Anda di halaman 1dari 14

SMK.

SERI ISKANDAR
GEOGRAFI TINGKATAN 3
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 16 : Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

1.

Kawasan berlorek di atas menunjukkan beberapa buah negara yang menyertai kerjasama
A G7 C OIC
B EU D ASEAN

2.

Berdasarkan peta di atas, apakah barangan yang dieksport oleh Malaysia?


A Getah C Lada hitam
B Nanas D Kelapa sawit

3. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi?


I Pemindahan teknologi
II Bahan mentah
III Infrastruktur

1
IV Pasaran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Antara berikut, cara yang manakah dilakukan oleh Malaysia untuk mencari rakan dagangnya?
I Perdagangan zon bebas
II Perdagangan setempat
III Perdagangan serantau
IV Perdagangan dua hala
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

5. Apakah kelebihan yang diperolehi oleh Malaysia dengan menganggotai APEC?


I Peningkatan jumlah eksport
II Penambahan pelaburan negara
III Peningkatan penggunaan teknologi
IV Peningkatan kerja-kerja penyelidikan
A I dan II C III dan IV
B II dan II D I dan IV

6. Apakah tujuan penubuhan pejabat Kedutaan Malaysia di negara-negara lain dari segi ekonomi?
I Meningkatkan kedatangan pelancong ke negara
kita
II Memperkukuhkan hubungan perdagangan
III Menggalakkan pelaburan asing
IV Membantu peminjaman modal
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

7.

Maklumat di atas merupakan kerjasama jenis


A sedunia
B serantau
C dua hala
D pelbagai hala

8. Antara berikut, negara-negara yang manakah menganggotai IMT-GT?


I Malaysia III Thailand
II Filipina IV Indonesia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9.

Antara berikut, negara yang manakah mengeksport bahan di atas ke Malaysia?


A Kanada
B Norway
C Perancis
D New Zealand

2
10.

Carta pai di atas menunjukkan hubungan perdagangan Malaysia dengan negara-negara luar. Negara X dalam
rajah ialah
A negara ASEAN C Arab Saudi
B Australia D Taiwan

11. Antara berikut, yang manakah merupakan kerjasama ekonomi antara negara yang diamalkan oleh Malaysia?
I Kerjasama pelbagai hala
II Kerjasama dua hala
III Kerjasama serantau
IV Kerjasama sehala
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Apakah kesan pelaburan asing kepada Malaysia?


I Mengehadkan penggunaan teknologi baru
II Meningkatkan kemahiran antara rakan niaga
III Menambahkan sumber modal dan
pengetahuan
IV Menyediakan peluang pekerjaan kepada
penduduk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13. Pertubuhan OIC dianggotai oleh


A negara-negara maju
B negara-negara Islam
C negara-negara miskin
D negara-negara dunia ketiga

14.

Apakah sumbangan negara-negara di atas kepada Malaysia?


A Pemindahan teknologi
B Pertukaran tenaga buruh
C Membekalkan tenaga buruh
D Menyediakan bahan mentah

3
15.
Apakah fungsi agensi di atas?
I Mempromosi produk dan perkhidmatan
Malaysia
II Mengesahkan status perintis bagi industri baru
III Mengeluarkan lesen import dan eksport
IV Memberikan khidmat nasihat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan tenaga mahir asing yang bekerja di Malaysia?
I Memajukan ekonomi negara
II Membawa masuk budaya luar
III Pengaliran keluar mata wang negara
IV Mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

17.

Jenis kerjasama di atas melibatkan


I Indonesia
II Malaysia
III Singapura
IV Negara Thai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, agensi yang manakah terlibat dalam perdagangan antarabangsa?
I MITI III SIRIM
II FAMA IV MATRADE
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

19. Malaysia banyak mengimport barangan seperti


I komponen transistor
II peralatan telekomunikasi
III alat ganti pendingin udara
IV kayu balak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4
20.

Negara X dalam jadual di atas ialah


A India C Negara Thai
B Jepun D Singapura

21.

Pernyataan di atas menunjukkan jenis


A kerjasama pelbagai hala
B kerjasama serantau
C kerjasama dua hala
D kerjasama sedunia

22.

Kawasan berlorek di atas merupakan contoh hubungan perdagangan antara negara


A IMS-GT C ASEAN
B IMT-GT D KOMANWEL

23. Malaysia mendapat bekalan tenaga kerja mahir daripada negara


I Jepun III Jerman
II Filipina IV United Kingdom
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan barangan komoditi seperti


I getah III petroleum
II pulpa IV bijih timah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5
25. Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk pemindahan teknologi?
I Perjanjian pelesenan
II Aliran sumber manusia
III Peningkatan perdagangan
IV Peraturan-peraturan paten dan tanda dagangan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26.

Rajah di atas menunjukkan hubungan perdagangan antara Malaysia dengan negara


A Jepun
B Myanmar
C Columbia
D Papua New Guinea

27.

Malaysia banyak mengimport barangan di atas dari negara


I New Zealand III Norway
II Kanada IV Australia
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28. Antara berikut, yang manakah merupakan kerjasama ekonomi antarabangsa?


I Kerjasama sehala
II Kerjasama serantau
III Kerjasama dua hala
IV Kerjasama pelbagai hala
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29.

Maklumat di atas menunjukkan pemindahan teknologi yang berlaku melalui cara


A pembelian terus
B pembelian ekuiti
C perjanjian perlesenan
D penempatan pegawai dagang

6
30.

Kerjasama perdagangan di atas melibatkan Malaysia dengan negara


A Indonesia C Vietnam
B Myanmar D Laos

31.

Agensi X di atas ialah


A MATRADE
B ZOPFAN
C MIDF
D TDC

32.

Malaysia membeli dan mengimport komponen bagi alat pengangkutan di atas dari negara
A Amerika Syarikat
B United Kingdom
C Jerman
D Jepun

33.

Malaysia banyak mengimport bahan mentah di atas dari negara


A Kanada dan Norway
B China dan Korea Selatan
C Negara Thai dan Indonesia
D Australia dan New Zealand

34. Barangan buatan Malaysia menjadi pilihan negara luar kerana


I harga yang murah
II barangan berkualiti tinggi
III barangan cepat rosak
IV barangan sukar didapati
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

35. Antara berikut, negara yang manakah merupakan keanggotaan ASEAN?

7
I Brunei Darussalam
II Filipina
III Indonesia
IV Bangladesh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Rajah di atas menunjukkan tenaga buruh


A am
B mahir
C tidak mahir
D separuh mahir

37.

Senarai negara di atas mungkin sekali menyertai pertubuhan


A Komanwel
B IMT-GHT
C G15
D OIC

38.

Negara pengimport barangan perkilangan dari Malaysia yang terbesar ialah


A Amerika Syarikat
B Singapura
C Korea
D Afrika

8
39.

Logo di atas mungkin sekali ialah


A OIC
B NAM
C APEC
D ASEAN

40. Antara berikut, pertubuhan yang manakah disertai oleh Malaysia dalam kerjasama ekonomi?
I ASEAN III OIC
II APEC IV G7
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41.

Bentuk pelaburan di atas merupakan kerjasama ekonomi Malaysia dengan Jepun melalui syarikat
I Toyota
II Mazda
III Daihatsu
IV Mitsubishi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Malaysia perlu menjalinkan kerjasama dengan negara-negara serantau untuk


I menambahkan penyelidikan dan pembangunan
II memudahkan urusan perniagaan
III meningkatkan daya saing negara
IV merapatkan hubungan kebudayaan antara
negara yang terlibat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9
43.

Hubungan antara kedua-dua buah negara bertanda X dan Y di atas amat penting dari aspek
A modal
B pasaran
C teknologi
D bekalan tenaga buruh

44.

Maklumat di atas merujuk kepada


A Majlis Perniagaan Amerika Syarikat dengan
Malaysia
B IMT-GT
C ASEAN
D G7

45. Pilih kombinasi yang benar mengenai barangan yang diimport oleh Malaysia.

46. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

47. Negara ASEAN yang paling banyak mengadakan hubungan perdagangan dengan Malaysia ialah
A Brunei C Indonesia
B Thailand D Singapura

10
48. Hubungan luar negara dapat dijalinkan melalui
I lawatan pemimpin
II rundingan politik
III hubungan perdagangan
IV mewujudkan pejabat kedutaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Pemindahan teknologi dapat dilakukan dengan


I perjanjian pelesenan
II pembelian ekuiti
III aliran sumber manusia
IV pertukaran alat teknologi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Pilih pernyataan yang benar tentang barangan yang diimport oleh Malaysia.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Selain Malaysia, negara yang manakah menyertai pertubuhan di atas?


I Laos III Myanmar
II Vietnam IV Bangladesh
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif kerjasama ekonomi Malaysia dengan
negara-negara lain?
I Meluaskan pasaran
II Menambahkan import barang
III Meningkatkan pendapatan negara
IV Meningkatkan kemahiran tenaga mahir
A I, II dan III
B I, II dan IV

11
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Malaysia mendapat bekalan bahan mentah di atas daripada negara


I Kanada III Australia
II Vietnam IV New Zealand
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha-usaha yang perlu diambil oleh Malaysia dalam era
globalisasi?
I Meningkatkan kualiti barangan
II Menggunakan teknologi maklumat dan
komunikasi
III Meningkatkan eksport bahan mentah
IV Mengamalkan dasar tertutup
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa?
I Menggalakkan pelaburan
II Menggalakkan perdagangan
III Membantu pemindahan teknologi dilakukan
IV Meningkatkan hubungan sosial
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Kerjasama antarabangsa dalam sektor perindustrian memberi faedah kepada negara
I untuk meningkatkan kemahiran pekerja
II untuk menghasilkan produk yang berkualiti
III untuk menyekat aktiviti pasaran
IV untuk menambahkan pendapatan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12
57.

Rajah di atas merujuk kepada bahan mentah


I getah
II padi
III kuprum
IV bijih timah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58.

Rajah di atas menerangkan hubungan kerjasama antara Malaysia dengan negara luar. Negara X dan Y ialah
A China dan India
B Jerman dan Perancis
C Filipina dan Afrika Selatan
D Indonesia dan Bangladesh

59. Antara negara-negara yang menganggotai G7 ialah


I Itali III Jerman
II Kanada IV Sri Lanka
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.
Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk kerjasama di atas?
I Projek baja di Acheh
II Projek fosfat di Filipina
III Projek garam-abu soda di Thailand
IV Projek Mitsubishi Motor Corporation di
Malaysia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13
Jawapan Unit 16

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 D 11 A 21 A
2 A 12 D 22 B
3 B 13 B 23 C
4 C 14 C 24 C
5 A 15 D 25 B
6 D 16 D 26 A
7 B 17 A 27 B
8 B 18 D 28 D
9 D 19 A 29 B
10 A 20 A 30 A

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


31 A 41 C 51 A
32 A 42 A 52 C
33 A 43 D 53 D
34 A 44 A 54 A
35 A 45 A 55 A
36 B 46 B 56 B
37 B 47 D 57 D
38 A 48 C 58 D
39 B 49 A 59 A
40 A 50 A 60 A

14