KOORDINASI KURIKULUM

Azizah Ngah Tasir Khadijah Ibrahim

AKAL FIKIRAN adalah ANUGERAH TUHAN yang paling besar AKAL hendaklah dipadukan dengan AJARAN UGAMA melalui WAHYU untuk menyingkap ALAM GHAIB yang tidak dapat diterokai oleh AKAL BIASA INSAN NASIA - LUPA

Dalam mengendalikan DIRI telah LUPA Melakukan pekerjaan tidak betul dari segi AKHLAK UNTUK TIDAK LUPA Manusia perlu MENGINGATI(BERZIKIR) Menggunakan AKAL mencari IKHTIAR Memilih perkara-perkara yang BAIK Tingkahlaku hasil dari IKHTIAR adalah AKHLAK MULIA

Perubahan Jurang Sikap

Pelaksanaan kursus Murid tidak Menguasai 3M

Fizikal

Cabaran Kepimpinan Dan Pengurusan Kurikulum

Budaya

Falsafah/ Visi & misi

Pengaruh luar

Tenaga pengajar

Intended curriculum Received curriculum Hidden curriculum

Formal curriculum

Informal curriculum

DEFINISI KURIKULUM
• … is the planned composite effort of our school to guide pupil learning towards predetermined learning outcomes Inlow, 1988 • .. Is a structured series of intended learning outcomes. Curriculum prescribes ( or at least anticipated) the result of instruction Johnson, 1987

DEFINISI KURIKULUM
• … is an attempt to communicate the essentials principles and features of educational proposal in such a form that is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice Stenhouse, 1991

Definisi Kurikulum
• Plan pembelajaran secara keseluruhan yang mengandungi satu perancangan secara am tentang apakah yang hendak dilaksanakan dalam sistem pendidikn negara • Mengandungi OBJEKTIF, KANDUNGAN, AKTIVITI P&P dan PENILAIAN

objektif content

Elemen kurikulum penilaian strategy

Siapa
• Pengurus kurikulum? • Pemimpin kurikulum? • Pelaksana kurikulum? • Pemantau Kurikulum? • Penilai kurikulum?

Apakah Pengurusan Kurikulum?Kepimpinan Kurikulum?
Bagaimana ia dilaksanakan di tempat yang sepatutnya. .. Satu proses mempengaruhi tingkahlaku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan

Peranan Pengurus kurikulum
• Menyediakan jadual waktu yang bersesuaian • Saiz kelas yang sesuai • Maklumat tentang latar belakang pelajar • Mengawal tahap disiplin • Memberi galakan, inspirasi, panduan, bimbingan

Pengetua sebagai pemimpin & pengurus kurikulum
 Tetapkan visi&misi  Terajui pelaksanan perubahan kurikulum  Rancang & tentukan pelaksanaan kurikulum  Tentu jenis mp elektif  Rancang & urus program p&p  Pasti sumber p&p cukup  Pendidik contoh  Membudaya ilmu

Faktor fizikal

Kesan Institusi ke atas kurikulum

Masalah pengurusan

Keperluan kewangan & masa

Pengguna/pelaksana kurikulum
• Pengetahuan - asas pendidikan - pedagogi khusus - subjek matter - kurikulum • Profesionalisme

Jangkamasa Konseptual Pematauan & penilaian

Perancangan

Pelaksanaan Pemantauan

Penilaian

Penilaian

Tujuan Pemantauan
• Mamastikan setiap aktiviti dilaksanakan • Menyedarkan kepada pihak yng terlibat tentang masalah & keperluan program • Mengambil tindakan segera secara bersistematik

Pemantauan
• Centre-peripheral model • Proliferation of centre model • Shifting Centre model Schon,1971

Pemantauan – di sekolah
• Visi dan misi dijayakan • Kursus pengajian dipatuhi • Amalan p&p dipastikan relevan

Langkah pemantauan
• Sediakan pelan • Kenapasti maklumat kritikal • Sedia instrumen • Analisis data • Laporan

Akta & Surat Pekeliling
• Akta Pendidikan 1996(Akta 550)Jadual Subsekksyen 18(2) • SPI Bil 3/1979 • SPI Bil 4/1986 • SPI Bil 4/1987 • SPI Bil 16/1988 • SPI Bil 17/1988

Akta & Surat Pekeliling
• • • • • • SPI Bil 5/1989 SPI Bil 15/1989 SPI Bil 3/1990 SPI Bil 3/1999 SP KPM 20 Sept 1999 SP KPM 15 Feb. 2000

Apakah penilaian kurikulum?
• … the process by which we attempt to gauge the value and effectiveness of any particular piece of educational activity – whether a national project or a piece of work undertaken with our own pupils Kelly, 1992

Tujuan Data analisis Dimensi

Pengembangan kursus politik In-course Vs post-course

peruntukan

Curriculum evaluation Pupils assessment Soalan kajian

Model

Formative sumative

Model evaluation match model curriculum

Penubuhan JK Kurikulum

Bahan P&P Perkongsian bestari

Kemajuan Staf

Budaya

Faktor menyumbang Kpd Kejayaan kurikulum

Kewangan

Tenaga Pengajar

Amalan P&P

Kegiatan kokurikulum

TERIMA KASIH kerana sudi mendengar!