'rut bpqsl nqv uep qaues//pei Inqsla)ieDl
qelal nlnqPpralDiol uEEsl eped 'qeue,ue,ue6uepeluueBp^eMuau'l el
le^Prl.rqtunpslj.jepple(\Elpel upp)ial3(6ue,(pluueleJeq ueptaqun$eq
'bPqst nqv qetepe eiuqpqeluad .LeseN-uv
uqa$al uetlelesal lpet
qatoqeblg ue\si.e(Ulptttebtg |Maad qeppe pp,es ulq uer.llternpqv (89I)
luuns nuql uep (n96)pe4nt4Fqepl uelep ueQtng-Nqap upnpleMurp
""eunuq nlelleirqpea reurn nuql lelsp rp epsaq eles qqsl ntens.
"
:Eqreq et ples ulq ueuqernpqv ueo :uElslp6usr!er elq ouepe)l
ueo (t9I) luuns nuql qep ue{pler ulo . ples nqv s ml4 urptqqseu
u.rPlPpuPpqeqnls nqv lep elq 6uepq uepuesqteH-Jy uepue4pleMmur
e! elq6uepq 'eiupeues eped qalqqpf lPd,epr€qe6nl ueo eiuuptejeLl
uqesrual leque ueqepsal rges qelesuoledrusu lur qrpeq uec .lesru
eluuelpJeqebnl uel 'qwque ue6uapp,(uus4eler ua/(.]qel.! uepstFpnru
meradqpleppel 'L|qes-s1C beqq nqv leleMu uep s4e !p StpeH,, :enpa)
\Bg pU)qe,lety-N |!|el€pqtgptot-M
qep uqseFfip eueur|eoeqss !ry{ea w)& qelepeuresqreH-v,:euEusd
:enpepPe^uqeq3^ued
l!,eqp peu€s ueEuap (99I) luuns nuql qap uo0eleMurp ,ral6f 6er

efur:fu:l uqnruese{
un,..'3ue1ru
ufus dulalas ETBI/{ ..ip?tuurerlnry sel,, :stqleq
r?run nuql ,.'n4ns nu18ueSurpd 8rn,( Sueroqepnqag.,
:e,{uepede4 ete1req ppl-ptq Sueroa5 .u4nruesel
a{upp1 eqp-?qp 'Dwntluo, nqnl1ott1poy reurn
ulq q?lFpqv ?urBsraq rypnp qauad rur") :stolreqer
fseuell urq ueslT-€try-lvuep uetpe,(e,nFrq-993

NVInhHSIX I)V)t V)tIIfX V,OO

t9 lEsBd
236-Diriwayatkan dari Mujahid ia berkata:
Kaki seoranglaki-laki tiba-tiba kesemutanketika ia
beradadi dekat Ibnu Abbas +. Ibnu Abbas .S*berkata:
"Scbutlah orangyang paling engkausukai."

Ia berkata: "Muhammad" sekejap saja


hilanglahrasakesemutankakinya."l70

Catatan: Kataseru 'Wahar'dalarnhaditslers€buthdak terdapatdalan


beberapa naskah,dantercantum dalamnaskah naskah lainnya.Kamrtelai
berusahamenelrtinya dalamnaskahmanuskipyang kaml milik da.
terbukbbahwa kata seru itu memangada. Walaupunbegitu tentunya
pembaca telanmengetahui kedudukan haditsinil
170Maudhu',diriwayatkanoleh Ibnu Sunni (165) Di dalam sanadnya
terdapatGhiyatsbin Ibrahim.Yahyabrnl4a'inberkatar?endusta,,t artsl
Oleh karena itu sungguh sangat saya sesalkanmengapa penui,s
mencantumkan haditsIni.Memang, dalamhal Inipenulisnanyamengrku:i
alur oenuluisan ddzikrryang sudahada sebelurnnya,
kitab-kjtab sepe'1
lmam An-Nawawi rahimahullah.Kemudian diikutiDUlacleh penulis-penulli
larnnya, sepertilbnulQafryim,IbnulJazan,Shiddrq HasanKnafoanseia,'r
rnerekaBahkan sayatrdaksetujudengan pencantuman haditssebelumnya,
mesktpun sanadnya lebihbagusdaflpada yanqkeduaIn. Sebabia aoal..
mauqufdanlidakmemilikistatusmarfu'sebagatmana yangakandileiaskil
nanti.l4akatrdakdapatdiangkat sebagai huljahsekiranva shahih!ADalali
kaum ahll lrid'ah n]enggunakannya sebagardairl balehny?istighats?.
keDada selainAllah!Dalamhal ini Imam Asy-Syaukari lebihmendeka::
kebenaran, ia berkatadalamkitabnyaTuhfatud:Dzaktri,ihal 206): 'Tidak
ada indikasibahwahaditsmauquffl memilikistatusnarfit'. Boleh')ail
rujukannya hanyalah pengalaman belakalSebalt orangyangpaijngdi cint.
setiaprirusiim adalahRasulullah'c. Makalayaklah belraudisebutlSepea
yangtersuratdalamfirmanAllahas:
arabayathal121
Katakanlah:"Jikakamu(benar-bena.)mencintaiA//ah,ikuhlahaku, niscar'3
Allahmengasihldan mengampunidosa-dosamu". AllahMahaPengampun
/agiMahaPenyayang.dQS.Al-Imranr 31)
Dansepertiyangtersebutdalamhadits:
"lldaklah sempuma keimanansalah seorang darj kamu hingga ia
menjadikan akuorangyangpalingdicintainya daripadakeluarga, hartadan
seluruhmanusia."
Sayakatakan: Tentusaja Rasulullah * adalahorangyang palingdicintai
oleh setiap muslim. Namun apakah Allah mensyari'atkan agar kita
menyebutnamanyaataumenyerunya ketikakakikita kesemutan! Sehingga
238
6tz 'ue.slsnu
tnqelteMi?iur6eq qe(nq uqnq elu!!p sqe Lte(Lnq qPtepe lue)inP^S
-lsv qatouennqastp6ue^qrppq ueple^e oteu )epl ellt eelulllepeueui
eleur leuaq qlf ianelFqepedal 6uer€6aselup ueJqn lpeluaurn]r leq

unuou,,iruluDlDn4q uDduaQ,, :Dlqnq


uDp LIDwnrrosaqas DSSurqasfisaq LpqwDuaq
uDlD Dt uryt[tuap umlDp[ nn!8ua bl![
qDqas 'uops qDlmlolaJ.. :umlDpl qDpDSuD[,.

_.ir?iqrrf- :rf; y-t{ f ^t'C ci^ rffl-


'-a'f I

^<rc rf ,--: c'.af


.'l'|'|'o.|./-|
, (€ r{- (('-j,cF ))

'x' r,l: . , -,r,.-"o,.


.'t r. i-' ' r ' ' . 1.,- ' . " . , .''aJ
. .- . " ) . #. t
)', )'i:

:€pq€sJeq
n€rTeg

e,(eg'rrcurla8rolnetleq
.,'uelesqep)pleJ,, :e1eryaq
ue8uuSSrmlue^rer{eqrt-eqrt ffi qslFlnse5 3ue1e1aq
rp Suecuoqreqqeu:ed e,{e5,, :etelroq €I Hsl-piBI
8ue:oasrrepqllEI I InqV uep ue4ef,emut6-1.€Z

Hnrvt nvrv ur3Nr119d1r


NVVuVONI)V)trrt) V,OO

99 lesEd
ucapkanlah: (Bismillah)! Sesungguhnya
apabila engknumengucapkandemikian maka ia
akan bertambah kecil hingga menjadi sekecil
lalat. "171

th Diriwayatkkanoleh Abu Dawuddengansanadyang shahih,mqhuh,ya


seorangsahabattentunyatidakmenjadimasalah.Ditambah lagrlbnu Sunni
meriwayatkannya dengansanadyang bolehdipakaidari Abul Malihdari
ayahnya,dan ayahnya adalah seorang sahabat, namanya Usamah.
Demikjanpula yang diriwayatkanoleh An-Nasa'idalam Amalul yaum wal
Lailahdatllbnu Matdawaihi
dalamtafuirnyasertaImamAhmad.
240
tra

lloyaqtp o8n[otla.tawD8owa),,
,,'(tqo11y

(( (' . iF
. . . . , .rrc
. , rm,))
'.eteTreqDLluq nqo1\o,(ttlpoy qef,sty
,

,, (unryn!ltmqaqwaw qo11yo8owag1,,
- I \\
(( .l' c lm, r-\* ,,
, -', i ./o

:uelele8ueue1e:e1t1,.
:€l€Ireq nlr wryDqX .,Lelereurelel edy.. :efuegsq
nlaps Dtluq nqnlpftqpoy qe,{sry, rpqruel (ue,(e1ed)
wtpory1 eyqedy ..1n1r Surqurul Sut8ep qeyt8eg,.
:nue1 epedel sl€Iraq nelloq nluy Sutquel Sut8ep
'.ete1,teq
Er. oquDl
1r1elp€qpqeu:ad 4 qplFlnse1.,
nqolp[ttlpoy qefslv, Irep ue4efe.,nutq-ggg

9NVA 9NVUO
HVIOVHIUISl',1:lY,l
vovdt) Nv)ldvcnlo9NvAv,oo

99 lesBd
Kita membalasnya seperti yang mereka
pahalanyatctapadapadakita."r72
ucapkan.sehir.rgga

Demikian juga diriwayatkan kepadakami dalam


hal sedekah.

'72 HR. Ibnu Sunni(No: 283) dari jalur An-Nasa'idengansanadjawid


(bagus)
1A''
ulz-gld '].lun'nuql qalouqle^pMuroll,eqp e(uenpe)
'lPlrHnqv
ledeprsl enpe)ilpipMu peuesuelep upp /pteel utq ueulsln
lMeradledepra]Pue sd le^pMupeueswepp lt,pqp q,pe+ |
PL'l]euraq

wr?alata4
Ddutnl rrOrr r:,il:::':{"::#;,
(( (_^S i? r# t i ,1 r;'.- ))
i' i^,'t'n'

:r,iunqraqurel lu.{e,rr: ruepq

(ln'(f,V ttQVm4n$ nuaq nt4Bua Suot


,,,,,
tltio tnp nruu lqsiaqwaw qn11y a8oruag),,

l: "--- ,- ci i ,-l r+,- -, :.*10 ))


'
:eiuepudeleruryaqnerleq'ff
qellnlnseginSSueieped ue:o1o1'.le:yr13ur,(uelu
€r e*-
i.:eqsuv-iv qrui{y nqy uep ue:11efu.,nrrrq-6
gg

NVUOIO) NV)lUDlgNIANlltl 9NVA


9NVUO Vqvd]) V,OO

z9 lesPd
240-Diriwayatkan dari Ibnu Umar 4, bahwa ia
menyingkirkan kotoran dari jenggut atau rambut
seseorang.Orang itu berkata:

"Semoga Allah menghindarkan engkau dari


kejelakan. "

"Umar ,-*.,berkata: "SesungguhnyaAllah telah


menghindarkan karni dari keielekan semenjak kami
memelukIslam.Akan tetapikatakanlah:

q(p !tI. Li;i ))


" (Semogatanganmumeraih kebaikan)."t ;a

11"Hadllsnauqufnnadnyabagus,diriwayatkan
olehIbnu Sunnino: 278.
244
9nz

.gH) nlls p rrpuq3ue.{yrcel:e1


(u;1sn141 3ue,4
,,
leuu epzdal rJu{rJeqrueun€rTequ?pnrue)

,, (tub! ppnu uDp,oqsqollqnyaq


(qnutptryyl!u! !wo! ttaBaurp Mol qn qnlraq
'rwry uDqDnq-qDnq qDlrllqraq qDily ootr),,

.lq.n { 1q(. tit.p{.a7tt


(t 'n?-.'
1:F:n' {:*r ; riC n { -:r
".' ' i
:E]?Iraqq€llnlnseu
7. qelFlns€d wdupeqel e.{ue,lruq.uaru eleraur
3ueleru r1e1euiegad 8ue,{ ueqenq-qenqteqrlaur 8ue:o
-3uero eyqedy :eteIJJq * rlerremH nqv-ltz

9NVIVhl
nV)l VltMuld 9NVA NVHVnS-HVflS
lvHlllht v)Itf) v,oc

89 lEsed
Pasal59

BACAANKETIKAMELIHATSESUATU
YANG MENAKJUBKAN ATAU
DIKHAWATIRI TERKEN A Ain
(PenyakitAkibat Pengaruh
PandanganMata)

Ailah berfirman:
\ . 2/ ^ _
4 .i,I Y r;V,:rt; C'tiaAtcft.c{A ilYf }
" *n ^rnroOo kamu ridak ^"r*"oOfo,
tatkala kamu memasuki kzbunmu "Maasyaa
Allah, Iaa qutt\)ata illaa billah" (Sungguhatas
kchendak Allah semua ini teruujud, tidda
kekuatankecuali denganpertolonganAllah)."
(QS.Al-Kahli: 39)

242-Rasulullah
* bersabda:

{4-J \)|) (.F


J.'Jr J-uJ' lilreiri ,J .J*-t

246
Lbz '96t
PUqtueqs_qsvtqPA4-lvwePp
urlMeb lnuql qelo ue)utnluelrpplnd ueDltuJao ,ue\wrque2pqerluunt
uqseu urPlepunuleu'tEeqqseu uieleplnqaral lepq tulqtpeH :uEplel
'LllpLe .netlaq
nqellpM qalolndnualItLUV ueppnpal6upI
p?uesqelo-qeloas 'lpet eurelad 6uel peues qeppeuelpqewtu sflUad
\ap j/,eqp up)uesa)lpSuel lpl_ltlepue eueulleoeqas piuuele^pMuad
Lresldral)eplt qeqas '(snbeq)pt,4,1e(M p(uqtpeH :up)ete) eies
'e^ueua^uad eppe)itftu)ie^
,.qDeH :quDe_L lv qptDiLuelepetqraq re[pH nuql .80I/s znt,ea[etulv
!e ep ruleslreH M qalo uqele)lp eueulleopqas Jnlseu twuad 6u4oasel
-,!eH ur8 leqesu q ppesutg unputHtq qp^^€ujrleutpuJaq tMeradledeplal
E^upPUes LuPlepp ue)iele)eles tq€Llezc zpv qaloInfnlastp uep tqtqeqs
E,\uDpLps elp)jraQ
eI sIzlt u_lfpHlv rep ,L*/t peluqv,z0z ou tuuns
r-laioJe)ltEAe^
L.rq1 .rc eluueouapeu)eulasbup,{qe,lqetutq IjLUVsllpeq
-?De^lrbequrs e]]a^uad ppeuetpnua).u.ltlpq N qaloupllnqaslD lladas
-|snh uep r]eq)n8qtqeLls L.tepiut sltpeqlesv .se)6uueJetaszlt-IIt
.q € znl ur)eHlV lpp 9Br/€peurqvueujl qaioebnluoi]e^eMuro JrupH
l 0 leqesrnlel uep Ia ou'1ruuns nuql qalouelleieMutpLltqeqs slpeH -,
F ltpuuenue\el,qpeaspqqvruqt t-PppeLuqvuepu]lsnh SH(-;

:epqusJ0q
n€rTaq E,rqeq
i:: ripllnlns€d t"iEp uellpiB,\\rJrp qts€hl-.hte

o,,,,lPelel reuaq-reu3q
nJIelelu
ueSuepued qn:e8ued 1eqr1e 1r1u,(uede,{uqnSSunsas
:uererl e.iusele ueqelrrqa{ uel€,opuoru el r{epppueq
. rr.le' .Q r:ctp c,{ur.rrp rpeO urlqnlryuaLu 3ue.i
r lenseslerllloLuntuel uep 3ue:oesqules e41.,

:Epqest.qnerleq
E,r\qeq :{ qellnlnse1 uep w4efumur6-gy3

,, ,({l{e{s sllPuH)
,, ti{utnlnqopuau qtqal utD, n,(ocstu trp4o1
rnfqDpuaw pdop 8ut:[ npnsas DpD qofDIDX
'tpnfua1pdnp tDuaq-rDuaqny un, qntnBua1,,
''Barangsiapa
melihat sesuatu yang
menakjubkannyahendaklahia mengatakan:

<tir' ii ;:;'t l't 'w '; 11


"(Atas Kehendak AIh;, ,** ** dan upaya
kecuali dari Allah). "t17

245-Diriwayatkanjuga dari Rasulullah4! bahwa


apabila beliau khawatir terjadi suatu musibah akibat
pengaruhpandanganmatanyabeliau membaca:

Ki,a \':l!rl'&i,>
" lTaa Allahberknhilah dia dan janganlah
Engkau menceIakakannya). " t 78

246-Abu Sa'id berkata: "Rasulullah 4 biasa


berta'awwudz dari gangguan jin dan pengaruh 'ain
hingga turunlah Mu'awwidzatoinl (surat Al-Falaq dan
surat An-Naas) Ketika kedua surat itu turun beliau

'77Sanadnya dha'ifjiddao,di dalamnyaterdapatAbu BakarAFHudzali. Al-


itafizh berkatadalamAt-Taqrib: "MahJkul haditr' Diriwayatkanjuga oleh
ibnusunnr(203)
'73 Hadils dha'if sanadnya,sebagaimanadiisyaratkanoleh penulis,
diriwayatkan olehlbnu sunni(404)dari haditsHizambin Hakimbin Hizam
secaramarfu'. Hizamadalahseorangtabi'l yang najhut. DalamAl-Adzk:ar
karanganAn-Nawawidan Al-lani' Ash-shaghirkaranganSuyuthiienulis
Sa'idbin Hizamdan dinisbatkan kepadaIbnu Sunni,wallahua1am.Sa'id
adalahseorangtabi'1. Jadi,hadiLstersebutmursal.
248
6nz 'qrqeqs
6uelpeues ueouap
qeiehnuql uepLPseN-uV
qaloe6n[uoi]eleMurp/neltaqelel leuag
6rr

st!pBH :ElErl.teqrzplurll-lv urcuI)


u,,(uesu{
..e{uureles uelpSSutueu,t uep e,tuuelermS:edruaru
Pasal60

TENTANGFa7
(PengharapanNasib Baik)
Dan Thiyaraf (PerasaanSial)

247-Rasulullah
* bersabda:

: 1r, .,L '. .j


Vul: " .- -.-^,\

-;. u; ,.-...^^,-
,. -- ,-,
'''l';duk
utltt ndrtu''" tla:t ihi.tutuh. lt:.ni Iang
benur udaluh ..flr'1.' Ptira suhabol ':Lrtury,u.
''.|po
itu.la l? Beliuu menluwub; ..:to-kata
',tltg huik1'angtlidengar .seseorang."''

248-Diriwayatkan lahwa Rasuiuriah g


i 82
nen-u-'enangi.7i,r'l.

's0A'Adwaadalahpenularanyangberlangsungdengansendirinya-pent)
r31Diriwavatkan danMuslim
olehA1-Bukhari darihaditsAbuHurairah,+.
rbrShahih, olehIbnuHibban
diriwayatkan (1429)danAbuHurairah.+. Dan
'AisyahRadhiyalahu'anhadengar'sanadHasan.
Ahmad(VIl129-130)dari
Di dalam ShahihAl-Bukharidiiwayatkansebuahhadits yang semakna
dengannya.
250
tsz
,ils,Fg nqlt Fqe nu.,qetld q4P)f,Fqrrt- :aerieq
x qqtn[|ssu .iurups ttEs g€(L :qerd€r! e)|,reu aia!
r.loFoe lep oFFu, ?p€@t \purrp^uq ijqee ft|V |aF^l "aeureF6
larJqa' noFje
e6ou.,as. :e,{uuptepp ue}nrqr3o .* tul€Fvjy qepprng slpci.r uep.rur
o.FoasqesDtusEelem$eurlcrzt€LU uu]eN .treag rLgrefp"furOuunraquEo
e uueDon uEqEc uqnu-st eles unFq 6uo{ fieJ€d
'!lsF6 ld€pJe4 eluoalg
uepp !O anjes e,{qr"TJauo6ue|x )|.pp upp (OOI
nuql [Flo uqe^reqlp 6uel prues ueOuapu4gnN rnV qap uelp;lelUlA teq) ]Fef
,,iqqfY plsul s6€qeq epuv e6o{rles, :Es)paq
e^eFs + r$lpg nqv epedq r|equl3) qap6u, nelpq,ipfl,srl.L :€qerpeq
er,,inul-pueuqeledgt :e^uqr€qnelF€,,qelv e,tsurnuuE8euerj,tiaui
qplE eDouJaS,,:elqtaq e^elas jelpg nqv ppedel qapuaoj * qellnlnsst
, ureFv nlns upp 6uptcta6es )itlr4, :qemefuaulola.rap ,,;rr.r,elrn-e1ui
qqegeE )llll4, :elqleq ii ne ag qejllnf tp tuiq{
pnp.raqela.teul ,f jqe€ nqv euJessq qeutpeH {[ul Errl]-elunrprr.rqau
q qerftLllelOueJeq
f qelFlnsedoi0a)L :el$itaq et ruJeFVlVsnv uq >Ile4 r.repe,{uure; qesry
'lsrer
lpdep.ial urelep|c
"^upeues
1V qetepepnp.l3o ueriDi a.llpu uotqeq )iep!!, :qofel - ii#;i#{,
,,tuetlnN-lv euJeuSq tulol :qeMe[u3u]e)a.tah .pnpx]g elataur eueu
uPlelueuau tr qellnlnseuuerpnLle).uJeFI{npulauj undpnpteqe)ia€N
ujeFl lnspu, eletaut uqJeMeuaurnelag .qeupphjnlnuauruelpfqenqas
rp,,JJels!nms uep unlded 6ueto enp ueoueouesedpdraq I r]e11nlnseX
elueseMqeqtlteo-pvpp,essllpequep (bL/N\ peusnurueteO ,errjiUai

e^u".r
ner's.,urs
jpsrnuad ,"" ,#!"1j|"ffff'r:yl3ili31Hil
unureu .(t0z-891llll) qe,@EN
l€pn .nellaq uen4 qe,lep.E )eut ue\etts
'eunduJas ej€as qe{q qeEl u€pp e^uug{unlusluau.,rqef nuql qzUeH
-,v r1uaq tgEfqatoqe1etu,pluenpai uetx qqepe pnqeurp
'llllqsnur Ouei elii
te6u?snll E)euJujllsnwuEpu?r]|ng1vqelepee,tuqaiopnqeurip
oue e\t( qqag qelq u'Jepp tut sqlpeqeMqeq uellnqaluaur
'relal slpued qeuuE snqnln, ledEp]at
uelep eiuuonueoeul unleq eies
rEr

'rls nlns8u
,8r nqurss
..elrl uEsnm wlqnpouflu qeIIV s6oluos..

..qepPmg.. :qsa\€tuaunu r}BI_PF.I


.anul?urEurlDledas.. :"rrrelJeqn rcrl.g
'nntf.{{€l 3uu:oos ue8uep
nuqJoq DIeJrUr <qprfr}I
usuepil'd uuelspIs?s rpB.fr.q?uef rfredeg-6p6
250-Beiiaujuga pemahberkata:"Dalammimpi
aku melihal.seolah-olah aku beradadi daiarnrumah
'Uqbahbin Rafi,.lalu'dihidangkankepadakami kurma
ibnu Thab. Mimpi itu aku takwilkan dengan
terangkatnyaderajatkami di duniadankesudahan yang
baik bagikami di ak}irat dan bahwasanya dien kami
telahjaya."
251-Berkaitandenganthiyarah Mu'awiyah bin
Al-Hakamberkata: "Wahai Rasulullah,sesun€guhnya
beberapaorangdi antarakami bertathayyur!84 " Beliau
berkata: "Itu hanyalahsesuatuyangterlintasdalam hati
mereka.janganlahhal itu memalingkan merekadari
niatmerekasemula."
tersebut
Hadits-hadits dalamkitab
diriwayatkan
Shahih.r85

'Di
Akan tetapi Al-Haitsamiberkata dalam n|d,b A|'Muianni- {W155)t
dafdn sanadnya terdapatAbdulAnz bin Imrantu-Zuhrl,ia adalahseorang
c€falNlMaau?l
{4{Tad€yyuradalahmengarEgapsial karenamendenqaratau melihat
sesJatu-pent)
q r.Ogrkhl kata b€fiaul Namuntidak seluruhfiyabenar' Adapun hadits
l.{u'airi\€lttin At-HakamAs-sulamidiriwayau€noleh lmam I'luslim dalam
tiabsrdat3abm rangkaiankisahyang belia! ceritaksnsendid S€mentbra
haditssebelumnya diriviayadcnoleh Imam Muslimiuga dalamkitab lf'
'
Ruya-t,c,a1(F'' hadits . Al-Hiirsh belum saya brnukan si6pa yang
rneriEa*id(alrrF sebagatEnna, yaflg telah saya singgurE dalam catatan
k8kirrsedJnnys:. SaYa.khawatir hadits ter*btrt tertimdr. atns penulis
de'lgafl;1taditsi.,:i'4lhh telah meniudahkanurirsan kamul" yang bellau
ucaptdl kettkaflelihat Slharl btn Amru, yaibJ dalan hsah Hudaibiyah
Gr$p ridaFL.iMah yang t€t(anturn dalam Asi-shahlh/ yaknr ShalnhAl'
3ar!6attrii#f wafad{Ar oleh lntam A-B*lrari dalam Wab W-'Wrut1'
meskipunseca.a zhdir.had[s ters€but onrsel Eelhu rnei\Ntiyatkarrrya
o^o
Llc
'qeueup,
ue6uap piuue)leleMuaul qelal turle^eMu uJplep
'sl/epnw 6u4oas qelepe
ttqesl tqv utq qneH nlte,{ ,?Iuuep Merad .lrqel
i.rela-rapuelep eluup)iLunluplueut ueqqrH nuql
,,rqeu leqeqes ieoeqai
E^usnlels ue)iqtsllasladtpq6ehl,, :qzupH_lv qap ueJuauloltp llrllv ulq
i?,wfl, eueuraq lMetad pnMeo nqv qalo ue{e,4eMurp?,e!lp e(upeues
esl
i qern
nsetbuelpp
n.rurv
urqrreqns
e)iqa)"
,#ij:r",:l'rtfl',h;;:]?'lj:;

(tlDlly lnp tlDn)al Dt{Ddn


esr,,
::.11)uuop o{Dp Dpntl ,uDlala[
/un!?uDlu4guaw
'.rnl SuDt nlnd nrydu7
D.fuDq unp umlrnq !
rinlSuDrtlpuau 8uo{ n4,3uE otruDq qDIIy DnI),,

----..-:'i( | \ J.:6 (. f._t;\ 1r: ))


l;r
t. :! r i J 5 i -':- - ;. tn -l'l
) ii---r
:ueldeonFuau qeplepuaqrruoq irerlel
Suei nlensas leqrleu uetpl Blrf .elnruase.,(u1ururrep
ullsnur 8ue;oes r8uepq8ueur nlr qe&i(rql qelre8uef
'l,gj
\eqpe reueq 3ue1.. :qe.,nefuerunerlaq 'qontryt
3ue1ua1 e,{uulp qeurad ffi qellnlnspd.. :el"IJeq
€r rrruv, ulq qE.{\ln, uep u€} e,{e,t\utc_Zgz
Pasal61

PERIHALKEUTAMAAN
KAMARMANDI

dari Abu Hurairah.+, secara


253-Diriwayatkan
marfu' danmauquf-dan kelihatanitu yanglebihbenar-
bahrvabeliaubersabda:
"Sebaik-baik ruangan adalah kamar mandi
yang apabila dimasuki oleh seorang muslim ia
meminta kepada Allah surga dan berlindung
kepadaNya dari azah neraka. "t8l

t87Dha'it diiwaya*anolehIbnu Sunni(310),di dalamsanadnya terdapat


perawibemamaYahyabin Ubaidullah binAbdullahbin Muwahhrb. Al'Hafizh
berkomentar tentangnya: "Maba(' Mapun Al-Hakimlebih kerasldgr,ia
menuduhnyasebagai pemalsu hadits. Yahya ini meriwayatkandari
ayahnya,Abdullah,seordngperawimajhul Diiwayatkanluga oleh lbnu
Asakir(lIl373lII) dari lalur lain dari Abu Hurairah,b.Di dalamsanadnya
terdapatIshaqAl-Qurasyi, ia seorangpenduda!
l4enurutsayahadiF ini Maudhu'danb€rtentangan denganhaditsshahih
'llindarilahrumah yang disebutkamar mandi!" para
vanq berbunyr:
'Sesungguhnya kamarmandiitu banyakgunanyadan
sah;bat berkata: 'tsarangsiapa
tempatkita membersihkan badan!"Rasulullah * bersabda:
memasukinya hendaklah ia menutupnya "
HR. Ath-Thabrani dalamMuianul Kabir(III/103/I) dan Dhiya'dalam,4/'
Mukhtarah*t7a selainkeduanya.Dinyatakan shahiholeh Ai-Hakimdan
disetujuioleh Adz-Dzahabi. Dalam hadits tersebutterdapat bantahan
254
s9z
Ltileqs rtptenr
teure-teurp elNleurrru :i,?X?'ltl]:;i
TZ le66uetepedqelpMMewalvqeurpeh "rriili,:ffni:r"'r19
rp tle)i uetEet ues{nuadlesatas
'* qejteJnHnqv uepqtqellspeuesue1uapJeuueqsnr.l
// uelep qeqrelslqv nuql qalo uqrenFltp 6ue^le^eMuqenqasqelepe
pnqeurlp6ue^|lel6ueteqsrlnuadqalo uetrere^s|p6ue|
-qellllnpurellleM Jnbnpw)e(eMtd
iqrqeqstutslrpeqeluqng, rpueL!reuloi ouelualeluaJ.taq
6ue^ Llrqeqsqrpeq undnles?pe )ep[, :Eoireq 6ue^ OuetoOepeqaj

az_nan@hotmail.com